2008R1235 — ET — 08.07.2015 — 016.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1235/2008,

8. detsember 2008,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta

(ELT L 334 12.12.2008, lk 25)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 537/2009, 19. juuni 2009,

  L 159

6

20.6.2009

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 471/2010, 31. mai 2010,

  L 134

1

1.6.2010

 M3

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 590/2011, 20. juuni 2011,

  L 161

9

21.6.2011

 M4

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1084/2011, 27. oktoober 2011,

  L 281

3

28.10.2011

►M5

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1267/2011, 6. detsember 2011,

  L 324

9

7.12.2011

 M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 126/2012, 14. veebruar 2012,

  L 41

5

15.2.2012

►M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 508/2012, 20. juuni 2012,

  L 162

1

21.6.2012

 M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 751/2012, 16. august 2012,

  L 222

5

18.8.2012

►M9

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 125/2013, 13. veebruar 2013,

  L 43

1

14.2.2013

 M10

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M11

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 567/2013, 18. juuni 2013,

  L 167

30

19.6.2013

►M12

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 586/2013, 20. juuni 2013,

  L 169

51

21.6.2013

►M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 355/2014, 8. aprill 2014,

  L 106

15

9.4.2014

►M14

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 442/2014, 30. aprill 2014,

  L 130

39

1.5.2014

►M15

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 644/2014, 16. juuni 2014,

  L 177

42

17.6.2014

►M16

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 829/2014, 30. juuli 2014,

  L 228

9

31.7.2014

►M17

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1287/2014, 28. november 2014,

  L 348

1

4.12.2014

►M18

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/131, 23. jaanuar 2015,

  L 23

1

29.1.2015

►M19

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/931, 17. juuni 2015,

  L 151

1

18.6.2015


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 257, 25.9.2012, lk  23 (508/2012)

►C2

Parandus, ELT L 028, 4.2.2015, lk  48 (1287/2014)
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1235/2008,

8. detsember 2008,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohtaEUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 33 lõiget 2, artikli 38 punkti d ja artiklit 40,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33 on sätestatud mahepõllumajanduslike toodete impordi üldtingimused. Kõnealuste sätete nõuetekohase ja ühetaolise kohaldamise tagamiseks tuleks ette näha nende kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad ja menetlused.

(2)

Kuna samaväärsete tagatistega toodete impordi alal on 1992. aastast alates saadud hulgaliselt kogemusi, tuleks kontrollorganitele ja kontrolliasutustele määrata suhteliselt lühike tähtaeg, mille jooksul taotleda enda kandmist samaväärsuse kontrollijate loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 33. Kuna ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise eeskirjade puhul puudub siiski nende väljaspool ühenduse territooriumi vahetu kohaldamise kogemus, tuleks anda rohkem aega kontrollorganitele ja kontrolliasutustele, kes soovivad taotleda enda kandmist nõuetele vastavuse kontrollijate loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 32. Seepärast tuleks taotluste esitamiseks ja läbivaatamiseks ette näha pikem tähtaeg.

(3)

Asjaomastel ettevõtjatel peaks olema võimalus esitada tõendavad dokumendid kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 32 imporditud toodete kohta. Tuleb kehtestada kõnealuste tõendavate dokumentide näidised. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 33 imporditud toodete kohta tuleks esitada kontrollsertifikaat. Tuleb sätestada kõnealuse sertifikaadi väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad. Lisaks sellele tuleks sätestada menetlus, et koordineerida ühenduse tasandil kontrolli kolmandatest riikidest imporditavate toodete üle, mida kavatsetakse turustada ühenduses mahepõllumajanduslike toodetena.

(4)

Argentina, Austraalia, Costa Rica, India, Iisrael, Uus-Meremaa ja Šveits kuulusid varem komisjoni 17. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 345/2008 (üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta, mis käsitlevad nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 (põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta) sätestatud importimise korda kolmandatest riikidest) ( 2 ) alusel selliste kolmandate riikide loetellu, kust imporditud tooteid võis turustada ühenduses mahepõllumajanduslike toodetena. Komisjon on uuesti analüüsinud olukorda neis riikides vastavalt määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud kriteeriumidele, võttes arvesse kohaldatavaid tootmiseeskirju ja varem nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõike 1 alusel loetellu kantud kolmandatest riikidest mahepõllumajanduslike toodete importimisel saadud kogemusi. Selle alusel järeldatakse, et tingimused Argentina, Austraalia, Costa Rica, India, Iisraeli ja Uus-Meremaa kandmiseks samaväärsuse nõudega seoses tunnustatud kolmandate riikide loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 1 on täidetud.

(5)

Euroopa Ühendus ja Šveitsi Konföderatsioon on sõlminud põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe, ( 3 ) mis kiideti heaks nõukogu ja komisjoni otsusega 2002/309/EÜ. ( 4 ) Kõnealuse kokkuleppe 9. lisa hõlmab mahepõllumajanduslikult toodetud põllumajandustooteid ja toiduaineid ning selles on sätestatud, et pooled peavad võtma meetmeid, mis on vajalikud teise poole õigusnormidele vastavate mahepõllumajanduslike toodete importimiseks ja turule viimiseks. Selguse huvides peaks kandma ka Šveitsi samaväärsuse nõudega seoses tunnustatud kolmandate riikide loetellu vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 1.

(6)

Liikmesriikide ametiasutused on saanud imporditud mahepõllumajanduslike toodete ühenduse territooriumile lubamise alal palju kogemusi ja eriteadmisi. Neid kogemusi tuleks kasutada kolmandate riikide ning kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelude koostamiseks ja pidamiseks ning komisjonil peaks olema võimalik võtta arvesse liikmesriikide ja teiste asjatundjate aruandeid. Asjaomased ülesanded tuleb jaotada õiglaselt ja proportsionaalselt.

(7)

Samuti tuleks sätestada üleminekumeetmed, mida kohaldatakse enne määruse (EÜ) nr 834/2007 jõustumiskuupäeva, 1. jaanuari 2009, komisjonile esitatud kolmandate riikide taotluste suhtes.

(8)

Et mitte häirida rahvusvahelise kaubanduse tõrgeteta toimimist ning et hõlbustada üleminekut määrusega (EMÜ) nr 2092/91 kehtestatud eeskirjadelt määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatutele, tuleb pikendada liikmesriikide võimalust anda importijatele toodete ühenduse turule viimiseks lube juhtumipõhiselt, kuni on võetud uute impordieeskirjade toimimiseks vajalikud meetmed, eriti seoses määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 3 osutatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste tunnustamisega. Nimetatud võimalus tuleks kõnealuses artiklis osutatud kontrollorganite loetelu kehtestamisega seoses järk-järgult kaotada.

(9)

Et suurendada läbipaistvust ja tagada käesoleva määruse kohaldamine, tuleks ette näha elektrooniline süsteem teabe vahetamiseks komisjoni, liikmesriikide, kolmandate riikide ning kontrollorganite ja kontrolliasutuste vahel.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud üksikasjalikud eeskirjad asendavad komisjoni määruses (EÜ) nr 345/2008 ja komisjoni 20. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 605/2008 (põllumajandustoodangu mahepõllundustootmist ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavaid märgiseid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 alusel kolmandatest riikidest ühendusse importimise puhul ette nähtud kontrollsertifikaadi üksikasjalike rakenduseeskirjade kehtestamise kohta) ( 5 ) sätestatud üksikasjalikud eeskirjad. Seepärast tuleks nimetatud määrused kehtetuks tunnistada ning asendada uue määrusega.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I

JAOTIS

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad nõuetele vastavate toodete impordiks ja samaväärsete tagatistega toodete impordiks, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „kontrollsertifikaat” – määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 1 punktis d nimetatud kaubasaadetist hõlmav kontrollsertifikaat;

2. „tõendavad dokumendid” – määruse (EÜ) nr 889/2008 ( 6 ) artiklis 68 ja käesoleva määruse artiklis 6 osutatud dokument, mille näidis on esitatud käesoleva määruse II lisas;

3. „kaubasaadetis” – kombineeritud nomenklatuuri ühe või mitme koodi alla kuuluvate toodete kogus, mille kohta on üks kontrollsertifikaat ja mis imporditakse sama transpordivahendiga samast kolmandast riigist;

4. „esimene kaubasaaja” – määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 2 punktis d määratletud füüsiline või juriidiline isik;

5. „kaubasaadetise vastavustõendamine” – kontrollsertifikaadi vastavuse tõendamine liikmesriigi asjaomase asutuse poolt käesoleva määruse artiklis 13 ette nähtud korras ning kauba vastavuse kontrollimine määruse (EÜ) nr 834/2007, määruse (EÜ) nr 889/2008 ja käesoleva määruse nõuetele, kui asutus seda vajalikuks peab;

6. „liikmesriigi asjaomane asutus” – liikmesriigi määratud tolli- või muu asutus;

7. „hindamisaruanne” – määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõikes 2 ja artikli 33 lõikes 3 osutatud hindamisaruanne, mille koostab ISO standardi 17011 nõuetele vastav sõltumatu kolmas isik või asjaomane pädev asutus ja mis sisaldab teavet dokumentide läbivaatamiste kohta (sealhulgas käesoleva määruse artikli 4 lõike 3 punktis b ja artikli 11 lõike 3 punktis b osutatud kirjeldusi), kontorite, sealhulgas kriitilise asukohaga kontorite auditeerimise kohta ning riskpõhiste, menetluste jälgimisel põhinevate auditite (nn witness audit) kohta kolmandates riikides.II

JAOTIS

NÕUETELE VASTAVATE TOODETE IMPORT1.

PEATÜKK

Nõuetele vastavuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu

Artikkel 3

Nõuetele vastavuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu koostamine ja sisu

1.  Komisjon koostab loetelu tunnustatud kontrollorganitest ja kontrolliasutustest, kes on pädevad kontrollima nõuetele vastavust vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõikele 2. Loetelu avaldatakse käesoleva määruse I lisas. Loetelu koostamise ja muutmise kord on sätestatud käesoleva määruse artiklites 4, 16 ja 17. Loetelu avalikustatakse Internetis vastavalt käesoleva määruse artikli 16 lõikele 4 ja artiklile 17.

2.  Loetelu peab sisaldama iga kontrollorgani või kontrolliasutuse kohta kogu teavet, mis on vajalik, et kontrollida, kas ühenduse turule viidud tooteid on kontrollinud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõike 2 kohaselt tunnustatud kontrollorgan või kontrolliasutus, ja eelkõige järgmist teavet:

a) kontrollorgani või kontrolliasutuse nimi ja aadress, sealhulgas e-posti ja Interneti-aadress, ning koodnumber;

b) asjaomased kolmandad riigid, mis on toodete päritoluriigid;

c) asjaomased tootekategooriad iga kolmanda riigi puhul;

d) loetelus oleku tähtaeg;

e) Interneti-aadress, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, sealhulgas nende sertifitseerimisstaatus ja asjaomased tootekategooriad ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjad ja tooted.

Artikkel 4

Nõuetele vastavuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetellu kandmise taotlemise menetlus

▼M19

1.  Komisjon kaalub kontrollorgani või kontrolliasutuse tunnustamist ja kandmist artiklis 3 sätestatud loetellu, kui asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse esindaja on esitanud komisjoni poolt kooskõlas artikli 17 lõikega 2 kättesaadavaks tehtud näidistaotluse alusel vastava taotluse. Esimese loetelu koostamisel võetakse arvesse ainult täielikud taotlused, mis on saadud enne 31. oktoobrit 2016.

▼B

2.  Taotluse võivad esitada ühenduses või kolmandas riigis asutatud kontrollorganid ja kontrolliasutused.

3.  Taotlus koosneb tehnilisest toimikust, mis peab sisaldama kogu teavet, mida komisjon vajab, et teha kindlaks, kas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimused on kõigi ühendusse eksportida kavatsetavate mahepõllumajanduslike toodete puhul täidetud, nimelt:

a) ülevaade kontrollorgani või kontrolliasutuse tegevusest asjaomases kolmandas riigis (asjaomastes kolmandates riikides), sealhulgas kontrollitud ettevõtjate hinnanguline arv ning hinnang selle kohta, milliseid asjaomasest kolmandast riigist (asjaomastest kolmandatest riikidest) pärinevaid põllumajandustooteid ja toiduaineid ja millises koguses kavatsetakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eeskirjade alusel eksportida ühendusse;

b) üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kuidas (igas) asjaomases kolmandas riigis on rakendatud määruse (EÜ) nr 834/2007 II, III ja IV jaotist ning määruse (EÜ) nr 889/2008 sätteid;

c) määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõike 2 neljandas lõigus sätestatud hindamisaruande koopia, milles:

i) tõestatakse, et kontrollorgani või kontrolliasutuse suutlikkus täita määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimusi on hinnatud nõuetekohaseks;

ii) antakse tagatised määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõigetes 2, 3, 5, 6 ja 12 osutatud elementide kohta;

iii) tagatakse, et kontrollorgan või kontrolliasutus täidab määruse (EÜ) nr 889/2008 IV jaotises sätestatud kontrollinõudeid ja ettevaatusabinõusid, ning

iv) kinnitatakse, et ta on tõhusalt rakendanud oma kontrollimeeteid vastavalt kõnealustele tingimustele ja nõuetele;

d) tõestus selle kohta, et kontrollorgan või kontrolliasutus on teavitanud oma tegevusest asjaomase kolmanda riigi ametiasutusi ning võtab kohustuse järgida talle asjaomase kolmanda riigi ametiasutuste poolt esitatavaid õiguslikke nõudeid;

e) Interneti-aadress, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, ning kontaktpunkt, kus on kergesti kättesaadav teave nende sertifitseerimisstaatuse, asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja toodete kohta;

f) kinnitus selle kohta, et järgitakse käesoleva määruse artikli 5 sätteid;

g) muu teave, mida kontrollorgan või kontrolliasutus või komisjon vajalikuks peab.

4.  Komisjon võib kontrollorgani või kontrolliasutuse loetellu kandmise taotlust läbi vaadates ja igal ajal pärast tema loetellu kandmist nõuda lisateavet, sealhulgas ühe või mitme sõltumatu eksperdi koostatud kohapealse kontrolliaruande esitamist. Lisaks sellele võib komisjon riskianalüüsi alusel või eeskirjade eiramise kahtluse korral korraldada kohapealse kontrolli enda määratud ekspertide poolt.

5.  Komisjon hindab lõikes 3 osutatud tehnilise toimiku ja lõikes 4 osutatud teabe nõuetele vastavust ning võib seejärel otsustada tunnustada kontrollorganit või kontrolliasutust ja kanda ta loetellu. Otsus tehakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 5

Nõuetele vastavuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu haldamine ja läbivaatamine

1.  Kontrollorgan või kontrolliasutus võib kuuluda artiklis 3 osutatud loetellu ainult juhul, kui ta täidab järgmised kohustused:

a) kui pärast kontrollorgani või kontrolliasutuse kandmist loetellu tehakse kontrollorgani või kontrolliasutuse rakendatavatesse meetmetesse muudatusi, peab asjaomane kontrollorgan või kontrolliasutus teatama sellest komisjonile; samuti tuleb komisjonile teatada taotlustest muuta kontrollorgani või kontrolliasutuse puhul artikli 3 lõikes 2 osutatud teavet;

b) loetellu kuuluv kontrollorgan või kontrolliasutus peab hoidma kättesaadavana ning edastama esimesel nõudmisel teabe oma kontrollitegevuse kohta kolmandas riigis; ta peab võimaldama komisjoni määratud ekspertidele juurdepääsu oma kontori- ja tööruumidesse;

c) kontrollorgan või kontrolliasutus peab iga aasta 31. märtsiks esitama komisjonile aasta lühiaruande; aastaaruandes uuendatakse artikli 4 lõikes 3 osutatud tehnilise toimiku teave; selles kirjeldatakse eelkõige kontrollorgani või kontrolliasutuse eelmise aasta kontrollitegevust kolmandates riikides, saadud tulemusi, täheldatud eeskirjade eiramisi ja rikkumisi ning võetud parandusmeetmeid; see peab sisaldama ka uusimat hindamisaruannet või sellise aruande uuendusi, sealhulgas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõikes 2 osutatud korrapärase kohapealse hindamise, jälgimise ja mitmeaastase ümberhindamise tulemusi; komisjon võib nõuda muud teavet, kui ta peab seda vajalikuks;

d) komisjon võib esitatud teabe alusel igal ajal muuta kontrollorgani või kontrolliasutusega seotud erisusi ning peatada asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse kuulumise artiklis 3 osutatud loetellu; samasuguse otsuse võib teha siis, kui kontrollorgan või kontrolliasutus ei ole esitanud nõutavat teavet või nõustunud kohapealse kontrolliga;

e) kontrollorgan või kontrolliasutus peab tegema huvitatud isikutele Interneti veebilehel kättesaadavaks ettevõtjate ja mahepõllumajanduslikena sertifitseeritud toodete pidevalt uuendatava loetelu.

2.  Kui kontrollorgan või kontrolliasutus ei esita lõike 1 punktis c osutatud aastaaruannet, ei hoia kättesaadavana või ei edasta kogu oma tehnilise toimiku, kontrollisüsteemi või ettevõtjate ja mahepõllumajanduslikena sertifitseeritud toodete ajakohastatud loeteluga seotud teavet või ei nõustu kohapealse kontrolliga pärast komisjoni taotlust tähtaja jooksul, mille komisjon määrab vastavalt probleemi tõsidusele ja mis üldjuhul ei tohi olla lühem kui 30 päeva, võib asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse kustutada kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelust määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 ette nähtud korras.

Kui kontrollorgan või kontrolliasutus ei võta õigel ajal asjakohaseid parandusmeetmeid, kustutab komisjon ta viivitamata loetelust.2.

PEATÜKK

Nõuetele vastavate toodete impordi korral nõutavad tõendavad dokumendid

Artikkel 6

Tõendavad dokumendid

1.  Nõuetele vastavate toodete impordi korral nõutavad tõendavad dokumendid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 32 lõike 1 punktis c, koostatakse kooskõlas käesoleva määruse artikli 17 lõikega 2 käesoleva määruse II lisas esitatud näidise alusel ja need sisaldavad vähemalt kõiki kõnealuse näidise osaks olevaid elemente.

2.  Tõendavate dokumentide originaaleksemplarid koostab artiklis 4 osutatud otsusega nende dokumentide väljastajana tunnustatud kontrolliasutus või kontrollorgan.

3.  Tõendavaid dokumente välja andev asutus või organ järgib vastavalt artikli 17 lõikele 2 ja näidises kehtestatud eeskirju ning märkusi ja suuniseid, mille komisjon teeb kättesaadavaks artikli 17 lõikes 1 osutatud elektroonilist dokumendivahetust võimaldava arvutisüsteemi kaudu.III

JAOTIS

SAMAVÄÄRSETE TAGATISTEGA TOODETE IMPORT1.

PEATÜKK

Tunnustatud kolmandate riikide loetelu

Artikkel 7

Kolmandate riikide loetelu koostamine ja sisu

1.  Komisjon koostab tunnustatud kolmandate riikide loetelu vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2. Tunnustatud riikide loetelu on esitatud käesoleva määruse III lisas. Loetelu koostamise ja muutmise kord on sätestatud käesoleva määruse artiklites 8 ja 16. Loetelu muudatused avaldatakse Internetis vastavalt käesoleva määruse artikli 16 lõikele 4 ja artiklile 17.

2.  Loetelu peab sisaldama iga kolmanda riigi kohta kogu teavet, mis võimaldab kontrollida, kas ühenduse turule viidud toodete suhtes on kohaldatud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustatud kolmanda riigi kontrollisüsteemi, ja eelkõige järgmist teavet:

a) asjaomased tootekategooriad;

b) toodete päritolu;

c) viide kolmandas riigis rakendatavatele tootmisstandarditele;

d) kolmandas riigis kontrollisüsteemi eest vastutav pädev asutus, selle aadress, sealhulgas e-posti ja Interneti-aadress;

▼M7

e) punktis d osutatud kõnealuse pädeva asutuse poolt kontrollide teostaja(te)na tunnustatud kontrolliasutus(t)e või kontrollorgani(te) nimetused ja internetiaadressid;

f) kolmandas riigis ühendusse importimiseks sertifikaate väljastava(te) asutus(t)e või kontrollorgani(te) nimetused, internetiaadressid ja koodnumbrid;

▼B

g) loetelus oleku tähtaeg.

Artikkel 8

Kolmandate riikide loetellu kandmise taotlemise menetlus

▼M14

1.  Komisjon kaalub kolmanda riigi kandmist artiklis 7 sätestatud loetellu vastava taotluse saamisel asjaomase kolmanda riigi esindajalt, tingimusel et selline taotlus on esitatud enne 1. juulit 2014.

▼B

2.  Komisjon peab kaaluma ainult selliseid loetellu kandmise taotlusi, mis vastavad järgmistele tingimustele.

Loetellu kandmise taotlusele tuleb lisada tehniline toimik, mis sisaldab kogu teavet, mida komisjon vajab, et teha kindlaks, kas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 1 sätestatud tingimused on ühendusse eksportida kavatsetavate toodete puhul täidetud, nimelt:

a) üldine teave mahepõllumajandusliku tootmise arengu kohta kolmandas riigis, tooted, haritav pindala, tootmispiirkonnad, tootjate arv, toiduainete töötlemine;

b) hinnang selle kohta, milliseid mahepõllumajanduslikke tooteid ja toiduaineid ja millises koguses kavatsetakse eksportida ühendusse;

c) kolmandas riigis kohaldatavad tootmisstandardid ja hinnang selle kohta, kas need standardid on samaväärsed ühenduses kohaldatavate standarditega;

d) kolmandas riigis rakendatav kontrollisüsteem, sealhulgas kolmanda riigi pädevate asutuste seire- ja järelevalvetegevus ning hinnang selle tõhususe samaväärsuse kohta võrreldes ühenduses rakendatava süsteemiga;

e) Interneti- või muu aadress, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, samuti kontaktpunkt, kus on kergesti kättesaadav teave nende sertifitseerimisstaatuse ja asjaomaste tootekategooriate kohta;

f) teave, mida kolmas riik paneb ette lisada artiklis 7 osutatud loetellu;

g) kinnitus selle kohta, et järgitakse artikli 9 sätteid;

h) muu teave, mida kolmas riik või komisjon peab oluliseks.

3.  Vaadates läbi taotlust riigi kandmiseks tunnustatud kolmandate riikide loetellu ja igal ajal pärast tema loetellu kandmist võib komisjon nõuda lisateavet, sealhulgas ühe või mitme sõltumatute ekspertide koostatud kohapealse kontrolliaruande esitamist. Lisaks sellele võib komisjon riskianalüüsi alusel või eeskirjade eiramise kahtluse korral korraldada kohapealse kontrolli enda määratud ekspertide poolt.

▼M9

Komisjon võib kutsuda vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustatud muude kolmandate riikide eksperte osalema kohapealses kontrollis vaatlejana.

▼M7

4.  Komisjon hindab lõikes 2 osutatud tehnilise toimiku ja lõikes 3 osutatud teabe nõuetele vastavust ning võib seejärel otsustada tunnustada kolmandat riiki ja kanda ta kolmeks aastaks loetellu. Kui komisjon leiab, et määruses (EÜ) nr 834/2007 sätestatud tingimusi ja nimetatud määrust jätkuvalt täidetakse, võib ta pärast nimetatud kolmeaastast perioodi otsustada pikendada kolmanda riigi loetelus oleku tähtaega.

Esimeses lõigus osutatud otsused tehakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud korras.

▼B

Artikkel 9

Kolmandate riikide loetelu haldamine ja läbivaatamine

1.  Komisjon peab kaaluma loetellu kandmise taotlust ainult juhul, kui kolmas riik kohustub nõustuma järgmiste tingimustega:

a) kui pärast kolmanda riigi kandmist loetellu muudetakse kolmandas riigis kehtivaid meetmeid või nende rakendamisviisi ja eelkõige tema kontrollisüsteemi, teatab asjaomane kolmas riik sellest komisjonile; samuti tuleb komisjonile teatada taotlustest muuta kolmanda riigiga seoses artikli 7 lõikes 2 osutatud teavet;

b) määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 2 osutatud aastaaruandes tuleb uuendada käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud tehnilise toimiku teave; selles tuleb kirjeldada eelkõige kolmanda riigi pädeva asutuse seire- ja järelevalvetegevust, saadud tulemusi ja võetud parandusmeetmeid;

c) komisjon võib saadud teabe alusel igal ajal muuta kolmanda riigiga seotud erisusi ja peatada asjaomase riigi kuulumise artiklis 7 osutatud loetellu; samasuguse otsuse võib teha siis, kui kolmas riik ei ole esitanud nõutavat teavet või nõustunud kohapealse kontrolliga.

2.  Kui kolmas riik ei esita määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 2 osutatud aastaaruannet, ei hoia kättesaadavana või ei edasta kogu oma tehnilise toimiku või kontrollisüsteemiga seotud teavet või ei nõustu kohapealse kontrolliga pärast komisjoni taotlust tähtaja jooksul, mille komisjon määrab vastavalt probleemi tõsidusele ja mis üldjuhul ei tohi olla lühem kui 30 päeva, võib asjaomase kolmanda riigi kustutada loetelust määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud korras.2.

PEATÜKK

Samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu

Artikkel 10

Samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu koostamine ja sisu

1.  Komisjon koostab tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu, kes on pädevad kontrollima samaväärsust vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 3. Loetelu avaldatakse käesoleva määruse IV lisas. Loetelu koostamise ja muutmise kord on sätestatud käesoleva määruse artiklites 11, 16 ja 17. Loetelu avalikustatakse Internetis vastavalt käesoleva määruse artikli 16 lõikele 4 ja artiklile 17.

2.  Loetelu peab sisaldama iga kontrollorgani või kontrolliasutuse kohta kogu teavet, mis on vajalik, et kontrollida, kas ühenduse turule viidud tooteid on kontrollinud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 kohaselt tunnustatud kontrollorgan või kontrolliasutus, ja eelkõige järgmist teavet:

a) kontrollorgani või kontrolliasutuse nimi, aadress ja koodnumber ning vajaduse korral e-posti ja Interneti-aadress;

b) artiklis 7 sätestatud loetellu kandmata kolmandad riigid, kust tooted pärinevad;

c) asjaomased tootekategooriad iga kolmanda riigi puhul;

d) loetelus oleku tähtaeg;

▼M12

e) veebisait, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate ajakohastatud loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, ning on osutatud nende sertifitseerimisstaatus ja asjaomased tootekategooriad ning kontaktpunkt, kus on kättesaadav teave peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja toodete kohta ja

▼M12

f) veebisait, kus on kättesaadavad kõik kolmanda riigi kontrollorgani või kontrolliasutuse kohaldatavad tootmisstandardid ja kontrollimeetmed.

▼B

3.  Erandina lõike 2 punktist b võib käesolevas artiklis sätestatud loetelus nimetada artiklis 7 osutatud tunnustatud kolmandate riikide loetellu kuuluvatest kolmandatest riikidest pärinevaid tooteid, mis kuuluvad kõnealuses loetelus nimetamata kategooriasse.

Artikkel 11

Samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetellu kandmise taotlemise menetlus

▼M19

1.  Komisjon kaalub kontrollorgani või kontrolliasutuse kandmist artiklis 10 sätestatud loetellu, kui asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse esindaja on esitanud komisjoni poolt kooskõlas artikli 17 lõikega 2 kättesaadavaks tehtud näidistaotluse alusel vastava taotluse. Loetelu ajakohastamisel võetakse arvesse ainult täielikud taotlused.

▼B

2.  Taotlusi võivad esitada ühenduses või kolmandas riigis asutatud kontrollorganid ja kontrolliasutused.

3.  Loetellu kandmise taotlus koosneb tehnilisest toimikust, mis peab sisaldama kogu teavet, mida komisjon vajab tagamaks, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 3 sätestatud tingimused on ühendusse eksportida kavatsetavate toodete puhul täidetud, nimelt:

a) ülevaade kontrollorgani või kontrolliasutuse tegevusest kolmandas riigis (kolmandates riikides), sealhulgas kontrollitud ettevõtjate hinnanguline arv ning hinnang selle kohta, milliseid põllumajandustooteid ja toiduaineid ja millises koguses kavatsetakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigetes 1 ja 3 sätestatud eeskirjade alusel eksportida ühendusse;

b) kolmandates riikides kohaldatavate tootmisstandardite ja kontrollimeetmete kirjeldus, sealhulgas hinnang asjaomaste standardite ja meetmete samaväärsuse kohta seoses määruse (EÜ) nr 834/2007 III, IV ja V jaotisega ning määruses (EÜ) nr 889/2008 sätestatud vastavate rakenduseeskirjadega;

c) määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 3 neljandas lõigus sätestatud hindamisaruande koopia, milles:

i) tõestatakse, et kontrollorgani või kontrolliasutuse suutlikkus täita määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigetes 1 ja 3 sätestatud tingimusi on hinnatud nõuetekohaseks;

ii) kinnitatakse, et ta on tõhusalt rakendanud oma meetmeid vastavalt kõnealustele tingimustele, ning

iii) tõestatakse ja kinnitatakse käesoleva lõike punktis b osutatud tootmisstandardite ja kontrollimeetmete samaväärsust;

d) tõestus selle kohta, et kontrollorgan või kontrolliasutus on teavitanud oma tegevusest iga asjaomase kolmanda riigi ametiasutusi ning võtab kohustuse järgida talle iga asjaomase kolmanda riigi ametiasutuste poolt esitatavaid õiguslikke nõudeid;

e) Interneti-aadress, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, ning kontaktpunkt, kus on kergesti kättesaadav teave nende sertifitseerimisstaatuse, asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja toodete kohta;

f) kinnitus selle kohta, et järgitakse artikli 12 sätteid;

g) muu teave, mida kontrollorgan või kontrolliasutus või komisjon vajalikuks peab.

4.  Komisjon võib kontrollorgani või kontrolliasutuse loetellu kandmise taotlust läbi vaadates ja igal ajal pärast tema loetellu kandmist nõuda lisateavet, sealhulgas ühe või mitme sõltumatu eksperdi koostatud kohapealse kontrolliaruande esitamist. Lisaks sellele võib komisjon riskianalüüsi alusel või eeskirjade eiramise kahtluse korral korraldada kohapealse kontrolli enda määratud ekspertide poolt.

5.  Komisjon hindab lõikes 2 osutatud tehnilise toimiku ja lõikes 3 osutatud teabe nõuetele vastavust ning võib seejärel otsustada tunnustada kontrollorganit või kontrolliasutust ja kanda ta loetellu. Otsus tehakse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 12

Samaväärsuse kontrollijatena tunnustatud kontrollorganite ja kontrolliasutuste loetelu haldamine ja läbivaatamine

1.  Kontrollorgan või kontrolliasutus võib kuuluda artiklis 10 nimetatud loetellu ainult juhul, kui ta täidab järgmised kohustused:

a) kui pärast kontrollorgani või kontrolliasutuse kandmist loetellu tehakse kontrollorgani või kontrolliasutuse rakendatavatesse meetmetesse muudatusi, peab asjaomane kontrollorgan või kontrolliasutus teatama sellest komisjonile; samuti tuleb komisjonile teatada taotlustest muuta kontrollorgani või kontrolliasutuse puhul artikli 10 lõikes 2 osutatud teavet;

b) kontrollorgan või kontrolliasutus peab iga aasta ►M12  28. veebruariks ◄ esitama komisjonile aasta lühiaruande. Aastaaruandes uuendatakse artikli 11 lõikes 3 osutatud tehnilise toimiku teave; selles kirjeldatakse eelkõige kontrollorgani või kontrolliasutuse eelmise aasta kontrollitegevust kolmandates riikides, saadud tulemusi, täheldatud eeskirjade eiramisi ja rikkumisi ning võetud parandusmeetmeid; see peab sisaldama ka uusimat hindamisaruannet või sellise aruande uuendusi, sealhulgas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 3 osutatud korrapärase kohapealse hindamise, jälgimise ja mitmeaastase ümberhindamise tulemusi; komisjon võib nõuda muud teavet, kui ta peab seda vajalikuks;

c) komisjon võib esitatud teabe alusel igal ajal muuta kontrollorgani või kontrolliasutusega seotud erisusi ning peatada asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse kuulumise artiklis 10 osutatud loetellu; samasuguse otsuse võib teha siis, kui kontrollorgan või kontrolliasutus ei ole esitanud nõutavat teavet või nõustunud kohapealse kontrolliga;

d) kontrollorgan või kontrolliasutus peab tegema huvitatud isikutele elektrooniliselt kättesaadavaks ettevõtjate ja mahepõllumajanduslikena sertifitseeritud toodete pidevalt uuendatava loetelu.

▼M5

2.  Kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud menetlusega võib kontrollorgani või kontrolliasutuse või viite konkreetsele tootekategooriale või kõnealuse kontrollorgani või kontrolliasutusega seotud konkreetsele kolmandale riigile kustutada käesoleva määruse artiklis 10 osutatud nimekirjast järgmistel juhtudel:

a) kui komisjon ei ole ►M12  28. veebruariks ◄ saanud kontrollorgani või kontrolliasutuselt lõike 1 punktis b osutatud aastaaruannet;

b) kui ta ei teavita komisjoni õigeaegselt muudatustest oma tehnilises toimikus;

c) kui ta ei esita komisjonile eiramisjuhtumi uurimise ajal teavet;

d) kui ta ei võta avastatud eiramiste ja rikkumiste suhtes asjakohaseid parandusmeetmeid;

e) kui ta ei nõustu komisjoni nõutava kohapealse kontrolliga või kui kohapealse kontrolli tulemus on kontrollimeetmete järjepideva puudulikkuse tõttu negatiivne;

f) igas muus olukorras, kus on oht eksitada tarbijat kontrollorgani või kontrolliasutuse sertifitseeritud toodete tegeliku laadi osas.

Kui kontrollorgan või kontrolliasutus ei võta pärast komisjoni taotlust asjakohaseid ja õigeaegseid parandusmeetmeid tähtaja jooksul, mille komisjon määrab vastavalt probleemi tõsidusele ja mis üldjuhul ei tohi olla lühem kui 30 päeva, kustutab komisjon kontrollorgani või kontrolliasutuse määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 osutatud korra kohaselt viivitamata loetelust. Kõnealune kustutamisotsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon avalikustab muudetud loetelu niipea kui võimalik asjakohaste tehniliste vahendite abil, sealhulgas avaldamine internetis.

▼B3.

PEATÜKK

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 33 imporditud toodete lubamine vabasse ringlusse

Artikkel 13

Kontrollsertifikaat

1.  Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõikes 2 osutatud ja kõnealuse määruse artikli 33 kohaselt imporditud toodete ühenduses vabasse ringlusse lubamise tingimusteks on

a) kontrollsertifikaadi originaaleksemplari esitamine asjaomase liikmesriigi ametiasutusele ja

b) kaubasaadetise vastavustõendamine asjaomase liikmesriigi ametiasutuse poolt ja kontrollsertifikaadi kinnitamine vastavalt käesoleva artikli lõikele 8.

2.  Kontrollsertifikaadi originaaleksemplar koostatakse vastavalt artikli 17 lõikele 2 ning käesoleva artikli lõigetele 3 kuni 7, võttes aluseks V lisas esitatud näidised ja märkused. Komisjon teeb näidismärkused ja artikli 17 lõikes 2 osutatud suunised kättesaadavaks artiklis 17 osutatud elektroonilist dokumendivahetust võimaldava arvutisüsteemi kaudu.

3.  Kontrollsertifikaadi aktsepteerimiseks peab selle olema välja andnud

a) vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatule kontrollsertifikaadi väljaandjana aktsepteeritav kontrolliasutus või kontrollorgan artikli 8 lõike 4 alusel tunnustatud kolmandast riigist või

b) kolmanda riigi kontrolliasutus või kontrollorgan, mis on asjaomase kolmanda riigi puhul nimetatud ja artikli 11 lõike 5 alusel tunnustatud.

4.  Kontrollsertifikaati väljastav asutus või organ annab kontrollsertifikaadi välja ja kinnitab sertifikaadi 15. lahtri deklaratsiooni alles pärast seda, kui

a) ta on kontrollinud kõiki asjakohaseid dokumente, sealhulgas eelkõige asjaomaste toodete tootmisplaani, transpordi- ja äridokumente,

b) ta on kaubasaadetist kas füüsiliselt kontrollinud või saanud eksportijalt selgesõnalise deklaratsiooni, milles kinnitatakse, et asjakohane partii on toodetud ja/või ette valmistatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 33; asutus või organ kontrollib riske arvesse võttes kõnealuse deklaratsiooni usaldusväärust, ning

▼M9

c) ta on kontrollinud vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 3 tunnustatud kontrollorganite puhul, et sertifikaadiga hõlmatud tooted ja toiduna või söödana kasutamiseks ettenähtud töödeldud põllumajandussaaduste puhul kõik selliste saaduste mahepõllumajanduslikud koostisosad on sertifitseerinud vastavalt kõnealuse määruse artikli 33 lõikele 2 tunnustatud kolmanda riigi kontrolliasutus või kontrollorgan või vastavalt kõnealuse määruse artikli 33 lõikele 3 tunnustatud kontrolliasutus või kontrollorgan, või on need vastavalt määrusele toodetud ja sertifitseeritud ELis. Ta teeb komisjoni või liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel viivitamatult kättesaadavaks loetelu mahepõllumajanduslikku tootmisahelasse kuuluvatest ettevõtjatest ja pädevatest asutustest või kontrollorganitest, kelle järelevalve all need ettevõtjad tegutsevad.

▼B

Lisaks sellele märgib ta igale väljaantud sertifikaadile järjekorranumbri ning registreerib väljaantud sertifikaadid kronoloogilises järjekorras.

5.  Kontrollsertifikaat koostatakse ühes ühenduse ametlikest keeltest ning täidetakse kas täielikult trükitähtedega või masinakirjas, välja arvatud templid ja allkirjad.

Kontrollsertifikaat peab olema ühes sihtliikmesriigi ametlikest keeltest. Liikmesriigi asjaomane asutus võib vajaduse korral nõuda kontrollsertifikaadi tõlget ühte ametlikest keeltest.

Kinnitamata parandused või mahatõmbamised muudavad sertifikaadi kehtetuks.

6.  Kontrollsertifikaat koostatakse ühes originaaleksemplaris.

Esimene kaubasaaja või vajaduse korral importija võib teha koopia kontrolliasutuse või kontrollorgani teavitamiseks määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 83 ette nähtud korras. Kontrollsertifikaadi koopiale trükitakse või lüüakse templiga sõna „KOOPIA” või „DUPLIKAAT”.

7.  Käesoleva määruse artiklis 19 sätestatud üleminekueeskirjade kohaselt imporditavate toodete suhtes kohaldatakse järgmist:

a) lõike 3 punktis b nimetatud kontrollsertifikaadi esitamisel vastavalt lõikele 1 peab kontrollsertifikaadi 16. lahtris olema artikli 19 kohaselt loa andnud liikmesriigi pädeva asutuse deklaratsioon;

b) loa andnud liikmesriigi pädev asutus võib 16. lahtris sisalduva deklaratsiooni täitmise pädevuse delegeerida kontrolliasutusele või kontrollorganile, kes kontrollib importijat vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotises sätestatud kontrollimeetmetele, või liikmesriigi asjaomase asutusena määratletud ametiasutustele;

c) 16. lahtris sisalduvat deklaratsiooni ei ole vaja, kui

i) importija esitab dokumendi originaaleksemplari, mille on välja andnud käesoleva määruse artikli 19 kohaselt loa andnud liikmesriigi pädev asutus, ning näitab kaubasaadetise hõlmatavust kõnealuse loaga või

ii) artiklis 19 nimetatud loa andnud liikmesriigi asutus on kaubasaadetise vastavustõendamise eest vastutavale asutusele vahetult esitanud nõuetekohased tõendid kaubasaadetise hõlmatavuse kohta kõnealuse loaga; kõnealune vahetu teavitamine ei ole loa andnud liikmesriigile kohustuslik;

d) dokumendis, mis sisaldab punkti c alapunktides i ja ii ette nähtud tõendeid, peab olema

i) impordiloa viitenumber ning loa kehtivusaja lõppemise kuupäev;

ii) importija nimi ja aadress;

iii) kolmas riik, kust toode pärit on;

iv) väljaandva organi või asutuse andmed, ning kui tegemist on erineva asutusega, kolmandas riigis asuva kontrollorgani või kontrolliasutuse andmed;

v) asjaomaste toodete nimetused.

8.  Liikmesriigi asjaomane asutus kinnitab kaubasaadetise vastavustõendamist kontrollsertifikaadi originaaleksemplari 17. lahtris ning tagastab selle sertifikaadi esitanud isikule.

9.  Esimene kaubasaaja täidab kaubasaadetise vastuvõtmisel kontrollsertifikaadi originaaleksemplari 18. lahtri, mis tõendab kaubasaadetise vastuvõtmist määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 34 ette nähtud korras.

Esimene kaubasaaja saadab seejärel sertifikaadi originaaleksemplari sertifikaadi 11. lahtris nimetatud importijale määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 1 ette nähtud nõude täitmiseks, välja arvatud juhul, kui sertifikaat peab olema kaubasaadetisega kaasas seoses käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud ettevalmistamisega.

10.  Kontrollsertifikaadi võib esitada elektrooniliselt, kasutades asjaomase liikmesriigi poolt kontrolliasutustele või kontrollorganitele kättesaadavaks tehtud meetodit. Liikmesriikide pädevad asutused võivad nõuda elektroonilisele kontrollsertifikaadile täiustatud elektroonilise allkirja lisamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/93/EÜ ( 7 ) artikli 2 lõike 2 tähenduses. Kõigil muudel juhtudel nõuavad pädevad asutused elektroonilist allkirja, mis pakub samaväärseid tagatisi allkirja toimivuse osas, ning kohaldavad samu eeskirju ja tingimusi, nagu on määratletud elektroonilisi ja digitaalseid dokumente käsitlevates komisjoni sätetes, mis on ette nähtud komisjoni otsusega 2004/563/EÜ, Euratom ( 8 ).

Artikkel 14

Tolli eriprotseduurid

1.  Kui kolmandast riigist saabunud kaubasaadetisele määratakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 2913/92 ( 9 ) ette nähtud tolliladustamine või seestöötlemine peatamissüsteemi vormis ja sellega tuleb teha üks või mitu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 2 punktis i määratletud ettevalmistustoimingut, kohaldatakse kaubasaadetise suhtes enne esimese ettevalmistustoimingu tegemist käesoleva määruse artikli 13 lõikes 1 nimetatud meetmeid.

Ettevalmistamine võib sisaldada järgmisi toiminguid:

a) pakendamine või ümberpakendamine või

b) märgistamine seoses mahepõllumajandusmeetodi esitlemisega.

Pärast kõnealust ettevalmistamist peab kontrollsertifikaadi kinnitatud originaaleksemplar olema kaubasaadetisega kaasas ja see esitatakse liikmesriigi asjaomase asutusele, kes kontrollib kaubasaadetist vabasse ringlusse lubamiseks.

Pärast kõnealust menetlust tagastatakse kontrollsertifikaadi originaaleksemplar vajaduse korral kaubasaadetise sertifikaadi 11. lahtris nimetatud importijale määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 1 ette nähtud nõude täitmiseks.

2.  Kui liikmesriigis kavatsetakse kolmandast riigist saabunud kaubasaadetis enne selle ühenduses vabasse ringlusse lubamist määruses (EMÜ) nr 2913/92 sätestatud peatamismenetluse alusel suunata eri partiideks jaotamisele, siis tuleb kaubasaadetise suhtes enne selle osadeks jaotamist kohaldada käesoleva määruse artikli 13 lõikes 1 osutatud meetmeid.

Iga jaotamise tulemusena saadud partii kohta esitatakse liikmesriigi asjaomasele asutusele VI lisas esitatud näidise ja märkuste kohane kontrollsertifikaadi väljavõte. Liikmesriigi asjaomane asutus kinnitab kontrollsertifikaadi väljavõtte 14. lahtris.

Kaubasaadetise kontrollsertifikaadi 11. lahtris nimetatud algimportija säilitab kontrollsertifikaadi kinnitatud väljavõtte koopia koos kontrollsertifikaadi originaaleksemplariga. Kontrollsertifikaadi koopiale trükitakse või lüüakse templiga sõna „KOOPIA” või „DUPLIKAAT”.

Pärast kaubasaadetise jaotamist peab kontrollsertifikaadi väljavõtte kinnitatud originaaleksemplar olema asjaomase partiiga kaasas ning see esitatakse liikmesriigi asjaomasele asutusele, kes kontrollib partiid vabasse ringlusse lubamiseks.

Partii vastuvõtja täidab vastuvõtmisel kontrollsertifikaadi väljavõtte originaaleksemplari 15. lahtri, mis tõendab partii vastuvõtmist määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 34 ette nähtud korras.

Partii vastuvõtja säilitab kontrollsertifikaadi väljavõtet vähemalt kaks aastat, et kontrolliasutused ja/või kontrollorganid saaksid seda kasutada.

3.  Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettevalmistus- ja jaotamistoimingud tuleb teha määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotise ja määruse (EÜ) nr 889/2008 IV jaotise erisätete kohaselt.

▼M5

Artikkel 15

Nõuetele mittevastavad tooted

1.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 ja/või määruse (EÜ) nr 889/2008 kohaselt võetavate meetmete või tegevuste kohaldamist, seatakse määruse (EÜ) nr 834/2007 nõuetele mittevastavate toodete ELis vabasse ringlusse lubamise tingimuseks mahepõllumajanduslikule tootmisele tähelepanu juhtivate viidete eemaldamine siltidelt, reklaamilt ja toodetega kaasas olevatelt dokumentidelt.

2.   ►M9  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 kohaselt võetavate meetmete või tegevuste kohaldamist, võtab importija vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustatud kolmandatest riikidest imporditud mahepõllumajanduslike toodete või vastavalt sama määruse artikli 33 lõikele 3 tunnustatud kontrolliasutuste või kontrollorganite kontrollitud imporditud mahepõllumajanduslike toodete kõnealuse määruse nõuetele mittevastavusega seotud eiramiste või rikkumiste kahtluse korral kooskõlas määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 91 lõikega 1 kõik vajalikud meetmed. ◄

Importija ja käesoleva määruse artiklis 13 osutatud kontrollsertifikaadi välja andnud kontrollorgan või kontrolliasutus teavitavad kohe asjaomaste liikmesriikide ja kõnealuste toodete mahepõllumajandusliku tootmisega seotud kolmandate riikide kontrollorganeid, kontrolliasutusi ja pädevaid asutusi ning vajaduse korral ka komisjoni. Kontrolliasutus või kontrollorgan võib nõuda, et kõnealuse toote võib mahepõllumajandusmeetodile viitava märgistusega turule viia alles siis, kui ta on ettevõtjalt või muudest allikatest saadud teabe põhjal veendunud, et kahtlus on kõrvaldatud.

▼M9

3.  Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 kohaselt võetavate meetmete või tegevuste kohaldamist, võtab liikmesriigi või kolmanda riigi kontrolliasutus või kontrollorgan vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustatud kolmandatest riikidest imporditud mahepõllumajanduslike toodete või vastavalt sama määruse artikli 33 lõikele 3 tunnustatud kontrolliasutuste või kontrollorganite kontrollitud imporditud mahepõllumajanduslike toodete kõnealuse määruse nõuetele mittevastavusega seotud eiramiste või rikkumiste põhjendatud kahtluse korral kooskõlas määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 91 lõikega 2 kõik vajalikud meetmed ning teavitab kohe asjaomaste liikmesriikide ja kõnealuste toodete mahepõllumajandusliku tootmisega seotud kolmandate riikide kontrollorganeid, kontrolliasutusi ja pädevaid asutusi ning komisjoni.

▼M9

4.  Kui komisjon teavitab vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikele 2 tunnustatud kolmanda riigi pädevat asutust või vastavalt sama määruse artikli 33 lõikele 3 tunnustatud kontrolliasutust või kontrollorganit liikmesriigilt saadud teatisest imporditud mahepõllumajanduslike toodete kõnealuse määruse või käesoleva määruse nõuetele mittevastavusega seotud eiramiste või rikkumiste põhjendatud kahtluse kohta, uurib pädev asutus, kontrolliasutus või kontrollorgan kahtlustatava eiramise või rikkumise tagamaid ja teavitab komisjoni ja algse teatise saatnud liikmesriiki uurimistulemustest ja võetud meetmetest. Kõnealune teave tuleb saata 30 kalendripäeva jooksul alates komisjoni algse teatise saatmise kuupäevast.

Algse teatise saatnud liikmesriik võib vajadusel paluda komisjonil taotleda lisateavet, mis saadetakse komisjonile ja asjaomasele liikmesriigile. Igal juhul peab algse teatise saatnud liikmesriik pärast vastuse või lisateabe saamist tegema vajalikud kanded ja uuendused määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 94 lõikes 1 osutatud arvutisüsteemis.

▼BIV

JAOTIS

ÜHISEESKIRJAD

Artikkel 16

Taotluste hindamine ja loetelude avaldamine

1.  Komisjoni abistab artiklite 4, 8 ja 11 kohaselt saadud taotluste läbivaatamisel määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 1 osutatud mahepõllumajandusliku tootmise komitee (edaspidi „komitee”). Komitee võtab selleks vastu spetsiaalse sisekorraeeskirja.

Komisjon moodustab riigi- ja erasektori asjatundjatest koosneva eksperdirühma, kes abistab komisjoni taotluste läbivaatamisel ning loetelude haldamisel ja läbivaatamisel.

2.  Iga saadud taotluse jaoks nimetab komisjon pärast konkreetsete sisemiste protseduurireeglite alusel toimunud asjakohast konsulteerimist liikmesriikidega kaks liikmesriiki kaasaruandjateks. Komisjon jaotab taotlused liikmesriikide vahel proportsionaalselt iga liikmesriigi häälte arvuga mahepõllumajandusliku tootmise komitees. Kaasaruandjatest liikmesriigid vaatavad läbi taotlusega seoses artiklites 4, 8 ja 11 ette nähtud dokumendid ja teabe ning koostavad aruande. Loetelude haldamiseks ja läbivaatamiseks vaatavad nad läbi ka aastaaruanded ning artiklites 5, 9 ja 12 osutatud muu loetelude kannetega seotud teabe.

3.  Võttes arvesse kaasaruandjatest liikmesriikide kontrollimise tulemust, teeb komisjon määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 37 lõikes 2 ette nähtud korras otsuse tunnustada kolmandaid riike, kontrollorganeid või kontrolliasutusi, kanda nad loeteludesse või teha loeteludes muid muudatusi, sealhulgas otsuse omistada neile organitele või asutustele koodnumbrid. Otsused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

4.  Komisjon avalikustab loetelud asjakohaste tehniliste vahendite abil, sealhulgas avaldamine Internetis.

Artikkel 17

Teabevahetus

1.  Kolmandate riikide pädevad asutused, kontrolliasutused või kontrollorganid edastavad dokumendid või muu määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33 ning käesolevas määruses osutatud teabe komisjonile või liikmesriikidele elektrooniliselt. Kui komisjon või liikmesriigid teevad kättesaadavaks spetsiifilised elektroonilised edastussüsteemid, tuleb kasutada neid süsteeme. Komisjon ja liikmesriigid peavad samuti kasutama neid süsteeme üksteisele asjaomaste dokumentide saatmiseks.

2.  Määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33 ning käesolevas määruses osutatud dokumentide ja teabe vormi ja sisu kohta koostab komisjon vajaduse korral suunised, näidised ja küsimustikud ning teeb need kättesaadavaks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud arvutisüsteemis. Komisjon kohandab ja ajakohastab kõnealuseid suuniseid, näidiseid ja küsimustikke, olles teavitanud sellest liikmesriike ja kolmandate riikide pädevaid asutusi ning käesoleva määruse kohaselt tunnustatud kontrolliasutusi ja kontrollorganeid.

3.  Lõikes 1 osutatud arvutisüsteem peab olema suuteline vajaduse korral koguma käesolevas määruses nimetatud taotlusi, dokumente ja teavet, sealhulgas artikli 19 kohaselt antud lube.

4.  Kolmandate riikide pädevad asutused, kontrolliasutused ja kontrollorganid peavad hoidma määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33 ning käesolevas määruses, eelkõige artiklites 4, 8 ja 11, osutatud tõendavad dokumendid komisjoni ja liikmesriikide käsutuses vähemalt kolm aastat pärast kontrollide toimumist või kontrollsertifikaatide ja tõendavate dokumentide esitamist.

5.  Kui määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklites 32 ja 33 või selle üksikasjalikes rakenduseeskirjades osutatud dokument või menetlus nõuab ühes või mitmes menetluse etapis volitatud isiku allkirja või mõne isiku heakskiitu, peavad asjaomaste dokumentide edastamiseks kasutusele võetud arvutisüsteemid vastavalt ühenduse õigusaktidele ja eriti komisjoni otsusele 2004/563/EÜ, Euratom võimaldama üheselt tuvastada iga isiku ning andma piisava kindluse, et dokumentide sisu jääb muutmata, sealhulgas ka menetluse eri etappide käigus.V

JAOTIS

LÕPP- JA ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 18

Üleminekusätted kolmandate riikide loetelu kohta

Kolmandate riikide loetellu kandmise taotlusi, mis on kooskõlas määruse (EÜ) nr 345/2008 artikliga 2 esitatud enne 1. jaanuari 2009, käsitletakse käesoleva määruse artikli 8 kohaste taotlustena.

Esimesse tunnustatud riikide loetellu kuuluvad Argentina, Austraalia, Costa Rica, India, Iisrael, Uus-Meremaa ja Šveits. See ei sisalda käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 punktis f osutatud koodnumbreid. Koodnumbrid lisatakse enne 1. juulit 2010 seoses loetelu uuendamisega vastavalt artikli 17 lõikele 2.

Artikkel 19

Üleminekueeskirjad selliste samaväärsete tunnustega toodete impordi kohta, mis ei pärine loetellu kantud kolmandatest riikidest

1.  Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklile 40 võib liikmesriigi pädev asutus lubada importijatel viia selles liikmesriigis, kus importija on oma tegevusest vastavalt asjaomase määruse artiklile 28 teada andnud, turule tooteid, mis on imporditud asjaomase määruse artikli 33 lõikes 2 osutatud loetellu mitte kantud kolmandatest riikidest, tingimusel et importija esitab piisavad tõendid selle kohta, et asjaomase määruse artikli 33 lõike 1 punktides a ja b ette nähtud tingimused on täidetud. ►M7  Liikmesriigi pädev asutus võib samuti anda samadel tingimustel kõnealuseid lube määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõikes 2 osutatud nimekirja kantud kolmandast riigist imporditud toodetele, kui kõnealused imporditud tooted ei kuulu selle riigi puhul loetletud kategooriatesse ja/või ei vasta päritolutingimustele. ◄

Kui liikmesriik leiab, olles eelnevalt võimaldanud importijal või muul asjaomasel isikul märkusi esitada, et kõnealused tingimused ei ole enam täidetud, tühistab ta loa.

▼M5

Lubade kehtivus lõppeb hiljemalt 12 kuud pärast nende väljaandmist, v.a load, mis juba anti välja pikemaks ajavahemikuks enne 1. juulit 2012. ►M7  Enne 1. juulit 2012 antud load lõpevad hiljemalt 1. juulil 2014. ◄

▼B

Imporditud tootel peab olema artiklis 13 sätestatud kontrollsertifikaat, mille on andnud kontrolliasutus või kontrollorgan, kelle väljastatud tunnistusi loa andnud liikmesriigi pädev asutus aktsepteerib. Sertifikaadi originaaleksemplar peab olema kaubale lisatud kuni esimese kaubasaajani. Seejärel peab importija säilitama sertifikaati kontrollorganile ja vajaduse korral kontrolliasutusele esitamiseks vähemalt kaks aastat.

▼M9

2.  Kõik liikmesriigid teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile igast käesoleva artikli kohaselt välja antud loast, sealhulgas asjaomastest tootmisstandarditest ja kontrollikorrast, 15 päeva jooksul pärast loa väljaandmist.

▼B

3.  Liikmesriigi taotlusel või komisjoni algatusel kontrollib käesoleva artikli kohaselt välja antud luba mahepõllumajandusliku tootmise komitee. Kui sellisel kontrollimisel ilmneb, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 1 punktides a ja b ette nähtud tingimusi ei ole täidetud, nõuab komisjon, et loa välja andnud liikmesriik selle tühistaks.

▼M5

4.  Liikmesriigid ei anna alates 1. juulist 2013 enam välja käesoleva artikli lõikes 1 osutatud lubasid, v.a järgmistel juhtudel:

 kõnealused imporditavad tooted on kaubad, mille mahepõllumajanduslikku tootmist kolmandas riigis kontrollis mõni artikli 10 kohaselt koostatud loetelusse kandmata kontrollorgan või kontrolliasutus, või

 kõnealused imporditavad tooted on kaubad, mille mahepõllumajanduslikku tootmist kolmandas riigis kontrollis mõni artikli 10 kohaselt koostatud loetelusse kantud kontrollorgan või kontrolliasutus, kuid kaubad ei kuulu ühtegi tootekategooriasse, mis on loetletud IV lisas seoses kõnealuse kolmanda riigi kontrollorgani või kontrolliasutusega.

▼B

5.  Alates ►M5  1. juulist 2014 ◄ ei tohi liikmesriigid anda lõikes 1 osutatud lube.

▼M7 —————

▼B

Artikkel 20

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 345/2008 ja (EÜ) nr 605/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VII lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

NÕUETELE VASTAVUSE KONTROLLIJATENA TUNNUSTATUD KONTROLLORGANITE JA KONTROLLIASUTUSTE LOETELU NING ASJAKOHASED ERISUSED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 3
II LISA

image

▼M7
III LISA

KOLMANDATE RIIKIDE LOETELU JA ASJAKOHASED ERISUSED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 7

ARGENTINA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

elusloomad või töötlemata loomsed saadused

B

välja arvatud loomad ja loomsed saadused, mis on varustatud või mida kavatsetakse varustada üleminekuviitega;

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

välja arvatud loomsed saadused, mis on varustatud või mida kavatsetakse varustada üleminekuviitega;

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned.

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

2.

Päritolu : A, B ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on toodetud Argentinas.

3.

Tootmisstandardid : Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.

Pädeva asutuse nimi : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

AR-BIO-001

Food Safety SA.

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

AUSTRAALIA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

koosnevad põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

2.

Päritolu : A ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Austraalias.

3.

Tootmisstandardid : National standard for organic and bio-dynamic produce.

▼M19

4.

Pädev asutus : Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic

▼M7

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

KANADA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused

A

 

elusloomad või töötlemata loomsed saadused

B

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (1)

D

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud söödana kasutamiseks

E

 

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

2.

Päritolu : A, B ja F kategooria tooted ning D ja E kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Kanadas.

3.

Tootmisstandardid : Organic Products Regulation.

4.

Pädeva asutuse nimi : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

▼M11

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

▼M7

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

▼M15

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M7

COSTA RICA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

üksnes töödeldud taimekasvatussaadused

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

2.

Päritolu : A ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on toodetud Costa Ricas.

3.

Tootmisstandardid : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

▼M11

4.

Pädev asutus : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

▼M7

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M9

INDIA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

Vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

2.

Päritolu : A ja F kategooria tooted, mis on kasvatatud Indias.

▼M7

3.

Tootmisstandardid : National Programme for Organic Production.

▼M11

4.

Pädev asutus : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

▼M7

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

▼M11

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

▼M7

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

▼M15

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt Ltd

www.nocaagro.com

▼M7

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

▼M15 —————

▼M7

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

▼M11

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

▼M7

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

▼M11

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

▼M7

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

▼M11

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org

▼M7

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

▼M15

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

▼M7

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

IISRAEL

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

koosnevad põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

2.

Päritolu :

A ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllumajanduslikult kasvatatud koostisosad, mis on toodetud Iisraelis või imporditud Iisraeli

 kas EList,

 või kolmandast riigist korra alusel, mis on tunnistatud võrdväärseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 sätetele.

▼M17

3.

Tootmisstandardid : Law for the Regulation of Organic Produce (5765-2005) ja sellega seonduvad õigusaktid.

▼M7

4.

Pädeva asutuse nimi : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

▼M17 —————

▼M7

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

JAAPAN

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

koosnevad põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

▼M9

2.

Päritolu :

A ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllumajanduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Jaapanis või imporditud Jaapanisse

 kas EList

 või kolmandast riigist, mille puhul Jaapan on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Jaapani õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.

▼M7

3.

Tootmisstandardid : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (MAFFi 27. oktoobri 2005. aasta teatis nr 1605), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (MAFFi 27. oktoobri 2005. aasta teatis nr 1606).

4.

Pädevad asutused : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html ja Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

▼M11

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

▼M15

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

www.ecocert.co.jp

▼M19

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

▼M7

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

▼M19

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

▼M7

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

▼M19

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org

▼M7

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

▼M15

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv

▼M7

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

▼M12

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-030

LIFE Co., Ltd.

http://www.life-silver.com/jas/

▼M15

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

▼M7

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

▼M12

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M7

ŠVEITS

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

välja arvatud üleminekuajal toodetud tooted

elusloomad ja töötlemata loomsed saadused

B

välja arvatud üleminekuajal toodetud tooted

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks

D

välja arvatud üleminekuperioodil toodetud põllumajandusliku päritoluga koostisosa sisaldavad tooted

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud söödana kasutamiseks

E

välja arvatud üleminekuperioodil toodetud põllumajandusliku päritoluga koostisosa sisaldavad tooted

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

2.

Päritolu :

A ja F kategooria tooted ning D ja E kategooria toodete mahepõllumajanduslikult toodetud koostisosad, mis on toodetud Šveitsis või imporditud Šveitsi

 kas EList,

 või kolmandast riigist, mille puhul Šveits on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Šveitsi õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.

3.

Tootmisstandardid : Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.

Pädeva asutuse nimi : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

TUNEESIA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

koosnevad põhiliselt ühest või mitmest taimsest koostisosast

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda veini ega pärmi.

2.

Origin : A ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Tuneesias.

3.

Tootmisstandardid : mahepõllumajandusega seotud 5. aprilli 1999. aasta seadus nr 99–30. Põllumajandusministri 28. veebruari 2001. aasta määrus, millega kiidetakse heaks taimekasvatuse mahepõllumajandusliku tootmise meetodile vastavad standardnõuded.

4.

Pädeva asutuse nimi : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

▼M17

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

▼M7

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

▼M19

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M7

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused

A

Õunte ja pirnide importimisel tuleb esitada asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse eritõend selle kohta, et tootmisprotsessi käigus ei ole kasutatud antibiootikume (nagu tetratsükliin ja streptomütsiin) viljapuu-bakterpõletiku tõrjeks.

elusloomad või töötlemata loomsed saadused

B

 

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (1)

D

Töödeldud õunte ja pirnide importimisel tuleb esitada asjaomase kontrollorgani või kontrolliasutuse eritõend selle kohta, et tootmisprotsessi käigus ei ole kasutatud antibiootikume (nagu tetratsükliin ja streptomütsiin) viljapuu-bakterpõletiku tõrjeks.

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud söödana kasutamiseks

E

 

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Sisaldab veini alates 1. augustist 2012.

▼M12

2.

Päritolu :

A-, B- ja F-kategooria tooted ning D- ja E-kategooria toodete mahepõllumajanduslikult kasvatatud koostisosad, mis:

 on kasvatatud Ameerika Ühendriikides või

 mis on imporditud Ameerika Ühendriikidesse ning mida on seal töödeldud või mis on seal pakendatud vastavalt USA õigusaktidele.

▼M7

3.

Tootmisstandardid : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Pädeva asutuse nimi : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

▼M11

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

▼M7

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

▼M11

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

▼M7

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

▼M11

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

▼M7

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

▼M11

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

▼M7

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

▼M12

US-ORG-060

Institute for Marketecology (IMO)

http://imo.ch/

▼M7

6.

Sertifikaate väljastavad ametiasutused : vt punkt 5.

▼M19

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M7

UUS-MEREMAA

1.

Tootekategooriad :Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

töötlemata taimsed saadused (1)

A

 

Elusloomad või töötlemata loomsed saadused

B

välja arvatud loomad ja loomsed saadused, mis on varustatud või mida kavatsetakse varustada üleminekuviitega

töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks (2)

D

välja arvatud loomsed saadused, mis on varustatud või mida kavatsetakse varustada üleminekuviitega

vegetatiivne paljundusmaterjal ja külviseemned

F

 

(1)   Ei sisalda merevetikaid.

(2)   Ei sisalda pärmi.

2.

Päritolu :

A, B ja F kategooria tooted ning D kategooria toodete mahepõllumajanduslikult kasvatatud koostisosad, mis on toodetud Uus-Meremaal või imporditud Uus-Meremaale

 kas EList

 või kolmandast riigist korra alusel, mis on tunnistatud võrdväärseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 sätetele,

 või kolmandast riigist, kelle tootmist ja kontrolli reguleerivad eeskirjad on kooskõlas MAFi kehtestatud sätetega selle riigi pädeva asutuse poolt esitatud kinnituste ja teabe alusel tunnistatud samaväärseks MAFi mahepõllumajandusliku päritolu ametliku kinnitamise programmiga, tingimusel et imporditakse ainult neid Uus-Meremaal valmistatud mahepõllumajandusliku päritoluga koostisosi, mida kavatsetakse D kategooria toodetesse lisada kuni 5 %.

3.

Tootmisstandardid : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

▼M16

4.

Pädev asutus :

Esmaste majandussektorite ministeerium

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

5.

Kontrollorganid :Kood

Nimetus

Internetiaadress:

▼M16

Z-BIO-001

Esmaste majandussektorite ministeerium

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

▼M7

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.

►M16  Sertifikaate väljastavad ametiasutused : esmaste majandussektorite ministeerium ◄

7.

Loetelus oleku tähtaeg : määratlemata.

▼M18

KOREA VABARIIK

1.

Tootekategooriad

:Tootekategooria

Kategooriate määramine IV lisa kohaselt

Piirangud

Töödeldud põllumajandustooted, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks

D

 

2.

Päritolu

:

D-kategooria toodete mahepõllunduslikult kasvatatud koostisosad, mis on kasvatatud Korea Vabariigis või imporditud Korea Vabariiki:

 kas EList

 või kolmandast riigist, mille puhul Korea Vabariik on tunnistanud, et tooted on selles kolmandas riigis toodetud ja kontrollitud vastavalt Korea Vabariigi õigusaktides kehtestatutega samaväärsetele eeskirjadele.

3.

Tootmisstandardid : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

▼M19

4.

Pädev asutus : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

▼M18

5.

Kontrollorganid

:Koodnumber

Nimetus

Internetiaadress

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.

Sertifikaate väljastavad organid ja asutused : vt punkt 5.

7.

Loetelus oleku tähtaeg : 31. jaanuar 2018.

▼M7
IV LISA

SAMAVÄÄRSUSE KONTROLLIJATENA TUNNUSTATUD KONTROLLORGANITE JA KONTROLLIASUTUSTE LOETELU NING ASJAKOHASED ERISUSED, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLIS 10

Käesolevas lisas on tootekategooriad tähistatud järgmiste koodidega:

A : töötlemata taimsed saadused

B : elusloomad või töötlemata loomsed saadused

C : vesiviljelustooted ja merevetikad

D : töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud toiduna kasutamiseks ( 10 )

E : töödeldud põllumajandussaadused, mis on ette nähtud söödana kasutamiseks (10) 

F : seemned ja paljundusmaterjal

Artikli 10 lõike 2 punkti e kohase veebilehe, kus on kättesaadav selliste ettevõtjate loetelu, kelle suhtes rakendatakse kontrollisüsteemi, ning kontaktpunkti, kus on kergesti kättesaadav teave nende sertifitseerimisstaatuse, asjaomaste tootekategooriate ning peatatud ja tühistatud sertifikaadiga ettevõtjate ja toodete kohta, võib leida iga kontrollorgani või kontrolliasutuse kohta punktis 2 osutatud internetiaadressilt, juhul kui ei ole määratletud teisiti.

▼M9

Abcert AG

1. Aadress: Martinstraße 42–44, 73728 Esslingen am Neckar, Germany

2. Internetiaadress: http://www.abcert.de

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Albaania

AL-BIO-137

x

x

Armeenia

AM-BIO-137

x

x

▼M13

Aserbaidžaan

AZ-BIO-137

x

x

Valgevene

BY-BIO-137

x

x

▼M19

Bosnia ja Hertsegoviina

BY-BIO-137

x

x

▼M13

Gruusia

GE-BIO-137

x

x

Iraan

IR-BIO-137

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-137

x

▼M19

Kosovo ()

XK-BIO-137

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-137

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-137

x

x

▼M16

Moldova

MD-BIO-137

x

►M19  x ◄

▼M19

Montenegro

ME-BIO-137

x

x

Serbia

RS-BIO-137

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-137

x

x

Türkmenistan

TM-BIO-137

x

x

▼M13

Venemaa

RU-BIO-137

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-137

x

x

▼M19

Usbekistan

UZ-BIO-137

x

x

(1)   Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

▼M9

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M9

Afrisco Certified Organic, CC

▼M13

1. Aadress: 39A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, South Africa

▼M9

2. Internetiaadress: http://www.afrisco.net

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Angola

AO-BIO-155

x

Botswana

BW-BIO-155

x

Lesotho

LS-BIO-155

x

 

Malawi

MW-BIO-155

x

 

Mosambiik

MZ-BIO-155

x

x

Namiibia

NA-BIO-155

x

►M19  x ◄

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-155

x

►M19  x ◄

x

Svaasimaa

SZ-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

x

 

 

Sambia

ZM-BIO-155

x

►M19  x ◄

Zimbabwe

ZW-BIO-155

x

►M19  x ◄

 

 

 

 

▼M15

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

▼M9

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2016.

▼M7

„Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Aadress: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2. Internetiaadress: http://agrecogmbh.de

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Aserbaidžaan

AZ-BIO-151

x

x

▼M19

Boliivia

BO-BIO-151

x

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodža

KH-BIO-151

x

▼M13

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

▼M19

Cabo Verde

CV-BIO-151

x

Colombia

CO-BIO-151

x

x

Kuuba

CU-BIO-151

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egiptus

EG-BIO-151

x

Etioopia

ET-BIO-151

x

x

Fidži

FJ-BIO-151

x

Gruusia

GE-BIO-151

x

▼M13

Ghana

GH-BIO-151

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indoneesia

ID-BIO-151

x

Iraan

IR-BIO-151

x

Kasahstan

KZ-BIO-151

x

Kenya

KE-BIO-151

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mehhiko

MX-BIO-151

x

▼M13

Moldova

MD-BIO-151

x

x

▼M19

Montenegro

ME-BIO-151

x

▼M13

Maroko

MA-BIO-151

x

x

▼M19

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeeria

NG-BIO-151

x

x

Paapua Uus-Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peruu

PE-BIO-151

x

Filipiinid

PH-BIO-151

x

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbia

RS-BIO-151

x

Saalomoni Saared

SB-BIO-151

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Suriname

SR-BIO-151

x

x

Tansaania

TZ-BIO-151

x

Tai

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Türkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

▼M13

Ukraina

UA-BIO-151

x

x

▼M19

Uruguay

UY-BIO-151

x

Usbekistan

UZ-BIO-151

x

Venetsueela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

▼M7

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M12

Albinspekt

1. Aadress: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

2. Internetiaadress: http://www.albinspekt.com

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Albaania

AL-BIO-139

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-139

x

x

x

(1)   Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M12

ARGENCERT SA

1. Aadress: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso „B”, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2. Internetiaadress: www.argencert.com.ar

▼M15

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina

AR-BIO-138

x

Tšiili

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, III lisaga hõlmatud tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M12

AsureQuality Limited

1. Aadress: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, New Zealand

2. Internetiaadress: http://www.organiccertification.co.nz

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Uus-Meremaa

NZ-BIO-156

x

x

Cooki saared

CK-BIO-156

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted.

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juuni 2016.

▼M9

Australian Certified Organic

▼M13

1. Aadress: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia

2. Internetiaadress: http://www.aco.net.au

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Austraalia

AU-BIO-107

x

x

x

Hiina

CN-BIO-107

x

x

Cooki saared

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandi saared

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Indoneesia

ID-BIO-107

x

x

▼M18 —————

▼M17

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-107

x

x

Malaisia

MY-BIO-107

x

x

Paapua Uus-Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Taiwan

TW-BIO-107

x

x

Tai

TH-BIO-107

x

x

Tonga

TO-BIO-107

x

x

Vanuatu

VU-BIO-107

x

x

▼M9

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted ja III lisaga hõlmatud tooted

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M19 —————

▼M9

Balkan Biocert Skopje

▼M13

1. Aadress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, the former Yugoslav Republic of Macedonia

▼M9

2. Internetiaadress: http://www.balkanbiocert.mk

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-157

x

x

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2016.

▼M19 —————

▼M9

Bio Latina Certificadora

▼M17

1. Aadress: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima- Peru

▼M9

2. Internetiaadress: http://www.biolatina.com

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Boliivia

BO-BIO-118

x

x

x

Colombia

CO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Mehhiko

MX-BIO-118

x

x

Nicaragua

NI-BIO-118

►M19  x ◄

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

x

Peruu

PE-BIO-118

►M19  x ◄

x

►M19  x ◄

x

El Salvador

SV-BIO-118

x

x

Venetsueela

VE-BIO-118

x

x

▼M9

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M9

Bioagricert S.r.l.

1. Aadress: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italy

▼M12

2. Internetiaadress: http://www.bioagricert.org

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Brasiilia

BR-BIO-132

x

x

Kambodža

KH-BIO-132

x

x

Hiina

CN-BIO-132

x

x

Ecuador

EC-BIO-132

x

x

Prantsuse Polüneesia

PF-BIO-132

x

x

India

IN-BIO-132

x

▼M19

Iraan

IR-BIO-132

x

x

▼M17

Laos

LA-BIO-132

x

x

Nepal

NP-BIO-132

x

x

Mehhiko

MX-BIO-132

x

x

x

Maroko

MA-BIO-132

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-132

x

x

San Marino

SM-BIO-132

x

Serbia

RS-BIO-132

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-132

x

►M18  x ◄

Tai

TH-BIO-132

x

x

x

Togo

TG-BIO-132

x

x

Türgi

TR-BIO-132

x

x

Ukraina

UA-BIO-132

x

x

▼M19

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

▼M13

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M9

BioGro New Zealand Limited

1. Aadress: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, New Zealand

2. Internetiaadress: http://www.biogro.co.nz

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Fidži

FJ-BIO-130

x

x

Malaisia

MY-BIO-130

x

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

▼M9

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M9

Bio.inspecta AG

1. Aadress: Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland

2. Internetiaadress: http://www.bio-inspecta.ch

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Armeenia

AM-BIO-161

x

x

Albaania

AL-BIO-161

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-161

x

x

Benin

BJ-BIO-161

x

Brasiilia

BR-BIO-161

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-161

x

Kuuba

CU-BIO-161

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-161

x

x

Etioopia

ET-BIO-161

x

x

Gruusia

GE-BIO-161

x

x

Ghana

GH-BIO-161

x

x

Indoneesia

ID-BIO-161

x

x

Iraan

IR-BIO-161

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-161

x

x

Kenya

KE-BIO-161

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-161

x

x

Kõrgõzstan

KZ-BIO-161

x

x

Liibanon

LB-BIO-161

x

x

Moldova

MD-BIO-161

x

x

Filipiinid

PH-BIO-161

x

x

Venemaa

RU-BIO-161

x

x

Senegal

SN-BIO-161

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-161

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-161

x

►M18  x ◄

Tansaania

TZ-BIO-161

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-161

x

x

Türgi

TR-BIO-161

x

x

Ukraina

UA-BIO-161

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-161

x

x

Vietnam

VN-BIO-161

x

x

(1)   Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

▼M9

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2016.

▼M7

„Bolicert Ltd.”

1. Aadress: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. Internetiaadress: http://www.bolicert.org

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Boliivia

BO-BIO-126

x

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M7

„Caucacert Ltd”

▼M15

1. Aadress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

▼M7

2. Internetiaadress: http://www.caucascert.ge

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruusia

GE-BIO-117

x

►M19  x ◄

-x

►M19  x ◄

▼M15

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M7

„CCOF Certification Services”

1. Aadress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. Internetiaadress: http://www.ccof.org

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mehhiko

MX-BIO-105

x

x

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted.

▼M19

5. Duration of inclusion: until 30 June 2018.

▼M7

„CCPB Srl”

▼M19

1. Aadress: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italy

▼M7

2. Internetiaadress: http://www.ccpb.it

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Hiina

CN-BIO-102

x

x

Egiptus

EG-BIO-102

x

x

x

Iraak

IQ-BIO-102

x

x

Liibanon

LB-BIO-102

x

x

x

▼M19

Mali

ML-BIO-102

x

x

▼M17

Maroko

MA-BIO-102

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-102

x

x

San Marino

SM-BIO-102

x

x

x

Süüria

SY-BIO-102

x

x

Tuneesia

TN-BIO-102

x

Türgi

TR-BIO-102

x

x

x

▼M16

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid ja III lisaga hõlmatud tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M13 —————

▼M9

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. Aadress: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germany

2. Internetiaadress: http://www.ceres-cert.com

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Albaania

AL-BIO-140

x

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-140

x

x

Benin

BJ-BIO-140

x

x

Boliivia

BO-BIO-140

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-140

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Brasiilia

BR-BIO-140

x

x

x

▼M19

Kambodža

KH-BIO-140

x

x

▼M17

Tšiili

CL-BIO-140

x

x

x

Hiina

CN-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Colombia

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-140

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-140

x

x

x

Egiptus

EG-BIO-140

x

x

x

Etioopia

ET-BIO-140

x

x

x

Ghana

GH-BIO-140

x

 

 

 

 

 

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

▼M17

Indoneesia

ID-BIO-140

x

x

x

Iraan

IR-BIO-140

x

x

Jamaica

JM-BIO-140

x

x

x

Kasahstan

KZ-BIO-140

x

x

Kenya

KE-BIO-140

x

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-140

x

x

▼M19

Laos

LA-BIO-140

x

x

▼M17

Endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik

MK-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

▼M19

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malaisia

MY-BIO-140

x

x

▼M17

Mali

ML-BIO-140

x

x

Mehhiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldova

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Mosambiik

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namiibia

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

▼M17

Paapua Uus-Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peruu

PE-BIO-140

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-140

x

x

x

Venemaa

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

▼M17

Saudi Araabia

SA-BIO-140

x

x

x

Senegal

SN-BIO-140

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

►M19  x ◄

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tansaania

TZ-BIO-140

x

x

x

Tai

TH-BIO-140

x

x

x

▼M19

Ida-Timor

TL-BIO-140

x

x

▼M17

Türgi

TR-BIO-140

x

x

x

Togo

TG-BIO-140

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

▼M19

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

▼M17

Usbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

▼M19

Venetsueela

VE-BIO-140

x

x

▼M17

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

▼M19

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

▼M15

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M12

Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.

1. Aadress: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2. Internetiaadress: http://www.certimexsc.com

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

▼M19

Colombia

CO-BIO-104

x

▼M12

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-104

x

Guatemala

GT-BIO-104

x

Mehhiko

MX-BIO-104

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-104

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼C1

„Certisys”

1. Aadress: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgium

2. Internetiaadress: http://www.certisys.eu

▼M13

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Benin

BJ-BIO-128

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

Togo

TG-BIO-128

x

x

▼C1

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M13

„Company of Organic Agriculture in Palestine”

1. Aadress: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestine

2. Internetiaadress: http://coap.org.ps

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Okupeeritud Palestiina ala

PS-BIO-163

x

x

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, veinid

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juuni 2018.

▼M7

„Control Union Certifications”

1. Aadress: Meeuwenlaan 4–6, 8011 BZ, Zwolle, The Netherlands

2. Internetiaadress: http://certification.controlunion.com

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Albaania

AL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Alžeeria

DZ-BIO-149

x

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Boliivia

BO-BIO-149

x

x

x

▼M17

Brasiilia

BR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kanada

CA-BIO-149

x

▼M19

Tšiili

CL-BIO-149

x

x

x

▼M17

Hiina

CN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Egiptus

EG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Etioopia

ET-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

▼M17

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

▼M17

Guinea

GN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

x

Indoneesia

ID-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iraan

IR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Iisrael

IL-BIO-149

x

x

x

Jaapan

JP-BIO-149

x

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-149

x

x

x

►M18  x ◄

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

MK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Malaisia

MY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mehhiko

MX-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Moldova

MD-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Mosambiik

MZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Nicaragua

NI-BIO-149

x

x

x

▼M17

Nigeeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Okupeeritud Palestiina ala

PS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Peruu

PE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Filipiinid

PH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Venemaa

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M17

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

▼M17

Serbia

RS-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M19

Sudaan

SD-BIO-149

x

x

x

▼M17

Šveits

CH-BIO-149

x

Süüria

SY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tansaania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Tai

TH-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ida-Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Türgi

TR-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Ameerika Ühendriigid

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sambia

ZM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

▼M15

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, III lisaga hõlmatud tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M7

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Aadress: 192–3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, South Korea

2. Internetiaadress: http://dcok.systemdcok.or.kr

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Kood

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

►M18  Ko-rea Vabariik ◄

KR-BIO-129

x

►M18  x ◄

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, ►M18  ————— ◄ .

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M12

Ecocert SA

1. Aadress: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, France

2. Internetiaadress: http://www.ecocert.com

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžeeria

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

x

Aserbaidžaan

AZ-BIO-154

x

x

Bahrein

BH-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosnia ja Hertsegoviina

BA-BIO-154

x

x

Brasiilia

BR-BIO-154

x

x

x

x

x

Brunei

BN-BIO-154

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Benin

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Tšaad

TD-BIO-154

x

▼M19

Tšiili

CL-BIO-154

x

▼M17

Hiina

CN-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

x

Komoorid

KM-BIO-154

x

x

Côte d'Ivoire

CI-BIO-154

x

x

Kuuba

CU-BIO-154

x

x

►M19  x ◄

Dominikaani Vabariik

DO-BIO-154

x

x

Ecuador

EC-BIO-154

x

x

x

x

▼M19

Etioopia

ET-BIO-154

x

▼M17

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

x

India

IN-BIO-154

x

x

Indoneesia

ID-BIO-154

x

x

Iraan

IR-BIO-154

x

x

Jaapan

JP-BIO-154

►M19  x ◄

x

Kasahstan

KZ-BIO-154

x

Kenya

KE-BIO-154

x

x

Kuveit

KW-BIO-154

x

x

Kõrgõzstan

KG-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

MK-BIO-154

x

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malaisia

MY-BIO-154

x

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Mehhiko

MX-BIO-154

x

x

Moldova

MD-BIO-154

x

x

Monaco

MC-BIO-154

x

x

x

Mongoolia

MN-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

x

x

x

Mosambiik

MZ-BIO-154

x

x

x

Namiibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Niger

NE-BIO-154

x

Nigeeria

NG-BIO-154

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peruu

PE-BIO-154

x

x

Filipiinid

PH-BIO-154

x

x

x

x

Venemaa

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

São Tomé ja Príncipe

ST-BIO-154

x

x

Saudi Araabia

SA-BIO-154

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

x

Somaalia

SO-BIO-154

x

x

Lõuna-Aafrika Vabariik

ZA-BIO-154

x

x

x

x

x

Korea Vabariik

KR-BIO-154

x

►M18  x ◄

Sudaan

SD-BIO-154

x

x

Svaasimaa

SZ-BIO-154

x

x

Süüria

SY-BIO-154

x

x

▼M19

Taiwan

TW-BIO-154

x

x

▼M17

Tansaania

TZ-BIO-154

x

x

Tai

TH-BIO-154

x

x

x

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tuneesia

TN-BIO-154

x

x

Türgi

TR-BIO-154

x

x

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Araabia Ühendemiraadid

AE-BIO-154

x

x

Ameerika Ühendriigid

US-BIO-154

x

Uruguay

UY-BIO-154

x

x

x

Usbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Sambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

x

▼M12

4. Erandid: mahepõllumajandusele ülemineku järgus olevad tooted, III lisaga hõlmatud tooted.

▼M19

5. Loetelus oleku tähtaeg: kuni 30. juunini 2018.

▼M7

„Ecoglobe”

▼M15

1. Aadress: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

▼M7

2. Internetiaadress: http://www.ecoglobe.am

▼M17

3. Asjaomased kolmandad riigid, koodid ja tootekategooriad:Kolmas riik

Koodnumber

Tootekategooria

 

 

A

B

C

D

E

F

Afganistan

AF-BIO-112

x

►M19  x ◄

x

Armeenia

AM-BIO-112