2009L0005 — ET — 20.02.2009 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/5/EÜ,

30. jaanuar 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ (mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega) III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 029, 31.1.2009, p.45)


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 256, 29.9.2009, lk 38  (09/5)
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV 2009/5/EÜ,

30. jaanuar 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ (mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega) III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ, ( 1 ) eriti selle artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/22/EÜ III lisas on esitatud esialgne loetelu nende rikkumiste kohta, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85) ( 2 ) ning nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrusega (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta. ( 3 )

(2)

Direktiivi 2006/22/EÜ artikli 9 lõikega 3 on ette nähtud võimalus kohandada kõnealust lisa, et kehtestada suunised rikkumiste üldise liigitamise kohta, jagades rikkumised kategooriatesse. Kõige tõsisemate rikkumiste kategooria peaks sisaldama neid rikkumisi, millega kaasneb suur oht saada surma või raskeid kehavigastusi.

(3)

Täiendavate juhiste andmine rikkumiste kategooriate kohta on oluline selleks, et tagada ettevõtjatele õiguskindlus ja ausam konkurents ettevõtjate vahel.

(4)

Rikkumiste ühtlustatud kategooriad on ka soovitatavad selleks, et luua ühine alus riskiastme hindamise süsteemidele, mille liikmesriigid peavad kehtestama kooskõlas direktiivi 2006/22/EÜ artikli 9 lõikega 1. Kõnealuste ühtlustatud kategooriate alusel lihtsustatakse selliste rikkumiste kaasamist, mille juht või ettevõtja on sooritanud muus liikmesriigis kui tema asukohariik.

(5)

Üldiselt peaksid rikkumiste kategooriad sõltuma rikkumiste tõsidusest, nende võimalikust mõjust liiklusohutusele ning võimest kontrollida seda, kuidas juht ja ettevõtja õigusakte täidavad.

(6)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3821/85 artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Direktiivi 2006/22/EÜ III lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2009. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA
„III LISA

Rikkumised

Allpool esitatud tabel sisaldab kooskõlas artikli 9 lõikega 3 suuniseid määruse (EÜ) nr 561/2006 ja määruse (EMÜ) nr 3821/85 rikkumiste üldise liigitamise kohta, jagades rikkumised nende tõsiduse alusel kategooriatesse.1.  Määruse (EÜ) nr 561/2006 rikkumiste kategooriad

Nr

Õiguslik alus

Rikkumise liik

Tõsiduse aste (1)

VSI

SI

MI

A

Sõitjad

 
 
 

A1

Artikli 5 lõige 1

►C1  Konduktori vanuse alampiiri ei järgita ◄

 

X

 

B

Sõiduajad

 
 
 

B1

Artikli 6 lõige 1

Ületatakse ööpäevast 9 tunni pikkust sõiduaega, kui sõiduaega ei ole lubatud pikendada 10 tunnini

9 h<…<10 h

 
 

X

B2

10 h<…<11 h

 

X

 

B3

11 h<…

X

 
 

B4

Ületatakse 10 tunni pikkust ööpäevast sõiduaega, kui sõiduaega on lubatud pikendada 10 tunnini

10 h<…<11 h

 
 

X

B5

11 h<…<12 h

 

X

 

B6

12 h<…

X

 
 

B7

Artikli 6 lõige 2

Ületatakse nädalast sõiduaega

56 h<…<60 h

 
 

X

B8

60 h<…<70 h

 

X

 

B9

70 h<…

X

 
 

B10

Artikli 6 lõige 3

Ületatakse kahe järjestikuse nädala summeeritud sõiduaega

90 h<…<100 h

 
 

X

B11

100 h<…<112 h 30

 

X

 

B12

112 h 30<…

X

 
 

C

Vaheajad

 
 
 

C1

Artikkel 7

Ületatakse katkematut sõiduaega

4 h 30<…<5 h

 
 

X

C2

5 h<…<6 h

 

X

 

C3

6 h<…

X

 
 

D

Puhkeperioodid

 
 
 

D1

Artikli 8 lõige 2

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood alla 11 tunni, kui vähendatud ööpäevane puhkeperiood ei ole lubatud

10 h<…<11 h

 
 

X

D2

8 h 30<…<10 h

 

X

 

D3

…<8 h 30

X

 
 

D4

Ebapiisav vähendatud ööpäevane puhkeperiood alla 9 tunni, kui vähendamine on lubatud

8 h<…<9 h

 
 

X

D5

7 h<…<8 h

 

X

 

D6

…<7 h

X

 
 

D7

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood alla 3 + 9 tunni pikkuste vaheaegadega

3 h + [8 h<…<9 h]

 
 

X

D8

3 h + [7 h<…<8 h]

 

X

 

D9

3 h + […<7 h]

X

 
 

D10

Artikli 8 lõige 5

Ebapiisav ööpäevane puhkeperiood alla 9 tunni mitme juhiga sõiduki puhul

8 h<…<9 h

 
 

X

D11

7 h<…<8 h

 

X

 

D12

…<7 h

X

 
 

D13

Artikli 8 lõige 6

Ebapiisav vähendatud iganädalane puhkeperiood alla 24 tunni

22 h<…<24 h

 
 

X

D14

20 h<…<22 h

 

X

 

D15

…<20 h

X

 
 

D16

Ebapiisav iganädalane puhkeperiood alla 45 tunni, kui vähendatud iganädalane puhkeperiood ei ole lubatud

42 h<…<45 h

 
 

X

D17

36 h<…<42 h

 

X

 

D18

…<36 h

X

 
 

E

Makse liigid

 
 
 

E1

Artikli 10 lõige 1

Palga sidumine läbisõidetud vahemaaga või veetud kauba kogusega

X

 
 

(1)   VSI = väga tõsine rikkumine/SI = tõsine rikkumine/MI = väike rikkumine.2.  Määruse (EMÜ) nr 3821/85 rikkumised kategooriate kaupa

Nr

Õiguslik alus

Rikkumise liik

Tõsiduse aste (1)

VSI

SI

MI

F

Sõidumeerikute paigaldamine

 
 
 

F1

Artikli 3 lõige 1

Ei ole paigaldatud ega kasutata tüübikinnituse saanud sõidumeerikuid

X

 
 

G

Sõidumeerikute, juhikaartide või salvestuslehtede kasutamine

 
 
 

G1

Artikkel 13

Sõidumeerikud ei toimi korrektselt (nt sõidumeerikuid ei ole nõuetekohaselt kontrollitud, kalibreeritud ega plommitud)

X

 
 

G2

Sõidumeerikuid ei kasutata nõuetekohaselt (ei kasutata kehtivat juhikaarti, väärkasutus, …)

X

 
 

G3

Artikli 14 lõige 1

Kaasas olevate salvestuslehtede arv ei ole piisav

 

X

 

G4

Salvestuslehe näidis ei ole saanud tüübikinnitust

 

X

 

G5

Ei ole kaasas piisavalt palju paberit väljatrükiks

 
 

X

G6

Artikli 14 lõige 2

Ettevõtja ei säilita salvestuslehti, väljatrükke ega allalaaditud andmeid

X

 
 

G7

Artikli 14 lõige 4

Juhil on rohkem kui üks kehtiv juhikaart

X

 
 

G8

Artikli 14 lõige 4

Kasutatakse juhikaarti, mis ei ole juhi enda kehtiv kaart

X

 
 

G9

Artikli 14 lõige 4

Kasutatakse defektset või aegunud juhikaarti

X

 
 

G10

Artikli 14 lõige 5

Salvestatud ja talletatud andmed ei ole kättesaadavad vähemalt 365 päeva

X

 
 

G11

Artikli 15 lõige 1

Kasutatakse määrdunud või kahjustada saanud salvestuslehti või juhikaarte, andmed on loetavad

 
 

X

G12

Kasutatakse määrdunud või kahjustatud salvestuslehti või juhikaarte, andmed ei ole loetavad

X

 
 

G13

Seitsme kalendripäeva jooksul ei esitata taotlust kahjustatud, puudulikult töötava, kadunud või varastatud juhikaardi asendamiseks

 

X

 

G14

Artikli 15 lõige 2

Salvestuslehtede/juhikaartide mittenõuetekohane kasutamine

X

 
 

G15

Ilma loata eemaldatakse salvestuslehed või juhikaart nii, et see mõjutab asjaomaste andmete salvestamist

X

 
 

G16

Ilma loata eemaldatakse salvestuslehed või juhikaart nii, et see ei mõjuta salvestatavaid andmeid

 
 

X

G17

Salvestuslehte või juhikaarti kasutatakse ettenähtud perioodist kauem, kuid andmed ei lähe kaotsi

 
 

X

G18

Salvestuslehte või juhikaarti kasutatakse ettenähtud perioodist kauem ning andmed lähevad kaotsi

X

 
 

G19

Andmeid ei sisestata käsitsi, kui see on nõutav

X

 
 

G20

Ei kasutata õiget salvestuslehte või juhikaarti õiges avas (mitme juhiga sõiduki puhul)

X

 
 

G21

Artikli 15 lõige 3

Salvestuslehel registreeritud aeg ei vasta sõiduki registreerimisriigi ametlikule ajale

 

X

 

G22

Lülitite mittenõuetekohane kasutamine

X

 
 

H

Sisestatavad andmed

 
 
 

H1

Artikli 15 lõige 5

Salvestuslehele ei ole kantud perekonnanime

X

 
 

H2

Salvestuslehele ei ole kantud eesnime

X

 
 

H3

Puudub salvestuslehe kasutamise alguse või lõpu kuupäev

 

X

 

H4

Puudub salvestuslehe kasutamise alguse või lõpu koht

 
 

X

H5

Salvestuslehele ei ole kantud registreerimisnumbrit

 
 

X

H6

Salvestuslehele ei ole kantud läbisõidumõõdiku näitu (reisi algus)

 

X

 

H7

Salvestuslehele ei ole kantud läbisõidumõõdiku näitu (reisi lõpp)

 
 

X

H8

Salvestuslehele ei ole kantud sõiduki vahetamise aega

 
 

X

H9

Artikli 15 lõige 5a

Sõidumeerikusse ei ole sisestatud riigi sümbolit

 
 

X

I

Andmete esitamine

 
 
 

I1

Artikli 15 lõige 7

Keeldutakse kontrollist

X

 
 

I2

Artikli 15 lõige 7

Ei esitata jooksva päeva kandeid

X

 
 

I3

Ei esitata eelneva 28 päeva kandeid

X

 
 

I4

Juhikaardi olemasolul ei esitata sellele salvestatud andmeid

X

 
 

I5

►C1  Ei esitata jooksval päeval ja eelnenud 28 päeval koostatud käsikirjalisi kandeid ja väljatrükke ◄

X

 
 

I6

Ei esitata juhikaarti

X

 
 

I7

►C1  Ei esitata jooksval päeval ja eelnenud 28 päeval tehtud väljatrükke ◄

X

 
 

J

Pettus

 
 
 

J1

Artikli 15 lõige 8

Võltsitakse, varjatakse või hävitatakse salvestuslehtedel registreeritud andmeid, sõidumeerikusse või juhikaardile salvestatud andmeid või sõidumeeriku väljatrükke

X

 
 

J2

Sõidumeerikut, salvestuslehte või juhikaarti käsitsetakse viisil, mis võib kaasa tuua andmete ja/või trükitud teabe võltsimise

X

 
 

J3

Sõidukis on seade, mida saab kasutada andmete ja/või trükitud teabe võltsimiseks (nupp/juhe …)

X

 
 

K

Rike

 
 
 

K1

Artikli 16 lõige 1

Riket ei paranda heakskiidetud paigaldaja või töökoda

X

 
 

K2

Riket ei parandata teel

 

X

 

L

Andmete käsitsi sisestamine väljatrükkidele

 
 
 

L1

Artikli 16 lõige 2

Juht ei märgi kogu teavet nende perioodide kohta, mida enam ei registreerita, sest sõidumeerik ei ole töökorras või töötab puudulikult

X

 
 

L2

Ajutisele lehele ei ole kantud juhikaardi numbrit ja/või nime ja/või juhiloa numbrit

X

 
 

L3

Ajutisel lehel puudub allkiri

 

X

 

L4

Artikli 16 lõige 3

Kaotatud või varastatud juhikaardi kohta ei tehta ametlikku avaldust selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus vargus toimus

X

 
 

(1)   VSI = väga tõsine rikkumine/SI = tõsine rikkumine/MI = väike rikkumine.”( 1 ) ELT L 102, 11.4.2006, lk 35.

( 2 ) ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.

( 3 ) EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.