2009R0245 — ET — 13.04.2010 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 245/2009,

18. märts 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 076, 24.3.2009, p.17)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 347/2010, 21. aprill 2010,

  L 104

20

24.4.2010
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 245/2009,

18. märts 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, ( 1 ) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2005/32/EÜ kohaselt määrab komisjon ökodisaini nõuded märkimisväärse müügi- ja kaubandusmahuga energiat tarbivatele toodetele, mille mõju keskkonnale on märkimisväärne ning mille keskkonnatoimet saab oluliselt parandada ilma liigsete kuludeta.

(2)

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõike 2 teises taandes on sätestatud, et komisjon võtab artikli 19 lõikes 3 sätestatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu rakendusmeetme teenindussektoris kasutatavate valgustustoodete suhtes.

(3)

Komisjon on läbi viinud kaks eeluuringut, mille käigus teostati kolmandas sektoris enam levinud valgustustoodete (kontorivalgustus ja tänavavalgustus) tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Uuringud on läbi viidud koostöös ühenduse ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud Euroopa komisjoni EUROPA veebisaidil.

(4)

Turule viidavate kaupade suhtes tuleb rakendada kohustuslikke ökodisaini nõudeid olenemata nende toodete paigaldamise kohast, seepärast ei tohi nende nõuete rakendamine sõltuda toote kasutusvaldkonnast (näiteks kontori- või tänavavalgustus). Seega tuleks käesoleva määrusega reguleerida konkreetseid tooteid, nagu sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid, suure valgustugevusega lahenduslambid ning nende lampidega koos kasutatavad liiteseadised ja valgustid. Kasutajad võivad leida konkreetse kasutusvaldkonna (näiteks kontori- või tänavavalgustus) puhul parima tehnilise lahenduse soovituslike võrdlusandmete abil.

(5)

Käesoleva määrusega reguleeritavad tooted on ette nähtud kasutamiseks eeskätt üldvalgustuses, see tähendab, et nendega luuakse inimestele tavapäraseks nägemiseks vajalik tehisvalgus, mis asendab loomulikku valgust. Käesoleva määrusega ei tuleks reguleerida erilampe, nagu arvutimonitorides, kopeerimis- ja päevitusseadmetes, terraariumides ja mujal kasutatavad lambid.

(6)

Käesoleva määrusega reguleeritavate energiat tarbivate toodete (edaspidi „ETT”) puhul peetakse olulisteks järgmisi keskkonnaaspekte:

a) energiatarve kasutamisfaasis;

b) lampide elavhõbedasisaldus.

(7)

2005. aastal tarbisid käeoleva määrusega reguleeritavad tooted ühenduses arvestuslikult 200 TWh elektrit, mille tulemusel tekkis umbes 80 miljonit tonni CO2 heitmeid. Prognoosi kohaselt suureneks tarbimine konkreetseid meetmeid võtmata 260 TWh-ni 2020. aastal. Eeluuringute tulemuste kohaselt saab käesoleva määrusega hõlmatud toodete elektritarbimist oluliselt vähendada.

(8)

Arvestuste kohaselt sisaldasid 2005. aastal paigaldatud lambid 12,6 tonni elavhõbedat. Prognoositakse, et kui meetmeid ei võeta, sisaldavad 2020. aastal paigaldatavad lambid juba 18,6 tonni elavhõbedat, samas kui uuringute tulemused näitavad, et seda kogust saab oluliselt vähendada.

(9)

Niinimetatud valgusreostuse suurust ei saa hinnata, kuna puuduvad rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnamõju hindamise teaduslikud meetodid. Kuid üldiselt ollakse seisukohal, et kolmanda sektori valgustusseadmete valgusviljakuse suurendamiseks väljatöötatud meetodid aitavad seda reostust vähendada.

(10)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete elektritarbimise vähenemine tuleks saavutada olemasoleva litsentsivaba kulutõhusa tehnoloogia abil, mille tulemusena väheneks seadmete ostmise ja käitamise kombineeritud kulu.

(11)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete ökodisaini nõuete määramisel tuleks arvestada vajadust parandada asjaomaste toodete keskkonnasäästlikkust ja aidata kaasa siseturu toimimisele ning taotleda eesmärki, mille kohaselt tuleb ühenduse energiatarbimist vähendada 20 % võrra aastaks 2020.

(12)

Käesoleva määruse eesmärk on suurendada sellega reguleeritavate toodete energiatõhusust parandava tehnoloogia turule viimist, mille tulemusena säästetaks 2020. aastal praeguse olukorraga võrreldes hinnanguliselt 38 TWh energiat.

(13)

Käesoleva määrusega reguleeritavate lampide energiatõhususe nõuete määramise tulemusel väheneb nende lampide elavhõbedasisaldus.

(14)

Ökodisaini nõuetega ei tohiks halvendada toote kasutusomadusi ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eeskätt peaks kasu, mida saadakse elektritarbimise vähenemisest sellise seadme kasutamisel, olema suurem kui käesoleva määrusega reguleeritavate toodete tootmise võimalik täiendav keskkonnamõju.

(15)

Ökodisaini nõuete järkjärguline jõustamine peaks tootjatele jätma piisava ajavaru käesoleva määrusega reguleeritavate toodete konstruktsiooni muutmiseks. Etappide ajastus peaks olema selline, et välditakse negatiivset mõju turulolevate seadmete kasutusomadustele ning võetakse arvesse mõju lõppkasutajate ja tootjate (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) kuludele, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise. Artiklis 8 sätestatud läbivaatamise käigus tuleks muu hulgas kontrollida, kas III lisa jaotises 2.1 suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadistele esitatud nõudeid õnnestub saavutada kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

(16)

Asenduslampide turult eemaldamise kavandamisel tuleks arvestada selle mõju lõppkasutajaile. Liikmesriigid peaksid muutma rangemaks valgustusseadmetele esitatavad nõuded.

(17)

Toodete omadusi tuleks mõõta vastavalt uusimatele üldtunnustatud mõõtmismeetoditele; tootjad võivad seejuures lähtuda direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 10 nimetatud ühtlustatud standarditest.

(18)

Kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikliga 8 tuleks käesolevas määruses määrata kindlaks, et vastavushindamise menetlustena kohaldatakse direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemist kavandikontrolli ja direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteemi vastavuse hindamiseks.

(19)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks tuleks tootjatelt nõuda teabe esitamist direktiivi 2005/32/EÜ V ja VI lisas osutatud tehnilistes dokumentides ulatuses, mil see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(20)

Teabe laialdase kättesaadavuse ja sellele hõlpsa juurdepääsu tagamisele aitab peale õiguslikult siduvate nõuete kehtestamise kaasa ka parima tehnoloogia soovituslike võrdlusandmete väljaselgitamine. See on eriti kasulik väikeste ja keskmise suurusega ning väga väikeste ettevõtjate puhul, kuna see aitab kombineerida parimaid tehnoloogilisi lahendusi, millega parandatakse käesoleva määrusega reguleeritavate toodete keskkonnasäästlikkust terve nende olelusringi jooksul.

(21)

Kuigi luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide elavhõbedasisaldust peetakse keskkonna seisukohast oluliseks, on õigem seda reguleerida vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/95/EÜ, ( 2 ) mis hõlmab ka käesoleva määruse reguleerimisalast välja jäävaid lambitüüpe.

(22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/55/EÜ luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuete kohta ( 3 ) on direktiivi 2005/32/EÜ rakendusdirektiiv, millel on kestev mõju kasutusel olevatele liiteseadistele valgustite ja magnetliiteseadiste pika tööea tõttu. Kuid täiustamisvõimalusi on veelgi ja oleks soovitav kehtestada rangemad energiatõhususe miinimumnõuded, kui on kehtestatud direktiiviga 2000/55/EÜ. Direktiiv 2000/55/EÜ tuleks seetõttu asendada käesoleva määrusega.

(23)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse artiklis 2 määratletud sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nimetatud lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite turule toomise puhul nende ökodisainile esitatavad nõuded, mis kehtivad nende toodete suhtes ka juhul, kui neid kasutatakse muudes energiat tarbivates toodetes.

Käesolevas määruses sätestatakse ka kontori- ja tänavavalgustuseks ette nähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed.

Määrusega kehtestatud nõuded ei kehti I lisas loetletud toodete suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2005/32/EÜ sätestatud mõisteid. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1) „üldvalgustus” – teatava ala enam-vähem ühtlane valgustus, mille puhul ei ole erinõudeid teatavate kohtade valgustatuse suhtes;

2) „kontorivalgustus” – kontoriruumi ette nähtud statsionaarsed valgustusseadmed, mis võimaldavad inimestel tõhusalt ja täpselt täita nägemisega seotud ülesandeid;

3) „tänavavalgustus” – statsionaarsed valgustusseadmed, millega tagatakse pimedal ajal hea nähtavus vabas õhus liiklemise aladel liiklusohutuse, liiklusvoo ja avaliku korra tagamiseks;

4) „lahenduslamp” – lamp, milles valgus tekib otseselt või kaudselt gaasis, metalliaurus või mitme gaasi või auru segus toimuva elektrilahenduse tulemusel;

5) „liiteseadis” – seadis, millega juhul, kui see on ühendatud vooluallika ja ühe või mitme lahenduslambi vahele, piiratakse voolutugevust lambis või lampides ettenähtud väärtuseni. Liiteseadisele võivad olla lisatud pingemuundur, valgustugevuse regulaator (hämardi), võimsusteguri parandamise seadis ning seadis, mis kas iseseisvalt või koos süüturiga loovad lambi (lampide) käivitamiseks vajalikud tingimused;

6) „valgusti” – seade, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest valgusallikast pärinevat valgust ja mis hõlmab valgusallika hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks toitega, kuid mitte valgusallikaid;

7) „luminofoorlamp” – elavhõbedaauruga täidetud madalrõhulahenduslamp, milles enamik valgusest tekib ühes või mitmes luminofoorikihis, kui seda ergastatakse lahendusel tekkiva ultraviolettkiirgusega;

8) „sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp” – sisseehitatud liiteseadiseta ühe või kahe sokliga luminofoorlamp;

9) „suure valgustugevusega lahenduslamp” – elektrilahenduslamp, milles valgusallikana toimivat kaart stabiliseerib kolvi seina temperatuur, kusjuures kaarest kolvi seinale üle kantav võimsustihedus on üle 3 W/cm2.

I ja III–VII lisas kohaldatakse II lisas esitatud mõisteid.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavad nõuded esitatakse III lisas.

Artikkel 4

Vastavushindamine

Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus tootekirjeldus vastavalt III lisa jaotistele 1.3, 2.2 ja 3.2.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Järelevalve teostamisel järgitakse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Soovituslikud võrdlusandmed

Parimate turul olevate toodete ja tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlusandmed on esitatud:

a) V lisas sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite kohta;

b) VI ja VII lisas kontori- või tänavavalgustuses kasutatavate toodete kohta.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2000/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks pärast ühe aasta möödumist käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist vaatab komisjon selle läbi, võttes arvesse tehnika arengut.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

III lisas esitatud nõudeid kohaldatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud ajakavale.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

▼M1

Erandid

▼B

1.  ►M1  Järgmised lambid jäetakse III lisa sätete reguleerimisalast välja, tingimusel et direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaseks vastavushindamiseks koostatud tehnilistes dokumentides on märgitud, milliste allpool loetletud tehniliste parameetrite alusel erand tehakse: ◄

a) lambid, mis ei ole II lisas määratletud valge valguse allikad; käesolev erand ei kehti kõrgrõhunaatriumlampide kohta;

b) lambid, mis on II lisas määratletud suundvalgusallikad;

▼M1

c) suure valgustugevusega segavalgus-lahenduslambid,

 mille puhul vähemalt 6 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 250–400 nm ja

 mille puhul vähemalt 11 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 630–780 nm ja

 mille puhul vähemalt 5 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 640–700 nm;

d) suure valgustugevusega segavalgus-lahenduslambid,

 mille maksimumkiirgus jääb UVA vahemikku 315–400 nm või UVB vahemikku 280–315 nm;

▼B

e) kahe sokliga luminofoorlambid:

 läbimõõduga kuni 7 mm (T2);

 läbimõõduga 16 mm (T5) ning lambi võimsusega P ≤ 13 W või P > 80 W;

 läbimõõduga 38 mm (T12), sokliga G-13 Medium BiPin, värvuskompensatsioonifiltri piirväärtus (cc) +/– 5m (+ lillakaspunane, – roheline), CIE koordinaatidega x = 0,330 y = 0,335 ja x = 0,415 y = 0,377 ning

 läbimõõduga 38 mm (T12) ning välise süüteribaga;

f) ühe sokliga luminofoorlambid läbimõõduga 16 mm (T5), neljatikulise sokliga 2G11, Tc = 3 200 K värvsuskoordinaatidega x = 0,415 y = 0,377 ja Tc = 5 500 K värvsuskoordinaatidega x = 0,330 ja y = 0,335;

g) suure valgustugevusega lahenduslambid, mille Tc > 7 000 K;

h) suure valgustugevusega lahenduslambid, mille ultraviolettkiirgusvoog > 2 mW/klm, ja

i) suure valgustugevusega lahenduslambid, milles ei ole kasutatud sokleid E27, E40 ega PGZ12.

▼M1

2. Järgmised tooted jäetakse III lisa sätete reguleerimisalast välja, tingimusel et igasuguses tootekirjelduses märgitakse, et need ei ole ette nähtud üldvalgustuse jaoks käesoleva määruse tähenduses või need on ette nähtud kasutamiseks alapunktides b–e loetletud toodetes:

a) tooted, mis ei ole ette nähtud üldvalgustuse jaoks, ja tooted niisuguste toodete koosseisus, mis ei ole ette nähtud üldvalgustuseks;

b) lambid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/9/EÜ ( 4 ) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/92/EÜ ( 5 ) nõudeid;

c) avariivalgustid ja ohumärkide valgustid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/95/EÜ ( 6 ) tähenduses;

d) liiteseadised, mis on ette nähtud kasutamiseks alapunktis c määratletud valgustites ja mis on kavandatud lampide kasutamiseks avariiolukorras;

e) valgustid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 94/9/EÜ, 1999/92/EÜ ja 2006/42/EÜ ( 7 ) ning nõukogu direktiivide 93/42/EMÜ ( 8 ) ja 88/378/EMÜ ( 9 ) nõudeid, samuti nimetatud õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvate seadmete koosseisus olevad valgustid.

Tootekirjelduses märgitakse iga toote kavandatud otstarve ning direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaseks vastavushindamiseks koostatud tehnilistes dokumentides loetletakse tehnilised parameetrid, mis määravad selle, et toote disain vastab kavandatud otstarbele.

▼B
II LISA

I ja III–VII lisas kasutatud tehnilised parameetrid ja määratlused

1.   Ökodisaini nõuete tehnilised parameetrid

▼M1 —————

▼B

a) „Allika valgusviljakus” ja „lambi valgusviljakus” (ηallikas) – kiiratava valgusvoo (Ф) ja allika tarbitava võimsuse (Pallikas) suhe (ηallikas = Ф / Pallikas). Mõõtühik: lm/W. Allika tarbitud võimsuse hulka ei arvestata abiseadiste (näiteks liiteseadiste) kaovõimsust;

b) „lambi valgusvoo säilivustegur (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF)” – lambi mis tahes ajahetkel kiiratava valgusvoo ja lambi algvalgusvoo suhe;

c) „lampide säilivustegur (Lamp Survival Factor, LSF)” – kindlaks määratud töötingimuste ja lülitamissageduse juures teatavaks ajaks töökorda jäävate lampide osatähtsus lampide koguarvust;

III lisas esitatud tabeli 6 jaoks mõõdetakse lampide säilivustegur (Lamp Survival Factor, LSF) kõrge sagedusega töörežiimil lülitamistsükliga 11h/1h.

d) „liiteseadise kasutegur” (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe (kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja lülitatud);

e) „värvsus” – värvistiimuli omadus, mis on kindlaks määratud tema värvsuskoordinaatidega või tema dominant- või komplementaarlainepikkuse ja puhtusega;

f) „valgusvoog” – kiirgusvoost tuletatud suurus, mis arvestab inimsilma spektraaltundlikkust;

g) „lähim värvsustemperatuur” (Tc [K]) – Plancki kiirguri (musta keha) temperatuur, mille puhul selle kiirguri värvsus sarnaneb kõige rohkem samasuguse ereduse ja samade vaatlusolude puhul teatava stiimuli värvsusega;

h) „värvusedastus” (Ra) – mõju, mida valgusallikas avaldab eseme näivale värvusele, kui niisugust värvust teadlikult või alateadlikult võrreldakse eseme näiva värvusega valgustamisel standardvalgusallikaga;

i) „UV-erikiirgusvõimsus” – lambi ultraviolettkiirgusvõimsuse ja tema valgusvoo suhe (ühik: mW/klm);

j) „kaitseaste” – koodtähis, mis iseloomustab lambiümbrise võimet kaitsta ümbrise sisemust tolmu, tahkete osakeste ja niiskuse sissetungi eest ning annab lisateavet sellise kaitse kohta.

2.   Soovituslike võrdlusandmete tehnilised parameetrid

a) „Lambi elavhõbedasisaldus” – elavhõbeda kogus lambis;

b) „valgusti säilivustegur (Luminaire Maintenance Factor, LMF)” – valgusti teatava ajahetke valgustugevuse ja tema esialgse valgustugevuse suhe;

c) „valgustusseadme kasutustegur (Utilization Factor, UF)” – arvestuspinnale langenud valgusvoo ja valgustusseadme kõikide lampide valgusvoogude summa suhe.

3.   Mõisted

a) „Suundvalgusallikas (Directional Light Source, DLS)” – valgusallikas, mille valgusvoost vähemalt 80 % langeb ruuminurka π sterradiaani (see vastab koonusele avanemisnurgaga 120°);

b) „valge valguse allikas” – valgusallikas, mille värvsuskoordinaadid vastavad järgmistele tingimustele:

 0,270 < x < 0,530

 –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c) „normväärtus” – toote omaduse kvantitatiivne väärtus käesoleva määruse või asjakohaste standarditega kindlaks määratud käitamistingimustel. Kui ei ole öeldud teisiti, on toote parameetrid esitatud normväärtustena;

d) „nimiväärtus” – toote määratlemiseks või identifitseerimiseks kasutatav toote omaduse ligikaudne kvantitatiivne väärtus;

e) „valgusreostus” – kõik tehisvalgustuse keskkonnakahjulikud mõjud, sealhulgas häiriv valgus;

f) „häiriv valgus” – valgustusseadme valguse osa, mis ei vasta valgustusseadme eesmärgile. See hõlmab:

 valgust, mis valgustab ettenähtud valgustusalast väljapoole jäävat ala;

 hajunud valgust valgustusseadme läheduses;

 taeva helendust – öötaeva helenemist, mida põhjustab nähtava ja nähtamatu kiirguse otsene ja kaudne peegeldumine vaatlemissuunas paiknevatelt atmosfääri koostisosadelt (gaasimolekulid, aerosoolid ja tahked osakesed);

g) „liiteseadise eeldatav kasutegur (Efficiency Base ballast, EBb)” – seos lambi normvõimsuse (Plamp) ja liiteseadise kasuteguri vahel.

Ühe- ja kahesokliliste luminofoorlampide liiteseadiste puhul arvutatakse EBbFL järgmisel viisil:

kui Plamp ≤ 5 W, on luminofoorlambi EBbFL = 0,71;

kui 5 W < Plamp < 100 W, on luminofoorlambi EBb = Plamp/(2 × √(Plamp/36) + 38/36 × Plamp + 1);

kui Plamp ≥ 100 W, on luminofoorlambi EBbFL = 0,91;

h) „lambi väliskolb” – lambi teine, väline kolb, mida ei ole vaja valguse saamiseks, näiteks väline kest, mis takistab elavhõbeda ja klaasi lekkimist keskkonda, kui lamp puruneb. Väliskolvi olemasolu määramisel ei loeta kolviks suure valgustugevusega lahenduslampide lahendustoru;

i) „valgusallika juhtseadis” – toite ja ühe või mitme valgusallika vahel olevad koostisosad, millega muundatakse pinget, piiratakse lambi (lampide) voolu ettenähtud väärtuseni, varustatakse lampi käivitamiseks vajaliku pinge ja eelsoojendusvooluga, hoitakse ära külmkäivitus, parandatakse võimsustegurit või vähendatakse raadiohäireid. Valgusallika juhtseadised on näiteks liiteseadised, halogeenlampide muundurid ja trafod ning valgusdioodide (LED) draiverid;

j) „kõrgrõhu-elavhõbelamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles suurem osa valgusest tekib otse või kaudselt elavhõbedaauru kiirgamise tulemusel, kusjuures elavhõbedaauru osarõhk on suurem kui 100 kPa;

k) „kõrgrõhu-naatriumlamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles valgus tekib peamiselt naatriumiauru kiirgamise tulemusel, kusjuures naatriumiauru osarõhk on suurusjärgus 10 kPa;

l) „metallhalogeniidlamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles valgus tekib peamiselt metalliaurude, metallhalogeniidide ning nende dissotsiatsioonisaaduste segu kiirgamisel;

m) „elektron- ehk kõrgsagedus-liiteseadis” – võrgutoitega vahelduvvoolu-vahelduvvoolu-inverter, mis sisaldab stabiliseerivaid komponente ning millega käivitatakse ja käitatakse, tavaliselt kõrgsagedusel, üht või mitut torukujulist luminofoorlampi;

n) „klaarlamp” – läbipaistva väliskolvi või -toruga suure valgustugevusega lahenduslamp, mille valgusallikana toimiv kaarlahendustoru on selgelt näha (näiteks klaarklaasist lamp);

▼M1

o) „Segavalguslamp” – lamp, mis sisaldab elavhõbelampi ja hõõgniiti, mis on samas pirnis jadaühenduses.

▼B
III LISA

Luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavad nõuded

Iga ökodisaini nõude kohta esitatakse ka selle kohaldamise algusaeg. Nõude kohaldamist jätkatakse, kui hakatakse kohaldama nõudeid, mille kohaldamise algusaeg on hilisem, välja arvatud juhul, kui endine nõue asendatakse uuega või endise nõude kohaldamist täpsustatakse muul viisil.

1.   SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPIDELE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPIDELE ESITATAVAD NÕUDED

1.1.   Lambi valgusviljakusele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Kahe sokliga luminofoorlampidel läbimõõduga 16 ja 26 mm (T5 ja T8) võrdub normvalgusviljakus temperatuuril 25 °C vähemalt tabelis 1 esitatud väärtustega.

Kui lambi nimivõimsus erineb tabelis 1 esitatud võimsusest, peab lamp saavutama valgusviljakuse, mis vastab tabelis esitatud lähima võimsusega lambi valgusviljakusele, välja arvatud rohkem kui 50 W võimsusega T8 lampide puhul, mille valgusviljakus peab ulatuma 83 lm/W-ni. Kui nimivõimsus jääb täpselt kahe tabelis esitatud väärtuse vahele, peab ta saavutama neist kahest suurema valgusviljakuse näitaja. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui kõige võimsam tabelis esitatud lamp.

▼M1

Spiraalikujulised kahe sokliga luminofoorlambid, mille läbimõõt on vähemalt 16 mm (T5), peavad vastama tabelis 5 rõngakujulistele lampidele T9 esitatud nõuetele.

▼BTabel 1

Lampide T8 ja T5 vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

T8 (Ø 26 mm)

T5 (Ø 16 mm), suure valgusviljakusega

T5 (Ø 16 mm), suure võimsusega

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Ühe sokliga luminofoorlampide normvalgusviljakus temperatuuril 25 °C on järgmine.

Kui lambi võimsus või kuju erineb tabelites 2–5 esitatud andmetest, peavad lambid saavutama tabelis esitatud lähima võimsuse ja kujuga lambi valgusviljakuse. Kui nimivõimsus jääb täpselt kahe tabelis esitatud väärtuse vahele, peab lamp saavutama neist kahest suurema valgusviljakuse. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui tabelis esitatud kõige võimsam lamp.

▼M1Tabel 2

Elektromagnetilise või elektroonilise liiteseadisega käitatava ühe sokliga luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Üks väike paralleelselt kulgev toru, sokkel G23 (kaks tikk-kontaktiga) või 2G7 (neli tikk-kontaktiga)

image image

Kaks paralleelselt kulgevat toru, sokkel G24d (kaks tikk-kontaktiga) või G24q (neli tikk-kontaktiga)

image image

Kolm paralleelselt kulgevat toru, sokkel GX24d (kaks tikk-kontaktiga) või GX24q (neli tikk-kontaktiga)

image image

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

Neli ühes tasapinnas paiknevat haru, sokkel 2G10

(neli tikk-kontaktiga)

image

Üks pikk paralleelselt kulgev toru, sokkel 2G11

(neli tikk-kontaktiga)

image image

 

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81Tabel 3

Ainult elektroonilise liiteseadisega käitatava ühe sokliga luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Kolm paralleelselt kulgevat toru, sokkel GX24q

(neli tikk-kontaktiga)

image

Neli paralleelselt kulgevat toru, sokkel GX24q

(neli tikk-kontaktiga)

image

Üks pikk paralleelselt kulgev toru, sokkel 2G11

(neli tikk-kontaktiga)

image image

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni jooksul määratud esialgne väärtus

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74

 

▼BTabel 4

Ühe sokliga ruudukujulise või (väga) suure võimsusega luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Üks tasapinnaliselt paiknev toru, sokkel GR8 (2 tikk-kontaktiga), GR10q (4 tikk-kontaktiga) või GRY10q3 (4 tikk-kontaktiga)

image

Neli või kolm U-kujulist toru T5, sokkel 2G8 (4 tikk-kontaktiga)

image

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71Tabel 5

Rõngakujuliste lampide T9 ja T5 vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

T9, rõngastoru läbimõõduga 29 mm, sokkel G10q

image

T5, rõngastoru läbimõõduga 16 mm, sokkel 2GX13

image

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Nõutav valgusviljakus temperatuuril 25 °C võib olla väiksem eespool tabelites esitatud valgusviljakusest järgmistel juhtudel:

▼M1Tabel 6

Kõrge värvsustemperatuuri, suure värvusedastusindeksi ja/või kahekordse kolviga ja/või pika kasutuseaga lambi vähima nõutava normvalgusviljakuse suhtes kohaldatava vähenduse määrad

Lambi parameeter

Valgusviljakuse vähenduse määr temperatuuril 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Kahekordse kolviga lamp

–10 %

Lambi säilivustegur pärast 40 000kasutustundi ≥ 0,50

–5 %

▼B

Esitatud vähendused on kumulatiivsed.

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambid, mille optimaalne temperatuur ei ole 25 °C, peavad vastama eespool tabelites esitatud valgusviljakuse nõuetele oma optimaalsel temperatuuril.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist kohaldatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide suhtes järgmisi valgusviljakusnõudeid.

26 mm läbimõõduga (T8) luminofoorlampide suhtes esimesel etapil kohaldatavaid nõudeid kohaldatakse olenemata lambi diameetrist ka nende kahe sokliga luminofoorlampide suhtes, mille suhtes neid nõudeid esimesel etapil ei kohaldatud.

Nimetatud lambid peavad vastama neile lähima võimsusega T8 lambi vähimale nõutavale valgusviljakusele. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui tabelis esitatud kõige võimsam lamp.

▼M1

Spiraalikujuliste kahe sokliga luminofoorlampide suhtes kohaldatakse esimesel etapil jätkuvalt parandusi (tabel 6) ja erinõudeid.

▼B

Lambid, mille Tc ≥ 5 000 K ja kahekordse kolviga lambid peavad tabelites 7, 8 ja 9 esitatud valgusviljakusnõudeid täitma vähemalt 90 % ulatuses.

Kõrgrõhunaatriumlampidel (Ra ≤ 60) peab olema vähemalt tabelis 7 esitatud normvalgusviljakus:Tabel 7

Kõrgrõhunaatriumlampide (Ra ≤ 60) vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused;

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Tabelis 7 esitatud nõudeid kohaldatakse moderniseerimiseks kasutatavate kõrgrõhunaatriumlampide kohta, mis on kavandatud tööks koos kõrgrõhu-elavhõbelampide juhtseadistega, üksnes kuue aasta jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumisest.

Metallhalogeniidlampidel (Ra ≤ 80) ja kõrgrõhu-naatriumlampidel (Ra > 60) peab olema vähemalt tabelis 8 esitatud normvalgusviljakus:Tabel 8

Metallhalogeniidlampide (Ra ≤ 80) ja kõrgrõhunaatriumlampide (Ra ≤ 60) vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peab muudel suure valgustugevusega lahenduslampidel olema vähemalt tabelis 9 esitatud normvalgusviljakus:Tabel 9

Muude suure valgustugevusega lahenduslampide vähim nõutav normvalgusviljakus

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

▼M1

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid peavad töötama liiteseadisega, mille energiatõhususe klass on A2 või veelgi parem (III lisa jaotis 2.2). Lisaks võivad nad töötada ka liiteseadisega, mille energiatõhususe klass on halvem kui A2.

▼B

Metallhalogeniidlampidel peab olema vähemalt tabelis 10 esitatud normvalgusviljakus:Tabel 10

Metallhalogeniidlampide vähim nõutav normvalgusviljakus kolmandal etapil

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lambid, mille Tc ≥ 5 000 K ja kahekordse kolviga lambid peavad asjakohaseid valgusviljakuse nõudeid täitma vähemalt 90 % ulatuses.

1.2.   Lambi tööomadustele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidel peab III lisa jaotises 1.1.A sätestatud värvusedastusindeks (colour rendering index, Ra) olema vähemalt 80.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidel peab värvusedastusindeks (Ra) olema vähemalt 80. Lambi valgusvoo säilivustegur ei tohi olla väiksem tabelis 11 esitatud väärtusest:

▼M1Tabel 11

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Kasutustunnid

Lambi tüübid

2 000

4 000

8 000

16 000

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,92

0,90

Kahe sokliga luminofoorlamp T8, mis töötab soekäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,96

0,92

0,91

0,90

Muud kahe sokliga luminofoorlambid, mis töötavad soekäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,92

0,90

0,90

Rõngakujuline ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega, U-kujuline kahe sokliga luminofoorlamp T8 ning spiraalikujuline kahe sokliga luminofoorlamp, mille läbimõõt on vähemalt 16 mm (T5)

0,80

0,74

0,72 pärast 5 000 kasutustundi

Rõngakujuline ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,85

0,83

0,80

0,75 pärast 12 000 kasutustundi

Muud ühe sokliga luminofoorlambid, mis töötavad mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,85

0,78

0,75

Muud ühe sokliga luminofoorlambid, mis töötavad soekäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,90

0,84

0,81

0,78

▼M1

Tabelis 11 esitatud väärtuste suhtes kohaldatakse järgmisi kumulatiivseid vähendusi:Tabel 11a

Luminofoorlambi valgusvoo säilivusnõude vähenduse määrad

Lambi parameeter

Valgusvoo säilivusnõude vähendus

Lambid (95 ≥ Ra > 90)

8 000 kasutustundi või rohkem: – 5 %

Üle 8 000 kasutustunni: – 10 %

Lambid (Ra > 95)

4 000 kasutustundi või rohkem: – 10 %

Üle 4 000 kasutustunni: – 15 %

Lambid värvustemperatuuriga ≥ 5 000 K

–10 %

▼B

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide säilivustegur ei tohi olla väiksem tabelis 12 esitatud väärtusest:

▼M1Tabel 12

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi säilivustegurid

Lambi säilivustegur

Kasutustunnid

Lambi tüübid

2 000

4 000

8 000

16 000

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,97

0,90

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab soekäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,97

0,92

0,90

Rõngakujuline ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega, U-kujuline kahe sokliga luminofoorlamp T8 ning spiraalikujuline kahe sokliga luminofoorlamp, mille läbimõõt on vähemalt 16 mm (T5)

0,98

0,77

0,50 pärast 5 000 kasutustundi

Rõngakujuline ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,97

0,85

0,50 pärast 12 000 kasutustundi

Muud ühe sokliga luminofoorlambid, mis töötavad mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,98

0,90

0,50

Muud ühe sokliga luminofoorlambid, mis töötavad soekäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,98

0,88

▼B

Kõrgrõhu-naatriumlampidel ei tohi lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur olla väiksemad tabelis 13 esitatud väärtustest:

▼M1Tabel 13

Kõrgrõhu-naatriumlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid

Kõrgrõhunaatriumlampide kategooria ja kasutustunnid mõõtmisel

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

P ≤ 75 W

lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur, mõõdetud pärast 12 000 kasutustundi

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

kõik moderniseerimiseks kasutatud lambid, mis töötavad kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur, mõõdetud pärast 16 000 kasutustundi

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

kõik moderniseerimiseks kasutatud lambid, mis töötavad kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega

> 0,75

> 0,55

Tabelis 13 esitatud nõudeid kohaldatakse kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega töötavate moderniseerimiseks kasutatud kõrgrõhunaatriumlampide suhtes kuni kuue aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

▼B

C.   Kolmanda etapi nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Metallhalogeniidlampidel ei tohi lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur olla väiksemad tabelis 14 esitatud väärtustest:Tabel 14

Metallhalogeniidlambi suhtes kolmandal etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid

Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Lampide tootekirjelduse nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist esitavad tootjad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambi ja suure valgustugevusega lahenduslambi kohta. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus:

a) lambi nimivõimsus ja normvõimsus;

b) lambi nimivalgusvoog ja normvalgusvoog;

c) lambi normvalgusviljakus pärast 100 töötundi standardtingimustel (25 °C, T5 lampide puhul 35 °C). Luminofoorlampide puhul, mis töötavad vajaduse korral sagedusel 50 Hz (võrgusagedus) ja kõrgsagedusel (> 50 Hz) ja kõikidel juhtudel ühesuguse normvalgusvoo juures, näidatakse kõrgsagedusel töötava lambi puhul katsetingimustes kasutatud kalibreerimisvoolu tugevus ja/või kõrgsagedusgeneraatori normpinge koos takistusega. Selgelt märgitakse, et allika tarbitud energia hulka ei arvestata abiseadmete (näiteks liiteseadiste) kaoenergiat;

d) lambi valgusvoo normsäilivustegur pärast 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 ja 20 000 tundi (kuni 8 000 tundi turul olevate uute lampide puhul, mille kohta ei ole veel andmeid); kui lamp võib töötada nii sagedusel 50 Hz kui ka kõrgsagedusel, näidatakse, millist sagedust katsetamisel kasutati;

e) lambi normsäilivustegur pärast 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 ja 20 000 tundi (kuni 8 000 tundi turul olevate uute lampide puhul, mille kohta ei ole veel andmeid); kui lamp võib töötada nii sagedusel 50 Hz kui ka kõrgsagedusel, näidatakse, millist sagedust katsetamisel kasutati;

f) lambi elavhõbedasisaldus (X,X mg);

g) lambi värvusedastusindeks (Ra);

h) lambi värvsustemperatuur;

▼M1

i) valgusti sisetemperatuur, mille puhul lambi valgusvoog on suurim. Kui osutatud temperatuur on 0 °C või madalam või 50 °C või kõrgem, märgitakse, et lamp ei sobi kasutamiseks siseruumides tavalisel ruumitemperatuuril;

▼M1

j) selliste liiteseadiste energiatõhususe näitaja(d) vastavalt tabelile 17, millega sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp saab töötada.

▼B

2.   SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPIDE LIITESEADISTELE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPIDE LIITESEADISTELE ESITATAVAD NÕUDED

2.1.   Liiteseadise tööomadustele esitatavad nõuded

Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad iga oma töövõimsuse puhul vastama järgnevas osas esitatud nõuetele.

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Vähim nõutav energiatõhusus III lisa jaotise 2.2 tabelis 17 esitatud liiteseadistel peab vastama vähemalt klassile B2, tabelis 18 esitatud liiteseadistel – vähemalt klassile A3 ja tabelis 19 esitatud hämardamist võimaldavatel liiteseadistel – vähemalt klassile A1.

Kui hämardi on seatud 25 protsendile käitatava lambi valgusvoost, ei tohi lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsus (Pin) olla suurem kui:

Pin < 50 × Pnormliiteseadis,

kus Pnorm on lambi normvõimsus ja ηliiteseadis on asjaomase energiatõhususe klassi energiatõhususe alampiir.

Kui käitatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud, ei tohi luminofoorlambi liiteseadise elektritarbimine tavalistel käitamistingimustel olla suurem kui 1,0 W. Kui andureid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast rakendusmeetme jõustumist:

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur peab vastama tabelis 15 esitatud väärtustele.Tabel 15

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste miinimumkasutegur teisel etapil

Lambi nimivõimsus (P)

W

Liiteseadise vähim nõutav kasutegur (ηliiteseadis)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Kui käitatavad lambid ei eralda valgust, ei tohi sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidega koos kasutatavate liiteseadiste elektritarve tavalistel käitamistingimustel olla suurem kui 0,5 W. See nõue kehtib liiteseadistele, kui muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui andureid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide liiteseadiste kasutegur peab olema järgmine:

ηliiteseadis ≥ EBbFL,

kus EBbFL on määratletud II lisa alapunktis 3.g.

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur peab vastama tabelis 16 esitatud väärtustele.Tabel 16

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste vähim nõutav kasutegur kolmandal etapil

Lambi nimivõimsus (P)

W

Liiteseadise minimaalne kasutegur (ηliiteseadis)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Liiteseadiste tootekirjeldusele esitatavad nõuded

Tootjad esitavad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava liiteseadise mudeli kohta. See teave peab olema selge ning kinnitatud liiteseadisele püsivalt. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus.

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Luminofoorlampide liiteseadiste kohta esitatakse energiatõhususe näitajale vastav energiatõhususe klass vastavalt allpool esitatud määratlustele.

„Energiatõhususe näitaja” – sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide liiteseadiste liigitussüsteem, mille raames liiteseadised jagatakse klassideks vastavalt kasuteguri piirväärtustele. Hämardamisvõimaluseta liiteseadiste klassid (kasuteguri kahanemise suunas) on A2 BAT, A2, A3, B1 ja B2; hämardamist võimaldavate liiteseadiste klassid on A1 BAT ja A1.

Tabelis 17 esitatakse niisuguste liiteseadiste energiatõhususe näitajale vastavad energiatõhususe klassid, mis on ette nähtud käitama tabelis nimetatud lampe või muid lampe, millega koos kasutatakse samu liiteseadiseid kui koos tabelis loetletud lampidega (see tähendab, et võrdlusalusena kasutataval liiteseadisel on samad näitajad).

▼M1Tabel 17

Luminofoorlampide hämardamisvõimaluseta liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded

LAMBI ANDMED

LIITESEADISE KASUTEGUR (Plamp/Psisend)

Hämardamisvõimaluseta

Lambi tüüp

Nimivõimsus

Rahvusvahelise lampide tähistamise süsteemi (ILCOS) kood

Norm- või tüüpvõimsus

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 
 
 
 
 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 
 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 
 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 
 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 
 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 
 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 
 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 
 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 
 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 
 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 
 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 
 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 
 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 
 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 
 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 
 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 
 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 
 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 
 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 
 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 
 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 
 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 
 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 
 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 
 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 
 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 
 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 
 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 
 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 
 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 
 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 
 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 
 

▼B

Lisaks on tabelisse 17 kandmata hämardamisvõimaluseta liiteseadistele nähtud ette tabelis 18 esitatud kasutegurit kajastav energiatõhususe näitaja:Tabel 18

Luminofoorlampide hämardamisvõimaluseta liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded juhul, kui liiteseadist ei ole kantud tabelisse 17

ηliiteseadis

Energiatõhususe näitaja

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

EBbFL on määratletud II lisa alapunktis 3.g.

Hämardatavate luminofoorlampide liiteseadistele antakse tabelis 19 esitatud energiatõhususe klassid vastavalt sellele, millisesse klassi kuuluks liiteseadis, kui seda kasutatakse valgusvoo korral 100 %.Tabel 19

Luminofoorlampide hämardamisvõimalusega liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded

Klass 100 % valgusvoo puhul

Hämardamisvõimalusega liiteseadise energiatõhususe näitaja

A3

A1

A2

A1 BAT

Mitmel võimsusel töötavad liiteseadised tuleb liigitada kõige madalamasse klassi (väikseim kasutegur) või näidata tõhususklass eraldi iga käitatava lambi puhul.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur tuleb näidata vastavalt II lisa alapunktile 1.d.

3.   NÕUDED VALGUSTITELE, MILLES KASUTATAKSE SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPE

3.1.   Nõuded valgusti tööomadustele

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe sisaldava valgusti elektritarve ei tohi tavalistel käitamistingimustel olla suurem selles kasutatavate liiteseadiste koguelektritarbest, kui valgustis tavaliselt kasutatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui neid seadiseid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Valgustid, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe ja suure valgustugevusega lahenduslampe, peavad kolmandal etapil kokku sobima kohaldatavatele nõuetele vastavate liiteseadistega; nimetatud nõudeid ei kohaldata valgustitele, millel tolmu jne sissetungimise vastase kaitse aste on vähemalt IP4X.

Suure valgustugevusega lahenduslampe sisaldava valgusti elektritarve ei tohi tavalistel käitamistingimustel olla suurem selles kasutatavate liiteseadiste koguelektritarbest, kui valgustis tavaliselt kasutatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui neid seadiseid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Kõik valgustid, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, peavad kokku sobima kolmandal etapil kohaldatavatele nõuetele vastavate liiteseadistega.

3.2.   Valgusti tootekirjeldusele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist:

Tootjad esitavad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava valgusti kohta, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe ja mille koguvalgusvoog on üle 2 000 luumeni. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus.

a) III lisa jaotises 2.2 nõutav teave liiteseadise kasuteguri kohta liiteseadise tootja andmete alusel, kui valgusti tuuakse turule koos liiteseadisega;

b) lambi valgusviljakus (lm/W) lambi tootja andmete alusel, kui valgusti tuuakse turule koos lambiga;

c) Kui valgusti tuuakse turule ilma liiteseadise või lambita, tuleb valgustiga kokku sobivate lampide ja liiteseadiste kohta esitada viiteandmed (näiteks lambi ILCOS kood) tootja kataloogi alusel;

d) hooldusjuhend, et valgusti esialgsed omadused säiliksid kogu tema tööea jooksul nii täielikult kui võimalik;

e) demonteerimisjuhendid.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Esimesel etapil kohaldatavad teabe esitamise nõuded kehtivad ka niisuguste valgustite suhtes, milles kasutatakse suure valgustugevusega lahenduslampe ja mille koguvalgusvoog on üle 2 000 luumeni. Lisaks teatatakse valgustite kohta, milles kasutatakse suure valgustugevusega lahenduslampe, kas nimetatud lambid on II lisa tähenduses klaarid või kaetud pinnaga.
IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriikide ametiasutused kohaldavad direktiivi 2005/32/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turukontrolli teostamisel järgmist menetlust, et kontrollida III lisas sätestatud nõuete täitmist.

▼M1

Liikmesriikide ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

▼B

Lampide puhul

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad juhuvaliku teel saadud valimit, mis sisaldab vähemalt 20 ühe tootja ühe mudeli lampi.

Valim vastab käesoleva määruse III lisa 1. osas esitatud nõuetele, kui selle uurimisel saadud keskmine tulemus ei erine piirmäärast, künnisest või deklareeritud väärtustest üle 10 %.

Piirväärtuste ületamise korral loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.

Liiteseadiste ja valgustite puhul

Liikmesriigid kontrollivad ühte seadet.

Mudel vastab käesoleva määruse III lisa 2. ja 3. osas esitatud nõuetele, kui selle kontrollimisel saadud tulemus ei ületa piirväärtusi.

Piirväärtuste ületamise korral kontrollitakse veel kolme seadet. Mudel vastab käesoleva määruse nõuetele, kui nende kolme kontrollimise keskmine tulemus ei ületa piirväärtusi.

Piirväärtuste ületamise korral loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.
V LISA

Luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide suhtes kohaldatavad soovituslikud võrdlustasemed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   Lambi valgusviljakus ja kasutusiga

Ühe või kahe sokliga luminofoorlampide puhul on võrdlusväärtusteks III lisa jaotistes 1.1 ja 1.2 esitatud parimad väärtused.

Suure valgustugevusega lahenduslambid:

metallhalogeniidlambid (klaarid ja matid):

Tabel 20

Metallhalogeniidlampide soovituslikud valgusviljakust ja tööomadusi iseloomustavad väärtused (võrdlustase) 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000

> 0,80

> 0,80

Kõrgrõhu-naatriumlambid (klaarid ja matid):

Tabel 21

Kõrgrõhu-naatriumlampide soovituslikud valgusviljakust ja tööomadusi iseloomustavad väärtused (võrdlustase)Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lambi elavhõbedasisaldus

Kõige väiksema elavhõbedasisaldusega energiatõhusates luminofoorlampides on 1,4 mg elavhõbedat ja kõige väiksema elavhõbedasisaldusega energiatõhusates suure valgustugevusega lahenduslampides on 12 mg elavhõbedat.

3.   Liiteseadise tööomadused

Niisuguste rakenduste puhul, kus kasutatakse valgusregulaatorit (hämardamist), on võrdlusväärtused järgmised:

Luminofoorlambi liiteseadis, mille energiatõhususe näitaja on A1 BAT ja mis on sujuvalt hämardatav valgusvooni kuni 10 %.

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadised, mis on hämardatavad valgusvooni kuni 40 % ja mille liiteseadise kasutegur on 0,9 (parim teadaolev tulemus; tegelik hämardatavus võib sõltuda liiteseadisega käitatava suure valgustugevusega lahenduslambi tüübist).

4.   Valgusti tootekirjeldus

Võrdlusaluseks olevate valgustite kohta esitatakse vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul tootjate arvates sobival viisil vähemalt järgmine teave lisaks III lisa jaotises 3.2 nõutavale teabele:

valgusti valgusvoo kood vastavalt Euroopa standardiorganisatsiooni määratlusele või täielikud fotomeetriaandmed.
VI LISA

Kontorivalgustuseks ettenähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   LAMBI VÕRDLUSANDMED

1.1.   Lambi tööomadused

Lambi valgusviljakus vastab V lisas esitatud valgusviljakusele.

Kõnealuste lampide puhul peavad lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF) ja lambi säilivustegur (LSF) vastama tabelis 22 esitatud väärtustele:Tabel 22

Kontorivalgustuseks ette nähtud lampide soovituslik LLMF ja LSF (võrdlustase)

Kasutustunnid

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Lisaks saab neid lampe hämardada valgusvooni 10 % või alla selle.

1.2.   Lambi tootekirjeldus

Tootjad esitavad lampide kohta vabalt juurdepääsetavatel veebilehtedel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

III lisa jaotises 1.3 nõutav asjakohane teave.

2.   VALGUSALLIKA JUHTSEADISTE VÕRDLUSANDMED

2.1.   Valgusallika juhtseadiste tööomadused

Luminofoorlampide liiteseadised on hämardatavad ja nende energiatõhususe näitaja on vähemalt A1 BAT vastavalt III lisa jaotisele 2.2.

Suure valgustugevusega lahenduslampide (võimsus ≤ 100 W) liiteseadiste kasutegur on 88 % ja muude suure valgustugevusega lahenduslampide kasutegur 90 %; liiteseadised on hämardatavad, kui ühe liiteseadise käitatavate lampide koguvõimsus on üle 50 W.

Valgusallikate muud tüüpi juhtseadiste kasutegur on vastavalt asjakohastele mõõtmisstandarditele mõõdetuna 88 % (sisendvõimsus ≤ 100 W) ning muu võimsusega juhtseadiste kasutegur on 90 % ja need on hämardatavad, kui lampide kogusisendvõimsus on üle 55 W.

2.2.   Valgusallika juhtseadiste tootekirjeldus

Tootjad esitavad valgusallika juhtseadiste kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

teave liiteseadise või valgusallika asjakohase juhtseadise kasuteguri kohta.

3.   VALGUSTI VÕRDLUSANDMED

3.1.   Valgusti tööomadused

Valgustite puhul on valgusti säilivustegur LMF > 0,95 kontoriruumi tavapärase mustumise ja nelja aasta pikkuse puhastamisvahemiku puhul.

Kui tegemist on valgustitega, milles kasutatakse luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, sobivad nad kokku vähemalt ühe V lisas esitatud võrdlusandmetele vastava lambitüübiga.

Lisaks sobivad need valgustid kokku valgustuse juhtsüsteemidega, millel on järgmised funktsioonid:

 ruumis viibimise tuvastamine;

 valgusest sõltuv hämardamine (vastavalt päevavalguse ja/või ruumi peegeldusomaduste muutumisele);

 hämardamine vastavalt valgustusnõuete muutumisele (tööpäeval, pikema ajavahemiku jooksul või kasutusviisi muutumise puhul);

 hämardamine, millega kompenseeritakse valgusti saastumist, lambi valgusvoo muutumist lambi tööea jooksul ja lambi valgusviljakuse muutumist lambi vahetamise tõttu.

Vastavuse tagamiseks võivad asjaomased koostisosad olla ehitatud ka valgustisse.

Teave sisseehitatud koostisosade abil täidetavate funktsioonide kokkusobivuse kohta esitatakse valgusti dokumentatsioonis.

3.2.   Valgusti tootekirjeldus

Tootjad esitavad iga valgusti mudeli kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe.

Vastavalt vajadusele kas III lisa jaotises 3.2 või V lisas nõutav asjakohane teave.

Kõikide valgustite (välja arvatud ilma optiliste koostisosadeta üksnes lambist koosnevad valgustid) puhul esitatakse koos puhastamisjuhendiga ka asjakohane valgusti säilivusteguri (LMF) väärtus vähemalt nelja aasta pikkuse vahemiku kohta. Andmed esitatakse järgmises tabelis:Tabel 23

Valgusti säilivusteguri soovituslikud väärtused (võrdlustase)

LMFi väärtused

Keskkond

Puhastamistevaheline aeg aastates

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Väga puhas

 
 
 
 
 
 
 

Puhas

 
 
 
 
 
 
 

Tavapärane (mittekohustuslik)

 
 
 
 
 
 
 

Määrdunud (mittekohustuslik)

 
 
 
 
 
 
 

Tabelile lisatakse märkus, et selles esitatud väärtused on soovituslikud ja need ei tarvitse kajastada mis tahes konkreetse paigaldise tegelikke hooldusväärtusi.

Suundvalgusallikaga lampide (näiteks reflektoriga või valgusdioodlambid) kohta esitatakse vaid asjakohane teave, näiteks LLMF × LMF, mitte lihtsalt LMF.
VII LISA

Tänavavalgustuseks ette nähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   LAMBI VÕRDLUSANDMED

1.1.   Lambi tööomadused

Lambi valgusviljakus vastab V lisas esitatule.

Kõnealuste lampide puhul peavad lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF) ja lambi säilivustegur (LSF) vastama tabelis 24 esitatud väärtustele.Tabel 24

Tänavavalgustuseks ette nähtud lampide soovituslik LLMF ja LSF (võrdlustase)

Kasutustunnid

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Lisaks saab neid lampe hämardada vähemalt valgusvooni 50 % niisuguse lambi puhul, mille valgusvoo normtugevus on üle 9 000 luumeni.

1.2.   Lambi tootekirjeldus

Tootjad esitavad lampide kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

III lisa jaotises 1.3 nõutav asjakohane teave.

2.   VALGUSALLIKA JUHTSEADISTE VÕRDLUSANDMED

2.1.   Valgusallika juhtseadiste tööomadused

Luminofoorlampide liiteseadised on hämardatavad ja nende energiatõhususe näitaja on vähemalt A1 BAT vastavalt III lisa jaotisele 2.2.

Suure valgustugevusega lahenduslampide (kui lambi võimsus 100 W või enam) liiteseadiste kasutegur on üle 87 % ja muude suure valgustugevusega lahenduslampide kasutegur üle 89 % II lisa kohaselt läbiviidud mõõtmiste põhjal; liiteseadised on hämardatavad, kui ühe liiteseadise käitatavate lampide koguvõimsus on üle 55 W.

Valgusallikate muud tüüpi juhtseadiste kasutegur on vastavalt asjakohastele mõõtmisstandarditele mõõdetuna üle 87 % (kui sisendvõimsus on 100 W või enam) ning muu võimsusega juhtseadiste kasutegur on vähemalt 89 % ja need on hämardatavad, kui lampide kogusisendvõimsus on 55 W.

2.2.   Valgusallika juhtseadiste tootekirjeldus

Tootjad esitavad valgusallika juhtseadiste kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

teave liiteseadise või valgusallika asjakohase juhtseadise kasuteguri kohta.

3.   VALGUSTI VÕRDLUSANDMED

3.1.   Valgusti tööomadused

Valgustitel on optiline süsteem, mis kaitseb tolmu jms sissetungimise eest ja mille kaitseaste on:

 IP65 valgustusklassiga ME1 kuni ME6 ja MEW1 kuni MEW6 teede puhul;

 IP5x valgustusklassiga CE0 kuni CE5, S1 kuni S6, ES, EV ja A teede puhul.

Hästipaigaldatud valgusti antavast valgusest ei tohiks kõrgemale kui horisondini jõuda rohkem kui:Tabel 25

Tänavavalgustuslampide ülespoole suunatud valguse osatähtsuse (Upward Light Output Ratio, ULOR) soovituslikud maksimaalsed väärtused eri valgustusklassiga teede jaoks (soovitustasemel)

Valgustusklassid ME1 kuni ME6 ja MEW1 kuni MEW6, kõik väljundvalgusvoo väärtused

3 %

Valgustusklassid CE0 kuni CE5, S1 kuni S6, ES, EV ja A

 

—  valgusallikas alates 12 000 lm

5 %

—  valgusallikas alates 8 500 lm, kuid alla 12 000 lm

10 %

—  valgusallikas alates 3 300 lm, kuid alla 8 500 lm

15 %

—  valgusallikas alla 3 300 lm

20 %

Ühegi valgustusklassi ja valgusvoo puhul ei ole piirkondades, kus valgusreostuse piiramine on oluline, horisondi kohale kiirguva valguse suurim osatähtsus üle 1 % .

Valgustid on kavandatud selliselt, et nad ei kiirga häirivat valgust üle ülemmäära. Kuid kui valgustit täiustatakse eesmärgiga vähendada häirivat valgust, ei kahjusta see selle paigaldise üldist energiatõhusust, mille jaoks see valgusti on ette nähtud.

Kui tegemist on valgustitega, milles kasutatakse luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, sobivad lambid kokku vähemalt ühe V lisas esitatud võrdlusandmetele vastava lambitüübiga.

Valgustid sobivad kokku niisuguste hämardamis- ja juhtsüsteemidega varustatud paigaldistega, mille valgusvoogu kohandatakse vastavalt päevavalgusele, liiklus- ja ilmaoludele ning samuti selleks, et kompenseerida pinna peegeldusomaduste muutusi ja muutusi, mida põhjustab lambi valgusvoo säilivusteguri muutumine võrreldes esialgse kalibreerimisega.

3.2.   Valgusti tootekirjeldus

Tootjad esitavad asjaomaste tootemudelite kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

a) vastavalt vajadusele kas III lisa jaotises 3.2 või V lisas nõutav asjakohane teave;

b) valgusvoo kasutusteguri väärtused tabelina tavapäraste teeolude puhul määratletud valgustusklasside kaupa. Tabelis esitatakse kõige energiatõhusamad valgusvoo kasutusteguri väärtused asjaomase valgustusklassi ja valgusti konstruktsiooni kohta, arvestades tee erinevat laiust, posti kõrgust, postide suurimat vahekaugust ning valgusti tegelikku asukohta posti suhtes ja valgusti kallet;

c) valgusvoo parima kasutusteguri saavutamist võimaldav paigaldamisjuhend;

d) täiendavad paigaldussoovitused, et vähendada häirivat valgust miinimumini (kui see ei ole vastuolus valgusvoo parima kasutusteguri saavutamise ja ohutusega);

e) kõikide valgustite puhul (välja arvatud ilma optiliste koostisosadeta üksnes lambist koosnevad valgustid) esitatakse andmed valgusti säilivusteguri (LMF) asjakohase väärtuse kohta. Andmed esitatakse järgmises tabelis:Table 26

Valgusti säilivusteguri soovituslikud väärtused (võrdlustase)

LMF väärtused

Saastekategooria

Mõju kestus aastates

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Kõrge

 
 
 
 
 
 
 

Keskmine

 
 
 
 
 
 
 

Madal

 
 
 
 
 
 
 

Suundvalgusallikaga lampide kohta (näiteks reflektoriga või valgusdioodlambid) esitatakse vaid asjakohane teave, näiteks LLMF × LMF, mitte lihtsalt LMF.( 1 ) ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.

( 2 ) ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

( 3 ) EÜT L 279, 1.11.2000, lk 33.

( 4 ) EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1.

( 5 ) EÜT L 23, 28.1.2000, lk 57.

( 6 ) ELT L 374, 27.12.2006, lk 10.

( 7 ) ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.

( 8 ) EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1.

( 9 ) EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1.