02010R0333 — ET — 24.02.2020 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 333/2010,

22. aprill 2010,

milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) kasutamise lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda Euroopa Liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 102 23.4.2010, lk 19)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/897, 8. juuni 2016,

  L 152

7

9.6.2016

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/146, 3. veebruar 2020,

  L 31

3

4.2.2020
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 333/2010,

22. aprill 2010,

milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) kasutamise lubamist võõrutatud põrsaste söödalisandina (loa hoidja ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda Euroopa Liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISASöödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, keda Euroopa Liidus esindab Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544

Söödalisandi koostis:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) vähemalt 1,0 × 1010 CFU/g

Toimeaine kirjeldus:

Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) elujõulised eosed (CFU)

Analüüsimeetod (1)

Arvu määramine: pindkülvimeetodil, kasutades trüptoon-soja-agarit kõigis uuritavates põhiainetes (EN 15874:2009)

Määramine: impulssväljageelelektroforeesi (PFGE) kasutades.

Põrsad (võõrutatud)

3 × 108

1.  Söödalisandi, eelsegu ja segasööda kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

2.  Kuni umbes 35 kg kaaluvate võõrutatud põrsaste puhul.

3.  Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

13. mai 2020

(1)   Analüüsimeetodite üksikasjad on esitatud ühenduse referentlabori veebilehel: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives