2009R0223 — ET — 08.06.2015 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 223/2009,

11. märts 2009,

Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

(ELT L 087 31.3.2009, lk 164)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/759, 29. aprill 2015,

  L 123

90

19.5.2015
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 223/2009,

11. märts 2009,

Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust ( 1 ),

võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus ( 2 ),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 3 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada asutamislepingu artikli 285 lõikega 2 sätestatud põhimõtetega kooskõlas tehtud Euroopa statistika sidusus ja võrreldavus, tuleks tugevdada koostööd ja kooskõlastamist asutuste vahel, mis annavad panuse Euroopa statistika arendamisse, tegemisse ja levitamisse.

(2)

Selleks tuleks nende asutuste vahelist koostööd ja kooskõlastamist arendada süstemaatilisemalt ja organiseeritumalt, austades täiel määral riiklikke ja ühenduse pädevuspiire ja institutsioonilist korraldust ning võttes arvesse vajadust vaadata läbi olemasolev õiguslik alusraamistik, et kohandada seda tegelikkusega, reageerida paremini tulevikus tekkivatele väljakutsetele ning tagada Euroopa statistika suurem harmoneerimine.

(3)

Seetõttu on vaja konsolideerida Euroopa statistikasüsteemi tegevus ja parandada selle juhtimist, eelkõige selleks, et täpsustada liikmesriigi statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste ning ühenduse statistikaasutuse vastavaid rolle.

(4)

Liikmesriikide statistikaametite ja Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest liikmesriikides vastutavate muude siseriiklike asutuste töö eripära tõttu peaksid nad saama toetust ilma pakkumiskutseta vastavalt komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad) ( 4 ) artikli 168 lõike 1 punktile d.

(5)

Võttes arvesse statistikaprogrammi rakendamisega seotud rahaliste kohustuste jagunemist Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel, peaks ka ühendus vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) ( 5 ) andma rahalist toetust liikmesriikide statistikaametitele ja muudele siseriiklikele asutustele, et katta täielikult täiendavad kulud, mis liikmesriikide statistikaametitel ja muudel siseriiklikel asutustel võivad tekkida komisjoni vastuvõetud ajutiste otseste statistikaalaste meetmete elluviimisel.

(6)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu ( 6 ) osalisriigiks olevate Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide ja Šveitsi statistikaasutused peaksid kooskõlas vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, eelkõige selle artikliga 76, ja kõnealuse lepingu protokolliga nr 30, ning Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga statistikaalase koostöö kohta, ( 7 ) eelkõige selle artikliga 2, olema tihedalt seotud tugevdatud koostöö ja kooskõlastamise kaudu.

(7)

Lisaks sellele on oluline tagada Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vaheline tihe koostöö ja asjakohane kooskõlastamine, eelkõige selleks, et edendada konfidentsiaalsete andmete vahetamist kahe süsteemi vahel statistilistel eesmärkidel, lähtudes asutamislepingu artiklist 285 ning asutamislepingule lisatud Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja protokolli (nr 18) artiklist 5.

(8)

Euroopa statistikat seega arendavad, teevad ja levitavad nii Euroopa statistikasüsteem kui ka Euroopa Keskpankade Süsteem, kuid erinevates õiguslikes raamistikes, mis kajastavad nende vastavaid juhtimisstruktuure. Käesoleva määruse kohaldamine ei piira seega nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) ( 8 ) kohaldamist.

(9)

Kuigi vastavalt käesolevale määrusele ei osale Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmed Euroopa statistika tegemises, võivad liikmesriikide statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja ühenduse statistikaasutus vastavalt liikmesriigi keskpanga ja ühenduse statistikaasutuse vahelisele kokkuleppele kasutada siiski oma vastavates pädevusvaldkondades kas otse või kaudselt liikmesriigi keskpanga andmeid Euroopa statistika tegemiseks, ilma et see piiraks liikmesriigi keskpanga ja liikmesriigi statistikaameti või muu siseriikliku asutuse vaheliste siseriiklike kokkulepete kohaldamist. Samuti võivad Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmed oma vastavates pädevusvaldkondades kas otse või kaudselt kasutada Euroopa statistikasüsteemi andmeid, kui selline vajadus on põhjendatud.

(10)

Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi suhete üldises kontekstis on oluline roll nõukogu otsusega 2006/856/EÜ ( 9 ) loodud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteel, kes abistab eelkõige komisjoni monetaar-, finants- ja maksebilansistatistikaga seotud tööprogrammide koostamisel ja rakendamisel.

(11)

Euroopa statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel tuleks võtta arvesse rahvusvahelisi soovitusi ja parimaid tavasid.

(12)

Tähtis on tagada tihe koostöö ja asjakohane kooskõlastamine Euroopa statistikasüsteemi ja teiste rahvusvahelise statistikasüsteemi osaliste vahel, et edendada rahvusvaheliste mõistete, liigituste ja meetodite kasutamist, eelkõige eesmärgiga tagada statistika suurem sidusus ja parem võrreldavus ülemaailmsel tasandil.

(13)

Statistikas kasutatavate mõistete ja meetodite ühtlustamiseks tuleks välja arendada vastav erialadevaheline koostöö teadusasutustega.

(14)

Samuti tuleb läbi vaadata Euroopa statistikasüsteemi toimimine, sest andmeesitajate ja Euroopa statistikasüsteemi liikmete koormuse vähendamiseks ning Euroopa statistika kättesaadavuse ja ajakohasuse parandamiseks on vaja paindlikumaid Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise meetodeid ning prioriteetide selget määratlemist. Selleks tuleks välja töötada „Euroopa statistika meetod” (European Approach to Statistics).

(15)

Kui tavaliselt põhineb Euroopa statistika siseriiklike statistikaasutuste tehtud ja levitatud siseriiklikel andmetel, siis võib edaspidi statistikat teha ka riikide avaldamata teabe, osalise teabe, spetsiaalselt välja töötatud Euroopa statistiliste uuringute või ühtlustatud mõistete või meetodite põhjal.

(16)

Nimetatud nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel peaks olema võimalik kohaldada „Euroopa statistika meetodit”, mis on pragmaatiline strateegia ühenduse poliitikavaldkondade jaoks eriti oluliste, Euroopa Liitu kui tervikut või euroala kui tervikut esindavate Euroopa koondnäitajate koostamise lihtsustamiseks.

(17)

Koostöövõrgustike kaudu on võimalik luua või arendada ühiseid struktuure, abivahendeid ja protsesse, kaasates sellesse tegevusse liikmesriikide statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja ühenduse statistikaasutuse ning lihtsustades teatavate liikmesriikide spetsialiseerumist konkreetsetele statistikaalastele tegevustele, millest saab kasu Euroopa statistikasüsteem tervikuna. Euroopa statistikasüsteemi partnerite vaheliste koostöövõrgustike eesmärk peaks olema töö dubleerimise vältimine ja seega tõhususe suurendamine ning majandusüksuste andmeesitamiskoormuse vähendamine.

(18)

Samal ajal tuleks eritähelepanu pöörata mitmete uuringute kaudu kogutud andmete sidusale käsitlemisele. Selleks tuleks luua erialadevahelised töörühmad.

(19)

Euroopa statistika jaoks parandatud regulatiivne keskkond peaks eelkõige rahuldama vajadust minimeerida andmeesitajate vastamiskoormust ja aitama saavutada halduskoormuse vähendamise üldisemat eesmärki Euroopa tasandil kooskõlas 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldustega. Siiski tuleks rõhutada liikmesriikide statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste olulist panust Euroopa ettevõtjate koormuse minimeerimisse siseriiklikul tasandil.

(20)

Selleks et suurendada usaldust Euroopa statistika vastu, peaksid siseriiklikud statistikaasutused kõigis liikmesriikides ja ühenduse statistikaasutus komisjonis olema ametialaselt sõltumatud ning tagama Euroopa statistika erapooletu ja kvaliteetse tegemise vastavalt asutamislepingu artikli 285 lõikes 2 sätestatud põhimõtetele ning põhimõtetele, mida on edasi arendatud Euroopa statistikat käsitlevates tegevusjuhendites, mis kiideti heaks komisjoni 25. mai 2005. aasta soovituses siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta (mis sisaldab Euroopa statistika tegevusjuhist). Samuti tuleks arvesse võtta ÜRO majanduskomisjoni poolt Euroopa jaoks 15. aprillil 1992. aastal ja ÜRO statistikakomisjoni poolt 14. aprillil 1994 vastu võetud riikliku statistika põhiprintsiipe.

(21)

Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja perekonnaelu austamisele ja isikuandmete kaitsele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta ( 10 ) artiklites 7 ja 8.

(22)

Käesoleva määrusega tagatakse ka üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel ning määratletakse Euroopa statistika suhtes kehtivad eeskirjad, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 11 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 12 ).

(23)

Konfidentsiaalset teavet, mida liikmesriikide ja ühenduse statistikaasutused koguvad ühenduse statistika tegemiseks, tuleks kaitsta, et võita ja säilitada sellise teabe esitajate usaldus. Andmete konfidentsiaalsus peaks kõikides liikmesriikides vastama samadele põhimõtetele.

(24)

Selleks on vaja kehtestada ühised põhimõtted ja suunised, mis tagaksid Euroopa statistika tegemiseks kasutatavate andmete konfidentsiaalsuse ja juurdepääsu nendele andmetele, võttes vajalikul määral arvesse tehnika arengut ja tarbijate nõudmisi demokraatlikus ühiskonnas.

(25)

Konfidentsiaalsete andmete kättesaadavus Euroopa statistikasüsteemi jaoks on eriti oluline selleks, et andmetest saadav kasu oleks võimalikult suur, et parandada Euroopa statistika kvaliteeti ning tagada paindlik reageerimine uutele ühenduse statistikavajadustele.

(26)

Teadusringkondadel peaks analüüside tegemiseks teaduse arengu huvides Euroopas olema laiem juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, mida kasutatakse Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. Seega tuleks lihtsustada teadlaste juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil, seadmata sealjuures ohtu kaitstuse kõrget taset, mida konfidentsiaalsed statistilised andmed vajavad.

(27)

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine eesmärkidel, mis ei ole eranditult statistilised, näiteks halduslikel, õiguslikel või maksustamise ning statistiliste üksuste kontrollimise eesmärkidel tuleks rangelt keelata.

(28)

Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta) ( 13 ) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 (keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes) ( 14 ) kohaldamist.

(29)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise õigusliku raamistiku loomist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, ning seepärast ei piira see liikmesriikide statistikale vastava töökorralduse, ülesannete ning tingimuste kohaldamist.

(30)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ( 15 ).

(31)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus vastu võtta Euroopa statistika kvaliteedikriteeriume käsitlevad meetmed ning kehtestada kord, eeskirjad ja tingimused, mille kohaselt antakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil ühenduse tasandil. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda uute vähem oluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(32)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmetega tuleks asendada meetmed, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 1101/2008, ( 16 ) nõukogu määrusega (EÜ) nr 322/97 ( 17 ) ja nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom ( 18 ). Seega tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada. Komisjoni 17. mai 2002. aasta määruses (EÜ) nr 831/2002 (millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil) ( 19 ) ja komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsuses 2004/452/EÜ (millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil) ( 20 ) sätestatud rakendusmeetmete kohaldamist tuleks jätkata.

(33)

Statistikaprogrammi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega luuakse õiguslik raamistik Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ning kooskõlas siseriiklike ja ühenduse asutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutusega on Euroopa statistika ühenduse tegevuse seisukohalt vajalik statistika. Euroopa statistika on kindlaks määratud Euroopa statistikaprogrammis. Statistikat arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud asutamislepingu artikli 285 lõikes 2 ning mida on täiustatud Euroopa statistika tegevusjuhises, kooskõlas artikliga 11. Neid põhimõtteid rakendatakse kooskõlas käesoleva määrusega.

Artikkel 2

Statistikaalased põhimõtted

1.  Euroopa statistika arendamist, tegemist ja levitamist reguleerivad järgmised statistikaalased põhimõtted:

▼M1

a) „ametialane sõltumatus” – statistika arendamine, tegemine ja levitamine toimub sõltumatult, eelkõige tehniliste võtete, määratluste, metoodika ja kasutatavate allikate valiku ning kõikide levitamisvormide ajastuse ja sisu osas, ning niisuguste ülesannete täitmisele ei avaldata poliitilist või huvirühmade või liidu või riigi ametiasutuste survet;

▼B

b) „erapooletus” – statistika erapooletu arendamine, tegemine ja levitamine ning kõikide tarbijate võrdne kohtlemine;

c) „objektiivsus” – statistika süstemaatiline, usaldusväärne ja mõjutusteta arendamine, tegemine ja levitamine; see eeldab ametialaste ja eetikareeglite järgimist ning poliitika ja tavade läbipaistvust tarbijatele ja andmeesitajale;

d) „usaldusväärsus” – statistika kajastab võimalikult tõetruult, täpselt ja järjepidevalt tegelikku olukorda, mida see on mõeldud esindama. See tähendab, et allikad, meetodid ja menetlused valitakse teaduslike kriteeriumide alusel;

e) „statistiline konfidentsiaalsus” – otseselt statistilistel eesmärkidel saadud või kaudselt administratiiv- või muudest allikatest pärinevate üksikute statistiliste üksustega seotud andmete kaitse ning saadud andmete muudeks kui statistilisteks eesmärkideks kasutamise ja ebaseadusliku avalikustamise keeld;

f) „kulutasuvus” – statistika tegemisega kaasnevad kulud peavad olema võrdelised soovitud tulemuste olulisusega ja taotletava hüvega, ressursse tuleb kasutada optimaalselt ja andmeesitamiskoormust tuleb minimeerida. Võimaluse korral peab nõutav teave olema kergesti kättesaadav olemasolevatest dokumentidest või allikatest.

Käesolevas lõikes sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid on edasi arendatud tegevusjuhises kooskõlas artikliga 11.

2.  Euroopa statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel võetakse arvesse rahvusvahelisi soovitusi ja parimaid tavasid.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „statistika” – kvantitatiivne, kvalitatiivne, kokkuvõtlik ja representatiivne teave, mis iseloomustab massnähtust vaatlusaluses kogumis;

2. „arendamine” – statistika tegemiseks ja levitamiseks kasutatavate statistiliste meetodite, standardite ja menetluste loomiseks, tugevdamiseks ja parandamiseks ning uute statistikaliikide ja näitajate arendamiseks vajalikud toimingud;

3. „tegemine” – kõik toimingud, mis on seotud statistika koostamiseks vajaliku kogumise, säilitamise, töötlemise ja analüüsiga;

4. „levitamine” – statistika ja statistilise analüüsi tarbijatele kättesaadavaks tegemine;

5. „andmete kogumine” – statistilised uuringud ja kõik muud erinevatest allikatest, sealhulgas haldusallikatest teabe saamise meetodid;

6. „statistiline üksus” – peamine vaatlusüksus, nimelt füüsiline isik, leibkond, majandusüksus või muu ettevõtja, mille kohta andmed käivad;

7. „konfidentsiaalsed andmed” – andmed, mis võimaldavad statistiliste üksuste otsest või kaudset identifitseerimist ja seeläbi üksikandmete avalikustamist. Statistiliste üksuste identifitseeritavuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kõiki asjakohaseid vahendeid, mida kolmas isik võiks mõistuspäraselt kasutada statistilise üksuse identifitseerimiseks;

8. „kasutamine statistilistel eesmärkidel” – kasutamine eranditult statistiliste tulemuste või statistiliste analüüside arendamiseks ja tegemiseks;

9. „otsene identifitseerimine” – statistilise üksuse identifitseerimine selle nime, aadressi või üldkättesaadava tunnusnumbri järgi;

10. „kaudne identifitseerimine” – statistilise üksuse identifitseerimine muul viisil kui otsene identifitseerimine;

11. „komisjoni (Eurostati) ametnikud” – ühenduse statistikaasutuses töötavad ühenduste ametnikud Euroopa ühenduste personalieeskirjade artikli 1 tähenduses;

12. „komisjoni (Eurostati) muu personal” – ühenduse statistikaasutuses töötavad ühenduste teenistujad Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklite 2–5 tähenduses.II PEATÜKK

STATISTIKA HALDAMINE

Artikkel 4

Euroopa statistikasüsteem

Euroopa statistikasüsteem on partnerlus ühenduse statistikaasutuse (komisjon (Eurostat)), riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste vahel, kes vastutavad igas liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest.

Artikkel 5

Riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused

▼M1

1.  Riiklik statistikaasutus, mille iga liikmesriik on määranud asutuseks, mis vastutab artikli 1 kohaselt Euroopa statistikaprogrammis kindlaks määratud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamisega seotud kõigi riigi tasandi tegevuste koordineerimise eest, tegutseb komisjoni (Eurostati) ainsa kontaktasutusena statistika küsimustes.

Riiklike statistikaametite koordineerimiskohustus hõlmab kõiki muid siseriiklikke asutusi, mis vastutavad artikli 1 kohaselt Euroopa statistikaprogrammis kindlaks määratud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. Eelkõige vastutavad riiklikud statistikaametid liikmesriigi tasandil statistika kavandamise ja sellealase aruandluse, kvaliteedi kontrollimise, metoodika, andmeedastuse ja Euroopa statistikasüsteemi statistikaalaste meetmete kohta teabe jagamise koordineerimise eest. Niivõrd, kuivõrd osa Euroopa statistika koostajaks võivad Euroopa keskpankade süsteemi (EKPS) liikmetena olla riikide keskpangad, peaksid riiklikud statistikaametid ja riikide keskpangad siseriikliku korra kohaselt tegema tihedat koostööd tervikliku ja sidusa Euroopa statistika tegemise tagamiseks, tagades samal ajal vajaliku koostöö Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi vahel, nagu on sätestatud artiklis 9.

▼B

2.  Komisjon (Eurostat) peab oma veebisaidil liikmesriikide määratud Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest vastutavate riiklike statistikaametite ja teiste siseriiklike asutuste nimekirja ja teeb selle üldsusele kättesaadavaks.

3.  Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nimekirja kuuluvad riiklikud statistikaametid ja teised siseriiklikud asutused võivad saada toetust ilma pakkumiskutseta vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 168 lõike 1 punktile d.

▼M1

Artikkel 5a

Riiklike statistikaametite juhid ja muude siseriiklike asutuste juhid

1.  Liikmesriigid tagavad oma riiklikes statistikasüsteemides käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmise eest vastutavate ametnike ametialase sõltumatuse.

2.  Sellel eesmärgil riiklike statistikaametite juhid:

a) on ainupädevad otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle, nagu ka riikliku statistikaameti poolt arendatava, koostatava ja levitatava Euroopa statistika väljundi ja publikatsioonide sisu ja avaldamise ajastuse üle;

b) on volitatud võtma vastu otsuseid kõigis riikliku statistikaameti juhtimisega seotud küsimustes;

c) täidavad oma statistikaalaseid ametiülesandeid sõltumatult, taotlemata või võtmata vastu juhiseid üheltki valitsuselt või muult institutsioonilt, organilt, ametilt või üksuselt;

d) on vastutavad riikliku statistikaameti statistikaalase tegevuse ja eelarve täitmise eest;

e) avaldavad aastaaruande ja võivad esitada arvamusi riikliku statistikaameti statistikaalase tegevusega seotud eelarveeraldiste kohta;

f) koordineerivad statistikaalast tegevust kõikide siseriiklike asutuste vahel, mis osalevad Euroopa statistika arendamises, tegemises ja levitamises, nagu on sätestatud artikli 5 lõikes 1;

g) koostavad vajaduse korral riiklikud suunised, et tagada kogu Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise kvaliteet oma riiklikus statistikasüsteemis, ning jälgivad nende suuniste rakendamist ning vaatavad neid läbi; samas vastutavad nad kõnealuste suuniste järgimise eest üksnes riiklikus statistikaametis; ning

h) esindavad oma riiklikku statistikasüsteemi Euroopa statistikasüsteemis.

3.  Iga liikmesriik tagab, et muud siseriiklikud asutused, mille haldusalas on Euroopa statistika arendamine, tegemine ja levitamine, täidavad niisuguseid ülesandeid kooskõlas selle riikliku statistikaameti juhi koostatud riiklike suunistega.

4.  Liikmesriigid tagavad, et riiklike statistikaametite juhtide ja, kui see on asjakohane, Euroopa statistika tegemisega tegelevate muude siseriiklike asutuste statistikavaldkonna juhtide töölevõtmise ja ametisse nimetamise menetlused on läbipaistvad ja põhinevad üksnes ametialastel kriteeriumidel. Nimetatud menetlus tagab, et järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse osas. Riiklike statistikaametite juhtide töölt vabastamise või teisele ametikohale üleviimise põhjused ei tohi tuleneda ametialase sõltumatuse põhimõtte järgimisest.

5.  Iga liikmesriik võib luua siseriikliku organi, et tagada asjaomases liikmesriigis Euroopa statistika koostajate ametialane sõltumatus. Riiklike statistikaametite juhid ja, kui see on asjakohane, Euroopa statistika tegemisega tegelevate muude siseriiklike asutuste statistikavaldkonna juhid võivad võtta vastu niisuguste organite nõuandeid. Selliste organite liikmete töölevõtmise, üleviimise ja töölt vabastamise menetlus peab olema läbipaistev ning põhinema üksnes ametialastel kriteeriumidel. Menetlus peab tagama, et järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse osas.

▼B

Artikkel 6

Komisjon (Eurostat)

1.  Ühenduse statistikaasutusele, kes on komisjoni poolt määratud arendama, tegema ja levitama Euroopa statistikat, osutatakse käesolevas määruses sõnadega „komisjon (Eurostat)”.

▼M1

2.  Liidu tasandil on komisjon (Eurostat) Euroopa statistika tegemise tagamisel sõltumatu vastavalt kehtestatud eeskirjadele ja statistikaalastele põhimõtetele.

3.  Ilma et see piiraks protokolli nr 4 (Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta) artikli 5 kohaldamist, koordineerib komisjon (Eurostat) liidu institutsioonide ja asutuste statistikaalast tegevust, pidades eelkõige silmas andmete järjepidevust ja kvaliteeti ning andmeesitamiskoormuse minimeerimist. Selleks võib komisjon (Eurostat) kutsuda liidu mis tahes institutsioone ja asutusi konsultatsioonidele või koostööle, et töötada statistilistel eesmärkidel nende vastavates pädevusvaldkondades välja meetodeid ja süsteeme. Iga selline institutsioon või asutus, mis teeb ettepaneku statistika koostamiseks, konsulteerib komisjoniga (Eurostatiga) ja võtab arvesse soovitusi, mida viimane selles osas annab.

▼M1

Artikkel 6a

Komisjoni (Eurostati) peadirektor

1.  Eurostat on liidu statistikaamet ja komisjoni peadirektoraat. Seda juhib peadirektor.

2.  Komisjon tagab, et Eurostati peadirektori töölevõtmise menetlus on läbipaistev ning põhineb ametialastel kriteeriumidel. Menetlus peab tagama, et järgitakse võrdse kohtlemise põhimõtet, eelkõige soolise võrdõiguslikkuse osas.

3.  Peadirektor on ainupädev otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle, nagu ka Eurostati koostatud kogu statistika väljundi ja publikatsioonide sisu ja selle avaldamise ajastuse üle. Nende statistikaalaste ametiülesannete täitmisel tegutseb peadirektor sõltumatult ja ta ei taotle ega võta vastu juhiseid liidu institutsioonidelt või asutustelt, üheltki valitsuselt või muult institutsioonilt, organilt, ametilt või asutuselt.

4.  Eurostati peadirektor vastutab Eurostati statistikaalase tegevuse eest. Eurostati peadirektor osaleb kohe pärast ametisse nimetamist komisjoni poolt ja pärast seda igal aastal statistikaalase dialoogi raames Euroopa Parlamendi asjaomase komisjoni koosolekul, et arutada statistika haldamist, metoodikat ja statistikaalast innovatsiooni käsitlevaid küsimusi. Eurostati peadirektor avaldab aastaaruande.

▼B

Artikkel 7

Euroopa statistikasüsteemi komitee

1.  Käesolevaga asutatakse Euroopa statistikasüsteemi komitee. Komitee annab Euroopa statistikasüsteemile erialast nõu Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud artikli 2 lõikes 1.

2.  Euroopa statistikasüsteemi komitee koosneb riiklike statistikaametite esindajatest, kes on liikmesriikide statistikaspetsialistid. Komiteed juhatab komisjon (Eurostat).

3.  Euroopa statistikasüsteemi komitee võtab vastu oma töökorra, milles on esitatud komitee ülesanded.

4.  Komisjon konsulteerib komiteega järgmistes küsimustes:

a) meetmed, mida komisjon kavatseb võtta Euroopa statistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks, meetmete õigustatus kulutasuvuse seisukohalt, nende saavutamiseks vajalikud vahendid ja ajakava ning vastamisega kaasnev koormus andmeesitajatele;

b) Euroopa statistikaprogrammis kavandatud arendused ja prioriteedid;

c) algatused prioriteetide muutmise ja andmeesitamiskoormuse vähendamise praktiliseks elluviimiseks;

d) statistika konfidentsiaalsusega seotud küsimused;

e) Euroopa statistika tegevusjuhise edasiarendamine ja

f) kõik muud, eelkõige metodoloogilised küsimused, mis on tekkinud statistikaprogrammide kehtestamisel või rakendamisel ja mille juhataja on esitanud kas omal algatusel või liikmesriigi taotlusel.

Artikkel 8

Koostöö muude asutustega

Euroopa statistika nõuandekomitee ja Euroopa statistika haldamise nõuandekoguga konsulteeritakse kooskõlas nende vastava pädevusega.

Artikkel 9

Koostöö Euroopa Keskpankade Süsteemiga

Andmeesitamiskoormuse minimeerimiseks ja Euroopa statistika tegemiseks vajaliku sidususe tagamiseks teevad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem tihedat koostööd, järgides artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid.

Artikkel 10

Rahvusvaheline koostöö

Ilma et see piiraks liikmesriikide seisukohti ja rolli, valmistab Euroopa statistikasüsteemi seisukohti Euroopa statistika jaoks eriti olulistes küsimustes rahvusvahelisel tasandil ning samuti konkreetseid reegleid seoses esindatusega rahvusvahelistes statistikaasutustes ette Euroopa statistikasüsteemi komitee ning koordineerib komisjon (Eurostat).

Artikkel 11

Euroopa statistika tegevusjuhis

1.  Tegevusjuhise eesmärk on tagada üldsuse usaldus Euroopa statistika vastu, määrates kindlaks, kuidas Euroopa statistikat arendatakse, tehakse ja levitatakse kooskõlas artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaste põhimõtete ja parima rahvusvahelise statistikaalase tavaga.

2.  Euroopa statistikasüsteemi komitee vaatab tegevusjuhise läbi ja ajakohastab seda vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab juhisesse tehtud muudatused.

▼M1

3.  Liikmesriigid ja komisjon võtavad kõik vajalikud meetmed, et säilitada Euroopa statistika usaldusväärsus. Selleks seab liikmesriikide ja komisjoni poolt võetud statistika vastu usalduse tagamise kohustus („usalduse tagamise kohustus”) eesmärgiks veelgi tugevdada üldsuse usaldust Euroopa statistika vastu ning teha edusamme tegevusjuhises sisalduvate statistikaalaste põhimõtete rakendamisel. Usalduse tagamise kohustus sisaldab konkreetset strateegilist kohustust parandada või vastavalt vajadusele säilitada tegevusjuhise rakendamise tingimusi ning see avaldatakse koos lühikokkuvõttega.

4.  Komisjon kontrollib liikmesriikide võetud usalduse tagamise kohustuste täitmist korrapäraselt liikmesriikide saadetud aastaaruannete põhjal ning vajaduse korral ajakohastab neid.

Kui liikmesriik ei ole 9. juuniks 2017 usalduse tagamise kohustust avaldanud, esitab ta komisjonile ja avalikustab eduaruande tegevusjuhise rakendamise kohta ning, kui see on asjakohane, jõupingutuste kohta, mida on tehtud statistika usaldusväärsuse tagamiseks võetud usalduse tagamise kohustuse sõnastamiseks. Neid eduaruandeid ajakohastatakse korrapäraselt ja vähemalt iga kahe aasta tagant pärast nende esmast avaldamist.

Komisjon annab aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule avaldatud usalduse tagamise kohustuse täitmise kohta ning, kui see on asjakohane, asjaomaste eduaruannete kohta 9. juuniks 2018 ning pärast seda iga kahe aasta tagant.

5.  Komisjoni sõnastatud usalduse tagamise kohustuse täitmist kontrollib korrapäraselt Euroopa statistika haldamise nõuandekogu („nõuandekogu”). Komisjon lisab nõuandekogu hinnangu usalduse tagamise kohustuse täitmise kohta oma aastaaruandesse, mille ta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 235/2008/EÜ ( 21 ) esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Nõuandekogu annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule usalduse tagamise kohustuse täitmise kohta aru 9. juuniks 2018.

▼B

Artikkel 12

Statistika kvaliteet

1.  Tulemuste kvaliteedi tagamiseks arendatakse, tehakse ja levitatakse Euroopa statistikat ühtsete standardite ja ühtlustatud meetodite alusel. Selles osas kehtivad järgmised kvaliteedikriteeriumid:

a) „asjakohasus” – näitab, mil määral statistika vastab olemasolevatele ja võimalikele tarbijate vajadustele;

b) „täpsus” – näitab hinnangute lähedust tegelikele teadmata väärtustele;

c) „ajakohasus” – tähendab ajavahemikku teabe kättesaadavaks tegemise ja teabes kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel;

d) „õigeaegsus” – tähendab ajavahemikku andmete avaldamise kuupäeva ja sihtkuupäeva vahel (kuupäev, mil andmed oleks tulnud avaldada);

e) „kättesaadavus” ja „selgus” – tingimused ja kord, mille alusel tarbijad saavad andmetega tutvuda, neid kasutada ja tõlgendada;

f) „võrreldavus” – tähendab kasutatud statistiliste mõistete, mõõtmisvahendite ja menetluste mõju erisuste mõõdetavust, kui statistikat võrreldakse piirkonniti, valdkonniti või ajas;

g) „sidusus” – näitab, kas andmeid saab erineval moel ja eri kasutusotstarbeks usaldusväärselt seostada.

▼M1

2.  Konkreetsed kvaliteedinõuded, nagu sihtväärtused ja statistika tegemise miinimumstandardid, võib sätestada ka valdkondlikes õigusaktides.

Selleks et tagada lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriumide ühetaoline kohaldamine konkreetsete statistikavaldkondade õigusaktidega hõlmatud andmete suhtes, võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles sätestatakse valdkondlike õigusaktidega hõlmatud kvaliteediaruannete esitamise kord, ülesehitus ja perioodilisus. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) aruanded edastatud andmete kvaliteedi kohta, sealhulgas kõik oma kahtlused andmete täpsuse osas. Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete kvaliteeti asjakohasele analüüsile tuginedes ning koostab ja avaldab aruanded ja teatised Euroopa statistika kvaliteedi kohta.

▼M1

4.  Läbipaistvuse huvides avalikustab komisjon (Eurostat), kui see on asjakohane, oma hinnangu riikide poolt edastatava Euroopa statistika kvaliteedi kohta.

5.  Kui valdkondlikes õigusaktides on ette nähtud trahvid juhuks, kui liikmesriigid esitavad statistikas valeandmeid, võib komisjon kooskõlas aluslepingute ja niisuguste valdkondlike õigusaktidega algatada ja viia vajaduse korral läbi uurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle, kui see on asjakohane, et teha kindlaks, kas valeandmete esitamine oli tõsine ja tahtlik või on tegemist raske hooletusega.

▼BIII PEATÜKK

EUROOPA STATISTIKA TEGEMINE

Artikkel 13

Euroopa statistikaprogramm

▼M1

1.  Euroopa statistikaprogrammis esitatakse Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise raamistik, milles määratakse kindlaks mitmeaastasele finantsraamistikule vastavaks ajavahemikuks kavandatavate tegevuste peamised valdkonnad ja eesmärgid. Selle võtavad vastu Euroopa Parlament ja nõukogu. Selle mõju ja kulutasuvust hinnatakse sõltumatute ekspertide osavõtul.

▼B

2.  Euroopa statistikaprogrammiga sätestatakse ühenduse tegevuste läbiviimiseks vajalikku teavet käsitlevad prioriteedid. Neid võrreldakse nõutava statistika esitamiseks ühenduse ja liikmesriikide tasandil vajalike ressurssidega ning andmeesitamiskoormuse ja andmeesitajate asjaomaste kuludega.

3.  Komisjon esitab algatused prioriteetide seadmiseks ning andmeesitamiskoormuse vähendamiseks kogu Euroopa statistikaprogrammi või selle osa kohta.

4.  Komisjon esitab Euroopa statistikaprogrammi kavandi Euroopa statistikasüsteemi komiteele eelnevaks tutvumiseks.

5.  Iga Euroopa statistikaprogrammi puhul koostab komisjon pärast Euroopa statistikasüsteemi komiteega konsulteerimist vahearuande ja lõpparuande ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 14

Euroopa statistikaprogrammi rakendamine

1.  Euroopa statistikaprogrammi rakendatakse statistikaalaste üksikmeetmete kaudu, mille suhtes teevad otsuse:

a) Euroopa Parlament ja nõukogu;

b) komisjon nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel, eelkõige ootamatute vajaduste puhul, kooskõlas lõike 2 sätetega, või

c) riiklike statistikaametite või muude siseriiklike asutuste ja komisjoni (Eurostati) vahelise kokkuleppe alusel nende vastavates pädevusvaldkondades. Kõnealused kokkulepped on kirjalikud.

▼M1

2.  Komisjon võib rakendusaktidega võtta vastu otsuse ajutiste otseselt statistikaalaste meetmete võtmise kohta, tingimusel et

a) meetmega ei ole ette nähtud rohkem kui kolme võrdlusaastat hõlmavate andmete kogumist;

b) kogutavad andmed on vastutavates riiklikes statistikaametites ja muudes siseriiklikes asutustes juba kättesaadavad või juurdepääsetavad või saab andmeid otse, kasutades asjakohaseid valimeid liidu tasandil statistilise üldkogumi vaatlemiseks riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste tegevuse piisaval koordineerimisel, ning

c) liit annab riiklikele statistikaametitele ja muudele siseriiklikele asutustele rahalist toetust tekkinud täiendavate kulude katmiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012 ( 22 ).

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

3.  Lõike 1 punktis a või b osutatud korra kohaselt meetmete rakendamiseks annab komisjon teavet järgmistes valdkondades:

a) meetme põhjused, pidades silmas eelkõige ühenduse vastava valdkonna poliitika eesmärke;

b) meetme eesmärk ja oodatavad tulemused;

c) kulutasuvuse analüüs, sealhulgas andmeesitajate koormus ning tegemisega seotud kulud, ja

d) meetme rakendamise viisid, sealhulgas meetme kestus ning komisjoni ja liikmesriikide roll.

Artikkel 15

Koostöövõrgustikud

Statistikaalaste üksikmeetmete puhul arendatakse koostöövõrgustike kaudu Euroopa statistikasüsteemi raames võimaluse korral koostoimet, jagades erialateadmisi ja tulemusi või soodustades spetsialiseerumist konkreetsetele ülesannetele. Selleks töötatakse välja vastav finantsstruktuur.

Kõnealuste meetmete tulemus, näiteks ühised struktuurid, vahendid, protsessid ja meetodid tehakse kättesaadavaks kogu Euroopa statistikasüsteemis. Koostöövõrgustike loomise algatused ja tulemused vaatab läbi Euroopa statistikasüsteemi komitee.

Artikkel 16

Euroopa statistika meetod

1.  Nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel ja Euroopa statistikaprogrammi raames on Euroopa statistika meetodil järgmised eesmärgid:

a) koondnäitajate kättesaadavuse maksimeerimine Euroopa tasandil ning Euroopa statistika ajakohasuse parandamine;

b) andmeesitajate koormuse ning riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste koormuse vähendamine kulutasuvuse analüüsi põhjal.

2.  Euroopa statistika meetod on asjakohane järgmistel juhtudel:

a) Euroopa statistika tegemine, kasutades:

i) riikide avaldamata andmeid või osa liikmesriikide andmeid;

ii) spetsiaalselt välja töötatud uuringukava;

iii) osalist teavet modelleerimismeetodite abil;

b) koondnäitajate levitamine Euroopa tasandil, kohaldades spetsiaalset aimatavuse kontrolli tehnikat, ilma et see kahjustaks levitamist käsitlevaid siseriiklikke eeskirju.

3.  Meetmeid Euroopa statistika meetodi rakendamiseks võetakse liikmesriikide täielikul osalusel. Euroopa statistika meetodi rakendamise meetmed sätestatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud statistikaalastes üksikmeetmetes.

4.  Vajaduse korral kehtestatakse koostöös liikmesriikidega koordineeritud avalikustamis- ja läbivaatamispoliitika.

▼M1

Artikkel 17

Iga-aastane tööprogramm

Komisjon esitab oma järgneva aasta tööprogrammi Euroopa statistikasüsteemi komiteele iga aasta 30. aprilliks.

Iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamisel tagab komisjon tulemusliku prioriteetide seadmise, mis hõlmab läbivaatamist, statistikaprioriteete käsitlevat aruandlust ja rahaliste vahendite eraldamist. Komisjon võtab statistikasüsteemi komitee märkusi arvesse võimalikult suurel määral. Iga-aastane tööprogramm põhineb Euroopa statistikaprogrammil ja kajastab eelkõige järgmist:

a) komisjoni arvates esmatähtsaid meetmeid, võttes arvesse liidu poliitika vajadusi ning liikmesriikide ja liidu rahalisi piiranguid ning andmeesitamiskoormust;

b) prioriteetide läbivaatamise algatusi, sealhulgas negatiivsete prioriteetide läbivaatamine ja nii andmeesitajate kui ka statistika koostajate koormuse vähendamise algatusi, ning

c) menetlusi ja õigusakte, mille komisjon on iga-aastase tööprogrammi rakendamiseks ette näinud.

▼M1

Artikkel 17a

Juurdepääs haldusandmetele, nende kasutamine ja integreerimine

1.  Andmeesitajate koormuse vähendamiseks on riiklikel statistikaametitel, artiklis 4 osutatud muudel siseriiklikel asutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus kõikidele haldusandmetele kiiresti ja tasuta juurde pääseda ning neid kasutada ja statistikasse integreerida ulatuses, mis on vajalik Euroopa statistikaprogrammis määratletud Euroopa statistika artikli 1 kohaseks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks.

2.  Riiklike statistikaametite ja komisjoniga (Eurostatiga) konsulteeritakse ning nad on kaasatud muude organite kogutud ja säilitatud haldusandmete esialgsesse väljakujundamisse, edasiarendamisse ja nende kogumise lõpetamisse, lihtsustades seeläbi nende andmete täiendavat kasutamist Euroopa statistika tegemise eesmärgil. Nad on kaasatud standardimistegevusse nende haldusandmete puhul, mis on asjakohased Euroopa statistika tegemisel.

3.  Riiklike statistikaametite, muude siseriiklike asutuste ja komisjoni (Eurostati) juurdepääs ja kaasamine vastavalt lõigetele 1 ja 2 piirdub haldusandmetega nende vastavate haldussüsteemide raames.

4.  Haldusandmetele, mille nende omanikud on riiklikele statistikaametitele, muudele siseriiklikele asutustele ja komisjonile (Eurostatile) kättesaadavaks teinud nende andmete kasutamiseks Euroopa statistika tegemise eesmärgil, lisatakse asjakohased metaandmed.

5.  Riiklikud statistikaametid ja haldusandmete omanikud loovad vajalikud koostöömehhanismid.

▼BIV PEATÜKK

EUROOPA STATISTIKA LEVITAMINE

Artikkel 18

Levitamise meetmed

1.  Euroopa statistika levitamisel järgitakse täielikult artikli 2 lõikes 1 sätestatud statistikaalaseid põhimõtteid, eelkõige statistika konfidentsiaalsuse kaitsmise ning võrdse juurdepääsu tagamise osas erapooletuse põhimõtte alusel.

2.  Euroopa statistikat levitavad oma vastavates pädevusvaldkondades komisjon (Eurostat), riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused.

3.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad oma vastavates pädevusvaldkondades vajaliku toetuse, et kindlustada kõikide tarbijate võrdne juurdepääs Euroopa statistikale.

Artikkel 19

Avalikuks kasutuseks mõeldud andmefailid

Ühe statistilise üksusega seotud andmeid võib levitada avalikuks kasutuseks mõeldud andmefailidena, mis sisaldavad anonüümseid andmeid sellisel kujul, et statistilist üksust ei ole võimalik otse või kaudselt identifitseerida, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida kolmas isik võiks mõistuspäraselt kasutada.

Kui andmed on komisjonile (Eurostatile) edastatud, on nõutav andmed edastanud riikliku statistikaameti või muu siseriikliku asutuse selgesõnaline nõusolek.V PEATÜKK

STATISTILINE KONFIDENTSIAALSUS

Artikkel 20

Konfidentsiaalsete andmete kaitse

1.  Konfidentsiaalsete andmete eranditult statistilistel eesmärkidel kasutamise tagamiseks ja nende ebaseadusliku avalikustamise ärahoidmiseks rakendatakse järgmisi eeskirju ja meetmeid.

2.  Üksnes Euroopa statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid andmeid võivad riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) kasutada ainult statistilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui statistiline üksus on andnud oma selgesõnalise nõusoleku andmete kasutamiseks muudel eesmärkidel.

3.  Statistika tulemusi, mille alusel on võimalik statistilist üksust identifitseerida, võivad riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) levitada järgmistel erandjuhtudel:

a) kui Euroopa Parlament ja nõukogu on asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras toimides kehtestanud eritingimused ja erikorra, ning iga kord, kui statistiline üksus seda taotleb, muudetakse statistilisi tulemusi nii, et nende levitamine ei ohustaks statistilist konfidentsiaalsust, või

b) kui statistiline üksus on andnud selgesõnalise nõusoleku andmete avalikustamiseks.

4.  Riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) võtavad oma vastavates pädevusvaldkondades kõik vajalikud regulatiivsed, haldus-, tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada konfidentsiaalsete andmete füüsiline ja loogiline kaitse (andmete aimatavuse kontroll).

▼M1

Riiklikud statistikaametid, muud siseriiklikud asutused ja komisjon (Eurostat) võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada põhimõtete ja suuniste ühtlustamine konfidentsiaalsete andmete füüsilise ja loogilise kaitse puhul. Komisjon tagab sellise ühtlustamise rakendusaktidega, millega ei täiendata käesolevat määrust. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

5.  Riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste ametnikud ja muud teenistujad, kellel on juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, peavad konfidentsiaalsusnõuet täitma ka pärast oma ametiülesannete lõppu.

Artikkel 21

Konfidentsiaalsete andmete edastamine

1.  Artiklis 4 osutatud Euroopa statistikasüsteemi asutus, kes konfidentsiaalsed andmed kogus, võib edastada need teisele Euroopa statistikasüsteemi asutusele tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika tõhusaks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks.

2.  Euroopa statistikasüsteemi asutus, kes konfidentsiaalsed andmed kogus, võib edastada need Euroopa Keskpankade süsteemi liikmele tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika tõhusaks arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks vastavalt Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi pädevusvaldkondades, ning et kõnealune vajadus on põhjendatud.

3.  Muuks andmete edastamiseks lisaks esimesele edastamisele on nõutav andmed kogunud asutuse selgesõnaline luba.

4.  Statistilist konfidentsiaalsust käsitlevad siseriiklikud eeskirjad ei tohi takistada konfidentsiaalsete andmete edastamist lõigete 1 ja 2 alusel, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras toimides näinud õigusaktiga ette selliste andmete edastamise.

5.  Vastavalt käesolevale artiklile edastatud konfidentsiaalseid andmeid kasutatakse eranditult statistilistel eesmärkidel ning need on kättesaadavad üksnes statistiliste toimingutega seotud teenistujatele nende konkreetses töövaldkonnas.

6.  Käesoleva määrusega ette nähtud sätteid statistika konfidentsiaalsuse kohta kohaldatakse kõikide konfidentsiaalsete andmete suhtes, mida edastatakse Euroopa statistikasüsteemi raames ning Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahel.

Artikkel 22

Konfidentsiaalsete andmete kaitsmine komisjonis (Eurostatis)

1.  Konfidentsiaalsed andmed on kättesaadavad ainult komisjoni (Eurostati) ametnikele nende konkreetses töövaldkonnas, välja arvatud lõikes 2 ette nähtud erandjuhtudel.

2.  Komisjon (Eurostat) võib erandjuhtudel anda konfidentsiaalsetele andmetele juurdepääsu loa muudele teenistujatele ja muudele komisjonis (Eurostatis) lepingu alusel töötavatele füüsilistele isikutele nende konkreetses töövaldkonnas.

3.  Isikud, kellel on juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele, kasutavad neid eranditult statistilistel eesmärkidel. Nimetatud piirang kehtib ka pärast ametiülesannete täitmise lõppu.

Artikkel 23

Juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikel eesmärkidel

Komisjon (Eurostat) või riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused võivad oma vastavas pädevusvaldkonnas anda teaduslikel eesmärkidel statistilisi analüüse tegevatele teadlastele konfidentsiaalsetele andmetele juurdepääsu, mis võimaldab üksnes statistiliste üksuste kaudset identifitseerimist. Kui andmed on komisjonile (Eurostatile) edastatud, on nõutav andmed edastanud riikliku statistikaameti või muu siseriikliku asutuse nõusolek.

▼M1

Komisjon kehtestab rakendusaktiga korra, eeskirjad ja tingimused, mis reguleerivad juurdepääsu liidu tasandil. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼M1 —————

▼B

Artikkel 25

Andmed avalikest allikatest

Andmeid, mis on saadud ametlikult avalikest allikatest ning mis vastavalt siseriiklikele õigusaktidele jäävad avalikkusele kättesaadavaks, ei käsitata konfidentsiaalsetena neist andmetest saadud statistika levitamise eesmärgil.

▼M1

Artikkel 26

Statistilise konfidentsiaalsuse nõude rikkumine

Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära statistilise konfidentsiaalsuse nõude rikkumist ja karistada selliste õigusrikkumiste eest. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

▼BVI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

▼M1

Artikkel 27

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee. Nimetatud komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 ( 23 ) tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

▼B

Artikkel 28

Kehtetuks tunnistamine

1.  Määrus (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määruse alusel loodud statistilise konfidentsiaalsuse komiteele käsitatakse viidetena käesoleva määruse artikli 7 alusel loodud Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

2.  Määrus (EÜ) nr 322/97 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

3.  Otsus 89/382/EMÜ, Euratom tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid statistikaprogrammi komiteele käsitatakse viidetena käesoleva määruse artikli 7 alusel loodud Euroopa statistikasüsteemi komiteele.

Artikkel 29

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) ELT C 291, 5.12.2007, lk 1.

( 2 ) ELT C 308, 3.12.2008, lk 1.

( 3 ) Euroopa Parlamendi 19. novembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. veebruari 2009. aasta otsus.

( 4 ) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

( 5 ) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

( 6 ) EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.

( 7 ) ELT L 90, 28.3.2006, lk 2.

( 8 ) EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

( 9 ) ELT L 332, 30.11.2006, lk 21.

( 10 ) EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.

( 11 ) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

( 12 ) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

( 13 ) ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

( 14 ) ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.

( 15 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 16 ) ELT L 304, 14.11.2008, lk 70.

( 17 ) EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

( 18 ) EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

( 19 ) EÜT L 133, 18.5.2002, lk 7.

( 20 ) ELT L 156, 30.4.2004, lk 1.

( 21 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta otsus nr 235/2008/EÜ, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise nõuandekogu (ELT L 73, 15.3.2008, lk 17).

( 22 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

( 23 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).