2009R0669 — ET — 01.07.2011 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 669/2009,

24. juuli 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 194, 25.7.2009, p.11)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

Komisjoni määrus (EL) nr 212/2010, 12. märts 2010,

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Komisjoni määrus (EL) nr 878/2010, 6. oktoober 2010,

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Komisjoni määrus (EL) nr 1099/2010, 26. november 2010,

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Komisjoni määrus (EL) nr 187/2011, 25. veebruar 2011,

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 433/2011, 4. mai 2011,

  L 115

5

5.5.2011


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 072, 20.3.2010, lk 46  (669/2009)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 669/2009,

24. juuli 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil ja muudetakse otsust 2006/504/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, ( 1 ) eriti selle artikli 15 lõiget 5 ja artikli 63 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, ( 2 ) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on kehtestatud ühenduse tasandil ametliku kontrollimise korraldamise üldiste eeskirjade ühtlustatud raamistik, mis hõlmab ka sööda ja toidu ametlikku kontrollimist impordil kolmandatest riikidest. Lisaks on määruses sätestatud nõue koostada nimekiri mitteloomse sööda ja toidu kohta, mille suhtes tuleb teadaolevast või kujunevast riskist lähtuvalt ette näha kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine I lisas nimetatud territooriumidele sisenemise kohas. Kontrollimise kõrgendatud rangusaste peaks ühelt poolt võimaldama tõhusamalt reageerida teadaolevale või kujunevale riskile ja teisalt koguda täpseid seireandmeid laboratoorsete analüüside ebasoodsate tulemuste ilmnemise ja levimise kohta.

(2)

Asjakohase nimekirja koostamisel tuleks arvesse võtta teatavaid konkreetse mitteloomse sööda või toiduga seotud teadaoleva või kujuneva riski tuvastamist võimaldavaid kriteeriume.

(3)

Kuni nimekirja koostamiseks vajaliku standardmetoodika ja -kriteeriumide vastuvõtmiseni tuleks nimekirja koostamisel ja uuendamisel arvesse võtta määrusega (EÜ) nr 178/2002 loodud toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu saadud teateid, Toidu- ja Veterinaarameti ning kolmandate riikide aruandeid, teabevahetust komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Toiduohutusameti vahel ning teaduslikke hinnanguid.

(4)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatakse, et kõrgendatud rangusastmega kontrollimise korraldamiseks määravad liikmesriigid konkreetsed sisenemiskohad, milles on olemas asjakohased kontrollivahendid eri liiki sööda ja toidu jaoks. Vastavalt sellele on asjakohane sätestada käesolevas määruses nõuded määratud sisenemiskohtade suhtes, et tagada ühtne tõhus kontrollimine.

(5)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatakse, et kõrgendatud rangusastmega kontrollimise korraldamiseks peavad liikmesriigid nõudma, et saadetiste eest vastutavad sööda- ja toidukäitlejad teataksid eelnevalt vastavate saadetiste saabumisest ja laadist. Sellele tuginedes tuleks ühtse lähenemise tagamiseks kehtestada kogu ühenduses käesoleva määrusega hõlmatud mitteloomse sööda ja toidu impordiks ühine sisenemisdokumendi näidisvorm. Ühine sisenemisdokument tuleb tollile esitada, kui saadetisi deklareeritakse vabasse ringlusse laskmise loa saamiseks.

(6)

Lisaks on kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise teatava ühtsuse tagamiseks ühenduse tasandil asjakohane käesolevas määruses sätestada, et nimetatud ametlik kontrollimine hõlmab dokumentide, identsuse ja füüsilist kontrollimist.

(7)

Kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise korraldamiseks tuleks eraldada piisavad rahalised vahendid. Liikmesriigid peaksid koguma lõive kõnealuse kontrollimisega seotud kulude katmiseks. Nimetatud lõivud tuleb arvutada kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 VI lisas sätestatud kriteeriumidega.

(8)

Komisjoni 23. mai 2005. aasta otsuses 2005/402/EÜ (vürtspaprika, vürtspaprikatoodete, kurkuma ja palmiõliga seotud erakorraliste meetmete kohta) ( 3 ) on sätestatud, et nimetatud tooteid sisaldavatel saadetistel peab kaasas olema analüüsiaruanne, mis tõendab, et saadetis ei sisalda järgmisi aineid: sudaan I (CASi number 842-07-9), sudaan II (CASi number 3118-97-6), sudaan III (CASi number 85-86-9) või sudaan IV (85-83-6). Pärast nimetatud meetmete vastuvõtmist on toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu saadud vähem teateid, mis viitab olukorra olulisele paranemisele asjaomaste toodete sudaanisisalduse osas Seetõttu on asjakohane loobuda otsuses 2005/402/EÜ sätestatud nõudest, et iga imporditavate toodete saadetisega peab kaasas olema analüüsiaruanne, ja selle asemel näha ette vastavate saadetiste ühendusse sisenemise kohas nende suhtes ühtse kõrgendatud rangusastmega kontrollimine. Otsus 2005/402/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(9)

Komisjoni 12. juuli 2006. aasta otsusega 2006/504/EÜ (eritingimuste kehtestamise kohta teatavatest kolmandatest riikidest imporditud teatavatele toiduainetele seoses nende aflatoksiinide saastuse ohuga) ( 4 ) on ette nähtud sagedasem kontrollimine (50 % kõigist saadetistest) aflatoksiinide tuvastamiseks Brasiiliast pärit maapähklites. Pärast kõnealuste meetmete vastuvõtmist on toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu saadud vähem teateid aflatoksiinide esinemise kohta Brasiiliast pärit maapähklites Seetõttu on asjakohane lõpetada otsusega 2006/504 kehtestatud meetmed nimetatud kaupade suhtes ning näha nende asemel ette ühtse kõrgendatud rangusastmega kontrollimine nende kaupade ühendusse sisenemise kohas. Otsust 2006/504/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(10)

Määratud sisenemiskohtade suhtes kehtivate miinimumnõuete kohaldamine võib liikmesriikidele kaasa tuua praktilisi raskusi. Seetõttu tuleb määruses sätestada üleminekuaeg, mille jooksul nimetatud nõudeid järk-järgult rakendada. Seda silmas pidades tuleb liikmesriikide pädevatel asutustel lubada selle üleminekuaja jooksul korraldada nõutavat identsuse ja füüsilist kontrollimist muudes kontrollpunktides kui määratud sisenemiskohad. Sellisel juhul peaksid kontrollpunktid vastama määratud sisenemiskohtade suhtes käesoleva määrusega sätestatud miinimumnõuetele.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 15 lõike 5 kohased kõrgendatud rangusastmega kontrollimise korraldamise eeskirjad käesoleva määruse I lisas loetletud mitteloomse sööda ja toidu impordi suhtes kõnealuse määruse I lisas viidatud territooriumidele sisenemise kohtades.

Artikkel 2

I lisa ajakohastamine

I lisas esitatud nimekirja koostamisel ja korrapärasel ajakohastamisel tuleb arvesse võtta vähemalt järgmisi teabeallikaid:

a) toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu saadud teateid;

b) Toidu- ja Veterinaarameti avaldatud aruandeid ja teavet;

c) kolmandate riikide avaldatud aruandeid ja teavet;

d) teabevahetust komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa Toiduohutusameti vahel;

e) teaduslikke hinnanguid (vajaduse korral).

I lisas esitatud nimekirja tuleb ajakohastada korrapäraselt ning vähemalt kord kvartalis.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „ühine sisenemisdokument” – dokument, mille näidisvorm on esitatud II lisas ja mille peab artikli 6 kohaselt täitma sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja ning ametliku kontrollimise teostamist kinnitav pädev asutus;

b) „määratud sisenemiskoht” – määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 17 lõike 1 esimeses taandes kirjeldatud sisenemiskoht kõnealuse määruse I lisas viidatud territooriumidele. Juhul kui meritsi saabuvad saadetised laaditakse maha selleks, et laadida need teisele laevale saadetiste edasiseks transportimiseks mõne teise liikmesriigi territooriumile, on määratud sisenemiskohaks viimasena nimetatud sadam;

c) „saadetis” – käesoleva määruse I lisas loetletud sama tooteklassi või -liigi mitteloomse sööda või toidu kogus, mille suhtes kehtivad samad dokumendid ja mida veetakse sama transpordivahendiga samast kolmandast riigist või vastava riigi osast.

Artikkel 4

Määratud sisenemiskohtade miinimumnõuded

Ilma et see piiraks artiklis 19 sätestatut, peab määratud sisenemiskohtades olema vähemalt:

a) piisav arv sobiva kvalifikatsiooniga ja kogenud töötajaid saadetiste ettenähtud kontrollimiseks;

b) asjakohased ruumid, kus pädev asutus saab vajalikku kontrollimist korraldada;

c) üksikasjalikud juhendid analüüsiks proovide võtmise ja kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 12 lõikega 1 määratud laboratooriumisse („määratud labor”) saatmise kohta;

d) ruumid saadetiste (ja konteinersaadetiste) nõuetekohaseks hoidmiseks kinnipidamise ajal, kui oodatakse punktis c osutatud analüüside tulemusi, ning piisav arv laoruume, sh külmhooneid juhuks, kui saadetist peab hoidma kindlaksmääratud temperatuuril;

e) seadmed mahalaadimiseks ja analüüsiks proovide võtmiseks;

f) vajaduse korral võimalus saadetis varjualuses maha laadida ja sellest analüüsideks proove võtta;

g) määratud labor, kus on võimalik punktis c osutatud analüüse teha ja mis asub kohas, kuhu saab proove kiiresti saata.

Artikkel 5

Määratud sisenemiskohtade nimekiri

Iga I lisas nimetatud toote kohta peavad liikmesriigid määratud sisenemiskohtade nimekirja ja avalikustavad need Internetis. Liikmesriigid teatavad komisjonile nende nimekirjade Interneti-aadressid.

Teabe eesmärgil esitab komisjon oma veebisaidil viidad riikide nimekirjadele.

Artikkel 6

Eelnev saadetistest teatamine

Saadetiste eest vastutavad sööda- ja toidukäitlejad või nende esindajad teevad eelnevalt teatavaks eeldatava kuupäeva ja kellaaja, millal saadetis peaks määratud sisenemiskohta saabuma, ning saadetise laadi.

▼C1

Selleks täidavad nad ühise sisenemisdokumendi I osa ja saadavad selle vähemalt üks tööpäev enne saadetise tegelikku saabumist määratud sisenemiskoha pädevale asutusele.

▼B

Artikkel 7

Ühise sisenemisdokumendi keel

Ühine sisenemisdokument koostatakse määratud sisenemiskoha liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest.

Liikmesriik võib siiski nõustuda ühise sisenemisdokumendi koostamisega mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 8

Kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtades

1.  Määratud sisenemiskoha pädev asutus korraldab viivitamata:

a) kõigi saadetiste dokumentide kontrollimise kahe tööpäeva jooksul pärast saadetise saabumist määratud sisenemiskohta, kui ei teki ettenägematuid ja vältimatuid olukordi;

b) identsuse ja füüsilise kontrollimise, sh laboratoorsed analüüsid, I lisas esitatud sagedusega ja viisil, mis ei võimalda sööda- ja toidukäitlejatel või nende esindajatel ennustada, kas konkreetset saadetist võidakse vastavalt kontrollida või mitte; füüsilise kontrollimise tulemused peavad olema kättesaadavad niipea, kui tehniliselt võimalik.

2.  Pärast lõikega 1 ette nähtud kontrollimise lõpuleviimist teeb pädev asutust järgmist:

a) täidab ühise sisenemisdokumendi II osa ning pädeva asutuse vastutav ametnik kinnitab templi ja allkirjaga dokumendi originaali;

b) teeb allkirjastatud ja templiga varustatud ühisest sisenemisdokumendist koopia ja säilitab selle.

Ühise sisenemisdokumendi originaal on saadetisega edasisel veol kaasas, kuni saadetis jõuab sisenemisdokumendil märgitud sihtkohta.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus võib lubada saadetise edasitoimetamist enne füüsilise kontrollimise tulemuste selgumist. Kui luba on antud, teavitab määratud sisenemiskoha pädev asutus sihtkoha pädevat asutust ja kehtestatakse asjakohane kord, et tagada saadetiste viibimine pädevate ametiasutuste pideva kontrolli all ning et saadetisi ei ole kogu kontrollimise ajal võimalik mis tahes viisil avada.

Juhul kui saadetist transporditakse enne füüsilise kontrollimise tulemuste selgumist, tuleb selleks väljastada sisenemisdokumendi originaali kinnitatud koopia.

Artikkel 9

Eriasjaolud

1.  Asjaomase liikmesriigi taotlusel võib komisjon lubada geograafiliste piirangute tingimustes tegutsevate määratud sisenemiskohtade pädevatel ametiasutustel korraldada füüsilist kontrollimist sööda- ja toidukäitlejate ruumides, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) see ei kahjusta kontrollimise tõhusust määratud sisenemiskohtades;

b) ruumid vastavad artiklis 4 sätestatud nõudmistele ja liikmesriik on nende kasutamise kõnealuseks otstarbeks heaks kiitnud;

c) on kehtestatud asjakohane kord, et tagada alates saadetise määratud sisenemiskohta saabumise hetkest selle viibimine määratud sisenemiskohtade pädevate ametiasutuste pideva kontrolli all ning et saadetisi ei ole kogu kontrollimise ajal võimalik mis tahes viisil avada.

2.  Erandina artikli 8 lõikest 1 võib erandjuhul uue toote I lisasse kandmise otsusega kaasneda olukord, mille puhul võib pädev asutus korraldada vajaduse korral sööda- ja toidukäitleja ruumides kõnealuse toote saadetise identsuse ja füüsilise kontrollimise sisenemisdokumendil märgitud sihtkohas, kui lõike 1 punktides b ja c sätestatud tingimused on täidetud ja eeldusel, et täidetud on ka järgmised tingimused:

a) toode on kergesti riknev või pakendi eriomadused on sellised, et proovide võtmisel määratud sisenemiskohas tekiks toiduohutuse seisukohast tõsine oht või sellega kaasneks toote liiga ulatuslik kahjustamine;

b) pädev asutus on kehtestanud määratud sisenemiskohas asjakohase koostöökorra ja tagab füüsilise kontrollimise tulemusena, et

i) saadetisi ei ole kogu kontrollimise ajal võimalik mis tahes viisil avada;

ii) artiklis 15 sätestatud aruandlusnõuded on täidetud.

Artikkel 10

Vabasse ringlusse lubamine

▼C1

Saadetiste vabasse ringlusse lubamiseks peab sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja esitama tollile ühise sisenemisdokumendi või selle elektroonilise ekvivalendi, mille pädev asutus on korrektselt täitnud pärast kõiki artikli 8 lõikega 1 ettenähtud kontrollimisi ja füüsilise kontrollimise soodsa tulemuse selgumist (kui kõnealune kontrollimine on ette nähtud).

▼B

Artikkel 11

Sööda- ja toidukäitlejate kohustused

Kui saadetise eriomadused seda nõuavad, peavad sööda- ja toidukäitleja või tema esindaja tegema pädevale asutusele kättesaadavaks:

a) piisavad inimressursid ja logistika saadetise mahalaadimiseks, et saaks korraldada ametlikku kontrollimist;

b) eriveo ja/või eripakendi puhul proovi võtmiseks vajaliku varustuse, kui proovivõtmise standardvarustus ei võimalda nõuetekohaselt proove võtta.

Artikkel 12

Saadetiste osadeks jagamine

Saadetisi ei jagata osadeks enne, kui kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine on lõpule viidud ja pädev asutus on täitnud ühise sisenemisdokumendi artikli 8 kohaselt.

Kui saadetis jagatakse, peab kuni kauba vabasse ringlusesse lubamiseni olema iga saadetise osaga kaasas pädeva asutuse kinnitatud ühise sisenemisdokumendi koopia.

Artikkel 13

Nõuetele mittevastavus

Kui ametliku kontrollimise käigus tuvastatakse nõuetele mittevastavus, täidab pädeva asutuse vastutav ametnik ühise sisenemisdokumendi III osa ja võetakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklite 19, 20 ja 21 kohased meetmed.

Artikkel 14

Lõivud

1.  Liikmesriigid tagavad käesoleva määrusega ette nähtud kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimise käigus tekkinud lõivude kogumise kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 27 lõikega 4 ja kõnealuse määruse VI lisas sätestatud kriteeriumidega.

2.  Saadetise eest vastutavad sööda- ja toidukäitlejad või nende esindajad tasuvad lõikes 1 osutatud lõivud.

Artikkel 15

Aruandlus komisjonile

1.  I lisas loetletud mitteloomse sööda ja toidu pidevaks hindamiseks edastavad liikmesriigid komisjonile saadetiste aruande.

Nimetatud aruanne esitatakse kord kvartalis igale kvartalile järgneva kuu lõpuks.

2.  Aruanne peab sisaldama järgmist teavet:

a) iga saadetise üksikasju, sh:

i) iga saadetise netokaal;

ii) iga saadetise päritoluriik;

b) saadetiste arv, millest on võetud analüüside tarbeks proove;

c) artikli 8 lõikes 1 sätestatud kontrollimise tulemused;

3.  Komisjon kogub lõike 2 kohased aruanded kokku ja teeb need kättesaadavaks liikmesriikidele.

Artikkel 16

Otsuse 2006/504/EÜ muudatused

Komisjoni otsust 2006/504/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) artikli 1 punkti a alapunktid iii, iv ja v jäetakse välja;

2) artikli 5 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) Brasiiliast pärit toiduainete puhul igast partiist”;

3) artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

Artikkel 17

Otsuse 2005/402/EÜ kehtetuks tunnistamine

Komisjoni otsus 2005/402/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 18

Kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust hakatakse kohaldama 25. jaanuarist 2010.

▼M1

Artikkel 19

Üleminekumeetmed

1.  Juhul, kui määratud sisenemiskohas puuduvad artikli 8 lõike 1 punkti b kohaseks identsuse ja füüsiliseks kontrollimiseks nõutavad vahendid, võib käesoleva määruse jõustumiskuupäevast alates viie aasta jooksul enne kaupade vabasse ringlusse lubamist nimetatud kontrollimist korraldada mõnes teises sama liikmesriigi kontrollpunktis, millele pädev asutus on vastava loa andnud, kui kontrollpunkt vastab artiklis 4 sätestatud miinimumnõuetele.

2.  Liikmesriigid teevad oma veebisaidi kaudu üldsusele teatavaks kooskõlas lõikega 1 loa saanud kontrollpunktid.

▼B

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M5
I LISA

(A)    Mitteloomne sööt ja toit, mille suhtes nähakse ette kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine määratud sisenemiskohtadesSööt ja toit

(kavandatud kasutusotstarve)

CN-KOOd (1)

Päritoluriik

Oht

Identsuse ja füüsilise kontrollimise sagedus (%)

—  Koorimata maapähklid

—  1202 10 90

Argentina

Aflatoksiinid

10

—  Kooritud maapähklid

—  1202 20 00

—  Maapähklivõi

—  2008 11 10

—  Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

—  Koorimata maapähklid

—  1202 10 90

Brasiilia

Aflatoksiinid

10

—  Kooritud maapähklid

—  1202 20 00

—  Maapähklivõi

—  2008 11 10

—  Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Kuivatatud nuudlid

ex19 02

Hiina

Alumiinium

10

(Toit)

—  Spargeload (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikaani Vabariik

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (3)

50

—  Karella-kibekurk

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Pudelkõrvits

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Piprad (Capsicum spp)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Baklažaanid

—  0709 30 00; ex071080 95

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

—  Apelsinid (värsked või kuivatatud)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Egiptus

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (7)

10

—  Virsikud

—  0809 30 90

—  Granaatõunad

—  ex081090 95

—  Maasikad

—  0810 10 00

—  Aedoad

—  ex070820 00

(Toit – värske puu- ja köögivili)

 

—  Koorimata maapähklid

—  1202 10 90

Ghana

Aflatoksiinid

50

—  Kooritud maapähklid

—  1202 20 00

—  Maapähklivõi

—  2008 11 10

(Sööt ja toit)

 

Karrilehed (Bergera/Murraya koenigii)

ex121190 85

India

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (5)

10

(Toit – värsked ürdid)

—  Vürtspaprika (Capsicum annuum), terve vili

—  ex090420 10

India

Aflatoksiinid

50

—  Vürtspaprika (Capsicum annuum), jahvatatud

—  ex090420 90

—  Vürtspaprikatooted (karri)

—  0910 91 05

—  Muskaatpähkel (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Muskaatõis (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Ingver (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (kollajuur)

—  0910 30 00

(Toit – kuivatatud vürtsid)

 

—  Koorimata maapähklid

—  1202 10 90

India

Aflatoksiinid

20

—  Kooritud maapähklid

—  1202 20 00

—  Maapähklivõi

—  2008 11 10

—  Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

Värske okra

ex070990 90

India

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (2)

10

(Toit)

Arbuusi- (egusi, Citrullus lanatus) seemned ja nendest saadud tooted

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigeeria

Aflatoksiinid

50

(Toit)

Inimtoiduks ettenähtud basmati riis

ex10 06 30

Pakistan

Aflatoksiinid

20

(Toit – kroovitud riis)

—  Vürtspaprika (Capsicum annuum), terve vili

—  ex090420 10

Peruu

Aflatoksiinid ja ohratoksiin A

10

—  Vürtspaprika (Capsicum annuum), jahvatatud

—  ex090420 90

(Toit – kuivatatud vürtsid)

 

—  Koorimata maapähklid

—  1202 10 90

Lõuna-Aafrika Vabariik

Aflatoksiinid

10

—  Kooritud maapähklid

—  1202 20 00

—  Maapähklivõi

—  2008 11 10

—  Muul viisil töödeldud või konserveeritud maapähklid

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Sööt ja toit)

 

—  Värske vürtspaprika (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Tai

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (9)

10

(Toit)

—  Koriandrilehed

—  ex070990 90

Tai

Salmonella (6)

10

—  Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

—  ex121190 85

—  Piparmünt

—  ex121190 85

(Toit – värsked ürdid)

 

—  Koriandrilehed

—  ex070990 90

Tai

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

20

—  Basiilik (püha basiilik, vürtsbasiilik)

—  ex121190 85

(Toit – värsked ürdid)

 

—  Spargeload

—  ex070820 00; ex071022 00

Tai

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (4)

50

—  Baklažaanid

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Kapsasköögiviljad

—  0704; ex071080 95

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

—  Paprikad (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Türgi

Pestitsiidide jääke on analüüsitud meetodikombinatsioonidel GC-MS ja LC-MS põhineval multimeetodil või ühe jäägi meetodil (8)

10

—  Tomatid

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Toit – värske, jahutatud või külmutatud köögivili)

 

Rosinad

0806 20

Usbekistan

Ohratoksiin A

50

(Toit)

—  Vürtspaprika (Capsicum annuum), jahvatatud

—  ex090420 90

Kõik kolmandad riigid

Sudaani-sisaldus

10

—  Vürtspaprikatooted (karri)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (kollajuur)

—  0910 30 00

(Toit – kuivatatud vürtsid)

 

—  Punane palmiõli

—  ex151110 90

(Toit)

 

(1)   Kui mingi CN-koodi alla kuuluvatest toodetest on vaja üle vaadata üksnes teatav osa ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile ex (näiteks ex10 06 30: ainult inimtoiduks ettenähtud basmati riis).

(2)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, metamidofoss, triasofoss, endosulfaan, monokrotofoss.

(3)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: amitraas, atsefaat, aldikarb, benomüül, karbendasiim, klorofenapüür, kloropürifoss, CS2 (ditiokarbamaadid), diafentiuroon, diasinoon, diklorofoss, dikofool, dimetoaat, endosulfaan, fenamidoon, imidaklopriid, malatioon, metamidofoss, metiokarb, metomüül, monokrotofoss, ometoaat, oksamüül, profenofoss, propikonasool, tiabendasool, tiaklopriid.

(4)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: atsefaat, karbarüül, karbendasiim, karboruraan, kloropürifoss, metüülkloropürifoss, dimetoaat, etioon, malatioon, metalaksüül, metamidofoss, metomüül, monokrptofoss, ometoaat, profenofoss, protiofoss, ginalfoss, triadimefoon, triasofoss, dikrotofoss, EPN, triforiin.

(5)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: triasofoss, metüüloksüdemeteoon, kloropürifoss, atseetamipriid, tiametoksaam, klotianidiin, metamidofoss, atsefaat, propargiit, monokrotofoss.

(6)   Standardmeetod EN/ISO 6579 või sertifitseeritud meetod, mis on valideeritud nimetatud standardmeetodi alusel, kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1) artikliga 5.

(7)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karbendasiim, tsüflutriin, tsüprodiniil, diasinoon, dimetoaat, etioon, fenitrotioon, fenpropatriin, fludioksoniil, heksaflumuroon, λ-tsühalotriin, metiokarb, metomüül, ometoaat, oksamüül, fentoaat, metüültiofanaat.

(8)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: metomüül, oksamüül, karbendasiim, klofentesiin, diafentiuroon, dimetoaat, formetanaat, malatioon, protsümidoon, tetradifoon, tiofanaat-metüül.

(9)   Eelkõige järgmiste pestitsiidide jäägid: karboruraan, metomüül, ometoaat, dimetoaat, triasofoss, malatioon, profenofoss, protiofoss, etioon, karbendasiim, triforiin, protsümidoon, formetanaat.

(B)    Mõisted

Käesolevas lisas märgib „sudaanisisaldus” järgmiste keemiliste ainete sisaldust:

i) sudaan I (CASi number 842-07-9);

ii) sudaan II (CASi number 3118-97-6);

iii) sudaan III (CASi number 85-86-9);

iv) sarlakpunane või sudaan IV (CASi number 85-83-6).

▼B
II LISA

ÜHINE SISENEMISDOKUMENT

image

image

▼M1

Juhised ühise sisenemisdokumendi täitmiseks

Üldist

:

Dokument tuleb täita trükitähtedega. Iga märkus vastab asjaomase lahtri numbrile.

I osa

Selle osa peab täitma sööda- või toidukäitleja või tema esindaja, kui ei ole märgitud teisiti.

Lahter I.1.

Kauba saatja: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku (sööda- ja toidukäitleja) nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.2.

Selle lahtri täidab määratud sisenemiskoha pädev asutus.

Lahter I.3.

Kauba saaja: saadetise adressaadiks oleva füüsilise või juriidilise isiku (sööda- ja toidukäitleja) nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.4.

Saadetise eest vastutav isik: isik (sööda- ja toidukäitleja, tema esindaja või isik, kes tema nimel täidab deklaratsiooni), kes vastutab saadetise eest, kui see on jõudnud määratud sisenemiskohta, ja kes esitab importija nimel vajalikud deklaratsioonid määratud sisenemiskoha pädevale asutusele. Märkida nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.5.

Päritoluriik: kolmas riik, kust kaup pärineb, kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

Lahter I.6.

Lähetajariik, kust saadetis on lähetatud: kolmas riik, kus saadetis on pandud liitu sõitva lõpliku transpordivahendi peale.

Lahter I.7.

Importija: nimi ja täielik aadress. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.8.

Sihtkoht: kättetoimetamisaadress liidus. Soovitatav on esitada telefoni- ja faksinumber või e-posti aadress.

Lahter I.9.

Määratud sisenemiskohta saabumine: märkida saadetise eeldatav määratud sisenemiskohta jõudmise kuupäev.

Lahter I.10.

Dokumendid: märkida saadetisega kaasas olevate ametlike dokumentide väljastamiskuupäev ja number.

Lahter I.11.

Märkida üksikasjalikud andmed transpordivahendi kohta, millega saadetis tuuakse: õhusõidukite puhul lennunumber, laevade puhul laeva nimi, maanteesõidukite puhul registreerimisnumber ja vajadusel haagise number, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number.

Viited dokumentidele: lennuveokirja number, laeva lastikirja number, raudtee- või maanteeveo puhul kaubasaatelehe number.

Lahter I.12.

Kauba kirjeldus: esitada kauba detailne kirjeldus (sh sööda liik).

Lahter I.13.

Kauba kood või Maailma Tolliorganisatsiooni kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi HS-kood.

Lahter I.14.

Brutomass: kogumass kilodes. Brutomass määratakse toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

Netomass: tegeliku toote mass kilogrammides ilma pakendi massita. Netomassi määratletakse toodete kaaluna ilma kontaktpakendite või muu pakendita.

Lahter I.15.

Pakendite arv.

Lahter I.16.

Temperatuur: märkida vastav transpordiliik/ladustamistemperatuur.

Lahter I.17.

Pakendiliik: märkida toodete pakendi liik.

▼C1

Lahter I.18.

Kauba kasutusotstarve: märkida rist vastavasse kasti sõltuvalt sellest, kas kaup on ette nähtud inimtoiduks eelnevalt sortimata või muul viisil füüsiliselt töötlemata (sel juhul märkida rist kasti „ inimtoiduks”), inimtoiduks pärast vastavat töötlemist (rist kasti „edasine töötlemine”) või kasutamiseks söödana (sel juhul märkida rist kasti „sööt”).

▼M1

Lahter I.19.

Märkida vajaduse korral kõik plommi ja konteineri identifitseerimisnumbrid.

Lahter I.20.

Üleviimine kontrollpunkti: artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal märgitakse määratud sisenemiskohas vastavasse kasti rist, et lubada saadetise edasitoimetamist teise kontrollpunkti.

Lahter I.21.

Ei kohaldata.

Lahter I.22.

Impordiks: sellesse kasti tehakse rist siis, kui saadetis on ette nähtud liitu importimiseks (artikkel 8).

Lahter I.23.

Ei kohaldata.

Lahter I.24.

Märkida ristiga vastav transpordivahend.

II osa

Selle osa täidab pädev asutus.

Lahter II.1.

Kasutada sama viitenumbrit kui lahtris I.2.

Lahter II.2.

Vajaduse korral täidab toll.

Lahter II.3.

Dokumentide kontroll: täita iga saadetise puhul.

Lahter II.4.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus märgib, kas saadetis on valitud füüsiliseks kontrolliks, mida saab artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal teha mõnes teises kontrollpunktis.

Lahter II.5.

Pärast dokumentide kontrollimise rahuldavat tulemust märgib määratud sisenemiskoha pädev asutus artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal, millisesse kontrollpunkti võib saadetise vedada identsuse ja füüsiliseks kontrollimiseks.

Lahter II.6.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis dokumentide kontrollimisel saadud mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. Kui märgitakse „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”, tuleb lahtrisse II.7 märkida sihtkoha aadress.

Lahter II.7.

Märkida nõuetekohane loanumber ja kõigi sihtkohtade aadress (või laeva nimi ja sadam), kus saadetist tuleb uuesti kontrollida, nt juhul, kui lahtris II.6 on märgitud „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”.

Lahter II.8.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse ametlik tempel.

Lahter II.9.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri.

Lahter II.10.

Ei kohaldata.

Lahter II.11.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia identsuskontrolli tulemused.

Lahter II.12.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia füüsilise kontrolli tulemused.

Lahter II.13.

Määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib siia laboratoorsete uuringute tulemused. Siia märkida ainekategooria või nakkusetekitaja, mida on laboratoorsete uuringutega kontrollitud.

Lahter II.14.

Kasutada kõikide saadetiste puhul, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud.

Lahter II.15.

Ei kohaldata.

▼C1

Lahter II.16.

Märkida selgelt meede, mis tuleb võtta, kui saadetis füüsilise kontrollimise mitterahuldavate tulemuste tõttu tagasi lükatakse. „Edasisaatmise”, „hävitamise”, „muutmise” ja „muul otstarbel kasutamise” korral tuleb lahtrisse II.18 märkida sihtkoha aadress.

▼M1

Lahter II.17.

Keeldumise põhjused: täita vajaduse korral asjakohase teabe lisamiseks. Märkida vastavasse kasti rist.

Lahter II.18.

Märkida nõuetekohane loanumber ja kõigi sihtkohtade aadress (või laeva nimi ja sadam), kus saadetist tuleb uuesti kontrollida, nt kui lahtris II.16 on märgitud „Tagasisaatmine”, „Hävitamine”, „Muutmine” või „Muul otstarbel kasutamine”.

Lahter II.19.

Täita juhul, kui saadetise esialgne plomm on konteineri avamisel purunenud. Koostada kõikide sel eesmärgil kasutatud plommide koondnimekiri.

Lahter II.20.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse ametlik tempel.

Lahter II.21.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri.

III osa

Selle osa täidab pädev asutus.

Lahter III.1.

Andmed tagasisaatmise kohta: määratud sisenemiskoha pädev asutus või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädev asutus märgib kasutatava transpordivahendi, selle tunnusandmed, sihtriigi ja tagasisaatmise kuupäeva, niipea kui need andmed teada on.

Lahter III.2.

Järelmeetmed: märkida vajaduse korral kohaliku pädeva asutuse vastutav üksus, kelle järelevalve all on saadetis „hävitamise”, „muutmise” või „muul otstarbel kasutamise” korral. Kohalik pädev asutus märgib siia teabe saadetise saabumise ning saadetise vastavuse kohta.

Lahter III.3.

Määratud sisenemiskoha pädeva asutuse või artikli 19 lõikes 1 osutatud üleminekuajal kontrollpunkti pädeva asutuse vastutava ametniku allkiri „tagasisaatmise” korral. Kohaliku pädeva asutuse ametliku esindaja allkiri „hävitamise”, „muutmise” või „muul otstarbel kasutamise” korral.( 1 ) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

( 2 ) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

( 3 ) ELT L 135, 28.5.2005, lk 34.

( 4 ) ELT L 199, 21.7.2006, lk 21.