2008R1295 — ET — 18.02.2012 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1295/2008,

18. detsember 2008,

humala importimise kohta kolmandatest riikidest

(kodifitseeritud versioon)

(EÜT L 340, 19.12.2008, p.45)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 267/2009, 1. aprill 2009,

  L 90

3

2.4.2009

►M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 117/2012, 10. veebruar 2012,

  L 38

33

11.2.2012
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1295/2008,

18. detsember 2008,

humala importimise kohta kolmandatest riikidest

(kodifitseeritud versioon)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) ( 1 ), eriti selle artikli 192 lõiget 2 ja artikli 195 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 21. detsembri 1978. aasta määrust (EMÜ) nr 3076/78 humala importimise kohta kolmandatest riikidest ( 2 ) ja komisjoni 21. detsembri 1978. aasta määrust (EMÜ) nr 3077/78 kolmandatest riikidest imporditava humalaga kaasasolevate tunnistuste ja ühenduse sertifikaatide samaväärsuse kohta ( 3 ) on korduvalt oluliselt muudetud. ( 4 ) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealused määrused kodifitseerida ja ühtsesse teksti koondada.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 158 lõikega 1 on sätestatud, et kolmandatest riikidest pärit humalat ja humalatooteid võib importida üksnes juhul, kui nende kvaliteedistandard on vähemalt samaväärne ühenduses koristatud samasuguste toodete või nendest saadustest valmistatud toodete kvaliteedistandardiga. Kõnealuse artikli lõike 2 teises lõigus sätestatakse siiski, et kõnealuseid tooteid käsitatakse nimetatud standardile vastavatena, kui nendega on kaasas päritoluriigi ametiasutuste poolt väljaantud tõend, mis on tunnistatud samaväärseks ühendusest pärit humala ja humalatoodete turustamiseks nõutava sertifikaadiga.

(3)

Komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1850/2006, milles sätestatakse humala ja humalatoodete sertifitseerimise üksikasjalikud eeskirjad, ( 5 ) sätestatakse väga ranged turustusnõuded humalatoodete ja eelkõige segude jaoks. Praegu ei ole ühtki tõhusat meetodit kõnealuste nõuete täitmise kontrolliks piiridel. Kontrolli saab asendada üksnes ekspordiriikide võetud kohustus täita kõnealuste toodete puhul ühenduse turustusnõudeid. Seepärast tuleb nõuda, et selliste toodetega on kaasas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 158 lõikes 2 osutatud tunnistus.

(4)

Humala sertifitseerimist käsitlevate ühenduse eeskirjade järgmise tagamiseks peaksid liikmesriigid läbi viima kontrolle, et veenduda, kas imporditud humal vastab määruses (EÜ) nr 1850/2006 osutatud turustamise miinimumnõuetele.

(5)

Mõned kolmandad riigid on võtnud kohustuse täita humala ja humalatoodete turustamiseks ettenähtud nõudeid ning on andnud teatavatele asutustele loa anda välja vastavustunnistusi. Neid tunnistusi tuleks seetõttu tunnustada samaväärseina ühenduse sertifikaatidega ning nende tunnistustega hõlmatud tooted tuleks lubada vabasse ringlusse.

(6)

Kõnealuste kolmandate riikide asjaomased organisatsioonid vastutavad I lisas oleva teabe ajakohastamise ja komisjonile edastamise eest tihedas koostöös komisjoniga.

(7)

Liikmesriikide pädevate asutuste tehtava kontrolli hõlbustamiseks tuleb ette näha tunnistuse vorm ja vajaduse korral ka sisu ning tunnistuse kasutamise eeskirjad.

(8)

Kaubandustavade arvessevõtmiseks peab juhul, kui saadetis on jagatud osadeks, olema pädevatel asutustel volitus koostada oma järelevalve all väljavõte tunnistusest iga uue saadetise kohta, mis tekkis saadetise jagamisest.

(9)

Analoogiliselt ühenduse sertifitseerimissüsteemiga tuleks teatavad tooted nende kasutusviisist tulenevalt vabastada käesolevas määruses sätestatud tunnistuse esitamisest.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

1.  Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 punktis f loetletud kolmandatest riikidest pärit toodete vabasse ringlusse laskmine ühenduses on lubatud tingimusel, et esitatakse tõend kõnealuse määruse artikli 158 lõikes 1 ettenähtud nõuete täitmise kohta.

2.  Käesoleva määruse artikli 1 lõikes 1 osutatud tõendina esitatakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 158 lõikega 2 ettenähtud tunnistus (edaspidi „vastavustunnistus”).

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „saadetis” samade omadustega toodete kogust, mille sama kaubasaatja saadab samal ajal samale kaubasaajale.

Artikkel 3

Kolmandatest riikidest imporditava humala ja humalatoodetega kaasasolevaid tunnistusi, mille on välja andnud I lisas märgitud päritoluriigi pädev asutus, tunnustatakse samaväärseina määruse (EÜ) vastavustunnistusega.

I lisa vaadatakse asjaomaste kolmandate riikide poolt edastatud teabe põhjal uuesti läbi.

Artikkel 4

1.  Vastavustunnistus koostatakse iga saadetise kohta ning see sisaldab originaaleksemplari ja kahte koopiat, mis on koostatud vastavalt käesoleva määruse II lisas sätestatud näidisele ja käesoleva määruse IV lisas esitatud juhendile.

2.  Vastavustunnistus kehtib üksnes juhul, kui see on nõuetekohaselt täidetud ja I lisas osutatud asutuse poolt kinnitatud.

3.  Tunnistus on kinnitatud nõuetekohaselt, kui sellel on märgitud väljaandmise koht ja kuupäev ning kui sellel on allkiri ning väljaandnud asutuse pitser.

Artikkel 5

1.  Igal vastavustunnistusega hõlmatud pakkeüksusel peavad olema järgmised andmed ühes ühenduse ametlikus keeles:

a) toote kirjeldus;

b) sort või sordid;

c) päritoluriik;

d) vastavustunnistuse või selle väljavõtte lahtris 9 osutatud märgistus ja numbrid.

2.  Lõikes 1 toodud andmed peavad olema kirjutatud pakendi välisküljele loetavalt, kulumiskindlalt ja ühtse tähesuurusega.

Artikkel 6

1.  Kui vastavustunnistusega hõlmatud saadetis jaotatakse osadeks ja saadetakse enne vabasse ringlusse laskmist edasi, koostatakse iga jaotamisel tekkinud uue saadetise kohta tunnistuse väljavõte.

Tunnistus asendatakse vajaliku arvu väljavõtetega.

Igast väljavõttest koostab asjaomane isik ühe originaaleksemplari ja kaks koopiat vastavalt käesoleva määruse III lisas esitatud näidisele ja vastavalt IV lisas ettenähtud sätetele.

2.  Tolliasutus kinnitab vastavustunnistuse originaaleksemplari ja kaks koopiat ning allkirjastab iga väljavõtte originaaleksemplari ja kaks koopiat.

Tolliasutus jätab endale vastavustunnistuse originaaleksemplari, saadab kaks koopiat ametiasutusele, kes vastutab määruse (EÜ) nr 1850/2006 artiklis 21 osutatud sertifitseerimissüsteemile vastavuse tagamise eest, ning tagastab iga väljavõtte originaaleksemplari ja kaks koopiat asjaomasele isikule.

Artikkel 7

Vastavustunnistuse või selle väljavõttega hõlmatud toote ühenduses vabasse ringlusse laskmiseks nõutud tolliformaalsuste täitmisel esitatakse originaaleksemplar ja kaks koopiat tolliasutusele, kes kirjutab nendele allkirja ning jätab originaaleksemplari endale. Ühe koopia edastab tolliasutus määruse (EÜ) nr 1850/2006 artiklis 21 osutatud sertifitseerimissüsteemi järelevalve eest vastutavale ametiasutusele liikmesriigis, kus toode lastakse vabasse ringlusse. Teine eksemplar tagastatakse importijale, kes peab seda säilitama vähemalt kolm aastat.

Artikkel 8

Kui saadetis müükase edasi või jagatakse osadeks pärast selle vabasse ringlusse suunamist, peab tootega olema kaasas müüja koostatud kaubaarve või äridokument, millel on märgitud vastavustunnistuse või selle väljavõtte viitenumber ning need väljaandnud asutuse nimi.

Kaubaarvel või äridokumendil esitatakse ka vastavustunnistuselt või väljavõttelt järgmine teave:

a) humalakäbi puhul:

i) toote kirjeldus;

ii) brutomass;

iii) tootmiskoht;

iv) saagiaasta;

v) sort;

vi) päritoluriik;

vii) tunnistuse lahtris 9 esitatud märgistus ja identifitseerimisnumbrid;

b) humalast valmistatud toodete puhul lisaks punktis a loetletud andmetele: töötlemiskoht ja -kuupäev.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid teevad korrapäraseid pistelisi kontrolle, et veenduda määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 158 kohaselt imporditud humala vastavuses määruse (EÜ) nr 1850/2006 I lisas sätestatud turustamise miinimumnõuetele.

2.  Liikmesriigid teatavad iga aasta 30. juuniks komisjonile nimetatud kuupäevale eelnenud aasta jooksul tehtud kontrollide sagedusest, tüübist ja tulemustest. Kontrollid hõlmavad vähemalt 5 % humalasaadetistest, mida kavandatakse kõnealuse aasta jooksul kolmandast riigist asjaomasesse liikmesriiki importida.

3.  Kui liikmesriigi pädev asutus avastab, et uuritud proovid ei vasta lõikes 1 nimetatud turustamise miinimumnõuetele, ei või vastavat saadetist ühenduses turustada.

4.  Kui liikmesriik avastab, et toote omadused ei vasta tootega kaasasolevas vastavustunnistuses loetletud üksikasjadele, teatab ta sellest komisjonile.

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras võib võtta vastu otsuse eemaldada selliste toodete kohta vastavustunnistuse väljaandnud asutus käesoleva määruse I lisas esitatud loetelust.

Artikkel 10

Erandina käesolevast määrusest ei nõuta artikli 1 lõikes 2 määratletud tunnistuse esitamist ega artikli 5 sätete täitmist humala ja humalatoodete vabasse ringlusse laskmisel, kui üksikpakendi kaal ei ületa 1 kilogrammini humalate ja humalapulbri puhul ning 300 grammini humalaekstraktide puhul ning kui humal või humalatooted on:

a) pakitud väikepakenditesse müügiks üksikisikutele oma tarbeks;

b) ette nähtud teaduslikeks ja tehnilisteks katseteks;

c) ette nähtud messide jaoks ja hõlmatud asjaomase tolli erikorraga.

Toote kirjeldus, mass ja lõppkasutus peab olema pakendil kirjas.

Artikkel 11

Määrused (EMÜ) nr 3076/78 ja (EMÜ) nr 3077/78 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2
I LISATUNNISTUSTE VÄLJAANDMISE LUBA OMAVAD ASUTUSED

Humalakäbid CN-kood: ex12 10

Humalapulbrid CN-kood: ex12 10

Humalamahlad ja -ekstraktid CN-kood: 1302 13 00

Päritoluriik

Pädev asutus

Aadress

Kood

Telefon

Faks

E-post (mittekohustuslik)

Austraalia

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Hiina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

66298-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Horvaatia

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Uus-Meremaa

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo /Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Lõuna-Aafrika Vabariik

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Šveits

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Ameerika Ühendriigid

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 või 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
II LISA

VASTAVUSTUNNISTUSE VORM

1. Saatja (nimi ja täielik aadress)2. Nr:ORIGINAALHUMALATE JA HUMALATOODETE EUROOPA ÜHENDUSSE IMPORTIMISE VASTAVUSTUNNISTUS3. Saaja (nimi ja täielik aadress)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — a fordítást lásd a túlsó oldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Katso kääntöpuolella oleva käännös — För översättning se baksidanOLULISED MÄRKUSEDA. Käesolev tõend ja selle kaks koopiat tuleb esitada ühenduse tolliasutusele asjaomaste humalate vabasse ringlusse laskmisel.B. Kui saadetis on osadeks jaotatud, jätavad ühenduse tolliasutused pärast dokumentide ja kahe koopia kinnitamist endale originaali ja edastavad kaks koopiat asjaomases liikmesriigis humalate eest vastutavatele asutustele.C. Kui tooted on suunatud vabasse ringlusse, jätavad ühenduse tolliasutused pärast dokumentide ja kahe koopia kinnitamist endale originaali, tagastavad ühe koopia deklarandile ja edastavad teise koopia asjaomases liikmesriigis humalate eest vastutavatele asutustele.4. Päritoluriik5. Humalate tootmise koht6. Koristusaasta7. Töötlemise koht8. Töötlemise kuupäev9. Pakkeüksuste markeering, arv ja liik, toote kirjeldus10. Brutokaal (kg)11. VÄLJAANDMISE ASUTUSE KINNITUSMina, allakirjutanu, kinnitan, et eespool kirjeldatud tooted vastavad Euroopa Ühenduses kohaldatavatele eeskirjadele.12. Väljaandev asutus (nimi ja täielik aadress)Koht …,Kuupäev …(Allkiri)(Tempel)13. TÄIDAB ÜHENDUSE TOLLIASUTUSEespool kirjeldatud tooted on lastud vabasse ringlusse (1)Käesolev tõend asendatakse … väljavõtetega (1)Koht …, Kuupäev …(Allkiri)(Tempel)(1) Mittevajalik maha tõmmata.
III LISA

TUNNISTUSE VÄLJAVÕTTE VORM

1. Saatja (nimi ja täielik aadress)2. nr:ORIGINAALHUMALATE JA HUMALATOODETE EUROOPA ÜHENDUSSE IMPORTIMISE VASTAVUSTUNNISTUSE VÄLJAVÕTE3. Saaja (nimi ja täielik aadress)Виж превода на гърба Véase traducción al dorso Viz překlad na druhé straně Oversættelse se bagsiden Übersetzung siehe Rückseite Δείτε μετάφραση στην πίσω σελίδα See translation overleaf Voir traduction au verso Vedi traduzione a tergo skatīt tulkojumu nākamajā lappusē Žr. vertimą kitame puslapyje a fordítást lásd a túlsó oldalon Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara Zie vertaling aan ommezijde Zob. tłumaczenie na odwrocie Ver tradução no verso A se vedea traducerea pe verso Pozri preklad na druhej strane Glej prevod na hrbtni strani Katso kääntöpuolella oleva käännös För översättning se baksidanOLULISED MÄRKUSEDA. Käesolev väljavõte ja kaks koopiat tuleb esitada ühenduse tolliasutustele toodete vabasse ringlusse laskmisel.B. Pärast dokumentide kinnitamist jätavad ühenduse tolliasutused endale originaali, tagastavad ühe koopia deklarandile ja edastavad teise koopia asjaomases liikmesriigis humalate eest vastutatavatele asutustele.4. Päritoluriik5. Humalate tootmise koht6. Koristusaasta7. Töötlemise koht8. Töötlemise kuupäev9. Pakkeüksuste markeering, arv ja liik, toote kirjeldus10. Brutokaal (kg)11. SAATJA DEKLARATSIOONMina, allakirjutanu, kinnitan, et eespool kirjeldatud tooted olid hõlmatud vastavustunnistusega, mille on … (kuupäev), viitenumber … välja andnud järgmine asutus … (nimi ja täielik aadress)Koht …, kuupäev …(Allkiri)12. TOLLIASUTUSE KINNITUSDeklaratsiooni õigsus on tõendatud. Teave sellel väljavõttel vastab asjakohases vastavustunnistuses esitatule13. Tolliasutus (nimi ja täielik aadress)Koht…,Kuupäev …(Allkiri)(Tempel)14. TÄIDAB LIIKMESRIIGI TOLLIASUTUS, KUI TOOTED ON LASTUD VABASSE RINGLUSSEEespool kirjeldatud tooted on lastud vabasse ringlusseKohta …, kuupäev …(Allkiri)(Tempel)
IV LISA

ARTIKLIGA 4 ja 6 NÕUTAVAID DOKUMENTE KÄSITLEVAD EESKIRJAD

I.   PABER

Tuleb kasutada valget paberit massiga vähemalt 40 g/m2.

II.   SUURUS

Suurus peab olema 210 × 297 mm.

III.   KEELED

A. Vastavustunnistus peab olema trükitud ühes ühenduse ametlikus keeles; selle võib trükkida ka väljaandva riigi ametlikus keeles või ühes väljaandva riigi ametlikus keeles.

B. Vastavustunnistuse väljavõte peab olema trükitud ühes ühenduse ametlikus keeles, mille on määranud väljaandva liikmesriigi vastutavad ametiasutused.

IV.   VORMIDE TÄITMINE

A. Vormid tuleb täita masinakirjas või käsitsi; viimasel juhul tuleb need täita loetavalt tindi ja suurtähtedega.

B. Igale vormile märgitakse väljaandva asutuse antud individuaalne number, mis on sama originaaleksemplaril ja kahel koopial.

C. Vastavustunnistuse ja selle väljavõtete puhul:

1. ei täideta lahtrit 5 humalasegudest valmistatud humalatoodete puhul;

2. täidetakse lahtrid 7 ja 8 kõikide humalast valmistatud toodete puhul;

3. on toodete kirjeldus (lahter 9) üks järgmistest:

a) „töötlemata humal” – humal, mida on kuivatatud ja pakitud vaid korra;

b) „töödeldud humal” – humal, mis on lõplikult kuivatatud ja pakitud;

c) „humalapulber” (mis hõlmab humalakäbi graanuleid ja rikastatud humalapulbrit);

d) „isomeeritud humalaekstrakt” – ekstrakt, kus alfahapped on peaaegu täielikult isomeeritud;

e) „humalaekstrakt” – muud ekstraktid kui isomeeritud humalaekstrakt;

f) „segatud humalatooted” – eespool punktides c, d ja e sätestatud toodete segud, välja arvatud humal;

4. kirjelduse „töötlemata humal” või „töödeldud humal” järele kirjutatakse sõna „seemneteta”, juhul kui seemnesisaldus on alla 2 % humalate massist, ning sõna „seemnetega” muudel juhtudel;

5. juhul, kui humalast valmistatud tooted on toodetud eri sorti humalast ja/või eri tootmiskohtades, märgitakse kõnealused eri sordid ja/või tootmiskohad lahtrisse 9 ning lisatakse igast tootmispiirkonnast pärit iga sordi massiprotsent segus.
V LISAKehtetuks tunnistatud määrused koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3076/78

(EÜT L 367, 28.12.1978, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1465/79

(EÜT L 177, 14.7.1979, lk 35)

Ainult artikkel 2 ja artikli 3 see osa, mis viitab määrusele (EMÜ) nr 3076/78

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 4060/88

(EÜT L 356, 24.12.1988, lk 42)

ainult artikkel 1

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2264/91

(EÜT L 208, 30.7.1991, lk 20)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2940/92

(EÜT L 294, 10.10.1992, lk 8)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 717/93

(EÜT L 74, 27.3.1993, lk 45)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2918/93

(EÜT L 264, 23.10.1993, lk 37)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3077/78

(EÜT L 367, 28.12.1978, lk 28)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 673/79

(EÜT L 85, 5.4.1979, lk 25)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1105/79

(EÜT L 138, 6.6.1979, lk 9)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1466/79

(EÜT L 177, 14.7.1979, lk 37)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3042/79

(EÜT L 343, 31.12.1979, lk 5)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3093/81

(EÜT L 310, 30.10.1981, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 541/85

(EÜT L 62, 1.3.1985, lk 57)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3261/85

(EÜT L 311, 22.11.1985, lk 20)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3589/85

(EÜT L 343, 20.12.1985, lk 19)

ainult artikkel 1 lõige 2

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1835/87

(EÜT L 174, 1.7.1987, lk 14)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3975/88

(EÜT L 351, 21.12.1988, lk 23)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 4060/88

(EÜT L 356, 24.12.1988, lk 42)

ainult artikkel 2

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2835/90

(EÜT L 268, 29.9.1990, lk 88)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2238/91

(EÜT L 204, 27.7.1991, lk 13)

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2915/93

(EÜT L 264, 23.10.1993, lk 29)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 812/94

(EÜT L 94, 13.4.1994, lk 4)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1757/94

(EÜT L 183, 19.7.1994, lk 11)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 201/95

(EÜT L 24, 1.2.1995, lk 121)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 972/95

(EÜT L 97, 29.4.1995, lk 62)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2132/95

(EÜT L 214, 8.9.1995, lk 7)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 539/98

(EÜT L 70, 10.3.1998, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 81/2005

(ELT L 16, 20.1.2005, lk 52)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 495/2007

(ELT L 117, 5.5.2007, lk 6)

 
VI LISAVastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 3076/78

Määrus (EMÜ) nr 3077/78

Käesolev määrus

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

 

Artikkel 1 lõiked 1 ja 2

Artikkel 1 lõige 3

 

Artikkel 2

 

Artikkel 1 esimene lause

Artikkel 3 esimene taane

 

Artikkel 1 teine lause

Artikkel 3 teine taane

Artikkel 2

 

Artikkel 4

Artikkel 3 lõige 1 sissejuhatav lause

 

Artikkel 5 lõige 1 sissejuhatav lause

Artikkel 3 lõige 1 esimene kuni neljas taane

 

Artikkel 5 lõige 1 punktid a–d

Artikkel 3 lõige 2

 

Artikkel 5 lõige 2

Artikkel 4

 

Artikkel 5 lõige 1 esimene lause

 

Artikkel 6 lõige 1 esimene lõik

Artikkel 5 lõige 1 teine lause

 

Artikkel 6 lõige 1 teine lõik

Artikkel 5 lõige 1 kolmas lause

 

Artikkel 6 lõige 1 kolmas lõik

Artikkel 5 lõige 2 esimene lause

 

Artikkel 6 lõige 2 esimene lõik

Artikkel 5 lõige 2 teine lause

 

Artikkel 6 lõige 2 teine lõik

Artikkel 6

 

Artikkel 7

Artikkel 7 esimene lõige sissejuhatav lause

 

Artikkel 8 esimene lõige

Artikkel 7 esimene lõige teine lause ja punkt 1

 

Artikkel 8 teine lõige sissejuhatav lause

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a sissejuhatavad sõnad

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a sissejuhatavad sõnad

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a esimene taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt i

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a teine taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt ii

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a kolmas taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt iii

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a neljas taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt iv

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a viies taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt v

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a kuues taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt vi

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt a seitsmes taane

 

Artikkel 8 teine lõige punkt a alapunkt vii

Artikkel 7 punkt 1 alapunkt b

 

Artikkel 8 teine lõige punkt b

Artikkel 7 punkt 2

 

Artikkel 7a esimene lõik esimene lause

 

Artikkel 9 lõige 1

Artikkel 7a esimene lõik teine ja kolmas lause

 

Artikkel 9 lõige 2

Artikkel 7a teine lõik

 

Artikkel 9 lõige 3

Artikkel 7a kolmas lõik esimene lause

 

Artikkel 9 lõige 4 esimene lõik

Artikkel 7a kolmas lõik teine lause

 

Artikkel 9 lõige 4 teine lõik

Artikkel 8

 

Artikkel 10

Artikkel 9

 

Artikkel 10

 

Artikkel 11

Artikkel 12

 

Lisa

I lisa

I lisa

 

II lisa

II lisa

 

III lisa

III lisa

 

IV lisa

 

IV lisa

V lisa

VI lisa( 1 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

( 2 ) EÜT L 367, 28.12.1978, lk 17.

( 3 ) EÜT L 367, 28.12.1978, lk 28.

( 4 ) Vt lisa V.

( 5 ) ELT L 355, 15.12.2006, lk 72.