02009F0315 — ET — 27.06.2019 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU RAAMOTSUS 2009/315/JSK,

26. veebruar 2009,

mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu

(ELT L 093 7.4.2009, lk 23)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/884, 17. aprill 2019,

  L 151

143

7.6.2019
▼B

NÕUKOGU RAAMOTSUS 2009/315/JSK,

26. veebruar 2009,

mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu▼M1

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva raamotsusega:

a) määratakse kindlaks tingimused, mille alusel süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik jagab teistele liikmesriikidele teavet süüdimõistvate kohtuotsuste kohta;

b) määratakse kindlaks süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi ja süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi („kodakondsusjärgne liikmesriik”) kohustused ning täpsustatakse karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise meetodid;

c) luuakse süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks detsentraliseeritud infotehnoloogiasüsteem – Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –, mis rajaneb kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidel.

▼B

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas raamotsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„süüdimõistev kohtuotsus” – kriminaalkohtu mis tahes lõplik otsus füüsilise isiku kuriteos süüdimõistmise kohta, kui nimetatud otsus on kantud kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistrisse;

b)

„kriminaalmenetlus” – kohtueelne etapp, kohtumenetluse etapp ja süüdimõistva kohtuotsuse täitmine;

c)

„karistusregister” – riigi register või registrid, mis vastavalt riigisisesele õigusele sisaldavad süüdimõistvaid kohtuotsuseid;

▼M1

d)

„süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik” – liikmesriik, kus süüdimõistev kohtuotsus tehti;

e)

„kolmanda riigi kodanik” – isik, kes ei ole ELi toimimise lepingu artikli 20 lõike 1 tähenduses liidu kodanik, või kes on kodakondsuseta isik või isik, kelle kodakondsus ei ole teada;

f)

„sõrmejäljeandmed” – igalt isiku sõrmelt tavalise vajutuse ja pööramisega vajutuse teel saadud sõrmejälgedega seotud andmed;

g)

„näokujutis” – isiku näo digitaalne kujutis;

h)

„ECRISe etalonirakendus” – tarkvara, mille arendab välja komisjon ja mis tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks ECRISe kaudu karistusregistriandmete vahetamiseks.

▼B

Artikkel 3

Keskasutus

1.  Käesoleva raamotsuse kohaldamiseks määrab iga liikmesriik keskasutuse. Siiski võib liikmesriik määrata andmete edastamiseks artikli 4 alusel ja artiklis 6 osutatud päringutele vastamiseks artikli 7 alusel kas ühe keskasutuse või mitu keskasutust.

2.  Iga liikmesriik teatab nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile lõike 1 kohaselt määratud keskasutuse või keskasutused. Nõukogu peasekretariaat edastab selle teabe liikmesriikidele ja Eurojustile.

Artikkel 4

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi kohustused

▼M1

1.  Iga süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed selle tagamiseks, et tema territooriumil tehtud süüdimõistvatele kohtuotsustele lisatakse andmed süüdimõistetud isiku kodakondsuse või kodakondsuste kohta, kui tegemist on teise liikmesriigi või kolmanda riigi kodanikuga. Kui süüdimõistetud isiku kodakondsus ei ole teada või ta on kodakondsuseta isik, peab see karistusregistris kajastuma.

▼B

2.  Kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus teatab võimalikult kiiresti teiste liikmesriikide keskasutustele süüdimõistvad kohtuotsused, mis on tehtud tema territooriumil nimetatud teiste liikmesriikide kodanike suhtes ja mis on kantud karistusregistrisse.

Kui on teada, et süüdimõistetud isikul on mitme liikmesriigi kodakondsus, edastatakse asjakohased andmed kõigile kõnealustele liikmesriikidele, isegi juhul, kui süüdimõistetud isikul on selle liikmesriigi kodakondsus, kus tehti tema suhtes süüdimõistev kohtuotsus.

3.  Kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus edastab viivitamata kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele teabe karistusregistri andmete muutmise või kustutamise kohta.

4.  Iga liikmesriik, kes on väljastanud andmeid lõigete 2 ja 3 alusel, edastab isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele viimase poolt üksikjuhtumitel tehtava päringu korral süüdimõistvate kohtuotsuste ja võetavate meetmete koopia ning mis tahes muu sellega seotud teabe, et võimaldada keskasutusel analüüsida, kas on vajalik võtta riigisiseseid meetmeid.

Artikkel 5

Kodakondsusjärgse liikmesriigi kohustused

1.  Kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus talletab kooskõlas artikli 11 lõigetega 1 ja 2 kõik artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt edastatud andmed, et neid artikli 7 alusel uuesti edastada.

2.  Kui artikli 4 lõike 3 kohaselt edastatud andmeid muudetakse või need kustutatakse, muudab või kustutab kodakondsusjärgne liikmesriik samad andmed, mis on käesoleva artikli lõike 1 kohaselt talletatud uuesti edastamiseks artikli 7 alusel.

3.  Andmete uuesti edastamiseks artikli 7 alusel tohib kodakondsusjärgne liikmesriik kasutada vaid käesoleva artikli lõike 2 kohaselt ajakohastatud andmeid.

Artikkel 6

Päringud süüdimõistva kohtuotsuse kohta

1.  Kui liikmesriigi karistusregistrist taotletakse andmeid isiku vastu algatatud kriminaalmenetluse eesmärgil või muudel eesmärkidel, võib kõnealuse liikmesriigi keskasutus vastavalt riigisisesele õigusele esitada päringu karistusregistris sisalduvate andmete ja nendega seotud andmete kohta mõne muu liikmesriigi keskasutusele.

2.  Kui isik küsib karistusregistrist andmeid enda kohta, võib selle liikmesriigi keskasutus, kus päring on tehtud, esitada vastavalt riigisisesele õigusele päringu karistusregistris sisalduvate andmete ja nendega seotud andmete kohta mõne muu liikmesriigi keskasutusele, juhul kui asjaomane isik oli või on päringu saanud või päringu teinud liikmesriigi kodanik või alaline elanik.

▼M1

3.  Kui ühe liikmesriigi kodanik küsib teda puudutavaid karistusregistriandmeid teise liikmesriigi keskasutuselt, esitab kõnealune keskasutus päringu kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele karistusregistrites sisalduvate ja nendega seotud andmete saamiseks, et lisada need andmed ja nendega seotud andmed asjaomasele isikule väljastatavale väljavõttele.

▼M1

3a.  Kui kolmanda riigi kodanik küsib teda puudutavaid karistusregistriandmeid liikmesriigi keskasutuselt, esitab see keskasutus päringu ainult nende liikmesriikide keskasutustele, kellel on kõnealuse isiku kohta karistusregistriandmeid, karistusregistris sisalduvate ja nendega seotud andmete saamiseks ning lisab need andmed ja nendega seotud andmed asjaomasele isikule väljastatavale väljavõttele.

▼B

4.  Liikmesriigi keskasutus esitab kõik päringud karistusregistri andmete kohta kasutades lisas sätestatud vormi.

Artikkel 7

Vastus päringule süüdimõistva kohtuotsuse kohta

1.  Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele esitatakse kriminaalmenetluse eesmärgil artikli 6 kohaselt päring karistusregistri andmete kohta, edastab nimetatud keskasutus päringu teinud liikmesriigi keskasutusele järgmised andmed:

a) kodakondsusjärgses liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on kantud karistusregistrisse;

b) teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on pärast 27. aprilli 2012 edastatud artikli 4 alusel kodakondsusjärgsele liikmesriigile ning talletatud kooskõlas artikli 5 lõigetega 1 ja 2;

c) teistes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile hiljemalt 27. aprillil 2012 ja on kantud karistusregistrisse;

d) kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile ja on kantud karistusregistrisse.

2.  Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud päring karistusregistri andmete kohta on tehtud muul otstarbel kui kriminaalmenetluse eesmärgil, vastab nimetatud keskasutus sellele oma riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste ning kolmandates riikides tehtud ja talle seejärel edastatud ning karistusregistrisse kantud süüdimõistvate kohtuotsuste puhul vastavalt riigisisesele õigusele.

Teises liikmesriigis tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevate andmete puhul, mis on edastatud kodakondsusjärgsele liikmesriigile, edastab viimase keskasutus kooskõlas oma riigisisese õigusega päringu teinud liikmesriigile artikli 5 lõigete 1 ja 2 kohaselt talletatud andmed ning samuti andmed, mis on nimetatud keskasutusele edastatud hiljemalt 27. aprillil 2012 ning mis on kantud tema karistusregistrisse.

Andmete edastamisel artikli 4 kohaselt võib kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus teavitada kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutust sellest, et andmeid esimesena nimetatud liikmesriigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on edastatud viimati nimetatud keskasutusele, võib uuesti edastada kasutamiseks üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil. Sellisel juhul teatab kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus seoses selliste süüdimõistvate kohtuotsustega päringu teinud liikmesriigile, milline liikmesriik sellised andmed edastas, et päringu teinud liikmesriik saaks andmete saamiseks nende kohtuotsuste kohta esitada päringu otse kohtuotsuse teinud liikmesriigile.

3.  Kui kolmas riik esitab kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele päringu karistusregistris sisalduvate andmete kohta, võib kodakondsusjärgne liikmesriik anda vastuse teise liikmesriigi edastatud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta üksnes kooskõlas piirangutega, mida kohaldatakse teistele liikmesriikidele andmete edastamisel lõigete 1 ja 2 kohaselt.

▼M1

4.  Kui päring karistusregistriandmete saamiseks liikmesriigi kodaniku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta esitatakse artikli 6 kohaselt muu liikmesriigi kui kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutusele, edastab päringu saanud liikmesriik need andmed sellises ulatuses, nagu on sätestatud kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artiklis 13.

▼M1

4a.  Kui päring karistusregistriandmete saamiseks kolmanda riigi kodaniku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta esitatakse artikli 6 kohaselt kriminaalmenetluse eesmärgil, edastab päringu saanud liikmesriik andmed nii päringu saanud liikmesriigis tehtud ja karistusregistritesse kantud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kui ka andmed kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on talle edastatud ja karistusregistrisse kantud.

Kui selliseid andmeid taotletakse muul kui kriminaalmenetluse eesmärgil, kohaldatakse vastavalt käesoleva artikli lõiget 2.

▼B

5.  Päringule vastamiseks kasutatakse lisas sätestatud vormi. Koos sellega esitatakse süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu vastavalt riigisisesele õigusele.

Artikkel 8

Vastamise tähtpäevad

1.  Päringu saanud liikmesriigi keskasutus saadab artikli 6 lõikes 1 osutatud päringu vastuse päringu teinud liikmesriigi keskasutusele riigisiseste õigusnormide, eeskirjade või tavade kohaselt viivitamata ja mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamise kuupäevast, kasutades lisas sätestatud vormi.

Kui päringu saanud liikmesriigil on asjaomase isiku tuvastamiseks vaja täiendavaid andmeid, konsulteerib ta päringu teinud liikmesriigiga viivitamata, et oleks võimalik väljastada vastus kümne tööpäeva jooksul alates täiendavate andmete saamise kuupäevast.

▼M1

2.  Artikli 6 lõigetes 2, 3 ja 3a osutatud päringule vastatakse 20 tööpäeva jooksul alates päringu kättesaamise päevast.

▼B

Artikkel 9

Isikuandmete kasutamise tingimused

1.  Päringu teinud liikmesriik võib talle kriminaalmenetluse eesmärgil ►M1  artikli 7 lõigete 1, 4 ja 4a ◄ kohaselt edastatud isikuandmeid kasutada üksnes selle kriminaalmenetluse eesmärgil, milleks päring tehti vastavalt lisas sätestatud vormil märgitule.

2.  Päringu teinud liikmesriik võib talle muuks otstarbeks kui kriminaalmenetluse eesmärgil ►M1  artikli 7 lõigete 2, 4 ja 4a ◄ kohaselt edastatud isikuandmeid kasutada kooskõlas oma riigisisese õigusega üksnes sel eesmärgil, milleks päring tehti, ja päringu saanud liikmesriigi poolt lisas sätestatud vormil määratud ulatuses.

3.  Lõigetest 1 ja 2 olenemata võib päringu teinud liikmesriik talle ►M1  artikli 7 lõigete 1, 2, 4 ja 4a ◄ alusel edastatud isikuandmeid kasutada avalikku julgeolekut ähvardava otsese ja tõsise ohu ärahoidmiseks.

4.  Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada teiselt liikmesriigilt artikli 4 kohaselt saadud isikuandmete suhtes artikli 7 lõike 3 alusel kolmandale riigile edastamisel samasuguste kasutuspiirangute kohaldamine kui need, mida kohaldatakse päringu teinud liikmesriigis vastavalt käesoleva artikli lõikele 2. Liikmesriik määrab kindlaks, et kolmas riik võib talle kriminaalmenetluse eesmärgil edastatud isikuandmeid kasutada üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil.

5.  Käesolevat artiklit ei kohaldata isikuandmete suhtes, mille liikmesriik on saanud käesoleva raamotsuse alusel ja mis on pärit samast liikmesriigist.

Artikkel 10

Keeled

Päringut esitav liikmesriik edastab artikli 6 lõikes 1 osutatud päringu lisas sätestatud vormis ning päringut saava liikmesriigi ametlikus keeles või ühes tema ametlikest keeltest.

Päringu saanud liikmesriik vastab kas ühes oma ametlikest keeltest või mõnes muus nende liikmesriikide vahel kokku lepitud keeles.

Mis tahes liikmesriik võib käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel või hiljem esitada nõukogu peasekretariaadile avalduse selle kohta, milliste Euroopa Liidu institutsioonide ametlike keelte kasutamisega ta nõus on. Nõukogu peasekretariaat edastab nimetatud teabe liikmesriikidele.

Artikkel 11

Vorm ning muud viisid süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamiseks ja lihtsustamiseks

1.  Andmete edastamisel artikli 4 lõigete 2 ja 3 kohaselt edastab kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus järgmise teabe:

a) andmed, mis edastatakse alati, välja arvatud üksikjuhtudel, kui sellised andmed ei ole keskasutusele teada (kohustuslikud andmed):

i) süüdimõistetud isiku kohta (kõik ees- ja perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht (linn ja riik), sugu, rahvus ning olemasolu korral eelmine nimi või varasemad nimed);

ii) süüdimõistva kohtuotsuse laadi kohta (süüdimõistva kohtuotsuse kuupäev, kohtu nimi, kuupäev, mil otsus muutus lõplikuks);

iii) kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati (süüdimõistva kohtuotsuse aluseks oleva kuriteo kuupäev ja nimetus või juriidiline kvalifikatsioon ning viide kohaldatavatele õigusnormidele), ja

iv) süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta (eelkõige põhikaristus ja võimalikud lisakaristused, julgeolekumeetmed ja karistuse täitmist muutvad hilisemad otsused);

b) andmed, mis edastatakse, kui need on kantud karistusregistrisse (mittekohustuslikud andmed):

i) süüdimõistetud isiku vanemate nimede kohta;

ii) süüdimõistva kohtuotsuse viitenumbri kohta;

iii) kuriteo koha kohta ja

iv) süüdimõistvast kohtuotsusest tuleneva õiguste äravõtmise kohta;

c) andmed, mis edastatakse, kui need on keskasutusele kättesaadavad (täiendavad andmed):

i) süüdimõistetud isiku isikukoodi või isikut tõendava dokumendi liigi ja numbri kohta;

ii) kõnealuselt isikult võetud sõrmejäljed;

iii) olemasolu korral varjunimi ja/või teine nimi või teised nimed ja

▼M1

iv) näokujutis.

▼B

Lisaks võib keskasutus edastada mis tahes muid andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kui need on kantud karistusregistrisse.

2.  Kodakondsusjärgse liikmesriigi keskasutus talletab kõik lõike 1 punktides a ja b loetletud andmed, mis ta on saanud kooskõlas artikli 5 lõikega 1 uuesti edastamiseks artikli 7 kohaselt. Ta võib samal eesmärgil talletada lõike 1 esimese lõigu punktis c ja teises lõigus nimetatud andmed.

▼M1

3.  Liikmesriikide keskasutused edastavad elektrooniliselt ECRISe kaudu ja kasutavad selleks tüüpvormi vastavalt rakendusaktides sätestatud nõuetele:

a) artiklis 4 osutatud andmed;

b) artiklis 6 osutatud päringud;

c) artiklis 7 osutatud vastused ning

d) muud asjakohased andmed.

4.  Kui lõikes 3 osutatud andmete edastusviis ei ole kättesaadav, edastavad liikmesriikide keskasutused andmete edastamise turvalisust arvesse võttes kõik lõikes 3 osutatud andmed mis tahes viisil, millest jääb kirjalik jälg ning mis võimaldab andmeid saaval liikmesriigi keskasutusel kontrollida andmete autentsust.

Kui lõikes 3 osutatud andmete edastusviis ei ole pikendatud ajavahemikuks kättesaadav, teavitavad asjaomased liikmesriigid sellest teisi liikmesriike ja komisjoni.

5.  Iga liikmesriik teeb tehnilised kohandused, mis on vajalikud selleks, et oleks võimalik kasutada lõikes 3 osutatud tüüpvormi, et edastada kõik lõikes 3 osutatud andmed elektrooniliselt teistele liikmesriikidele ECRISe kaudu. Iga liikmesriik teatab komisjonile, millisest kuupäevast alates on ta valmis andmeid selliselt edastama.

▼M1

Artikkel 11a

Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)

1.  Selleks et vahetada vastavalt käesolevale raamotsusele karistusregistrite andmeid elektrooniliselt, on loodud detsentraliseeritud infotehnoloogia süsteem – Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) –, mis rajaneb kõikide liikmesriikide karistusregistrite andmebaasidel. See koosneb järgmistest osadest:

a) ECRISe etalonirakendus;

b) keskasutuste ühine sideinfrastruktuur, mis võimaldab kasutada krüpteeritud võrku.

Selleks et tagada teistele liikmesriikidele edastatava karistusregistris sisalduva teabe konfidentsiaalsus ja terviklus, tuleb kasutada sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, võttes arvesse tehnika taset, rakendamise kulu ning teabe töötlemisega kaasnevaid riske.

2.  Kõik karistusregistrite andmed talletatakse üksnes liikmesriikide hallatavates andmebaasides.

3.  Liikmesriikide keskasutustel ei ole otsest juurdepääsu teiste liikmesriikide karistusregistri andmebaasidele.

4.  ECRISe etalonirakenduse ning andmebaaside eest, kus talletatakse karistusregistriandmeid ning mis saadavad ja võtavad vastu selliseid andmeid, vastutab asjaomane liikmesriik. Liikmesriike toetab Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1726 ( 1 ) kooskõlas talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/816 ( 2 ). antud ülesannetega.

5.  Ühise sideinfrastruktuuri haldamise eest vastutab komisjon. See peab täitma vajalikke turvanõudeid ja täielikult vastama ECRISe vajadustele.

6.  Eu-LISA tagab ECRISe etalonirakenduse toimimise ning arendab ja haldab seda.

7.  Iga liikmesriik kannab oma kulud, mis tekivad tema karistusregistri andmebaasi rakendamisel, haldamisel, kasutamisel ja hooldamisel ning ECRISe etalonirakenduse paigaldamisel ja kasutamisel.

Komisjon kannab ühise sideinfrastruktuuri rakendamisel, haldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja edasisel arendamisel tekkivad kulud.

8.  Liikmesriigid, kes kasutavad oma riiklikku ECRISe rakendustarkvara määruse (EL) 2019/816 artikli 4 lõigete 4–8 kohaselt, võivad jätkata oma riikliku ECRISe rakendustarkvara kasutamist ECRISe etalonirakenduse asemel, tingimusel et nad täidavad kõik nimetatud lõigetes esitatud tingimused.

Artikkel 11b

Rakendusaktid

1.  Komisjon sätestab rakendusaktidega järgmise:

a) artikli 11 lõikes 3 osutatud tüüpvorm, ka seoses teabega kuriteo kohta, mille kohta süüdimõistev kohtuotsus tehti, ja teabega süüdimõistva kohtuotsuse sisu kohta;

b) ECRISe tehnilise rakendamise ja sõrmejäljeandmete vahetamise reeglid;

c) muud liikmesriikide keskasutuste vahelise süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabevahetuse korraldamise ja lihtsustamise tehnilised vahendid, sealhulgas:

i) vahendid, mis hõlbustavad edastatava teabe mõistmist ja masintõlget;

ii) vahendid, mille abil võib teavet elektrooniliselt vahetada, eelkõige kasutatavad tehnilised näitajad ning vajaduse korral kohaldatavad vahetusmenetlused.

2.  Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

Artikkel 12

Seos muude õigusaktidega

1.  Liikmesriikidevahelistes suhetes täiendab käesolev raamotsus kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artikli 13 sätteid ning nimetatud konventsiooni 17. märtsi 1978. aasta ja 8. novembri 2001. aasta lisaprotokolli, samuti Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooni ja selle 16. oktoobri 2001. aasta protokolli. ( 3 )

2.  Käesoleva raamotsuse kohaldamisel loobuvad liikmesriigid omavahelistes suhetes kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artikli 13 suhtes esitatud reservatsioonide kasutamisest.

3.  Ilma et see piiraks nimetatud sätete kohaldamist liikmesriikide suhetes kolmandate riikidega, asendab käesolev raamotsus nende liikmesriikide omavahelistes suhetes, kes on võtnud vajalikke meetmeid käesoleva raamotsuse järgimiseks, ja hiljemalt alates 27. aprillist 2012 kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni artiklit 22, nagu seda on täiendatud konventsiooni 17. märtsi 1978. aasta lisaprotokolli artikliga 4.

4.  Tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/876/JSK.

5.  Käesolev raamotsus ei mõjuta liikmesriikide vahel kahe- või mitmepoolsete lepingute soodsamate sätete kohaldamist.

▼M1

Artikkel 12a

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

▼B

Artikkel 13

Rakendamine

1.  Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse täitmiseks vajalikud meetmed hiljemalt 27. aprillil 2012.

2.  Liikmesriigid edastavad nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile sätete teksti, millega võetakse riigisisesesse õigusesse üle käesolevast raamotsusest tulenevad kohustused.

3.  Nimetatud teabe alusel esitab komisjon hiljemalt 27. aprillil 2015 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande raamotsuse kohaldamise kohta, lisades vajaduse korral õigusaktide ettepanekud.

▼M1

Artikkel 13a

Komisjoni aruanne ja läbivaatamine

1.  Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva raamotsuse kohaldamise kohta 29. juuniks 2023. Aruandes hinnatakse, millises ulatuses on liikmesriigid võtnud käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikke meetmeid, sealhulgas selle tehnilist rakendamist.

2.  Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele asjaomased seadusandlikud ettepanekud.

3.  Komisjon avaldab määruse (EL) 2019/816 kohaselt regulaarselt aruande, milles käsitletakse karistusregistriandmete vahetamist ECRISe kaudu ning ECRIS-TCN-i kasutamist, võttes eelkõige aluseks eu-LISA ja liikmesriikide esitatud statistika. Aruanne avaldatakse esimest korda üks aasta pärast lõikes 1 osutatud aruande esitamist.

4.  Lõikes 3 osutatud komisjoni aruanne hõlmab eelkõige liikmesriikide vahelise, sealhulgas kolmandate riikide kodanikke käsitleva teabevahetuse määra, samuti teabetaotluste, sealhulgas muul kui kriminaalmenetluse eesmärgil esitatud taotluste (näiteks taustauuringud ja asjaomase isiku enda taotlused teda puudutavate karistusregistriandmete saamiseks) eesmärke ja arvu.

▼B

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev raamotsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
LISA

Nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu, artiklites 6, 7, 8, 9 ja 10 nimetatud vorm

Karistusregistris sisalduvate andmete päring

Päringuvormi korrektseks täitmiseks palutakse liikmesriikidel tutvuda menetluskorra käsiraamatuga

a) Andmed päringu teinud liikmesriigi kohta:

Liikmesriik:

Keskasutus(ed):

Kontaktisik:

Tel (suunakoodiga):

Faks (suunakoodiga):

E-post:

Postiaadress:

Dokumendi viitenumber, kui on teada:

b) Isiku, kelle kohta päring esitati, andmed ( *1 ):

Täielik nimi (kõik ees- ja perekonnanimed):

Varasemad nimed:

Võimalik varjunimi ja/või teine nimi:

Sugu: M □N□

Kodakondsus:

Sünniaeg (numbritega: pp/kk/aaaa):

Sünnikoht (linn ja riik):

Isa nimi:

Ema nimi:

Elukoht või teadaolev aadress:

Isikukood või isikut tõendava dokumendi liik ja number:

Sõrmejäljed:

Muud teadaolevad isikuandmed:

c) Päringu eesmärk:

Tehke asjakohasesse kasti rist

kriminaalmenetlus (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning olemasolu korral juhtumi viitenumber) …

päring väljaspool kriminaalmenetlust (märkige asutus, kus menetlus toimub, ning olemasolu korral juhtumi viitenumber, tehes asjakohasesse kasti risti):

õigusasutuselt …

pädeva haldusasutuse päring …

isiku enda päring teda käsitlevate karistusregistri andmete saamiseks …

Eesmärk, milleks teavet soovitakse:

Päringu esitav asutus:

asjaomane isik ei nõustu andmete avaldamisega (kui asjaomaselt isikult küsiti nõusolekut kooskõlas päringu esitanud liikmesriigi õigusega).

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

Nimi:

Tel:

E-post:

Muu teave (nt päringu kiireloomulisus):

Päringu vastus

Asjaomase isiku andmed

Tehke asjakohasesse kasti rist

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et:

karistusregistris ei ole andmeid asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta;

karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse kohta; süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu on lisatud;

karistusregistris on muid nimetatud isikut käsitlevaid andmeid; nimetatud andmed on lisatud (ei ole kohustuslik);

karistusregistris on andmed asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kuid kohtuotsuse teinud liikmesriik teatas, et andmeid nende süüdimõistvate kohtuotsuste kohta võib taasedastada üksnes kriminaalmenetluse eesmärgil. Päringu täiendava teabe saamiseks võib saata otse … (märkige kohtuotsuse teinud liikmesriik);

vastavalt päringu saanud liikmesriigi õigusele ei tohi vastata päringutele, mida ei ole esitatud kriminaalmenetluse eesmärgil.

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

Nimi:

Tel:

E-post:

Muu teave (andmete kasutamise piirangud seoses päringutega väljaspool kriminaalmenetlust):

Märkige vastuse vormile lisatud lehekülgede arv:

[koht]

[kuupäev]

Allkiri ja asutuse tempel (vajaduse korral):

Nimi ja ametikoht/asutus:

Vajaduse korral lisada süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ning saata kõik dokumendid päringu teinud liikmesriigile. Vastust ega süüdimõistvate kohtuotsuste loetelu ei pea tõlkima päringu teinud liikmesriigi keelde.( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99).

( 2 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 1).

( 3 ) EÜT C 326, 21.11.2001, lk 1.

( *1 ) Isiku tuvastamiseks tuleks esitada võimalikult palju teavet.