02010D0029(01) — ET — 01.02.2020 — 005.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

13. detsember 2010,

euro pangatähtede emiteerimise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2010/29)

(2011/67/EL)

(ELT L 035 9.2.2011, lk 26)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 2013/358/EL 21. juuni 2013,

  L 187

13

6.7.2013

 M2

EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 2014/29/EL 29. august 2013,

  L 16

51

21.1.2014

 M3

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/286, 27. november 2014,

  L 50

42

21.2.2015

 M4

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/47, 29. november 2018,

  L 9

194

11.1.2019

►M5

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2020/141, 22. jaanuar 2020,

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

13. detsember 2010,

euro pangatähtede emiteerimise kohta

(uuesti sõnastatud)

(EKP/2010/29)

(2011/67/EL)Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„RKP” – rahaühikuna eurot kasutava liikmesriigi keskpank;

b)

„euro pangatäht” – pangatäht, mis vastab otsuses EKP/2003/4 sätestatud nõuetele ja EKP nõukogu kehtestatud tehnilistele näitajatele;

c)

„kapitali märkimise alus” – RKPde (protsendina väljendatud) osalused EKP kapitali märkimises, mis kehtivad vastaval majandusaastal ja mis saadakse, rakendades riikide keskpankadele osakaalusid kapitali märkimise aluses EKPSi põhikirja artikli 29.1 tähenduses;

d)

„pangatähtede jaotamise alus” – protsent, mis tuleneb EKP osa arvesse võtmisest euro pangatähtede koguemissioonis ja kapitali märkimise aluse (ümardatuna lähima 0,0005 protsendipunkti kordseni) kohaldamisest RKPde osale selles kogusummas. Kui saadud protsendid ei summeeru 100 protsendiks, tuleb vahe hüvitada järgmiselt i) kui kogusumma on alla 100 %, lisatakse 0,0005 protsendipunkti tõusvas järjekorras, alustades väikseimatest osadest, kuni jõutakse täpselt 100 protsendini; või ii) kui kogusumma on üle 100 %, lahutatakse 0,0005 protsendipunkti langevas järjekorras, alustades suurimatest osadest, kuni jõutakse täpselt 100 protsendini. ►M5  Käesoleva otsuse I lisa määratleb pangatähtede jaotamise aluse, mida kohaldatakse alates 1. veebruarist 2020. ◄

Artikkel 2

Euro pangatähtede emiteerimine

Euro pangatähti emiteerivad EKP ja RKPd.

Artikkel 3

Emitentide kohustused

1.  RKPd lasevad euro pangatähed ringlusse ja kõrvaldavad need ringlusest ning tegelevad kõigi euro pangatähtede, kaasa arvatud EKP emiteeritud pangatähtede füüsilise käitlemisega.

2.  RKPd võtavad omaniku taotlusel vastu kõik euro pangatähed, et vahetada need samaväärsete euro pangatähtede vastu või kontoomanike puhul kanda vastuvõtvas RKPs olevatele kontodele.

3.  RKPd käsitavad kõiki enda vastuvõetud euro pangatähti kohustustena ning töötlevad neid samal viisil.

4.  RKPd ei kanna enda vastuvõetud euro pangatähti üle teistele RKPdele ning hoiavad need kordusemissiooniks. Erandkorras ja kooskõlas võimalike EKP nõukogu kehtestatud eeskirjadega:

a) 

vastuvõttev RKP võib hävitada rikutud, kahjustatud, kulunud või ringlusest kõrvaldatud euro pangatähed ja

b) 

RKPde valduses olevad euro pangatähed võib logistilistel põhjustel eurosüsteemi raames partiidena ümber jaotada.

Artikkel 4

Euro pangatähtede jaotamine eurosüsteemi raames

1.  Ringluses olevate euro pangatähtede koguväärtus jaotatakse eurosüsteemi liikmete vahel pangatähtede jaotamise aluse kohaselt.

2.  Pangatähtede jaotamise aluse kohaselt igale RKP-le eraldatud euro pangatähtede väärtuse ja selle RKP poolt ringlusse lastavate euro pangatähtede väärtuse vahe põhjal tekivad eurosüsteemisisesed saldod. EKP peab arvestust RKPde eurosüsteemisiseste nõuete üle, mis on proportsionaalsed nende osaga kapitali märkimise aluses ja mis võrduvad tema emiteeritavate euro pangatähtede väärtusega.

Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Otsus EKP/2001/15 tunnistatakse kehtetuks. Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2011.

▼M5
I LISA

PANGATÄHTEDE JAOTAMISE ALUS ALATES 1. VEEBRUARIST 2020%

Euroopa Keskpank

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

KOKKU

100,0000

▼B
II LISAKEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS JA JÄRGNENUD MUUDATUSED

Otsus EKP/2001/15

EÜT L 337, 20.12.2001, lk 52.

Otsus EKP/2003/23

ELT L 9, 15.1.2004, lk 40.

Otsus EKP/2004/9

ELT L 205, 9.6.2004, lk 17.

Otsus EKP/2006/25

ELT L 24, 31.1.2007, lk 13.

Otsus EKP/2007/19

ELT L 1, 4.1.2008, lk 7.

Otsus EKP/2008/26

ELT L 21, 24.1.2009, lk 75.