02010R0333 — ET — 26.05.2022 — 003.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 333/2010,

22. aprill 2010,

milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) kasutamise lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda Euroopa Liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U.)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 102, 23.4.2010, p.19)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/703, 5. mai 2022,

L 132

5

6.5.2022

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02010R0333-20200224