2009L0147 — ET — 01.07.2013 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/147/EÜ,

30. november 2009,

loodusliku linnustiku kaitse kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EÜT L 020, 26.1.2010, p.7)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/17/EL, 13. mai 2013,

  L 158

193

10.6.2013
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/147/EÜ,

30. november 2009,

loodusliku linnustiku kaitse kohta

(kodifitseeritud versioon)EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust ( 1 ),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 2 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku linnustiku kaitse kohta) ( 3 ) on korduvalt oluliselt muudetud ( 4 ). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsus nr 1600/2002/EÜ (millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm) ( 5 ) kutsub üles võtma bioloogilise mitmekesisuse, sealhulgas lindude ja nende elupaikade kaitseks erimeetmeid.

(3)

Suure osa liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult esinevate linnuliikide arvukus väheneb ja mõnel juhul väga kiiresti, selline vähenemine kujutab endast tõsist ohtu looduskeskkonna kaitsele, eelkõige bioloogilise tasakaalu ohustamise tõttu.

(4)

Liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult esinevad linnuliigid on peamiselt rändliigid. Need liigid moodustavad ühispärandi ja tõhus linnukaitse on üldjuhul mitmeid riike hõlmav keskkonnaprobleem, millega kaasneb ühine vastutus.

(5)

Liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult esinevate linnuliikide kaitse tuleb saavutada, pidades silmas ühenduse elutingimuste parandamise ja jätkusuutliku arengu eesmärke.

(6)

Võetavaid meetmeid tuleb kohaldada lindude arvukust mõjutavate mitmesuguste tegurite suhtes, nagu inimtegevuse tagajärjed, eelkõige lindude elupaikade hävitamine ja saastamine, lindude püüdmine ja tapmine inimese poolt ning sellega kaasnev kaubandus. Looduskaitsepoliitika raames tuleb selliste meetmete rangust kohandada vastavalt eri liikide konkreetsele olukorrale.

(7)

Kaitsmise eesmärk on loodusvarade kui Euroopa rahvaste pärandi lahutamatu osa pikaajaline kaitse ja majandamine. See võimaldab loodusvarasid kontrollida ja juhib nende kasutamist liikidevahelise loodusliku tasakaalu hoidmiseks ja kohandamiseks vajalike meetmete alusel mõistlikkuse piires.

(8)

Elupaikade piisava mitmekesisuse ja suuruse säilitamine, hoidmine või taastamine on oluline kõikide linnuliikide kaitsel. Teatavate linnuliikide elupaikasid tuleb kaitsta erimeetmete abil, et kindlustada nende säilimine ja paljunemine levikualal. Selliste meetmete puhul tuleb arvestada ka rändliikidega ning meetmed tuleb ühtse terviku loomiseks kooskõlastada.

(9)

Takistamaks ärihuve avaldamast võimalikku kahjulikku mõju linnuliikide kasutamismääradele, tuleb kehtestada üldine turustuskeeld ja lubada erandeid üksnes selliste liikide suhtes, mille bioloogiline seisund seda lubab, võttes arvesse erinevates piirkondades valitsevaid eritingimusi.

(10)

Teatavatele liikidele võib nende suure arvukuse, geograafilise leviku ja sigimisvõime tõttu kogu ühenduses jahti pidada, mis on lubatav kasutus; kui kehtestatakse ja järgitakse teatavaid piiranguid, peab selline jahipidamine olema kooskõlas liigi asurkonna rahuldava taseme säilitamisega.

(11)

Mitmesugused massilisel või mittevalikulisel püüdmisel või tapmisel kasutatavad vahendid, seadised või viisid ning jahipidamine teatud liiklusvahenditega tuleb keelustada, kuna need ohustavad või võivad ohustada asjaomaste liikide arvukust.

(12)

Teatavate eriolukordade olulisuse tõttu tuleks sätestada erandite tegemise võimalus teatavatel tingimustel ja komisjoni järelevalve all.

(13)

Lindude ja eelkõige rändlindude kaitsmine tekitab endiselt probleeme, mis vajavad teadusuuringuid. Selliste uuringute abil on samuti võimalik hinnata võetud meetmete tõhusust.

(14)

Komisjoniga konsulteerides tuleks hoolitseda selle eest, et liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult mitteesinevate linnuliikide sissetoomine ei kahjustaks kohalikku taimestikku ega loomastikku.

(15)

Komisjon koostab ja edastab liikmesriikidele iga kolme aasta järel liikmesriikide esitatud teabel põhineva kokkuvõtliku aruande käesoleva direktiivi kohaselt kehtestatud siseriiklike õigusnormide kohaldamise kohta.

(16)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) ( 6 ).

(17)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus teatavate lisade muutmiseks teaduse ja tehnika arengut silmas pidades. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(18)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VI lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

1.  Käesolev direktiiv käsitleb kõikide looduslikult esinevate linnuliikide kaitset nende liikmesriikide Euroopa territooriumil, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut. See hõlmab nende liikide kaitset, hoidmist ja kontrolli ning kehtestab nende kasutamise eeskirjad.

2.  Direktiivi kohaldatakse lindude, nende munade, pesade ja elupaikade suhtes.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed artiklis 1 osutatud liikide arvukuse hoidmiseks tasemel, mis vastab eelkõige ökoloogilistele, teaduslikele ja kultuurilistele nõuetele, arvestades samal ajal majanduslikke ja puhkeaja veetmisega seotud vajadusi, või nende liikide arvukuse kohandamiseks vastavalt sellele tasemele.

Artikkel 3

1.  Artiklis 2 osutatud nõudeid silmas pidades võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed kõikide artiklis 1 osutatud linnuliikide elupaikade piisava mitmekesisuse ja suuruse säilitamiseks, hoidmiseks või taastamiseks.

2.  Biotoopide ja elupaikade säilitamine, hoidmine ja taastamine hõlmab eelkõige järgmisi meetmeid:

a) kaitsealade loomine;

b) nii kaitseala sees kui ka sellest väljaspool asuvate elupaikade hooldus ja hoidmine vastavalt nende ökoloogilistele vajadustele;

c) hävitatud biotoopide taastamine;

d) biotoopide loomine.

Artikkel 4

1.  I lisas nimetatud liikide elupaikade kaitseks tuleb rakendada erimeetmeid, et kindlustada nende liikide säilimine ja paljunemine levikualal.

Sellega seoses võetakse arvesse järgmist:

a) väljasuremisohus liigid;

b) liigid, mis on tundlikud teatavate muutuste suhtes oma elupaigas;

c) liigid, mida peetakse nende väikesearvuliste asurkondade või piiratud kohaliku leviku tõttu haruldaseks;

d) teised liigid, mis oma elupaiga eripära tõttu nõuavad erilist tähelepanu.

Hindamisel võetakse arvesse arvukuse arengutendentse ja muutumist.

Liikmesriigid klassifitseerivad erikaitsealadena nende liikide kaitseks eelkõige arvuliselt ja suuruselt kõige sobivamad alad, võttes arvesse nende liikide kaitsenõudeid geograafilistel maismaa- ja merealadel, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse.

2.  Liikmesriigid võtavad samalaadseid meetmeid I lisas nimetamata, kuid reeglipäraselt esinevate rändliikide ja nende pesitsus-, sulgimis- ja talvitusalade ning rändepeatuspaikade suhtes, pidades silmas nende kaitsmise vajadust geograafilistel maismaa- ja merealadel, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse. Sel eesmärgil pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu märgalade ja eelkõige rahvusvahelise tähtsusega märgalade kaitsele.

3.  Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe, et komisjon saaks algatada vajaliku kooskõlastuse, et tagada lõigetes 1 ja 2 sätestatud aladest ühtse terviku loomist, mis vastab nende liikide kaitsenõuetele geograafilistel maismaa- ja merealadel, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse.

4.  Liikmesriigid võtavad lõigetes 1 ja 2 osutatud kaitsealade suhtes vajalikke meetmeid, et vältida elupaikade saastamist või kahjustamist või lindude mis tahes häirimist, niivõrd kui see on käesoleva artikli eesmärkide seisukohast oluline. Liikmesriigid püüavad elupaikade saastamist või kahjustamist vältida ka väljaspool kaitsealasid.

Artikkel 5

Ilma et see piiraks artiklite 7 ja 9 kohaldamist, võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid kõikide artiklis 1 osutatud linnuliikide üldise kaitsesüsteemi loomiseks, keelates eelkõige:

a) tahtliku tapmise või püüdmise mis tahes viisil;

b) pesade ja munade tahtliku hävitamise või kahjustamise või pesade kõrvaldamise;

c) linnumunade korjamise loodusest ja munade või tühjade koorte hoidmise;

d) lindude tahtliku häirimise eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, niivõrd kui selline häirimine on käesoleva direktiivi eesmärkide seisukohalt oluline;

e) nende linnuliikide isendite pidamise, mille jahtimine ja püüdmine on keelatud.

Artikkel 6

1.  Ilma et see piiraks lõigete 2 ja 3 sätete kohaldamist, keelustavad liikmesriigid kõikide artiklis 1 nimetatud linnuliikide elus või surnud isendite ja nende selgelt äratuntavate kehaosade või nendest valmistatud toodete müügi, müügiks transportimise, müügi eesmärgil pidamise ja müügiks pakkumise.

2.  Lõikes 1 märgitud tegevused ei ole keelatud III lisa A osas osutatud liikide suhtes tingimusel, et linnud on seaduslikult tapetud või püütud või omandatud muul seaduslikul viisil.

3.  Teatavaid piiranguid sätestades võivad liikmesriigid oma territooriumil lubada III lisa B osas loetletud liikide puhul lõikes 1 märgitud tegevusi tingimusel, et linnud on seaduslikult tapetud või püütud või omandatud muul seaduslikul viisil.

Liikmesriigid, kes soovivad sellist luba anda, konsulteerivad kõigepealt komisjoniga, et uurida ühiselt, kas asjaomaste liikide isendite turustamine seaks või võiks tõenäoliselt seada ohtu nende liikide arvukuse, geograafilise leviku või sigimisvõime terves ühenduses. Kui uurimine näitab, et kavatsetav luba seab või võib komisjoni arvates seada ohtu mis tahes eespool nimetatud liigi, edastab komisjon asjaomasele liikmesriigile põhjendatud soovituse, teatades oma vastuseisust kõnealuste liikide turustamisele. Kui komisjoni arvates sellist ohtu ei ole, teavitab ta sellest asjaomast liikmesriiki.

Komisjoni soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevale lõikele vastavalt lube väljastavad liikmesriigid kontrollivad korrapäraste ajavahemike järel, et sellise loa andmist reguleerivad tingimused on jätkuvalt täidetud.

Artikkel 7

1.  Olenevalt konkreetse liigi arvukusest, geograafilisest levikust ja sigimisvõimest kogu ühenduses võib II lisas loetletud liikidele jahti pidada vastavalt siseriiklikele õigusaktidele. Liikmesriigid tagavad, et jahipidamine nendele liikidele ei ohusta levikualal nende kaitsmiseks tehtud jõupingutusi.

2.  II lisa A osas osutatud liikidele võib pidada jahti sel geograafilisel maismaa- ja merealal, kus käesolevat direktiivi kohaldatakse.

3.  II lisa B osas osutatud liikidele võib jahti pidada üksnes osutatud liikmesriikides.

4.  Liikmesriigid tagavad, et kehtivate siseriiklike meetmetega kooskõlas toimuv jahipidamine, sealhulgas jaht jahikullidega, kui seda peetakse, järgib asjaomaste linnuliikide mõistliku kasutamise ja nende arvukuse ökoloogiliselt tasakaalustatud piiramise põhimõtteid ning et kõnealune tegevus asjaomaste liikide, eelkõige rändliikide arvukuse suhtes vastab artiklist 2 tulenevatele meetmetele.

Liikmesriigid tagavad eelkõige, et liikidele, mille suhtes jahialaseid seadusi kohaldatakse, ei peetaks jahti poegade üleskasvatamise ajal ega sigimise erinevatel etappidel.

Rändliikide puhul tuleb liikmesriikidel eelkõige tagada, et liikidele, mille suhtes jahialaseid seadusi kohaldatakse, ei peetaks jahti sigimise ega pesitsusaladele naasmise ajal.

Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe oma jahialaste seaduste tegeliku rakendamise kohta.

Artikkel 8

1.  Käesoleva direktiivi alusel jahtida, püüda või tappa lubatud lindude suhtes keelustavad liikmesriigid kõik massilist või mittevalikulist püüdmist või tapmist võimaldavad või liigi paigutist kadumist põhjustada võivad vahendid, seadised või viisid ning esmajoones IV lisa punktis a loetletud vahendite, seadiste või viiside kasutamise.

2.  Lisaks sellele keelavad liikmesriigid jahipidamise IV lisa punktis b nimetatud liiklusvahenditelt ja tingimustel.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid võivad teiste rahuldavate lahenduste puudumisel teha erandeid artiklite 5–8 sätetest järgmistel põhjustel:

a) 

 rahva tervise ja ohutuse huvides;

 lennuohutuse huvides;

 vältimaks tõsist kahju viljasaagile, kariloomadele, metsadele, kalastuspiirkondadele ja vetele;

 taimestiku ja loomastiku kaitseks;

b) teadus- ja õppetöö, taasasustamise, uuesti loodusesse laskmise ja selleks vajaliku paljundamise eesmärgil;

c) lubamaks range järelevalve tingimustes ja valikuliselt teatavate lindude vähesel arvul püüdmist, pidamist või muud mõistlikku kasutamist.

2.  Lõikes 1 osutatud erandite puhul peab olema täpsustatud:

a) milliste liikide suhtes erandeid kohaldatakse;

b) püüdmiseks või tapmiseks lubatud vahendid, seadised või viisid;

c) millise riski tingimustel ja millisel ajal ning kus selliseid erandeid võib lubada;

d) asutus, kes on volitatud kinnitama, et nõutud tingimused on täidetud, ning otsustama, milliseid vahendeid, seadiseid või viise võib kasutada, millises ulatuses ja kellel see on lubatud;

e) milliseid kontrollimeetmeid rakendatakse.

3.  Liikmesriigid saadavad igal aastal komisjonile aruande lõigete 1 ja 2 rakendamise kohta.

4.  Komisjon tagab kättesaadava teabe ja eelkõige talle vastavalt lõikele 3 edastatud teabe põhjal pidevalt, et lõikes 1 osutatud erandite tagajärjed ei ole vastuolus käesoleva direktiiviga. Selleks võtab komisjon vajalikke meetmeid.

Artikkel 10

1.  Liikmesriigid soodustavad kõikide artiklis 1 osutatud linnuliikide asurkondade kaitseks, hoidmiseks ja kasutamiseks tehtavaid uurimistöid ja muid töid. Erilist tähelepanu pööratakse V lisas loetletud teemadega seotud uurimisele ja tööle.

2.  Liikmesriigid saadavad komisjonile mis tahes vajaliku teabe, võimaldamaks komisjonil võtta asjakohaseid meetmeid lõikes 1 osutatud uuringute ja töö kooskõlastamiseks.

Artikkel 11

Liikmesriigid tagavad, et liikmesriigi Euroopa territooriumil looduslikult mitteesinevate linnuliikide sissetoomine ei ohustaks kohalikku taimestikku ega loomastikku. Sellega seotud küsimustes konsulteerivad nad komisjoniga.

Artikkel 12

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile alates 7. aprillist 1981 iga kolme aasta järel aruande käesoleva direktiivi alusel kehtestatud siseriiklike õigusnormide rakendamise kohta.

2.  Komisjon koostab iga kolme aasta järel lõikes 1 osutatud teabe põhjal kokkuvõtliku aruande. See osa aruande eelnõust, mis hõlmab liikmesriigi esitatud teavet, saadetakse kõnealuse liikmesriigi asutustele kontrollimiseks. Aruande lõplik variant edastatakse liikmesriikidele.

Artikkel 13

Käesolevale direktiivile vastavalt võetud meetmete kohaldamine ei tohi viia artiklis 1 nimetatud linnuliikide kaitse praeguse olukorra halvenemiseni.

Artikkel 14

Liikmesriigid võivad kehtestada käesolevas direktiivis sätestatutest rangemaid kaitsemeetmeid.

Artikkel 15

Võetakse vastu muudatused, mis on vajalikud I ja V lisa kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 16 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 16

1.  Komisjoni abistab teaduse ja tehnika arenguga kohandamise komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 17

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 18

Direktiiv 79/409/EMÜ, mida on muudetud VI lisa A osas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud VI lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas VII lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 19

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 20

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ardeola ralloides

Egretta garzetta

Egretta alba (Ardea alba)

Ardea purpurea

Ciconiidae

Ciconia nigra

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Cygnus cygnus

Anser albifrons flavirostris

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Tadorna ferruginea

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca

Polysticta stelleri

Mergus albellus (Mergellus albellus)

Oxyura leucocephala

FALCONIFORMES

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

Pernis apivorus

Elanus caeruleus

Milvus migrans

Milvus milvus

Haliaeetus albicilla

Gypaetus barbatus

Neophron percnopterus

Gyps fulvus

Aegypius monachus

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus macrourus

Circus pygargus

Accipiter gentilis arrigonii

Accipiter nisus granti

Accipiter brevipes

Buteo rufinus

Aquila pomarina

Aquila clanga

Aquila heliaca

Aquila adalberti

Aquila chrysaetos

Hieraaetus pennatus

Hieraaetus fasciatus

Falconidae

Falco naumanni

Falco vespertinus

Falco columbarius

Falco eleonorae

Falco biarmicus

Falco cherrug

Falco rusticolus

Falco peregrinus

GALLIFORMES

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus mutus pyrenaicus

Lagopus mutus helveticus

Tetrao tetrix tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris barbara

Perdix perdix italica

Perdix perdix hispaniensis

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

Grus grus

Rallidae

Porzana porzana

Porzana parva

Porzana pusilla

Crex crex

Porphyrio porphyrio

Fulica cristata

Otididae

Tetrax tetrax

Chlamydotis undulata

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

Himantopus himantopus

Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola pratincola

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Pluvialis apricaria

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alpina schinzii

Philomachus pugnax

Gallinago media

Limosa lapponica

Numenius tenuirostris

Tringa glareola

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Phalaropus lobatus

Laridae

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii

Larus minutus

Sternidae

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Sterna caspia

Sterna sandvicensis

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Sterna albifrons

Chlidonias hybridus

Chlidonias niger

Alcidae

Uria aalge ibericus

PTEROCLIFORMES

Pteroclididae

Pterocles orientalis

Pterocles alchata

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus azorica

Columba trocaz

Columba bollii

Columba junoniae

STRIGIFORMES

Strigidae

Bubo bubo

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Strix nebulosa

Strix uralensis

Asio flammeus

Aegolius funereus

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coraciidae

Coracias garrulus

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

Fringillidae (Carduelinae)

Loxia scotica

Bucanetes githagineus

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Emberizidae (Emberizinae)

Emberiza cineracea

Emberiza hortulana

Emberiza caesia

▼M1
II LISA

A   OSA

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

B   OSA

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata

Tringa erythropus

Tringa totanus

Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus

Larus canus

Larus fuscus

Larus argentatus

Larus cachinnans

Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula

Turdus pilaris

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius

Pica pica

Corvus monedula

Corvus frugilegus

Corvus corone 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Cygnus olor

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

Anser brachyrhynchus

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Anser albifrons

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

+

Branta bernicla

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netta rufina

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aythya marila

+

 
 

+

+

 

+

+

 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

Somateria mollissima

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Clangula hyemalis

 
 
 

+

 

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta nigra

 
 
 

+

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Melanitta fusca

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

Bucephala clangula

 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Mergus serrator

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Mergus merganser

 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Bonasa bonasia

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

+

+

 

Lagopus lagopus lagopus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Tetrao tetrix

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

Tetrao urogallus

 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

+

+

Francolinus francolinus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris barbara

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alectoris chukar

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coturnix coturnix

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Meleagris gallopavo

 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

Rallus aquaticus

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallinula chloropus

+

 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 

+

Haematopus ostralegus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pluvialis apricaria

+

 
 

+

 
 

+

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 

+

Pluvialis squatarola

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Vanellus vanellus

+

 
 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidris canutus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philomachus pugnax

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa limosa

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limosa lapponica

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius phaeopus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Numenius arquata

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa erythropus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tringa totanus

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

Tringa nebularia

 
 
 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus ridibundus

+

 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 

+

 

Larus canus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus fuscus

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus argentatus

+

 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Larus cachinnans

 
 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larus marinus

 
 
 

+

+

+

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 

Columba oenas

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 
 
 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Streptopelia decaocto

 

+

+

+

+

 
 
 
 

+

 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

 
 

+

 

+

 
 
 

Streptopelia turtur

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 
 

Alauda arvensis

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 
 
 

Turdus merula

 
 
 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 
 
 

+

 

Turdus pilaris

 
 
 
 
 

+

 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

 
 

+

+

 

Turdus philomelos

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus iliacus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 

+

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Turdus viscivorus

 
 
 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Sturnus vulgaris

 

+

 
 
 
 
 

+

+

+

 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

+

 
 
 
 
 

Garrulus glandarius

+

 
 

+

+

 
 
 
 

+

+

+

 
 
 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

 

+

+

Pica pica

+

+

+

+

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

Corvus monedula

 

+

 
 
 
 
 

+

+

 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 
 
 

+

 
 

+

+

+

Corvus frugilegus

 

+

 
 
 

+

 
 
 

+

+

 
 
 

+

 

+

 
 
 
 
 

+

 

+

 

+

+

Corvus corone

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 
 

+

+

+

+

+

+

+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HR = Hrvatska, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.

▼B
III LISA

A   OSA

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

B   OSA

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrix britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocryptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola
IV LISA

a) 

 Linnupaelad (välja arvatud Soomes ja Rootsis liikide Lagopus lagopus lagopus ja Lagopus mutus püüdmiseks laiuskraadist 58° põhja pool), linnuliim, konksud, peibutistena kasutatavad pimedad või sandistatud elusad linnud, magnetofonid, elektrivooluga surmamise seadmed;

 kunstlikud valgusallikad, peeglid, seadised sihtmärgi valgustamiseks, öise jahipidamise sihtimisseadmed, mis sisaldavad elektroonset kujutise suurendajat või muundajat;

 lõhkeained;

 võrgud, püünised, mürgitatud või uimastav sööt;

 poolautomaatsed või automaatrelvad, mille padrunisalv mahutab üle kahe laengu laskemoona;

b) 

 õhusõidukid, mootorsõidukid;

 paadid, mille sõidukiirus on üle viie kilomeetri tunnis. Avamerel võivad liikmesriigid ohutuse tagamiseks lubada kasutada mootorpaate, mille maksimumkiirus on 18 kilomeetrit tunnis. Liikmesriigid teavitavad komisjoni mis tahes lubade väljastamisest.
V LISA

a) Selliste liikide siseriiklikud loendid, mis on nende geograafilist levikut arvestades väljasuremisohus või eriti ohustatud;

b) rändliikidele nende rändeteedel ning talvitus- ja pesitsuspaikadena eriti tähtsate alade loetelu ja nende ökoloogilise kirjelduse koostamine;

c) rändliikide rõngastamisel saadud arvukuseandmete loetelu koostamine;

d) metslindude loodusest võtmise meetodite mõju hindamine liikide arvukusele;

e) lindude põhjustatavate kahjustuste vältimise ökoloogiliste meetodite väljatöötamine või täiustamine;

f) teatavate liikide rolli kindlaksmääramine reostuse indikaatoritena;

g) linnuliikide arvukusele kahjulikku mõju avaldava keemilise reostuse uurimine.
VI LISA

A OSAKEHTETUKS TUNNISTATUD DIREKTIIV KOOS MUUDATUSTEGA

(artikkel 18)

Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ

(EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1)

 

1979. aasta ühinemisakti I lisa punkt XIII.1.F

(EÜT L 291, 19.11.1979, lk 111)

 

Nõukogu direktiiv 81/854/EMÜ

(EÜT L 319, 7.11.1981, lk 3)

 

Komisjoni direktiiv 85/411/EMÜ

(EÜT L 233, 30.8.1985, lk 33)

 

1985. aasta ühinemisakti I lisa punktid X.1.h ja X.6

(EÜT L 302, 15.11.1985, lk 218)

 

Nõukogu direktiiv 86/122/EMÜ

(EÜT L 100, 16.4.1986, lk 22)

 

Komisjoni direktiiv 91/244/EMÜ

(EÜT L 115, 8.5.1991, lk 41)

 

Nõukogu direktiiv 94/24/EÜ

(EÜT L 164, 30.6.1994, lk 9)

 

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkt VIII.E.1

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 175)

 

Komisjoni direktiiv 97/49/EÜ

(EÜT L 223, 13.8.1997, lk 9)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 807/2003

(ELT L 122, 16.5.2003, lk 36)

ainult selle III lisa punkt 29

2003. aasta ühinemisakti II lisa punkt 16.C.1

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 667)

 

Nõukogu direktiiv 2006/105/EÜ

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 368)

ainult artikli 1 viide direktiivile 79/409/EMÜ ja lisa punkti A alapunkt 1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/102/EÜ

(ELT L 323, 3.12.2008, lk 31)

 

B OSASISERIIKLIKKU ÕIGUSESSE ÜLEVÕTMISE TÄHTPÄEVAD

(artikkel 18)

Õigusaktid

Ülevõtmise tähtpäev

79/409/EMÜ

7. aprill 1981

81/854/EMÜ

85/411/EMÜ

31. juuli 1986

86/122/EMÜ

91/244/EMÜ

31. juuli 1992

94/24/EÜ

29. september 1995

97/49/EÜ

30. september 1998

2006/105/EÜ

1. jaanuar 2007

2008/102/EÜ
VII LISAVASTAVUSTABEL

Direktiiv 79/409/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõiked 1 ja 2

Artikli 1 lõiked 1 ja 2

Artikli 1 lõige 3

Artiklid 2–5

Artiklid 2–5

Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 6 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 6 lõige 4

Artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 7 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 7 lõike 4 esimene lause

Artikli 7 lõike 4 esimene lõik

Artikli 7 lõike 4 teine lause

Artikli 7 lõike 4 teine lõik

Artikli 7 lõike 4 kolmas lause

Artikli 7 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 7 lõike 4 neljas lause

Artikli 7 lõike 4 neljas lõik

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikli 9 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 9 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 9 lõike 2 sissejuhatavad sõnad

Artikli 9 lõike 2 esimene taane

Artikli 9 lõike 2 punkt a

Artikli 9 lõike 2 teine taane

Artikli 9 lõike 2 punkt b

Artikli 9 lõike 2 kolmas taane

Artikli 9 lõike 2 punkt c

Artikli 9 lõike 2 neljas taane

Artikli 9 lõike 2 punkt d

Artikli 9 lõike 2 viies taane

Artikli 9 lõike 2 punkt e

Artikli 9 lõige 3

Artikli 9 lõige 3

Artikli 9 lõige 4

Artikli 9 lõige 4

Artikli 10 lõige 1

Artikli 10 lõike 1 esimene lause

Artikli 10 lõike 2 esimene lause

Artikli 10 lõike 1 teine lause

Artikli 10 lõike 2 teine lause

Artikli 10 lõige 2

Artiklid 11–15

Artiklid 11–15

Artikli 16 lõige 1

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikli 18 lõige 1

Artikli 18 lõige 2

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Lisa I

I lisa

Lisa II/1

II lisa A osa

Lisa II/2

II lisa B osa

Lisa III/1

III lisa A osa

Lisa III/2

III lisa B osa

Lisa IV

IV lisa

Lisa V

V lisa

VI lisa

VII lisa( 1 ) 10. juuni 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

( 2 ) Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus.

( 3 ) EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.

( 4 ) Vt VI lisa A osa.

( 5 ) EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

( 6 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.