2010D0413 — ET — 14.02.2015 — 018.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

▼C1

NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

▼B

(ELT L 195 27.7.2010, lk 39)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2010/644/ÜVJP, 25. oktoober 2010,

  L 281

81

27.10.2010

►M2

NÕUKOGU OTSUS 2011/299/ÜVJP, 23. mai 2011,

  L 136

65

24.5.2011

►M3

NÕUKOGU OTSUS 2011/783/ÜVJP, 1. detsember 2011,

  L 319

71

2.12.2011

►M4

NÕUKOGU OTSUS 2012/35/ÜVJP, 23. jaanuar 2012,

  L 19

22

24.1.2012

►M5

NÕUKOGU OTSUS 2012/152/ÜVJP, 15. märts 2012,

  L 77

18

16.3.2012

►M6

NÕUKOGU OTSUS 2012/169/ÜVJP, 23. märts 2012,

  L 87

90

24.3.2012

►M7

NÕUKOGU OTSUS 2012/205/ÜVJP, 23. aprill 2012,

  L 110

35

24.4.2012

►M8

NÕUKOGU OTSUS 2012/457/ÜVJP, 2. august 2012,

  L 208

18

3.8.2012

►M9

NÕUKOGU OTSUS 2012/635/ÜVJP, 15. oktoober 2012,

  L 282

58

16.10.2012

►M10

NÕUKOGU OTSUS 2012/687/ÜVJP, 6. november 2012,

  L 307

82

7.11.2012

►M11

NÕUKOGU OTSUS 2012/829/ÜVJP, 21. detsember 2012,

  L 356

71

22.12.2012

►M12

NÕUKOGU OTSUS 2013/270/ÜVJP, 6. juuni 2013,

  L 156

10

8.6.2013

►M13

NÕUKOGU OTSUS 2013/497/ÜVJP, 10. oktoober 2013,

  L 272

46

12.10.2013

►M14

NÕUKOGU OTSUS 2013/661/ÜVJP, 15. november 2013,

  L 306

18

16.11.2013

►M15

NÕUKOGU OTSUS 2013/685/ÜVJP, 26. november 2013,

  L 316

46

27.11.2013

 M16

NÕUKOGU OTSUS 2014/21/ÜVJP, 20. jaanuar 2014,

  L 15

22

20.1.2014

►M17

NÕUKOGU OTSUS 2014/222/ÜVJP, 16. aprill 2014,

  L 119

65

23.4.2014

 M18

NÕUKOGU OTSUS 2014/480/ÜVJP, 21. juuli 2014,

  L 215

4

21.7.2014

►M19

NÕUKOGU OTSUS 2014/776/ÜVJP, 7. november 2014,

  L 325

19

8.11.2014

►M20

NÕUKOGU OTSUS 2014/829/ÜVJP, 25. november 2014,

  L 338

1

25.11.2014

►M21

NÕUKOGU OTSUS 2015/236/ÜVJP, 12. veebruar 2015,

  L 39

18

14.2.2015


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 197, 29.7.2010, lk  19  (413/2010)

►C2

Parandus, ELT L 164, 24.6.2011, lk  19 (2011/299/ÜVJP)

►C3

Parandus, ELT L 031, 3.2.2012, lk  7 (2012/35/ÜVJP)

►C4

Parandus, ELT L 041, 12.2.2013, lk  13 (2012/457/ÜVJP)

►C5

Parandus, ELT L 268, 10.10.2013, lk  19 (2012/829/ÜVJP)
▼B

▼C1

NÕUKOGU OTSUS 2010/413/ÜVJP,

26. juuli 2010,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP

▼BEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu Nõukogu võttis 27. veebruaril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) ( 1 ), millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006).

(2)

Nõukogu võttis 23. aprillil 2007 vastu ühise seisukoha 2007/246/ÜVJP ( 2 ), millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007).

(3)

Nõukogu võttis 7. augustil 2008 vastu ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP ( 3 ), millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008).

(4)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 9. juunil 2010 vastu resolutsiooni 1929 (2010), millega laiendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006), 1747 (2007) ja 1803 (2008) kehtestatud piiravate meetmete kohaldamisala ning kehtestati Iraani vastu suunatud täiendavad piiravad meetmed.

(5)

Euroopa Ülemkogu rõhutas 17. juunil 2010 oma süvenevat muret seoses Iraani tuumaprogrammiga ja tervitas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 (2010) vastuvõtmist. Euroopa Ülemkogu tuletas meelde oma 11. detsembri 2009. aasta deklaratsiooni ja kutsus nõukogu võtma meetmeid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) ettenähtud meetmete rakendamiseks, ning samuti kaasnevaid meetmeid, et toetada läbirääkimiste teel lahenduse leidmist kõikidele muredele, mis seonduvad Iraani tuuma- ja raketiprogramme toetavate tundlike tehnoloogiate väljatöötamisega. Need meetmed peaksid keskenduma kaubandusele, finantssektorile, Iraani transpordisektorile, nafta- ja gaasitööstuse võtmesektoritele ning täiendavalt ka Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusele.

(6)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929 (2010) keelatakse Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel teha investeeringuid mis tahes äritegevusse, mis seondub uraanikaevandamisega ning tuumamaterjalide ja -tehnoloogia tootmise või kasutamisega.

(7)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929 (2010) laiendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) kehtestatud finantsalaseid ja reisimist käsitlevaid piiravaid meetmeid täiendavalt isikutele ja üksustele, sealhulgas Iraani revolutsioonilisse kaardiväekorpusse kuuluvatele isikutele ja üksustele ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) üksustele.

(8)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile tuleks lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 18 kohaselt moodustatud komitee (edaspidi „komitee”) poolt kehtestatud sanktsioonidele täiendavate isikute ja üksuste suhtes kohaldada Euroopa Liitu lubamise piiranguid ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist, kasutades samu kriteeriume, mida kasutavad ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee.

(9)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile on asjakohane keelata Iraani tarnida, müüa või Iraanile üle anda teatud tooteid, materjale, varustust, kaupu ja tehnoloogiat lisaks neile, mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt, mis võivad kaasa aidata Iraani uraani rikastamise, ümbertöötamise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele või teistele massihävitusrelvade programmidele. See keeld peaks hõlmama ka kahesuguse kasutusega kaupu ja tehnoloogiat.

(10)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile peaksid liikmesriigid tõsiselt kaaluma, kas võtta uusi lühiajalisi kohustusi seoses Iraaniga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega, mille eesmärk on vähendada nende tasumata summasid, et eelkõige vältida seda, et selline rahaline toetus aitab kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalaste tegevustele või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele, ning peaksid keelama mis tahes keskpikkade ja pikaajaliste kohustuste võtmise seoses Iraaniga kauplemise toetamiseks ettenähtud riikliku ja erasektori rahalise toetusega.

(11)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) kutsutakse kõiki riike üles kontrollima kooskõlas oma riiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele oma territooriumil, sealhulgas sadamates ja lennujaamades, Iraanist tulevaid ja sinna minevaid veoseid, kui asjaomasel riigil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kohaselt keelatud.

(12)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) on samuti märgitud, et liikmesriigid võivad vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele, kontrollida avamerel asuvaid laevu lipuriigi nõusolekul, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nende laevade veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või UNSCR 1929 (2010) alusel keelatud.

(13)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) nähakse samuti ette, et ÜRO liikmesriigid peavad kinni ja kõrvaldavad esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kohaselt keelatud, sellisel viisil, mis ei ole vastuolus kohaldatavatest julgeolekunõukogu resolutsioonidest ja rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustustega.

(14)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) nähakse täiendavalt ette, et ÜRO liikmesriigid keelavad oma kodanike poolt või oma territooriumilt punkerdamisteenuste osutamise Iraani laevadele ja Iraani laevade muu teenindamise, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et need laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kohaselt keelatud.

(15)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile peaksid liikmesriigid kooskõlas oma siseriiklike õigusasutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, võtma vajalikke meetmeid, et vältida kõigi Iraani päritolu lastilendude juurdepääsu nende jurisdiktsiooni all olevatele lennuväljadele, välja arvatud lennud, mille puhul on tegemist reisijate ja lasti segaveoga.

(16)

Lisaks peaks liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide territooriumil olema keelatud osutada tehnilisi- ja hooldusteenuseid Iraani transportõhusõidukitele, kui asjaomasel riigil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nimetatud õhusõidukid sisaldavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kohaselt keelatud.

(17)

Samuti kutsutakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) üles kõiki ÜRO liikmesriike hoidma ära selliste finantsteenuste, sealhulgas kindlustus- või edasikindlustusteenuste, osutamise ja mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekanded oma territooriumile, läbi oma territooriumi või oma territooriumilt, või oma kodanikele, oma õigusaktide alusel asutatud üksustele, oma territooriumil asuvatele isikutele või finantseerimisasutustele, või oma kodanike, oma õigusaktide alusel asutatud üksuste, oma territooriumil asuvate isikute või finantseerimisasutuste poolt, mis võiksid aidata kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis.

(18)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile peaksid liikmesriigid keelama kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Iraani valitsusele, Iraanis asuvatele või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatele üksustele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikutele ja üksustele.

(19)

Lisaks peaks olema keelatud riigi poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade müümine, vahendamine ja nende väljastamiseks abi osutamine Iraani valitsusele, Iraani keskpangale või Iraani pankadele, sealhulgas filiaalidele ja tütarettevõtetele ning Iraanis asuvate isikute ja üksuste poolt kontrollitavatele finantseerimisasutustele, ning riigi poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmine kõigilt eelnimetatud Iraani subjektidelt.

(20)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 (2010) eesmärkide täitmiseks tuleks keelata Iraani pankadel uute filiaalide, tütarettevõtete või esinduste avamine liikmesriikide territooriumil ning uute ühisettevõtete asutamine või Iraani pankade poolt omandiõiguse omandamine liikmesriikide jurisdiktsioonis asuvates pankades. Lisaks peaksid liikmesriigid võtma asjakohaseid meetmeid, et keelata oma territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni all olevatel finantseerimisasutustel avada Iraanis esindusi või tütarettevõtteid või pangakontosid.

(21)

Lisaks sätestatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929 (2010), et riigid peavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asutatud või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt nõudma valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega ning kui neil on põhjendatud alus arvata, et selline äritegevus võib aidata kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) rikkumisele.

(22)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929 (2010) märgitakse, et Iraani energiasektorist saadud tulude ja Iraanis tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevuste rahastamise vahel on olemas potentsiaalne seos, ning märgitakse täiendavalt, et keemiliste protsesside vahenditel ja naftakeemiatööstuse materjalidel on palju ühist vahendite ja materjalidega, mis on vajalikud tuumkütuse tsükli teatud tundlike tegevuste läbiviimiseks.

(23)

Vastavalt Euroopa Ülemkogu deklaratsioonile peaksid liikmesriigid keelama Iraani nafta- ja maagaasitööstuse võtmesektorites kasutamispotentsiaali omava võtmevarustuse ja -tehnoloogia müügi, tarnimise või üleandmise Iraani ning seonduva tehnilise ja rahalise toetuse osutamise Iraanile. Lisaks peaks liikmesriikidel olema keelatud teha uusi investeeringuid Iraani kõnealustesse sektoritesse.

(24)

Käesoleva otsuse I ja II lisa muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud isikutele ja üksustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus esitada märkusi. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, peaks nõukogu nimetatud märkusi arvesse võttes vaatama läbi oma otsuse ning teavitama vastavalt asjaomast isikut või üksust.

(25)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid ning eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele. Käesolevat otsust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(26)

Käesolev otsus järgib ka täies ulatuses ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(27)

Teatud meetmete rakendamiseks on vaja liidupoolset edasist tegevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:1.

PEATÜKK

EKSPORDI- JA IMPORDIPIIRANGUD

Artikkel 1

1.  Keelatud on järgmiste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otsene või kaudne tarnimine ja müümine Iraani või üleandmine Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis sisalduvad tuumatarneriikide grupi ja raketitehnoloogia kontrollrežiimi loendites;

b) mis tahes täiendavad esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ning mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele;

▼M6

c) relvad ja igasugused nendega seotud materjalid, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid- ja seadmed, poolsõjaline varustus ja selliste relvade ja nendega seotud materjalidele ettenähtud varuosad. See keeld ei kehti sõidukite osas, mis ei ole lahingusõidukid ja mis on kaetud vastava materjaliga kaitseks ballistilise lennutrajektooriga füüsiliste kehade eest ning on ette nähtud üksnes ELi ja selle liikmesriikide personali kaitseks Iraanis;

▼B

d) teatud muid tooteid, materjale, varustust, kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed;

▼M4

e) muud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia, mis on loetletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) ( 4 ) I lisas, mis ei ole hõlmatud punktis a, välja arvatud teatavad tooted, mis on loetletud nimetatud määruse I lisa 1. osa 5. kategoorias ja 2. osa 5. kategoorias.

▼B

2.  Lõikes 1 sätestatud keeld ei kehti kergvee reaktoritega, mille rajamine algas enne 2006. aastat, seotud esemete, millele on osutatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni lõigu 3 punkti b alapunktides i ja ii, Iraanile üleandmise, Iraanis kasutamise või nende kaudu Iraani toetamise suhtes.

3.  Samuti on keelatud:

a) pakkuda otseselt või kaudselt tehnilist abi või koolitust, investeeringuid või vahendusteenuseid seoses lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga ning selliste esemete, materjalide, varustuse, kaupade ja tehnoloogiaga varustamise, nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

b) otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete ja tehnoloogiate müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi otseseks või kaudseks osutamiseks ühelegi isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis;

c) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktides a ja b osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

4.  Keelatud on liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades hankida Iraanist lõikes 1 osutatud esemeid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat olenemata sellest, kas need on pärit Iraani territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

1.  Eksportiva liikmesriigi pädevad asutused annavad igal üksikjuhul eraldi otsustades loa selliste artikliga 1 mittehõlmatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otseseks või kaudseks tarnimiseks, müügiks või üleandmiseks Iraanile või Iraanis kasutamiseks või Iraani toetamiseks liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumi kaudu või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamisele, ümbertöötlemisele või raske veega seotud tegevustele, tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele või mis aitavad kaasa sellistele tegevustele, mis seonduvad teiste küsimustega, mille suhtes IAEA on muret väljendanud või mille IAEA on määratlenud lahendamata küsimusena. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  Järgmiste tegevuste osas:

a) lõikes 1 sätestatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogiaga seotud tehnilise abi või koolituse, investeeringute või vahendusteenuste otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis ning selliste esemetega otsene või kaudne varustamine, nende tootmine, hooldus ja kasutamine;

b) lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga seotud otsene või kaudne rahastamine või rahalise abi, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused nimetatud esemete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, teenuste või abi osutamiseks, otsene või kaudne osutamine mis tahes isikule, üksusele või organile Iraanis või kasutamiseks Iraanis,

annab samuti loa eksportiva liikmesriigi pädev asutus.

3.  Liikmesriikide pädevad asutused ei anna luba lõikes 1 osutatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja tehnoloogia mis tahes tarnimiseks, müümiseks või üleandmiseks, kui nad teevad kindlaks, et asjaomane müümine, tarnimine, üleandmine või eksport või asjaomase teenuse osutamine aitavad kaasa lõikes 1 osutatud tegevustele.

Artikkel 3

1.  Artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja c ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui komitee eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid kui nimetatud esemed või abi on seotud toidu, põllumajanduse, ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

a) nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele; ning

b) Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

2.  Artikli 1 lõike 1 punktis e ning artikli 1 lõikes 3 kehtestatud meetmeid ei kohaldata, kui asjaomase liikmesriigi pädev asutus eelnevalt ja igal üksikjuhul eraldi otsustab, et selliste esemete tarnimine, müümine, üleandmine või sellise abi pakkumine ei aita kindlasti kaasa selliste tehnoloogiate väljatöötamisele Iraanis, mis toetavad Iraani tuumaenergiaalaseid tegevusi, mis on tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikud, ja tuumarelva kandevahendite väljatöötamist; sealhulgas ei kohaldata meetmeid, kui nimetatud esemed või abi on seotud ravi või teiste humanitaareesmärkidega, tingimusel et:

a) nimetatud esemete või abi tarnelepingud sisaldavad asjakohaseid tagatisi lõpptarbijatele; ning

b) Iraan on võtnud kohustuse nimetatud esemeid või abi mitte kasutada tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikes tuumaenergiaalastes tegevustes või tuumarelva kandevahendite väljatöötamises.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist eranditest, mille tegemisest on keeldutud.

▼M4

Artikkel 3a

1.  Iraani toornaftat ja naftasaadusi on keelatud importida, osta või transportida.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Seoses Iraani toornafta ja naftasaaduste impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3b

1.  Iraanist on keelatud importida, osta või transportida naftakeemiatööstuse tooteid.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Seoses Iraani naftakeemiatööstuse toodete impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, samuti kindlustust ja edasikindlustust.

Artikkel 3c

1.  Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. juulini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. juulit 2012.

2.  Artiklis 3a sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

Artikkel 3d

1.  Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta kuni 1. maini 2012 enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, mis tuleb sõlmida ning mida tuleb täita enne 1. maid 2012.

2.  Artiklis 3b sätestatud keeld ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingute täitmist või selliste kohustuste täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist, kui Iraani naftakeemiatoodete tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu seoses enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutega on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

▼M9

Artikkel 3e

1.  Iraanist on keelatud importida, osta või transportida maagaasi.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Seoses Iraani maagaasi impordi, ostu või transportimisega on keelatud pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, sealhulgas tuletisinstrumente, samuti kindlustust ja edasikindlustust ning kindlustuse ja edasikindlustusega seotud vahendusteenuseid.

3.  Lõikes 1 sätestatud keeld ei mõjuta muu riigi kui Iraani maagaasi ELi liikmesriigile tarnimise lepingute täitmist.

▼B

Artikkel 4

1.  Keelatakse järgmistes Iraani nafta- ja maagaasitööstuse olulistele sektoritele, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a) rafineerimine;

b) veeldatud maagaas;

c) uuringud;

d) tootmine.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased esemed.

2.  On keelatud anda järgmist abi Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingute, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani:

a) tehniline abi või tehniliste või muude teenuste osutamine, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b) finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M4

Artikkel 4a

1.  Keelatakse olulise varustuse ja tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraani naftakeemiatööstusele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Iraanis asuvatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele ning väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstuseettevõtetele on keelatud anda järgmist abi:

a) tehniline abi või koolitus ja muud teenused, mis on seotud olulise varustuse ja tehnoloogiaga, mis on piiritletud lõikes 1;

b) finantseerimine või finantsabi lõikes 1 piiritletud olulise varustuse ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või seotud tehnilise abi või väljaõppe andmiseks.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼M9

Artikkel 4b

1.  Artikli 4 lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 26. juulit 2010 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

2.  Artiklis 4 sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 26. juulit 2010 või enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeeringutega.

3.  Artikli 4a lõikes 1 sätestatud keeld ei piira kuni 15. aprillini 2013 enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutes käsitletud kaupade tarnimisega seotud kohustuste täitmist.

4.  Artiklis 4a sätestatud keelud ei piira kuni 15. aprillini 2013 selliste kohustuste täitmist, mis tulenevad liikmesriikides tegevuskohta omavate ettevõtete poolt enne 23. jaanuari 2012 või 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingutest ja mis on seotud Iraanis enne nimetatud kuupäevi tehtud investeeringutega.

5.  Lõiked 1 ja 2 ei piira artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

6.  Lõiked 3 ja 4 ei piira artikli 3d lõikes 2 osutatud kohustuste täitmist, tingimusel et need kohustused tulenevad teenuslepingutest või nende täitmiseks vajalikest lisalepingutest ja tingimusel et kõnealuste kohustuste täitmiseks on asjaomane liikmesriik andnud eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼M4

Artikkel 4c

Keelatakse kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne müük Iraani valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale ning Iraani Keskpangale ning nende nimel või juhatusel tegutsevatele isikutele ja üksustele või nende omanduses või nende kontrolli all olevatele üksustele, samuti kulla ja väärismetallide ning teemantide otsene või kaudne ost nendelt ning transportimine või vahendamine nende jaoks.

Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

Artikkel 4d

Keelatakse trükitud või vermitud või emiteerimata uute Iraani vääringus pangatähtede ja müntide tarnimine Iraani Keskpangale või Iraani Keskpanga jaoks.

▼M9

Artikkel 4e

1.  Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmide jaoks olulise grafiidi ning toormetalli või pooltoodete (näiteks alumiinium ja teras) müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Samuti on keelatud:

a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4f

Artiklis 4e sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. aprillini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4g

1.  Keelatud on laevaehituseks, laevade hoolduseks või taasseadistamiseks vajaliku peamise laevavarustuse ning tehnoloogia müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele nimetud sektori ettevõtetele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Lõikes 1 sätestatud keeld ei piira peamise varustuse ja tehnoloogia tarnimist Iraani omandis mitteolevale või Iraani kontrolli alla mittekuuluvale laevale, mis on vääramatu jõu tõttu sunnitud viibima Iraani sadamas või Iraani territoriaalvetes.

3.  Samuti on keelatud:

a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

4.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 3 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4h

Artiklis 4g sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. veebruarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

Artikkel 4i

1.  Keelatud on Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse otsese või kaudse kontrolli alla kuuluvate tööstusharude või tuuma-, sõjaliste ja ballistiliste rakettide väljatöötamise programmide jaoks olulise tööstusprotsessi integreerimise tarkvara müümine, tarnimine või üleandmine Iraanile liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate laevade või õhusõidukite abil, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Liit võtab vajalikud meetmed, et määrata kindlaks käesoleva sättega reguleeritavad asjakohased tooted.

2.  Samuti on keelatud:

a) anda Iraanile lõikes 1 osutatud toodetega seotud tehnilist abi või osutada koolitus- ja muid teenuseid;

b) pakkuda Iraanile rahastamist või anda rahalist abi seoses lõikes 1 osutatud toodete müümise, tarnimise või üleandmisega või seonduva tehnilise abi ja koolituse andmisega.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 4j

Artiklis 4i sätestatud keelud ei mõjuta kuni 15. jaanuarini 2013 enne 16. oktoobrit 2012 sõlmitud lepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmist.

▼BTEATAVATE ÄRIÜHINGUTE RAHASTAMISE PIIRANGUD

Artikkel 5

Iraanil, Iraani kodanikel, Iraanis asuvatel või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatel üksustel või nende nimel või juhtimisel tegutsevatel või nende omandis või kontrolli all olevatel isikutel ja üksustel on keelatud teha liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluval territooriumil investeeringuid mis tahes äritegevusse, mis seondub uraanikaevandamisega ning tuumamaterjalide ja -tehnoloogia tootmise või kasutamisega, eelkõige aga uraani rikastamise ja ümbertöötlemise, raske veega seotud tegevuse või tuumarelvade ballistiliste kanderakettidega seonduvate tehnoloogiatega. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda käesoleva artikliga reguleeritavad asjakohased esemed.

Artikkel 6

Keelatakse järgmine tegevus:

a) laenu või krediidi andmine Iraanis asuvatele äriühingutele, kes tegelevad artikli 4 lõikes 1 osutatud Iraani nafta- ja gaasitööstuses, või Iraani või Iraanile kuuluvatele äriühingutele, kes tegutsevad nendes sektorites väljaspool Iraani;

b) osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates äriühingutes, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, või nendes sektorites väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates äriühingutes sealhulgas selliste äriühingute täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate äriühingutega, mis tegutsevad artikli 4 lõikes 1 osutatud nafta- ja gaasitööstuse sektorites, ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4

Artikkel 6a

Keelatakse järgmine tegevus:

a) laenu või krediidi andmine Iraanis tegutsevatele Iraani naftakeemiatööstusettevõtetele või väljaspool Iraani tegutsevatele Iraani või Iraanile kuuluvatele naftakeemiatööstusettevõtetele;

b) osaluse omandamine või laiendamine Iraanis asuvates Iraani naftakeemiatööstusettevõtetes või väljaspool Iraani tegutsevates Iraani või Iraanile kuuluvates naftakeemiatööstusettevõtetes, sealhulgas selliste ettevõtete täielik omandamine ning aktsiate ja kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c) ühisettevõtte asutamine Iraanis asuvate Iraani naftakeemiatööstusettevõtetega ning mis tahes nende kontrolli all oleva tütar- või haruettevõttega.

▼M4

Artikkel 7

1.  Artikli 6 lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i) ei mõjuta enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 26. juulit 2010 sõlmitud lepingust.

2.  Artikli 6a lõikes a ja lõikes b sätestatud keelud vastavalt:

i) ei mõjuta enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingutest või kokkulepetest tulenevate kohustuste täitmist;

ii) ei takista osaluse suurendamist, kui selline osaluse suurendamise kohustus tuleneb enne 23. jaanuar 2012 sõlmitud lepingust.

▼BPIIRANGUD SEOSES KAUBAVAHETUSELE ANTAVA RAHALISE TOETUSEGA

Artikkel 8

▼M9

1.  Liikmesriigid ei võta mingeid uusi lühiajalisi, keskpika perioodi või pikaajalisi kohustusi seoses Iraaniga kauplemise toetamiseks ettenähtud rahalise toetusega, sealhulgas ekspordikrediidi, tagatiste või kindlustuse andmine oma kodanikele või üksustele, kes sellises kaubanduses osalevad, ning samuti ei anna liikmesriigid selliste kohustuste jaoks tagatisi ega kindlustust.

▼B

2.  Lõige 1 ei mõjuta kohustusi, mis on võetud enne käesoleva otsuse jõustumist.

3.  Lõige 1 ei hõlma kaubavahetust, mille objektiks on toiduained, põllumajandussaadused, ravimid või mida teostatakse teistel humanitaareesmärkidel.

▼M9NAFTATANKERITE EHITAMINE

Artikkel 8a

1.  Ilma et see mõjutaks artiklit 4g, on keelatud uute naftatankerite ehitamine Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele ning nende ehitamisel osalemine.

2.  Keelatud on võimaldada tehnilist abi, rahastamist või rahalist abi uute naftatankerite ehitamiseks Iraanile või Iraani isikutele ja üksustele.

▼B2.

PEATÜKK

FINANTSSEKTOR

Artikkel 9

Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda Iraani valitsusele toetusi, rahalist abi ja sooduslaenusid, sealhulgas rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel.

▼M9

Artikkel 10

1.  Selleks et vältida mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekandmist liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt, või liikmesriikide kodanikele, liikmesriigi õigusaktide alusel asutatud üksustele (sealhulgas välisriikides asuvatele filiaalidele) või liikmesriigi territooriumil asuvatele isikutele või finantseerimisasutustele või nende poolt, mis võib kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis, ei osale liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvad finantseerimisasutused ega jätka osalemist üheski tehingus:

a) Iraanis asuvate pankadega, sealhulgas Iraani keskpangaga;

b) Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;

c) Iraanis asuvate pankade tütarettevõtete ja filiaalidega, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;

d) finantsüksustega, mille asukoht ei ole Iraanis, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused,

välja arvatud siis, kui asjaomane liikmesriik on andnud sellise tehingu tegemiseks eelnevalt loa vastavalt lõigetele 2 ja 3.

2.  Lõike 1 kohaldamisel võib asjaomane liikmesriik anda loa järgmiste tehingute tegemiseks:

a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavad tehingud;

b) isiklike rahaülekannetega seotud tehingud;

c) käesolevas otsuses ette nähtud erandite kohaldamisega seotud tehingud;

d) konkreetse kaubanduslepingu kohased tehingud, mis ei ole käesoleva otsusega keelatud;

e) diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu rahvusvahelise organisatsiooniga seotud tehingud, kui sellised tehingud on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks;

f) tehingud, mis käsitlevad makseid, et rahuldada nõudeid Iraani, Iraani isikute või üksuste vastu, tingimusel et otsus tehakse igal üksikjuhul eraldi ja et enne loa andmist on sellest 10 päeva ette teatatud; ning samalaadsed tehingud, mis ei aita kaasa käesoleva otsusega keelatud tegevustele.

Alla 10 000 euro suuruste tehingute puhul, mis jäävad punktide a–e reguleerimisalasse, ei nõuta luba ega tehingust teatamist.

3.  Lõikes 2 osutatud tehingute puhul menetletakse rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist Iraani pankade ja finantseerimisasutuste kaudu järgmiselt:

a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad alla 100 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevad alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

b) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevate üle 100 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevate üle 40 000 euro suuruste ülekannete korral on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest;

c) muud üle 10 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest.

▼M11

3a.  Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tegevuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega:

a) jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b) nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;

c) säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks;

d) kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finantstehingute kohta.

▼M9

4.  Lõike 3 reguleerimisalasse mittekuuluvat rahaliste vahendite Iraani ja Iraanist ülekandmist menetletakse järgmiselt:

a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

b) muud alla 40 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta; ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000 euro;

c) muud üle 40 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Luba loetakse antuks pärast nelja nädala möödumist, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul loa andmisest keeldunud. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist loa andmisest keeldumistest.

5.  Liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvate Iraanis asuvate pankade filiaalid ning tütarettevõtted peavad samuti oma asukohajärgse liikmesriigi pädevat asutust teavitama kõikidest nende poolt teostatud või neile tehtud rahaülekannetest viie päeva jooksul pärast vastava rahaülekande teostamist või saamist.

Kooskõlas teabe jagamise korraga edastavad pädevad asutused, keda on teavitatud, vastavalt vajadusele viivitamata teabe teavituste kohta pädevatele asutustele teistes liikmesriikides, kus asub nende tehingute teine pool.

▼B

Artikkel 11

1.  Iraani pankadel, sealhulgas Iraani keskpangal, nende filiaalidel ja tütarettevõtetel ning teistel artikli 10 lõikes 1 osutatud finantseerimisasutustel on keelatud avada liikmesriikide territooriumil uusi filiaale, tütarettevõtteid või esindusi ja asutada uusi ühisettevõtteid või omandada omandiõigust liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates pankades või luua uusi korrespondentpangasuhteid liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvate pankadega.

2.  Liikmesriikide territooriumil asuvatel või nende jurisdiktsiooni kuuluvatel finantseerimisasutustel on keelatud avada Iraanis esindusi, tütarettevõtteid ja pangaarveid.

Artikkel 12

1.  Keelatud on kindlustus- või edasikindlustusteenuste osutamise Iraani valitsusele, Iraanis asuvatele või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvatele üksustele või nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikutele ja üksustele.

2.  Lõiget 1 ei kohaldata üksikisikutele tervise- ja reisikindlustuse teenuste osutamise suhtes.

3.  Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõikes 1 osutatud keelust kõrvalehoidmine.

Artikkel 13

Keelatud on riigi poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade otsene või kaudne müümine, vahendamine ja nende väljastamiseks abi osutamine pärast käesoleva otsuse jõustumist Iraani valitsusele, Iraani keskpangale või Iraanis asuvatele pankadele või Iraanis asuvate pankade filiaalidele ning tütarettevõtetele, mis kuuluvad või ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla või finantsüksustele, kelle asukoht ei ole Iraanis ja kes ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad Iraanis asuvad isikud või üksused, ning nende nimel või juhtimisel tegutsevatele või nende omandis või kontrolli all olevatele isikutele ja üksustele, ning Iraani poolt emiteeritud või garanteeritud võlakirjade ostmine kõigilt eelnimetatud Iraani subjektidelt.

Artikkel 14

Liikmesriigid peavad oma kodanikelt, oma jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt isikutelt või nende territooriumil asutatud või nende jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt äriühingutelt nõudma valvsuse ilmutamist, kui nad on seotud äritegevusega Iraanis asuvate või Iraani jurisdiktsiooni alla kuuluvate üksustega, sealhulgas Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjaga, või nende nimel või juhtimisel tegutsevate või nende omandis või kontrolli all olevate (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevate) isikute ja üksustega, et tagada, et selline äritegevus ei aita kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) rikkumisele.3.

PEATÜKK

TRANSPORDISEKTOR

Artikkel 15

1.  Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma riiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele ja asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, oma territooriumil, sealhulgas oma lennujaamades ja sadamates kõiki Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud.

2.  Liikmesriigid võivad vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige vastavalt mereõigusele, kontrollida avamerel asuvaid laevu lipuliikmesriigi nõusolekul, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nende laevade veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud.

3.  Lõike 2 alusel läbiviidavate kontrollide puhul teevad liikmesriigid koostööd kooskõlas oma siseriikliku õigusega.

4.  Iraani suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt väljaviidavate kaupade kohta.

5.  Lõigetes 1 ja 2 osutatud kontrollide läbiviimise puhul peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad (näiteks hävitades, kasutamiskõlbmatuks muutes, ladustades või andes kõrvaldamiseks päritolu- või sihtriigist erinevale riigile) esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud ning teevad seda kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 (2010) punktiga 16. Selline kinnipidamine ja kõrvaldamine toimub importija kulul, või kui neid kulusid ei ole võimalik importijalt sisse nõuda, võib need kooskõlas rahvusvahelise õigusega sisse nõuda ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katse eest vastutavalt isikult või üksuselt.

6.  Punkerdamisteenuste või laevavarustuse tarnimise või muude teenuste osutamine Iraani omandis olevatele või lepingu alusel kasutatavatele laevadele, sealhulgas prahitud laevadele, liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvalt territooriumilt on keelatud, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või kuni veos on lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

Artikkel 16

Liikmesriigid edastavad komiteele kogu olemaosoleva teabe Iraani lastilennuettevõtja tegevuste üleviimiste või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses olevate või selle poolt käitatavate laevade teistele äriühingutele üleandmiste kohta, mis on võidud teostada, et vältida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kehtestatud sanktsioone või rikkuda kõnealuste resolutsioonide sätteid, mis hõlmab ka lennukite ja laevade ümbernimetamist või ümberregistreerimist.

Artikkel 17

Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma siseriiklike õigusasutuste ja õigusaktidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele, eelkõige asjakohastele rahvusvahelistele tsiviillennunduskokkulepetele, vajalikke meetmeid, et vältida kõigi Iraani lennuettevõtjate teostatavate võis Iraanist lähtuvate lastilendude juurdepääsu nende jurisdiktsiooni all olevatele lennujaamadele, välja arvatud lennud, mille puhul on tegemist reisijate ja lasti segaveoga.

Artikkel 18

Liikmesriikide kodanikel või liikmesriikide territooriumil on keelatud osutada tehnilisi ja hooldusteenuseid Iraani transportõhusõidukitele, kui liikmesriikidel on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et transportõhusõidukid veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaar- või ohutuseesmärkidel või kuni veos on artikli 15 lõigete 1 ja 5 kohaselt kontrollitud ning vajadusel kinni peetud ja kõrvaldatud.

▼M9

Artikkel 18a

Alates 15. jaanuarist 2013 on keelatud lipu andmise ja laevade klassifitseerimise teenuste osutamine, sealhulgas registreerimine ja mistahes identifitseerimisnumbrite väljastamine, Iraani naftatankeritele ja kaubalaevadele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide jurisdiktsiooni alla kuuluvalt territooriumilt.

Artikkel 18b

1.  Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu Iraani isikutele, üksustele või asutustele.

2.  Keelatud on pakkuda nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks ette nähtud laevu mis tahes isikule, üksusele või asutusele, kes kasutavad neid Iraani nafta ja naftakeemiatööstuse toodete transportimiseks või ladustamiseks.

3.  Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

▼B4.

PEATÜKK

RIIKI LUBAMISE PIIRANGUD

Artikkel 19

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et järgmised isikud ei siseneks nende territooriumile ega läbiks nende territooriumi:

a) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 10 kohaselt määratud täiendavad isikud ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilisesse kaardiväekorpusse kuuluvad isikud; need isikud on loetletud I lisas;

▼M13

b) teised, I lisas nimetamata isikud, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud ning isikud, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised islami revolutsioonilise kaardiväe liikmed ning islami revolutsioonilise kaardiväe või Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja nimel tegutsevad isikud ning islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustust või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud, kes on loetletud II lisas;

▼M4

c) I lisas nimetamata muud isikud, kes toetavad Iraani valitsust, ning nendega seotud isikud, kes on loetletud II lisas.

▼B

2.  Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata liikmesriikide territooriumi kaudu toimuva transiidi suhtes tegevuste puhul, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lõigu 3 punkti b alapunktides i ja ii mainitud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks, mille rajamine algas enne 2006. aastat.

3.  Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4.  Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriik on seotud rahvusvahelisest õigusest tuleneva kohustusega, eelkõige:

i) rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuvat rahvusvahelist konverentsi läbiviiva võõrustajariigina;

iii) privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel;

iv) Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

5.  Lõiget 4 loetakse kohaldatavaks ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

6.  Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 4 või 5 kohaselt tehtud eranditest.

7.  Liikmesriigid võivad lubada erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui nad teevad kindlaks, et reisimine on õigustatud seoses:

i) kiireloomuliste humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega;

ii) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006) ja 1929 (2010) eesmärkide saavutamisega, sealhulgas seoses IAEA põhikirja XV artikliga;

iii) valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud liidu organiseeritud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi võõrustatavatel kohtumistel osalemisega, kus peetakse Iraanis demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki otseselt edendavat poliitilist dialoogi.

8.  Lõikes 7 osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik teavitab sellest kirjalikult nõukogu. Erand loetakse antuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teate saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi andmise kvalifitseeritud häälteenamusega.

9.  Juhul, kui liikmesriik lubab lõigete 4, 5 ja 7 alusel I või II lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.

10.  Erandi andmise korral teavitavad liikmesriigid komiteed sellest, kui I lisas loetletud isikud sisenevad nende territooriumile või läbivad selle.5.

PEATÜKK

RAHALISTE VAHENDITE JA MAJANDUSRESSURSSIDE KÜLMUTAMINE

Artikkel 20

1.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt järgnevate isikute omandis, valduses või kontrolli all:

a) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lisas määratud isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 12 ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008) punkti 7 kohaselt määratud täiendavad isikud ja üksused ning ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt määratud Iraani revolutsioonilisse kaardiväekorpusse kuuluvad isikud ja üksused ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja üksused; need isikud või üksused on loetletud I lisas;

▼M13

b) I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või otseselt seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoidnud või neid rikkunud või aidanud loetellu kantud isikutel või üksustel nendest sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Iraani revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või islami revolutsioonilisele kaardiväele ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtjale või nende omanduses või kontrolli all olevatele või nende nimel tegutsevatele üksustele kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

▼M9

c) I lisas nimetamata muud isikud ja üksused, kes toetavad Iraani valitsust ning nende omanduses või kontrolli all olevad üksused või nendega seotud isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas.

▼B

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.  Erandeid võib anda rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis on:

a) vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks, sealhulgas tasud külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

pärast asjaomase liikmesriigi poolt komiteele teatatud kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääs neile rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.  Erandeid võib samuti anda rahaliste vahendite või majandusressursside osas, mis on:

a) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse komiteele teatavaks teinud ja komitee on selle heaks kiitnud;

b) kohtu, haldusorgani või vahekohtu antud pandiõiguse või nende tehtud otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise pandiõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või pandiõigus tekkis enne ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) vastuvõtmise kuupäeva ja lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on sellest komiteed teavitanud;

c) vajalikud tegevuste jaoks, mis on otseselt seotud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) lõigu 3 punkti b alapunktides i ja ii mainitud esemetega, mis on mõeldud kergvee reaktorite jaoks, mille rajamine algas enne 2006. aastat.

▼M4

4a.  II lisas loetletud isikute ja üksuste puhul võib erandeid teha ka rahaliste vahendite ja majandusressursside osas, mis tuleb maksta rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

▼B

5.  Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud; või

b) külmutatud kontodele tehtavad maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kontode suhtes piiravate meetmete kohaldamise kuupäeva,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

6.  Lõige 1 ei takista määratletud isikut või üksust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne asjaomase isiku või üksuse loendisse lisamist, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et:

a) leping ei ole seotud artiklis 1 osutatud keelatud esemete, materjalide, seadmete, kaupade, tehnoloogiate, abi, koolituse, rahalise abi, investeeringute, vahenduse või teenustega;

b) lõikes 1 osutatud isik või üksus ei ole otsene või kaudne makse saaja,

ning pärast seda, kui asjaomane liikmesriik on komiteed teavitanud kavatsusest teha või saada selliseid makseid või kavatsusest lubada vajadusel vabastada rahalised vahendid või majandusressursid; viimati nimetatud juhul teavitavad liikmesriigid komiteed kümme tööpäeva enne sellise loa andmist.

▼M9

7.  Lõiget 1 ei kohaldata järgmise suhtes:

a) Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu tehtavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside ülekannete suhtes, kui sellise ülesande eesmärk on võimaldada liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvale finantseerimisasutusele likviidseid vahendeid kaubanduse rahastamiseks;

b) Iraani keskpanga poolt või Iraani keskpanga kaudu toimuv selliste nõuete hüvitamine, mis kuuluvad tasumisele vastavalt lepingule või kokkuleppele, mis sõlmiti Iraani riiklike või eraõiguslike üksuste poolt enne käesoleva otsuse vastuvõtmist,

tingimusel et asjaomane liikmesriik on ülekande või hüvitamise jaoks loa andnud.

▼M9 —————

▼M9

11.  Lõige 7 ei piira lõigete 3, 4, 4a, 5 ja 6 ning artikli 10 lõigete 3 ja 4 kohaldamist.

▼M5

12.  Ilma et see piiraks käesolevas artiklis sätestatud erandeid, on keelatud pakkuda lõikes 1 osutatud isikutele ja üksustele eri finantssõnumiteenuseid, mida kasutatakse finantsandmete vahetamiseks.

▼M9

13.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui neile kuuluvad õigused, mis tulenevad muu iseseisva valitsusega (v.a Iraan) enne 27. oktoobrit 2010 sõlmitud algse gaasitoodangu jagamise lepingust, kui nimetatud tegevus ja tehingud on seotud nende üksuste osalusega kõnealuses lepingus.

▼M21

14.  Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata II lisas loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik artikli 3c lõikes 2 osutatud kohustuste täitmiseks kuni 30. juunini 2015, tingimusel et asjaomane liikmesriik on nimetatud tegevuse ja tehingute jaoks andnud igal üksikjuhul eraldi eelneva loa. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni oma kavatsusest anda luba.

▼B6.

PEATÜKK

TEISED PIIRAVAD MEETMED

Artikkel 21

Liikmesriigid peavad kooskõlas oma siseriiklike õigusaktidega võtma vajalikke meetmeid, et vältida oma territooriumil või oma kodanike poolt Iraani kodanikele erihariduse või -koolituse andmist valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele tegevustele Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele Iraanis.7.

PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

I või II lisas nimetatud määratud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Iraanis, sealhulgas Iraani valitsusele, või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse kaudu või sellise isiku või üksuse kasuks, ei anta hüvitist ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu näiteks nõue tasaarvestamise või tagatise kohta, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) või 1929 (2010) kohased meetmed, sealhulgas liidu või selle liikmesriigi meetmed, mis on kooskõlas vastavate Julgeolekunõukogu otsustega või nõutavad nende alusel või on seotud nende rakendamisega, ja käesolevas otsuses käsitletavad meetmed.

Artikkel 23

1.  Nõukogu rakendab I lisa muudatusi ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee otsuste alusel.

2.  Nõukogu kehtestab II lisas esitatud nimekirja ning võtab vastu nende muudatused ühehäälselt liikmesriikide või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal.

Artikkel 24

1.  Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee kannab loetellu isiku või üksuse, kannab nõukogu selle isiku või üksuse I lisasse.

▼M4

2.  Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.

▼B

3.  Nõukogu edastab oma otsuse, sh loetellu kandmise põhjused, lõigetes 1 ja 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4.  Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 25

1.  I ja II lisa sisaldavad isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid, nagu need on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt seoses I lisaga.

▼M4

2.  I ja II lisa sisaldavad võimaluse korral samuti asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, nagu see on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu või komitee poolt seoses I lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, äriregistri numbrit ja äritegevuse kohta. Samuti esitatakse I ja II lisas loetellu kandmise kuupäev.

▼B

Artikkel 26

1.  Käesolev otsus vaadatakse läbi, seda muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vastavalt vajadusele, kuid eelkõige ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste otsuste alusel.

▼M4

2.  Artiklis 3a osutatud meetmed Iraani toornafta ja naftasaaduste importimise, ostmise ja transportimise keelamise kohta vaadatakse läbi hiljemalt 1. mail 2012, eelkõige võttes asjakohaselt arvesse muudes riikides kui Iraan toodetava toornafta ja naftasaaduste kättesaadavust ja tarnete rahalisi tingimusi eesmärgiga tagada liikmesriikide energiatarnete jätkuvus.

3.  Artikli 19 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu möödumisel. Meetmed kaotavad asjaomaste isikute ja üksuste suhtes kehtivuse, kui nõukogu teeb artiklis 24 osutatud korra kohaselt kindlaks, et meetmete kohaldamise tingimusi enam ei esine.

▼M2

4.  Ali Akbar Salehi suhtes peatatakse artikli 19 lõike 1 punktis b osutatud meetmete kohaldamine.

▼M20

Artikkel 26a

1.  Artikli 3a lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab Iraani toornafta transportimist.

2.  Artikli 3a lõikes 2 sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab Iraani toornafta impordi, ostu või transportimisega seotud kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumist.

3.  Artiklis 3b sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015.

4.  Artiklis 4c sätestatud keelu kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis puudutab kulda ja väärismetalle.

5.  Artikli 10 lõike 3 punktid a, b ja c asendatakse järgmiste punktidega kuni 30. juunini 2015:

„a) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevad alla 1 000 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevad alla 400 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000  euro;

b) toiduainete, tervishoiu või meditsiinitehnikaga seotud või põllumajanduslikel või humanitaareesmärkidel tehtavatest tehingutest tulenevate üle 1 000 000 euro suurused ülekanded ning isiklike rahaülekannetega seotud tehingutest tulenevate üle 400 000 euro suuruste ülekannete korral on vaja asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest;

c) muud üle 100 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist antud lubadest.”

6.  Artikli 10 lõike 4 punktid b ja c asendatakse järgmiste punktidega kuni 30. juunini 2015:

„b) muud alla 400 000 euro suurused ülekanded tehakse ilma eelneva loa nõudeta. Ülekandest teavitatakse asjaomase liikmesriigi pädevat asutust, kui see on üle 10 000  euro;

c) muud üle 400 000 euro suurused ülekanded nõuavad asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse eelnevat luba. Luba loetakse antuks pärast nelja nädala möödumist, välja arvatud juhul, kui pädev asutus ei ole kõnealuse ajavahemiku jooksul teinud negatiivset otsust. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike kõigist loa andmisest keeldumistest.”

7.  Artiklis 18b sätestatud keeldude kohaldamine peatatakse kuni 30. juunini 2015.

8.  Artikli 20 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 20 lõikes 2 sätestatud keeldude kohaldamine II lisa loetelus esitatud naftaministeeriumi suhtes peatatakse kuni 30. juunini 2015 selles ulatuses, mis on vajalik Iraani naftakeemiatööstuse toodete importimise või ostmise lepingute täitmiseks kuni 30. juunini 2015.

▼B

Artikkel 27

Ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 28

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
I LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis a nimetatud isikute ja üksuste loend

A.    Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused

Füüsilised isikud

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Muu teave: MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) vanemteadur, kes on seotud rakendusfüüsika instituudiga (Institute of Applied Physics). Töötab koos Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi’ga.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

2) Dawood Agha-Jani. Ametikoht: Tuumkütuse rikastamise katsetehase juht (Natanz). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

3) Ali Akbar Ahmadian. Auaste: viitseadmiral. Ametikoht: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) juht.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

4) Amir Moayyed Alai. Muu teave: seotud tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

5) Behman Asgarpour. Ametikoht: tegevjuht (Arak). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

6) Mohammad Fedai Ashiani. Muu teave: seotud ammooniumuranüül-karbonaadi tootmisega ning Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

7) Abbas Rezaee Ashtiani. Muu teave: AEOI uurimis- ja kaevandamisküsimuste osakonna vanemametnik.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Ametikoht: AIO (Aerospace Industries Organisation) rahandus- ja eelarveosakonna juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste rakettide programmis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

9) Haleh Bakhtiar. Muu teave: seotud 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

10) Morteza Behzad. Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Ametikoht: AIO juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste rakettide programmis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Ametikoht: juhataja ja tegevdirektor, Bank Sepah.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Auaste: Dr. Muu teave: Kaitsetööstuse koolitus- ja uurimisinstituudi juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Ametikoht: AIO kaubanduse ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja. Muu teave: Iraani ballistiliste rakettide programmis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Muu teave: MODAFLi vanemteadur ja endine Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Bassij vastupanujõudude komandör.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Ametikoht: Fajri tööstuskontserni juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

18) Seyyed Hussein Hosseini. Muu teave: AEOI ametnik, kes on seotud raske vee reaktori uuringute projektiga Arakis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

19) M. Javad Karimi Sabet. Muu teave: Novin Energy Company juht, mis on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007).

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Ametikoht: Shahid Bagheri tööstuskontserni (SBIG) juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

21) Ali Hajinia Leilabadi. Ametikoht: Mesbahi energiakompanii peadirektor. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

22) Naser Maleki. Ametikoht: Shahid Hemmat tööstuskontserni (SHIG) juhataja. Muu teave: Naser Maleki on samuti MODAFLi ametnik, kelle ülesandeks on jälgida tööd ballistilise raketi Shahab-3 programmiga. Shahab-3 on praegu kasutusel olev Iraani ballistiline kaugmaarakett.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

23) Hamid-Reza Mohajerani. Muu teave: seotud tootmise juhtimisega uraani muundamisrajatises (UCF) Esfahanis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

24) Jafar Mohammadi. Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tehniline nõustaja (vastutab tsentrifuugide ventiilide tootmise eest). Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

25) Ehsan Monajemi. Ametikoht: ehitusprojektide juht, Natanz. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

26) Mohammad Reza Naqdi. Auaste: brigaadikindral. Muu teave: endine relvajõudude peastaabi ülema asetäitja logistika ja tööstuslike teadusuuringute alal / riikliku salakaubavedude vastase võitlemise peakorteri juhataja, seotud jõupingutustega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega nr 1737 (2006) ja 1747 (2007) kehtestatud sanktsioonidest pääsemiseks.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

27) Houshang Nobari. Muu teave: seotud Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Auaste: kindralleitnant. Ametikoht: Malek Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli rektor. Muu teave: Ashtari Kaitsetehnoloogia Ülikooli keemiateaduskond on seotud MODALFiga ning on teostanud katseid berülliumiga. Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

29) Mohammad Qannadi. Ametikoht: AEOI teadus- ja arendustegevuse eest vastutav asepresident. Muu teave: Iraani tuumaprogrammis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

30) Amir Rahimi. Ametikoht: Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskuse juhataja. Muu teave: Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskus on AEOI tuumkütuse tootmise ja tarnimise ettevõtte osa, mis osaleb rikastamisega seotud tegevustes.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

31) Javad Rahiqi: Ametikoht: Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) Esfahani tuumatehnoloogia keskuse juhataja (täiendav teave: sünniaeg: 24. aprill 1954; sünnikoht: Marshad).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010 (EL: 24.4.2007).

32) Abbas Rashidi. Muu teave: seotud rikastamistegevustega Natanzis.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

33) Morteza Rezaie. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC asekomandör.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Auaste: kontradmiral. Ametikoht: IRGC mereväe komandör.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Auaste: kindralmajor. Ametikoht: komandör, IRGC (Pasdaran). Muu teave: nii Iraani tuuma- kui ka ballistiliste rakettide programmis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

36) Seyed Jaber Safdari. Muu teave: Natanzi rikastamisrajatise juhataja.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

37) Hosein Salimi. Auaste: kindral. Ametikoht: õhujõudude juhataja, IRGC (Pasdaran). Muu teave: Iraani ballistiliste rakettide programmis osalev isik.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: Qods’i relvajõudude komandör.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

39) Ghasem Soleymani. Muu teave: Saghandi uraanikaevanduse uraanikaevandamise direktor.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

40) Mohammad Reza Zahedi. Auaste: brigaadikindral. Ametikoht: IRGC maavägede komandör.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

41) Kindral Zolqadr. Ametikoht: julgeolekuküsimuste asesiseminister, IRGC ametnik.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

▼M8

42) Azim Aghajani (kirjutatakse ka Adhajani). Positsioon: Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse (IRGC) Qodsi relvajõudude liige, kes tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel.

Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.

Täiendavad andmed: kodakondsus: Iraani. Passi number: 6620505, 9003213.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18. aprill 2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei (teise nimega Sayed Akbar Tahmaesebi). Positsioon: IRGC Qodsi relvajõudude liige, kes tegutseb Qodsi relvajõudude komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhtimisel.

Muu teave: aitas kaasa resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5 rikkumisele, mille kohaselt on keelatud relvade ja nendega seotud materjalide eksport Iraanist.

Täiendavad andmed: kodakondsus: Iraani. Sünniaeg: 1967.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18. aprill 2012.

▼B

Üksused

1)  Abzar Boresh Kaveh Co. (teise nimega BK Co.). Muu teave: seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

2)  Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex soovis osta temperatuuriregulaatorit, mida saab kasutada tuumauuringutel ja käitamis-/tootmisrajatistes. Amin Industrial Complex on resolutsiooniga 1737 (2006) määratud kaitsetööstuse organisatsiooni Defense Industries Organization (DIO) omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

Teise nimega: Amin Industrial Compound and Amin Industrial Company.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

3) Laskemoona ja metallurgiatööstuse kontsern Ammunition and Metallurgy Industries Group (teise nimega a) AMIG, b) Laskemoona tööstuse kontsern). Muu teave: a) AMIG kontrollib 7. Tir’i, b) AMIG on kaitsetööstuse organisatsiooni (Defence Industries Organisation – /DIO) omanduses ja kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

4)  Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) toodab ja hooldab erinevaid väike- ja kergrelvi, sealhulgas suure ja keskmise kaliibriga relvi ja seonduvaid tehnoloogiaid. AIG teostab suurema osa oma hangetest Hadid Industries Complex'i vahendusel.

Asukoht: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

5) Iraani aatomienergiaorganisatsioon (AEOI). Muu teave: osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

6)  Bank Sepah ja Bank Sepah International. Muu teave: Bank Sepah toetab AIOd ja allüksusi, sealhulgas SHIG ja SBIG.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

7)  Barzagani Tejarat Tavanmad Saccali ettevõtted. Muu teave: a) Saccal System ettevõtete tütarettevõte, b) see ettevõte proovis osta riskikaupu resolutsioonis nr 1737 (2006) loetletud üksusele.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

8) Tiibrakettide tööstuskontsern (teise nimega merekaitserakettide tööstuskontsern).

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

9) Kaitsetööstuse organisatsioon (Defence Industries Organisation – /DIO). Muu teave: a) MODAFLi kontrolli all olev katusorganisatsioon, mille mõned allorganisatsioonid on osalenud tsentrifuugiprogrammis, valmistades komponente, ja raketiprogrammis, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

10)  Defence Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) on Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel; nimetatud ministeerium juhib Iraani kaitsealaseid uuringuid ja arendustegevust, tootmistegevust, hooldust, eksporti ja hankeid.

Asukoht: Pasdaran Ave., PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

11)  Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) teostab tarneid Iraani ballistiliste kanderakettide programmile.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

12)  Electro Sanam Company (teise nimega a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

13) Esfahani tuumkütuse teadus- ja tootmiskeskus (NFRPC) ja Esfahani tuumatehnoloogia keskus (ENTC). Muu teave: Kuuluvad Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumakütuse tootmis- ja hankeettevõttesse.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

14)  Ettehad Technical Group. Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

15)  Fajr Industrial Group. Muu teave: a) endine Instrumentation Factory Plant, b) AIO allüksus, c) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

16)  Farasakht Industries: Farasakht Industries on Iran Aircraft Manufacturing Company omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel, mis omakorda on MODAFLi omanduses või kontrolli all.

Asukoht: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

17)  Farayand Technique. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

18)  First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC on Bank Mellat omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel. Viimase seitsme aasta jooksul on Bank Mellat Iraani tuuma-, raketi- ja kaitseüksuste kasuks teostanud tehinguid, mille maht ulatub sadade miljonite dollariteni.

Asukoht: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; ettevõtte registrinumber LL06889 (Malaisia).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

19)  Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (teise nimega Instrumentation Factories Plant). Muu teave: seda on kasutanud AIO teatavatel omandamise katsetel.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

20)  Jabber Ibn Hayan. Muu teave: AOEI labor, mis osaleb kütusetsükliga seotud tegevustes.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008 (EL: 24.4.2007).

21)  Joza Industrial Co. Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

22)  Kala-Electric (teise nimega ka Kalaye Electric). Muu teave: a) Tuumkütuse rikastamise katsetehase tarnija – Natanz, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

23) Karaj’i tuumauuringute keskus. Muu teave: osa AEOI teadusüksusest.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

24)  Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company on DIO omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

25)  Kavoshyar Company. Muu teave: AEOI tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

26)  Khorasan Metallurgy Industries. Muu teave: a) Laskemoona tööstuse kontserni (AMIG) tütarettevõte, mis allub DIOle, b) seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

27)  M. Babaie Industries: M. Babaie Industries on Iraani Aerospace Industries Organization (AIO) alla kuuluva Shahid Ahmad Kazemi Industries Group'i (ametlikult Air Defense Missile Industries Group) allüksus. AIO kontrollib kanderakettide organisatsioone Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) ja Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006).

Asukoht: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

28) Malek Ashtari Ülikool: on MODALFi raames DTRSC allüksus. See hõlmab uurimisrühmi, mis eelnevalt kuulusid Füüsika Uurimiskeskuse (PHRC) alla. IAEA inspektoritel ei lubatud küsitleda töötajaid ega näha kõnealuse organisatsiooni valduses olevaid dokumente, et saada vastuseid lahendamata küsimustele Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme kohta.

Asukoht: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

29) Mesbahi energiakompanii. Muu teave: a) A40 teadusreaktori tootja – Arak, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

30) Kaitselogistika ekspordi ministeerium: Kaitselogistika ekspordi ministeerium (MODLEX) müüb Iraanis toodetud relvi klientidele kogu maailmas, rikkudes sellega resolutsiooni 1747 (2007), millega keelatakse Iraanil müüa relvi või nendega seotud materjale.

Asukoht: PO Box 16315-189, Teheran, Iran; west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

31)  Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) on SHIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

Teise nimega: 3MG

ELi määramise kuupäev: 24.6.2008 (ÜRO: 9.6.2010).

32)  Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) vastutab IR-40 raske vee reaktori projekteerimise ja ehitamise eest Arakis. MITEC jätkab hangete läbiviimist IR-40 raske vee reaktori ehitamiseks.

Asukoht: Arak, Iraan.

Teise nimega: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

33) Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus (NFRPC) on Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) alla kuuluv suur teadusuuringute keskus, mis on määratud resolutsiooniga 1737 (2006). NFRPC on AEOI tuumkütuse väljatöötamise keskus ning on seotud rikastamisega seotud tegevustega.

Asukoht: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

Teise nimega: Põllumajanduse ja meditsiinialaste tuumauuringute keskus: Karaj’i põllumajanduslike ja meditsiiniliste uuringute keskus.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

34)  Niru Battery Manufacturing Company. Muu teave: a) DIO tütarettevõte, b) selle ülesanne on toota Iraani sõjaväele jõuseadmeid, sealhulgas kanderaketisüsteemid.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

35)  Novin Energy Company (teise nimega Pars Novin). Muu teave: tegutseb AEOI raames.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

36)  Parchin Chemical Industries. Muu teave: DIO filiaal.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

37)  Pars Aviation Services Company. Muu teave: hooldab lennukeid.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

38)  Pars Trash Company. Muu teave: a) osaleb Iraani tuumaprogrammis (tsentrifuugiprogramm), b) märgitakse ära IAEA aruannetes.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

39)  Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

40)  Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Muu teave: osales Esfahani uraani muundamisrajatise ehitamises.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

41)  Qods Aeronautics Industries. Muu teave: toodab mehitamata õhusõidukeid (UAV), langevarje, paraglaidereid, mootoriga deltaplaane jne.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

42)  Sabalan Company: Sabalan on SHIG varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

43)  Sanam Industrial Group. Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

44)  Safety Equipment Procurement (SEP). Muu teave: AIO varifirma, osaleb ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 3.3.2008.

45)  7th of Tir. Muu teave: a) DIO allüksus, mida peetakse üldiselt otseselt seotuks Iraani tuumaprogrammiga, b) osaleb Iraani tuumaprogrammis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

46)  Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO on SHIG varjunimi.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

47)  Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

48)  Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Muu teave: a) AIO allüksus, b) osaleb Iraani ballistiliste rakettide programmis.

ÜRO määramise kuupäev: 23.12.2006.

49)  Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Teheran, Iraan

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

50)  Shahid Satarri Industries: Shahid Sattari Industries on SBIG omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Teherani kaguosa, Iraan.

Teise nimega: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

51)  Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) on DIO omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

Asukoht: Nirou patarei Mfg. kõrval. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

52)  Sho’a’ Aviation. Muu teave: toodab ülikerglennukeid.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

53)  Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) on DIO allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

ELi määramise kuupäev: 24.7.2007 (ÜRO: 9.6.2010).

54)  TAMAS Company. Muu teave: a) osaleb rikastamisega seotud tegevustes, b) TAMAS on katusorganisatsioon, mille alluvuses on asutatud neli tütarettevõtet, millest üks tegeleb uraani kaevandamise ja kontsentreerimisega ja teine vastutab uraani töötlemise, rikastamise ja jäätmekäitluse eest.

ELi määramise kuupäev: 24.4.2007 (ÜRO: 3.3.2008).

55)  Tiz Pars: Tiz Pars on SHIG varjunimi. Tiz Pars püüdis 2007. aasta aprillist juulini SHIG nimel hankida viie teljega laserkeevitus ja -lõikusmasinat, mis oleks olnud oluline panus Iraani tuumaprogrammile.

Asukoht: Damavand-Tehran Highway, Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

56)  Ya Mahdi Industries Group. Muu teave: AIO allüksus.

ÜRO määramise kuupäev: 24.3.2007.

57)  Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) on DIO allüksus.

Asukoht: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Teise nimega: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M8

58) Behineh Trading Co.

Muu teave: Iraani ettevõte, millel oli oluline roll Iraani ebaseaduslikus relvade üleandmises Lääne-Aafrikale ning mis tegutses komandöri kindralmajor Qasem Soleimani (kelle suhtes kehtestati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007) sanktsioonid) juhitava IRGC Qodsi relvajõudude nimel relvasaadetise vedajana.

Täiendavad andmed: asukoht: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefon: +98 9195382305. Veebisait: http://www.behinehco.ir

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 18. aprill 2012.

▼M12

59) Yas Air: Yas Air on Pars Air’i uus nimi, Pars Air on ettevõte, mille omanik oli Pars Aviation Services Company, mille omakorda kandis loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 (2007). Yas Air on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksust Pars Aviation Services Company, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Mehrabad International Airport, Next to Terminal No. 6, Tehran, Iran.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012.

60) SAD Import Export Company: SAD Import Export Company on abistanud ÜRO poolt loetellu kantud üksusi Parchin Chemical Industries ja 7th of Tir Industries, rikkudes resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5.

Asukoht: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran. (2) P.O. Box 1584864813.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10.12.2012

▼B

B.    Iraani revolutsioonilise kaardiväekorpuse omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad üksused

1)  Fater (või Faater) instituut: Khatam al-Anbiya (KAA) tütarettevõte. Fater on teinud koostööd välistarnijatega, tõenäoliselt teiste KAA ettevõtete nimel ja seoses IRGC projektidega Iraanis.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

2)  Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

3)  Ghorb Karbala: Ghorb Karbala on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

4)  Ghorb Nooh: Ghorb Nooh on KAA omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

5)  Hara Company: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

6)  Imensazan Consultant Engineers Institute: KAA omanduses, kontrolli all või nimel tegutsev.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

7)  Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) on IRGC omandis oleva ettevõte, mis osaleb suuremahulistes tsiviil- ja militaarotstarbelistes ehitusprojektides ja teistes inseneritegevustes. Ta teostab märkimisväärse osa passiivkaitsekorralduse projektidest. KAA tütarettevõtted olid eelkõige väga seotud Qom/Fordow's asuva uraani rikastamiskomplekti ehitamisega.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

8)  Makin: Makin on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel ning on KAA tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

9)  Omran Sahel: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

10)  Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

11)  Rah Sahel: Rah Sahel on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

12)  Rahab Engineering Institute: Rahab on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel ning on KAA tütarettevõte.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

13)  Sahel Consultant Engineers: Ghorb Nooh omanduses või kontrolli all.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

14)  Sepanir: Sepanir on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

15)  Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company on KAA omanduses või kontrolli all või tegutseb viimase nimel.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

C.    Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses, kontrolli all või nimel tegutsevad ˚üksused

1)  Irano Hind Shipping Company:

Asukoht: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

2)  IRISL Benelux NV:

Asukoht: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium; käibemaksukohustuslase nr BE480224531 (Belgia).

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

3)  South Shipping Line Iran (SSL):

Asukoht: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

ÜRO määramise kuupäev: 9.6.2010.

▼M1
II LISA

Artikli 19 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 20 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

I.    ►M9  Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused ◄A.  Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949, passi number: S4409483, kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010, välja antud Teheranis, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008, kehtiv kuni 21/01/2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

▼M8 —————

▼M1

3.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) (vt B osa nr 30) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa Iraani aatomienergiaorganisatsioonist (AEOI). AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

4.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21/04/1946, passi number: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Tuumauuringute keskuse aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj’i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist.AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronics Industries (vt B osa nr 20) tegevdirektor

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Sündinud 7. novembril 1943 Iraanis. Passi number 05HK31387, välja antud 01/01/2002 Iraanis, kehtiv kuni 07/08/2010.

Sai Prantsuse kodakondsuse 7. mail 2008.

Ettevõtte Fulmen direktor (vt B osa nr 13)

26.7.2010

10.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi (vt B osa nr 29) tarnete ja logistika osakonna asejuht

23.6.2008

▼M9 —————

▼M1

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) (tuntud ka nime all Cruise Missile Industry Group) juht. See organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ja on loetletud ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP I lisas.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte on üritanud hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

23.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO (Aerospace Industries Organisation) (vt B osa nr 1) juht AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

23.6.2008

▼C2

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Välisministeerium. Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) endine juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

17.11.2009

▼M1

16.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Endine MODAFLi (vt B osa nr 29) koordineerimisosakonna asejuht.

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007

▼M2

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Endine Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juhi kohusetäitja, praegu AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

19.

Engineer Naser RASTKHAH

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

AEOI asejuht, kes vastutab planeerimise ning rahvusvaheliste ja parlamentaarsete küsimuste eest. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) alusel.

23.5.2011

▼M8 —————

▼M3

23.

Davoud BABAEI

 

Praegune julgeolekujuht kaitse- ja relvajõudude logistika ministeeriumi uuringute instituudi kaitsealase innovatsiooni ja uuringute organisatsioonis (Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)), mida juhib ÜRO poolt loetellu lisatud Mohsen Fakhrizadeh. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on SPNDd identifitseerinud seoses Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan keeldub koostööd tegemast. Julgeolekujuhina vastutab Babaei teabe avalikustamise vältimise eest, kaasa arvatud IAEAle.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni asejuht, kus ta allub ÜRO poolt loetellu lisatud Feridun Abbasi Davanile. On olnud seotud Iraani tuumaprogrammiga alates vähemalt astast 2002, sealhulgas on ta olnud AMADi endine hanke- ja logistikajuht, kus ta vastutas selliste variettevõtete kasutamise eest nagu Kimia Madan, et hankida vasrustust ja materjali Iraani tuumarelvaprogrammi jaoks.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

27.

Kamran DANESHJOO (teise nimega DANESHJOU)

 

Teadusuuringute, teaduse ja tehnoloogia minister alates 2009. aasta valimistest. Iraan ei ole IAEAle andnud selgitusi tema rolli kohta seoses rakettide lõhkepeade väljatöötamise uuringutega. See on osa Iraani laiemast koostöö puudumisest seoses IAEA „väidetavate uuringute” uurimisega, milles viidatakse Iraani tuumaprogrammi sõjalistele aspektidele, mis hõlmab juurdepääsusukeeldu asjaomaseid isikuid puudutavatele dokumentidele. Lisaks ministrirollile on Daneshjoo president Ahmadenijadi nimel seotud ka „passiivkaitse” tegevusega. Passiivkaitse organisatsioon on juba ELi poolt loetellu lisatud.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

29.

Milad JAFARI

Sünniaeg: 20.09.1974

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGi variettevõtetele. Tarnis kaupa SHIGile jaanuarist kuni novembrini 2010. Maksed osa kauba eest tehti ELi poolt loetellu lisatud panga Export Development Bank of Iran (EDBI) peakontorist Teheranis pärast 2010. aasta novembrit.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

31.

Ali KARIMIAN

 

Iraani kodanik, kes tarnib kaupa, peamiselt süsinikkiudu, ÜRO poolt loetellu lisatud SHIGile ja SBIGile.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company tegevjuht

1.12.2011

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M3

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

MATSA tegevdirektor

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Physics Research Institute (varem tuntud nime all Institute of Applied Physics) juht

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

ELi poolt loetellu lisatud Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) tegevjuht On ka AEOI ametnik. Juhib ja kuulutab välja pakkumismenetlusi hankeettevõtetele, kes tegelevad ettevõtetes Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) ja Uranium Conversion Facility (UCF) nõutava tundliku hanketegevusega.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

40.

Hamid SOLTANI

 

ELi poolt loetellu lisatud Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) tegevjuht

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

42.

Javad AL YASIN

 

Research Centre for Explosion and Impact, mida tuntakse ka nime all METFAZ, juht

1.12.2011

▼M8 —————

▼M9

44.

Majid NAMJOO

Sündinud 5. jaanuaril 1963 Teheranis, Iraanis

Energeetikaminister. Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu liige, mis töötab välja Iraani tuumapoliitikat.

16.10.2012

▼M19

45.

Babak Zanjani

Sünniaeg: 12. märts 1971

Babak Zanjani on aidanud rahastada Iraani naftaministeeriumi (ELi poolt loetellu kantud üksus) tehinguid Iraani toornaftaga. Lisaks on ta aidanud Iraani Keskpangal ja National Iranian Oil Company'l (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksused, hoida kõrvale ELi piiravatest meetmetest.

Babak Zanjani on korraldanud Iraani nafta tehinguid ja kandnud üle naftaga seotud vahendeid, eelkõige Naftiran Intertrade Company (NICO) ja Hong Kong Intertrade'i kaudu, mida kontrollib Iraani valitsus ning mis on samuti ELi poolt loetellu kantud.

Samuti on Babak Zanjani osutanud Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusele (IRGC) olulisi teenuseid, võimaldades kanda vahendeid Khatam al-Anbiya'le, mis on IRGC-le kuuluv ettevõte, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO ja ELi sanktsioone.

8.11.2014

▼M1B.  Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

AIO (Aerospace Industries Organisation)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, IraanLangare Street,Nobonyad Square,Teheran, Iraan

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku lisati samuti loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, 15817 Teheran, Iraan;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iraan

Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Pank on osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetletud üksustele, nende nimel või juhendamisel tegutsevatele üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele. Bank Mellat on panga First East Export Bank emapank, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1929.

26.7.2010

a)  Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik

100 % Bank Mellati omandis

26.7.2010

b)  Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ühendkuningriik

60 % Bank Mellati omandis

26.7.2010

5.

Bank Melli,

Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

23.6.2008

(a)  Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte.

26.7.2010

(b)  Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA;

Maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)

Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.

26.7.2010

(c)  Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared

Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(d)  Bank Kargoshaie

(teiste nimedega Bank Kargoshaee või Kargosai Bank või Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan

Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis.

26.7.2010

(e)  Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 TeheranIraan;

teine asukoht: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

teine asukoht: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116;

teine asukoht: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; Äriregistri number: 89584.

Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldab sanktsioone alates 2002. aastast. ÜRO sanktsioonide objekt, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M8

(f)  Bank Melli Iran ZAO (teise nimega Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia. Aadress teisel kujul: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Kuulub ettevõtjale Bank Melli.

23.6.2008

▼M1

(g)  Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

Karaj Special Road, 18. km, 1398185611 Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183;

teine asukoht: Karaj Special Road, 16. km, Teheran, Iraan;

Äriregistri number: 382231

Ameerika Ühendriikide poolt loendisse lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(h)  Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iraan, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan

Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid

26.7.2010

(i)  First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared; või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared; teine asukoht: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898

Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil

26.7.2010

(j)  Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave.Teheran,Iraan;

teine asukoht: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688;

teine asukoht: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

(k)  Mehr Cayman Ltd.

Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(l)  Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Teheran, Iraan;

teine asukoht: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M8

(m)  Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Kuulub ettevõtjale Bank Melli.

23.6.2008

▼M1

 

(n)  Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;

Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.

Bank Melli omandis või kontrolli all.

26.7.2010

 

(o)  Shemal Cement Company (teiste nimedega: Siman Shomal või Shomal Cement Company)

No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iraan;

teine asukoht: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446;

teine asukoht: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan

Bank Melli Iran kontrolli all

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iraan

Pärast seda, kui Euroopa Liit kehtestas Bank Melli suhtes sanktsioonid, võttis Bank Refah Bank Melli tegevuse üle

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iraan.

Bank Saderat on Iraani pank, mis on osaliselt Iraani valitsuse omandis. Bank Saderat on osutanud finantsteenuseid üksustele, mis tegelevad hangetega Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi nimel, sealhulgas üksustele, mis on loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737. Bank Saderat tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja Iraani elektroonikatööstuse maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

(a)  Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Ühendkuningriik

Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.

 

▼M19

8.

Sina Bank

No. 187, Avenue Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, IraanTel: (+9821) 88532434-7, (+9821) 88532434-6E-mail: infor@sinabank.irVeebisait: http://www.sinabank.ir/

Sina Banki kontrollib Mostazafan Foundation, mis on kõrgeima juhi otsese kontrolli all olev suur Iraani riigi osalusega üksus, mille osalus Sina Bankis on 84 %. Sina Bank osutab finatsteenuseid Mostazafan Foundationile ning selle allüksuste ja -ettevõtjate rühmale. Seega toetab Sina Bank Mostazafan Foundationi kaudu Iraani valitsust.

8.11.2014

▼M1

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)

No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan

Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) teostatavate tuumaprogrammide jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (loetletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iraan

Olles tihedalt seotud ettevõtetega Naftar ja Bonyad-e Mostazafan, aitab Etemad Amin Invest Co Mobin rahastada nii Iraani valitsemiskorra kui ka riigi strateegilisi huve.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:

Export Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iraan, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iraan;

Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iraan;

Registreerimistunnistuse number: 86936

(Iraan)

Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Pank osutab finantsteenuseid riigikaitse ja relvajõudude logistika eest vastutavale ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtetele, mis toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. Pank tegeleb ka pärast ÜRO poolsete sanktsioonide kehtestamist jätkuvalt Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma ja ballistiliste kanderakettide programmidega seotud maksetega. EDBI on sooritanud tehinguid, mis on olnud seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. EDBI oli peamine vahendaja, kes tegeles Bank Sepah (ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide objekt alates 2007. aastast) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. EDBI osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on hõlbustanud MODAFLi üksustega seostatavate variettevõtete käimasolevat hanketegevust.

26.7.2010

(a)  EDBI Exchange Company (teise nimega Export Development Exchange Broker Co.)

No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iraan 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;

teine asukoht: Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan; Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(b)  EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan

Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.

26.7.2010

(c)  Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud Technology Cooperation Office’iga. Iraan teatas hiljuti kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmisega, mis eeldab FACI süsinikkiu tootmise võime olemasolu.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo tehases, kui selle olemasolu ei olnud veel avalikustatud.

26.7.2010

▼M19 —————

▼M1

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;

Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)

⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani pankade omandis. ELi poolt loendisse lisatud pankadele Bank Melli ja Bank Saderat kuulub kummalegi ⅓ aktsiatest ning ülejääv kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank. Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ka ülemaailmset vahendajate võrgustikku.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

▼M2

18.

Iran Centrifuge Technology Company (teiste nimedega TSA või TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Iran Centrifuge Technology Company võttis üle Farayand Technique’i (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide osasid ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi, mille peatamist nõutakse Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega. Teostab töid Kalaye Electric Company (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 alusel) jaoks.

26.7.2010

▼M1

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (vt nr 20) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

(a)  Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iraan

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan

Iran Electronics Industries omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iraan

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iraan

Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopterivaruosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iraan;Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iraan;107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan

MODAFLi (vt nr 29) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan;

No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iraan

Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ettenähtud osi.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

23.4.2007

▼M19

27.

Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)

No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (varem Tavanir), Teheran, Iraan, Post Code 1435733161

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) ja ettevõtja Novin Energy (mõlemad loetellu kantud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.

26.7.2010

▼M1

28.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

▼M2

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (teiste nimedega Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics või MODAFL või MODSAF)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.6.2008

▼M1

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran / Iraan

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iraan

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tuumkütuse tootmise osakond (NFPD) tegeleb uurimistöö ja arendutegevusega tuumkütusetsükli valdkonnas, sealhulgas uraani leiukohtade uurimise, uraani kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iraan.

Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iraan 1587618118

Post Bank on arenenud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, mis hõlbustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb Bank Sepah (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747) nimel, sooritades Bank Sepah tehinguid ning varjates Bank Sepah seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal hõlbustas Post Bank Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja ülemereterritooriumide kasusaajate vahel. On hõlbustanud variettevõttega tehtavat äri KRDV Tranchon Commercial Banki jaoks, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelise massihävitusrelvade levikuga seotud äri hõlbustamise poolest.

26.7.2010

35.

Raka

 

Osakond Kalaye Electric Companys (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).

26.7.2010

▼M2

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology, teise nimega Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

AEOI alluv üksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (kindlaks määratud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).

26.7.2010

▼M1

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

23.6.2008

▼M11

41.

Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet

(Technology Cooperation Office, TCO), teise nimega innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus (Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iraan

Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.

26.7.2010

▼M1

42.

Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

 

Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega

26.7.2010

(a)  Arfa Paint Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(b)  Arfeh Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(c)  Farasepehr Engineering Company

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(d)  Hosseini Nejad Trading Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(e)  Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(f)  Shetab G.

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(g)  Shetab Gaman

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(h)  Shetab Trading

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

(i)  Y.A.S. Co. Ltd

 

Tegutseb Yasa Part’i nimel.

26.7.2010

▼M2

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Peakontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kishi harukontor, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teherani harukontor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iraan

EIH on mänginud võtmerolli mitmete Iraani pankade abistamisel, pakkudes neile alternatiivseid võimalusi Iraani suhtes kehtestatud ELi sanktsioonidega katkestatud tehingute lõpetamiseks. On täheldatud, et EIH tegutseb teatajapanga ja vahendajapangana tehingute puhul sanktsioonide objektiks olevate Iraani üksustega.

Näiteks külmutas EIH 2010. aasta augusti algul ELi poolt kindlaksmääratud pankade Saderat Irani ja Bank Mellati EIHi Hamburgi peakontoris asuvad kontod. Varsti pärast seda jätkas EIH Bank Mellatija Bank Saderat Iraniga tehtavat eurodes vääringustatud äri, kasutades EIHi kontosid loendisse mittekantud Iraani pangas. Augustis 2010 võttis EIH kasutusele süsteemi tavamaksete võimaldamiseks Bank Saderat Londonile ja Future Bank Bahrainile, et vältida ELi sanktsioone.

2010. aasta oktoobri seisuga jätkas EIH tegutsemist vahendajana sanktsioonide objektideks olevate Iraani pankade, sealhulgas Bank Mellati ja Bank Saderati poolt tehtavate maksete jaoks. Nimetatud sanktsioonide objektiks olevad pangad suunavad oma maksed EIHile Iran's Bank of Industry and Mine kaudu. 2009. aastal kasutati EIHi Post Banki poolt sanktsioonidest kõrvalehoidmise kavas, mis hõlmas tehingute käsitlemist ÜRO poolt kindlaks määratud Bank Sepahinimel ELi poolt kindlaksmääratud Bank Mellat on üks EIHi emapankadest.

23.5.2011

▼M14

44.

Onerbank ZAO (teise nimega Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank, North European Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

Valgevenes asuv pank, mis on Bank Refah Kargarani, Bank Saderati ja Bank Toseeh Saderat Irani omandis.

23.5.2011

▼M2

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Osaleb materjalide hankimises ELi sanktsioonide objektiks oleva Iran Centrifuge Technology Company jaoks.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

ÜRO sanktsioonide objektiks oleva TAMASi tütar-ettevõte, kes vastutab uraani leidmise ja eraldamise eest.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Tööstusautomaatika ettevõte, mis on töötanud ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks uraanikütuse rikastamise tehases Natanzis.

23.5.2011

▼M8

48.

Neka Novin (teise nimega Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Osales Iraani tuumaprogrammis otseselt kasutatavate erivarustuse ja materjalide hankimises.

23.5.2011

▼M2

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Osaleb selliste materjalide hankimises, mis on kontrollitud ja mida kasutatakse otseselt tsentrifuugide tootmiseks Iraani uraanirikastamise programmi jaoks.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (teise nimega Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte. Osaleb varustuse hankimises tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

▼M9 —————

▼M2

52.

Raad Iran (teise nimega Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Ettevõte, mis osaleb inverterite hankimises Iraani keelustatud rikastamise programmi jaoks. RaadIran loodi kontrollisüsteemide tootmiseks ja projekteerimiseks ning pakub inverterite ja programmeeritavate loogiliste kontrollerite müügi ja paigaldamisteenust.

23.5.2011

▼M11

53.

Sureh (teise nimega Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (teiste nimedega Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.

23.5.2011

▼M2

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Ettevõte, mis hangib tundlikke kaupu Nuclear Reactors Fuel Companyle (SUREH). Sun Middle East kasutab Iraanist väljaspool asuvaid vahendajaid, et hankida SUREHi vajatavaid kaupu. Sun Middle East varustab nimetatud vahendajaid kaupade Iraani saatmisel võltsitud lõppkasutaja andmetega, püüdes seega mööda hiilida vastava riigi tollirežiimist.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Elektrivarustuse tootja (jaotlad), kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Ettevõte, mis on hankinud kaupu ja varustust Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi jaoks ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Kalaye Electric Company (KEC) jaoks.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformaatorite tootja, kes osaleb Fardow (Qom) rajatise käimasoleval ehitamisel, mis toimub ilma Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (teise nimega Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Hankefirma, mis on tegutsenud Mesbah Energy huvides, mis määrati kindlaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (teise nimega Paya Partov)

 

Novin Energy tütarettevõte, mille suhtes kohaldatakse sanktsioone ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 alusel, tegeleb laserkeevitusega.

23.5.2011

▼M17 —————

▼M2

62.

Taghtiran

 

Insenerifirma, mis hangib seadmeid Iraani IR-40 raskeveereaktori jaoks.

23.5.2011

▼M3

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. on täielikult pangale First East Export Bank (FEEB) kuuluv tütarettevõte, mis lisati loetellu ÜRO poolt Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 alusel 2010. aasta juunis. Pearl Energy Company loodi FEEBi poolt, et pakkuda majandusuuringuid rea ülemaailmsete tööstusharude kohta.

23.5.2011

▼M2

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Šveits; Äriregistri number #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. on täielikult Pearl Energy Company Ltd-le kuuluv tütarettevõte, mis asub Šveitsis; tema missioon on pakkuda rahastamist ja ekspertteadmisi üksustele, kes soovivad sisenda Iraani naftasektorisse.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Saksamaa; Tel: 0049 40 2270170; Äriregistri number # HRB45757 (Saksamaa)

Machine Sazi Araki omandis või kontrolli all.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaisia

Osaleb komponentide hankimises Iraani hävituslennukite jaoks.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Araabia Ühendemiraadid

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), Ida-Aserbaidžaan, Iraan

Seotud AEOIga.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iraan

Osaleb komponentide hankimises Iraani tuumaprogrammi jaoks.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Teostab Iraani tuumaprogrammi sõjalisi rakendusi käsitlevaid uuringuid.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Seotud MTFZCi võrgustikuga.

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iraan

Osaleb hanketegevuses Iraani kanderakettide programmi jaoks.

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iraan

Iran Electronics Industries tütarettevõte.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iraan

Khatam al-Anbiya Construction Headquartersi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M8

77.

Shahid Beheshti ülikool (Shahid Beheshti University)

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

Iraani kaitse- ja relvajõudude logistilise toe ministeeriumi (MODAFL) omanduses või kontrolli all. Teeb tuumarelvade väljatöötamisega seotud teadusuuringuid.

23.5.2011

▼M3

78.

Aria Nikan, (teise nimega Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Tehran, 1576935561

Tuntud ELi poolt loetellu lisatud Iran Centrifuge Technology Company (TESA) kaubandusosakonnale tehtud hangete poolest. Nad on püüdnud hankida loetellu lisatud materjale, sealhulgas EList pärit kaupa, mida kasutatakse Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (teise nimega Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Ettevõte, kellega on sõlmitud leping elektri- ja torutööde tegemiseks uraani rikastamise tehastes Natanzis ja Qom/Fordow's. Ta vastutas 2010. aastal Natanzis elektriliste juhtimisseadmete projekteerimise, hankimise ja paigaldamise eest.

1.12.2011

▼M8 —————

▼M3

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Tehran, Iran.

Vaakumimurite tootja, kes on varustanud uraani rikastamise tehaseid Natanzis ja Qom/Fordow's. 2011. aastal tarnis ta rõhuandureid ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Kalaye Electric Company.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Tehran

Iraani uraani töötlemise ja tuumkütuse tootmisettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Iraani aatomienergiaorganisatsiooni kontrolli all.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (teise nimega Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Tehran

Allub ÜRO poolt loetellu lisatud TAMASile. Tal on tootmislepingud ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company ja ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (teise nimega Iran Pouya)

 

Valitsuse omandis ettevõte, kes juhtis Iraani suurimat alumiiniumikaevandust ja tarnis materjali IR-1 ja IR-2 tsentrifuugide korpuste tootmiseks. Suur tsentrifuugide alumiiniumsilindrite tootja, kelle klientide hulka kuuluvad ÜRO poolt loetellu lisatud AEOI ja ELi poolt loetellu lisatud TESA.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Energiasektori firma, mis oli tihedalt seotud Qom/Fordow’s asuva uraani rikastamise tehase rajamisega. Tema suhtes kehtib Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania ekspordikeeld.

1.12.2011

86.

Karanir (teise nimega Moaser, teise nimega Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Tehran.

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Tehran, Iran.

Iraani ettevõte, kellel on sõlmitud leping ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttega Kalaye Electric Company projekteerimis- ja inseneriteenuste osutamiseks tuumkütuse tsüklis. Hiljuti hankis ta varustust Natanzi uraani rikastamise tehasele.

1.12.2011

▼M8

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran

Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

▼M3

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (teise nimega METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Alludes ELi poolt loetellu lisatud Malek Ashtari Ülikoolile, juhib ta tegevust, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtmega, mille küsimuses Iraan ei tee IAEAga koostööd.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran.

Lepinguline ehitaja, kes paigaldas torusid ja abiseadmeid uraani rikastamise tehases Natanzis. Ta tegeles konkreetselt tsentrifuugide torustikuga.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Insenerifirma, kes toetab suuremahulisi tööstusprojektide, sealhulgas Iraani uraani rikastamise programmi, samuti deklareerimata tööd uraani rikastamise tehases Qom/Fordow's.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Khorasan Mettalurgy Industries varinimi (loetellu lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803 (2008), Ammunition Industries Group (AMIG) tütarettevõte)

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkey

Milad Jafari juhitud ettevõte, kes on variettevõtete kaudu tarninud kaupa, peamiselt metalli, ÜRO poolt loetellu lisatud ettevõttele Shahid Hemmat Industries Group (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (teise nimega Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Tuumaelektrijaamade ehitamise ja seadistamise ettevõte. ÜRO poolt loetellu lisatud Novin Energy Company kontrolli all.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva TESA omandis või kontrolli all olev ettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali tootmises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Tehran, Iran.

Ettevõte toodab UF6 mahuteid ning on neid tarninud uraani rikastamise tehastesse Natanzis ja Qom/Fordow's.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (teise nimega Tosseh Jahad E Silo)

 

Osaleb Iraani tuumaprogrammis Nantazis, Qomis ja Arakis asuvates tehastes.

1.12.2011

102.

Yarsanat (teise nimega Yar Sanat, teise nimega Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Tehran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Tehran.

ÜRO poolt loetellu lisatud Kalaye Electric Company hankeettevõte. Osaleb sellise varustuse ja materjali hankimises, mida kasutatakse otseselt Iraani tuumaprogrammis. Ta on üritanud hankida vaakumtooteid ja rõhuandureid.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Tehran, Iran

Seotud ELi poolt loetellu lisatud ettevõttega Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (teise nimega Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).

1.12.2011

▼M9

104.

Central Bank of Iran (teise nimega Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postiaadress: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177

Kontakttelefon: +98 21 299 51

Telegraaf: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT aadress: BMJIIRTH

veebisait: http://www.cbi.ir

E-post: G.SecDept@cbi.ir

Osalemine sanktsioonidest kõrvalehoidmisega seotud tegevuses. Annab finantstoetust Iraani valitsusele.

23.1.2012

▼M8

105.

Bank Tejarat

Postiaadress: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, TehranTel: 88826690Teleks: 226641 TJTA IR.Faks: 88893641,veebisait: http://www.tejaratbank.ir

►C4   Bank Tejarat on osaliselt riigile kuuluv pank. Pank on otseselt toetanud Iraani tuumaprogrammi. Näiteks 2011. aastal võimaldas pank üle kanda kümneid miljoneid dollareid, et toetada ÜRO loendisse kantud Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) jätkuvaid püüdlusi soetada rafineeritud uraanimaaki. AEOI on Iraani peamine tuumatehnoloogiaalase uurimistöö ja arendamisega tegelev organisatsioon ning juhib lõhustuva materjali tootmise programme. Bank Tejarat on ka varem aidanud loendisse kantud Iraani pankadel rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hoida, näiteks osaledes ÜRO loendisse kantud Shahid Hemmat Industrial Groupi variettevõtetega seotud tehingutes. ELi loendisse kantud Bank Mellatile ja Export Development Bank of Iranile (EDBI) viimastel aastatel osutatud teenuste kaudu on Bank Tejarat toetanud ka Iraani revolutsioonilise kaardiväe allasutuste ning ÜRO loendisse kantud Defense Industries Organisationi ja MODAFLi tegevust.  ◄

23.1.2012

▼M11

106.

Tidewater (teiste nimedega Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postiaadress: nr 80, Tidewater Building, Vozara tänav, Saie pargi kõrval, Teheran, Iraan

IRGCi omandis või kontrolli all

23.01.2012

▼M4

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (teise nimega T.E.M. Co.)

Postiaadress: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iraan

Iran Aircraft Industries (IACI) salajaseks hanketegevuseks kasutatav variettevõte

23.1.2012

▼M12 —————

▼M4

109.

Rosmachin

Postiaadress: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Sad Export Import Company variettevõte. Osales ebaseadusliku relvasdaadetise edasitoimetamises M/V Monchegorski pardal

23.1.2012

▼M9

110.

Energeetikaminister

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081.

Vastutav poliitika eest energiasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas

16.10.2012

111.

Nafta ministeerium

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel. 6214-6153751

Vastutav poliitika eest naftasektoris, mis on Iraani valituse oluline tuluallikas

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,postiindeks: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Naftaminister on NIOCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIOCi tegevdirektor.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

registreerimise nr 199004388C

Singapur

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,Ühendkuningriik;

Ühendkuningriigi ettevõte nr 02772297

(Ühendkuningriik)

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TeheranIraanTel: (+98) 2188604760-6

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIraantel: (+98) 6114446464

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TeheranIraanTel: (+98) 2188898650-60

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

▼M17

118.

North Drilling Company (NDC)

No. 8 35th St. Alvand St.Argentine Sq. TehranIranTel: +98 2188785083-8

North Drilling Company toetab rahaliselt Iraani valitsust, kuuludes kaudselt Mostazafan Foundationile, mis on Iraani valitsuse kontrolli all olev suur Iraani riigi osalusega üksus. North Drilling Company on oluline energiasektori üksus, mis toob Iraani valitsusele märkimisväärset tulu. Lisaks on North Drilling Company importinud tähtsaid nafta- ja gaasitööstuse seadmeid, sealhulgas keelatud kaupa. Seega toetab North Drilling Company tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust.

23.4.2014

▼M9

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TeheranIraanTel: (+98) 2188722430

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIraanTel: (+98) 6114440151

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIraanTel: (+98) 7112138204

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIraanTel: (+98) 6114434073

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIraantel: (+98) 68152228001

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIraanTel: (+98) 7422222581

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIraanTel: (+98) 611914701

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIraanTel: (+98) 6324214021

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIraanTel: (+98) 8318370072

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIraantel: (+98) 5117633011

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIraanTel: (+98) 2188732221

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIraanTel: (+98) 7727376330

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Teheran, 1514938111IRAANTel: +9821 888 77 0 11Faks: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

16.10.2012

▼M19

132.

Naftiran Intertrade Company (teise nimega Naftiran Trade Company) (NICO)

a)  5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teheran, IraanTel: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;Fax: +98 21 22374678; +98 21 22372481E-post: info@naftiran.com

b)  Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, ŠveitsTel: +41 21 3106565Faks: +41 21 3106566/67/72E-post: nico.finance@naftiran.ch

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja (100 %).

16.10.2012

▼M9

134.

Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd

(teise nimega PetroIran; teise nimega „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Teheran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Teheran,Iraan;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Teheran 19199/45111,Iraan;Kishi sadam,Bazargan Ferdos Warehouses,Kishi saar,Iraan;

registreerimise nr 67493 (Jersey);

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(teise nimega Petropasr Limited; teise nimega „PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Teheran,Iraan;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,BritiNeitsisaared;

kogu maailma harukontorid.

Naftiran Intertrade Company Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(teise nimega PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

kogu maailma harukontorid

Petropars Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,Ühendkuningriik; Ühendkuningriigi ettevõte

nr 03503060

(Ühendkuningriik);

kogu maailma harukontorid

Petropars Ltd tütarettevõtja.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1)  National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Teheran,Iraan

(2)  P.O. Box 15875,

Teheran,

Iraan

(3)  NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Teheran 1598753113,Iraan

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIGCi juhatuse esimees ja naftaministri asetäitja on NIGCi tegevdirektor ja juhatuse aseesimees.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Teheran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Teheran

Riigi omandis ja riigi juhitud ettevõte, mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust. Naftaminister on NIORDCi juhatuse esimees.

16.10.2012

▼M21

140.

National Iranian Tanker Company (NITC)

35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teheran, P.O. Box: 19395-4833,tel: +98 2123801,e-post: info@nitc-tankers.com; kogu maailma harukontorid

National Iranian Tanker Company toetab Iraani valitsust rahaliselt, kasutades selleks aktsionäre Iraani riiklikku pensionifondi (Iranian State Retirement Fund), Iraani sotsiaalkaitseorganisatsiooni (Iranian Social Security Organization) ning naftatööstuse töötajate pensioni- ja hoiuste fondi (Oil Industry Employees Retirement and Savings Fund), kes on riigi kontrolli all olevad üksused. Lisaks sellele on NITC üks maailma toornaftatankerite suurimaid käitajaid ja üks Iraani toornafta peamisi vedajaid. Sellest tulenevalt annab NITC Iraani valitsusele Iraani nafta vedamisega logistilist tuge.

 

▼M9

141.

Trade Capital Bank

220035 ValgeveneTimiriazeva tn 65ATel: +375 (17) 3121012Faks +375 (17) 3121008e-post: info@tcbank.by

Tejarat Bank'i tütarettevõtja (99%).

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TeheranTel 021-22029859faks: 021-22260272-5

Riigiettevõte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(teise nimega Tose’e Ta’avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTeheranTel: +(9821) 66419974 / 66418184faks: (+9821) 66419974e-post: info@sandoghtavon.gov.ir

Riigiettevõte, annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.10.2012

▼M10

144.

National Iranian Oil Company Nederland (teise nimega: NIOC Netherlands Representation Office)

Blaak 512, 3011 TA and Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Netherlands.

Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

National Iranian Oil Company (NIOC) tütarettevõtja.

7.11.2012

▼M11

145.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel: +98-21-77606030Veebisait: www.niopdc.ir

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223Faks: +98-21-66154351Veebisait: www.ioptc.com

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel: +98-21-88907472Faks: +98-21-88907472Veebisait: www.nioec.org

National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal

22.12.2012

148.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Tehran, Iran,Tel: 98 217 3912858Faks: 98 217 7491206E-posti aadress: ici@iust.ac.irVeebisait: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aastal oli ICIga sõlmitud leping ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.

22.12.2012

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel: 98 0311 2658311 15Faks: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.

22.12.2012

150.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranTel: 98 861 4130430Faks: 98 861 413023Veebisait: www.iralco.net

The Iran Aluminium Company (teise nimega IRALCO, Iranian Aluminium Company) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta keskel oli IRALCOl leping alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).

22.12.2012

151.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ÜRO nimekirja kantud Kalaye Electric Companyga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.

22.12.2012

152.

Aluminat

1.  Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas)

2.  Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Faks: 98 21 22057127

Veebisait: www.aluminat.com

Aluminat aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).

22.12.2012

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) aitab nimekirja kantud isikutel ja üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme pärast, mille suhtes Iraan keeldub jätkuvalt koostöö tegemisest. SPNDd juhib ÜRO nimekirja kantud Mohsen Fakhrizadeh ja on Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, ELi nimekirja kantud 2011. aasta mais) osa. EL kandis 2011. aasta detsembris nimekirja Davoud Babaei SPND turvaülemana, millega seoses ta vastutab teabe avalikustamise vältimise eest, sealhulgas IAEAle.

22.12.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Harukontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Harukontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Suhted investoritega: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. FIIB kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

155.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.

22.12.2012

▼M19

156.

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (teiste nimedega: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)

Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iraan

Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988

Teherani filiaal: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teheran, Iraan. SWIFT koodid: SCERIRTH KSH (Kish Islandi filiaal), SCTSAEA1 (Dubai filiaal), SCERIRTH (Teherani filiaal)

Kish Islandi filiaali teine aadress: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25

Dubai filiaali teine aadress: 1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. 2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.

Tel:

09347695504 (Kish Islandi filiaal)

09347695504/97-143257022-99 (Dubai filiaal)

09347695504 (Teherani filiaal)

E-post: info@sctbankers.com

zanjani@sctbankers.com

Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd on Babak Zanjani kontrolli all, kes on kantud loetellu, kuna toetab rahaliselt Iraani valitsust, hõlbustades naftamaksete tegemist.

8.11.2014

▼C5

157.

HK Intertrade Company Ltd

HK Intertrade Company, 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong

HK Intertrade Company Ltd (HKICO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. HKICO on ELi nimekirja kantud National Iranian Oil Company (NIOC) variettevõte. 2012. aasta keskel pidi HKICO saama miljoneid dollareid NIOCi naftamüügist.

22.12.2012

▼M11

158.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. See on ELi nimekirja kantud NIOCi variettevõte. NIOC asutas ettevõttena Petro Suisse'i ja kasutab Petro Suisse'i kontosid maksete tegemiseks ja saamiseks. Petro Suisse jätkas 2012. aastal kontakte NIOCiga.

22.12.2012

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran, Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, teiste nimedega the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) toetab rahaliselt Iraani valitsust. OPIC tegutseb Iraani naftaministeeriumi ja National Iranian Oil Company (NIOC) all, kes on mõlemad kantud ELi nimekirja. Ettevõttel on osalus mitmetes ELi nimekirja kantud üksustes.

22.12.2012

160.

CF Sharp and Company Private Limited

 

See üksus on aidanud Irano-Hind Shipping Companyl (IHSC) (ÜRO nimekirja kantud 9. juunil 2010) kõrvale hoida tema suhtes vastu võetud sanktsioonidest. IHSC üritas pärast nimekirja kandmist varjata kolme tankeri omandit, andes nende juhtimise üle Noah Ship Managementile ja seejärel Marian Ship Managementile. CF Sharp and Co osales selles tegevuses, sõlmides IHSCga personalijuhtimise lepingu seoses nende kolme tankeri navigeerimismeeskonnaga. Kõnealust lepingut täitsid Noah Ship Management ja Marian Ship Management.

22.12.2012

▼M19

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iraan, Tel: +98 21 66 161

E-post: info@sharif.ir

Sharif University of Technology'l (SUT) on palju koostöölepinguid Iraani valitsusorganisatsioonidega, mis on ÜRO ja/või ELi poolt loetellu kantud ning tegutsevad sõjalises või sellega seonduvas valdkonnas, eelkõige toodavad ja hangivad ballistilisi rakette. See hõlmab järgmist: leping ELi poolt loetellu kantud Aerospace Industries Organisationiga muu hulgas satelliitide tootmiseks; koostöö Iraani kaitseministeeriumi ja Iraani revolutsioonilisele kaardiväekorpusega (IRGC) arukate laevade väljatöötamiseks; laiaulatuslikum kokkulepe IRGCi õhujõududega, mis hõlmab ülikooli suhete ning organisatsioonilise ja strateegilise koostöö väljaarendamist ja tugevdamist;

SUT on osaline kuue ülikooli lepingus, mis toetab Iraani valitsust kaitsealase uurimistöö kaudu; SUTi programmis on muu hulgas teadusministeeriumi poolt välja töötatud magistriõppekursused mehitamata õhusõidukite ehitamise erialal. Kõik see näitab märkimisväärset seotust Iraani valitsusega sõjalises või sellega seonduvas valdkonnas ning Iraani valitsuse toetamist.

8.11.2014

▼M11

162.

Moallem Insurance Company (teiste nimedega

Moallem Insurance, Moallem Insurance Co, M.I.C, Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranTel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Faks: (98-21) 88771245Veebisait: www.mic-ir.com

IRISLi põhiline kindlustusandja.

22.12.2012

▼M12

163.

Petropars Iran Company (teise nimega: PPI)

Aadress: No. 9,Maaref Street,Farhang Blvd, Saadet Abad,Tehran, Iran.Tel +98-21-22096701- 4.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PPI.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Ltd tütarettevõte

8.6.2013

164.

Petropars Oilfield Services Company (teise nimega: POSCO)

Aadress: Kish harbor,PPI Bldg,Tel +98-764-445 03 05,http://www.petropars.com/Subsidiaries/POSCO.aspx.

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

165.

Petropars Operation & Management Company (teise nimega: POMC)

Aadress: South Pars Gas,Assaluyeh, Bushehr,Tel +98-772-7363852.http://www.petropars.com/Subsidiaries/POMC.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

166.

Petropars Resources Engineering Ltd (teise nimega: PRE)

Aadress: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave.,Tehran, Iran, 1517646113,Tel +98-21 88888910/13.http://www.petropars.com/Subsidiaries/PRE.aspx

Loetellu kantud üksuse Petropars Iran Company tütarettevõte

8.6.2013

167.

Iranian Oil Company (U.K.) Limited (IOC)

Iranian Oil Company (U.K.) Limited, teise nimega IOC.Aadress: NIOC House 6th Floor,4 Victoria Street,London, United Kingdom,SW1H 0NE

IOC kuulub täielikult Naftiran Intertrade Company’le (NICO). NICO on omakorda loetellu kantud ELi sanktsioonide kohaselt, kuna ta kuulub täielikult National Iranian Oil Company’le (NIOC), mis on samuti ELi poolt loetellu kantud üksus, kuna ta annab Iraani valitsusele rahalisi vahendeid. Kõik kolm IOCi nõukogu direktorit on 18. detsembri 2012. aasta seisuga töötanud varasemalt NIOCi heaks direktori tööülesannetes, mis kinnitab täiendavalt tugevat seost IOCi ja NIOCi vahel.

8.6.2013

▼M14

168.

Post Bank of Iran (teise nimega Post Bank Iran, Post Bank)

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118Veebisait: www.postbank.ir

Ettevõte, milles enamusosalus kuulub Iraani valitsusele ja mis annab Iraani valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

169.

Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, IranP.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

170.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik filiaalid ja tütarettevõtjad)

Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. Äriregistri nr: 86936 (Iraan)

Iraani valitsusele kuuluv ettevõte, mis annab valitsusele rahalist toetust.

16.11.2013

171.

Persia International Bank Plc

6 Lothbury, London Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom

Üksus, mis kuulub loetellu kantud üksustele Bank Mellat ja Bank Tejarat.

16.11.2013

172.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

või No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Tehran, IRAN

Veebisait: http://www.ioec.com/

Oluline energiasektori üksus, mis toob Iraani valitsusele märkimisväärset tulu. IOEC annab Iraani valitsusele rahalist ja logistilist tuge.

16.11.2013

173.

Bank Refah Kargaran

(teise nimega Bank Refah)

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Postal Code 19917, Iran,

SWIFT-kood: REF AIRTH

Iraani valitsust toetav üksus. Kuulub 94 % ulatuses Iraani sotsiaalkindlustusorganisatsioonile Iranian Social Security Organisation, mida omakorda kontrollib Iraani valitsus, ning osutab valitsuse ministeeriumidele pangandusteenuseid.

16.11.2013

▼M1

II.    Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)A.  Isikud

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

23.6.2008

2.

Kontradmiral Ali FADAVI

 

IRGC mereväe komandör.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Sündinud aastal 1961

Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik

26.7.2010

4.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

5.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

 

IRGC komandör

23.6.2008

7.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

23.6.2008

8.

Brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI

Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)

Bassij vastupanuliikumise komandör

26.7.2010

9.

Brigaadikindral Mohammad PAKPUR

 

IRGC maavägede komandör.

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)

Sünniaasta 1961

Khatam al-Anbiya komandör

26.7.2010

11.

Brigaadikindral Hossein SALAMI

 

IRGC asekomandör

26.7.2010

12.

IRGCi brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

23.6.2008

13.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

MODAFLi minister ja endine MODAFLi aseminister

23.6.2008

▼M8 —————

▼M3

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Khatam Al-Anbia Construction Headquarters juht

1.12.2011

▼M8 —————

▼M4

17.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC asekomandör, IRGC poliitilise büroo ülem

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (teise nimega Hojjat- al-Eslam Ali Saidi või Saeedi

 

IRGC kõrgeima juhi esindaja

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (teise nimega Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC õhuvägede komandör, brigaadikindral

23.1.2012

▼M1B.  Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)

Teheran, Iraan

Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderakettide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.

26.7.2010

2.

IRGCi õhujõud

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC õhujõudude juht lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

 

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd Shalid Banker Industrial Groupiga (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis teostab tegelikkuses rakettide operatiivjuhtimist.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõte.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Teheran, Iraan

Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizballah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force’ilt saadud rakette, anti-ship tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS), ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force’ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevate aruannete kohaselt jätkab Qods Force Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nnpiiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette. Qods Force’i komandörile on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga sanktsioonid.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)

 

Khatam al-Anbya Construction Headquartersi (loendisse lisatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõte. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.

26.7.2010

▼M2

7.

Bonyad Taavon Sepah (teise nimega IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah, mida tuntakse ka nime all IRGC Cooperative Foundation, loodi IRGC komandöride poolt IRGC investeeringute struktureerimiseks. Ettevõte on IRGC kontrolli all. Bonyad Taavon Sepa’i järelevalvenõukogu koosneb üheksast liikmest, kellest kaheksa on IRGC liikmed. Nimetatud ametnikud on IRGC peakomandör, kes on järelevalvenõukogu esimees, IRGC kõrgeima juhi esindaja, Bassij komandör, IRGC maavägede komandör, IRGC õhuvägede komandör, IRGC merevägede komandör, IRGC teabeturbe organisatsiooni juht, IRGC relvajõudude peastaabi vanemametnik ning MODAFLi vanemametnik.

23.5.2011

8.

Ansar Bank (teise nimega Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iraan

Bonyad Taavon Sepah lõi Ansar Bank’i IRGC personalile finants- ja krediiditeenuste pakkumiseks. Algselt tegutses Ansar Bank krediidiliiduna ja muutus 2009. aasta keskel pärast Iran's Central bank’ilt litsentsi saamist täieõiguslikuks pangaks. Ansar Bank, varem tuntud Ansar al Mojahedini nime all, on olnud IRGCga seotud üle 20 aasta. IRGC liikmed saavad oma palga Ansar bank’i kaudu.

Lisaks pakkus Ansar bank IRGC personalile erisoodustusi, sealhulgas alandatud hinnaga kodusisustust ja tasuta või alandatud hinnaga tervishoiuteenuseid.

23.5.2011

9.

Mehr Bank (teise nimega Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iraan

Mehr Bank on Bonyas Taavon Sepah’i ja IRGC kontrolli all. Mehr Bank pakub IRGC-le finantsteenuseid. Bonyad Taavon Sepahi juhi, Parviz Fattahiga (sünd. 1961) tehtud üldkättesaadava intervjuu kohaselt lõi Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank’i Bassij (IRGCi paramilitaarne relv) teenindamiseks.

23.5.2011

▼M12 —————

▼M4

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postiaadress: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iraan

Saatis 2007. aasta mais kaks mitmesuguseid tulirelvi sisaldanud konteinerit Iraanist Süüriasse, rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) punkti 5

23.1.2012

▼M2

III.    Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

▼M2A.  Person

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Sünnikuupäev: 19. veebruar 1956 Passinumber: K13644968 (Iraan), aegub mais 2013.

IRISLi juht ja tegevdirektor. Samuti on ta IRISLiga seotud üksustena tuntud Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) ja Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) juht.

23.5.2011

▼M3

2.

Ghasem NABIPOUR (teise nimega M T Khabbazi NABIPOUR)

Sündinud 16.01.1956, Iraani kodanik

Euroopa Liidu nimekirjades oleva Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (teise nimega Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uue nimega Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company direktor ja aktsionär, kes vastutab IRISLi laevade tehnilise haldamise eest. NABIPOUR on IRISLi laevahalduse direktor

1.12.2011

3.

Naser BATENI

Sündinud 16.12.1962, Iraani kodanik

IRISLi endine õigusdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) direktor. Variettevõtte NHL Basic Limited direktor.

1.12.2011

4.

Mansour ESLAMI

Sündinud 31.01.1965, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL Malta Limited, teise nimega Royal Med Shipping Company direktor.

1.12.2011

5.

Mahamad TALAI

Sündinud 04.6.1953, Iraani kodanik, Saksamaa kodanik

IRISLi juhatuse liige Euroopas, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS ja Euroopa Liidu sanktsioonide objektiksoleva Darya Capital Administration Gmbh tegevdirektor. Mitme IRISLi või selle filiaali omandis või kontrolli all oleva variettevõtte juhataja.

1.12.2011

▼M12

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Sünniaeg: 19. juuli 1956;

pass: N10623175 (Iraan), välja antud 27. märtsil 2007; kaotab kehivuse 26. märtsil 2012.

IRISLi endine piirkondlik direktor Araabia Ühendemiraatides, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks olevate Pacific Shipping ja Great Ocean Shipping Company, teise nimega Oasis Freight Agency, direktor. Asutas 2010. aastal ettevõtte Crystal Shipping FZE osana püüdlustest hoida kõrvale IRISLi loetellu kandmisest ELi poolt.

1.12.2011

▼M3

7.

Captain Alireza GHEZELAYAGH

 

ELi poolt loetellu lisatud Lead maritime tegevjuht, kes tegutseb HDSLi nimel Singapuris. Lisaks sellele peadirektor ELi poolt loetellu lisatud ettevõttes Asia Marine Network, mis on IRISLi piirkondlik kontor Singapuris.

1.12.2011

▼M21

8.

Gholam Hossein Golparvar

Sündinud 23. jaanuaril 1957, Iraani kodanik. ID-kaardi number 4207.

Gholam Hossein Golparvar tegutseb IRISLi ja sellega seotud ettevõtete nimel. Ta on olnud IRISLi kaubandusdirektor ning samuti SAPIDi laevakompanii tegevdirektor ja aktsionär, HDSLi tegevjuhtkonda mittekuuluv juhtorgani liige ja aktsionär ning Rhabaran Omid Darya Ship Management Company aktsionär; nimetatud ettevõtted tegutsevad ELi määratluse kohaselt IRISLi nimel.

 

▼M3

9.

Hassan Jalil ZADEH

Sündinud 06.01.1959, Iraani kodanik

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) direktor ja aktsionär. Registreeritud paljude IRISLi variettevõtete aktsionärina.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi PAJAND

Sündinud 25.05.1950, Iraani kodanik

IRISLi endine finantsdirektor, Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva üksuse Irinvestship limited endine direktor, Irinvestship limited tegevuse üle võtnud Fairway Shipping direktor. IRISLi variettevõtete, eelkõige Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva Lancellin Shipping Company ja Acena Shipping Company juht.

1.12.2011

▼M12

11.

Ahmad Sarkandi

Sündinud 30. septembril 1953, Iraani kodanik.

IRISLi endine finantsdirektor alates 2011. aastast. Mitme ELi sanktsioonide objektiks oleva IRISLi tütarettevõtte endine tegevdirektor, kes vastutab mitme variettevõtte asutamise eest, kelle direktori ja aktsionärina ta on jätkuvalt registreeritud.

1.12.2011

▼M3

12.

Seyed Alaeddin SADAT RASOOL

Sündinud 23.7.1965, Iraani kodanik

IRISL grupi aseõigusdirektor, Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company õigusdirektor.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

DOB: 27 May 1956, POB: Bojnord, Iran,

Passport: R10748186 (Iran) issued 22 January 2007; expires 22 January 2012

IRISL China Shipping Company, teise nimega Santelines (teise nimega või Santexlines), teise nimega Rice Shipping, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva E-sail Shipping direktor.

1.12.2011

▼M14

14.

Naser BATENI

Sündinud 16. detsembril 1962, Iraani kodanik.

Naser Bateni tegutseb IRISLi nimel. Ta oli IRISLi direktor kuni aastani 2008 ning seejärel IRISL Europe GmbH tegevdirektor. Ta on Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) tegevdirektor, mis on IRISLi nimel tegutsevate üksustena loetellu kantud Safiran Payam Darya Shipping Lines’i (SAPID) ja Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) peaagent ning osutab neile põhilisi agenditeenuseid.

16.11.2013B.  Üksused

 

Nimi

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

▼M3

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtjad:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO nr:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus oma resolutsioonides 1803 ja 1929 riike üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.

26.7.2010

a)  Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M1

b)  Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (teise nimega HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iraan P.O. Box: 1944833546;

teine asukoht: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;

teine aadress: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, teostades IRISLi laevu kasutades konteineroperatsioone.

26.7.2010

▼M4

c)  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

IRISLi kontrolli all ja/või tegutseb IRISLi nimel. HTTS on registreeritud Hamburgis samal aadressil nagu IRISL Europe GmbH ja ettevõtte juht dr Naser Baseni töötas varem IRISLis

►C3  26.7.2010 ◄

▼M3

d)  Irano Misr Shipping Company, teise nimega Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. Kuulub 51 % ulatuses ettevõtjale IRISL.

26.7.2010

▼M1

e)  Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Ühendkuningriik;

Äriregistri nr: 4110179 (Ühendkuningriik)

IRISLi omandis. Pakub IRISLile finants-, õigus- ja kindlustusteenuseid ning turundus- ja prahtimisteenuseid ning meeskonna haldamise alaseid teenuseid.

26.7.2010

f)  IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Tegutseb IRISLi nimel Maltas. Saksamaa ja Malta ühisettevõte. IRISL on kasutanud Malta marsruuti alates 2004. aastast ja kasutab Malta vabasadamat Pärsia lahe ja Euroopa vahelise ümberlaadimissadamana.

26.7.2010

g)  IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

IRISLi omandis.

26.7.2010

h)  IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Saksamaa;

käibemaksukohustuslase number: DE217283818 (Saksamaa)

IRISLi agent Saksamaal.

26.7.2010

▼M3

i)  IRISL Marine Services and Engineering Company, teise nimega Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran.

Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Kuulub IRSLile. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.

26.7.2010

▼M1

j)  IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iraan

IRISLi omandis. Vastutab kauba raudtee-transpordi eest. Tegemist on täielikult IRISLi kontrolli all oleva tütarettevõttega.

26.7.2010

k)  IRITAL Shipping SRL

Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia); Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksukohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Itaalia;

ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab DIO tütarettevõte Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), mis vastutab erinevate mereehitiste ja nii sõja- kui tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

26.7.2010

l)  ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iraan

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

m)  Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

Nr 1; Shahid Mostafa Khomeini tänava lõpp, Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iraan; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iraan

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Kokku kuus laeva. Tegutseb Kaspia merel. On hõlbustanud ÜRO ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide objektiks olevaid üksusi (nt Bank Melli) hõlmavaid vedusid, vedades Iraani massihävitusrelvade leviku seisukohast murettekitavaid kaupu sellistest riikidest nagu Venemaa ja Kasahstan.

26.7.2010

n)  Leading Maritime Pte Ltd (teiste nimedega Leadmarine, Asia Marine Network Pte Ltd, IRISL Asia Pte Ltd, Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (või 199090)

Leadmarine tegutseb HDSLi nimel Euroopas. Varem oli tuntud nimede all Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ning tegutses IRISLi nimel Singapuris.

26.7.2010

o)  Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

IRISLi omandis või kontrolli all.

26.7.2010

▼M12 —————

▼M1

q)  Safiran Payam Darya (teiste nimedega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;

teine aadress: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;

teine aadress: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus

Tegutseb IRISLi nimel, osutades puistlasti alaseid teenuseid.

26.7.2010

r)  Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina;

teine aadress: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina

Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.

26.7.2010

s)  Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iraan;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iraan.

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

26.7.2010

t)  SISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)

Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.

Tegutseb Lõuna-Koreas IRISLi nimel.

26.7.2010

▼M3

u)  Soroush Saramin Asatir (SSA), teise nimega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, teise nimega Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, teise nimega Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.

26.7.2010

v)  South Way Shipping Agency Co Ltd, teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.

26.7.2010

▼M1

w)  Valfajr 8th Shipping Line Co. (teise nimega Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155;

teine asukoht: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iraan;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iraan

Täielikult IRISLI omandis olev tütarettevõte. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia) vahel. Valfajr on Dubais asuv IRISLi tütarettevõte, mis pakub praami- ja fiiderteenuseid ning toimetab mõnikord kaupa ja reisijaid üle Pärsia lahe. Valfajr Dubais tegeles laevameeskondade broneerimise, tarnimisel kasutatavate laevade teenuste broneerimise ning laevade sadamasse saabumiseks ja sealt lahkumiseks ning lastimiseks ja lossimiseks ettevalmistamisega. Valfajr külastab sadamaid Pärsia lahes ja Indias. 2009. aasta juuni keskpaigast jagab Valfajr ühte hoonet IRISLiga Rashidi sadamas Dubais, Araabia Ühendemiraatides ning samuti Iraanis Teheranis.

26.7.2010

▼M2

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Saksamaa; Äriregistri number HRB96253, väljastatud 30. jaanuaril 2006

Darya Capital Administration on täielikult IRISL Europe GmbH-le kuuluv tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102485 (Saksamaa), väljastatud 19. august 2005; Tel: 004940278740

Ocean Capital Administrationi ja IRISL Europe’i omandis. Ahmad Sarkandi on samuti ettevõtete Ocean Capital Administration GmbH, Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG direktor.

23.5.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB92501 (Saksamaa), väljastatud 4. jaanuaril 2005; Tel: 004940278740

Saksamaal asuv IRISLi finantsvaldusettevõtja, mis koos ettevõttega IRISL Europe omab ettevõtteid Nari Shipping ja Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration ja Nari Shipping ja Chartering asuvad Saksamaal samal aadressil kui IRISL Europe GmbH.

23.5.2011

▼M3

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94311 (Saksamaa), väljastatud 21. juuli 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102601 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349576

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94312 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102502 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349588.

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94313 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102520 (Saksamaa), väljastatud 29. augustil 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9349590

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M2

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94314 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA102600 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00494070383392; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M3

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94315 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102599 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00494070383392; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349667

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94316 (Saksamaa), väljastatud 21. juulil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102501 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005; e-post: info@hdslines.com; veebisait: www.hdslines.com; tel: 00982126100733; faks: 00982120100734

IMO nr: 9349679

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94829 (Saksamaa), väljastatud 19. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102655 (Saksamaa), väljastatud 26. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165786

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94633 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102533 (Saksamaa), väljastatud 1. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165803

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94698 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA102565 (Saksamaa), väljastatud 15. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165798

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102679(Saksamaa), väljastatud 27. september 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9165815

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRB94632 (Saksamaa), väljastatud 24. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Äriregistri dokumendi number # HRA102544 (Saksamaa), väljastatud 9. septembril 2005; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 004940302930; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9209324

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M2

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRB94573 (Saksamaa), väljastatud 18. augustil 2005

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan; Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; Äriregistri number # HRA102506 (Saksamaa), väljastatud 25. augustil 2005; E-post: info@hdslines.com Veebisait: www.hdslines.com Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M3

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104149 (Saksamaa), väljastatud 10. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9328900

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M2

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; Äriregistri number # HRA104174 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M3

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Äriregistri dokumendi number # HRA104175 (Saksamaa), väljastatud 12. juulil 2006; e-post: smd@irisl.net; veebisait: www.irisl.net; tel: 00982120100488; faks: 00982120100486

IMO nr: 9346536

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

▼M2

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa;

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Saksamaa; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iraan; E-post: smd@irisl.net; Veebisait: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486

IRISLi omandis või kontrolli all.

23.5.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu haldab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Need Hong Kongi ettevõtted on: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd ja New Desire Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309634; 9165827

Insight World Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 9209336

Logistic Smart Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), kes võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309646; 9167253

Neuman Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320183; 9167277

New Desire LTD on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puitlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu.

Üks aktsionär on Gholamhossein Golpavar, SAPID shippingu tegevdirektor ja IRISLi kaubandusdirektor.

Hong Kongi ettevõtted on: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd ja Great Method Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320195

Advance Novel on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309608

Alpha Effort Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Loweswater Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309610; 9051636

Great Method Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Mill Dene Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

Üks aktsionär on IRISLi juhatuse liige Mohammed Mehdi Rasekh.

Need Hong Kongi ettevõtted on Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Laevade tehnilist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309701

Smart Day Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

23.b.

System Wise Ltd (teise nimega Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M3

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320157

Trade Treasure on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320171

True Honour Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Shallon Ltd omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Mani saar, IM1 3DA

Mani saarelt juhitav ettevõte, mis kontrollib laevaettevõtteid Hong Kongis. Laevu käitab ELi sanktsioonide objektiks olev Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud laevu. Üks aktsionär on IRISLi tegevdirektor Mohammed Hossein Dajmar.

Need Hong Kongi ettevõtted on: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group ja Sino Access Holdings.

Laevade tehinlist haldust teostab ELi sanktsioonide objektiks olev Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

▼M3

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309684

Partner Century Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M2

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group on Hong Kongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

▼M3

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO nr: 8309672

Sino Access Holdings on Hongkongis asuv ettevõte, mis on Springthorpe Limited omandis, mille laevu haldab Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), mis võttis üle IRISLi puistlasti alased teenused ja liinid ning kasutab varem IRISLi omandis olnud ja tema poolt käitatud laevu.

23.5.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, asutatud Maltal 2005. aastal

IMO nr: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd on täielikult IRISLile kuuluv tütarettevõte. Ettevõte asub Maltal samal aadressil mis Woking Shipping Investments Ltd ja tema omandis olevad ettevõtted.

23.5.2011

▼M2

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 väljastatud 2006

Woking Shipping Investments Ltd on IRISLi tütarettevõte, mille omandis on ettevõtted Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, mis asuvad kõik Maltal samal aadressil.

23.5.2011

▼M3

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305192

Shere Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.5.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.5.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.5.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO nr: 9305221

Vobster Shipping Company on täielikult IRISLile kuuluva Woking Shipping Investments Ltd-le kuuluv tütarettevõte.

23.5.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Äriregistri number #C133993 (Küpros), väljastatud 2002

IMO nr: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd on täielikult IRISLi omandis. Ettevõtet Lancelin Shipping juhib Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M2

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Ashtead Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - äriregistri number #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Byfleet Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Äriregistri number #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar

Cobham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar, Äriregistri number #108119C

Dorking Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108120C

Effingham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #108146C

Farnham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Mani saar Äriregistri number #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik.

Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M3

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - äriregistri number #111999C

IMO nr: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd on Mani saarel asuv IRISLi variettevõte. Ettevõte on 100 % IRISLi omandis ja IRISLi või IRISLiga seotud üksuse omandis oleva laeva registreeritud omanik. Ettevõtte direktor on Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

▼M3

36.

E-Sail, teise nimega E-Sail Shipping Company, teise nimega Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Santexlines, teise nimega Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva IRISL China Shipping Company Limited uued nimed. Tegutseb IRISLi nimel. Tegutseb ELi poolt loetellu lisatud SAPID nimel Hiinas, prahtides IRISLi laevu teistele ettevõtetele.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte.

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany

Euroopa Liidu sanktsioonide objektiks oleva HTTS variettevõte.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran / Iran - Zip Code: 13861-15383

IRISLi filiaal, kes vastutab laevade tarnimise eest osadena.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

IRISLi filiaal, kes vastutab meeskondade töölevõtmise ja personalijuhtimise eest.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, Egypt

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Diamond Shipping Services on teinud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste poolt algatatud tehinguid ja saanud neist kasu.

1.12.2011

▼M12

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. Box 8486 – office 206/207,Ahmad Ghubash Building,Oud Mehta,Bur Dubai, UAE.

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Good Luck Shipping Company asutati selleks, et võtta üle Oasis Freight Company, teise nimega Great Ocean Shipping Services, mis oli ELi sanktsioonide objektiks ning mille suhtes käis likvideerimismenetlus. Good Luck Shipping Company on IRISLi ja IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste kasuks väljastanud võltsitud transpordidokumente. Tegutseb ELi poolt loetellu kantud HDSLi ja Sapidi nimel Araabia Ühendemiraatides. Asutati sanktsioonide tulemusena 2011. aasta juunis ettevõtte Great Ocean Shipping Services asendamiseks.

1.12.2011

▼M3

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Ocean Express Agencies Private Limited on sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks kasutanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all olevate üksuste transpordidokumente.

1.12.2011

▼M9 —————

▼M3

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

IRISLi nimel tegutsev ettevõte. Universal Transportation Limited (UTL) on väljastanud IRISLi või IRISLi omandis või kontrolli all oleva variettevõtte nimelisi võltsitud transpordidokumente ning on teinud IRISLi nimel tehinguid.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

48.

Acena Shipping Company Limited

Aadress: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO nr: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valletta – Registreerimisnumber: C 39359

Alpha Kara Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. ELi poolt loetellu lisatud Darya Capital Administration GMBH tütarettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38079

Alpha Nari Navigation Limited on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Aadress: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

 

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Andis rahalist abi IRISLi arestitud laevade ja uute veokonteinerite soetamise jaoks.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

▼M12

54.

Azores Shipping Company, teise nimega Azores Shipping FZE LLC

P.O. Box 113740 – Office no 236,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, UAE

Mohammad Moghddami Fardi kontrolli all. Pakub teenuseid ELi poolt loetellu kantud IRISLi tütarettevõttele Valfajre Shipping Company. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ettevõte on IRISLi omandis või kontrolli all oleva laeva omanik. Moghddami Fard on ettevõtte direktor.

1.12.2011

▼M3

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Aadress: 171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39354

Beta Kara Navigation Ltd on IRISLi omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on mitme IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva registreeritud omanik.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

IMO nr: 0099501

Bis Maritime Limited on Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik. Gholam Hossein Golparvar on ettevõtte juht.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46270.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

IRISLi variettevõte, mida on kasutatud ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omandamiseks ning IRISLi vahendite ülekandmiseks.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

▼M11 —————

▼M3

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, UAE

IRISLi agendi Pacific Shipping omandis. Loodud 2010. aastal Moghddami Fardi poolt osana jõupingutustest eirata IRISLi loetellu lisamist ELi poolt. 2010. aasta detsembris kasutati seda ettevõtet, et kanda üle vahendeid arestitud IRISLi laevade vabastamiseks ning varjata IRISLi kaasatust.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

 

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39357

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38077

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

IRISLi omandis või kontrolli all olev ettevõte, kuhu kuuluvad Mani saarel asuvad IRISLi variettevõtted.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Registreeritud 2011. aasta augustis Marshalli saartel numbri all 46041.

Marshalli saartel registreeritud IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320195

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel. IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38082

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 38067

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Haji Pajand on ettevõtte Fairway Shipping direktor.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

 

Barbadosel asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, Valletta

Registreerimisnumber: C 39355

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309593

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309610

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309622

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IMO nr: 8309634

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309658

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320121

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M12 —————

▼M3

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309646

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320183

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

Laeva IMO nr: 7027899

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45613

Laeva IMO nr: 9270646

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 45618

Laeva IMO nr: 9346548

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

IRISLi variettevõte. IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38190

IMO nr: 9386500

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9283007

Panamas asuv IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38076

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 40069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

97.

ISIM Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34477

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

98.

ISIM Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34479

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

99.

ISIM SAT Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34476

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45153

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 45152

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 41660

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 37437

Laeva IMO nr: 9274941

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

104.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Registreerimisnumber: C 34478

Laeva IMO nr: 9364112

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38183

Laeva IMO nr: 9387786

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: K(38066)

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registreerimisnumber: 5586832

IMO nr: 9284154

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320169

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, Valletta

IMO nr: 9387798

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38064

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Aadress: 143/1 Tower Road, Sliema - Registreerimisnumber: C 38181

Laeva IMO nr: 9387803

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Registreerimisnumber: C 43447

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320133

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO nr: 9284142

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309672

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Hassan Djalilzadeni omanduses olev äriühing – Registreerimisnumber: C38182

Laeva IMO nr: 9387815

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Registreerimisnumber: C 49549

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8309701

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M7 —————

▼M3

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586846

IMO nr: 9283019

IRISLi variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, UAE

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

Laeva IMO nr: 9405930

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38783

Laeva IMO nr: 9405942

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M12

130.

Pacific Shipping

P.O. Box 127137 – Office no 334,Sultan Business Center,Oud Mehta,Dubai, UAE

Tegutseb IRISLi nimel Lähis-Idas. Ettevõte on Azores Shipping Company tütarettevõte. Ettevõtte tegevdirektor on Moghaddami Fard. 2010. aasta oktoobris oli seotud variettevõtete asutamisega; uute ettevõtete nimesid kasutatakse veokirjadel, et sanktsioonidest kõrvale hoida. On jätkuvalt seotud IRISLi laevade sõiduplaanidega.

1.12.2011

▼M3

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38781

Laeva IMO nr: 9405954

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Germany

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

1.12.2011

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320145

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Companylimited

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Registreerimisnumber: C 38782

Laeva IMO nr: 9405978

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Registreerimisnumber: 5586850

Panamas asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (teise nimega Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong

Registreerimisnumber: 92630

Hongkongis asuv IRISLi variettevõte, mis on IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320157

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

IRISLi peakorter Singapuris ning tegutseb Asia Marine Networki ainuesindajana. Tegutseb HDSLi nimel Singapuris.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Laeva IMO nr: 8320171

IRISLi omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

141.

Statira Maritime Incorporation

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3

143.

Tamalaris Consolidated Ltd

P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

144.

TEU Feeder Limited

143/1 Tower Road, Sliema – Registreerimisnumber: C44939

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

145.

Theta Nari Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38070

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

146.

Top Glacier Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

147.

Top Prestige Trading Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

148.

Tulip Shipping Inc

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

149.

Western Surge Shipping Companylimited (Küpros)

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

150.

Wise Ling Shipping Company Limited

 

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte. Ta on ühe IRISLi või IRISLi filiaali omandis oleva laeva omanik.

1.12.2011

151.

Zeta Neri Navigation

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registreerimisnumber: C 38069

IRISLi või IRISLi filiaali omandis või kontrolli all olev variettevõte.

1.12.2011

▼M4

152.

BIIS Maritime Limited

Postiaadress: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Loendisse kantud laevandusettevõtte Irano Hind omandis või kontrolli all

23.1.2012

153.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iraan) (teise nimega Khazar Sea Shipping Lines või Darya-ye Khazar Shipping Company või Khazar Shipping Co. või KSSL või Daryaye Khazar (Kaspia meri) Co. või Darya-e-khazar shipping Co.)

Postiaadress: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IraanNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iraan

IRISLi omanduses või kontrolli all

23.1.2012

▼M14

154.

Good Luck Shipping Company LLC

(teise nimega Good Luck Shipping Company)

P.O. BOX 5562, Dubai; või P.O. Box 8486, Dubai, United Arab Emirates

Good Luck Shipping Company LLC on Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) esindaja Araabia Ühendemiraatides ning osutab loetellu IRISLi nimel tegutseva üksusena kantud HDS Lines’ile olulisi teenuseid.

16.11.2013

155.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postiaadress: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa;

või: Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township.

Hanseatic Trade and Trust Shipping GmbH (HTTS) on IRISLi nimel tegutsevate üksustena loetellu kantud Safiran Payam Darya Shipping Lines’i (SAPID) ja Hafize Darya Shipping Lines’i (HDS Lines) peaesindaja ning osutab neile olulisi teenuseid.

16.11.2013

▼M15

156.

Iraani Islami-vabariigi laevandus-ettevõtja (Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL)

No. 37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Tehran, Iran

IRISL IMO nr: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL on tegelenud relvadega seotud varustuse transpordiga Iraanist, rikkudes sellega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747(2007) punkti 5. ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele teatati 2009. aastal kolmest selgest rikkumisest.

27.11.2013

157.

Bushehr Shipping Company Limited (teise nimega Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 37422 c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

IMO nr: 9270658

Bushehr Shipping Company Limited on IRSLi omandis.

27.11.2013

158.

Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL)

(teise nimega HDS Lines)

No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

HDSL on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb HDSL IRISLi nimel.

27.11.2013

159.

Irano Misr Shipping Company

(teise nimega Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt

Irano Misr Shipping Company osutab IRISLi agendina Egiptuses IRISLile esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

160.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom

ettevõtja registrinumber: # 41101 79

Irinvestship Ltd on IRSLi omandis.

27.11.2013

161.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta

registreerimisnumber: C 33735

IRISL (Malta) Ltd enamusosalus on IRISLil IRISL Europe GmbH kaudu, mille omanik on omakorda IRISL. Seega on IRISL Malta Ltd IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

162.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany

käibemaksukohustuslase number: DE217283818

registreerimisnumber: HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) on IRSLi omandis.

27.11.2013

163.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Karim Khan Zand Avenue (või Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (või Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran

IRISL Marine Services and Engineering Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

164.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

registreerimisnumber: C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) on täielikult Irano Hind Shipping Company omandis, mis omakorda on IRISLi omandis. Seega on ISI Maritime Limited (Malta) IRISLi kontrolli all. ÜRO kohaselt on Irano Hind Shipping Company IRISLi omandis, kontrolli all või tegutseb tema nimel.

27.11.2013

165.

Khazar Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran. P.O. Box 43145

Khazar Shipping Lines

on IRISLi omandis.

27.11.2013

166.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

registreerimisnumber: C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) on IRSLi omandis.

27.11.2013

167.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(teise nimega Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran

Safiran Payam Darya (SAPID) on võtnud tegeliku kasusaava omanikuna üle mitu Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laeva. Seega tegutseb ta IRISLi nimel.

27.11.2013

168.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran

Shipping Computer Services Company on IRISLi kontrolli all.

27.11.2013

169.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(teiste nimedega Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran

Soroush Saramin Asatir (SSA) käitab ja haldab mitmeid Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja (IRISL) laevu. Seega tegutseb ta IRISLi nimel ja osutab talle esmatähtsaid teenuseid.

27.11.2013

170.

South Way Shipping Agency Co. Ltd

(teise nimega Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Bandar Abbasi filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran

Imam Khomeini filiaal: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran

Khorramshahri filiaal: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran

Assaluyehi filiaal: Opposite to city post office, no.2 telecommunication center, Bandar Assaluyeh, Iran

Chabahari filiaal: aadress pole teada

Bushehri filiaal: aadress pole teada.

South Way Shipping Agency Co Ltd haldab konteineriterminalide tegevust Iraanis ja pakub IRISLi nimel Bandar Abbasis laevastikule personaliteenuseid. Seega tegutseb South Way Shipping Agency Co Ltd IRISLi nimel.

27.11.2013

171.

Valfajr 8th Shipping Line

(teiste nimedega Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran. P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line on IRISLi omandis.

27.11.2013( 1 ) ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

( 2 ) ELT L 106, 24.4.2007, lk 67.

( 3 ) ELT L 213, 8.8.2008, lk 58.

( 4 ) ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.