02010L0065 — ET — 21.12.2019 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/65/EL,

20. oktoober 2010,

milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 283 29.10.2010, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2017/2109, 15. november 2017,

  L 315

52

30.11.2017

►M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/883, EMPs kohaldatav tekst 17. aprill 2019,

  L 151

116

7.6.2019
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/65/EL,

20. oktoober 2010,

milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on lihtsustada ja ühtlustada meretranspordile kohaldatavat haldusmenetlust, muutes elektroonilise teabeedastuse standardiks ja teavitusformaalsused selgemaks.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse meretranspordi valdkonnas liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsuste suhtes.

3.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata teavitusformaalsustest vabastatud laevade suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„teavitusformaalsused” - lisas sätestatud teave, mida liikmesriigis kohaldatavate õigusaktide kohaselt tuleb haldus- ja menetluseesmärkidel anda laeva sadamasse sisenemisel ja sealt väljumisel;

b)

„FAL konventsioon” - 9. aprillil 1965 vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsioon muudetud kujul;

c)

„FAL vormid” - FAL konventsiooniga ette nähtud ühtlustatud vormid;

d)

„laev” - mis tahes meresõiduk või mereveovahend;

e)

„SafeSeaNet” - direktiivis 2002/59/EÜ määratletud liidu meresõiduohutuse teabevahetussüsteem;

f)

„andmete elektrooniline edastamine” - digitaalselt kodeeritud teabe edastamine muudetavas struktureeritud formaadis, mida saab arvutites kasutada andmete salvestamiseks ja töötlemiseks.

Artikkel 3

Teavitusformaalsuste ühtlustamine ja kooskõlastamine

1.  Iga liikmesriik võtab meetmed tagamaks, et selles liikmesriigis nõutakse teavitusformaalsuste täitmist ühtlustatud ja kooskõlastatud viisil.

2.  Komisjon töötab koostöös liikmesriikidega välja teavitusformaalsuste liidus ühtlustamiseks ja koordineerimiseks vajalikud mehhanismid.

Artikkel 4

Teatamine enne sadamatesse sisenemist

Tulenevalt kohaldatavate liidu õigusaktide või rahvusvaheliste meretranspordile kohaldatavate ja liikmesriikidele siduvate õigusaktide kohastest teatamist käsitlevatest erisätetest, sealhulgas isikute ja kaupade kontrolli käsitlevatest sätetest, tagavad liikmesriigid, et kapten või laeva operaatori poolt nõuetekohaselt volitatud isik edastab enne liikmesriigi sadamasse sisenemist liikmesriigi määratud pädevale ametiasutusele teavitusformaalsuste kohase teabe

a) vähemalt 24 tundi enne sisenemist või

b) hiljemalt laeva eelmisest sadamast väljumise ajal, kui sõiduaeg on lühem kui 24 tundi, või

c) kui külastatav sadam ei ole teada või kui seda sõidu ajal muudetakse, siis niipea, kui vastav teave on kättesaadav.

Artikkel 5

Andmete elektrooniline edastamine

1.  Liikmesriigid aktsepteerivad teavitusformaalsuste täitmist elektroonilises vormis ja nende edastamist ühtse liidese kaudu niipea kui võimalik ja igal juhul hiljemalt 1. juunil 2015.

See ühtne liides, mis seob SafeSeaNet’i, e-tolli ja muud elektroonilised süsteemid, on koht, mille kaudu kooskõlas käesoleva direktiiviga esitatakse korra kogu teave ning tehakse see kättesaadavaks mitmesugustele pädevatele ametiasutustele ja liikmesriikidele.

2.  Ilma et see mõjutaks FAL konventsioonis sätestatud asjaomaseid vorme, vastab lõikes 1 osutatud vorm artiklile 6.

3.  Juhul kui liidu õigusaktides nõutakse teavitusformaalsusi ning sellises ulatuses, mis on vajalik lõikes 1 nimetatud ühtse liidese heaks toimimiseks, peavad lõikes 1 osutatud elektroonilised süsteemid toimima koos, olema juurdepääsetavad ja vastavuses direktiiviga 2002/59/EÜ loodud süsteemiga SafeSeaNet ning rakendamise korral olema vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsusega nr 70/2008/EÜ (tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta) ( 1 ) ettenähtud arvutisüsteemidega.

4.  Ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 2913/92 ja määruse (EÜ) nr 562/2006 tolli- ja piirikontrolli käsitlevate erisätete kohaldamist, konsulteerivad liikmesriigid majandustegevuses osalejatega ja teavitavad komisjoni saavutatud edusammudest otsusega nr 70/2008/EÜ ettenähtud korra kohaselt.

Artikkel 6

Andmete vahetamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et teave, mida kogutakse kooskõlas liidu õigusaktides sätestatud teavitusformaalsustega, sisestatakse riigi SafeSeaNet’i süsteemi, ja teevad sellise teabe asjakohased osad selle süsteemi kaudu kättesaadavaks teistele liikmesriikidele. Kui liikmesriik ei sätesta teisiti, ei kohaldata seda määruse (EMÜ) nr 2913/92, määruse (EMÜ) nr 2454/93, määruse (EÜ) nr 562/2006 ja määruse (EÜ) nr 450/2008 kohaselt saadud teabele.

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõike 1 kohaselt saadud teave on vastava taotluse korral kättesaadav liikmesriigi asjakohastele asutustele.

3.  Lõike 1 kohastes riiklikes SafeSeaNet’i süsteemides kasutatavate sõnumite digitaalsed vormid kehtestatakse kooskõlas direktiivi 2002/59/EÜ artikliga 22a.

4.  Liikmesriigid võivad lubada asjakohast juurdepääsu lõikes 1 nimetatud teabele kas riigisisese ühtse liidese kaudu, kasutades elektroonilist andmevahetussüsteemi, või riikide SafeSeaNet’i süsteemide kaudu.

Artikkel 7

FAL vormides sisalduv teave

Liikmesriigid tunnustavad teavitusformaalsuste täitmiseks FAL vorme. Liikmesriigid võivad ainult 1. juunini 2015 lubada liidu õigusakti kohaselt nõutava teabe esitamist paberkandjal.

Artikkel 8

Ametisaladuse hoidmise kohustus

1.  Liikmesriigid võtavad kooskõlas liidu kohaldatavate õigusaktide ja siseriiklike õigusaktidega vajalikke meetmeid, et tagada vastavalt käesolevale direktiivile vahetatava ärialase ja muu konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsus.

2.  Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu käesoleva direktiivi alusel kogutava ärialase teabe kaitsele. Isikuandmete puhul tagavad liikmesriigid direktiivi 95/46/EÜ täitmise. Liidu institutsioonid ja organid tagavad määruse (EÜ) nr 45/2001 täitmise.

Artikkel 9

Erandid

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2002/59/EÜ reguleerimisalasse kuuluvad laevad, mis liiklevad liidu tolliterritooriumil asuvate sadamate vahel, kuid mille lähte- või sihtsadamaks või külastatavaks sadamaks ei või olla ükski sadam, mis asub väljaspool seda tolliterritooriumi või I kontrollitüübile vastavat vabatsooni tollialaste õigusaktide tähenduses, vabastatakse erandina FAL vormides osutatud teabe saatmise kohustusest, ilma et see piiraks asjakohaste liidu õigusaktide kohaldamist ja võimalust, et liikmesriigid võivad FAL vormides nõuda käesoleva direktiivi lisa B osa punktides 1–6 osutatud teavet, mis on vajalik riigisisese korra ja julgeoleku tagamiseks ning tolli-, maksu-, sisserände-, keskkonna- või tervishoiuvaldkonna õigusaktide täitmiseks.

Artikkel 10

Muutmise kord

1.  Komisjon võib Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud korras võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva direktiivi lisadega, et tagada Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni poolt FAL vormides tehtavate mis tahes muudatuste arvessevõtmist. Nendel muudatustel ei ole käesoleva direktiivi reguleerimisala laiendavat mõju.

2.  Käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktide puhul kohaldatakse artiklites 11, 12 ja 13 sätestatud menetlust.

Artikkel 11

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Artiklis 10 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates 18. novembrist 2010. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 12 tagasi võtab.

2.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.  Delegeeritud aktide vastuvõtmise volitused antakse komisjonile artiklites 12 ja 13 sätestatud tingimustel.

Artikkel 12

Delegeerimise tagasivõtmine

1.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2.  Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.  Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 13

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

2.  Kui pärast algse kahe kuu pikkuse või, kui see on asjakohane, pikendatud perioodi möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusaktile vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning delegeeritud õigusakt jõustub selles sätestatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne algse kahe kuu pikkuse või, kui see on asjakohane, pikendatud perioodi lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.

3.  Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 14

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid 19. maiks 2012. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 19. maist 2012.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga hõlmatud valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 15

Aruandlus

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru käesoleva direktiivi toimimise kohta 19. novembriks 2013, käsitledes muu hulgas järgmist:

a) käesoleva direktiiviga kehtestatud lihtsustuste võimalik laiendamine siseveetranspordile;

b) jõeteabeteenuste (River Information Services) ühilduvus käesolevas direktiivis osutatud elektroonilise andmeedastuse protsessiga;

c) teavitusformaalsuste ühtlustamise ja koordineerimise edenemine vastavalt artiklile 3;

d) kolmandas riigis või vabatsoonis asuvat sadamat külastanud laevade suhtes rakendatavate lisaformaalsuste vältimise või lihtsustamise võimalikkus;

e) kasutada olevad andmed liidusisese laevaliikluse / laevade liikumise kohta ja/või kolmandate riikide sadamaid või vabatsoone külastavate laevade kohta.

Vajaduse korral lisatakse aruandele õigusakti ettepanek.

Artikkel 16

Direktiivi 2002/6/EÜ kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2002/6/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 19. maist 2012. Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

KÄESOLEVAS DIREKTIIVIS OSUTATUD TEAVITUSFORMAALSUSTE LOETELU

A.    Liidu õigusaktidest tulenevad teavitusformaalsused

Selle kategooria teavitusformaalsused hõlmavad teavet, mis esitatakse vastavalt järgmistele sätetele.

1. Liikmesriikide sadamatesse sisenevatest ja neist väljuvatest laevadest teatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/59/EÜ (millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem) artikkel 4 (EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10).

2. Isikute kontrollimine piiril

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikkel 7 (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1).

3. Pardal veetavatest ohtlikest või saastavatest kaupadest teatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/59/EÜ (millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem) artikkel 13.

▼M2

4. Laevajäätmetest, sealhulgas lastijäätmetest teatamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/883, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (ELT L 151, 7.6.2019, lk 116), artiklid 6, 7 ja 9.

▼B

5. Turvateabe edastamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 725/2004 (laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta) artikkel 6 (ELT L 129, 29.4.2004, lk 6).

Ühtlustatud vormi vastuvõtmiseni rahvusvahelisel tasandil kasutatakse määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 6 kohaselt nõutava teabe edastamiseks käesoleva lisa liites esitatud vormi. Vormi võib edastada elektrooniliselt.

6. Sisenemise ülddeklaratsioon

Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1) artikkel 36a ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 450/2008 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik)) artikkel 87 (ELT L 145, 4.6.2008, lk 1).

▼M1

7. Teave pardal viibivate isikute kohta

Nõukogu 18. juuni 1998. aasta direktiivi 98/41/EÜ (ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta) artikli 4 lõige 2 ja artikli 5 lõige 2 (EÜT L 188, 2.7.1998, lk 35).

▼B

B.    Rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevad FAL vormid ja formaalsused

Selle kategooria teavitusformaalsused hõlmavad teavet, mis esitatakse kooskõlas FAL konventsiooni ja muude asjaomaste rahvusvaheliste õigusaktidega.

1. FAL vorm 1: ülddeklaratsioon

2. FAL vorm 2: lastideklaratsioon

3. FAL vorm 3: laevavarude deklaratsioon

4. FAL vorm 4: laevapere vara ja kauba deklaratsioon

5. FAL vorm 5: munsterroll

6. FAL vorm 6: reisijate nimekiri

7. FAL vorm 7: ohtlikud kaubad

8. Merenduse tervisedeklaratsioon

C.    Kõik asjakohased siseriiklikud õigusaktid

Liikmesriigid võivad lisada sellesse kategooriasse vastavalt nende siseriiklikele õigusaktidele esitatava teabe. Selline teave tuleks edastada elektrooniliselt.
LiideLAEVA SAABUMISEELSE TURVALISUSALASE TEABE VORM KÕIKIDE LAEVADE JAOKS ENNE ELi LIIKMESRIIGI SADAMASSE SISENEMIST

(1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) peatüki XI-2 reegel 9 ja määruse (EÜ) nr 725/2004 artikli 6 lõige 3)

Laeva üksikasjad ja kontaktandmed

IMO number

 

Laeva nimi

 

Registreerimissadam

 

Lipuriik

 

Laevatüüp

 

Kutsung

 

Kogutonnaaž

 

INMARSATi telefoninumbrid (kui need on olemas)

 

Laevaühingu nimi ja identifitseerimisnumber

 

Laevaühingu turvaülema nimi ja kontaktandmed tema kättesaamiseks 24 tundi ööpäevas

 

Sihtsadam

 

Sihtsadama rajatis (kui on teada)

 

Teave sadama ja sadamarajatise kohta

Laeva sadamasse jõudmise eeldatav kuupäev ja kellaaeg (ETA)

 

Sadama külastuse peaeesmärk

 

SOLASi peatüki XI-2 reegliga 9.2.1 nõutav teave

Kas laeval on kehtiv rahvusvaheline laeva turvatunnistus (ISSC)?

JAH

ISSC

EI – põhjus

Välja andnud (asutuse või tunnustatud turvaorganisatsiooni nimi)

Kehtivusaeg (pp/kk/aaaa)

Kas laeval on heakskiidetud turvaplaan (SSP)?

JAH

EI

Turvalisuse tase, mida laeval käesoleval hetkel kohaldatakse:

Turvalisus tase 1

Turvalisus tase 2

Turvalisus tase 3

Laeva asukoht käesoleva aruande koostamise ajal

 

Viimase kümne sadamarajatise külastuse loetelu kronoloogilises järjekorras (alustades viimasest külastusest):

Nr

Alguskuupäev (pp/kk/aaaa)

Lõppkuupäev (pp/kk/aaaa)

Sadam

Riik

UNLOCODE

(võimaluse korral)

Sadamarajatis

Turvalisuse tase (SL)

1

 

 

 

 

 

 

SL =

2

 

 

 

 

 

 

SL =

3

 

 

 

 

 

 

SL =

4

 

 

 

 

 

 

SL =

5

 

 

 

 

 

 

SL =

6

 

 

 

 

 

 

SL =

7

 

 

 

 

 

 

SL =

8

 

 

 

 

 

 

SL =

9

 

 

 

 

 

 

SL =

10

 

 

 

 

 

 

SL =

Kas laeval on võetud erilisi või täiendavaid turvameetmeid, mida ei ole heakskiidetud turvaplaanis?

Kui JAH, siis täpsustada allpool laeval võetud erilisi või täiendavaid turvameetmeid.

JAH

EI

Nr

(nagu eespool)

Laeval võetud erilised või täiendavad turvameetmed

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Eespool loetletud viimase kümne sadamarajatise külastuse ajal toimunud laevadevaheliste liidestumiste loetelu kronoloogilises järjekorras (alustades viimasest). Vajaduse korral jätkake allpoolset tabelit eraldi lehel – märkige laevadevaheliste liidestumiste koguarv:

Kas nimetatud laevadevaheliste liidestumiste ajal kohaldati asjakohaseid laeva turvaplaanis sätestatud turvaprotseduure?

Kui EI, siis esitada protseduuride asemel võetud turvameetmete üksikasjalik kirjeldus viimases veerus.

JAH

EI

Nr

Alguskuupäev (pp/kk/aaaa)

Lõppkuupäev (pp/kk/aaaa)

Koht või pikkus- ja laiuskraadid

Laevadevaheline liidestumine

Turvaprotseduuride asemel võetud turvameetmed

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Laeva lasti üldine kirjeldus

 

Kas laeva lastis on ohtlikke aineid, mis kuuluvad IMDG koodeksi ohuklassi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 või 8?

JAH

EI

Kui JAH, siis lisada ohtlike kaupade loetelu (või asjakohane väljavõte)

Kinnitus, et laeva munsterrolli koopia on lisatud

JAH

Kinnitus, et laeva reisijate nimekirja koopia on lisatud

JAH

Muu turvaalane teave

Kas soovite teatada turvalisusega seotud muudest aspektidest?

JAH

Üksikasjad:

EI

Laevaagent eeldatavas sihtsadamas

Nimi:

Kontaktandmed (telefoninumber):

Teavet esitava isiku andmed

Ametinimetus või teenistuskoht (mittevajalik läbi kriipsutada)

Kapten/laeva turvaülem (SSO)/laevaühingu turvaülem (CSO)/laevaagent (nagu eespool)

Nimi:

Allkiri:

Aruande koostamise kuupäev/kellaaeg/koht

 ( 1 ) ELT L 23, 26.1.2008, lk 21.