02010R1015 — ET — 09.01.2017 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1015/2010,

10. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 293 11.11.2010, lk 21)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2282, 30. november 2016,

  L 346

51

20.12.2016


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 298, 16.11.2010, lk  87 (1015/2010)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1015/2010,

10. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate, samuti vajaduse korral ka akutoitega töötavate pesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate turulelaskmisele.

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavate ühendatud pesumasinate-kuivatite suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)

„kodumajapidamises kasutatav pesumasin” – automaatpesumasin, millega vett kasutades pestakse ja loputatakse riideesemeid, mis võimaldab ka pesu tsentrifuugimist ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)

„kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin” – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)

„automaatpesumasin” – pesumasin, milles sissepandud pesu pestakse ilma inimese sekkumiseta täielikult masina programmi kohaselt;

4)

„kodumajapidamises kasutatav ühendatud pesumasin-kuivati” – kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pööritamisega;

5)

„programm” – rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tootja teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete pesemiseks;

6)

„tsükkel” – täielik pesemis-, loputamis- ja tsentrifuugimisprotsess, mis on valitud programmi jaoks kindlaks määratud;

7)

„programmi kestus” – aeg, mis kulub programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, välja arvatud lõppkasutaja programmeeritav viiteaeg;

8)

„nimitäitekogus” – suurim mass kilogrammides, mille tootja on teatanud teatavat liiki kuivade riideesemete jaoks 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud masinaga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tootja juhiste kohaselt täidetud;

9)

„osaline koormus” – pool kodumajapidamises kasutatava pesumasina teatava programmi puhul ettenähtud nimitäitekogusest;

10)

„allesjääv niiskusesisaldus” – pesumasinas olevasse pesusse tsentrifuugimise lõpuks jääv niiskusekogus;

11)

„väljalülitatud seisund” – seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin on lülitatud välja seadmel oleva nupu või lülitiga, mis normaalse kasutuse korral on lõpptarbijale kättesaadav ja käitamiseks ette nähtud, et tagada väikseim võimsustarve; väljalülitatud seisundis võib masinat hoida määramata aja, kui masin on ühendatud vooluallikaga ja masinat kasutatakse vastavalt tootja juhistele; väljalülitatud seisundi lõppkasutajale kättesaadava nupu või lüliti puudumise korral tähendab väljalülitatud seisund olekut, millesse kodumajapidamises kasutatav pesumasin ise tagasi pöördub pärast püsioleku voolutarbimist;

12)

„ooteseisund” – väikseima võimsustarbega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine;

13)

„samaväärne pesumasin” – kodumajapidamises kasutatava pesumasina turule lastud mudel, mille nimitäitekogus, tehnilised ja kasutusomadused, elektri- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase pesemise ja tsentrifuugimise ajal on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud teise pesumasina omadega.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate üldised ökodisaininõuded on esitatud I lisa punktis 1.

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate konkreetsed ökodisaini nõuded on esitatud I lisa punktis 2.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.  Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus käesoleva määruse II lisas esitatud arvutus.

Kui kodumajapidamises kasutatava pesumasina konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, esitatakse dokumentatsioonis nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasjad ja tootja läbiviidud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Sel juhul esitatakse tehnilises dokumentatsioonis ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite loetelu, mille puhul tehnilises dokumentatsioonis sisalduvad andmed on saadud samadel alustel.

Artikkel 5

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks kohaldavad liikmesriigid direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvet, kasutades käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal turul olnud parimate kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate näitlikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt nelja aasta pärast alates selle jõustumisest ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks ökodisaini nõuandefoorumile. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel III lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid, võimalusi kehtestada nõudeid loputamise ja tsentrifuugimise tõhususe ning sooja vee sisselaskmise võimaluste kohta.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2011.

Järgnevalt loetletud ökodisaininõudeid kohaldatakse siiski vastavalt järgmisele ajakavale:

a) I lisa punkti 1 alapunktis 1 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2012;

▼C1

b) I lisa punkti 1 alapunktis 2 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. juunist 2012;

▼B

c) I lisa punkti 1 alapunktis 3 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2013;

d) I lisa punkti 2 alapunktis 2 sätestatud konkreetseid ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Ökodisaininõuded

1.   ÜLDISED ÖKODISAININÕUDED

1) Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate elektritarbimise ja muude näitajate arvutamiseks kasutatakse tsükleid, millega pestakse normaalselt määrdunud puuvillast pesu 40 °C ja 60 °C juures (edaspidi „puuvillase pesu tavaprogrammid”). Kõnealused tsüklid on selgesti kindlakstehtavad kodumajapidamises kasutatava pesumasina programmivalimisseadmel või -ekraanil, kui masinal on ekraan, või mõlemal ja on tähistatud kui „puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C” ja „puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C”.

2) Tootja lisatud kasutusjuhendis esitatakse järgmine teave:

a) puuvillase pesu tavaprogrammid 60 °C ja 40 °C juures pesemiseks, tähistustega „puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C” ja „puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C” ning selgitusega, et programmid sobivad normaalselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks ja on nii energia- kui ka veetarbimist arvestades kõige tõhusamad programmid sellise pesu pesemiseks; lisaks märge, et tegelik vee temperatuur võib erineda pesemistsükli jaoks näidatud temperatuurist;

b) tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

c) näitlik teave programmi kestuse, allesjääva niiskusesisalduse, energia- ja veetarbimise kohta peamiste pesemisprogrammide jaoks täiskoormuse või osalise koormuse või mõlema puhul;

d) soovitus eri pesemistemperatuuride puhul sobivate puhastusainete tüübi kohta.

3) Kodumajapidamises kasutatav pesumasin pakub lõppkasutajale tsüklit pesemiseks 20 °C juures. Kõnealune programm on kodumajapidamises kasutatava pesumasina programmivalimisseadmel või ekraanil või mõlemal selgelt kindlakstehtav.

2.   KONKREETSED ÖKODISAININÕUDED

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad vastavad järgmistele nõuetele.

1) Alates 1. detsembrist 2011 on:

 kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) madalam kui 68;

 kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on suurem kui 3 kg, pesemistõhususe indeks (Iw ) suurem kui 1,03;

 kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, pesemistõhususe indeks (Iw ) suurem kui 1,00;

 kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate veetarbimine (Wt ) järgmine:

  Wt ≤ 5 × c + 35

 kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul täiskoormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

2) Alates 1. detsembrist 2013 on:

 kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on vähemalt 4 kg, energiatõhususe indeks (EEI) madalam kui 59;

 kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul veetarbimine järgmine,

  Wt ≤ 5 × c½ + 35

 kus c½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Energiatõhususe indeks (EEI), pesemistõhususe indeks (Iw ) ja veetarbimine (Wt ) arvutatakse vastavalt II lisale.
II LISA

Energiatõhususe indeksi, pesemistõhususe indeksi, veetarbimise ja niiskuse jääksisalduse arvutamine

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava pesumasinamudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse pesumasina kaalutud aastast energiatarbimist puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C osalise koormuse juures tema aastase normatiivse energiatarbimisega.

a) Energiatõhususe indeks (EEI), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

image

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud aastane energiatarbimine;

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b) Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

image

kus:

c

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul täiskoormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

c) Kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i) 
image

kus:

Et

=

kaalutud energiatarbimine;

Po

=

kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis;

Pl

=

kaalutud tarbitav võimsus ooteseisundis;

Tt

=

programmi kestus;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas;

ii) kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud voolutarbimise aktiivse juhtimise süsteemiga ja pesumasin läheb tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

image

kus:

Tl

=

ooteseisundi kestus.

d) Kaalutud energiatarbimine (Et ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides (kWh) järgmiselt:

image

kus:

Et,60

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C energiatarbimine;

Et,60½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C energiatarbimine osalise koormuse juures;

Et,40½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C energiatarbimine osalise koormuse juures.

e) Kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis (Po ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

image

kus:

Po,60

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Po,60½

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Po,40½

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

f) Kaalutud tarbitav võimsus ooteseisundis (Pl ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

image

kus:

Pl,60

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Pl,60½

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Pl,40½

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

g) Programmi kaalutud kestus (Tt ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

image

kus:

Tt,60

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Tt,60½

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Tt,40½

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

h) Ooteseisundis oldud kaalutud aeg (Tl ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

image

kus:

Tl,60

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Tl,60½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Tl,40½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

2.   PESEMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Pesemistõhususe indeksi (Iw ), arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud pesemistõhusust puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures võrdluseks võetud pesumasina pesemistõhususega, kusjuures võrdluseks võetud pesumasina tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a) Pesemistõhususe indeks (Iw ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

image

kus:

IW,60

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

IW,60½

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

IW,40½

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

b) Puuvillase pesu tavaprogrammi (p) pesemistõhususe indeks arvutatakse järgmiselt:

image

kus:

WT,i

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina pesemistõhususe indeks katsetingimustes ühe katsetustsükli i puhul;

WR,a

=

võrdluseks võetud pesumasina keskmine pesemistõhususe indeks ühe katsetustsükli i puhul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 3 puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures, n ≥ 2 puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures ja n ≥ 2 puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

c) Pesemistõhusus (W) on üksikute katselappide keskmine peegeldusväärtus pärast katsetustsükli lõppu.

3.   VEETARBIMISE ARVUTAMINE

Veetarbimine (Wt ), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Wt = Wt,60

kus:

Wt,60

=

veetarbimine puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures.

4.   ALLESJÄÄVA NIISKUSESISALDUSE ARVUTAMINE

Programmi puhul allesjääv niiskusesisaldus (D) arvutatakse protsentides ja ümardatakse lähima täisprotsendini.

▼M1
III LISA

Toote vastavuse kontrollimine turujärelevalveasutuste poolt

Käesolevas lisas kindlaks määratud lubatud hälbed kehtivad üksnes siis, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi ametiasutus; tootja ega tarnija ei tohi neid kasutada, et saavutada tehnilistes dokumentides esitatud väärtusi või tõlgendada väärtusi selliselt, et need oleksid nõuetega vastavuses või näitaksid nende toodete tõhususnäitajaid paremana.

Kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad toote mudeli vastavust käesoleva määruse nõuetele direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõike 2 kohaselt, kasutavad nad käesolevas lisas osutatud nõuete puhul järgmist korda.

1) Liikmesriigi ametiasutus kontrollib ühte seadet teatavast mudelist.

2) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks järgmisel juhul:

a) kui direktiivi 2009/125/EÜ IV lisa punkti 2 kohaselt tehnilistes dokumentides esitatud väärtused (esitatud väärtused) ja vajaduse korral nende väärtuste arvutamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija seisukohast paremad kõnealuse direktiivi punkti g kohaselt tehtud vastavate mõõtmiste tulemustest ning

b) kui esitatud väärtused vastavad käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning kui tootja või tarnija avaldatud mis tahes nõutavas tooteteabes ei ole esitatud väärtuseid, mis on tootja või importija seisukohast paremad kui esitatud väärtused, ning

c) kui liikmesriikide ametiasutused kontrollivad ühte seadet teatavast mudelist, vastavad määratud väärtused (asjakohaste näitajate katse käigus mõõdetud väärtused ja nende mõõtmistulemuste alusel arvutatud väärtused) tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

3) Kui punkti 2 alapunktides a või b osutatud tulemusi ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

4) Kui punkti 2 alapunktis c osutatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi ametiasutus katsetamiseks veel kolm sama mudeli seadet. Teise võimalusena võib valida kolm seadet ka nii, et need on ühest või mitmest erinevast mudelist, mis on tootja või importija tehnilistes dokumentides loetletud kui samaväärsed mudelid.

5) Mudel loetakse kohaldatavatele nõuetele vastavaks, kui nende kolme seadme puhul vastab määratud väärtuste aritmeetiline keskmine tabelis 1 esitatud vastavatele kontrollimisel lubatud hälvetele.

6) Kui punktis 5 osutatud tulemust ei saavutata, loetakse asjaomane mudel ja kõik tootja või importija tehnilistes dokumentides samaväärsete kodumajapidamises kasutatava pesumasina mudelitena loetletud mudelid käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks.

7) Liikmesriigi ametiasutused esitavad seejärel teiste liikmesriikide ametiasutustele ning komisjonile kogu asjakohase teabe viivitamata pärast seda, kui mudel tunnistati punktide 3 ja 6 kohaselt mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused järgivad mõõtmisel mõõtmismeetodeid, mis on üldtunnustatud, tänapäeva tasemele vastavad, usaldusväärsed, täpsed ja korratavad, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigi ametiasutused järgivad II lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutamismeetodeid.

Käesolevas lisas osutatud nõuete puhul kasutavad liikmesriikide ametiasutused üksnes tabelis 1 esitatud kontrollimisel lubatud hälbeid ja punktides 1–7 kirjeldatud korda. Muid lubatud hälbeid, nt ühtlustatud standarditega või muude mõõtmismeetoditega ette nähtuid, ei kasutata.Tabel 1

Kontrollimisel lubatud hälbed

Näitajad

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine (AE C)

Määratud väärtus ei tohi olla AE C esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks (I W)

Määratud väärtus ei tohi olla I W esitatud väärtusest üle 4 % väiksem.

Energiatarbimine (E t)

Määratud väärtus ei tohi olla E t esitatud väärtusest üle 10 % suurem. Kui tuleb valida kolm täiendavat seadet, ei tohi kõnealuse kolme seadme määratud väärtuste aritmeetiline keskmine olla E t esitatud väärtusest üle 6 % suurem.

Programmi kestus (T t)

Määratud väärtus ei tohi olla T t esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

Veetarbimine (W t)

Määratud väärtus ei tohi olla W t esitatud väärtusest üle 10 % suurem.

Energiatarbimine puhkeseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „väljalülitatud seisund”] (P o) ja järel-ooteseisundis [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] (P l)

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 10 % suuremad. Kuni 1,00 W ulatuvad tarbitava energia P o ja P l määratud väärtused ei tohi olla P o ja P l esitatud väärtustest üle 0,10 W suuremad.

Järel-ooteseisundi [termin on muutunud, mujal määruses „ooteseisund”] T l kestus

Määratud väärtus ei tohi olla T l esitatud väärtustest üle 10 % suurem.

▼B
IV LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C järgi täiskoormusega pesemisel vee- ja energiatarbimise, pesemistõhususe ning pesemise ja tsentrifuugimise ajal õhus leviva müra seisukohast parimad olemasolevad tehnilised lahendused järgmised ( *1 ).

1) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3 kg:

a)

energiatarbimine : 0,57 kWh/tsükkel (ehk 0,19 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 117,84 kWh aastas; sellest 105,34 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (900 p/min) ajal õhus leviv müra : ei ole teada.

2) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3,5 kg:

a)

energiatarbimine : 0,66 kWh/tsükkel (ehk 0,19 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 134,50 kWh aastas; sellest 122,00 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (900 p/min) ajal õhus leviv müra : ei ole teada.

3) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 4,5 kg:

a)

energiatarbimine : 0,76 kWh/tsükkel (ehk 0,17 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 152,95 kWh aastas; sellest 140,45 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 40 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 800 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 000 p/min) ajal õhus leviv müra : 55/70 dB(A) re 1pW.

4) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 5 kg:

a)

energiatarbimine : 0,850 kWh/tsükkel (ehk 0,17 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 169,60 kWh aastas; sellest 157,08 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 200 p/min) ajal õhus leviv müra : 53/73 dB(A) re 1pW.

5) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 6 kg:

a)

energiatarbimine : 0,90 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 178,82 kWh aastas; sellest 166,32 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 37 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 140 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 600 p/min) ajal õhus leviv müra : ei ole teada.

6) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 7 kg:

a)

energiatarbimine : 1,05 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 201,00 kWh aastas; sellest 188,50 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 43 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 9 460 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 000 p/min) ajal õhus leviv müra : 57/73 dB(A) re 1pW;

e)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 400 p/min) ajal õhus leviv müra : 59/76 dB(A) re 1pW;

f)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 200 p/min) ajal õhus leviv müra : 48/62 dB(A) re 1pW (majapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate puhul).

7) Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 8 kg:

a)

energiatarbimine : 1,200 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 234,26 kWh aastas; sellest 221,76 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)

veetarbimine : 56 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 12 320 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)

pesemistõhususe indeks : Iw on 1,03;

d)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 400 p/min) ajal õhus leviv müra : 54/71 dB(A) re 1pW;

e)

pesemise ja tsentrifuugimise (1 600 p/min) ajal õhus leviv müra : 54/74 dB(A) re 1pW.( *1 ) Aastase energiatarbimise hindamiseks kasutati II lisas esitatud arvutusmeetodit, võttes programmi kestuseks 90 minutit, väljalülitatud seisundis tarbitavaks võimsuseks 1 W ja ooteseisundis tarbitavaks võimsuseks 2 W.