02009R1223 — ET — 03.03.2017 — 014.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/2009,

30. november 2009,

kosmeetikatoodete kohta

(uuesti sõnástatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 342 22.12.2009, lk 59)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 344/2013, 4. aprill 2013,

  L 114

1

25.4.2013

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 483/2013, 24. mai 2013,

  L 139

8

25.5.2013

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 658/2013, 10. juuli 2013,

  L 190

38

11.7.2013

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1197/2013, 25. november 2013,

  L 315

34

26.11.2013

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 358/2014, 9. aprill 2014,

  L 107

5

10.4.2014

►M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 866/2014, 8. august 2014,

  L 238

3

9.8.2014

►M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014,

  L 282

1

26.9.2014

►M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014,

  L 282

5

26.9.2014

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1190, 20. juuli 2015,

  L 193

115

21.7.2015

►M10

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1298, 28. juuli 2015,

  L 199

22

29.7.2015

►M11

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/314, 4. märts 2016,

  L 60

59

5.3.2016

►M12

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/621, 21. aprill 2016,

  L 106

4

22.4.2016

►M13

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/622, 21. aprill 2016,

  L 106

7

22.4.2016

►M14

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1120, 11. juuli 2016,

  L 187

1

12.7.2016

►M15

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1121, 11. juuli 2016,

  L 187

4

12.7.2016

►M16

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1143, 13. juuli 2016,

  L 189

40

14.7.2016

►M17

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1198, 22. juuli 2016,

  L 198

10

23.7.2016

►M18

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/237, 10. veebruar 2017,

  L 36

12

11.2.2017


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 287, 4.11.2010, lk  70 (1223/2009)

►C2

Parandus, ELT L 072, 15.3.2013, lk  16 (1223/2009)

►C3

Parandus, ELT L 254, 28.8.2014, lk  39 (866/2014)

►C4

Parandus, ELT L 017, 21.1.2017, lk  52 ((EL) 2016/314)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/2009,

30. november 2009,

kosmeetikatoodete kohta

(uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)I PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisala ja eesmärk

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad, mida tuleb järgida kosmeetikatoodete turul kättesaadavaks tegemisel, et tagada toimiv siseturg ja inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Artikkel 2

Mõisted

1.  Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „kosmeetikatoode” – aine või segu, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha välispinna osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised suguelundid) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks;

b) „aine” – looduslik või tootmisprotsessi teel saadud keemiline element või selle ühendid koos stabiilsuse säilitamiseks vajalike ja tootmisprotsessist johtuvate lisanditega, välja arvatud lahustid, mida on võimalik ainest eraldada, mõjutamata aine stabiilsust või muutmata selle koostist;

c) „segu” – kahest või enamast ainest koosnev segu või lahus;

d) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab kosmeetikatoodet või on sellise toote kujundanud või valmistanud ja turustab seda kosmeetikatoodet oma nime või kaubamärgi all;

e) „levitaja” – iga tarneahelas asuv füüsiline või juriidiline isik peale tootja või importija, kes teeb kosmeetikatoote ühenduse turul kättesaadavaks;

f) „lõppkasutaja” – kosmeetikatoodet kasutav tarbija või kutsealane kasutaja;

g) „turul kättesaadavaks tegemine” – kosmeetikatoote tasu eest või tasuta tarnimine ühenduse turule kaubandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;

h) „turulelaskmine” – kosmeetikatoote esmakordne ühenduse turul kättesaadavaks tegemine;

i) „importija” – ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes laseb ühenduse turule kosmeetikatoote kolmandast riigist;

j) „harmoneeritud standard” – standard, mille on komisjoni taotluse alusel vastu võtnud üks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) ( 1 ) I lisas loetletud Euroopa standardiorgan vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 6;

k) „nanomaterjal” – lahustumatu või bioloogiliselt püsiv kindlal eesmärgil valmistatud materjal, mille ühe või enama välismõõte või sisemise struktuuri suurus on vahemikus 1-100 nm;

l) „säilitusained” – ained, mis on eranditult või peamiselt ette nähtud kosmeetikatootes mikroorganismide arengu pidurdamiseks;

m) „värvained” – ained, mis on eranditult või peamiselt ette nähtud kosmeetikatoote, kogu keha või teatavate kehaosade värvimiseks, neelates või peegeldades nähtavat valgust; lisaks nendele käsitatakse värvainetena oksüdatiivsete juuksevärvide lähteaineid;

n) „UV-filtrid” – ained, mis on eranditult või peamiselt ette nähtud naha kaitsmiseks ultraviolettkiirguse eest, neelates, peegeldades või hajutades ultraviolettkiirgust;

o) „soovimatu mõju” – ebasoodus mõju, mille on inimeste tervisele põhjustanud kosmeetikatoote kasutamine tavalistes või mõistlikult ettenähtavates kasutustingimustes;

p) „tõsine soovimatu mõju” – soovimatu mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv talituslik häire, puue, haiglaravile suunamine, kaasasündinud väärareng, otsene risk elule või surm;

q) „kõrvaldamine” – meede, mille eesmärk on takistada tarneahelas oleva kosmeetikatoote turul kättesaadavaks tegemist;

r) „tagasivõtmine” – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi kosmeetikatoode, mis on juba lõppkasutajale kättesaadavaks tehtud;

s) „tüüpkoostis” – koostis, mille puhul on loetletud koostisainete kategooria või toime ja nende maksimaalne sisaldus kosmeetikatootes, või milles antakse asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet, kui selline koostis ei puuduta kosmeetikatoodet või puudutab seda ainult osaliselt. Komisjon annab suuniseid tüüpkoostise esitamise kohta ning kohandab neid korrapäraselt vastavalt teaduse ja tehnika arengule.

2.  Lõike 1 punkti a kohaldamisel ei käsitata kosmeetikatootena aineid või segusid, mis on ette nähtud allaneelamiseks, sissehingamiseks, süstimiseks või inimorganismi implanteerimiseks.

3.  Võttes arvesse erinevate asutuste avaldatud mitmesuguseid nanomaterjalide määratlusi ning pidevat teaduse ja tehnika arengut nanotehnoloogia valdkonnas, kohandab komisjon lõike 1 punktis k toodud määratlust vastavalt teaduse ja tehnika arengule ning rahvusvahelisel tasandil edaspidi kokkulepitavatele määratlustele. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.II PEATÜKK

OHUTUS, VASTUTUS, VABA LIIKUMINE

Artikkel 3

Ohutus

Turul kättesaadavaks tehtud kosmeetikatoode peab tavalistes või mõistlikult ettenähtavates kasutustingimustes olema inimeste tervisele ohutu, arvestades eelkõige järgmist:

a) esitlust, sealhulgas vastavust direktiivile 87/357/EMÜ;

b) märgistamist;

c) kasutamis- ja kõrvaldamisjuhiseid;

d) muud märgistust või teavet, mille esitab artiklis 4 määratletud vastutav isik.

Hoiatuste esitamine ei vabasta artiklites 2 ja 4 määratletud isikuid kohustusest järgida muid käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

Artikkel 4

Vastutav isik

1.  Turule lastakse ainult need kosmeetikatooted, millele on määratud ühenduses juriidilisest või füüsilisest isikust vastutav isik.

2.  Vastutav isik tagab turulelastud kosmeetikatoote osas käesoleva määrusega sätestatud asjakohaste kohustuste täitmise.

3.  Ühenduses toodetud kosmeetikatoodete puhul, mida ei ole suunatud ekspordiks ega imporditud seejärel tagasi ühendusse, on vastutavaks isikuks ühenduses asutatud tootja.

Tootja võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes aktsepteerib volituse kirjalikult.

4.  Kui ühenduses toodetud kosmeetikatoote, mida ei ole suunatud ekspordiks ega imporditud seejärel tagasi ühendusse, on tootnud väljaspool ühendust asutatud tootja, määrab ta kirjaliku volituse alusel vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes aktsepteerib volituse kirjalikult.

5.  Imporditud kosmeetikatoodete puhul on vastutavaks isikuks iga importija tema poolt turulelastava konkreetse kosmeetikatoote suhtes.

Importija võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes aktsepteerib volituse kirjalikult.

6.  Levitaja on vastutav isik, kui ta laseb kosmeetikatoote turule oma nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud toodet nii, et see võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele.

Juba turule lastud kosmeetikatootega seotud teabe tõlkimist ei käsitata toote sellise muutmisena, mis võiks mõjutada vastavust käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 5

Vastutava isiku kohustused

1.  Vastutav isik tagab vastavuse artiklitega 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, artikli 19 lõigetega 1, 2 ja 5, artiklitega 20, 21, 23 ja 24.

2.  Vastutav isik, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et kosmeetikatoode, mille ta on turule lasknud, ei vasta käesolevale määrusele, võtab vastavalt vajadusele viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, kõrvaldab kosmeetikatoote turult või võtab selle tagasi.

Lisaks, kui kosmeetikatoode kujutab endast riski inimeste tervisele, teavitab vastutav isik sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid riiklikke asutusi, kus ta toote kättesaadavaks tegi, ning selle liikmesriigi pädevaid riiklikke asutusi, kus toote andmik on kergesti kättesaadav, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuste ja võetud parandusmeetmete kohta.

3.  Vastutav isik teeb nimetatud asutustega viimaste nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et kõrvaldada tema poolt turul kättesaadavaks tehtud kosmeetikatoodete põhjustatud riskid. Eelkõige esitab vastutav isik pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote konkreetsete aspektide vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentsatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.

Artikkel 6

Levitaja kohustused

1.  Tehes kosmeetikatoote turul kättesaadavaks, rakendab levitaja oma tegevuses nõuetekohast hoolsust seoses talle kohaldatavate nõuetega.

2.  Enne kosmeetikatoote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, et:

 tootel on artikli 19 lõike 1 punktides a, e ja g ning artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud märgistusteave;

 artikli 19 lõikes 5 sätestatud keelenõuded on täidetud;

 minimaalne säilivusaeg, kui see on artikli 19 lõike 1 alusel kohaldatav, ei ole lõppenud.

3.  Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et:

 kosmeetikatoode ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis ei tee ta toodet turul kättesaadavaks, kuni see on kohaldatavate nõuetega vastavusse viidud;

 kosmeetikatoode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale määrusele, siis tagab ta, et vastavalt vajadusele võetakse parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, kõrvaldatakse kosmeetikatoode turult või võetakse see tagasi.

Lisaks, kui kosmeetikatoode kujutab endast riski inimeste tervisele, teavitab levitaja sellest viivitamata vastutavat isikut ja nende liikmesriikide pädevaid riiklikke asutusi, kus ta toote turul kättesaadavaks tegi, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

4.  Levitaja tagab, et sel ajal, kui toode on tema vastutusel, ei ohusta selle ladustamis- või transporditingimused toote vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

5.  Levitaja teeb pädevate asutustega viimaste nõudmisel kõigis tegevustes koostööd, et kõrvaldada tema poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete põhjustatud riskid. Eelkõige esitab levitaja pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle kogu teabe ja dokumentatsiooni, mis tõendab toote vastavust lõikes 2 sätestatud nõuetele, tehes seda keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.

Artikkel 7

Tuvastamine tarneahelas

Pädeva asutuse taotlusel:

 peavad vastutavad isikud tuvastama levitajad, kellele nad kosmeetikatoodet tarnivad;

 levitaja peab tuvastama levitajad või vastutavad isikud, kellelt kosmeetikatoode tarniti või kellele levitaja seda tarnis.

See kohustus kehtib kolm aastat pärast kuupäeva, mil kosmeetikatoote partii tehti levitajale kättesaadavaks.

Artikkel 8

Hea tootmistava

1.  Selleks et tagada artiklis 1 nimetatud eesmärkide saavutamine, järgitakse kosmeetikatoodete tootmisel head tootmistava.

2.  Eeldatakse, et hea tootmistava nõuet on järgitud, kui tootmine toimub kooskõlas asjakohaste harmoneeritud standarditega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Vaba liikumine

Liikmesriigid ei või käesolevas määruses ettenähtud nõuetega seotud põhjustel keelduda käesoleva määruse nõuetele vastavate kosmeetikatoodete turul kättesaadavaks tegemisest, seda keelata või piirata.III PEATÜKK

OHUTUSHINNANG, TOOTE ANDMIK, TEAVITAMINE

Artikkel 10

Ohutushinnang

1.  Et tõendada kosmeetikatoote vastavust artiklile 3, tagab vastutav isik, et enne kosmeetikatoote turulelaskmist hinnatakse asjakohase teabe alusel kosmeetikatoote ohutust ning koostatakse kosmeetikatoote ohutusaruanne vastavalt I lisale.

Vastutav isik tagab, et:

a) ohutushinnangus võetakse arvesse kosmeetikatoote ettenähtud kasutusviisi ja eeldatavat süsteemset kokkupuudet valmistoote üksikute koostisainetega;

b) ohutushinnangus kasutatakse asjakohast lähenemisviisi tõendite kaalukusele, vaadates läbi andmed kõikidest olemasolevatest allikatest;

c) kosmeetikatoote ohutusaruannet ajakohastatakse, pidades silmas asjaolu, et pärast toote turulelaskmist lisandub pidevalt asjakohast teavet.

Esimest lõiku kohaldatakse ka direktiivi 76/768/EMÜ alusel teavitatud kosmeetikatoodetele.

Komisjon võtab koostöös kõigi sidusrühmadega vastu asjakohased suunised, et võimaldada ettevõtjatel, eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, täita I lisas sätestatud nõudeid. Kõnealused suunised võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.  I lisa B osas sätestatud kosmeetikatoote ohutushinnangu koostab isik, kellel on diplom või muu ülikooli lõpetamisel antav kvalifikatsiooni tõendav dokument selle kohta, et ta on läbinud teoreetilise ja praktilise koolituse farmaatsia, toksikoloogia, meditsiini või samalaadsel erialal või liikmesriigi poolt võrdväärseks tunnustatud kursuse.

3.  Lõike 1 kohases ohutushinnangus osutatud mittekliinilised ohutusuuringud, mis on tehtud pärast 30. juunit 1988 eesmärgiga hinnata kosmeetikatoote ohutust, on kooskõlas uuringute läbiviimise ajal kehtinud ühenduse õigusaktidega heade laboritavade põhimõtete kohta või muude rahvusvaheliste standarditega, mida komisjon või Euroopa Kemikaaliamet on tunnustanud samaväärseteks.

Artikkel 11

Toote andmik

1.  Kui komseetikatoode on turule lastud, peab vastutav isik kosmeetikatoote kohta toote andmikku. Toote andmikku säilitatakse kümme aastat pärast kuupäeva, mil kosmeetikatoote viimane partii turule lasti.

2.  Toote andmik sisaldab järgmist teavet ja andmeid, mida vajaduse korral ajakohastatakse:

a) kosmeetikatoote selline kirjeldus, mis selgesti näitab, et toote andmik kuulub selle toote juurde;

b) artikli 10 lõikes 1 osutatud kosmeetikatoote ohutusaruanne;

c) tootmismeetodi kirjeldus ja kinnitus selle kohta, et tootmisel on järgitud artiklis 8 osutatud head tootmistava;

d) tõendid kosmeetikatoote väidetava mõju kohta, kui see on kosmeetikatoote laadi või mõju tõttu põhjendatud;

e) andmed tootja, tema esindajate või tarnijate poolt läbiviidud loomkatsete kohta seoses kosmeetikatoote või selle koostisainete väljatöötamise või ohutushinnanguga, sealhulgas loomkatsed, mis on läbi viidud kolmandate riikide õigusnormide täitmiseks.

3.  Vastutav isik hoiab toote andmikku oma aadressil, millele on osutatud märgistusel, elektroonilisel või muul kujul kergesti kättesaadavana selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus andmikku hoitakse.

Toote andmikus sisalduv teave peab olema kättesaadav keeles, mis on selle liikmesriigi pädevatele asutustele kergesti arusaadav.

4.  Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka direktiivi 76/768/EMÜ alusel teavitatud kosmeetikatoodetele.

Artikkel 12

Proovide võtmine ja analüüs

1.  Kosmeetikatoodetest proovide võtmisel ja nende analüüsimisel kasutatakse usaldusväärseid ja reprodutseeritavaid meetodeid.

2.  Kohaldatava ühenduse õiguse puudumisel eeldatakse usaldusväärsust ja reprodutseeritavust juhul, kui kasutatud meetod on kooskõlas asjakohaste harmoneeritud standarditega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 13

Teavitamine

1.  Vastutav isik esitab elektrooniliselt enne kosmeetikatoote turulelaskmist komisjonile järgmised andmed:

a) kosmeetikatoote kategooria ja toote nimetus või nimetused, mis võimaldavad seda konkreetselt identifitseerida;

b) vastutava isiku nimi ja aadress, kus toote andmik on kergesti kättesaadav;

c) impordi puhul päritoluriik;

d) liikmesriik, kus kosmeetikatoode turule lastakse;

e) füüsilise isiku kontaktandmed, kelle poole vajadusel pöörduda;

f) nanomaterjalide kujul esinevate ainete olemasolu ja:

i) nende tunnused, sealhulgas keemiline nimetus (IUPAC) ja muud andmed, mis on sätestatud käesoleva määruse II – VI lisa preambuli punktis 2;

ii) mõistlikult ettenähtavad kokkupuutetingimused;

g) sellise aine nimi või Chemical Abstract Servicei (CAS) või EÜ number, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel klassifitseeritud 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (KMR) aineks;

h) tüüpkoostis, mille põhjal saaks rasketel juhtudel tagada kiire ja asjakohase ravi.

Esimest lõiku kohaldatakse ka direktiivi 76/768/EMÜ alusel teavitatud kosmeetikatoodetele.

2.  Kui kosmeetikatoode lastakse turule, teavitab vastutav isik komisjoni originaalmärgistusest ning asjaomase pakendi fotost, kui see on piisavalt loetav.

3.  Levitaja, kes teeb liikmesriigis kättesaadavaks kosmeetikatoote, mis on juba mõnes teises liikmesriigis turule lastud, ning tõlgib omal algatusel selle toote märgistuse mis tahes osa, et järgida siseriiklikke õigusakte, esitab alates ►C1  11. juulist 2013 ◄ elektrooniliselt komisjonile järgmise teabe:

a) kosmeetikatoote kategooria, toote nimetus lähteliikmesriigis ja liikmesriigis, kus see kättesaadavaks tehakse, võimaldades seda toodet konkreetselt identifitseerida;

b) liikmesriik, kus kosmeetikatoode kättesaadavaks tehakse;

c) tema nimi ja aadress;

d) vastutava isiku nimi ja aadress, kus toote andmik on kergesti kättesaadav.

4.  Kui kosmeetikatoode on lastud turule enne ►C1  11. juulit 2013, ◄ kuid alates sellest kuupäevast enam turule ei lasta ja levitaja laseb kõnealuse toote liikmesriigis pärast nimetatud kuupäeva turule, teatab kõnealune levitaja vastutavat isikut järgmisest:

a) kosmeetikatoote kategooria, toote nimetus lähteliikmesriigis ja liikmesriigis, kus see kättesaadavaks tehakse, võimaldades seda konkreetselt identifitseerida;

b) liikmesriik, kus kosmeetikatoode kättesaadavaks tehakse;

c) tema nimi ja aadress.

Selle teabe põhjal esitab vastutav isik elektrooniliselt komisjonile käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe, kui direktiivi 76/768/EMÜ artikli 7 lõikes 3 ja artikli 7a lõikes 4 nõutud teavitamist ei ole tehtud liikmesriigis, kus kosmeetikatoode kättesaadavaks tehakse.

5.  Komisjon teeb viivitamata kõikidele pädevatele asutustele elektrooniliselt kättesaadavaks lõike 1 punktides a–g ning lõigetes 2 ja 3 osutatud teabe.

Pädevad asutused võivad kasutada kõnealust teavet üksnes artiklitega 25, 26 ja 27 seotud turujärelevalve, turuanalüüsi, hindamise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

6.  Komisjon teeb viivitamata lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teabe elektrooniliselt kättesaadavaks mürgistusteabekeskustele või sarnastele üksustele, kui sellised keskused või üksused on liikmesriikides asutatud.

Kõnealused üksused võivad seda teavet kasutada üksnes ravi eesmärgil.

7.  Kui lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud teabes tehakse muudatusi, ajakohastab vastutav isik või levitaja seda viivitamata.

8.  Komisjon võib teaduse ja tehnika arengut ning turujärelevalvega seotud erivajadusi arvestades muuta lõikeid 1 kuni 7 nõuete lisamisega.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.IV PEATÜKK

PIIRANGUD TEATAVATELE AINETELE

Artikkel 14

Lisades loetletud ainete piirangud

1.  Ilma et see piiraks artikli 3 kohaldamist, ei või kosmeetikatooted sisaldada järgmist:

a) keelatud ained:

 II lisas loetletud keelatud ained;

b) piiratud kasutusega ained:

 piiratud kasutusega ained, mida ei kasutata vastavalt III lisas sätestatud piirangutele;

c) värvained:

i) muud kui IV lisas loetletud värvained ja värvained, mis on seal loetletud, kuid mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele, välja arvatud lõikes 2 osutatud tooted juuste värvimiseks;

ii) ilma et see piiraks punkti b, punkti d alapunkti i ja punkti e alapunkti i kohaldamist, IV lisas loetletud ained, mis ei ole ette nähtud värvimiseks ja mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele;

d) säilitusained:

i) muud kui V lisas nimetatud säilitusained ja säilitusained, mis on seal loetletud, kuid mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele;

ii) ilma et see piiraks punkti b, punkti c alapunkti i ja punkti e alapunkti i kohaldamist, V lisas loetletud ained, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks säilitusainetena ja mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele;

e) UV-filtrid:

i) muud kui VI lisas nimetatud UV-filtrid ja UV-filtrid, mis on seal loetletud, kuid mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele;

ii) ilma et see piiraks punkti b, punkti c alapunkti i ja punkti d alapunkti i kohaldamist, VI lisas loetletud ained, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks UV-filtritena ja mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

2.  Vastavalt komisjoni otsusele laiendada IV lisa reguleerimisala juuste värvimiseks ettenähtud toodetele, ei või need tooted sisaldada muid kui IV lisas loetletud värvaineid ega ka värvaineid, mis on seal loetletud, kuid mida ei kasutata vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Esimeses lõigus osutatud komisjoni otsus, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 15

Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ained

1.  Kosmeetikatoodetes on keelatud kasutada aineid, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel klassifitseeritud 2. kategooria KMR-aineks. Siiski võib 2. kategooriasse klassifitseeritud ainet kosmeetikatoodetes kasutada juhul, kui tarbijaohutuse teaduskomitee on ainet hinnanud ning leidnud, et selle kasutamine kosmeetikatoodetes on ohutu. Selleks võtab komisjon vajalikud meetmed vastavalt käesoleva määruse artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.  Kosmeetikatoodetes on keelatud kasutada aineid, mis on määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel klassifitseeritud 1A või 1B kategooria KMR-aineks.

Neid aineid võib siiski erandkorras kosmeetikatoodetes kasutada, kui pärast nende klassifitseerimist määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel 1A või 1B kategooria KMR-aineks on täidetud kõik järgmised tingimused:

a) nad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) ( 2 ) sätestatud toiduohutusnõuetele;

b) puuduvad sobivad alternatiivsed ained, vastavalt dokumenteeritud alternatiivide analüüsile;

c) taotlus on esitatud tootekategooria konkreetse kasutusviisi kohta, mille puhul kokkupuude on teada, ning

d) tarbijaohutuse teaduskomitee on neid aineid hinnanud ja leidnud, et nende kasutamine kosmeetikatoodetes on ohutu, lähtudes eelkõige kokkupuutest nende toodetega ja võttes arvesse üldist kokkupuudet nende ainetega muudest olulistest allikatest, pöörates erilist tähelepanu haavatavatele elanikkonnarühmadele.

Kosmeetikatoote väärkasutuse vältimiseks kasutatakse spetsiifilist märgistust kooskõlas käesoleva määruse artikliga 3, võttes arvesse ohtlike ainete sisaldumise ja kokkupuuteviisiga seotud võimalikke riske.

Käesoleva lõike rakendamiseks muudab komisjon käesoleva määruse lisasid vastavalt käesoleva määruse artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 15 kuu jooksul pärast asjaomaste ainete lisamist määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. ossa.

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada käesoleva määruse artikli 32 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

Komisjon volitab tarbijaohutuse teaduskomiteed kõnealuseid aineid uuesti hindama, niipea kui tekib ohutusega seotud probleeme ja hiljemalt viie aasta järel pärast nende lisamist käesoleva määruse III–VI lisasse, ning vähemalt iga järgneva viie aasta järel.

3.  Komisjon tagab, et hiljemalt ►C1  11. jaanuariks 2012 töötatakse ◄ välja asjakohased suunised, eesmärgiga kindlustada ühtlustatud lähenemisviis üldise kokkupuute hinnangute väljatöötamisele ja kasutamisele, kui hinnatakse KMR-ainete ohutut kasutamist. Need suunised töötatakse välja koostöös tarbijaohutuse teaduskomitee, Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Toiduohutusameti ja muude asjaomaste sidusrühmadega, lähtudes asjakohaselt asjaomastest parimatest tavadest.

4.  Kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokkulepitud kriteeriumid endokriinset häiret põhjustavate ainete kohta on kättesaadavad, või hiljemalt ►C1  11. jaanuaril 2015, ◄ vaatab komisjon määruse seoses endokriinset häiret põhjustavate ainetega uuesti läbi.

Artikkel 16

Nanomaterjalid

1.  Iga kosmeetikatoote puhul, mis sisaldab nanomaterjale, tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

2.  Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata nanomaterjalidele, mida kasutatakse värvainete, UV-filtrite või säilitusainetena, mille suhtes kohaldatakse artiklit 14, kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti.

3.  Lisaks artiklis 13 sätestatud teavitamisele teavitab vastutav isik komisjoni nanomaterjale sisaldavatest kosmeetikatoodetest elektrooniliselt kuus kuud enne nende turule laskmist, välja arvatud kui sama vastutav isik on need turule lasknud enne ►C1  11. jaanuari 2013. ◄

Viimati nimetatud juhul teavitab vastutav isik komisjoni lisaks artiklis 13 nimetatud teavitamisele nanomaterjale sisaldavatest turule lastud kosmeetikatoodetest elektrooniliselt ►C1  11. jaanuari 2013 ja 11. juuli 2013 ◄ vahepealsel ajal.

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata kosmeetikatoodetele, mis sisaldavad III lisas sätestatud nõuetele vastavaid nanomaterjale.

Komisjonile teavitatavad andmed sisaldavad vähemalt järgmist:

a) nanomaterjali identifitseerimisandmed, sealhulgas keemiline nimetus (IUPAC) ja muud andmed, mis on sätestatud II – VI lisa preambuli punktis 2;

b) nanomaterjali kirjeldus, sealhulgas osakeste suurus, füüsikalised ja keemilised omadused;

c) kosmeetikatoodetes, mida kavatsetakse aastas turule lasta, sisalduvate nanomaterjalide hinnanguline kogus;

d) nanomaterjali toksikoloogiline iseloomustus;

e) nanomaterjali ohutusandmed seoses kosmeetikatoote kategooriaga, nii nagu seda sellistes toodetes on kasutatud;

f) mõistlikult ettenähtavad kokkupuutetingimused.

Vastutav isik võib kirjaliku volitusega määrata muu juriidilise või füüsilise isiku nanomaterjalidest teavitamiseks, teatades sellest komisjonile.

Komisjon annab toksikoloogilise iseloomustuse esitamiseks viitenumbri, mis võib asendada punkti d alusel teavitatavaid andmeid.

4.  Kui komisjon kahtleb nanomaterjali ohutuses, taotleb ta viivitamata, et tarbijaohutuse teaduskomitee esitaks oma arvamuse selliste nanomaterjalide ohutuse kohta asjaomaste kosmeetikatoodete kategooriate ja mõistlikult ettenähtavate kokkupuutetingimuste puhul. Komisjon teeb selle teabe üldsusele kättesaadavaks. Tarbijaohutuse teaduskomitee esitab oma arvamuse kuue kuu jooksul alates komisjoni taotlusest. Kui tarbijaohutuse teaduskomitee leiab, et vajalikke andmeid on puudu, nõuab komisjon vastutavalt isikult nende esitamist konkreetse mõistliku tähtaja jooksul, mida ei pikendata. Tarbijaohutuse teaduskomitee esitab oma lõpliku arvamuse kuue kuu jooksul alates lisateabe esitamisest. Tarbijaohutuse teaduskomitee arvamus tehakse üldsusele kättesaadavaks.

5.  Komisjon võib igal ajal algatada lõikes 4 sätestatud menetluse, kui tal on kahtlusi ohutuse osas, näiteks kolmanda isiku esitatud uue teabe tõttu.

6.  Võttes arvesse tarbijaohutuse teaduskomitee arvamust, võib komisjon muuta II ja III lisa, kui esineb potentsiaalne risk inimeste tervisele, sealhulgas ka siis, kui andmeid on ebapiisavalt.

7.  Komisjon võib teaduse ja tehnika arengut arvesse võttes muuta lõiget 3, lisades sellesse nõudeid.

8.  Lõigetes 6 ja 7 osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

9.  Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 32 lõikes 4 osutatud menetlust.

10.  Komisjon:

a) teeb hiljemalt ►C1  11. jaanuaril 2014 ◄ kättesaadavaks kõikides turule lastud kosmeetikatoodetes kasutatavate nanomaterjalide kataloogi, sealhulgas kataloogi eraldi osas need, mida kasutatakse värvainete, UV-filtrite või säilitusainetena, näidates ära kosmeetikatoodete kategooriad ja mõistlikult ettenähtavad kokkupuutetingimused. Kõnealust kataloogi ajakohastatakse seejärel korrapäraselt ja see tehakse üldsusele kättesaadavaks;

b) esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal olukorra aruande, milles antakse teavet nanomaterjalide kosmeetikatoodetes kasutamises toimunud arengute kohta ühenduses, sealhulgas aruande eraldi osas nende kohta, mida kasutatakse värvainete, UV-filtrite või säilitusainetena. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt ►C1  11. juulil 2014. ◄ Ajakohastatud aruandes tehakse eelkõige kokkuvõte uutest nanomaterjalidest uutes kosmeetikatoodete kategooriates, teavituste arvust, nanospetsiifiliste hindamismeetodite ja ohutushinnangute suuniste väljatöötamise edusammudest ning rahvusvahelisi kootööprogramme käsitlevast teabest.

11.  Komisjon vaatab käesoleva määruse nanomaterjalidega seotud sätted seoses teaduse arenguga korrapäraselt uuesti läbi ja teeb vajaduse korral asjakohased ettepanekud kõnealuste sätete muutmiseks.

Esimene läbivaatamine toimub hiljemalt ►C1  11. juulil 2018. ◄

Artikkel 17

Keelatud ainete jäljed

Keelatud aine väikese koguse ettekavatsematu sisaldumine, mis on põhjustatud looduslike või tehislike koostisainete lisanditest, tootmisprotsessist, säilitamisest või pakendist, mida hea tootmistava järgimisega on tehniliselt võimatu vältida, on lubatud, tingimusel et selline sisaldumine on kooskõlas artikliga 3.V PEATÜKK

LOOMKATSED

Artikkel 18

Loomkatsed

1.  Ilma et see piiraks artiklist 3 tulenevate üldkohustuste täitmist, on keelatud järgmine tegevus:

a) selliste kosmeetikatoodete turulelaskmine, mille lõplikku koostist on käesoleva määruse nõuete täitmiseks kontrollitud loomkatsega, kasutades selleks mõnda muud meetodit kui alternatiivne meetod pärast seda, kui alternatiivne meetod on valideeritud ja OECD raames valideerimise arengut nõuetekohaselt arvesse võttes ühenduse tasandil vastu võetud;

b) selliste kosmeetikatoodete turulelaskmine, mis sisaldavad koostisaineid või koostisainete kombinatsioone, mida on käesoleva määruse nõuete täitmiseks kontrollitud loomkatsega, kasutades selleks mõnda muud meetodit kui alternatiivne meetod pärast seda, kui alternatiivne meetod on valideeritud ja OECD raames valideerimise arengut nõuetekohaselt arvesse võttes ühenduse tasandil vastu võetud;

c) viia käesoleva määruse nõuete täitmiseks ühenduse piires läbi valmis kosmeetikatoodete loomkatseid;

d) viia käesoleva määruse nõuete täitmiseks ühenduse piires koostisainete või koostisainete kombinatsioonide puhul läbi loomkatseid pärast seda, kui need katsed peavad olema asendatud ühe või enama komisjoni 30. mai 2008. aasta määruses (EÜ) nr 440/2008 (millega kehtestatakse katsemeetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) ( 3 ) või käesoleva määruse VIII lisas loetletud valideeritud alternatiivse meetodiga.

2.  Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomitee ja Alternatiivsete Meetodite Valideerimise Euroopa Keskusega ning olles võtnud nõuetekohaselt arvesse valideerimise arenguid OECD raames, on komisjon sätestanud lõike 1 punktide a, b ja d sätete rakendamise ajakava, sealhulgas erinevate katsete järkjärgulise kaotamise tähtajad. Ajakavad avalikustati 1. oktoobril 2004 ning saadeti Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Lõike 1 punktide a, b ja d puhul oli rakendustähtaeg 11. märts 2009.

Katsete puhul, millega uuritakse korduvdoosi toksilisust, reproduktiivtoksilisust ja toksikokineetikat, ja mille puhul ei kaaluta veel alternatiive, on lõike 1 punktide a ja b rakendustähtaeg 11. märts 2013.

Komisjon uurib võimalikke tehnilisi probleeme, mis võivad tekkida katsete keelustamise järgimisega, eelkõige korduvdoosi toksilisuse, reproduktiivtoksilisuse ja toksikokineetika katsete puhul, mille osas alternatiive veel ei kaaluta. Teave kõnealuste uuringute esialgsete ja lõplike tulemuste kohta moodustab artikli 35 alusel esitatavate aastaaruannete osa.

Nende aastaaruannete alusel võib esimeses lõigus osutatud ajakavasid kohandada esimese lõigu puhul kuni 11. märtsini 2009 ja teise lõigu puhul kuni 11. märtsini 2013, olles enne seda konsulteerinud esimeses lõigus osutatud asutustega.

Komisjon uurib tähtaegade täitmist ja järgimist ning samuti keelustamise järgimisega seotud võimalikke tehnilisi probleeme. Teave komisjoni uuringute esialgsete ja lõplike tulemuste kohta moodustab artikli 35 alusel esitatavate aastaaruannete osa. Kui kõnealuste uuringute käigus selgub vähemalt kaks aastat enne teises lõigus osutatud maksimaalse tähtaja lõppu, et tehnilistel põhjustel ei ole võimalik ühte või enamat kõnealuses lõigus osutatud katset enne seda tähtaega välja töötada või valideerida, teavitab komisjon sellest Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning esitab kooskõlas asutamislepingu artikliga 251 õigusakti ettepaneku.

Kui olemasoleva kosmeetikatoote koostisaine ohutusega seoses ilmneb tõsiseid probleeme, võib liikmesriik erandkorras taotleda komisjonilt lõike 1 osas erandi lubamist. Taotlus sisaldab olukorra hinnangut ning vajalikke meetmeid. Tuginedes taotlusele ja pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega, võib komisjon teha põhjendatud otsuse erandi lubamiseks. Kõnealuses loas sätestatakse erandiga seotud tingimused erandi eesmärkide, kestuse ja tulemuste esitamise osas.

Erand tehakse üksnes juhul, kui:

a) koostisaine on laialdaselt kasutuses ning seda ei ole võimalik asendada ühegi samaväärse toimega koostisainega;

b) konkreetne inimeste terviseprobleem ja loomkatsete läbiviimise vajadus on põhjendatud ning seda kinnitab hinnangu aluseks olev üksikasjalik uurimisprotokoll.

Lubamise otsus, sellega seotud tingimused ja saavutatud lõpptulemus sisalduvad kooskõlas artikliga 35 komisjoni esitatavas aastaaruandes.

Kuuendas lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.  Käesolevas artiklis ja artiklis 20 kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „valmis kosmeetikatoode” – kosmeetikatoode sellisel valmiskujul, nagu ta turule lastakse ja lõppkasutajale kättesaadavaks tehakse, või selle kosmeetikatoote prototüüp;

b) „prototüüp” – esimene näidis või kavand, mida ei ole partiina toodetud ja mille alusel valmis kosmeetikatooted valmistatakse või lõplikult välja töötatakse.VI PEATÜKK

TARBIJATE TEAVITAMINE

Artikkel 19

Märgistamine

1.  Ilma et see piiraks käesoleva artikli muude sätete kohaldamist, tehakse kosmeetikatooted turul kättesaadavaks üksnes tingimusel, et tootemahutil ja pakendil on järgmine kustutamatu, selgesti loetav ja hästi nähtav teave:

a) vastutava isiku nimi või ärinimi ja aadress. Seda teavet võib esitada lühendatult, kui seda isikut ja tema aadressi saab lühendi abil identifitseerida. Kui on esitatud mitu aadressi, märgitakse esiletõstetult see aadress, kus vastutav isik teeb toote andmiku kergesti kättesaadavaks. Imporditud kosmeetikatoodete puhul märgitakse ära päritoluriik;

b) nimikogus pakendamise ajal massi- või mahuühikutes, v.a pakendid, mille netokogus on väiksem kui viis grammi või viis milliliitrit, tasuta näidised ja ühekordseks kasutamiseks ettenähtud tooted; kinnispakkidele, mida müüakse tavaliselt tükikaupa ja mille massi- ja mahuandmed ei ole olulised, ei pea kogust märkima, kui pakendil on märgitud tükkide arv. Kui tükkide arv on kergesti nähtav pakendit avamata või kui toodet müüakse tavaliselt vaid ühekaupa, ei ole nimetatud teavet vaja esitada;

c) kuupäev, milleni toode säilitab nõuetekohastes hoiutingimustes esialgse toime ja eelkõige vastavuse artikliga 3 („minimaalne säilimistähtaeg”).

Enne kuupäeva või andmeid, mis osutavad kuupäeva asukohale pakendil, märgitakse VII lisa punktis 3 esitatud sümbol või sõnad: „Parim enne …”.

Minimaalne säilimistähtaeg, mis koosneb kuust ja aastast või päevast, kuust ja aastast selles järjekorras, tuleb selgelt märkida. Vajaduse korral esitatakse selles teabes täiendavalt tingimused, mida tuleb täita, et toode säiliks ettenähtud aja jooksul.

Minimaalse säilimistähtaja märkimine ei ole kohustuslik kosmeetikatoodete puhul, mille minimaalne säilimisaeg ületab 30 kuud. Selliste toodete puhul peab neil olema märge selle kohta, millise aja jooksul pärast avamist on toode ohutu ja seda võib kasutada, ilma et see tekitaks tarbijale mingit kahju. See teave esitatakse – välja arvatud juhul, kui toote säilivus pärast selle avamist ei ole oluline – VII lisa punktis 2 esitatud sümboli abil, millele järgneb ajavahemik (kuudes ja/või aastates);

d) erilised ettevaatusabinõud, mida tuleb kasutamisel järgida ja vähemalt need, mis on loetletud III–VI lisas ning kogu teave ettevaatusabinõude kohta kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoodete kohta;

e) partiinumber või viide kosmeetikatoote identifitseerimiseks. Kui seda ei ole praktilistel põhjustel võimalik teha, sest kosmeetikatooted on liiga väikesed, esitatakse see teave ainult pakendil;

f) kosmeetika toote otstarve, kui see ei selgu selle esitlusest;

g) koostisainete loetelu. Nimetatud teavet võib märkida ka ainult pakendile. Loetelu ees peab olema termin „ingredients”.

Käesolevas artiklis tähendab koostisaine ainet või segu, mida on tahtlikult kasutatud kosmeetikatoote valmistamisprotsessis. Koostisainetena ei käsitleta siiski:

i) kasutatud toorainete lisandeid,

ii) segu valmistamisel kasutatud tehnilisi abiaineid, mis ei sisaldu valmistootes.

Parfüümide, aroomikompositsioonide ja nende lähteainete puhul kasutatakse terminit „parfum” või „aroma”. Selliste ainete sisaldumine, mille nimetamine on nõutav III lisa veerus „muud”, märgitakse koostisainete loetelus lisaks terminitele „parfum” või „aroma”.

Koostisainete loetelu koostatakse nende lisamise ajal kaalu järgi kahanevas järjekorras. Koostisained, mille sisaldus on alla 1 %, võib esitada loetelus mis tahes järjestuses nende ainete järel, mille sisaldus on üle 1 %.

Kõik nanomaterjali kujul kasutatud koostisained peavad olema koostisainete loetelus selgelt esitatud. Selliste koostisainete nimetusele peab sulgudes järgnema sõna „nano”.

Muid kui juuste värvimiseks ettenähtud värvaineid võib esitada loetelus mis tahes järjestuses muude kosmeetiliste koostisainete järel. Dekoratiivkosmeetikatoodete puhul, mida turustatakse mitmes värvitoonis, võib loetelus esitada kõik värviskaalas kasutatud muud kui juuste värvimiseks ettenähtud värvained, kui lisatakse sõnad „võib sisaldada” või sümbol „+/-”. Kohaldatavusel kasutatakse värvainete indeksit (CI).

2.  Kui praktilistel põhjustel ei ole võimalik märgistusel nõuetekohaselt esitada lõike 1 punktides d ja g osutatud teavet, kohaldatakse järgmisi nõudeid:

 teave esitatakse lisatud teabelehel, etiketil, voldikul, lipikul või kaardil;

 kui see ei osutu võimatuks, osutatakse kõnealusele teabele VII lisa punktis 1 esitatud lühendatud teabe või sümboli abil, mis tuleb esitada lõike 1 punktis d osutatud teabe puhul tootemahutil või pakendil ning lõike 1 punktis g osutatud teabe puhul pakendil.

3.  Seebi, vannikuulikeste ja muude väikeste toodete puhul, kui praktilistel põhjustel ei ole võimalik esitada lõike 1 punktis g osutatud teavet etiketil, lipikul, voldikul või kaardil või tootele lisatud teabelehes, esitatakse kõnealune teave teatisel, mis on selle tootemahuti vahetus läheduses, milles kosmeetikatoode on müügiks välja pandud.

4.  Nende kosmeetikatoodete osas, mis ei ole eelnevalt pakendatud, vaid mis pakendatakse müügikohas ostja soovil või mis on eelnevalt pakendatud koheseks müügiks, võtavad liikmesriigid vastu üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks.

5.  Lõike 1 punktides b, c, d ja f ning lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teave esitatakse keeles, mis määratakse kindlaks selle liikmesriigi õigusnormidega, kus toode on lõppkasutajale kättesaadavaks tehtud.

6.  Lõike 1 punktis g osutatud teabe esitamisel kasutatakse koostisainete ühtseid nimetusi, mis on esitatud artikliga 33 ettenähtud nimestikus. Kui ühtne koostisaine nimetus puudub, kasutatakse üldtunnustatud nomenklatuuris sisalduvat terminit.

Artikkel 20

Väited tootel

1.  Kosmeetikatoodete märgistamisel, turul kättesaadavaks tegemisel ja reklaamimisel ei kasutata kirjeldusi, nimetusi, kaubamärke, kujutisi või muid kujundlikke või teisi märke, mis tekitavad mulje, et kõnealustel toodetel on omadus või otstarve, mida neil tegelikult ei ole.

2.  Komisjon koostab koostöös liikmesriikidega tegevuskava kasutatavate väidete kohta ja seab prioriteedid väidete kasutamist õigustavate ühtsete kriteeriumide kindlaksmääramiseks.

Komisjon võtab pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomitee ja muude asjaomaste asutustega vastu kosmeetikatoodetega kasutada võidavate väidete jaoks vajalike ühtsete kriteeriumide loetelu vastavalt käesoleva määruse artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, võttes arvesse direktiivi 2005/29/EÜ sätteid.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ►C1  hiljemalt. 11. juulil 2016 aruande, ◄ mis käsitleb väidete kasutamist teise lõigu kohaselt vastu võetud ühtsete kriteeriumide alusel. Kui aruandest selgub, et kosmeetikatoodetega seoses kasutatavad väited ei ole kooskõlas ühtsete kriteeriumidega, võtab komisjon koostöös liikmesriikidega kooskõla tagamiseks asjakohased meetmed.

3.  Vastutav isik võib osutada toote pakendil, kosmeetikatootega kaasas olevatel dokumentidel, tootel olevatel sedelitel, etikettidel või kaelasiltidel sellele, et loomkatseid ei ole läbi viidud, ainult juhul, kui tootja ja tema tarnijad ei ole läbi viinud või volitanud kedagi läbi viima loomkatset valmis kosmeetikatoote, selle prototüübi või selles sisalduva koostisaine suhtes ega ole kasutanud koostisaineid, mida on teiste poolt uute kosmeetikatoodete väljatöötamiseks loomadel katsetatud.

Artikkel 21

Üldsuse juurdepääs teabele

Ilma et see piiraks eelkõige ärisaladuse ja intellektuaalomandi õiguste kaitset, tagab vastutav isik, et kosmeetikatoote kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis, parfüümide ja aroomikompositsioonide puhul kompositsiooni nimetus ja koodinumber ning tarnija andmed, samuti olemasolevad andmed kosmeetikatoote kasutamisest tuleneva soovimatu ja tõsise soovimatu mõju kohta tehakse üldsusele kergesti kättesaadavaks sobivate vahenditega.

Kosmeetikatoote koostist käsitlevad kvantitatiivsed andmed, mis tuleb üldsusele kättesaadavaks teha, esitatakse üksnes määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 3 kohaste ohtlike ainete kohta.VII PEATÜKK

TURUJÄRELEVALVE

Artikkel 22

Turukontroll

Liikmesriigid jälgivad käesoleva määruse täitmist turul kättesaadavaks tehtud kosmeetikatoodete turukontrolli kaudu. Liikmesriigid kontrollivad asjakohaselt kosmeetikatooteid ja ettevõtjaid vajalikus ulatuses, hinnates toote andmikku ja tehes vajadusel asjaomaste proovide põhjal füüsikalisi ja laborikatseid.

Liikmesriigid jälgivad ka hea tootmistava põhimõtete järgimist.

Liikmesriigid annavad turujärelevalveasutustele vajalikud volitused, vahendid ja teabe nende asutuste ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvetoimingud ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning tehakse üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt ja vajaduse korral muude vahendite abil.

Artikkel 23

Tõsisest soovimatust mõjust teatamine

1.  Tõsise soovimatu mõju korral teavitavad vastutav isik ja levitajad viivitamata selle liikmesriigi pädevat asutust, kus tõsine soovimatu mõju ilmnes, järgmistest andmetest:

a) kõik neile teadaolevad või eeldatavasti teadaolevad tõsised soovimatud mõjud;

b) asjaomase kosmeetikatoote nimetus, mis võimaldab konkreetset toodet identifitseerida;

c) rakendamise korral parandusmeetmed.

2.  Kui vastutav isik teavitab tõsisest soovimatust mõjust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus mõju ilmnes, edastab kõnealune pädev asutus lõikes 1 osutatud teabe viivitamata teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

3.  Kui levitajad teavitavad tõsisest soovimatust mõjust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus mõju ilmnes, edastab kõnealune pädev asutus lõikes 1 osutatud teabe viivitamata teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja vastutavale isikule.

4.  Kui lõppkasutajad või tervishoiutöötajad teavitavad tõsisest soovimatust mõjust selle liikmesriigi pädevat asutust, kus mõju ilmnes, edastab see pädev asutus teabe asjaomase kosmeetikatoote kohta viivitamata teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja vastutavale isikule.

5.  Pädevad asutused võivad kasutada käesolevas artiklis osutatud teavet artiklitega 25, 26 ja 27 seotud turujärelevalve, turuanalüüsi, hindamise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.

Artikkel 24

Andmed ainete kohta

Kui tekib tõsiseid kahtlusi seoses kosmeetikatoodetes sisalduva aine ohutusega, võib selle liikmesriigi pädev asutus, kus sellist ainet sisaldav toode on turul kättesaadavaks tehtud, nõuda, et vastutav isik esitaks loetelu kõikidest tema vastutusalasse kuuluvatest kosmeetikatoodetest, mis seda ainet sisaldavad. Loetelus esitatakse selle aine kontsentratsioon kosmeetikatoodetes.

Pädevad asutused võivad kasutada käesolevas artiklis osutatud teavet artiklitega 25, 26 ja 27 seotud turujärelevalve, turuanalüüsi, hindamise ja tarbijate teavitamise eesmärgil.VIII PEATÜKK

MITTEVASTAVUS JA KAITSEKLAUSEL

Artikkel 25

Mittevastavus vastutava isiku poolt

1.  Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, nõuavad pädevad asutused, et vastutav isik võtaks kõik asjakohased meetmed, kaasa arvatud parandusmeetmed, et saavutada kosmeetikatoote nõuetele vastavus, selle turult kõrvaldamine või tagasivõtmine riski olemusest lähtuvalt selgelt nimetatud tähtaja jooksul, kui ei täideta järgmisi nõudeid:

a) artiklis 8 osutatud hea tootmistava;

b) artiklis 10 osutatud ohutushinnang;

c) artiklis 11 osutatud nõuded toote andmikule;

d) artiklis 12 osutatud proovide võtmist ja analüüse käsitlevad sätted;

e) artiklites 13 ja 16 osutatud teavitamisnõuded;

f) artiklites 14, 15 ja 17 osutatud piirangud teatavatele ainetele;

g) artiklis 18 osutatud nõuded loomkatsete kohta;

h) artikli 19 lõigetes 1, 2, 5 ja 6 osutatud märgistamisnõuded;

i) artiklis 20 osutatud nõuded väidete kohta toodetel;

j) artiklis 21 osutatud üldsuse juurdepääs teabele;

k) artiklis 23 osutatud teavitamine tõsisest soovimatust mõjust;

l) artiklis 24 osutatud andmed ainete kohta.

2.  Vajaduse korral teavitab pädev asutus selle liikmesriigi pädevat asutust, kus vastutav isik on asutatud, milliste meetmete võtmist ta on vastutavalt isikult nõudnud.

3.  Vastutav isik tagab, et lõikes 1 osutatud meetmed võetakse kõigi asjaomaste ühenduse piires turul kättesaadavaks tehtud toodete suhtes.

4.  Tõsise riski korral inimeste tervisele, kui pädev asutus leiab, et mittevastavus ei piirdu üksnes selle liikmesriigi territooriumiga, kus kosmeetikatoode on turul kättesaadavaks tehtud, teavitab ta komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi, milliste meetmete võtmist ta on vastutavalt isikult nõudnud.

5.  Pädev asutus võtab järgmistel juhtudel kõik asjakohased meetmed kosmeetikatoote turul kättesaadavaks tegemise keelamiseks või piiramiseks või toote turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks:

a) on vaja kohest tegutsemist, sest on tekkinud tõsine risk inimeste tervisele, või

b) vastutav isik ei võta kõiki asjakohaseid meetmeid lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

Tõsise riski korral inimeste tervisele teavitab kõnealune pädev asutus võetud meetmetest viivitamata komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

6.  Tõsise riski puudumisel inimeste tervisele, kui vastutav isik ei võta kõiki asjakohaseid meetmeid, teavitab pädev asutus võetud meetmetest viivitamata selle liikmesriigi pädevat asutust, kus vastutav isik on asutatud.

7.  Käesoleva artikli lõigete 4 ja 5 kohaldamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 4 ) artikli 12 lõikes 1 sätestatud teabevahetuse süsteemi.

Kohaldatakse ka direktiivi 2001/95/EÜ artikli 12 lõikeid 2, 3 ja 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega) ( 5 ) artiklit 23.

Artikkel 26

Mittevastavus levitajate poolt

Pädevad asutused nõuavad, et levitajad võtaksid kõik asjakohased meetmed, kaasa arvatud parandusmeetmed, et saavutada kosmeetikatoote nõuetele vastavus, selle turult kõrvaldamine või tagasivõtmine riski olemusest lähtuvalt mõistliku tähtaja jooksul, kui ei täideta artiklis 6 sätestatud kohustusi.

Artikkel 27

Kaitseklausel

1.  Nende toodete puhul, mis vastavad artikli 25 lõikes 1 loetletud nõuetele, kui pädev asutus leiab või pädeval asutusel on põhjust muret tunda, et turul kättesaadavaks tehtud kosmeetikatoode või -tooted võivad tekitada tõsist riski inimeste tervisele, võtab ta kõik asjakohased ajutised meetmed, et tagada selle toote või nende toodete turult kõrvaldamine või tagasivõtmine või nende kättesaadavuse muul viisil piiramine.

2.  Pädev asutus teavitab viivitamata komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi võetud meetmetest ja esitab tõendavad andmed.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutatakse direktiivi 2001/95/EÜ artikli 12 lõikes 1 sätestatud teabevahetuse süsteemi.

Kohaldatakse direktiivi 2001/95/EÜ artikli 12 lõikeid 2, 3 ja 4.

3.  Komisjon otsustab nii kiiresti kui võimalik, kas lõikes 1 osutatud ajutised meetmed on põhjendatud. Selleks konsulteerib komisjon võimaluse korral huvitatud isikute, liikmesriikide ja tarbijaohutuse teaduskomiteega.

4.  Kui ajutised meetmed on põhjendatud, kohaldatakse artikli 31 lõiget 1.

5.  Kui ajutised meetmed ei ole põhjendatud, teavitab komisjon sellest liikmesriike ja asjaomased pädevad asutused tunnistavad kõnealused ajutised meetmed kehtetuks.

Artikkel 28

Hea haldustava

1.  Artiklite 25 ja 27 kohaselt tehtud otsustes esitatakse nende otsuste tegemise täpsed põhjused. Sellistest otsustest teavitab pädev asutus viivitamata vastutavat isikut, teatades talle samal ajal asjaomases liikmesriigis kehtivatest, tema kasutada olevatest õiguskaitsevahenditest ja kõnealuste õiguskaitsevahendite ajalistest piirangutest.

2.  Vastutaval isikul on enne otsuse tegemist võimalik esitada oma arvamus, välja arvatud juhul, kui on tekkinud tõsine risk inimeste tervisele, mis nõuab kohest tegutsemist.

3.  Vajaduse korral kohaldatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid levitaja suhtes otsuste puhul, mis tehakse vastavalt artiklitele 26 ja 27.IX PEATÜKK

HALDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 29

Pädevate asutuste vaheline koostöö

1.  Liikmesriikide pädevad asutused teevad koostööd omavahel ja komisjoniga, et tagada käesoleva määruse asjakohane kohaldamine ja täitmine, ning edastavad üksteisele kogu vajaliku teabe käesoleva määruse ühetaoliseks kohaldamiseks.

2.  Komisjon korraldab pädevate asutuste vahelist kogemuste vahetamist, et koordineerida käesoleva määruse ühetaolist kohaldamist.

3.  Koostöö võib toimuda osana rahvusvahelisel tasandil toimuvatest algatustest.

Artikkel 30

Koostöö toote andmiku kontrollimisel

Pädev asutus liikmesriigis, kus kosmeetikatoode on kättesaadavaks tehtud, võib taotleda pädevalt asutuselt liikmesriigis, kus toote andmik on kergesti kättesaadavaks tehtud, et ta kontrolliks toote andmiku vastavust artikli 11 lõikes 2 osutatud nõuetele ja kas selles sisalduvad andmed kinnitavad kosmeetikatoote ohutust.

Taotluse esitanud pädev asutus põhjendab oma taotlust.

Taotluse saanud pädev asutus teostab taotletava kontrolli ilma liigse viivituseta ja võttes arvesse taotluse kiireloomulisust ning teatab tulemustest taotluse esitanud pädevale asutusele.X PEATÜKK

RAKENDUSMEETMED JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 31

Lisade muutmine

1.  Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete kasutamisest põhjustatud potentsiaalne risk inimeste tervisele nõuab meetmete võtmist kogu ühenduses, võib komisjon pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega muuta vastavalt II–VI lisa.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse tõttu kohaldada artikli 32 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.

2.  Komisjon võib pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega muuta III–VI ja VIII lisa nende kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.  Komisjon võib vajaduse korral pärast konsulteerimist tarbijaohutuse teaduskomiteega ja selleks, et tagada turulelastud kosmeetikatoodete ohutus, muuta I lisa.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 32 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 32

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab kosmeetikatoodete alaline komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

4.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 33

Ühtne koostisainete nimestik

Komisjon koostab ühtse koostisainete nimestiku ja ajakohastab seda. Sealjuures võtab komisjon arvesse rahvusvaheliselt tunnustatud nimestikke, sealhulgas kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvahelist nomenklatuuri (INCI). Kõnealune nimestik ei ole kosmeetikatoodetes kasutada lubatud ainete loetelu.

Koostisainete ühtsed nimetused võetakse kasutusele turulelastavate kosmeetikatoodete märgistamisel hiljemalt 12 kuu möödudes pärast selle nimestiku avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 34

Pädevad asutused, mürgistusteabekeskused või muud sarnased üksused

1.  Liikmesriigid määravad oma riiklikud pädevad asutused.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile andmed lõikes 1 osutatud asutuste ja artikli 13 lõikes 6 osutatud mürgistusteabekeskuste ja muude sarnaste üksuste kohta. Andmete muutumise korral edastavad nad ajakohastatud andmed.

3.  Komisjon koostab lõikes 2 osutatud asutuste ja üksuste loetelu, ajakohastab seda ja teeb selle üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 35

Aastaaruanne loomkatsete kohta

Igal aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande järgmistes küsimustes:

1) edusammud alternatiivsete meetodite väljatöötamisel, valideerimisel ja õiguslikul kinnitamisel. Aruandes esitatakse täpsed andmed kosmeetikatoodetega seotud loomkatsete arvu ja liigi kohta. Liikmesriigid peavad koguma need andmed lisaks statistilistele andmetele, mis on sätestatud direktiivis 86/609/EMÜ. Komisjon tagab eelkõige nende alternatiivsete katsemeetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku kinnitamise, mille puhul ei kasutata elusloomi;

2) komisjoni edusammud OECD heakskiidu saamiseks ühenduse tasandil valideeritud alternatiivsetele meetoditele ning kolmandate riikide poolt ühenduses alternatiivseid meetodeid kasutades läbiviidud ohutustestide tulemuste tunnustamisel, eelkõige ühenduse ja nende riikide vahel sõlmitud koostöölepingute raames;

3) väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate erivajaduste arvessevõtmise viis.

Artikkel 36

Formaalsed vastuväited harmoneeritud standarditele

1.  Kui liikmesriik või komisjon leiavad, et harmoneeritud standard ei vasta täielikult käesoleva määruse asjakohaste sätetega ette nähtud nõuetele, esitavad komisjon ja asjaomane liikmesriik küsimuse koos põhjendustega direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel loodud komiteele. Komitee annab oma arvamuse viivitamata.

2.  Komitee arvamuse põhjal otsustab komisjon, kas viited asjaomasele standardile Euroopa Liidu Teatajas avaldada, mitte avaldada või avaldada piiranguga, kas jätta viited alles, piiranguga või mitte, või need sealt eemaldada.

3.  Komisjon teavitab sellest liikmesriike ja asjaomast Euroopa standardiorganit. Vajaduse korral taotleb ta asjaomaste harmoneeritud standardite läbivaatamist.

Artikkel 37

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad nendest sätetest komisjonile hiljemalt ►C1  11. juulil 2013 ◄ ja viivitamata igast järgnevast neid sätteid mõjutavast muudatusest.

Artikkel 38

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 76/768/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates ►C1  11. juulist 2013, ◄ välja arvatud artikkel 4b, mis tunnistatakse kehtetuks alates 1. detsembrist 2010.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Käesoleva määruse kohaldamine ei piira liikmesriikide kohustusi, mis on seotud IX lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Pädevad asutused hoiavad siiski jätkuvalt kättesaadavana direktiivi 76/768/EMÜ artikli 7 lõike 3 ja artikli 7a lõike 4 alusel saadud teavet ning vastutavad isikud hoiavad kergesti kättesaadavana kõnealuse direktiivi artikli 7a alusel saadud teavet kuni ►C1  11. juulini 2020. ◄

Artikkel 39

Üleminekusätted

▼C2

Erandina direktiivis 76/768/EMÜ sätestatust võib käesolevale määrusele vastavad kosmeetikatooted turule lasta enne 11. juulit 2013.

▼B

Alates ►C1  11. jaanuarist 2012, ◄ erandina direktiivis 76/768/EMÜ sätestatust, käsitatakse teavitamist, mis on tehtud kooskõlas käesoleva määruse artikliga 13, vastavaks kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikele 3 ja artikli 7a lõikele 4.

Artikkel 40

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

1.  Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Määrust kohaldatakse alates ►C1  11. juulist 2013, ◄ välja arvatud:

 artikli 15 lõikeid 1 ja 2, mida kohaldatakse alates 1. detsembrist 2010, samuti artikleid 14, 31 ja 32 ulatuses, mil see on vajalik artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks, ning

 artikli 16 lõike 3 teist lõiku, mida kohaldatakse alates ►C1  11. jaanuarist 2013. ◄

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

KOSMEETIKATOOTE OHUTUSARUANNE

Kosmeetikatoote ohutusaruanne sisaldab vähemalt järgmist:

A OSA –   kosmeetikatoote ohutust käsitlev teave

1.   Kosmeetikatoote kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Kosmeetikatoote kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis, kaasa arvatud ainete keemiline määratlus (sh võimaluse korral keemiline nimetus, INCI, CAS, EINECS/ELINCS nimetused) ning eeldatav toime. Parfüümi- ja aroomikompositsioonide puhul kompositsiooni nimetus ja koodinumber ning tarnija andmed.

2.   Kosmeetikatoote füüsikalised ja keemilised omadused ning stabiilsus

Kosmeetikatoote, ainete või segude füüsikalised ja keemilised omadused.

Kosmeetikatoote stabiilsus eeldatavates ladustamistingimustes.

3.   Mikrobioloogiline kvaliteet

Aine või segu ja kosmeetikatoote mikrobioloogilised andmed. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kosmeetikatoodetele, mida kasutatakse silmaümbruses, mis puutuvad kokku limaskestadega või kahjustatud nahaga, mis on ette nähtud alla kolme aastastele lastele, eakatele ja immuunsüsteemi häiretega isikutele.

Säilitusainete minimaalse vajaliku sisalduse analüüsi tulemused.

4.   Lisandid, jäljed ja teave pakendimaterjali kohta

Ainete ja segude puhtus.

Keelatud ainete jälgede esinemise korral lisada teave, mis tõendab, et neid ei ole tehniliselt võimalik vältida.

Pakendimaterjali olulised omadused, eelkõige selle puhtus ja stabiilsus.

5.   Tavaline ja mõistlikult ettenähtav kasutus

Toote tavaline ja mõistlikult ettenähtav kasutus. Põhjendused esitatakse eelkõige seoses hoiatuste ja muude selgitustega toote märgistusel.

6.   Kokkupuude kosmeetikatootega

Andmed kosmeetikatootega kokkupuute kohta, lähtudes punkti 5 alusel esitatavast teabest ning seoses järgmisega:

1) kasutamispiirkond (piirkonnad);

2) kasutamispiirkonna ulatus;

3) kasutatava toote kogus;

4) kasutamise kestus ja sagedus;

5) tavalise ja mõistlikult ettenähtava kokkupuute viis(id);

6) sihtrühm(ad) või tootega kokkupuutuv(ad) elanikkonna osa(d). Võetakse arvesse ka konkreetse eripäraga (siht)rühmade võimalikku kokkupuudet tootega.

Kokkupuute arvutamisel võetakse arvesse ka võimalikku toksikoloogilist toimet (nt võib osutuda vajalikuks arvutada kokkupuudet nahapinna ühe ühiku või kehamassi ühiku kohta). Arvesse tuleks võtta ka kokkupuudet, mis toimub muul viisil kui otsese kasutamise teel (nt aerosooli tahtmatu sissehingamine, huulehooldustoodete tahtmatu allaneelamine jne).

Erilist tähelepanu tuleb pöörata aine osakeste suurusest sõltuvale mõjule.

7.   Kokkupuude ainetega

Andmed kosmeetikatootes sisalduvate ainetega kokkupuute kohta, lähtudes vastavatest toksikoloogilistest lõpptulemustest ning arvestades punkti 6 kohast teavet.

8.   Ainete toksikoloogiline iseloomustus

Ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist, loetletakse kõik asjaomased toksikoloogilised lõpptulemused koos kosmeetikatootes sisalduva aine toksikoloogilise iseloomustusega. Erilist tähelepanu pööratakse konkreetsetele kasutuspiirkondadele (naha- ja silmade ärritus), naha ülitundlikkusele ja ultraviolettkiirguse puhul valgusindutseeritud toksilisusele.

Uuritakse neeldumise kõiki märkimisväärseid toksikoloogilisi liikumisteid ja süsteemset mõju ning arvutatakse täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldaval annusel (NOAEL - no observed adverse effects level) põhinev ohutuse piirmäär (MoS - margin of safety). Selliste andmete esitamisest loobumise korral tuleb esitada asjakohased põhjendused.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, millist mõju avaldavad toksikoloogilistele iseloomustusele:

 osakeste, sealhulgas nanomaterjalide suurus;

 kasutatud ainete ja lähteainete lisandid ning

 ainete vastastikune toime.

Analoogmeetodi korral esitatakse asjakohased selgitused ja põhjendused.

Teabeallikad peavad olema selgesõnaliselt esitatud.

9.   Soovimatu ja tõsine soovimatu mõju

Kõik kättesaadavad andmed kosmeetikatoote või, vajaduse korral, teiste kosmeetikatoodete põhjustatava soovimatu ja tõsise soovimatu mõju kohta. Andmed sisaldavad statistilisi andmeid.

10.   Teave kosmeetikatoote kohta

Muu asjakohane teave, nt vabatahtlikel inimestel tehtud uuringute kohta, või muudes asjaomastes valdkondades koostatud, nõuetekohaselt kinnitatud ja põhjendatud riskihindamise tulemused.

B OSA –   Kosmeetikatoote ohutushinnang

1.   Hinnangu tulemus

Kosmeetikatoote ohutuse kinnitus vastavalt artiklile 3.

2.   Hoiatused ja kasutusjuhendid märgistusel

Märge selle kohta, kas märgistusele on vaja lisada mõni spetsiifiline hoiatus või kasutusjuhend vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile d.

3.   Põhjendused

Punkti 1 ja punkti 2 kohase tulemuseni viinud teaduslike põhjenduste selgitus. Selgitus põhineb A osas esitatud kirjeldustel. Vajaduse korral määratakse ohutuse piirmäärad ja selgitatakse neid.

Muuhulgas antakse eraldi hinnang kosmeetikatoodetele, mis on ette nähtud kasutamiseks alla kolme aasta vanustele lastele, ja intiimhügieenitoodetele välispidiseks kasutamiseks.

Hinnatakse kosmeetikatootes sisalduvate ainete võimalikku vastastikust mõju.

Toksikoloogilise iseloomustuse arvestamist või mittearvestamist tuleb asjakohaselt põhjendada.

Stabiilsuse mõju kosmeetikatoote ohutusele tuleb asjakohaselt arvesse võtta.

4.   Hindajate pädevus ja B osa heakskiitmine

Ohutuse hindaja nimi ja aadress.

Ohutuse hindaja kvalifikatsiooni tõestav dokument.

Kuupäev ja ohutuse hindaja allkiri.
II–VI Lisa preambul

1) II–VI lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „mahapestav toode” – kosmeetikatoode, mis tuleb eemaldada pärast selle nahal, juustel või limaskestadel kasutamist;

b) „mittemahapestav toode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud pikaajaliseks kokkupuuteks naha, juuste või limaskestadega;

c) „toode juuste ja näokarvade jaoks” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud juukse- või näokarvade (v.a ripsmed) jaoks;

d) „nahahooldustoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud nahale kandmiseks;

e) „huulehooldustoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud huultele kandmiseks;

f) „näohooldustoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud näonahale kandmiseks;

g) „küünehooldustoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud küüntele kandmiseks;

h) „suuhügieenitoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud hammaste, limaskestade ja suuõõne hoolduseks;

i) „toode limaskestade hoolduseks” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud limaskestadele kandmiseks:

 suuõõnes,

 silmade ümber või

 välistel suguelunditel;

j) „silmahooldustoode” – kosmeetikatoode, mis on ette nähtud kasutamiseks silmade ümbruses;

k) „kutsealane kasutus” – kosmeetikatoodete kasutamine isikute poolt, kes teevad seda kutsealase tegevuse raames.

2) Ainete määratlemise hõlbustamiseks kasutatakse järgmisi andmeid:

 ravimite rahvusvahelised mittekaubanduslikud nimetused (INN); WHO, Genf, august 1975;

 Chemical Abstracts Service' i (CAS) number;

 EÜ number, mis vastab kas Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa teatavakstehtud keemiliste ainete loetelu (ELINCS) numbrile või määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel antud registreerimisnumbrile;

 „konkreetse riigi heaks kiidetud nimi” (XAN), nt Ameerika Ühendriikide kohta USAN – United State approved name;

 nimetus, mis sisaldub käesoleva määruse artiklis 33 osutatud ühtses koostisainete nimestikus.

3) III–VI lisas esitatud ainete loetelud ei hõlma nanomaterjale, välja arvatud juhul, kui neid on eraldi mainitud.
II LISA

KOSMEETIKATOODETES KEELATUD AINETE LOETELUViitenumber

Aine määratlus

Keemiline nimetus/INN

CASi number

EÜ number

a

b

c

d

1

N-(5-klorobensoksasool-2-üül)atsetamiid

35783-57-4

 

2

(2-atsetoksuetüül)trimetüülammooniumhüdroksiid (atsetüülkoliin) ja selle soolad

51-84-3

200-128-9

3

Deanoolatseglumaat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironoolatsetoon (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hüdroksü-3-jodofenoksü)-3,5-dijodofenüül]äädikhape (tiratrikool (INN)) ja selle soolad

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksaat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokaproonhape (INN) ja selle soolad

60-32-2

200-469-3

8

Sinkofeen (INN), selle soolad, derivaadid ja nende derivaatide soolad

132-60-5

205-067-1

9

Türopropaanhape (INN) ja selle soolad

51-26-3

 

10

Trikloroäädikhape

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (lehed, juured ja galeenilised valmistised)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitiin (Aconitum napellus L. põhialkaloid) ja selle soolad

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. ja sellest tehtud valmistised

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefriin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina, selle alkaloidid ja nende soolad

90106-13-1

290-234-1

16

Alküünalkoholid, nende estrid, eetrid ja soolad

 

 

17

Isoprenaliin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allüülisotiotsüanaat

57-06-7

200-309-2

19

Alloklamiid (INN) ja selle soolad

5486-77-1

 

20

Nalorfiin (INN), selle soolad ja eetrid

62-67-9

200-546-1

21

Sümpaatikomimeetiliselt kesknärvisüsteemile toimivad amiinid: kõik esimeses ravimite loetelus nimetatud arstiretsepti alusel väljastatavad ained, millele viidatakse Euroopa Nõukogu resolutsioonis AP (69) 2

300-62-9

206-096-2

22

Aniliin, selle soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid

62-53-3

200-539-3

23

Betoksükaiin (INN) ja selle soolad

3818-62-0

 

24

Zoksazoolamiin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokaiinamiid (INN), selle soolad ja derivaadid

51-06-9

200-078-8

26

Bensidiin

92-87-5

202-199-1

27

Tuamiinheptaan (INN), selle isomeerid ja soolad

123-82-0

204-655-5

28

Oktodriin (INN) ja selle soolad

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2-bis(4-metoksüfenüül)etanool ja selle soolad

530-34-7

 

30

1,3-dimetüülpentüülamiin ja selle soolad

105-41-9

203-296-1

31

4-aminosalitsüülhape ja selle soolad

65-49-6

200-613-5

32

Toluidiinid, nende isomeerid, soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid

26915-12-8

248-105-2

33

Ksülidiinid, nende isomeerid, soolad ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaadid

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatoriin (9-(3-metoksüülbut-2-enüüloksü)furo [3,2-g]kromeen-7-oon)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. ja selle galeenilised valmistised

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dikloro-2-metüülbutaan

507-45-9

 

37

Androgeense toimega ained

 

 

38

Antratseenõli

120-12-7

204-371-1

39

Antibiootikumid

 

 

40

Antimon ja selle ühendid

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. ja sellest tehtud valmistised

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfiin (5,6,6a 7-tetrahüdro-6-metüül-4H-dibenso [de, g]= kinoliin-10,11-diool) ja selle soolad

58-00-4

200-360-0

43

Arseen ja selle ühendid

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. ja sellest tehtud valmistised

8007-93-0

232-365-9

45

Atropiin, selle soolad ja derivaadid

51-55-8

200-104-8

46

Baariumsoolad, välja arvatud III lisa tingimustele vastav baariumsulfiid ning IV lisas loetletud baariumsulfaat ja värvainetest valmistatud lakid, soolad ja pigmendid

 

 

47

Benseen

71-43-2

200-753-7

48

Benisimidasool-2(3H)-oon

615-16-7

210-412-4

49

Bensasepiinid ja bensadiasepiinid

12794-10-4

 

50

1-dimetüülaminometüül-1-metüülpropüülbensoaat (amülokaiin) ja selle soolad

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetüül-4-piperidüülbensoaat (eukaiin) ja selle soolad

500-34-5

 

52

Isokarboksasiid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiasiid (INN) ja selle derivaadid

73-48-3

200-800-1

54

Berüllium ja selle ühendid

7440-41-7

231-150-7

55

Broom, algaine

7726-95-6

231-778-1

56

Bretüüliumtosilaat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromaal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisovaal (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromofeniramiin (INN) ja selle soolad

86-22-6

201-657-8

60

Bentsiloonbromiid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrüülammooniumbromiid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brutsiin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakaiin (INN) ja selle soolad

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutasoon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamiid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamiid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenüülbutasoon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kaadmium ja selle ühendid

7440-43-9

231-152-8

69

Kantariidid, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridiin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamaat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbasooli nitroderivaadid

31438-22-9

 

73

Süsinikdisulfiid

75-15-0

200-843-6

74

Katalaas

9001-05-2

232-577-1

75

Kefaliin ja selle soolad

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (eeterlik õli)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trikloroetaan-1,1-diool

302-17-0

206-117-5

78

Kloor

7782-50-5

231-959-5

79

Kloorpropamiid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

81

4-fenüülasofenüleen-1,3-diamiintsitraathüdrokloriid (krüsoidiintsitraatvesinikkloriid)

5909-04-6

 

82

Klooroksasoon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-kloro-6-metüülpürimidiin-4-üül-dimetüülamiin (krimidiin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Kloorprotikseen (INN) ja selle soolad

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamiid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis(2-kloroetüül)metüülamiin N-oksiid ja selle soolad

126-85-2

 

87

Kloormetiin (INN) ja selle soolad

51-75-2

200-120-5

88

Tsüklofosfamiid (INN) ja selle soolad

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustiin (INN) ja selle soolad

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikaiin (INN) ja selle soolad

3785-21-5

 

91

Kloormesanoon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanool (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-klorofenüül)-2-fenüülatsetüül]indaan-1,3-dioon (klorofakinoon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Kloorfenoksüamiin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglükodool (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloroetaan

75-00-3

200-830-5

97

Kroom; kroomhape ja selle soolad

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., selle alkaloidid ja galeenilised valmistised

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (vili, pulber, galeenilised valmistised)

85116-75-2

285-527-6

100

Glütsüklamiid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Koobaltbenseensulfonaat

23384-69-2

 

102

Kolhitsiin, selle soolad ja derivaadid

64-86-8

200-598-5

103

Kolhikosiid ja selle derivaadid

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. ja selle galeenilised valmistised

84696-03-7

283-623-2

105

Konvallatoksiin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (vili)

 

 

107

Tiglikrooton (õli)

8001-28-3

 

108

1-butüül-3-(N-krootonüülsulfanüül)uurea

52964-42-8

 

109

Kuraare ja kurariin

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Sünteetilised kurarisandid

 

 

111

Vesiniktsüaniid ja selle soolad

74-90-8

200-821-6

112

Feklemiin (INN); 2-α-tsukloheksüülbensüül (N,N,N’,N’-tetraetüül)-1,3-propaandiamiin

3590-16-7

 

113

Tsüklomenool (INN) ja selle soolad

5591-47-9

227-002-6

114

Naatriumheksatsüklonaat (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropümaat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

117

O,O’-diatsetüül-N-allüül-N-normorfiin

2748-74-5

 

118

Pipatsetaat (INN) ja selle soolad

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromo-fenetuul)-5-metuülhüdantoiin

511-75-1

208-133-8

120

N,N'-pentametüleenbis (trimetüülammoonium)soolad, nt pentametooniumbromiid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N'-[(metüülimino)dietüleen]bis(etüüldimetüülammoonium)soolad, nt asametooniumbromiid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Tsüklakarbamaat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotaan (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N'-[heksametüleenbis(trimetüülammoonium)soolad, nt heksametooniumbromiid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloroetaanid (etüleenkloriidid), nt 1,2-dikloroetaan

107-06-2

203-458-1

126

Dikloroetüleenid (atsetüleenkloriidid), nt vinülideenkloriid(1,1-dikloroetüleen)

75-35-4

200-864-0

127

Lüsergiid (INN) (LSD) ja selle soolad

50-37-3

200-033-2

128

2-dietüülaminoetüül 3-hüdroksü-4-fenüülbensoaat ja selle soolad

3572-52-9

222-686-2

129

Sinkokaiin (INN) ja selle soolad

85-79-0

201-632-1

130

3-dietüülaminopropüültsinnamaat

538-66-9

 

131

O,O’-dietüül O-4-nitrofenüül fosforotioaat (Paratioon - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oksalüülbis(iminoetüleen)]bis[(o-klorobensüül)dietüülammoonium]soolad, nt ambenoomiumkloriid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metüprüloon (INN) ja selle soolad

125-64-4

204-745-4

134

Digitaliin ja kõik Digitalis purpurea L. heterosiidid

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hüdroksü-3-(2-hüdroksüetüül-N-metüülamino)propüül]teofülliin (ksantinool)

2530-97-4

 

136

Dioksüetedriin (INN) ja selle soolad

497-75-6

207-849-8

137

Piprokuraariumjodiid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propüfenasoon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenasiin (INN) ja selle soolad

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiaam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorasiin (INN) ja selle soolad

1243-33-0

 

142

Dimetüülamiin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis(dimetüülaminometüül)propüülbensoaat ja selle soolad (amüdrikaiin, alpüün)

963-07-5

213-512-6

144

Metapürileen (INN) ja selle soolad

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramoon (INN) ja selle soolad

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptüliin (INN) ja selle soolad

50-48-6

200-041-6

147

Metformiin (INN) ja selle soolad

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbiiddinitraat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitriil

109-77-3

203-703-2

150

Suktsinonitriil

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenooli isomeerid

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokuoon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamiid (INN) ja selle soolad

60-46-8

200-479-8

154

Difenüülpüraliin (INN) ja selle soolad

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpürasoon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamüool-3,3-difenüülpropüül)-N,N-di-isopropüülmetüülammooniumi soolad, nt isopropamiidjodiid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktüsiin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Bensatropiin (INN) ja selle soolad

86-13-5

 

159

Tsüklisiin (INN) ja selle soolad

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenüül-4-imidasolidoon (doksenitoiin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Propenesiid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiraam (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetiin, selle soolad ja derivaadid

483-18-1

207-592-1

164

Efedriin ja selle soolad

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamiid (INN) ja selle derivaadid

126-93-2

 

166

Eseriin või füsostigmiin ja selle soolad

57-47-6

200-332-8

▼M1

167

4-aminobensoehape ja selle estrid, vaba aminorühmaga

150-13-0

205-753-0

▼B

168

Koliinisoolad ja nende estrid, nt koliinkloriid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifeen (INN) ja selle soolad

77-22-5

201-013-6

170

Dietüül-4-nitrofenüülfosfaat (paraoksoon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptasiin (INN) ja selle soolad

509-84-2

 

172

Oksfenedriin (INN) ja selle soolad

546-32-7

 

173

Etoheptasiin (INN) ja selle soolad

77-15-6

201-007-3

174

Metheptasiin (INN) ja selle soolad

469-78-3

 

175

Metüülfenidaat (INN) ja selle soolad

113-45-1

204-028-6

176

Doksüülamiin (INN) ja selle soolad

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksaan (INN)

2430-46-8

 

178

4-bensoüüloksüfenool ja 4-etoksüfenool

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoksükaiin (INN) ja selle soolad

94-23-5

205-246-4

180

Fenosoloon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimiid (INN) ja selle soolad

77-21-4

201-012-0

182

Etüleenoksiid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegriid (INN) ja selle soolad

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamiid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidool (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametasoon (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisoon (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidool (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresoon (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouratsiil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Vesinikfluoriidhape, selle tavalised soolad, selle kompleksid ja hüdrofluoriidid, välja arvatud III lisas nimetatud

7664-39-3

231-634-8

192

Furfurüültrimetüülammooniumsoolad, nt furtretooniumjodiid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamiin (INN)

357-70-0

 

194

Progestogeenid

 

 

195

1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahüdro-1,4: 5,8-dimetanonaftaleen (endriin-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heksakloroetaan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahüdro-1,4: 5,8-dimetanonaftaleen (isodriin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hüdrastiin, hüdrastiniin ja nende soolad

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hüdrasiidid ja nende soolad, nt isoniasiid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hüdrasiin, selle derivaadid ja nende soolad

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksiin (INN) ja selle soolad

4684-87-1

 

203

Varfarin (INN) ja selle soolad

81-81-2

201-377-6

204

Etüül-bis(4-hüdroksü-2-okso-1-bensopüraan-3-üül)atsetaat ja happe soolad

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamool (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatüülnitraat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-dihüdroksü-3,3’-(3-metüültiopropülideen)dikumariin

 

 

208

Fenadiasool (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksoliin (INN) ja selle soolad

4008-48-4

223-662-4

210

Hüotsüamiin, selle soolad ja derivaadid

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (lehed, seemned, pulber ja galeenilised valmistised)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemoliin (INN) ja selle soolad

2152-34-3

218-438-8

213

Jood

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametüleen-bis(trimetüülammooniumsoolad), nt dekametooniumbromiid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipekakuanja (Cephaelis ipecacuanha Brot. ja lähisugulasliigid) (juured, pulber ja galeenilised valmistised)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-isopropüülpent-4-enoüül)uurea (apronaliid)

528-92-7

208-443-3

217

α-santoniin(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahudro-3,5a,9-trimetüülnafto[1,2-b]furaan-2,8-dioon

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. ja selle galeenilised valmistised

84696-23-1

283-642-6

219

Lobeliin (INN) ja selle soolad

90-69-7

202-012-3

220

Barbituraadid

 

 

221

Elavhõbe ja selle ühendid, välja arvatud V lisas loetletud erijuhud

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoksüfenetüülamiin (meskaliin) ja selle soolad

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehüüd

9002-91-9

 

224

2-(4-allüül-2-metoksüfenoksü)-N,N-dietüülatseetamiid ja selle soolad

305-13-5

 

225

Koumetarool (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfaan (INN) ja selle soolad

125-71-3

204-752-2

227

2-metüülheptüülamiin ja selle soolad

540-43-2

 

228

Isomethepteen (INN) ja selle soolad

503-01-5

207-959-6

229

Mekamüülamiin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesiin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarool (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrasiin (INN), selle derivaadid ja soolad

134-49-6

205-143-4

233

Tiamasool (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihüdro-2-metoksü-2-metüül-4-fenüül-2H,5H-püraano [3,2-c]-[1] bensopüraan-5-oon (tsüklokumarool)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodool (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamaat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefasoliin (INN) ja selle soolad

1082-56-0

 

238

Arekoliin

63-75-2

200-565-5

239

Poldiinmetüülsulfaat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hüdroksüsiin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftool

135-19-3

205-182-7

242

1- ja 2-naftüülamiinid ja nende soolad

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-naftüül)-4-hüdroksükumariin

39923-41-6

 

244

Nafasoliin (INN) ja selle soolad

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmiin ja selle soolad, nt neostigmiinbromiid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotiin ja selle soolad

54-11-5

200-193-3

247

Amüülnitritid

110-46-3

203-770-8

248

Anorgaanilised nitritid, v.a naatriumnitrit

14797-65-0

 

249

Nitrobenseen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokresoolid ja nende leelismetallide soolad

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoiin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furasolidoon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglütseriin; propaan-1,2,3-triüültrinitraat

55-63-0

200-240-8

254

Atsenokumarool (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkaalpentatsüanonitrosüülferraat(2-)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9/-

256

Nitrostilbeenid, nende homoloogid ja nende derivaadid

 

 

257

Noradrenaliin ja selle soolad

51-41-2

200-096-6

258

Noskapiin (INN) ja selle soolad

128-62-1

204-899-2

259

Guanetidiin (INN) ja selle soolad

55-65-2

200-241-3

260

Östrogeenid

 

 

261

Oleandriin

465-16-7

207-361-5

262

Kloortalidoon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletieriin ja selle soolad

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentakloroetaan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritritüültetranitraat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloraal (INN)

78-12-6

 

267

Oktamüülamiin (INN) ja selle soolad

502-59-0

207-947-0

268

Pikriinhape

88-89-1

201-865-9

269

Fenatsemiid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenokloksasiin (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenüülindaan-1,3-dioon (fenindioon (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etüülfenatsemiid (feneturiid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumoon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenüramidool (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamtereen (INN) ja selle soolad

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetüülpürofosfaat (TEPP- ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolüülfosfaat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilokübiin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor ja metallfosfiidid

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomiid (INN) ja selle soolad

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksiin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpiin ja selle soolad

92-13-7

202-128-4

284

α-piperidiin-2-uülbensüülatsetaat (levofatsetoperaan (INN)) ja selle soolad

24558-01-8

 

285

Pipradrool (INN) ja selle soolad

467-60-7

207-394-5

286

Asatsüklonool (INN) ja selle soolad

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiveriin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopipriin (INN) ja selle soolad

55837-15-5

259-848-7

289

Plii ja selle ühendid

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (harilik loorberkirsipuu)

89997-54-6

289-689-9

292

Metürapoon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Direktiivis 96/29/Euratom (1) (millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest) määratletud radioaktiivsed ained

 

 

294

Juniperus sabina L. (lehed, eeterlikud õlid ja galeenilised valmistised)

90046-04-1

289-971-1

295

Hüostsiin, selle soolad ja derivaadid

51-34-3

200-090-3

296

Kullasoolad

 

 

297

Seleen ja selle ühendid, välja arvatud seleendisulfiid III lisas viitenumbri 49 all ettenähtud tingimuste kohaselt

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. ja selle galeenilised valmistised

84929-77-1

284-555-6

299

Spartikkeleiin (INN) ja selle soolad

90-39-1

201-988-8

300

Glükokortikoidid (kortikosteroidid)

 

 

301

Datura stramonium L. ja selle galeenilised valmistised

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantiinid, nende aglukoonid ja nende vastavad derivaadid

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantuse liigid ja nende galeenilised valmistised

 

 

304

Strühniin ja selle soolad

57-24-9

200-319-7

305

Strychnose liigid ja nende galeenilised valmistised

 

 

306

Narkootilised ained, looduslikud ja sünteetilised: Kõik narkootilised ained, mis on loetletud 30. märtsil 1961. aastal New Yorgis allakirjutatud narkootiliste ainete ühtse konventsiooni I ja II tabelis

 

 

307

Sulfoonamiidid (sulfanüülamiid ja selle derivaadid, mis on saadud ühe või enama –NH2-rühma vesinikuaatomi asendamisega) ja nende soolad

 

 

308

Sultiaam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodüüm ja selle soolad

7440-00-8

231-109-3

310

Tioteep (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes ja selle galeenilised valmistised

84696-42-4

283-649-4

312

Telluur ja selle ühendid

13494-80-9

236-813-4

313

Ksülometasoliin (INN) ja selle soolad

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloroetüleen

127-18-4

204-825-9

315

Tetrakloorsüsinik

56-23-5

200-262-8

316

Heksaetüültetrafosfaat

757-58-4

212-057-0

317

Tallium ja selle ühendid

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss. glükosiidekstrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamiid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiasiin (INN) ja selle ühendid

92-84-2

202-196-5

321

Tiouurea ja selle derivaadid, välja arvatud üks, mis on loetletud III lisas

62-56-6

200-543-5

322

Mefenesiin (INN) ja selle estrid

59-47-2

200-427-4

323

Vaktsiinid, toksiinid ja seerumid, mis on määratletud immunoloogiliste ravimitena vastavalt direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 lõikele 4

 

 

324

Tranüülküpromiin (INN) ja selle soolad

155-09-9

205-841-9

325

Trikloronitrometaan (kloorpikriin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribromoetanool (tribromoetüülalkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Trikloormetiin (INN) ja selle soolad

817-09-4

212-442-3

328

Tretamiin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamiin trietjodiid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. ja selle galeenilised valmistised

84650-62-4

283-520-2

331

Veratriin, selle soolad ja galeenilised valmistised

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (seemned ja galeenilised valmistised)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum Spp. ja nende valmistised

90131-91-2

290-407-1

334

Vinüülkloriidmonomeer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokaltsiferool (INN) ja kolekaltsiferool (vitamiinid D2 ja D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

O-alküülditiokarboonhapete soolad (ksantaadid)

 

 

337

Johimbiin ja selle soolad

146-48-5

205-672-0

338

Dimetüülsulfoksiid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhüdramiin (INN) ja selle soolad

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-butüülfenool

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-butüülpürokatehhool

98-29-3

202-653-9

342

Dihüdrotahhüsterool (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksaan

123-91-1

204-661-8

344

Morfoliin ja selle soolad

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. ja selle galeenilised valmistised

 

 

346

2-[4-metoksübensüül-N-(2-püridüül)amino]etüüldimetüülamiin maleaat (mepüramiinmaleaat; pürilamiinmaleaat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennamiin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklorosalitsüülaniliidid

7426-07-5

 

349

Diklorosalitsüülaniliidid

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalitsüülaniliidid

 

 

351

Dibromosalitsüülaniliidid

24556-64-7

246-310-1

352

Bitionool (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiuraammonosulfiidid

97-74-5

202-605-7

354

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

355

Dimetüülformamiid (N,N-dimetüülformamiid)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenüülbut-3-een-2-oon (bensülideen atsetoon)

122-57-6

204-555-1

357

4-hüdroksü-3-metoksütsinnamüülalkoholi bensoaadid (koniferüülalkohol), välja arvatud nende normaalsisaldus koostisainena kasutatavates looduslikes essentsides

 

 

358

Furokumariinid (nt trioksüsalaan (INN), 8-metoksüpsoraleen, 5-metoksüpsoraleen), välja arvatud nende normaalsisaldus koostisainena kasutatavates looduslikes essentsides

Päikesekaitse- ja pruunistavates toodetes peab furokumariine olema alla 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Laurus nobilis L. seemneõli

84603-73-6

283-272-5

360

Safrool, välja arvatud normaalsisaldus looduslikes, kui selle sisaldus ei ületa:

valmistootes 100 ppm, hamba- ja suuhügieenitoodetes 50 ppm ja tingimusel, et spetsiaalselt lastele ettenähtud hambapastad safrooli ei sisalda

94-59-7

202-345-4

361

5,5’-di-isopropüül-2,2’-dimetüülbifenüül-4,4’-diüüldihüpojodiit (tümooljodiid)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etüül-5',6',7',8'-tetrahüdro-5',5',8',8'-tetrametüül-2'-atsetonaftoon või 7-atsetüül-6-etüül-1,1,4,4-tetrametüül-1,2,3,4-tetrahüdronaftaleen (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenüleendiamiin ja selle soolad

95-54-5

202-430-6

364

4-metüül-m-fenüleendiamiin (tolueen-2,4-diamiin) ja selle soolad

95-80-7

202-453-1

365

Aristoloonhape ja selle soolad; Aristolochia spp. ja nende valmistised

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioksiin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetüül-1,3-dioksaan-4-üülatsetaat (dimetoksaan)

828-00-2

212-579-9

369

Naatriumpüritioon (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triklorometüültio)-4-tsüklohekseen-1,2-dikarboksimiid (kaptaan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-dihüdroksü-3,3',5,5',6,6'-heksaklorodifenüülmetaan (heksaklorofeen (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinüül)- 2,4-pürimidiindiamiin-3-oksiid (minoksidiil (INN)) ja selle soolad

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5' tribromosalitsüülaniliid (tribromsalaan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. ja nende valmistised

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoiin (INN) (retinoiinhape ja selle soolad)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoksü-2,4-diaminobenseen(2,4-diaminoanisool - CI 76050) ja selle soolad

615-05-4

210-406-1

377

1-metoksü-2,5-diaminobenseen(2,5-diaminoanisool) ja nende soolad

5307-02-8

226-161-9

378

Värvaine CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Värvaine CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Värvaine CI 42555 (Basic Violet 3)

Värvaine CI 42555-1

Värvaine CI 42555-2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amüül -4-dimetüülaminobensoaat, isomeeride segu (Padimate A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenool

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenool

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hüdroksüpreen-4-een-3,20-dioon ja selle estrid

80-75-1

201-306-9

386

Värvaine CI 42640 [4-[[4-(dimetüülamino)fenüül][4-[etüül(3-sulfonaatobenüül)amino]fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](etüül)(3-sulfonaatobensüül)ammoonium, naatriumisool

1694-09-3

216-901-9

387

Värvaine CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Värvaine CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Värvaine CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Steroidse struktuuriga antiandrogeenid

 

 

391

Tsirkoonium ja selle ühendid, v.a III lisas viitenumbri 50 all loetletud ained, ja IV lisas loetletud värvainete tsirkooniumlakid, -soolad ja -pigmendid

7440-67-7

231-176-9

392

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

393

Atsetonitriil

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahüdrosoliin Tetrüsoliin (INN) ja selle soolad

84-22-0

201-522-3

395

Hüdroksü-8-kinoliin ja selle sulfaat, välja arvatud kasutamiseks III lisa nr 51 puhul ettenähtud juhtudel

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Ditio-2,2-bispüridiin-diooksiid-1,1(lisand trihüdraatmagneesiumsulfaadiga) – (püritioondisulfiid + magneesiumsulfaat)

43143-11-9

256-115-3

397

Värvaine CI 12075 (Pigment Orange 5) ning selle lakid, pigmendid ja soolad

3468-63-1

222-429-4

398

Värvaine CI 45170 ja CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokaiin (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoksübutaan

106-88-7

203-438-2

401

Värvaine CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Strontsiumlaktaat

29870-99-3

249-915-9

403

Strontsiumnitraat

10042-76-9

233-131-9

404

Strontsiumperoksiidpolükarboksülaat

 

 

405

Pramokaiin (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoksü-m-fenüleendiamiin ja selle soolad

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofenüületanool ja selle soolad

14572-93-1

 

408

Pürokahhetool (katehhool)

120-80-9

204-427-5

409

Pürogallool

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosoamiinid, nt dimetüülnitrosamiin, nitrosodipropüülamiin, 2,2′-(nitrosoimino)bisetanool

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Teisesed alküül- ja alkanoolamiinid ning nende soolad

 

 

412

4-amino-2-nitrofenool

119-34-6

204-316-1

413

2-metüül-m-fenüleendiamiin (2,6-tolueendiamiin)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-butüül-3-metoksü-2,6-dinitrotolueen (musk ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

416

Inimpäritoluga rakud, koed või tooted

 

 

417

3,3-bis(4-hüdroksüfenüül)ftaliid (fenoolftaleiin (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imidasool-4-üülakrüülhape (urokaanhape) ja selle etüülester

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

1. ja 2. kategooria materjalid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 (3) artiklites 4 ja 5 määratletule ning nendest saadud koostisosad

 

 

420

Kivisöetõrv, töötlemata või puhastatud

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5,-pentametüül-4,6-dinitroindaan (moskene)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert – butüül-1,2,3-trimetüül-4,6-dinitrobenseen (musk tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Aedvaagi (Inula helenium L.) õli lõhnaingrediendina

97676-35-2

 

424

Bensüültsüaniid lõhnaingrediendina

140-29-4

205-410-5

425

Tsüklameenalkohol lõhnaingrediendina

4756-19-8

225-289-2

426

Dietüülmaleaat lõhnaingrediendina

141-05-9

205-451-9

427

3,4-divesinikkumariin lõhnaingrediendina

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihüdroksü-3-metüülbensaldehüüd lõhnaingrediendina

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetüül-2-okteen-1-ool (6,7-divesinikgeraniool) lõhnaingrediendina

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetüül-8-tert — butüülkumariin lõhnaingrediendina

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetüültsitrakonaat lõhnaingrediendina

617-54-9

 

432

7,11-dimetüül-4, 6,10-dodekatrieen-3-oon (pseudometüülionoon) lõhnaingrediendina

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetüül-3,5,9-undekatrieen-2-oon (pseudoionoon) lõhnaingrediendina

141-10-6

205-457-1

434

Difenüülamiin lõhnaingrediendina

122-39-4

204-539-4

435

Etüülakrülaat lõhnaingrediendina

140-88-5

205-438-8

436

Viigipuu (Ficus carica L.) lehed, absoluteeritud valmistis lõhnaingrediendina

68916-52-9

 

437

trans- 2-heptanaal lõhnaingrediendina

18829-55-5

242-608-0

438

trans- 2-heksanaaldietüülatsetaal lõhnaingrediendina

67746-30-9

266-989-8

439

trans- 2-heksanaaldimetüülatsetaal lõhnaingrediendina

18318-83-7

242-204-4

440

Vesinikabietüülalkohol lõhnaingrediendina

13393-93-6

236-476-3

441

6-isopropüül-2-dekavesiniknaftalenool lõhnaingrediendina

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoksükumariin lõhnaingrediendina

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoksüfenüül)- 3-buteen-2-oon (anisaalatsetoon) lõhnaingrediendina

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoksüfenüül)- 1-penteen-3-oon (alfa-metüülanisaalatsetoon) lõhnaingrediendina

104-27-8

203-190-5

445

Metüül-trans- 2-butenaat lõhnaingrediendina

623-43-8

210-793-7

446

7-metüülkumariin lõhnaingrediendina

2445-83-2

219-499-3

447

5-metüül-2, 3-heksaandioon (atsetüülisovalerüül) lõhnaingrediendina

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentülideentsükloheksanoon lõhnaingrediendina

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetüül-3, 5,9-undekatrieen-2-oon (pseudo-isometüülionoon) lõhnaingrediendina

1117-41-5

214-245-8

▼M1

450

Raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) eeterlikud õlid ja selle derivaadid (v.a absoluutõli), kui seda kasutatakse lõhnaainena

8024-12-2

285-515-0

▼B

451

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

452

6-(2-kloroetüül)-6-(2-metoksüetoksü)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaan

37894-46-5

253-704-7

453

Koobaltdikloriid

7646-79-9

231-589-4

454

Koobaltsulfaat

10124-43-3

233-334-2

455

Nikkelmonooksiid

1313-99-1

215-215-7

456

Dinikkeltrioksiid

1314-06-3

215-217-8

457

Nikkeldioksiid

12035-36-8

234-823-3

458

Trinikkeldisulfiid

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbonüülnikkel

13463-39-3

236-669-2

460

Nikkelsulfiid

16812-54-7

240-841-2

461

Kaaliumbromaat

7758-01-2

231-829-8

462

Süsinikmonooksiid

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-dieen, vt ka kandeid 464–611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutaan, kui see sisaldab ≥ 0,1 massiprotsenti butadieeni

75-28-5

200-857-2

465

Butaan, kui see sisaldab ≥ 0,1 massiprotsenti butadieeni

106-97-8

203-448-7

466

Gaasid (nafta), C3-4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68131-75-9

268-629-5

467

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni seadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68307-98-2

269-617-2

468

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud tööstusbensiini destillatsiooni stabilisatsiooniseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68307-99-3

269-618-8

469

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni stabilisatsioonikolonnist, vesiniksulfiidivaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-00-9

269-619-3

470

Jääkgaas (nafta), krakitud destillaadi hüdrogeenimisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-01-0

269-620-9

471

Jääkgaas (nafta), gaasiõli katalüütilise krakkimise seadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-03-2

269-623-5

472

Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-04-3

269-624-0

473

Jääkgaas (nafta), gaasiregenereerimistehasest ja etaanieemaldamisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-05-4

269-625-6

474

Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud destillaadi ja hüdrodesulfureeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destillatsiooni kolonnist, happevaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-06-5

269-626-1

475

Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud vaakumgaasiõli stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-07-6

269-627-7

476

Jääkgaas (nafta), isomeeritud tööstusbensiini fraktsiooniva destilleerimise stabilisatsiooniseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-08-7

269-628-2

477

Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini kerge otsedestillatsiooni stabilisatsiooniseadmest, vesiniksulfiidivaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-09-8

269-629-8

478

Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooniproduktide hüdrodesulfureerimisseadmest, vesiniksulfiidivaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-10-1

269-630-3

479

Jääkgaas (nafta), alküülimisseadme propaan-propüleentoite etaanieemaldamisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-11-2

269-631-9

480

Jääkgaas (nafta), vaakumgaasiõli hüdrodesulfureerimisseadmest, vesiniksulfiidivaba, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68308-12-3

269-632-4

481

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud produktide destillatsiooni tipugaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68409-99-4

270-071-2

482

Alkaanid, C1-2, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68475-57-0

270-651-5

483

Alkaanid, C2-3, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68475-58-1

270-652-0

484

Alkaanid, C3-4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68475-59-2

270-653-6

485

Alkaanid, C4-5, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68475-60-5

270-654-1

486

Küttegaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-26-6

270-667-2

487

Küttegaasid, toornafta destillaadid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-29-9

270-670-9

488

Süsivesinikud, C3-4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-40-4

270-681-9

489

Süsivesinikud, C4-5, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-42-6

270-682-4

490

Süsivesinikud, C2-4, C3-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-49-3

270-689-2

491

Naftagaasid, veeldatud, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-85-7

270-704-2

492

Naftagaasid, veeldatud, demerkaptaanitud, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68476-86-8

270-705-8

493

Gaasid (nafta), C3-4, isobutaanirikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-33-8

270-724-1

494

Destillaadid (nafta), C3-6, piperüleenirikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-35-0

270-726-2

495

Gaasid (nafta), amiinsüsteemi toitegaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-65-6

270-746-1

496

Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrodesulfureerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-66-7

270-747-7

497

Gaasid (nafta), benseeniseadme ringlusgaas, vesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-67-8

270-748-2

498

Gaasid (nafta), õlisegud, vesiniku-lämmastikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-68-9

270-749-8

499

Gaasid (nafta), butaani fraktsiooniva destillatsiooni produktid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-69-0

270-750-3

500

Gaasid (nafta), C2-3, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-70-3

270-751-9

501

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud gaasiõli propaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C4-rikas happevaba, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-71-4

270-752-4

502

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, C3-5-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-72-5

270-754-5

503

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini propaanieemaldamisseadme tipugaas, C3-rikas happevaba, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-73-6

270-755-0

504

Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisseadmest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-74-7

270-756-6

505

Gaasid (nafta), katalüütilisest krakkimisseadmest, C1-5-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-75-8

270-757-1

506

Gaasid (nafta), katalüütiliselt polümeriseeritud tööstusbensiini stabilisatsiooniseadme tipugaas, C2-4-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-76-9

270-758-7

507

Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini desorberi tipugaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-77-0

270-759-2

508

Gaasid (nafta), katalüütilisest reforminguseadmest, C1-4-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-79-2

270-760-8

509

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-80-5

270-761-3

510

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilisest reforminguseadmest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-81-6

270-762-9

511

Gaasid (nafta), C6-8 katalüütilise reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikkad, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-82-7

270-763-4

512

Gaasid (nafta), C3-5 olefiinne-paraffiinne alküülimisseadme toitegaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-83-8

270-765-5

513

Gaasid (nafta), C2-ringlusgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-84-9

270-766-0

514

Gaasid (nafta), C4-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-85-0

270-767-6

515

Gaasid (nafta), etaanieemaldamisseadme tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-86-1

270-768-1

516

Gaasid (nafta), isobutaanieemaldamiskolonni tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-87-2

270-769-7

517

Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme gaas, kuiv, propeenirikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-90-7

270-772-3

518

Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme gaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-91-8

270-773-9

519

Gaasid (nafta), kuiv väävelvesinikurikas, gaasikontsentreerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-92-9

270-774-4

520

Gaasid (nafta), gaasikontsentreerimisseadme reabsorberist, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-93-0

270-776-5

521

Gaasid (nafta), gaasiregenereerimistehase propaanieemaldamisseadme tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-94-1

270-777-0

522

Gaasid (nafta), Girbatol-seadme toitegaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-95-2

270-778-6

523

Gaasid (nafta), vesinikuabsorberi gaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-96-3

270-779-1

524

Gaasid (nafta), vesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-97-4

270-780-7

525

Gaasid (nafta), eraldatud hüdrogeenimisseadme ringlusõlist, vesiniku-lämmastikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-98-5

270-781-2

526

Gaasid (nafta), isomeriseeritud tööstusbensiini fraktsiooneriva destillatsiooni seadmest, C4-rikas, vesiniksulfiidivaba, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68477-99-6

270-782-8

527

Gaasid (nafta), ringlusgaas, vesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-00-2

270-783-3

528

Gaasid (nafta), reforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-01-3

270-784-9

529

Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadmest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-02-4

270-785-4

530

Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadmest, vesiniku-metaanirikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-03-5

270-787-5

531

Gaasid (nafta), hüdroreforminguseadme ringlusgaas, vesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-04-6

270-788-0

532

Gaasid (nafta), termilise krakkimise produktide destillatsiooniseadmest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-05-7

270-789-6

533

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud puhastatud õli ja termiliselt krakitud vaakumjäägi fraktsiooniva destillatsiooni kogujast, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-21-7

270-802-5

534

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini stabilisatsiooniabsorberist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-22-8

270-803-0

535

Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise, katalüütilise reformingu ja hüdrodesulfureerimise kombineeritud seadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-24-0

270-804-6

536

Jääkgaas (nafta), katalüütilise krakkimise refraktsioneerimise absorberist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-25-1

270-805-1

537

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini fraktsioneerimisseadme stabilisaatorist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-26-2

270-806-7

538

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini separaatorist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-27-3

270-807-2

539

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt reformitud tööstusbensiini stabiliseerimisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-28-4

270-808-8

540

Jääkgaas (nafta), krakkdestillaadi hüdrogeenimisseadme gaasiseparaatorist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-29-5

270-809-3

541

Jääkgaas (nafta), hüdrodesulfureeritud otsedestillatsiooni tööstusbensiini separaatorist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-30-8

270-810-9

542

Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside töötlemise tehase segatud gaas, C4-rikas, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-32-0

270-813-5

543

Jääkgaas (nafta), küllastusgaaside regenereerimistehas, C1-2-rikas, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-33-1

270-814-0

544

Jääkgaas (nafta), vaakumdestillatsioonijääkide termilise krakkimise seadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68478-34-2

270-815-6

545

Süsivesinikud, C3-4-rikas, nafta destillaat, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68512-91-4

270-990-9

546

Gaasid (nafta), katalüütiliselt reformitud otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-14-4

270-999-8

547

Gaasid (nafta), laiafraktsioonilise otsedestillatsiooni tööstusbensiini heksaanieemaldamisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-15-5

271-000-8

548

Gaasid (nafta), hüdrokrakkimisseadme propaanieemaldaja heitgaas, süsivesinikurikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-16-6

271-001-3

549

Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni tööstusbensiini stabiliseerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-17-7

271-002-9

550

Gaasid (nafta), reforminguseadme kõrgsurveaurusti heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-18-8

271-003-4

551

Gaasid (nafta), reforminguseadme madalsurveaurusti heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-19-9

271-005-5

552

Jäägid (nafta), alküülimiskolonnist, C4-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68513-66-6

271-010-2

553

Süsivesinikud, C1-4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68514-31-8

271-032-2

554

Süsivesinikud, C1-4, demerkaptaanitud, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68514-36-3

271-038-5

555

Gaasid (nafta), nafta destillatsiooni heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68527-15-1

271-258-1

556

Süsivesinikud, C1-3, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68527-16-2

271-259-7

557

Süsivesinikud, C1-4, butaanieemaldamisseadme fraktsioon, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68527-19-5

271-261-8

558

Gaasid (nafta), benseeniseadme hüdrogeenimisseadme pentaanieemaldamisseadme tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68602-82-4

271-623-5

559

Gaasid (nafta), C1-5, märg, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68602-83-5

271-624-0

560

Gaasid (nafta), sekundaarabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme fraktsioneerimisseadme tipugaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68602-84-6

271-625-6

561

Süsivesinikud, C2-4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68606-25-7

271-734-9

562

Süsivesinikud, C3, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68606-26-8

271-735-4

563

Gaasid (nafta), alküülimisseadme toitegaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68606-27-9

271-737-5

564

Gaasid (nafta), propaanieemaldamisseadme põhjajääkide fraktsioonimise heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68606-34-8

271-742-2

565

Naftaproduktid, töötlemisgaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68607-11-4

271-750-6

566

Gaasid (nafta), hüdrokrakkimisseadme madalrõhuseparaatorist, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68783-06-2

272-182-1

567

Gaasid (nafta), töötlemise heitgaaside segu, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68783-07-3

272-183-7

568

Gaasid (nafta), katalüütiline krakkimine, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68783-64-2

272-203-4

569

Gaasid (nafta), C2-4, demerkaptaanitud, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68783-65-3

272-205-5

570

Gaasid (nafta), töötlemisest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68814-67-5

272-338-9

571

Gaasid (nafta), platforminguseadme separaatori heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68814-90-4

272-343-6

572

Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme väävelvesinikurikka petrooleumi pentaanieemaldamisseadme stabilisaatori heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68911-58-0

272-775-5

573

Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme väävelvesinikurikka petrooleumi kõrgsurveaurusti heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68911-59-1

272-776-0

574

Gaasid (nafta), toornafta fraktsioneerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68918-99-0

272-871-7

575

Gaasid (nafta), heksaanieemaldamisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-00-6

272-872-2

576

Gaasid (nafta), destillaati unifitseeriva desulfureerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-01-7

272-873-8

577

Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide fraktsioneeriva destilleerimise heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-02-8

272-874-3

578

Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme skraberi sekundaarabsorberi heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-03-9

272-875-9

579

Gaasid (nafta), raske destillaadi hüdrodesulfureerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-04-0

272-876-4

580

Gaasid (nafta), kerge otsedestillatsiooni bensiini fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-05-1

272-878-5

581

Gaasid (nafta), tööstusbensiini unifitseeriva desulfureerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-06-2

272-879-0

582

Gaasid (nafta), platforminguseadme stabilisaatori heitgaas, kerged tipufraktsioonid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-07-3

272-880-6

583

Gaasid (nafta), toornafta esimesest tornist destilleerimise heitgaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-08-4

272-881-1

584

Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-09-5

272-882-7

585

Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni produktide stabiliseerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-10-8

272-883-2

586

Gaasid (nafta), tõrva töötlemise heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-11-9

272-884-8

587

Gaasid (nafta), destillaatide unifitseerimisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-12-0

272-885-3

588

Gaasid (nafta), vedelfaasilise katalüütilise krakkimise produktide destillatsiooniseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68919-20-0

272-893-7

589

Gaasid (nafta), katalüütiliselt krakitud tööstusbensiini butaanieemaldamisseadmest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-76-1

273-169-3

590

Jääkgaas (nafta), katalüütiliselt krakitud destillaadi ja tööstusbensiini stabiliseerimisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-77-2

273-170-9

591

Jääkgaas (nafta), tööstusbensiini katalüütilise hüdrodesulfureerimisseadme separaatorist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-79-4

273-173-5

592

Jääkgaas (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini hüdrodesulfuriseerimisseadmest, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-80-7

273-174-0

593

Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud destillaadi, gaasiõli ja tööstusbensiini absorberist, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-81-8

273-175-6

594

Jääkgaas (nafta), termiliselt krakitud süsivesinike fraktsiooniva destilleerimise stabiliseerimisseadmest, nafta koksistamine, kui see sisaldab > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68952-82-9

273-176-1

595

Gaasid (nafta), kerges aurufaasis krakitud butadieenikontsentraat, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68955-28-2

273-265-5

596

Gaasid (nafta), käsnabsorberi heitgaas, vedelfaasilise katalüütilise krakkimisseadme ja gaasiõli desulfureerimisseadme produktide fraktsioonimise tipugaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68955-33-9

273-269-7

597

Gaasid (nafta), otsedestillatsiooni tööstusbensiini katalüütilise reformingu stabiliseerimisseadme tipugaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68955-34-0

273-270-2

598

Gaasid (nafta), toornafta destilleerimisest ja katalüütilisest krakkimisest, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

68989-88-8

273-563-5

599

Süsivesinikud, C4, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

87741-01-3

289-339-5

600

Alkaanid, C1-4, C3-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

90622-55-2

292-456-4

601

Gaasid (nafta), gaasiõli dietanrolamiini skraberi heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-15-3

295-397-2

602

Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimisseadme jääkvedelik, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-16-4

295-398-8

603

Gaasid (nafta), gaasiõli hüdrodesulfureerimisseadme läbipuhumise gaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-17-5

295-399-3

604

Gaasid (nafta), hüdrogeenimisseadme jääkvedeliku kõrgsurve aurustamisseadme heitgaas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-18-6

295-400-7

605

Gaasid (nafta), tööstusbensiini aurufaasilise kõrgrõhu krakkimise jääkgaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-19-7

295-401-2

606

Gaasid (nafta), naftadestillaatide jääkide termilise viskoossusealandamise seadme heitgaasid, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-20-0

295-402-8

607

Gaasid (nafta), aurufaasilise krakkimisseadme destillaat C3-rikas, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-22-2

295-404-9

608

Süsivesinikud, C4, aurufaasilise krakkimisseadme destillaat, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-23-3

295-405-4

609

Naftagaasid, vedeldatud, demerkaptaanitud, C4-fraktsioon, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

92045-80-2

295-463-0

610

Süsivesinikud, C4, 1,3-butadieeni- ja isobuteenivabad, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

95465-89-7

306-004-1

611

Rafinaadid (nafta), aurufaasis krakitud C4-fraktsiooni vaskammooniumatsetaadi lahusega ekstraheeritud, C3-5 ja C3-5 küllastamata, butadieenivaba, kui need sisaldavad > 0,1 massiprotsenti butadieeni

97722-19-5

307-769-4

612

Benso[d,e,f]krüseen (= benso[a]püreen)

50-32-8

200-028-5

613

Pigi, kivisöetõrv-nafta, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[a]püreeni

68187-57-5

269-109-0

614

Destillaadid (kivisöetõrv, nafta), kondenseerunud tsüklilised aromaatsed ühendid, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benzo[a]püreeni

68188-48-7

269-159-3

615

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

616

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

617

Kreosootõli, atsenafteenifraktsioon, atsenafteenivaba, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

90640-85-0

292-606-9

618

Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benzo[a]püreeni

90669-57-1

292-651-4

619

Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, termiliselt töödeldud, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

90669-58-2

292-653-5

620

Pigi, kivisöetõrv, madalatemperatuuriline, oksüdeeritud, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

90669-59-3

292-654-0

621

Ekstraheerimisjäägid (kivisüsi), pruun, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

91697-23-3

294-285-0

622

Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

92045-71-1

295-454-1

623

Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

92045-72-2

295-455-7

624

Tahked jäägid, kivisöetõrva pigi koksistamine, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

92062-34-5

295-549-8

625

Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, sekundaarne, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

94114-13-3

302-650-3

626

Jäägid (kivisüsi), vedellahustiga ekstraheerimine, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

94114-46-2

302-681-2

627

Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimise lahus, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

94114-47-3

302-682-8

628

Kivisöe vedelikud, vedellahustiga ekstraheerimine, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

94114-48-4

302-683-3

629

Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, aktiivsöega töödeldud, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

97926-76-6

308-296-6

630

Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

97926-77-7

308-297-1

631

Parafiinvahad (kivisüsi), pruunsöe kõrgetemperatuuriline tõrv, ränihappega töödeldud, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

97926-78-8

308-298-7

632

Absorptsiooniõlid, bitsükliliste aromaatsete ja heterotsükliliste süsivesinike fraktsioon, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

101316-45-4

309-851-5

633

Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüetüleeni-polüpropüleeni pürolüüsiderivaat, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

101794-74-5

309-956-6

634

Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüetüleeni pürolüüsiderivaat, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

101794-75-6

309-957-1

635

Aromaatsed süsivesinikud, C20-28, polütsüklilised, segatud kivisöetõrva pigi-polüstüreeni pürolüüsiderivaat, kui need sisaldavad > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

101794-76-7

309-958-7

636

Pigi, kivisöetõrv, kõrgetemperatuuriline, termiliselt töödeldud, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[a]püreeni

121575-60-8

310-162-7

637

Dibens[a,h]antratseen

53-70-3

200-181-8

638

Bens[a]antratseen

56-55-3

200-280-6

639

Benso[e]püreen

192-97-2

205-892-7

640

Benso[j]fluoranteen

205-82-3

205-910-3

641

Bens(e)atsefenantrüleen

205-99-2

205-911-9

642

Benso(k)fluoranteen

207-08-9

205-916-6

643

Krüseen

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropaan

75-26-3

200-855-1

645

Trikloroetüleen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-kloropropaan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropaan-1-ool

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dikloropropaan-2-ool

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triklorotolueen

98-07-7

202-634-5

650

α-klorotolueen (bensüülkloriid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetaan

106-93-4

203-444-5

652

Heksaklorobenseen

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetüleen (vinüülbromiid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diklorobut-2-een

764-41-0

212-121-8

655

Metüüloksiraan (propüleenoksiid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksüetüül)benseen (stüreenoksiid)

96-09-3

202-476-7

657

1-kloro-2,3-epoksüpropaan (epiklorohüdriin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-kloro-2,3-epoksüpropaan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoksü-3-fenoksüpropaan (fenüül-glütsidüüleeter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoksüpropaan-1-ool (glütsidool)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoksü-1-propanool

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioksiraan (1,2:3,4-diepoksübutaan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[1H-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan; epoksikonasool

133855-98-8

406-850-2

664

Klorometüülmetüüleeter

107-30-2

203-480-1

665

2-metoksüetanool ja selle atsetaat (2-metoksüetüülatsetaat)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-etoksüetanool ja selle atsetaat (2-etoksüetüülatsetaat)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oksübis[klorometaan], bis(klorometüül)eeter

542-88-1

208-832-8

668

2-metoksüpropanool

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolaktoon

57-57-8

200-340-1

670

Dimetüülkarbamoüülkloriid

79-44-7

201-208-6

671

Uretaan (etüülkarbamaat)

51-79-6

200-123-1

672

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

673

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

674

Metoksüäädikhape

625-45-6

210-894-6

675

Dibutüülftalaat

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metoksüetüül)eeter (dimetoksüdiglükool)

111-96-6

203-924-4

677

bis(2-etüülheksüül)ftalaat (dietüülheksüülftalaat)

117-81-7

204-211-0

678

bis(2-metoksüetüül)ftalaat

117-82-8

204-212-6

679

2-metoksüpropüülatsetaat

70657-70-4

274-724-2

680

2-etüülheksüül[[[3,5-bis(1,1-dimetüületüül)-4-hüdroksüfenüül]metüül]tio]atsetaat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrüülamiid, välja arvatud juhul, kui seda reguleeritakse mujal selles määruses

79-06-1

201-173-7

682

Akrülonitriil

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropaan

79-46-9

201-209-1

684

Dinoseb, selle soolad ja estrid, välja arvatud need, mis on loetletud mujal selles loetelus

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanisool

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenüül

92-93-3

202-204-7

687

2,4-dinitrotolueen;

Dinitrotolueen, tehnilise puhtusastmega

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakrüül

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftaleen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotolueen

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroatsenafteen

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotolueen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotolueen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotolueen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotolueen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, selle soolad ja estrid

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofeen

1836-75-5

217-406-0

698

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

699

Diasometaan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrakinoon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

702

1-metüül-3-nitro-1-nitrosoguanidiin

70-25-7

200-730-1

703

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

704

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

705

4,4′-metüleendianiliin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-iminotsükloheksa-2,5-dienülideenmetüleen)dianiliinvesinikkloriid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metüleendi-o-toluidiin

838-88-0

212-658-8

708

o-anisidiin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoksübensidiin (ortho-Dianisidine) ja selle soolad

119-90-4

204-355-4

710

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

711

o-dianisidiinil põhinevad asovärvid

 

 

712

3,3′-diklorobensidiin

91-94-1

202-109-0

713

Bensidiindivesinikkloriid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül]diammooniumsulfaat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diklorobensidiindivesinikkloriid

612-83-9

210-323-0

716

Bensidiinsulfaat

21136-70-9

244-236-4

717

Bensidiinatsetaat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-diklorobensidiindivesinikbis(sulfaat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-diklorobensidiinsulfaat

74332-73-3

277-822-3

720

Bensidiinil põhinevad asovärvid

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidiin (orto-tolidiin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidiindivesinikkloriid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-dimetüül[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül]diammooniumbis(vesiniksulfaat)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-bi-o-toluidiinsulfaat

74753-18-7

277-985-0

725

o-tolidiinil põhinevad värvid

 

611-030-00-4

726

Bifenüül-4-üülamiin (4-aminobifenüül) ja selle soolad

92-67-1

202-177-1

727

Asobenseen

103-33-3

203-102-5

728

(Metüül-ONN-asoksü)metüülatsetaat

592-62-1

209-765-7

729

Tsükloheksimiid

66-81-9

200-636-0

730

2-metüülasiridiin

75-55-8

200-878-7

731

Imidasolidiin-2-tioon (etüleentiouurea)

96-45-7

202-506-9

732

Furaan

110-00-9

203-727-3

733

Asiridiin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafool

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoks

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksasiin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklosoliin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluasifop-butüül

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilasool

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oksiranüülmetüül)-1,3,5-triasiin-2,4,6(1H,3H,5H)trioon (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioatseetamiid

62-55-5

200-541-4

743

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

744

Formamiid

75-12-7

200-842-0

745

N-metüülatseetamiid

79-16-3

201-182-6

746

N-metüülformamiid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetüülatseetamiid

127-19-5

204-826-4

748

Heksametüülfosfortriamiid

680-31-9

211-653-8

749

Dietüülsulfaat

64-67-5

200-589-6

750

Dimetüülsulfaat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propaansultoon

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetüülsulfamoüülkloriid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallaat

95-06-7

202-388-9

754

Segu, mille komponendid on: 4-[[bis-(4-fluorofenüül)metüülsilüül]metüül]-4H-1,2,4-triasooli ja 1-[[bis-(4-fluorofenüül)metüülsilüül]metüül]-1H-1,2,4-triasooli segu

 

403-250-2

755

(+/–)-tetrahüdrofurfurüül–(R)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üüloksü)fenüüloksü]propionaat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hüdroksü-1-(3-isopropoksüpropüül)-4-metüül-2-okso-5-[4-(fenüülaso)fenüülaso]-1,2-dihüdro-3-püridiinkarbonitriil

85136-74-9

400-340-3

757

(6-(4-hüdroksü-3-(2-metoksüfenüülaso)-2-sulfonato-7-naftüülamino)-1,3,5-triasiin-2,4-diüül)bis[(amino-1-metüületüül)ammoonium]formiaat

108225-03-2

402-060-7

758

Trinaatrium[4′-(8-atsetüülamino-3,6-disulfonato-2-naftüülaso)-4″-(6-bensoüülamino-3-sulfonato-2-naftüülaso)bifenüül-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]vask(II)

 

413-590-3

759

Segu, mille komponendid on: N -[3-hüdroksü-2-(2-metüülakrüloüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja N -[2,3-bis-(2-metüülakrüloüülaminometoksü)propoksümetüül]-2-metüülakrüülamiidi ja metakrüülamiidi ja 2-metüül- N -(2-metüülakrüloüülaminometoksümetüül)akrüülamiidi ja N -(2,3-dihüdroksüpropoksümetüül)-2-metüülakrüülamiidi segu

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-epoksüpropüül]-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trioon (teroksüroon)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erioniit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Nafta

8002-05-9

232-298-5

764

Destillaadid (nafta), rasked hüdrokrakitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-76-0

265-077-7

765

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-88-4

265-090-8

766

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-89-5

265-091-3

767

Jääkõlid (nafta), asfalteenid lahustiga eemaldatud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-95-3

265-096-0

768

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud rasked nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-96-4

265-097-6

769

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64741-97-5

265-098-1

770

Jääkõlid (nafta), lahustiga rafineeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-01-4

265-101-6

771

Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-36-5

265-137-2

772

Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-37-6

265-138-8

773

Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-41-2

265-143-5

774

Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud rasked nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-44-5

265-146-1

775

Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-45-6

265-147-7

776

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-52-5

265-155-0

777

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-53-6

265-156-6

778

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-54-7

265-157-1

779

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-55-8

265-158-7

780

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-56-9

265-159-2

781

Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-57-0

265-160-8

782

Jääkõlid (nafta), lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-62-7

265-166-0

783

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-63-8

265-167-6

784

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-64-9

265-168-1

785

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-65-0

265-169-7

786

Parafiinõli (nafta), kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-67-2

265-171-8

787

Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-68-3

265-172-3

788

Nafteensed õlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-69-4

265-173-9

789

Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud rasked, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-70-7

265-174-4

790

Parafiinõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-71-8

265-176-5

791

Nafteensed õlid (nafta), kompleksselt deparafiinitud rasked, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-75-2

265-179-1

792

Nafteensed õlid (nafta), kompleksselt deparafiinitud kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, aromaatsed kontsentraadid, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstraktid (nafta), lahustiga rafineeritud raske parafiinne destillaatlahusti, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstraktid (nafta), rasked parafiinsed destillaadid, asfalteenid lahustiga eemaldatud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

68814-89-1

272-342-0

796

Määrdeõlid (nafta), C20-50, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad, kõrge viskoossusega, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

72623-85-9

276-736-3

797

Määrdeõlid (nafta), C15-30, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

72623-86-0

276-737-9

798

Määrdeõlid (nafta), C20-50, hüdrogeenitud neutraalsed õlil baseeruvad, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

72623-87-1

276-738-4

799

Määrdeõlid, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

74869-22-0

278-012-2

800

Destillaadid (nafta), kompleksselt deparafiinitud rasked parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-91-8

292-613-7

801

Destillaadid (nafta), kompleksselt deparafiinitud kerged parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-92-9

292-614-2

802

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-94-1

292-616-3

803

Süsivesinikud, C20-50, lahustiga deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-95-2

292-617-9

804

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-96-3

292-618-4

805

Destillaadid (nafta), lahustiga deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90641-09-1

292-633-6

809

Jääkõlid (nafta), hüdrogeenitud lahustiga deparafineeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

90669-74-2

292-656-1

810

Jääkõlid (nafta), katalüütiliselt deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91770-57-9

294-843-3

811

Destillaadid (nafta), deparafiinitud rasked parafiinsed, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-39-0

295-300-3

812

Destillaadid (nafta), deparafiinitud kerged parafiinsed, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-40-3

295-301-9

813

Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud, deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-45-8

295-306-6

814

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud kerged nafteensed, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstraktid (nafta), hüdrogeenitud kerge parafiinne destillaatlahusti, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-73-2

295-335-4

816

Ekstraktid (nafta), kerge nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, happega töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfuriseeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

91995-79-8

295-342-2

820

Parafiinõlid (nafta), hüdrogeenitud, kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92045-12-0

295-394-6

821

Määrdeõlid (nafta), C17-35, lahustiga ekstraheeritud, deparafiinitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92045-42-6

295-423-2

822

Määrdeõlid (nafta), hüdrokrakitud mittearomaatsed lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92045-43-7

295-424-8

823

Jääkõlid (nafta), hüdrokrakitud happega töödeldud lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92061-86-4

295-499-7

824

Parafiinõlid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

92704-08-0

296-437-1

826

Määrdeõlid (nafta), baasõlid, parafiinsed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstraktid (nafta), raske nafteenne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstraktid (nafta), lahustiga deparafiinitud raske parafiinne destillaatlahusti, hüdrodesulfureeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93763-11-2

297-829-5

829

Süsivesinikud, hüdrokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid, lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93763-38-3

297-857-8

830

Parafiinõli (nafta), happega töödeldud, kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93924-31-3

300-225-7

831

Parafiinõli (nafta), pleekmullaga töödeldud, kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93924-32-4

300-226-2

832

Süsivesinikud, C20-50, jääkõli hüdrogeenimine, vaakumdestillaat, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

93924-61-9

300-257-1

833

Destillaadid (nafta), rasked lahustiga rafineeritud-hüdrogeenitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

94733-08-1

305-588-5

834

Destillaadid (nafta), kerged lahustiga rafineeritud hüdrokrakitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

94733-09-2

305-589-0

835

Määrdeõlid (nafta), C18-40, lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud destillaadil baseeruvad, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

94733-15-0

305-594-8

836

Määrdeõlid (nafta), C18-40, lahustiga deparafiinitud hüdrogeenitud rafinaadil baseeruvad, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

94733-16-1

305-595-3

837

Süsivesinikud, C13-30, aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

95371-04-3

305-971-7

838

Süsivesinikud, C16-32, aromaatsete ühendite rikas, lahustiga ekstraheeritud nafteenne destillaat, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

95371-05-4

305-972-2

839

Süsivesinikud, C37-68, deparafiinitud asfalteenid lahustiga eemaldatud hüdrogeenitud vaakumdestillatsioonijäägid, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

95371-07-6

305-974-3

840

Süsivesinikud, C37-65, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud vaakumdestillatsioonijäägid, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

95371-08-7

305-975-9

841

Destillaadid (nafta), hüdrokrakitud lahustiga rafineeritud kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97488-73-8

307-010-7

842

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud hüdrogeenitud rasked, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97488-74-9

307-011-2

843

Määrdeõlid (nafta), C18-27, hüdrokrakitud lahustiga deparafiinitud), kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97488-95-4

307-034-8

844

Süsivesinikud, C17-30, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud, atmosfäärse destillatsiooni jääk, kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97675-87-1

307-661-7

845

Süsivesinikud, C17-40, hüdrogeenitud asfalteenid lahustiga eemaldatud destillatsioonijääk, kerged vaakumdestillatsiooni fraktsioonid, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97722-06-0

307-755-8

846

Süsivesinikud, C13-27, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97722-09-3

307-758-4

847

Süsivesinikud, C14-29, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97722-10-6

307-760-5

848

Parafiinõli (nafta), aktiivsöega töödeldud, kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97862-76-5

308-126-0

849

Parafiinõli (nafta), ränihappega töödeldud, kui see sisaldab > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97862-77-6

308-127-6

850

Süsivesinikud, C27-42, dearomatiseeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97862-81-2

308-131-8

851

Süsivesinikud, C17-30, hüdrogeenitud destillaadid, destilleeritud kerged, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97862-82-3

308-132-3

852

Süsivesinikud, C27-45, nafteensed vaakumdestilleeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97862-83-4

308-133-9

853

Süsivesinikud, C27-45, dearomatiseeritud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97926-68-6

308-287-7

854

Süsivesinikud, C20-58, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97926-70-0

308-289-8

855

Süsivesinikud, C27-42, nafteensed, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, aktiivsöega töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-03-5

309-673-8

858

Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, aktiivsöega töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstraktid (nafta), kerge vaakumgaasiõli lahusti, pleekmullaga töödeldud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-05-7

309-675-9

860

Jääkõlid (nafta), aktiivsöega töödeldud lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-37-5

309-710-8

861

Jääkõlid (nafta), pleekmullaga töödeldud lahustiga deparafiinitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

100684-38-6

309-711-3

862

Määrdeõlid (nafta), C>25, lahustiga ekstraheeritud asfalteenid lahusega eemaldatud, deparafiinitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

101316-69-2

309-874-0

863

Määrdeõlid (nafta), C17-32, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

101316-70-5

309-875-6

864

Määrdeõlid (nafta), C20-35, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

101316-71-6

309-876-1

865

Määrdeõlid (nafta), C24-50, lahustiga ekstraheeritud deparafiinitud, hüdrogeenitud, kui need sisaldavad > 3 massiprotsenti DMSO ekstrakti

101316-72-7

309-877-7

866

Destillaadid (nafta), demerkaptaanitud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64741-86-2

265-088-7

867

Gaasiõlid (nafta), lahustiga rafineeritud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64741-90-8

265-092-9

868

Destillaadid (nafta), lahustiga rafineeritud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64741-91-9

265-093-4

869

Gaasiõlid (nafta), happega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-12-7

265-112-6

870

Destillaadid (nafta), happega töödeldud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-13-8

265-113-1

871

Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerge fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-14-9

265-114-7

872

Gaasiõlid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-29-6

265-129-9

873

Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-30-9

265-130-4

874

Destillaadid (nafta), pleekmullaga töödeldud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-38-7

265-139-3

875

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-46-7

265-148-2

876

Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-79-6

265-182-8

877

Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-80-9

265-183-3

878

Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, kõrgkeev, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

68477-29-2

270-719-4

879

Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, keskmiselt keev, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

68477-30-5

270-721-5

880

Destillaadid (nafta), katalüütilise reforminguseadme fraktsioneeriva destilleerimise kolonni jääk, madalkeev, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

68477-31-6

270-722-0

881

Alkaanid, C12-26, hargnenud ja hargnemata ahelaga, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

90622-53-0

292-454-3

882

Destillaadid (nafta), tugevalt rafineeritud keskmine fraktsioon, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

90640-93-0

292-615-8

883

Destillaadid (nafta), katalüütiline reforminguseade, rasked aromaatsed kontsentraadid, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

91995-34-5

295-294-2

884

Gaasiõlid, parafiinsed, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

93924-33-5

300-227-8

885

Tööstusbensiin (nafta), lahustiga rafineeritud, hüdrodesulfureeritud, raske, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97488-96-5

307-035-3

886

Süsivesinikud, C16-20, hüdrogeenitud keskmine destillaat, destilleeritud, kerge, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97675-85-9

307-659-6

887

Süsivesinikud, C12-20, hüdrogeenitud parafiinsed, destilleeritud, kerged, välja arvatud kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97675-86-0

307-660-1

888

Süsivesinikud, C11-17, lahustiga ekstraheeritud kerged nafteensed, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97722-08-2

307-757-9

889

Gaasiõlid, hüdrogeenitud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97862-78-7

308-128-1

890

Destillaadid (nafta), aktiivsöega töödeldud kerged parafiinsed, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

100683-97-4

309-667-5

891

Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, aktiivsöega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

100683-98-5

309-668-0

892

Destillaadid (nafta), keskmised parafiinsed, pleekmullaga töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

100683-99-6

309-669-6

893

Solidoolid, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

74869-21-9

278-011-7

894

Toorparafiin (nafta), välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64742-61-6

265-165-5

895

Toorparafiin (nafta), happega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

90669-77-5

292-659-8

896

Toorparafiin (nafta), pleekmullaga töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

90669-78-6

292-660-3

897

Toorparafiin (nafta), hüdrogeenitud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

92062-09-4

295-523-6

898

Toorparafiin (nafta), kergsulav, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

92062-10-7

295-524-1

899

Toorparafiin (nafta), kergsulav, hüdrogeenitud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

92062-11-8

295-525-7

900

Toorparafiin (nafta), kergsulav, aktiivsöega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97863-04-2

308-155-9

901

Toorparafiin (nafta), kergsulav, pleekmullaga töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97863-05-3

308-156-4

902

Toorparafiin (nafta), kergsulav, ränihappega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97863-06-4

308-158-5

903

Toorparafiin (nafta), aktiivsöega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

100684-49-9

309-723-9

904

Vaseliin, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

8009-03-8

232-373-2

905

Vaseliin (nafta), oksüdeeritud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

64743-01-7

265-206-7

906

Vaseliin (nafta), alumiiniumoksiidiga töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

85029-74-9

285-098-5

907

Vaseliin (nafta), hüdrogeenitud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

92045-77-7

295-459-9

908

Vaseliin (nafta), aktiivsöega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97862-97-0

308-149-6

909

Vaseliin (nafta), ränihappega töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

97862-98-1

308-150-1

910

Vaseliin (nafta), pleekmullaga töödeldud, välja arvatud, kui kogu rafineerimisprotsess on teada ja saab näidata, et aine, millest see on valmistatud, ei ole kantserogeen

100684-33-1

309-706-6

911

Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud

64741-59-9

265-060-4

912

Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud

64741-60-2

265-062-5

913

Destillaadid (nafta), kerged termiliselt krakitud

64741-82-8

265-084-5

914

Destillaadid (nafta), kerged hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud

68333-25-5

269-781-5

915

Destillaadid (nafta), kerged aurufaasis krakitud tööstusbensiin

68475-80-9

270-662-5

916

Destillaadid (nafta), krakitud aurkrakitud naftadestillaadid

68477-38-3

270-727-8

917

Gaasiõlid (nafta), aurufaasis krakitud

68527-18-4

271-260-2

918

Destillaadid (nafta), keskmised hüdrodesulfureeritud termiliselt krakitud

85116-53-6

285-505-6

919

Gaasiõlid (nafta), termiliselt krakitud, hüdrodesulfureeritud

92045-29-9

295-411-7

920

Jäägid (nafta), hüdrogeenitud aurufaasis krakitud tööstusbensiin

92062-00-5

295-514-7

921

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud tööstusbensiini destillatsioonijääk

92062-04-9

295-517-3

922

Destillaadid (nafta), kerged katalüütiliselt krakitud, termiliselt lagundatud

92201-60-0

295-991-1

923

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud termiliselt töödeldud tööstusbensiin

93763-85-0

297-905-8

924

Gaasiõlid (nafta), kerge vaakum, termiliselt krakitud hüdrodesulfureeritud

97926-59-5

308-278-8

925

Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmine fraktsioon koksistamisseadmest

101316-59-0

309-865-1

926

Destillaadid (nafta), rasked aurufaasis krakitud

101631-14-5

309-939-3

927

Jäägid (nafta), atmosfääridestillatsioonikolonn

64741-45-3

265-045-2

928

Gaasiõlid (nafta), kõrgvaakum

64741-57-7

265-058-3

929

Destillaadid (nafta), rasked katalüütiliselt krakitud

64741-61-3

265-063-0

930

Puhastatud õlid (nafta), katalüütiliselt krakitud

64741-62-4

265-064-6

931

Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooni jääk

64741-67-9

265-069-3

932

Jäägid (nafta), hüdrogeenitud

64741-75-9

265-076-1

933

Jäägid (nafta), termiliselt krakitud

64741-80-6

265-081-9

934

Destillaadid (nafta), rasked termiliselt krakitud

64741-81-7

265-082-4

935

Gaasiõlid (nafta), vesinikuga töödeldud vaakumdestilleeritud

64742-59-2

265-162-9

936

Jäägid (nafta), hüdrodesulfureeritud atmosfäärdestillatsioon

64742-78-5

265-181-2

937

Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud kõrgvaakumis destilleeritud

64742-86-5

265-189-6

938

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud

64742-90-1

265-193-8

939

Jäägid (nafta), atmosfäärdestillatsioon

68333-22-2

269-777-3

940

Puhastatud õlid (nafta), hüdrodesulfureeritud katalüütiliselt krakitud

68333-26-6

269-782-0

941

Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud keskmised katalüütiliselt krakitud

68333-27-7

269-783-6

942

Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud rasked katalüütiliselt krakitud

68333-28-8

269-784-1

943

Kütteõli, otsedestillatsiooni gaasiõlide jäägid, suure väävlisisaldusega

68476-32-4

270-674-0

944

Kütteõli, jäägid

68476-33-5

270-675-6

945

Jäägid (nafta), katalüütilise reformingu produktide fraktsioneeriva destillatsiooni jäägid

68478-13-7

270-792-2

946

Jäägid (nafta), raske koksistamisseadme gaasiõli ja vaakumgaasiõli

68478-17-1

270-796-4

947

Jäägid (nafta), rasked koksistamisseadmest ja kerged vaakumgaasiõlidest

68512-61-8

270-983-0

948

Jäägid (nafta), kerged vaakumdestilleeritud

68512-62-9

270-984-6

949

Jäägid (nafta), kerged aurufaasis krakitud

68513-69-9

271-013-9

950

Kütteõli, nr 6

68553-00-4

271-384-7

951

Jäägid (nafta), destillatsiooniseadmest, madala väävlisisaldusega

68607-30-7

271-763-7

952

Gaasiõlid (nafta), rasked atmosfäärdestillatsioonist

68783-08-4

272-184-2

953

Jäägid (nafta), koksistamisseadme skraiberist, kondenseerinud tsüklilisi aromaatseid ühendeid sisaldav

68783-13-1

272-187-9

954

Destillaadid (nafta), nafta vaakumdestillatsiooni jäägid

68955-27-1

273-263-4

955

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, vaigused

68955-36-2

273-272-3

956

Destillaadid (nafta), keskmine vaakumdestillaat

70592-76-6

274-683-0

957

Destillaadid (nafta), kerge vaakumdestillaat

70592-77-7

274-684-6

958

Destillaadid (nafta), vaakumdestillaat

70592-78-8

274-685-1

959

Gaasiõlid (nafta), hüdrodesulfureeritud koksistamisseadme õli, kõrgvaakumis destilleeritud

85117-03-9

285-555-9

960

Jäägid (nafta), aurufaasis krakitud, destillaadid

90669-75-3

292-657-7

961

Jäägid (nafta), vaakumdestillatsioonist, kerged

90669-76-4

292-658-2

962

Kütteõli, raske, suure väävlisisaldusega

92045-14-2

295-396-7

963

Jäägid (nafta), katalüütiline krakkimine

92061-97-7

295-511-0

964

Destillaadid (nafta), keskmised katalüütiliselt krakitud, termiliselt lõhustatud

92201-59-7

295-990-6

965

Jääkõlid (nafta)

93821-66-0

298-754-0

966

Jäägid, aurufaasis krakitud, termiliselt töödeldud

98219-64-8

308-733-0

967

Destillaadid (nafta), hüdrodesulfureeritud kogu keskmine fraktsioon

101316-57-8

309-863-0

968

Destillaadid (nafta), kerged parafiinsed

64741-50-0

265-051-5

969

Destillaadid (nafta), rasked parafiinsed

64741-51-1

265-052-0

970

Destillaadid (nafta), kerged nafteensed

64741-52-2

265-053-6

971

Destillaadid (nafta), rasked nafteensed

64741-53-3

265-054-1

972

Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked nafteensed

64742-18-3

265-117-3

973

Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged nafteensed

64742-19-4

265-118-9

974

Destillaadid (nafta), happega töödeldud rasked parafiinsed

64742-20-7

265-119-4

975

Destillaadid (nafta), happega töödeldud kerged parafiinsed

64742-21-8

265-121-5

976

Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked parafiinsed

64742-27-4

265-127-8

977

Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged parafiinsed

64742-28-5

265-128-3

978

Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud rasked nafteensed

64742-34-3

265-135-1

979

Destillaadid (nafta), keemiliselt neutraliseeritud kerged nafteensed

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstraktid (nafta), kerge naftaleenne destillaatlahusti

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstraktid (nafta), raske parafiinne destillaatlahusti

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstraktid (nafta), kerge parafiinne destillaatlahusti

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstraktid (nafta), raske naftaleenne destillaatlahusti

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstraktid (nafta), kerge vaakumigaasiõli lahusti

91995-78-7

295-341-7

985

Süsivesinikud, C26-55, aromaatsete ühendite rikkad

97722-04-8

307-753-7

986

Dinaatrium-3,3′-[[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüülbis(aso)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)

573-58-0

209-358-4

987

Dinaatrium-4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenüül)aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]-5-hüdroksü-6-(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranaatrium-3,3′-[[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüülbis(aso)]bis[5-amino-4-hüdroksünaftaleen-2,7-disulfonaat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolüülaso-o-toluidiin

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoasobenseen, kui juuksevärvi komponent

60-09-3

200-453-6

991

Dinaatrium[5-[[4′-[[2,6-dihüdroksü-3-[(2-hüdroksü-5-sulfofenüül)aso]fenüül]aso][1,1′-bifenüül]-4-üül]aso]salitsülaato(4-)]kupraat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resortsinodiglütsidüüleeter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenüülguanidiin

102-06-7

203-002-1

994

Heptakloorepoksiid

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrosofenool

104-91-6

203-251-6

996

Karbendasiim

10605-21-7

234-232-0

997

Allüülglütsidüüleeter

106-92-3

203-442-4

998

Kloroatseetaldehüüd

107-20-0

203-472-8

999

Heksaan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoksüetoksü)etanool (dietüleenglükoolmonometüüleeter; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diklorofenüül)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-üül)propüül-1,1,2,2-tetrafluoroetüüleeter (tetrakonasool - ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-dihüdroksüprop-2-üül)fenüülamino]-1,8-dihüdroksü-5-nitroantrakinoon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetrakloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisokinoliin-1,3,8,10(2H,9H)-tetroon

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloroetüül)fosfaat

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etoksü-2-bensimidasoolaniliid

120187-29-3

407-600-5

1006

Nikkeldihüdroksiid

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetüülaniliin

121-69-7

204-493-5

1008

Simasiin

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(tsüklopentadienüül)bis(2,6-difluoro-3-(pürrool-1-üül)fenüül)titaan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglütsidüül-4,4′-diamino-3,3′-dietüüldifenüülmetaan

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanaadiumpentaoksiid

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklorofenool ja selle leelismetallisoolad

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidoon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triklorometüültio)ftaalimiid (folpeet - ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftüülaniliin

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenseen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propasiin

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-klorofenüül)-1,1-dimetüülurooniumtrikloroatsetaat; monuroon-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoksaflutool

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoksiim-metüül

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Kloordekoon

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinüülkarbasool

1484-13-5

216-055-0

1024

2-etüülheksaanhape

149-57-5

205-743-6

1025

Monuroon

150-68-5

205-766-1

1026

Morfoliin-4-karbonüülkloriid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminosiid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alakloor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Tetrakishüdroksüetüülfosfooniumkloriidi, uurea ja destilleeritud hüdrogeenitud C16-18 rasvhapete alküülamiini UVCB kondensatsiooniproduktid

166242-53-1

422-720-8

1030

Ioksüniil ja ioksüniiloktanaat (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoksüniil (ISO) (3,5-dibromo-4-hüdroksübensonitriil) ja bromoksüniilheptanaat (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-dibromo-4-tsüanofenüüloktanaat

1689-99-2

216-885-3

1033

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1034

5-kloro-1,3-dihüdro-2H-indool-2-oon

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomüül

17804-35-2

241-775-7

1036

Klorotaloniil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-kloro-o-tolüül)-N,N-dimetüülformamidiinmonovesinikkloriid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metüleenbis(2-etüülaniliin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamiid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-Tolüüloksü)metüül]oksiraan

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-Tolüüloksü)metüül]oksiraan

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-eposküpropüül-o-tolüüleeter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tolüüloksü)metüül]oksiraan, kresüülglütsidüüleeter

26447-14-3

247-711-4

1044

Diallaat

2303-16-4

218-961-1

1045

Bensüül-2,4-dibromobutanoaat

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometaan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanaat-metüül

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekakloropentatsüklo[5,2,1,02,6.03,9.05,8]dekaan (mireks)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propüsamiid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butüülglütsidüüleeter

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triklorobut-1-een

2431-50-7

219-397-9

1052

Kinometionaat

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-fenüületüülammoonium-(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksüpropüül)fosfonaatmonohüdraat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoksü-3-triklorometüül-1,2,4-tiadiasool (etridiasool - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triasool

288-88-0

206-022-9

1057

Aldriin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuroon (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuroon (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nikkelkarbonaat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea (isoproturoon - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodioon

36734-19-7

253-178-9

1063

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1064

5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahüdropürimidiin)-3-fluoro-2-hüdroksümetüültetrahüdrofuraan -

41107-56-6

415-360-8

1065

Krootonaldehüüd

4170-30-3

224-030-0

1066

Heksahüdrotsüklopenta(c)pürrool-1-(1H)-ammoonium-N-etoksükarbonüül-N-(p-tolüülsulfonüül)asaniid

 

418-350-1

1067

4,4′-Karboonimidoüülbis[N,N-dimetüülaniliin] ja selle soolad

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Toluidiinkloriid

540-23-8

208-740-8

1070

Toluidiinsulfaat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-butüülfenüül)etanool

5406-86-0

410-020-5

1072

Fentioon

55-38-9

200-231-9

1073

Klordaan, puhastatud

57-74-9

200-349-0

1074

Heksaan-2-oon (metüülbutüülketoon)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimool

60168-88-9

262-095-7

1076

Atseetamiid

60-35-5

200-473-5

1077

N-tsükloheksüül-N-metoksü-2,5-dimetüül-3-furamiid (furmetsükloks - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldriin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-isobutüületülideendifenool

6807-17-6

401-720-1

1080

Kloordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrool

61-82-5

200-521-5

1082

Karbarüül

63-25-2

200-555-0

1083

Destillaadid (nafta), kerged hüdrokrakitud

64741-77-1

265-078-2

1084

1-etüül-1-metüülmorfoliinbromiid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-klorofenüül)-(4-metoksü-3-nitrofenüül)metanoon (CASi nr 66938-41-8)

66938-41-8

423-290-4

1086

Kütused, diisel, välja arvatud, kui täielik rafineerimisprotsess on teada ja võib näidata, et aine, millest neid toodetakse, ei ole kantserogeen

68334-30-5

269-822-7

1087

Kütteõli, nr 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Kütteõli, nr 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Kütused, diisel, nr 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanool

69094-18-4

412-380-9

1091

1-etüül-1-metüülpürrolidiinbromiid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikkel

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometaan (metüülbromiid - ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klorometaan (metüülkloriid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodometaan (metüüljodiid)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetaan (etüülbromiid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptakloor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentiinhüdroksiid

76-87-9

200-990-6

1100

Nikkelsulfaat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetüültsükloheks-2-enoon (isoforoon)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-Dikloropropeen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluasifop-P-butüül (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-dihüdro-1H-indoolkarboksüülhape

79815-20-6

410-860-2

1105

Toksafeen

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-hüdrasinofenüül)- N -metüülmetaansulfoonamiidvesinikkloriid

81880-96-8

406-090-1

1107

CI. Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klosolinaat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkaanid, C10-13, kloorisisaldavad

85535-84-8

287-476-5

1110

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1111

2,4,6-triklorofenool

88-06-2

201-795-9

1112

Dietüülkarbamoüülkloriid

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinüül-2-pürrolidoon

88-12-0

201-800-4

1114

Müklobutaniil (ISO) (2-(4-klorofenüül)-2-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)heksaannitriil)

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentiinatsetaat

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenüül-2-üülamiin

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-tsükloheksüül-L-proliinmonovesinikkloriid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-metüül- m -fenüleendiisotsüanaat (tolueen 2,6-diisotsüanaat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-metüül- m -fenüleendiisotsüanaat (tolueen 2,4-diisotsüanaat

584-84-9

209-544-5

1120

m -Tolülideendiisotsüanaat (toluüleendiisotsüanaat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Kütused, reaktiivõhusõidukid, saadud kivisöe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud

94114-58-6

302-694-3

1122

Kütused, diisel, saadud kivisöe lahustiga ekstraheerimisel, hüdrokrakitud, hüdrogeenitud

94114-59-7

302-695-9

1123

Pigi, kui see sisaldab > 0,005 massiprotsenti benso[>ISO_7>á>ISO_4>]püreeni

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanoonoksiim

96-29-7

202-496-6

1125

Süsivesinikud, C16-20, lahustiga deparafiinitud hüdrokrakitud parafiinsed destillatsioonijäägid

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Diklorotolueen

98-87-3

202-709-2

1127

Mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal selles lisas; [tehisklaas-(silikaat)-kiud mitmesuguseks otstarbeks, mille leelismetalli oksiidi ja leelismuldmetalli oksiidi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) sisaldus on suurem kui 18 % (massi järgi)]

 

 

1128

Atsetofenooni, formaldehüüdi, tsükloheksüülamiini, metanooli ja äädikhappe reaktsiooniproduktid

 

406-230-1

1129

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1130

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1131

Trinaatriumbis(7-atseetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenüülaso)-3-sulfonaato-1-naftolaato)kromaat(1-)

 

400-810-8

1132

Segu, mille komponendid on: 4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül) fenoksü-2-hüdroksüpropüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül) fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)fenooli ja 4-allüül-6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3- poksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)- 2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli segu

 

417-470-1

1133

Lõhna-soojumika (Saussurea lappa Clarke) juureõli, lõhnaingrediendina

8023-88-9

 

1134

7-etoksü-4-metüülkumariin, lõhnaingrediendina

87-05-8

201-721-5

1135

Heksahüdrokumariin, lõhnaingrediendina

700-82-3

211-851-4

▼M1

1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzschi vaik (töötlemata Peruu palsam), kui seda kasutatakse lõhnaainena

8007-00-9

232-352-8

▼B

1137

Isobutüülnitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Isopreen (stabiliseeritud); (2-metüül-1,3-butadieen)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropaan; n-propüülbromiid

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropreen (stabiliseeritud); (2-klorobuta-1,3-dieen)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-trikloropropaan

96-18-4

202-486-1

1142

Etüleenglükooldimetüüleeter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotolueen, tehniline toode - [4-metüül-m-fenüleendiamiini] (4) ja [2-metüül-m-fenüleendiamiini] (5) segu

metüülfenüleendiamiin

25376-45-8

246-910-3

1145

p-klorobensotrikloriid

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenüüleeter; oktabromoderivaat

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoksüetoksü)etaan trietüleenglükooldimetüüleeter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahüdrotiopüraan-3-karboksaldehüüd

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4'-bis(dimetüülamino)bensofenoon (Michleri ketoon)

90-94-8

202-027-5

1150

S-glütsidüül-4-metüülbenseensulfonaat

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-benseendikarboksüülhappe diester hargneva ja lineaarahelaga pentanooliga [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentüül-isopentüülftalaat [2]

- [2]

 

di-n-pentüülftalaat [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

diisopentüülftalaat [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Bensüülbutüülftalaat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-benseendikarboksüülhappe C7-11 dialküülestrid, hargneva ja lineaarahelaga

68515-42-4

271-084-6

1154

Dinaatrium-4-(3-etoksükarbonüül-4-(5-(3-etoksü-karbonüül-5-hüdroksü-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-üül)penta-2,4-dieenülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi ja trinaatrium-4-(3-etoksü-karbonüül-4-(5-(3-etoksükarbonüül-5-oksido-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-üül)penta-2,4-dieenülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi segu

 

402-660-9

1155

(metüleenbis(4,1-fenüleenaso(1-(3-(dimetüülamino)propüül)-1,2-dihüdro-6-hüdroksü-4-metüül-2-oksopüridiin-5,3-diüül)))-1,1′-dipüridiinium-dikloriid-divesinikkloriid

 

401-500-5

1156

2-[2-hüdroksü-3-(2-klorofenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]-7-[2-hüdroksü-3-(3-metüülfenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]fluoreen-9-oon

 

420-580-2

1157

Asafenidiin

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetüülaniliin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-trimetüülaniliinvesinikkloriid [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4′-tiodianiliin ja selle soolad

139-65-1

205-370-9

1160

4,4′-oksüdianiliin (p-aminofenüüleeter) ja selle soolad

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N′,N′-tetrametüül-4,4′-metüleendianiliin

101-61-1

202-959-2

1162

6-metoksü-m-toluidiin; (p-kresidiin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etüül-2-metüül-2-(3-metüülbutüül)-1,3-oksasolidiin

143860-04-2

421-150-7

1164

1,3,5-tris(3-aminometüülfenüül)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-triooni ja 3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-1-polü[3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-1-üül]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-triooni oligomeeride segu

 

421-550-1

1165

2-nitrotolueen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributüülfosfaat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftaleen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonüülfenool [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

hargahelaga 4-nonüülfenool [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-trikloroetaan

79-00-5

201-166-9

1170

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1171

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1172

Allüülkloriid (3-kloropropeen)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diklorobenseen; (p-diklorobenseen)

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-kloroetüül)eeter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenool

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenool A (4,4′-isopropülideendifenool)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioksümetüleen (1,3,5-trioksaan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargiit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-kloro-4-nitrobenseen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinaat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1183

Metüülisotsüanaat

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetüülaniliinium-tetrakis(pentafluorofenüül)boraat

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenüülmetüülsilüleen)di[(4-metüülpentaan-2-oon)oksiim]

 

421-870-1

1186

4-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-4-üül-tris(6-diaso-5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1-sulfonaadi) ja 4-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-bis(6-diaso-5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1-sulfonaadi) segu (2:1)

140698-96-0

414-770-4

1187

4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:2) reaktsiooni produkti ning 4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso-5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:3) reaktsiooni produkti segu

 

417-980-4

1188

Malahhiitrohelise vesinikkloriid [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malahhiitrohelise oksalaat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butürüül-2,4,6-trimetüülfenüül)-2-[1-(etoksüimino)propüül]-3-hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenüül-L-proliin

96314-26-0

416-020-1

1192

Ümber paigutatud või välja jäetud

 

 

1193

5-[(4-[(7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-2-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe ja 5-[(4-[(7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-3-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe segu

163879-69-4

418-230-9

1194

2-4-(2-ammoniopropüülamino)-6-[4-hüdroksü-3-(5-metüül-2-metoksü-4-sulfamoüülfenüülaso)-2-sulfonatonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino-2-aminopropüülformiaat

 

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidiin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidiinvesinikkloriid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-naftüülmetüül)kinoliiniumkloriid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metüül-2-pürrolidinüülmetüül)-1H-indool

143322-57-0

422-390-5

1198

Pümetrosiin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oksadiargüül (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klorotoluroon(3-(3-kloro-p-tolüül)-1,1-dimetüülkarbamiid)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-atsetüül-5-nitrotiofeen-2-üülaso)-5-dietüülaminofenüül]atseetamiid

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinüülsulfonüülatseetamido)-propaan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidiin (4-etoksüaniliin)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenüleendiamiin ja selle soolad

108-45-2

203-584-7

1205

Jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli destillatsioonijääk, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreosootõli atsenafteenifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreosootõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreosoot, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreosootõli, kõrge keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

70321-79-8

274-565-9

1210

Ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), kreosootõlihape, pesuõli ekstraktsioonijääk, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreosootõli, madala keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metoksü-2,3-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftaleendiool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-naftaleendiool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

136-17-4

 

1215

2,6-bis(2-hüdroksüetoksü)-3,5-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

117907-42-3

 

1216

2-metoksümetüül-p-aminofenool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

4,5-diamino-1-metüülpürasool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

4,5-diamino-1-((4-klorofenüül)metüül)-1H-pürasoolsulfaat, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

163183-00-4

 

1219

4-kloro-2-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

95-85-2

202-458-9

1220

4-hüdroksüindool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metoksütolueen-2,5-diamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

56496-88-9

 

1222

5-amino-4-fluoro-2-metüülfenoolsulfaat, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

163183-01-5

 

1223

N,N-dietüül-m-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-dimetüül-2,6-püridiindiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

 

1225

N-tsüklopentüül-m-aminofenool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

104903-49-3

 

1226

N-(2-metoksüetüül)-p-fenüüldiamiin ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diamino-5-metüülfenetool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

113715-25-6

 

1228

1,7-naftaleendiool, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-diaminobensohape, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

619-05-6

210-577-2

1230

2-aminometüül-p-aminofenool ja selle hüdrokloriid, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenüleendiamiin

144644-13-3

 

1235

6-nitro-o-toluidiin

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

 

1238

HC Green No 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red No 8 ja selle soolad

13556-29-1/97404-14-3

-/306-778-0

1240

Tetrahüdro-6-nitro-kinoksaliin ja selle soolad

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, v.a juhul, kui see on võõrlisand juuksevärvis Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-amino-3-fluorofenool

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiid

Bishüdroksüetüülbistsetüülmaloonamiid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-metüül-2,4,5-trihüdroksübenseen ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-dihüdroksü-4-metüülpüridiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

4664-16-8

225-108-7

1246

5-hüdroksü-1,4-bensodioksaan ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-metüleendioksüfenool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-metüleendioksüaniliin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

14268-66-7

238-161-6

1249

Hüdroksüpüridinoon ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

822-89-9

212-506-0

1250

3-nitro-4-aminofenoksüetanool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

50982-74-6

 

1251

2-metoksü-4-nitrofenool (4-Nitroguaiacol) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

12219-01-1

 

1253

1,3,5-trihüdroksübenseen (Phloroglucinol) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-benseentriatsetaat ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

613-03-6

210-327-2

1255

Etanool, 2,2’-iminobis-, reaktsioonissaadused epiklorohüdriini ja 2-nitro-1,4-benseendiamiiniga (HC Blue No 5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

N-metüül-1,4-diaminoantrakinooni, epiklorohüdriini ja monoetanoolamiini kompleksne reaktsioonisaadus (HC Blue No 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

158571-57-4

 

1257

4-aminobenseensulfoonhape (sulfaniilhape) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

3,3’-(sulfonüülbis((2-nitro-4,1-fenüleen)imino)bis(6-(fenüülamino)) benseensulfoonhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

6373-79-1

228-922-0

1259

3(või 5)-((4-(bensüülmetüülamino)fenüül)aso)-1,2-(või 1,4)-dimetüül-1H-1,2,4-triasoolium ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

89959-98-8/12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenüül)aso)fenüül)imino)bisetanool (Disperse Brown 1) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

23355-64-8

245-604-7

1261

Bensotiasoolium, 2-[[4-(etüül(2-hüdroksüetüül)amino]fenüül]aso]-6-metoksü-3-metüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-kloro-2-nitrofenüül)aso]-N-(2-metoksüfenüül)-3-oksobutaanamiid (Pigment Yellow 73) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-dikloro[1,1’-bifenüül]-4,4’-diüül)bis(aso)]bis[3-okso-N-fenüülbutaanamiid] (Pigment Yellow 12) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2’-(1,2-eteendiüül)bis[5-((4- etoksüfenüül)aso]benseensulfoonhape) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-dihüdro-2,2-dimetüül-6-[(4-(fenüülaso)-1-naftalenüül)aso]-1H-pürimidiin (Solvent Black 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

4197-25-5

224-087-1

1266

3(või5)-[[4-[(7-amino-1-hüdroksü-3- sulfonato-2- naftüül)aso]-1-naftüül]aso] salitsüülhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

3442-21-5/34977-63-4

222-351-0/252-305-5

1267

2-naftaleensulfoonhape, 7-(bensoüülamino)-4-hüdroksü-3-[[4-[(4-sulfofenüül)aso]fenüül]aso]-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7’-iminobis[4-hüdroksü-3-((2-hüdroksü-5-(N-metüülsulfamoüül)fenüül]aso]naftaleen-2-sulfonato))(6-)))dikupraat (2-) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(atsetüülamino)fenüül)aso]-4- hüdroksü -7-[[[[5- hüdroksü -6-(fenüülaso)-7-sulfo-2- naftalenüül]amino] karbonüül]amino]-2- naftaleensulfoonhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

3441-14-3

222-348-4

1270

2-naftaleensulfoonhape, 7,7’-(karbonüüldiimino)bis(4-hüdroksü-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfofenüül)aso]fenüül]aso]-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2610-10-8/25188-41-4

220-027-3

1271

Etaanamiinium, N-(4-[bis[4-(dietüülamino)fenüül]metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-indoolium, 2-[[(4-metoksüfenüül)metüülhüdrasono]metüül]-1,3,3-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-indoolium, 2-(2-((2,4-dimetoksüfenüül)amino)etenüül)-1,3,3-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

4208-80-4

224-132-5

1274

Piirituses lahustuv nigrosiin (Solvent Black 5), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

11099-03-9

 

1275

Fenoksatsiin-5-ium, 3,7-bis(dietüülamino)-, (CASi nr 47367-75-9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

47367-75-9/33203-82-6

251-403-5

1276

Benso[a]fenoksatsiin-7-ium, 9-(dimetüülamino)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

7057-57-0/966-62-1

230-338-6/213-524-1

1277

6-amino-2-(2,4-dimetüülfenüül)-1H-bens[de]isokinoliin-1,3(2H)-dioon (Solvent Yellow 44) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2478-20-8

219-607-9

1278

1-amino-4-[[4-[(dimetüülamino)metüül]fenüül]amino]antrakinoon ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

67905-56-0/12217-43-5

267-677-4/235-398-7

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

60687-93-6

 

1280

Benseensulfoonhape, 5-[(2,4-dinitrofenüül)amino]-2-(fenüülamino)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

6373-74-6/15347-52-1

228-921-5/239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenüül)aso]aniliin (Disperse Orange 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

730-40-5/70170-61-5

211-984-8

1282

4-nitro-m-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

5131-58-8

225-876-3

1283

1-amino-4-(metüülamino)-9,10-antratseendioon (Disperse Violet 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metüül-3-nitro-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-hüdroksüetüül)-4-nitro-o-fenüleendiamiin (HC Yellow No 5) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(hüdroksümetüül))metüül-4-nitro-1,2-fenüleendiamiin (HC Yellow No 3) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

56932-45-7

260-451-6

1287

2-nitro-N-hüdroksüetüül-p-anisidiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

57524-53-5

 

1288

N,N’-dimetüül-N-hüdroksüetüül-3-nitro-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-metüül-N-(4-metüülamino-3-nitrofenüül)amino)propaan-1,2-diool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

93633-79-5

403-440-5

1290

4-etüülamino-3-nitrobensoehape (N-Ethyl-3-Nitro PABA) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2788-74-1

412-090-2

1291

[8-[(4-amino-2-nitrofenüül)aso]-7-hüdroksü-2-naftüül)trimetüülammoonium ja selle soolad, välja arvatud Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) lisandina aines Basic Brown 17), kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(dimetüülamino)fenüül)aso)-1,4-dimetüül-1H-1,2,4-triasoolium ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

12221-52-2

 

1293

m-fenüleendiamiin, 4-(fenüülaso)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-benseendiamiin, 4-metüül-6-(fenüülaso)- ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

4438-16-8

224-654-3

1295

2,7-naftaleendisulfoonhape, 5-(atsetüülamino)-4-hüdroksü-3-((2-metüülfenüül)aso)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-metüül-1,3-fenüleen)bis(aso)]bis [6-metüül-1,3-benseendiamiin] (Basic Brown 4) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

4482-25-1

224-764-1

1297

Benseenamiin, 3-[[4-[[diamino(fenüülaso)fenüül]aso]-2-metüülfenüül]aso]-N,N,N-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

83803-99-0

280-920-9

1298

Benseenamiin, 3-[[4-[[diamino(fenüülaso)fenüül]aso]-1-naftalenüül]aso]-N,N,N-trimetüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

83803-98-9

280-919-3

1299

Etaanamiinium, N-[4-[(4-(dietüülamino)fenüül)fenüülmetüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-etüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-antratseendioon, 1-[(2-hüdroksüetüül)amino]-4-(metüülamino)-, ning selle derivaadid ja soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2475-46-9/86722-66-9

219-604-2/289-276-3

1301

1,4-diamino-2-metoksü-9,10-antratseendioon (Disperse Red 11) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-dihüdroksü-5,8-bis[(2-hüdroksüetüül)amino]antrakinoon (Disperse Blue 7) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-aminopropüül)amino]-4-(metüülamino)antrakinoon ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-kloro-4-hüdroksüfenüül)imino]-4-metoksü-3-okso-1,4-tsükloheksadieen-1-üül]atsetamiid (HC Yellow No 8) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-kloro-4-(metüülamino)fenüül]imino]-4-metüül-3-oksotsükloheksa-1,4-dieen-1-üül]uurea (HC Red No 9) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiasiin-5-ium, 3,7-bis(dimetüülamino)-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-hüdroksüetoksü)-m-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

94082-85-6

 

1308

5-amino-2,6-dimetoksü-3-hüdroksüpüridiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

104333-03-1

 

1309

4,4’-diaminodifenüülamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

537-65-5

208-673-4

1310

4-dietüülamino-o-toluidiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

205-722-1/246-484-9/218-130-3

1311

N,N-dietüül-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

202-214-1/227-995-6/228-500-6

1312

N,N-dimetüül-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

99-98-9/6219-73-4

202-807-5/228-292-7

1313

Tolueen-3,4-diamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-diamino-5-metüülfenoksüetanool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

141614-05-3/113715-27-8

 

1315

6-amino-o-kresool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

17672-22-9

 

1316

Hüdroksüetüülaminometüül-p-aminofenool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

110952-46-0/135043-63-9

 

1317

2-amino-3-nitrofenool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

603-85-0

210-060-1

1318

2-kloro-5-nitro-N-hüdroksüetüül-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

50610-28-1

256-652-3

1319

2-nitro-p-fenüleendiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

5307-14-2/18266-52-9

226-164-5/242-144-9

1320

Hüdroksüetüül-2,6-dinitro-p-anisidiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

122252-11-3

 

1321

6-nitro-2,5-püridiindiamiin ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

69825-83-8

 

1322

Fenasiinium, 3,7-diamino-2,8-dimetüül-5- fenüül, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

477-73-6

207-518-8

1323

3-hüdroksü-4-[(2-hüdroksünaftüül)aso]-7-nitronaftaleen-1-sulfoonhape ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

16279-54-2/5610-64-0

240-379-1/227-029-3

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorometüül)fenüül)amino]propaan-1,2-diool (HC Yellow No 6) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

104333-00-8

 

1325

2-[(4-kloro-2-nitrofenüül)amino]etanool (HC Yellow No 12) ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-hüdroksüetüül)metüülamino]-2-nitrofenüül]amino]-1,2-propaandiool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

173994-75-7/102767-27-1

 

1327

3-[[4-[etüül(2-hüdroksüetüül)amino]-2-nitrofenüül]amino]-1,2-propaandiool ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

114087-41-1/114087-42-2

 

1328

Etaanamiinium, N-[4-[[4-(dietüülamino)fenüül][4-(etüülamino)-1-naftalenüül]metüleen]-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen]-N-etüül-, ja selle soolad, kui kasutatakse ainena juuksevärvi toodetes

2390-60-5

219-232-0

▼M1

1329

[4-(4-aminofenüül)(4-iminotsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen)metüül]o-toluidiin ja selle vesinikkloriidsool (Basic Violet 14; CI 42510), kasutamiseks juuksevärvides

3248-93-9 / 632-99-5 (HCl)

221-832-2 / 211-189-6 (HCl)

1330

4-(2,4-dihüdroksüfenüülaso)benseensulfoonhape ja selle naatriumsool (Acid Orange 6; CI 14270), kasutamiseks juuksevärvides

2050-34-2 / 547-57-9 (Na)

218-087-0 / 208-924-8 (Na)

1331

3-hüdroksü-4-(fenüülaso)-2-naftohape ja selle kaltsiumisool (Pigment Red 64:1; CI 15800), kasutamiseks juuksevärvides

27757-79-5 / 6371-76-2 (Ca)

248-638-0 / 228-899-7 (Ca)

1332

2-(6-hüdroksü-3-okso-(3H)ksanteen-9-üül)-bensoehape; fluorestseiin ja selle dinaatriumsool (Acid Yellow 73 naatriumsool; CI 45350), kasutamiseks juuksevärvides

2321-07-5 / 518-47-8 (Na)

219-031-8 / 208-253-0 (Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihüdroksüspiro[isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen]-3-oon; 4′,5′-dibromofluorestseiin; (Solvent Red 72) ja selle dinaatriumsool (CI 45370), kasutamiseks juuksevärvides

596-03-2 / 4372-02-5 (Na)

209-876-0 / 224-468-2 (Na)

1334

2-(3,6-dihüdroksü-2,4,5,7-tetrabromoksanteen-9-üül)-bensoehape; 2′,4′,5′,7′-tetrabromofluorestseiin; (Solvent Red 43), selle dinaatriumsool (Acid Red 87; CI 45380) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides

15086-94-9 / 17372-87-1 (Na) / 15876-39-8 (Al)

239-138-3 / 241-409-6 (Na) / 240-005-7 (Al)

1335

9-(2-karboksüfenüül)-3-(2-metüülfenüül)amino)-6-((2-metüül-4-sulfofenüül)amino)ksantüülium, sisesool ja selle naatriumsool (Acid Violet 9; CI 45190), kasutamiseks juuksevärvides

10213-95-3 / 6252-76-2 (Na)

-/ 228-377-9 (Na)

1336

3′,6′-dihüdroksü-4′,5′-dijodospiro(isobensofuraan-1(3H),9′-[9H]ksanteen)-3-oon; (Solvent Red 73) ja selle dinaatriumsool (Acid Red 95; CI 45425), kasutamiseks juuksevärvides

38577-97-8 / 33239-19-9 (Na)

254-010-7 / 251-419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorestseiin, selle dinaatriumsool (Acid Red 51; CI 45430) ja selle alumiiniumsool (Pigment Red 172 Aluminium lake), kasutamiseks juuksevärvides

15905-32-5 / 16423-68-0 (Na) / 12227-78-0 (Al)

240-046-0 / 240-474-8 (Na) / 235-440-4 (Al)

1338

1-hüdroksü-2,4-diaminobenseen (2,4-diaminofenool) ja selle divesinikkloriidsoolad (2,4-diaminofenoolvesinikkloriid), kasutamiseks juuksevärvides

95-86-3 / 137-09-7 (HCl)

202-459-4 / 205-279-4 (HCl)

1339

1,4-dihüdroksübenseen (hüdrokinoon), välja arvatud III lisa kanne 14

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-aniliin-1-naftüül][4-(dimetüülamino)fenüül]metüleen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen]dimetüülammooniumkloriid (Basic Blue 26; CI 44045), kasutamiseks juuksevärvides

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinaatrium-3-[(2,4-dimetüül-5-sulfonatofenüül)aso]-4-hüdroksünaftaleen-1-sulfonaat (Ponceau SX; CI 14700), kasutamiseks juuksevärvides

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinaatriumtris[5,6-dihüdro-5-(hüdroksüimino)-6-oksonaftaleen-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferraat(3-); (Acid Green 1; CI 10020), kasutamiseks juuksevärvides

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenüülaso)resortsinool (Solvent Orange 1; CI 11920) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoksüfenüül)aso]naftool (Solvent Red 3; CI 12010) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-kloro-4-nitrofenüül)aso]-2-naftool (Pigment Red 4; CI 12085) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hüdroksü-N-(o-tolüül)-4-[(2,4,5-triklorofenüül)aso]naftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 112; CI 12370) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-kloro-2,4-dimetoksüfenüül)-4-[[5-[(dietüülamino)sulfonüül]-2-metoksüfenüül]aso]-3-hüdroksünaftaleen-2-karboksamiid (Pigment Red 5; CI 12490) ja selle soolad, kasutamiseks juuksevärvides

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinaatrium-4-[(5-kloro-4-metüül-2-sulfonatofenüül)aso]-3-hüdroksü-2-naftoaat (Pigment Red 48; CI 15865), kasutamiseks juuksevärvides

3564-21-4

222-642-2

1349

Kaltsium-3-hüdroksü-4-[(1-sulfonato-2-naftüül)aso]-2-naftoaat (Pigment Red 63:1; CI 15880), kasutamiseks juuksevärvides

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinaatrium-3-hüdroksü-4-(4′-sulfonatonaftüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat (Acid Red 27; CI 16185), kasutamiseks juuksevärvides

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dikloro[1,1′-bifenüül]-4,4′-diüül)bis(aso)]bis[N-(2,4-dimetüülfenüül)-3-oksobutüüramiid] (Pigment Yellow 13; CI 21100), kasutamiseks juuksevärvides

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[tsükloheksülideenbis[(2-metüül-4,1-fenüleen)aso]]bis[4-tsükloheksüülfenool] (Solvent Yellow 29; CI 21230), kasutamiseks juuksevärvides

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-fenüülaso)fenüülaso)-2-naftool (Solvent Red 23; CI 26100), kasutamiseks juuksevärvides

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranaatrium-6-amino-4-hüdroksü-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenüül)aso]-1-naftüül]aso]naftaleen-2,7-disulfonaat (Food Black 2; CI 27755), kasutamiseks juuksevärvides

2118-39-0

218-326-9

1355

Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, naatriumsool (Acid Blue 1; CI 42045), kasutamiseks juuksevärvides

129-17-9

204-934-1

1356

Etaanamiinium, N-(4-((4-(dietüülamino)fenüül)(5-hüdroksü-2,4-disulfofenüül)metüleen)-2,5-tsükloheksadieen-1-ülideen)-N-etüül-, hüdroksiid, sisesool, kaltsiumsool (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), kasutamiseks juuksevärvides

3536-49-0

222-573-8

1357

Divesinik(etüül)[4-[4-[etüül(3-sulfonatobensüül)amino](4-hüdroksü-2-sulfonatobenshüdrülideen]tsükloheksa-2,5-dieen-1-ülideen](3-sulfonatobensüül)ammoonium, dinaatriumsool (Fast Green FCF; CI 42053), kasutamiseks juuksevärvides

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-isobensofuraandiooni, metüülkinoliini ja kinoliini reaktsiooni saadused (Solvent Yellow 33; CI 47000), kasutamiseks juuksevärvides

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosiin (CI 50420), kasutamiseks juuksevärvides

8005-03-6

1360

8,18-dikloro-5,15-dietüül-5,15-dihüdrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]trifenodioksasiin (Pigment Violet 23; CI 51319), kasutamiseks juuksevärvides

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-dihüdroksüantrakinoon (Pigment Red 83; CI 58000), kasutamiseks juuksevärvides

72-48-0

200-782-5

1362

Trinaatrium-8-hüdroksüpüreen-1,3,6-trisulfonaat (Solvent Green 7; CI 59040), kasutamiseks juuksevärvides

6358-69-6

228-783-6

1363

1-hüdroksü-4-(p-toluidino)antrakinoon (Solvent Violet 13; CI 60725), kasutamiseks juuksevärvides

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tolüülamino)antrakinoon (Solvent Green 3; CI 61565), kasutamiseks juuksevärvides

128-80-3

204-909-5

1365

6-kloro-2-(6-kloro-4-metüül-3-oksobenso[b]tieen-2(3H)-ülideen)-4-metüülbenso[b]tiofeen-3(2H)-oon (VAT Red 1; CI 73360), kasutamiseks juuksevärvides

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-dihüdrokino[2,3-b]akridiin-7,14-dioon (Pigment Violet 19; CI 73900), kasutamiseks juuksevärvides

1047-16-1

213-879-2

1367

[29H,31H-ftalotsüaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]vask (Pigment Blue 15; CI 74160), kasutamiseks juuksevärvides

147-14-8

205-685-1

1368

Dinaatrium[29H,31H-ftalotsüaniindisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]kupraat(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), kasutamiseks juuksevärvides

1330-38-7

215-537-8

1369

Polüklorovaskftalotsüaniin (Pigment Green 7; CI 74260), kasutamiseks juuksevärvides

1328-53-6

215-524-7

1370

Diethylene glycol (DEG); 2,2′-oksüdietanool jääktasemeid vt III lisast

111-46-6

203-872-2

1371

Fütonadioon [INCI] / fütomenadioon [INN]

84-80-0 / 81818-54-4

201-564-2 / 279-833-9

1372

2-aminofenool (o-aminofenool; CI 76520) ja selle soolad

95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4

202-431-1 / 267-335-4

▼M3

1373

N-(2-nitro-4-aminofenüül)-allülamiin (HC Red No. 16) ja selle soolad

160219-76-1

 

▼M5

1374

Isopropüül 4-hüdroksübensoaat (INCI: Isopropylparaben)

Naatriumisool või isopropüülparabeeni soolad

4191-73-5

224-069-3

1375

Isobutüül 4-hüdroksübensoaat (INCI: Isobutylparaben)

4247-02-3

224-208-8

Naatriumisool või isobutüülparabeeni soolad

84930-15-4

284-595-4

1376

Fenüül 4-hüdroksübensoaat (INCI: Phenylparaben)

17696-62-7

241-698-9

1377

Bensüül 4-hüdroksübensoaat (INCI: Benzylparaben)

94-18-8

 

1378

Pentüül 4-hüdroksübensoaat (INCI: Pentylparaben)

6521-29-5

229-408-9

▼M10

1379

3-bensülideenkamper

15087-24-8

239-139-9

▼B

(1)   EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

(2)   Muudetud INNM-nimetus.

(3)   EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

(4)   Sama aine eraldi koostisainena vt II lisas viitenumbri 364 all.

(5)   Sama aine eraldi koostisainena vt II lisas viitenumbri 413 all.
III LISA

AINETE LOETELU, MIDA KOSMEETIKATOOTED VÕIVAD SISALDADA ÜKSNES ETTENÄHTUD PIIRANGUTE KOHASELTViitenumber

Aine määratlus

Piirangud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Nimetus koostisainete ühtses nimestikus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutamisvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Boorhape, boraadid ja tetraboraadid, välja arvatud aine nr 1184 II lisas

Boric acid

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

a)  Talgid

a)  5 % (boorhappena)

a)  Mitte kasutada alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodetes

Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal, kui vabade lahustuvate boraatide sisaldus on suurem kui 1,5 % (boorhappena)

a)  Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel

Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal

 

 

 

 

 

b)  Suuhügieenitooted

b)  0,1 % (boorhappena)

b)  Mitte kasutada alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodetes

b)  Mitte alla neelata

Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel

 

 

 

 

 

c)  Muud tooted (v.a kümblustooted ja juukselokkimistooted)

c)  3 % (boorhappena)

c)  Mitte kasutada alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodetes

Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal, kui vabade lahustuvate boraatide sisaldus on suurem kui 1,5 % (boorhappena)

c)  Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel

Mitte kasutada mahakooruval või ärritunud nahal

1b

Tetraboraadid, vt ka punkt 1a

 

 

 

a)  Kümblustooted

a)  18 % (boorhappena)

a)  Mitte kasutada alla 3-aastastele lastele ettenähtud toodetes

a)  Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel

b)  Juuksehooldustooted

b)  8 % (boorhappena)

 

b)  Põhjalikult loputada

▼M9

2a

Tioglükoolhape ja selle soolad

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)  Juuste lokkimis- või sirgendamistooted

a)  

i)  8 %

ii)  11 %

a)  

i)  Üldiseks kasutamiseks

Kasutusvalmis pH 7–9,5

ii)  Kutsealaseks kasutamiseks

Kasutusvalmis pH 7–9,5

Kasutustingimused:

a) b) c) d)

Vältida silma sattumist.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.

a) c) d)

Kanda sobivaid kindaid

Trükkida märgistusele:

a)i b) c)

Sisaldab tioglükolaati

Järgida kasutusjuhendit

Hoida lastele kättesaamatus kohas

a)ii d)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Sisaldab tioglükolaati

Järgida kasutusjuhendit

b)  Depileerimistarbed

b)  5 %

b)  Kasutusvalmis pH 7–12,7

c)  Muud mahapestavad tooted juustele Tooted

c)  2 %

c)  Kasutusvalmis pH 7–9,5

d)  Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

d)  11 %

Eespool nimetatud protsendid arvutatakse tioglükoolhappena

d)  Kutsealaseks kasutamiseks

Kasutusvalmis pH 7–9,5

▼B

2b

Tioglükoolhappe estrid

 

 

 

Juuste lokkimis- või sirgendamistooted

a)  8 %

Üldiseks kasutamiseks

Kasutusvalmis pH 6–9,5

Kasutustingimused:

a) b)

Nahaga kokkupuutel võib põhjustada allergilise reaktsiooni

Vältida silma sattumist

Silma sattumisel viivitamatult loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole

Kanda sobivaid kindaid

Hoiatused:

Sisaldab tioglükolaati

Järgida kasutusjuhendit

Hoida lastele kättesaamatus kohas

b)  11 %

Eespool nimetatud protsendid arvutatakse tioglükoolhappena

Kutsealaseks kasutamiseks

Kasutusvalmis pH 6–9,5

b)  Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

3

Oksaalhape, selle estrid ja leeliselised soolad

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Tooted juuste ja näokarvade jaoks

5 %

Kutsealaseks kasutamiseks

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

4

Ammoniaak

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 %, ammoniaagina (NH3)

 

Üle 2 % sisalduse puhul märkida: Sisaldab ammoniaaki

5

Tosüülklooramiidnaatrium (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

 

0,2 %

 

 

6

Leelismetallide kloraadid

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)  Hambapasta

b)  Muud tooted

a)  5 %

b)  3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7/

 

 

 

 

7

Diklorometaan

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (kui segatud 1,1,1-trikloroetaaniga, ei tohi üldsisaldus ületada 35 %)

Lisandina mitte rohkem kui 0,2 %

 

▼M1

8

p-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid ja nende soolad; o-fenüleendiamiini N-asendatud derivaadid, (1) v.a mujal käesolevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid.

 

 

 

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)  üldiseks kasutamiseks

a)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)  kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 3 % (vaba alusena arvutatult).

b)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid”

8a

p-fenüleendiamiin ja selle soolad

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)  üldiseks kasutamiseks

a)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)  kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2 % (vaba alusena arvutatult).

b)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid”

▼M4

8b

p-fenüleendiamiin ja selle soolad

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

 

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 2% (vaba alusena arvutatult).

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

image Toode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

— on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.

Sisaldab fenüleendiamiine.

Kanda sobivaid kindaid”

▼M18

8c

Etanool, 2,2′- [(2-nitro-1,4-fenüleen)diimino]bis-(9CI)

N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine

84041-77-0

281-856-4

a)  Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)  Alates 3. septembrist 2017: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

Nii a kui ka b puhul: alates 3. septembrist 2017:

— mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

— suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

— hoida nitritivabas mahutis

a)  Alates 3. märtsist 2018: trükkida märgistusele:

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

b)  Juuksevärvaine mitteoksüdeerivates juuksevärvides

b)  Alates 3. septembrist 2017: 1,5 %

▼M1

9

►M18  Metüülfenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad, (1) välja arvatud ained viitenumbrite 9a ja 9b all käesolevas lisas ja ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas ◄

 

 

 

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a)  üldiseks kasutamiseks

a)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Mitte kasutada ripsmete või kulmude värvimiseks.”

b)  kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 5 % (vaba alusena arvutatult).

b)  Trükkida märgistusele

seguvahekord.

„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Kanda sobivaid kindaid”

▼M18

9a

1,4-benseendiamiin, 2-metüül-

2,5-diaminotolueensulfaat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

a)  Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

a) i)  Üldiseks kasutamiseks

a) ii)  Kutsealaseks kasutamiseks

a)  Trükkida märgistusele: seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

a) i)  Mitte kasutada ripsmete värvimiseks.

a) ii)  Kanda sobivaid kaitsekindaid.

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.”

b)  Alates 3. märtsist 2018: trükkida märgistusele: seguvahekord.

image Toode võib põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel. „Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ripsmeid ei tohi värvida, kui kliendil:

— on näol lööve või kui kliendi peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— on kunagi pärast juuste või ripsmete värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.

Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.

Sisaldab fenüleendiamiine (tolueendiamiine).

Kanda sobivaid kaitsekindaid

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.”

b)  Ripsmete värvimiseks ettenähtud tooted

b)  Kutsealaseks kasutamiseks

Nii a kui ka b puhul: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada vaba alusena arvutatult 2,0 % või sulfaatsoolana 3,6 %.

▼M18

9b

1-metüül-2,6-bis- (2-hüdroksüetüülamino)- benseen

2,6-Dihydroxyethylaminotoluene

149330-25-6

443-210-1

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Alates 3. septembrist 2017: pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 1,0 %.

— mitte kasutada koos nitroosivate ainetega

— suurim nitrosoamiini sisaldus: 50 μg/kg

— hoida nitritivabas mahutis

Alates 3. märtsist 2018: trükkida märgistusele:

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

▼M1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

11

Diklorofeen

Dichlorophen

97-23-4

202-567-1

 

0,5 %

 

Sisaldab diklorofeeni

►M4  12

Vesinikperoksiid ja muud ühendid või segud, millest vabaneb vesinikperoksiid, sh karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiid.

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)  Juuksehooldusvahendid

a)  12 % H2O2 (40 mahuprotsenti), sisalduv või vabanev ◄

 

►M4  
Nii a kui ka f puhul: Kanda sobivaid kindaid
Nii a, b, c kui ka e puhul:
Sisaldab vesinikperoksiidi.
Vältida silma sattumist.
Silma sattumisel viivitamatult loputada.  ◄

►M4  b)  Nahahooldus tooted

b)  4 % H2O2, sisalduv või vabanev ◄

►M4  c)  Küünetugevdajad

c)  2 % H2O2, sisalduv või vabanev

d)  Suuhügieenitooted, sh suuloputusvedelik, hambapasta ja hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

d)  ≤ 0,1 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)  Hammaste valgendamiseks või pleegitamiseks ettenähtud tooted

e)  > 0,1 % ≤ 6 % H2O2, sisalduv või vabanev

e)  Müüa ainult hambaarstidele.

Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel nagu määratletud direktiivis 2005/36/EÜ (15) või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel võib teha tarbijatele kättesaadavaks kasutusetappide lõpuleviimiseks.

Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel. ◄

►M4  
e)  H2O2 sisaldus või vabanemine märgitud protsentides.
Mitte kasutada alla 18aastastel lastel/noorukitel.
Müüa ainult hambaarstidele. Igas kasutusetapis lubada esimest korda kasutada ainult hambaarstidel või nende otsese järelevalve all, kui on tagatud samaväärne ohutustase. Seejärel teha kasutuse lõppetapis kättesaadavaks tarbijatele.  ◄

►M4  f)  Ripsmetele ettenähtud tooted

f)  2 % H2O2, sisalduv või vabanev

f)  Üksnes kutsealaseks kasutamiseks ◄

►M4  
f)  Trükkida märgistusele:
„Üksnes kutsealaseks kasutamiseks
Väldi silma sattumist.
Toote silma sattumisel silmi viivitamata loputada.
Sisaldab vesinikperoksiidi.”  ◄

13

Formaldehüüd (2)

Formaldehyde

50-00-0

200-001-8

Küünetugevdajad

5 % (formaldehüüdina)

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk peab olema tooteesitluse põhjal selge

Kaitsta küünevalli rasva või õliga

Sisaldab formaldehüüdi (3)

▼M1

14

Hüdrokinoon

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Tehisküüned

0,02 % (kasutusvalmis segus)

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

— Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

— Vältida kokkupuudet nahaga.

— Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid

▼M13

15a

Kaalium- või naatriumhüdroksiid (21)

Potassium hydroxide/sodium hydroxide

1310-58-3/1310-73-2

215-181-3/215-185-5/

a)  Küünevalli pehmendaja

a)  5 % (5)

 

a)  Sisaldab leelist

Vältida silma sattumist

Võib põhjustada pimedaksjäämist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

b)  Juuste sirgendaja

2 % (5)

Üldiseks kasutamiseks

Sisaldab leelist

Vältida silma sattumist

Võib põhjustada pimedaksjäämist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

4,5 % (5)

Kutsealaseks kasutamiseks

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

Vältida silma sattumist

Võib põhjustada pimedaksjäämist

c)  pH reguleerija depileerimistoodetes

 

c)  pH < 12,7

c)  Hoida lastele kättesaamatus kohas

Vältida silma sattumist

d)  Muuks kasutuseks pH reguleerijana

 

d)  pH < 11

 

▼B

15b

Liitiumhüdroksiid

Lithium hydroxide

1310-65-2

215-183-4

a)  Juuste sirgendajad

2 % (6)

Üldiseks kasutamiseks

a)  Sisaldab leelist

Vältida silma sattumist

Võib põhjustada pimedaksjäämist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

4,5 % (6)

Kutsealaseks kasutamiseks

Vältida silma sattumist

Võib põhjustada pimedaksjäämist

b)  pH reguleerija — depileerimistooted

 

pH < 12,7

b)  Sisaldab leelist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Vältida silma sattumist

c)  Muuks kasutuseks — pH reguleerijana (ainult mahapestavates kosmeetikatoodetes)

 

pH < 11

 

15c

Kaltsiumhüdroksiid

Calcium hydroxide

1305-62-0

215-137-3

a)  Juuste sirgendajad, mis sisaldavad kahte komponenti: kaltsiumhüdroksiidi ja guanidiini soola

a)  7 % (kaltsiumhüdroksiidina)

 

a)  Sisaldab leelist

Vältida silma sattumist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Võib põhjustada pimedaksjäämist

b)  pH reguleerija — depileerimistooted

 

b)  pH < 12,7

b)  Sisaldab leelist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Vältida silma sattumist

c)  Muuks kasutuseks (nt pH reguleerija või töötlemise abiaine)

 

c)  pH < 11

 

▼M13

15d

Kaaliumhüdroksiid (22)

Potassium hydroxide

1310-58-3

215-181-3

Nahapaksendite pehmendaja/eemaldaja

1,5 % (5)

 

Sisaldab leelist

Vältida silma sattumist

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Lugege hoolikalt kasutusjuhiseid

▼M3

16

1-naftalenool

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Juuksevärvaine oksüdeerivates juuksevärvides

 

Pärast oksüdeerivates tingimustes segamist ei tohi suurim juustele kantav kontsentratsioon ületada 2,0 %.

Trükkida märgistusele:

seguvahekord.

image Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone.

Lugege juhend läbi ja järgige seda.

Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastel lastel.

„Musta hennaga” tehtud ajutised tätoveeringud võivad suurendada allergia tekkimise ohtu.

Ärge värvige juukseid,

— kui teie näol on lööve või kui teie peanahk on tundlik, ärritatud või kahjustatud;

— kui teil on kunagi pärast juuste värvimist esinenud mingeid reaktsioone;

— kui teil on varem „musta hennaga” tehtud ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid reaktsioone.”

▼B

17

Naatriumnitrit

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Rooste inhibiitor

0,2 %

Mitte kasutada koos sekundaarsete ja/või tertsiaarsete amiinide või muude ainetega, mis moodustavad nitrosoamiine

 

18

Nitrometaan

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Rooste inhibiitor

0,3 %

 

 

19

Ümber paigutatud või välja jäetud

20

Ümber paigutatud või välja jäetud

21

(8α, 9R)-6'-metoksü-tsinhonaan-9-ool ja selle soolad

Quinine

130-95-0

205-003-2

a)  Mahapestavad tooted juustele

a)  0,5 % (kiniinialusena)

 

 

b)  Mittemahapestavad tooted juustele

b)  0,2 % (kiniinialusena)

 

 

▼M3

►M4  22

1,3-benseendiool

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)  Juuksevärvaine oksüdatiivsetes juuksevärvides

 

Nii a kui ka b puhul:

Pärast oksüdatiivsetes tingimustes segamist ei tohi suurim juustele või ripsmetele kantav kontsentratsioon ületada 1,25 %. ◄