02008R0451 — ET — 26.07.2019 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 451/2008,

23. aprill 2008,

millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 145 4.6.2008, lk 65)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1209/2014, 29. oktoober 2014,

  L 336

1

22.11.2014

►M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1243, 20. juuni 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 451/2008,

23. aprill 2008,

millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ühenduse piires uus ühtne CPA, et tagada vastavus tegeliku majanduse olukorra ning siseriiklike, ühenduse ja rahvusvaheliste klassifikaatorite ning seeläbi siseriikliku, ühenduse ja rahvusvahelise statistika võrreldavuse vahel.

2.  Käesoleva määruse tähenduses on tooted majandustegevuse tulemus, kas kaubad või teenused.

3.  Käesolevat määrust kohaldatakse üksnes statistilistel eesmärkidel klassifitseerimiseks.

Artikkel 2

CPA tasemed ja struktuur

1.  CPA koosneb järgmisest:

a) esimene tase, mis sisaldab tähestikulise koodi alusel eristatavaid rubriike (jaod);

b) teine tase, mis sisaldab kahekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (osad);

c) kolmas tase, mis sisaldab kolmekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (grupid);

d) neljas tase, mis sisaldab neljakohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (klassid);

e) viies tase, mis sisaldab viiekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (rühmad), ja

f) kuues tase, mis sisaldab kuuekohalise arvkoodi alusel eristatavaid rubriike (alamrühmad).

2.  CPA on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 3

CPA kasutamine

Komisjon kasutab CPAd kõigi statistiliste andmete puhul, kus tooteid klassifitseeritakse tegevusalade järgi.

Artikkel 4

Riiklikud tegevusaladel põhinevad toodete statistilised klassifikaatorid

1.  Liikmesriigid võivad koostada CPA alamrühmadest lähtuvalt üldisi või üksikasjalikke, siseriiklikke, spetsiifilisi või funktsionaalseid kohandusi.

2.  Need klassifikaatorid on CPAga seotud järgmiste reeglite kohaselt:

a) klassifikaatorid, mis on üldisemad kui CPA, peavad sisaldama CPA alamrühmade täpseid kokkuvõtteid;

b) klassifikaatorid, mis on üksikasjalikumad kui CPA, peavad sisaldama rubriike, mis sisalduvad täielikult CPA alamrühmades.

Käesolevas lõikes kehtestatud korras tuletatud klassifikaatorites võib kasutada eraldi koodisüsteemi.

3.  Liikmesriigid võivad kasutada CPA põhjal koostatud siseriiklikku majanduslikel tegevusaladel põhinevat toodete klassifikaatorit. Sellisel juhul peavad nad esitama komisjonile oma siseriiklikku klassifikaatorit kirjeldava eelnõu. Komisjon kontrollib kolme kuu jooksul alates eelnõu saamisest kavandatava siseriikliku klassifikaatori vastavust lõikele 2 ja edastab selle teadmiseks teistele liikmesriikidele. Liikmesriikide siseriiklikud klassifikaatorid sisaldavad siseriikliku klassifikaatori ja CPA vahelist vastavustabelit.

Artikkel 5

Komisjoni tegevus

Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega CPA levitamise, säilimise ja arendamise eelkõige järgmise tegevuse kaudu:

a) koostab, ajakohastab ja avaldab selgitavad märkused CPA kohta;

b) koostab ja avaldab CPA kohaldamise juhised;

c) avaldab järgmised vastavustabelid: CPA uue versiooni ja eelmise versiooni vaheline vastavustabel; CPA eelmise versiooni ja uue versiooni vaheline vastavustabel; CPA ja nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) ( 1 ) I lisas toodud koondnomenklatuuri (KN) vaheline vastavustabel;

d) suurendab kooskõla teiste klassifikaatoritega.

Artikkel 6

▼M2

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

▼B

1.  Järgmised meetmed, mille eesmärk on rakendada ja ajakohastada käesolevat määrust, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele:

a) otsused, mida on vaja teha, juhul kui CPA rakendamisel tekivad probleemid, sealhulgas uue toote lisamisel teatavasse klassi;

b) tehnilised meetmed, millega tagatakse täielikult koordineeritud üleminek CPA eelmiselt versioonilt.

▼M2

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnoloogilist või majanduslikku arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.

Nimetatud õiguse kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud õigusaktidega ei tekitata liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset lisakoormust ega kulu.

▼B

3.  Tuleb arvestada põhimõtet, et CPA ajakohastamisest tulenev kasu peab ületama selle tagajärjel tekkivaid kulusid ning et lisakulud ja koormus jääksid mõistlikesse piiridesse.

▼M2

Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 26. juulist 2019. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 osutatud õiguste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes ( 2 ) sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

▼B

Artikkel 7

Komitee

1.  Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

▼M2 —————

▼B

Artikkel 8

Määruse (EMÜ) nr 3696/93 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 3696/93 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
LISAKood

Rubriik

A

PÕLLUMAJANDUS-, METSANDUS- JA KALANDUSTOOTED

01

Põllumajandus- ja jahindustooted ning nendega seotud teenused

01.1

Üheaastased põllukultuurid

01.11

Teraviljad (v.a riis), kaunviljad ja õlitaimede seemned

01.11.1

Nisu

01.11.11

Kõva nisu

01.11.12

Nisu, v.a kõva nisu

01.11.2

Mais

01.11.20

Mais

01.11.3

Oder, rukis ja kaer

01.11.31

Oder

01.11.32

Rukis

01.11.33

Kaer

01.11.4

Sorgo, hirss ja muud teraviljad

01.11.41

Sorgo

01.11.42

Hirss

01.11.43

Tritikale

01.11.49

Muud teraviljad

01.11.5

Teraviljapõhk ja terakestad

01.11.50

Teraviljapõhk ja terakestad

01.11.6

Värsked kaunviljad

01.11.61

Värsked oad

01.11.62

Värsked herned

01.11.69

Muud värsked kaunviljad

01.11.7

Kuivatatud kaunviljad

01.11.71

Kuivatatud oad

01.11.72

Kuivatatud põldoad

01.11.73

Kuivatatud kikerherned

01.11.74

Kuivatatud läätsed

01.11.75

Kuivatatud herned

01.11.76

Silmoad

01.11.77

Kuivatatud harilikud tuviherned

01.11.79

Kaunviljad (kuivatatud), mujal klassifitseerimata

01.11.8

Sojaoad ja maapähklid

01.11.81

Sojaoad

01.11.82

Koorimata maapähklid

01.11.9

Muud õlitaimede seemned

01.11.91

Linaseemned

01.11.92

Sinepiseemned

01.11.93

Rapsi- või rüpsiseemned

01.11.94

Seesamiseemned

01.11.95

Päevalilleseemned

01.11.96

Riitsinuseseemned

01.11.99

Muud mujal klassifitseerimata õlitaimede seemned

01.12

Koorimata riis

01.12.1

Koorimata riis

01.12.10

Koorimata riis

01.13

Köögiviljad ning melonid ja arbuusid, juur- ja mugulviljad

01.13.1

Leht- või varsköögiviljad

01.13.11

Spargel

01.13.12

Kapsas

01.13.13

Lillkapsas ja brokoli (spargelkapsas)

01.13.14

Salat

01.13.15

Sigur

01.13.16

Spinat

01.13.17

Artišokk

01.13.19

Muud leht- või varsköögiviljad

01.13.2

Melonid ja arbuusid

01.13.21

Arbuusid

01.13.29

Muud melonid

01.13.3

Muud viliköögiviljad

01.13.31

Värske vürtspaprika (tšillipaprika) ja maguspaprika (ainult Capsicum)

01.13.32

Kurk ja kornišon

01.13.33

Munataim (baklažaan)

01.13.34

Tomat

01.13.39

Muud mujal klassifitseerimata viliköögiviljad

01.13.4

Juurviljad, sibul- või mugulköögiviljad

01.13.41

Porgand ja naeris

01.13.42

Küüslauk

01.13.43

Sibul

01.13.44

Porrulauk ja muud laugud

01.13.49

Muud juurviljad, sibul- või mugulköögiviljad (vähese tärklise- või inuliinisisaldusega)

01.13.5

Suure tärklise- või inuliinisisaldusega söödavad juurviljad ja mugulad

01.13.51

Kartul

01.13.52

Bataat (maguskartul)

01.13.53

Jahumaniokk (kassava)

01.13.54

Taro

01.13.59

Muud suure tärklise- või inuliinisisaldusega söödavad juurviljad ja mugulad

01.13.6

Köögiviljade seemned, v.a suhkrupeediseemned

01.13.60

Köögiviljade seemned, v.a suhkrupeediseemned

01.13.7

Suhkrupeet ja suhkrupeediseemned

01.13.71

Suhkrupeet

01.13.72

Suhkrupeediseemned

01.13.8

Seened ja trühvlid

01.13.80

Seened ja trühvlid

01.13.9

Mujal klassifitseerimata värsked köögiviljad

01.13.90

Mujal klassifitseerimata värsked köögiviljad

01.14

Suhkruroog

01.14.1

Suhkruroog

01.14.10

Suhkruroog

01.15

Töötlemata tubakas

01.15.1

Töötlemata tubakas

01.15.10

Töötlemata tubakas

01.16

Kiutaimed

01.16.1

Kiutaimed

01.16.11

Puuvill, kraasitud ja kraasimata

01.16.12

Töötlemata või leotatud džuut, kanephibisk ja muud niintekstiilkiud, v.a lina, harilik kanep ja ramjee

01.16.19

Lina, harilik kanep ja mujal klassifitseerimata töötlemata kiutaimed

01.19

Muud üheaastased põllukultuurid

01.19.1

Söödataimed

01.19.10

Söödataimed

01.19.2

Lõikelilled ja lillepungad; lilleseemned

01.19.21

Lõikelilled ja lillepungad

01.19.22

Lilleseemned

01.19.3

Peediseemned, söödataimede seemned; muu taimne toormaterjal

01.19.31

Peediseemned (v.a suhkrupeediseemned) ja söödataimede seemned

01.19.39

Mujal klassifitseerimata taimne toormaterjal

01.2

Mitmeaastased põllukultuurid

01.21

Viinamarjad

01.21.1

Viinamarjad

01.21.11

Lauaviinamarjad

01.21.12

Muud värsked viinamarjad

01.22

Troopilised ja subtroopilised puuviljad ja marjad

01.22.1

Troopilised ja subtroopilised puuviljad ja marjad

01.22.11

Avokaadod

01.22.12

Banaanid, jahubanaanid jms

01.22.13

Datlid

01.22.14

Viigimarjad

01.22.19

Muud troopilised ja subtroopilised puuviljad ja marjad

01.23

Tsitruselised

01.23.1

Tsitruselised

01.23.11

Pomelid ja greibid

01.23.12

Sidrunid ja laimid

01.23.13

Apelsinid

01.23.14

Tangeriinid, mandariinid, klementiinid

01.23.19

Muud tsitruselised

01.24

Õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

01.24.1

Õunad

01.24.10

Õunad

01.24.2

Muud õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

01.24.21

Pirnid

01.24.22

Küdooniad

01.24.23

Aprikoosid

01.24.24

Kirsid

01.24.25

Virsikud

01.24.26

Nektariinid

01.24.27

Ploomid

01.24.28

Laukaploomid

01.24.29

Muud mujal klassifitseerimata õunviljalised ja luuviljalised puuviljad

01.25

Muud puuviljad, marjad ja pähklid

01.25.1

Marjad ja viljad perekonnast Vaccinium

01.25.11

Kiivid

01.25.12

Vaarikad

01.25.13

Maasikad

01.25.19

Muud marjad, mujal klassifitseerimata marjad perekonnast Vaccinium

01.25.2

Puuvilja- ja marjaseemned

01.25.20

Puuvilja- ja marjaseemned

01.25.3

Pähklid (v.a metsikud söödavad pähklid, maapähklid ja kookospähklid)

01.25.31

Mandlid

01.25.32

Kastanid

01.25.33

Sarapuupähklid

01.25.34

Pistaatsiapähklid

01.25.35

Kreeka pähklid

01.25.39

Muud pähklid (v.a metsikud söödavad pähklid, maapähklid ja kookospähklid)

01.25.9

Muud mujal klassifitseerimata puuviljad ja marjad

01.25.90

Muud mujal klassifitseerimata puuviljad ja marjad

01.26

Õlitaimed

01.26.1

Oliivid

01.26.11

Lauaoliivid

01.26.12

Oliiviõli valmistamiseks kasvatatavad oliivid

01.26.2

Kookospähklid

01.26.20

Kookospähklid

01.26.9

Muud õlitaimed

01.26.90

Muud õlitaimed

01.27

Joogitaimed

01.27.1

Joogitaimed

01.27.11

Röstimata kohvioad

01.27.12

Teepõõsa lehed

01.27.13

Matepuu lehed

01.27.14

Kakaooad

01.28

Vürtsid, maitsetaimed, uimastavad taimed ja ravimtaimed

01.28.1

Töötlemata vürtsid

01.28.11

Töötlemata pipar (perekond Piper)

01.28.12

Kuivatatud töötlemata tšillipaprika e vürtspaprika ja maguspaprika (perekond Capsicum)

01.28.13

Töötlemata muskaatpähkel, muskaatõis ja kardemon

01.28.14

Töötlemata aniis, tähtaniis, koriander, ristiköömen, köömen, apteegitill ja kadakamarjad

01.28.15

Töötlemata kaneel

01.28.16

Töötlemata nelk (terved varred)

01.28.17

Kuivatatud töötlemata ingver

01.28.18

Töötlemata vanill

01.28.19

Muud töötlemata vürtsid

01.28.2

Humal

01.28.20

Humal

01.28.3

Peamiselt parfümeerias ja farmaatsias või insektitsiidide ja fungitsiididena vm samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

01.28.30

Peamiselt parfümeerias ja farmaatsias või insektitsiidide ja fungitsiididena vm samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed

01.29

Muud mitmeaastased taimed

01.29.1

Looduslik kautšuk

01.29.10

Looduslik kautšuk

01.29.2

Maharaiutud jõulupuud

01.29.20

Maharaiutud jõulupuud

01.29.3

Peamiselt punumiseks, täidiseks, polsterdamiseks, värvimiseks või parkimiseks kasutatav taimne materjal

01.29.30

Peamiselt punumiseks, täidiseks, polsterdamiseks, värvimiseks või parkimiseks kasutatav taimne materjal

01.3

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

01.30

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

01.30.1

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

01.30.10

Istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik

01.4

Elusloomad ja loomsed saadused

01.41

Piimakari ja toorpiim

01.41.1

Piimakari

01.41.10

Piimakari

01.41.2

Toorpiim

01.41.20

Toorpiim

01.42

Muud elusveised ja -pühvlid ning nende sperma

01.42.1

Muud elusveised ja -pühvlid

01.42.11

Muud elusveised ja -pühvlid, v.a vasikad

01.42.12

Veiste ja pühvlite vasikad

01.42.2

Veiste ja pühvlite sperma

01.42.20

Veiste ja pühvlite sperma

01.43

Elushobused ja muud -hobuslased

01.43.1

Elushobused ja muud -hobuslased

01.43.11

Elushobused

01.43.12

Eluseeslid, -muulad ja -hobueeslid

01.44

Eluskaamelid ja -kaamellased

01.44.1

Eluskaamelid ja -kaamellased

01.44.10

Eluskaamelid ja -kaamellased

01.45

Eluslambad ja -kitsed; lammaste ja kitsede toorpiim ning pügatud vill

01.45.1

Eluslambad ja -kitsed

01.45.11

Eluslambad

01.45.12

Eluskitsed

01.45.2

Lammaste ja kitsede toorpiim

01.45.21

Lammaste toorpiim

01.45.22

Kitsede toorpiim

01.45.3

Pügatud, pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill

01.45.30

Pügatud, pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill

01.46

Elussead

01.46.1

Elussead

01.46.10

Elussead

01.47

Eluskodulinnud ja nende munad

01.47.1

Eluskodulinnud

01.47.11

Eluskanad

01.47.12

Eluskalkunid

01.47.13

Elushaned

01.47.14

Eluspardid ja -pärlkanad

01.47.2

Värsked koorega munad

01.47.21

Värsked koorega kanamunad

01.47.22

Muude lindude värsked koorega munad

01.47.23

Kanade haudemunad

01.47.24

Muude lindude haudemunad

01.49

Muud põllumajandusloomad ja loomsed saadused

01.49.1

Muud elusad põllumajandusloomad

01.49.11

Eluskoduküülikud

01.49.12

Mujal klassifitseerimata elusad põllumajanduslinnud

01.49.13

Kasvandustes peetavad elusad roomajad (sh maod ja kilpkonnad)

01.49.19

Mujal klassifitseerimata elusad põllumajandusloomad

01.49.2

Muud põllumajandusloomade saadused

01.49.21

Naturaalne mesi

01.49.22

Mujal klassifitseerimata toorpiim

01.49.23

Teod, elusad, värsked, jahutatud, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees, v.a meriteod

01.49.24

Mujal klassifitseerimata söödavad loomakasvatussaadused

01.49.25

Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid

01.49.26

Rafineerimata või rafineeritud, värvimata või värvitud putukavaha ja spermatseet

01.49.27

Loomaembrüod aretuseks

01.49.28

Mujal klassifitseerimata mittesöödavad loomakasvatussaadused

01.49.3

Toorkarusnahad ja mitmesugused toornahad

01.49.31

Toorkarusnahad, v.a tallenahad

01.49.32

Talletoornahad

01.49.39

Mujal klassifitseerimata toornahad (värsked või konserveeritud, kuid edasise töötluseta)

01.6

Taime- ja loomakasvatusega seotud teenused (v.a veterinaarteenused)

01.61

Taimekasvatust abistavad teenused

01.61.1

Taimekasvatust abistavad teenused

01.61.10

Taimekasvatust abistavad teenused

01.62

Loomakasvatust abistavad teenused

01.62.1

Loomakasvatust abistavad teenused

01.62.10

Loomakasvatust abistavad teenused

01.63

Saagikoristusjärgsed teenused

01.63.1

Saagikoristusjärgsed teenused

01.63.10

Saagikoristusjärgsed teenused

01.64

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

01.64.1

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

01.64.10

Seemnete töötlemise teenused paljundamiseks

01.7

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

01.70

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

01.70.1

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

01.70.10

Jahipidamine, püünisjaht ja nendega seotud teenused

02

Metsasaadused ja metsaraie tooted ning nendega seotud teenused

02.1

Metsapuud ja metsataimlate teenused

02.10

Metsapuud ja metsataimlate teenused

02.10.1

Metsapuude istikud; metsapuude seemned

02.10.11

Metsapuude istikud

02.10.12

Metsapuude seemned

02.10.2

Metsataimlate teenused

02.10.20

Metsataimlate teenused

02.10.3

Metsapuud

02.10.30

Metsapuud

02.2

Toorpuit

02.20

Toorpuit

02.20.1

Toorpuit

02.20.11

Okaspuupalgid

02.20.12

Lehtpuupalgid, v.a troopikapuude palgid

02.20.13

Troopikapuude palgid

02.20.14

Küttepuit okaspuudest

02.20.15

Küttepuit lehtpuudest

02.3

Looduslikud materjalid, v.a puit

02.30

Looduslikud materjalid, v.a puit

02.30.1

Looduslik kummivaik

02.30.11

Balaata, gutapertš, guajuula, tšikle jms looduslik kummivaik

02.30.12

Šellak, palsam ja muud looduslikud kummivaigud ja vaigud

02.30.2

Töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork

02.30.20

Töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork

02.30.3

Kaunistuseks sobivad taimeosad, kõrrelised heintaimed, sammal ja samblikud

02.30.30

Kaunistuseks sobivad taimeosad, kõrrelised heintaimed, sammal ja samblikud

02.30.4

Vabas looduses kasvavad söödavad saadused

02.30.40

Vabas looduses kasvavad söödavad saadused

02.4

Metsandust abistavad teenused

02.40

Metsandust abistavad teenused

02.40.1

Metsandust abistavad teenused

02.40.10

Metsandust abistavad teenused

03

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalandust abistavad teenused

03.0

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalandust abistavad teenused

03.00

Kala ja muud kalandustooted; vesiviljelustooted; kalandust abistavad teenused

03.00.1

Eluskalad, inimtoiduks kõlbmatud

03.00.11

Elusad dekoratiivkalad vabast loodusest

03.00.12

Elusad dekoratiivkalad kasvandustest

03.00.13

Muud inimtoiduks kõlbmatud eluskalad vabast loodusest, sh vesiviljeluses seemneks või söödaks kasutatav

03.00.14

Muud inimtoiduks kõlbmatud eluskalad kasvandustest, sh vesiviljeluses seemneks või söödaks kasutatav

03.00.2

Inimtoiduks kõlblikud elus, värsked või jahutatud kalad

03.00.21

Inimtoiduks kõlblikud elus, värsked või jahutatud merekalad, v.a kasvandustest

03.00.22

Inimtoiduks kõlblikud elus, värsked või jahutatud mageveekalad, v.a kasvandustest

03.00.23

Inimtoiduks kõlblikud elus, värsked või jahutatud merekalad, kasvandustest

03.00.24

Inimtoiduks kõlblikud elus, värsked või jahutatud mageveekalad, kasvandustest

03.00.3

Koorikloomad, külmutamata

03.00.31

Külmutamata koorikloomad, v.a kasvandustest

03.00.32

Külmutamata koorikloomad, kasvandustest

03.00.4

Molluskid ja muud veeselgrootud, elusad, värsked või jahutatud

03.00.41

Austrid, elusad, värsked või jahutatud, v.a kasvandustest

03.00.42

Muud molluskid, elusad, värsked või jahutatud, v.a kasvandustest

03.00.43

Austrid, elusad, värsked või jahutatud, kasvandustest

03.00.44

Muud molluskid, elusad, värsked või jahutatud, kasvandustest

03.00.45

Muud veeselgrootud, elus, värsked või jahutatud, kasvandustest

03.00.46

Muud veeselgrootud, elus, värsked või jahutatud, v.a kasvandustest

03.00.5

Töötlemata pärlid

03.00.51

Looduslikud töötlemata pärlid

03.00.52

Kultiveeritud töötlemata pärlid

03.00.6

Muud veetaimed, -loomad ja nende saadused

03.00.61

Korallid jms saadused, molluskite, koorikloomade ja okasnahksete koorikkestad, seepia luukestad

03.00.62

Looduslikud loomsed käsnad

03.00.63

Inimtoiduks kõlblikud merevetikad ja muud vetikad vabast loodusest

03.00.64

Inimtoiduks kõlblikud merevetikad ja muud vetikad kasvandustest

03.00.65

Inimtoiduks kõlbmatud merevetikad ja muud vetikad vabast loodusest

03.00.66

Inimtoiduks kõlbmatud merevetikad ja muud vetikad kasvandustest

03.00.69

Muud mujal klassifitseerimata veetaimed, -loomad ja nende saadused

03.00.7

Kalandust ja vesiviljelust abistavad teenused

03.00.71

Kalandust abistavad teenused

03.00.72

Vesiviljelust abistavad teenused

B

MÄETÖÖSTUS

05

Kivisüsi ja pruunsüsi

05.1

Kivisüsi

05.10

Kivisüsi

05.10.1

Kivisüsi

05.10.10

Kivisüsi

05.2

Pruunsüsi

05.20

Pruunsüsi

05.20.1

Pruunsüsi

05.20.10

Pruunsüsi

06

Toornafta ja maagaas

06.1

Toornafta

06.10

Toornafta

06.10.1

Naftatoorõlid ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid

06.10.10

Naftatoorõlid ja bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid

06.10.2

Bituumenkilt või põlevkivi ja õliliivad

06.10.20

Bituumenkilt või põlevkivi ja õliliivad

06.2

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

06.20

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

06.20.1

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

06.20.10

Maagaas veeldatud või gaasilises olekus

07

Metallimaagid

07.1

Rauamaagid

07.10

Rauamaagid

07.10.1

Rauamaagid

07.10.10

Rauamaagid

07.2

Mitteraudmetallide maagid

07.21

Uraani- ja tooriumimaagid

07.21.1

Uraani- ja tooriumimaagid

07.21.10

Uraani- ja tooriumimaagid

07.29

Muud mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

07.29.1

Muud mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

07.29.11

Vasemaagid ja -kontsentraadid

07.29.12

Niklimaagid ja -kontsentraadid

07.29.13

Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid

07.29.14

Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid

07.29.15

Plii-, tsingi- ja tinamaagid ning -kontsentraadid

07.29.19

Muud mujal klassifitseerimata mitteraudmetallide maagid ja kontsentraadid

08

Muud kaevandussaadused

08.1

Kivi, liiv ja savi

08.11

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kips, kriit ja kiltkivi

08.11.1

Dekoratiiv- ja ehituskivi

08.11.11

Marmor ja muu lubjasisaldusega dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.12

Graniit, liivakivi ja muu dekoratiiv- või ehituskivi

08.11.2

Lubjakivi ja kips

08.11.20

Lubjakivi ja kips

08.11.3

Kriit ja kaltsineerimata dolomiit

08.11.30

Kriit ja kaltsineerimata dolomiit

08.11.4

Kiltkivi

08.11.40

Kiltkivi

08.12

Kruus, liiv, savi ja kaoliin

08.12.1

Kruus ja liiv

08.12.11

Looduslikud liivad

08.12.12

Kivigraanulid, -puru ja -pulber; veeris, kruus

08.12.13

Ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda veeriseid, kruusa, klibu ja ränikivi

08.12.2

Savi ja kaoliin

08.12.21

Kaoliin ja muu kaoliinsavi

08.12.22

Muu savi, andalusiit, küantiit ja sillimaniit; mulliit; šamott- ja dinasmullad

08.9

Mujal klassifitseerimata kaevandussaadused

08.91

Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.91.1

Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.91.11

Looduslikud kaltsium- või alumiiniumkaltsiumfosfaadid

08.91.12

Põletamata püriidid; toorväävel või rafineerimata väävel

08.91.19

Muud mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks

08.92

Turvas

08.92.1

Turvas

08.92.10

Turvas

08.93

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.93.1

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.93.10

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi

08.99

Muud mujal klassifitseerimata kaevandussaadused

08.99.1

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

08.99.10

Looduslik bituumen ja asfalt; asfaltiidid ja asfaltkivimid

08.99.2

Vääris- ja poolvääriskivid; töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud tööstuslikud teemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid; muud mineraalid

08.99.21

Töötlemata või üksnes lahtisaetud või jämedalt töödeldud vääris- ja poolvääriskivid (v.a tööstuslikud teemandid)

08.99.22

Töötlemata või üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud tööstuslikud teemandid; pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat ja muud looduslikud abrasiivid

08.99.29

Muud mineraalid

09

Kaevandamist abistavad teenused

09.1

Nafta- ja maagaasitootmist abistavad teenused

09.10

Nafta- ja maagaasitootmist abistavad teenused

09.10.1

Nafta- ja maagaasitootmist abistavad teenused

09.10.11

Nafta- ja maagaasitootmisega seotud puurimisteenused

09.10.12

Nafta- ja maagaasitootmisega seotud puurtornide püstitamise, remontimise ja lahtivõtmise teenused ning nendega seotud abistavad teenused

09.10.13

Maagaasi veeldamise ja taasgaasistamise teenused transpordiks

09.9

Muud kaevandamist abistavad teenused

09.90

Muud kaevandamist abistavad teenused

09.90.1

Muud kaevandamist abistavad teenused

09.90.11

Kivisöe kaevandamist abistavad teenused

09.90.19

Muud mujal klassifitseerimata kaevandamist abistavad teenused

C

TÖÖSTUSTOOTED

10

Toiduained

10.1

Konserveeritud liha ja lihatooted

10.11

Töödeldud ja konserveeritud liha

10.11.1

Värske või jahutatud veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.11

Värske või jahutatud veiseliha

10.11.12

Värske või jahutatud sealiha

10.11.13

Värske või jahutatud lambaliha

10.11.14

Värske või jahutatud kitseliha

10.11.15

Värske või jahutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.2

Värske või jahutatud veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja muude hobuslaste söödav rups

10.11.20

Värske või jahutatud veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja muude hobuslaste söödav rups

10.11.3

Külmutatud liha ning söödav rups; muu liha ning söödav rups

10.11.31

Külmutatud veiseliha

10.11.32

Külmutatud sealiha

10.11.33

Külmutatud lambaliha

10.11.34

Külmutatud kitseliha

10.11.35

Külmutatud hobuse- ja muude hobuslaste liha

10.11.39

Muu värske, jahutatud või külmutatud liha ning söödav rups

10.11.4

Kitkevill ning veiste ja hobuslaste, lammaste ja kitsede toornahad

10.11.41

Pesemata kitkevill, sh enne eemaldamist pestud kitkevill

10.11.42

Veiste või hobuslaste terved toornahad

10.11.43

Muud veiste või hobuslaste toornahad

10.11.44

Lammaste või tallede toornahad

10.11.45

Kitsede või kitsetallede toornahad

10.11.5

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

10.11.50

Veise-, lamba-, kitse- või searasv

10.11.6

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

10.11.60

Inimtoiduks kõlbmatu toorrups

10.11.9

Liha tootmise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.11.99

Liha tootmise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.12

Töödeldud ja konserveeritud kodulinnuliha

10.12.1

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

10.12.10

Värske ja jahutatud kodulinnuliha

10.12.2

Külmutatud kodulinnuliha

10.12.20

Külmutatud kodulinnuliha

10.12.3

Kodulinnurasv

10.12.30

Kodulinnurasv

10.12.4

Söödav kodulinnurups

10.12.40

Söödav kodulinnurups

10.12.5

Suled ja sulgedega linnunahad

10.12.50

Suled ja sulgedega linnunahad

10.12.9

Kodulinnuliha töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.12.99

Kodulinnuliha töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.13

Liha- ja kodulinnulihatooted

10.13.1

Liha-, rupsi- või veretooted ja -konservid

10.13.11

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud sealiha ja selle jaotustükid (peekon ja sink)

10.13.12

Soolatud, kuivatatud või suitsutatud veiseliha

10.13.13

Muu soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud liha ja söödav rups (v.a sea- ja veiseliha); toiduks kasutatav liha- või rupsijahu või -pulber

10.13.14

Vorstid jms liha-, rupsi- või veretooted

10.13.15

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid

10.13.16

Inimtoiduks kõlbmatu lihajahu, -pulber ja -graanulid; rasvakõrned

10.13.9

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused; liha- ja kodulinnulihatoodete tootmisega seotud allhanked

10.13.91

Lihatoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

10.13.99

Liha- ja kodulinnulihatoodete tootmisega seotud allhanked

10.2

Töödeldud ja konserveeritud kala, koorikloomad ja molluskid

10.20

Töödeldud ja konserveeritud kala, koorikloomad ja molluskid

10.20.1

Värske, jahutatud või külmutatud kala

10.20.11

Värske või jahutatud kalafilee ja muu kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.12

Värske või jahutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.13

Külmutatud kala

10.20.14

Külmutatud kalafilee

10.20.15

Külmutatud kalaliha (hakitud või hakkimata)

10.20.16

Külmutatud kalamaks, -mari ja -niisk

10.20.2

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala; kaaviar ja kaaviariasendajad

10.20.21

Kalafilee, kuivatatud, soolatud või soolvees, kuid mitte suitsutatud

10.20.22

Kuivatatud, suitsutatud, soolatud või soolvees kalamaks, -mari, -niisk, -uimed, -pead, -sabad ja muu söödav kalarups; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

10.20.23

Kala, kuivatatud, soolatud, soolvees või mitte

10.20.24

Suitsukala, sh suitsutatud kalafilee

10.20.25

Muul viisil töödeldud või konserveeritud kala, v.a kalavalmistoidud

10.20.26

Kaaviar ja kaaviariasendajad

10.20.3

Külmutatud, konserveeritud või muul viisil töödeldud koorikloomad, molluskid, merevetikad ja muud veeselgrootud

10.20.31

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees koorikloomad

10.20.32

Külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees molluskid

10.20.33

Muud veeselgrootud ja merevetikad, külmutatud, kuivatatud, soolatud või soolvees

10.20.34

Muul viisil töödeldud või konserveeritud koorikloomad, molluskid, muud veeselgrootud ja merevetikad

10.20.4

Inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid ning muud mujal klassifitseerimata tooted kalast, koorikloomadest, muudest veeselgrootutest või merevetikatest

10.20.41

Inimtoiduks kõlbmatu pulber, jahu ja graanulid kalast, koorikloomadest, muudest veeselgrootutest või merevetikatest

10.20.42

Muud inimtoiduks kõlbmatud tooted kalast, koorikloomadest, muudest veeselgrootutest või merevetikatest

10.20.9

Kalatoodete suitsutamise ning muud konserveerimise ja töötlemisega seotud teenused; kala, koorikloomade ja molluskite töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.20.91

Kalatoodete suitsutamise ning muud konserveerimise ja töötlemisega seotud teenused

10.20.99

Kala, koorikloomade ja molluskite töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.3

Töödeldud ja konserveeritud puu- ja köögiviljad ning marjad

10.31

Töödeldud ja konserveeritud kartul

10.31.1

Töödeldud ja konserveeritud kartul

10.31.11

Külmutatud kartul

10.31.12

Kuivatatud kartul, ka tükeldatult või viilutatult, muul viisil töötlemata

10.31.13

Kuivatatud kartulist valmistatud pulber, jahu, helbed, graanulid

10.31.14

Töödeldud või konserveeritud kartul

10.31.9

Kartulite ja kartulitoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused; kartuli töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.31.91

Kartulite ja kartulitoodete tootmisega seotud kuumtöötlemine jm töötlemisteenused

10.31.99

Kartuli töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.32

Puu- ja köögivilja- ning marjamahlad

10.32.1

Puu- ja köögivilja- ning marjamahlad

10.32.11

Tomatimahl

10.32.12

Apelsinimahl

10.32.13

Greibimahl

10.32.14

Ananassimahl

10.32.15

Viinamarjamahl

10.32.16

Õunamahl

10.32.17

Puu- ja köögivilja- ning marjamahlasegud

10.32.19

Muud puu- ja köögivilja- ning marjamahlad

10.32.9

Puu- ja köögivilja- ning marjamahlade tootmisega seotud allhanked

10.32.99

Puu- ja köögivilja- ning marjamahlade tootmisega seotud allhanked

10.39

Muul viisil töödeldud ja konserveeritud puu- ja köögiviljad ning marjad

10.39.1

Töödeldud ja konserveeritud köögiviljad, v.a kartul

10.39.11

Külmutatud köögiviljad

10.39.12

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad

10.39.13

Kuivatatud köögiviljad

10.39.14

Tükeldatud ja pakendatud köögiviljad, puuviljad ja marjad

10.39.15

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud oad, v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.16

Äädikata või äädikhappeta konserveeritud herned, v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.17

Muud äädikata või äädikhappeta konserveeritud köögiviljad (v.a kartul), v.a valmis köögiviljatoidud

10.39.18

Äädikaga või äädikhappega konserveeritud või muul viisil töödeldud köögiviljad (v.a kartul), puuviljad ja marjad, pähklid ja muud söödavad taimeosad

10.39.2

Töödeldud ja konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid

10.39.21

Kuumtöötlemata või kuumtöödeldud külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid

10.39.22

Keedised, puuvilja- ja marjatarretised, puuvilja- ja marja- või pähklipüreed ja -pastad

10.39.23

Röstitud, soolatud või muul viisil töödeldud pähklid, maapähklid

10.39.24

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid, kohe tarvitamiseks kõlbmatud

10.39.25

Kooreta maapähklid ja pähklid

10.39.29

Muud töödeldud, kuivatatud või konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid

10.39.3

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

10.39.30

Taimse tooraine töötlemise jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused

10.39.9

Puu- ja köögiviljade ning marjade konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused; puu- ja köögiviljade ning marjade töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.39.91

Puu- ja köögiviljade ning marjade konserveerimisega seotud kuumtöötlemis- jm töötlemisteenused

10.39.99

Puu- ja köögiviljade ning marjade töötlemise ja konserveerimisega seotud allhanked

10.4

Loomsed ja taimsed õlid ning rasvad

10.41

Õlid ja rasvad

10.41.1

Loomsed toorõlid ja -rasvad ja nende fraktsioonid

10.41.11

Emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata rasvasteariin, rasvaõli, oleosteariin, oleoõli ja küünla- või seebirasv

10.41.12

Kalade ja veeimetajate rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.19

Muud rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.2

Taimsed toorõlid

10.41.21

Maapähklitoorõli

10.41.22

Oliivitoorõli

10.41.23

Päevalilleseemne-toorõli

10.41.24

Rapsi-, rüpsi- ja sinepitoorõli

10.41.25

Palmitoorõli

10.41.29

Muud taimsed toorõlid

10.41.3

Puuvillalinter

10.41.30

Puuvillalinter

10.41.4

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid; õlitaimede seemnetest või õliviljadest jahu ja pulber

10.41.41

Õlikook ja muud taimsete rasvade või õlide tahked jäägid

10.41.42

Õlitaimede seemnetest või õliviljadest (v.a sinepiseemnetest) jahu ja pulber

10.41.5

Rafineeritud õlid, v.a jäägid

10.41.51

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata sojaõli ja selle fraktsioonid

10.41.52

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata maapähkliõli ja selle fraktsioonid

10.41.53

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata oliiviõli ja selle fraktsioonid

10.41.54

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata päevalilleseemneõli ja selle fraktsioonid

10.41.55

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata puuvillapõõsaseemnete õli ja selle fraktsioonid

10.41.56

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata rapsi-, rüpsi- ja sinepiõli ja nende fraktsioonid

10.41.57

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata palmiõli ja selle fraktsioonid

10.41.58

Rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata kookosõli ja selle fraktsioonid

10.41.59

Muud rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata õlid ja nende fraktsioonid; mujal klassifitseerimata rafineeritud, kuid keemiliselt modifitseerimata taimerasvad ja muud taimeõlid (v.a maisiõli) ning nende fraktsioonid

10.41.6

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.60

Hüdrogeenitud ja esterdatud, kuid muul viisil töötlemata loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

10.41.7

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid); degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

10.41.71

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid)

10.41.72

Degraa; rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisjäägid

10.41.9

Õlide ja rasvade tootmisega seotud allhanked

10.41.99

Õlide ja rasvade tootmisega seotud allhanked

10.42

Margariin jms toidurasvad

10.42.1

Margariin jms toidurasvad

10.42.10

Margariin jms toidurasvad

10.42.9

Margariini jms toidurasvade tootmisega seotud allhanked

10.42.99

Margariini jms toidurasvade tootmisega seotud allhanked

10.5

Piimatooted

10.51

Piima- ja juustutooted

10.51.1

Töödeldud vedel piim ja rõõsk koor

10.51.11

Töödeldud vedel piim

10.51.12

Kontsentreerimata ja magustamata, üle 6 % rasvasisaldusega rõõsk koor ja piim

10.51.2

Piim ja koor tahkel kujul

10.51.21

Lõssipulber

10.51.22

Täispiima- ja -koorepulber

10.51.3

Või ja piimarasvavõided

10.51.30

Või ja piimarasvavõided

10.51.4

Juust ja kohupiim

10.51.40

Juust ja kohupiim

10.51.5

Muud piimatooted

10.51.51

Kontsentreeritud või suhkru või muu magusainelisandiga piim ja rõõsk koor, v.a tahkel kujul

10.51.52

Jogurt ja muu fermenteeritud või hapendatud piim või koor

10.51.53

Kaseiin

10.51.54

Laktoos ja laktoosisiirup

10.51.55

Vadak

10.51.56

Mujal klassifitseerimata piimatooted

10.51.9

Piima- ja juustutoodete tootmisega seotud allhanked

10.51.99

Piima- ja juustutoodete tootmisega seotud allhanked

10.52

Jäätis

10.52.1

Jäätis jm toidujää

10.52.10

Jäätis jm toidujää

10.52.9

Jäätise tootmisega seotud allhanked

10.52.99

Jäätise tootmisega seotud allhanked

10.6

Jahu ja tangained, tärklis ja tärklisetooted

10.61

Jahu ja tangained

10.61.1

Kroovitud või poolkroovitud või kooritud või purustatud riis

10.61.11

Kooritud riis

10.61.12

Kroovitud või poolkroovitud või purustatud riis

10.61.2

Tera- ja köögivilja-peenjahu; nende segud

10.61.21

Nisu- või meslinipüülijahu

10.61.22

Muu teravilja-püülijahu

10.61.23

Peen ja jäme köögiviljajahu

10.61.24

Segud pagaritoodete valmistamiseks

10.61.3

Tangud, lihtjahu ja graanulid ning muud teraviljatooted

10.61.31

Nisutangud ja -lihtjahu

10.61.32

Mujal klassifitseerimata teraviljatangud, -lihtjahu ja -graanulid

10.61.33

Hommikuhelbed ja muud teraviljatooted

10.61.4

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

10.61.40

Kliid, pebred ja muud teraviljatöötlemise jäägid

10.61.9

Jahu ja tangainete tootmisega seotud allhanked

10.61.99

Jahu ja tangainete tootmisega seotud allhanked

10.62

Tärklis ja tärklisetooted

10.62.1

Tärklis ja tärklisetooted; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

10.62.11

Tärklis; inuliin; nisugluteen; dekstriinid jm modifitseeritud tärklised

10.62.12

Tapiokk ja selle tärklisest asendajad helvestena, teradena jms kujul

10.62.13

Glükoos ja glükoosisiirup; fruktoos ja fruktoosisiirup; invertsuhkur; mujal klassifitseerimata suhkrud ja suhkrusiirupid

10.62.14

Maisiõli

10.62.2

Tärklisetootmise jms jäägid

10.62.20

Tärklisetootmise jms jäägid

10.62.9

Tärklise ja tärklisetoodete tootmisega seotud allhanked

10.62.99

Tärklise ja tärklisetoodete tootmisega seotud allhanked

10.7

Pagari- ja makarontooted

10.71

Leib ja sai; säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.1

Leib ja sai, säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.11

Säilitusaineteta leib ja sai

10.71.12

Säilitusaineteta valikpagaritooted ja koogid

10.71.9

Säilitusaineteta või külmutatud leiva ja saia, valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

10.71.99

Säilitusaineteta või külmutatud leiva ja saia, valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

10.72

Kuivikud ja küpsised; säilitusainetega valikpagaritooted ja koogid

10.72.1

Kuivikud ja küpsised; säilitusainetega valikpagaritooted ja koogid

10.72.11

Näkileib, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted

10.72.12

Piparkoogid jms; magusad küpsised; vahvlid

10.72.19

Muud kuivatatud või säilitusainetega pagaritooted

10.72.9

Kuivikute, küpsiste, säilitusainetega valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

10.72.99

Kuivikute, küpsiste, säilitusainetega valikpagaritoodete ja kookide tootmisega seotud allhanked

10.73

Makaronid, nuudlid, kuskuss jms makarontooted

10.73.1

Makaronid, nuudlid, kuskuss jms makarontooted

10.73.11

Makaronid, nuudlid jms makarontooted

10.73.12

Kuskuss

10.73.9

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmisega seotud allhanked

10.73.99

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmisega seotud allhanked

10.8

Muud toiduained

10.81

Suhkur

10.81.1

Toor- või rafineeritud roo- või peedisuhkur; melass

10.81.11

Toor-roo- või peedisuhkur tahkel kujul

10.81.12

Maitse- ja värvainelisanditeta rafineeritud roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

10.81.13

Maitse- ja värvainelisanditega rafineeritud roo- või peedisuhkur; vahtrasuhkur ja -siirup

10.81.14

Melass

10.81.2

Suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

10.81.20

Suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba ja muud suhkrutootmise jäägid

10.81.9

Suhkru tootmisega seotud allhanked

10.81.99

Suhkru tootmisega seotud allhanked

10.82

Kakao, šokolaad ja suhkrukondiitritooted

10.82.1

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta, kakaovõi, -rasv ja -õli, kakaopulber

10.82.11

Rasvatustatud või rasvatustamata kakaopasta

10.82.12

Kakaovõi, -rasv ja -õli

10.82.13

Suhkruta või muu magusainelisandita kakaopulber

10.82.14

Suhkruga või muu magusainelisandiga kakaopulber

10.82.2

Šokolaad ja suhkrukondiitritooted

10.82.21

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), pakendamata kujul

10.82.22

Šokolaad ja kakaosisaldusega toiduvalmistised (v.a magustatud kakaopulber), muul kui pakendamata kujul

10.82.23

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

10.82.24

Suhkruga konserveeritud puuviljad, marjad, pähklid, puuviljakoored ja muud taimeosad

10.82.3

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

10.82.30

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

10.82.9

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmisega seotud allhanked

10.82.99

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmisega seotud allhanked

10.83

Töödeldud tee ja kohv

10.83.1

Töödeldud tee ja kohv

10.83.11

Kofeiinivaba või röstitud kohv

10.83.12

Kohviasendajad; kohvi või kohviasendajate ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid; kohviubade kestad ja koored

10.83.13

Roheline tee (fermenteerimata), must tee (fermenteeritud) ja osaliselt fermenteeritud tee, kontaktpakendis massiga kuni 3 kg

10.83.14

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning muud tooted nendest

10.83.15

Taimeteed

10.83.9

Kohvi ja tee tootmisega seotud allhanked

10.83.99

Kohvi ja tee tootmisega seotud allhanked

10.84

Maitseained ja -kastmed

10.84.1

Äädikas; kastmed; maitseainesegud; sinepipulber; valmissinep

10.84.11

Äädikas ja selle äädikhappest valmistatud asendajad

10.84.12

Kastmed; maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

10.84.2

Töödeldud vürtsid

10.84.21

Töödeldud pipar (perekond Piper)

10.84.22

Kuivatatud töödeldud vürtspaprika (tšillipaprika) ja maguspaprika (perekond Capsicum)

10.84.23

Töödeldud kaneel (k.a kanella); muud töödeldud vürtsid

10.84.3

Söögisool

10.84.30

Söögisool

10.84.9

Maitseainete tootmisega seotud allhanked

10.84.99

Maitseainete tootmisega seotud allhanked

10.85

Valmistoidud

10.85.1

Valmistoidud

10.85.11

Lihal, rupsil või verel põhinevad valmistoidud

10.85.12

Kalal, koorikloomadel ja molluskitel põhinevad valmistoidud

10.85.13

Köögiviljadel põhinevad valmistoidud

10.85.14

Makarontoodetel põhinevad valmistoidud

10.85.19

Muud valmistoidud

10.85.9

Valmistoitude tootmisega seotud allhanked

10.85.99

Valmistoitude tootmisega seotud allhanked

10.86

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.1

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.10

Homogeenitud toiduained ja dieettoidud

10.86.9

Homogeenitud toituainete ja dieettoitude tootmisega seotud allhanked

10.86.99

Homogeenitud toituainete ja dieettoitude tootmisega seotud allhanked

10.89

Muud mujal klassifitseerimata toiduained

10.89.1

Supid, munad, pärm jm toiduained; ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

10.89.11

Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks

10.89.12

Värsked või konserveeritud kooreta munad ja munarebud; konserveeritud või kuumtöödeldud koorega munad; munaalbumiin

10.89.13

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud surnud üherakulised mikroorganismid; valmis küpsetuspulbrid

10.89.14

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ja veeselgrootutest

10.89.15

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinained; taimeliimid ja paksendajad

10.89.16

Kiirestiriknevad valmistoiduained, nt võileivad ja värske pitsa

10.89.17

Inimtarbeks mõeldud toidulisandid

10.89.19

Mitmesugused mujal klassifitseerimata toiduained

10.89.9

Muude mujal klassifitseerimata toiduainete tootmisega seotud allhanked

10.89.99

Muude mujal klassifitseerimata toiduainete tootmisega seotud allhanked

10.9

Valmis loomasööt

10.91

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt

10.91.1

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

10.91.10

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööt, v.a lutsernijahu ja -graanulid

10.91.2

Lutsernijahu ja -graanulid

10.91.20

Lutsernijahu ja -graanulid

10.91.9

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööda tootmisega seotud allhanked

10.91.99

Põllumajandusloomadele mõeldud valmissööda tootmisega seotud allhanked

10.92

Lemmikloomade valmistoit

10.92.1

Lemmikloomade valmistoit

10.92.10

Lemmikloomade valmistoit

10.92.9

Lemmikloomade valmistoidu tootmisega seotud allhanked

10.92.99

Lemmikloomade valmistoidu tootmisega seotud allhanked

11

Joogid

11.0

Joogid

11.01

Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.1

Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.10

Destilleeritud alkoholjoogid

11.01.9

Destilleeritud alkoholjookide tootmisega seotud allhanked

11.01.99

Destilleeritud alkoholjookide tootmisega seotud allhanked

11.02

Viinamarjavein

11.02.1

Värsketest viinamarjadest vein; viinamarjavirre

11.02.11

Värsketest viinamarjadest vahuvein

11.02.12

Värsketest viinamarjadest vein, v.a vahuvein; viinamarjavirre

11.02.2

Veinisete; viinakivi

11.02.20

Veinisete; viinakivi

11.02.9

Viinamarjaveinide tootmisega seotud allhanked

11.02.99

Viinamarjaveinide tootmisega seotud allhanked

11.03

Siider ja muud marja- ja puuviljaveinid

11.03.1

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

11.03.10

Muud kääritatud joogid (nt õuna- ja pirnisiider, mõdu); alkoholisisaldusega segujoogid

11.03.9

Siidri ja muude marja- ja puuviljaveinide tootmisega seotud allhanked

11.03.99

Siidri ja muude marja- ja puuviljaveinide tootmisega seotud allhanked

11.04

Muud destilleerimata kääritatud joogid

11.04.1

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

11.04.10

Vermut ja muud maitsestatud veinid värsketest viinamarjadest

11.04.9

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmisega seotud allhanked

11.04.99

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmisega seotud allhanked

11.05

Õlu

11.05.1

Õlu, v.a kääritamisjäägid

11.05.10

Õlu, v.a kääritamisjäägid

11.05.2

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

11.05.20

Pruulimise ja destilleerimise jäägid

11.05.9

Õlle tootmisega seotud allhanked

11.05.99

Õlle tootmisega seotud allhanked

11.06

Linnased

11.06.1

Linnased

11.06.10

Linnased

11.06.9

Linnaste tootmisega seotud allhanked

11.06.99

Linnaste tootmisega seotud allhanked

11.07

Alkoholivabad joogid; mineraalveed ja muud villitud veed

11.07.1

Mineraalveed ja alkoholivabad joogid

11.07.11

Magustamata ja maitsestamata mineraalveed ja gaseeritud veed

11.07.19

Muud alkoholivabad joogid

11.07.9

Mineraalvee ja alkoholivabade jookide tootmisega seotud allhanked

11.07.99

Mineraalvee ja alkoholivabade jookide tootmisega seotud allhanked

12

Tubakatooted

12.0

Tubakatooted

12.00

Tubakatooted

12.00.1

Tubakatooted, v.a tubakajäägid

12.00.11

Tubakast või tubakaasendajatest sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid

12.00.12

Eemaldatud leherootsudega kuivatatud tubakalehed

12.00.19

Muu töödeldud tubakas ja tubakaasendajad; homogeenitud ja taastatud tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

12.00.2

Tubakajäägid

12.00.20

Tubakajäägid

12.00.9

Tubakatoodete tootmisega seotud allhanked

12.00.99

Tubakatoodete tootmisega seotud allhanked

13

Tekstiilitooted

13.1

Tekstiillõng ja -niit

13.10

Tekstiillõng ja -niit

13.10.1

Villarasv (sh lanoliin)

13.10.10

Villarasv (sh lanoliin)

13.10.2

Ketramiseks ettevalmistatud looduslikud tekstiilkiud

13.10.21

Toorsiid (nullkeeruga)

13.10.22

Kraasimata ja kammimata pestud või karboniseeritud lambavill

13.10.23

Lambavilla või muude loomade villa kraasmed

13.10.24

Kraasitud või kammitud lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad

13.10.25

Kraasitud ja kammitud puuvill

13.10.26

Töödeldud, kuid ketramata džuut ja muud tekstiilkiud (v.a lina, harilik kanep ja ramjee)

13.10.29

Muud töödeldud, kuid ketramata taimsed kiud

13.10.3

Ketramiseks ettevalmistatud keemilised staapelkiud

13.10.31

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud sünteesstaapelkiud

13.10.32

Kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ettevalmistatud tehisstaapelkiud

13.10.4

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

13.10.40

Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng

13.10.5

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

13.10.50

Jaemüügiks pakendatud või pakendamata lambavillane lõng; muude loomade villast või loomakarvadest või hobusejõhvist lõng

13.10.6

Puuvillane lõng; puuvillane õmblusniit

13.10.61

Puuvillane lõng (v.a puuvillane õmblusniit)

13.10.62

Puuvillane õmblusniit

13.10.7

Muu taimsetest kiududest lõng (sh lina, džuut, kookoskiud ja harilik kanep); paberlõng

13.10.71

Linane lõng

13.10.72

Džuudist või muudest niinekiududest lõng; muudest taimsetest kiududest lõng; paberlõng

13.10.8

Keemilistest filament- või staapelkiududest lõng ja niit

13.10.81

Keemilistest filamentkiududest mitmekordne või komplekslõng (v.a õmblusniit, eriti tugev polüamiid-, polüester- või viskooslõng), jaemüügiks pakendamata; jaemüügiks pakendatud keemiline filamentlõng (v.a õmblusniit)

13.10.82

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude 85 % või rohkem

13.10.83

Sünteesstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), mis sisaldab nimetatud kiude alla 85 %

13.10.84

Tehisstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit)

13.10.85

Tehis- ja sünteesfilamentkiududest õmblusniit ja lõng

13.10.9

Kohestatud jäätmed; looduslike tekstiilkiudude ettevalmistamisega seotud teenused; tekstiillõnga ja -niidi tootmisega seotud allhanked

13.10.91

Lambavilla või teiste loomade villa või karvade kohestatud jäätmed

13.10.92

Kohestatud puuvillajäätmed

13.10.93

Looduslike tekstiilkiudude ettevalmistamisega seotud teenused

13.10.99

Tekstiillõnga ja -niidi tootmisega seotud allhanked

13.2

Riie

13.20

Riie

13.20.1

Looduslikest kiududest (v.a puuvillast) riie (v.a eririie)

13.20.11

Siidist või siidijääkidest riie

13.20.12

Kraasitud või kammitud lambavillast või muude loomade villast, karvadest või hobusejõhvist riie

13.20.13

Linane riie

13.20.14

Džuudist ja muudest niinekiududest (v.a lina, harilik kanep ja ramjee) riie

13.20.19

Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie; paberlõngast riie

13.20.2

Puuvillane riie

13.20.20

Puuvillane riie

13.20.3

Keemilistest filament- ja staapelkiududest riie (v.a eririie)

13.20.31

Süntees- ja tehisfilamentkiududest riie

13.20.32

Sünteesstaapelkiududest riie

13.20.33

Tehisstaapelkiududest riie

13.20.4

Karusriie, froteerätikuriie ja muu eririie

13.20.41

Karusriie ja šenillriie (v.a froteerätikuriie ja paelad)

13.20.42

Puuvillane froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.43

Muu froteerätikuriie jms froteeriie (v.a paelad)

13.20.44

Ažuurne riie (v.a paelad)

13.20.45

Taftingriie, v.a vaibad

13.20.46

Klaaskiust riie (sh paelad)

13.20.5

Kootud tehiskarusnahk

13.20.50

Kootud tehiskarusnahk

13.20.9

Riide tootmisega seotud allhanked

13.20.99

Riide tootmisega seotud allhanked

13.3

Tekstiili viimistlemise teenused

13.30

Tekstiili viimistlemise teenused

13.30.1

Tekstiili viimistlemise teenused

13.30.11

Tekstiilkiudude ja lõnga pleegitamise ja värvimise teenused

13.30.12

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) pleegitamise teenused

13.30.13

Riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) värvimise teenused

13.30.19

Muud riide ja tekstiiltoodete (sh rõivaste) viimistlemise teenused

13.9

Muud tekstiiltooted

13.91

Silmkoe- ja heegelkangad (trikookangad)

13.91.1

Silmkoe- ja heegelkangad (trikookangad)

13.91.11

Silmkoeline või heegeldatud karusriie ja froteeriie

13.91.19

Muud silmkoe- ja heegelkangad, sh silmkoeline tehiskarusnahk

13.91.9

Silmkoe- ja heegelkangaste tootmisega seotud allhanked

13.91.99

Silmkoe- ja heegelkangaste tootmisega seotud allhanked

13.92

Valmistekstiiltooted, v.a rõivad

13.92.1

Valmis kodutekstiiltooted

13.92.11

Tekid ja reisivaibad, v.a elektritekid

13.92.12

Voodipesu

13.92.13

Lauapesu

13.92.14

Käte- ja köögirätikud

13.92.15

Kardinad (sh eesriided) ja aknakatted; kardina- või voodidrapeeringud

13.92.16

Mujal klassifitseerimata sisustustarbed; riidest ja lõngast käsitöökomplektid vaipade, seinavaipade jms valmistamiseks

13.92.2

Muud valmistekstiiltooted

13.92.21

Kotid kaupade pakendamiseks

13.92.22

Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; paatide, purjelaudade või muude sõidukite purjed; telgid ja matkatarbed (sh õhkmadratsid)

13.92.23

Langevarjud (sh juhitavad langevarjud) ja rotovarjud; nende osad

13.92.24

Vatitekid, sulgtekid, diivanipadjad, pufid, padjad, magamiskotid jm vedrustatud või mis tahes materjaliga täidetud või vahtkummist või vahtplastist tooted

13.92.29

Muud valmistekstiiltooted (sh põrandapesulapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, päästevestid ja -vööd)

13.92.9

Valmistekstiiltoodete, v.a rõivaste tootmisega seotud allhanked

13.92.99

Valmistekstiiltoodete, v.a rõivaste tootmisega seotud allhanked

13.93

Vaibad ja vaipkatted

13.93.1

Vaibad ja vaipkatted

13.93.11

Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

13.93.12

Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad

13.93.13

Taftingvaibad ja muud taftingtekstiilpõrandakatted

13.93.19

Muud vaibad ja tekstiilpõrandakatted (sh vildist)

13.93.9

Vaipade ja vaipkatete tootmisega seotud allhanked

13.93.99

Vaipade ja vaipkatete tootmisega seotud allhanked

13.94

Köied, nöörid ja võrgulina

13.94.1

Köied, nöörid ja võrgulina, v.a jäägid

13.94.11

Džuudist või muudest niinekiududest nöörid, köied ja trossid

13.94.12

Sõlmedega võrgulina nöörist või köiest, tekstiilmaterjalist valmisvõrgud; mujal klassifitseerimata tooted tekstiillõngast või -ribadest

13.94.2

Kaltsud, nööri-, köie- ja trossijäätmed ning kasutatud tekstiilmaterjal

13.94.20

Kaltsud, nööri-, köie- ja trossijäätmed ning kasutatud tekstiilmaterjal

13.94.9

Köite, nööride ja võrkude tootmisega seotud allhanked

13.94.99

Köite, nööride ja võrkude tootmisega seotud allhanked

13.95

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.1

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.10

Lausriie ja lausriidest tooted, v.a rõivad

13.95.9

Lausriide ja lausriidest toodete (v.a rõivaste) tootmisega seotud allhanked

13.95.99

Lausriide ja lausriidest toodete (v.a rõivaste) tootmisega seotud allhanked

13.96

Muud tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiiltooted

13.96.1

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng; metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie; tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael ning tehnilise otstarbega tekstiiltooted

13.96.11

Metalliseeritud lõng või mähitud metalliseeritud lõng

13.96.12

Mujal klassifitseerimata metallniidist ja metalliseeritud lõngast riie

13.96.13

Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; impregneeritud või kummi või plastiga kaetud tekstiillõng ja -ribad

13.96.14

Mujal klassifitseerimata impregneeritud, pealistatud või kaetud riie

13.96.15

Rehvikoortriie eriti tugevast nailonlõngast või muust eriti tugevast polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

13.96.16

Tehnilise otstarbega tekstiiltooted ja -esemed (sh tahid, hõõgsukad, voolikud, ülekande- või konveierilindid, sõelariie ja filterriie)

13.96.17

Paelad; pael, mis koosneb liimühendatud ühesuunalistest koelõngata lõimelõngadest (lauspael); posamendid jms

13.96.9

Tehniliste ja tööstuslike tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

13.96.99

Tehniliste ja tööstuslike tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

13.99

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

13.99.1

Tüll, pits, tikandid; mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

13.99.11

Tüll ja muu võrkriie, v.a kootud, silmkoeline või heegeldatud kangas; pitskangas, -ribad või -motiivid

13.99.12

Tikitud kangas, ribad või motiivid

13.99.13

Pealistatud, kaetud või lamineeritud vilt

13.99.14

Tekstiilkiud (flokk) pikkusega kuni 5 mm, tekstiilitolm ja -ebemed

13.99.15

Mähitud lõng ja ribad; šenill-lõng; bukleelõng

13.99.16

Tepitud tekstiil meetrikaubana

13.99.19

Muud mujal klassifitseerimata tekstiiltooted

13.99.9

Mujal klassifitseerimata tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

13.99.99

Mujal klassifitseerimata tekstiiltoodete tootmisega seotud allhanked

14

Rõivad

14.1

Rõivad, v.a karusnahast rõivad

14.11

Nahkrõivad

14.11.1

Nahast või komposiitnahast rõivad

14.11.10

Nahast või komposiitnahast rõivad

14.11.9

Nahkrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.11.99

Nahkrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.12

Töörõivad

14.12.1

Meeste töörõivad

14.12.11

Meeste komplektid, pintsakud ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.12

Meeste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.2

Naiste töörõivad

14.12.21

Naiste komplektid, jakid ja bleiserid, töö- ja ametirõivastena

14.12.22

Naiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, töö- ja ametirõivastena

14.12.3

Muud töörõivad

14.12.30

Muud töörõivad

14.12.9

Töörõivaste tootmisega seotud allhanked

14.12.99

Töörõivaste tootmisega seotud allhanked

14.13

Muud pealisrõivad

14.13.1

Silmkoelised või heegeldatud pealisrõivad

14.13.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud ülikonnad, komplektid, pintsakud, bleiserid, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad

14.13.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kostüümid, komplektid, jakid, pintsakud, bleiserid, kleidid, seelikud, püksseelikud, püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid

14.13.2

Muud meeste ja poiste pealisrõivad

14.13.21

Meeste ja poiste mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.22

Meeste ja poiste ülikonnad ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.23

Meeste ja poiste pintsakud ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.24

Meeste ja poiste püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.3

Muud naiste ja tüdrukute pealisrõivad

14.13.31

Naiste ja tüdrukute mantlid, poolmantlid, keebid, joped, anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.32

Naiste ja tüdrukute kostüümid ja komplektid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.33

Naiste ja tüdrukute jakid ja bleiserid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.34

Naiste ja tüdrukute kleidid, seelikud ja püksseelikud, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.13.35

Naiste ja tüdrukute püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, v.a silmkoelised

14.13.4

Kantud rõivad jm kasutatud tooted

14.13.40

Kantud rõivad jm kasutatud tooted

14.13.9

Pealisrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.13.99

Pealisrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.14

Alusrõivad

14.14.1

Silmkoelised või heegeldatud alusrõivad

14.14.11

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud päevasärgid

14.14.12

Meeste ja poiste silmkoelised või heegeldatud aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.13

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud pluusid ning särkpluusid

14.14.14

Naiste ja tüdrukute silmkoelised või heegeldatud kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

14.14.2

Alusrõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.21

Meeste ja poiste päevasärgid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.22

Meeste ja poiste särgikud jm alussärgid, aluspüksid, püksikud, öösärgid, pidžaamad, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.23

Naiste ja tüdrukute pluusid ning särkpluusid, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.24

Naiste ja tüdrukute alussärgid, kombineed, alusseelikud, aluspüksid, öösärgid, pidžaamad, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.25

Rinnahoidjad, sukahoidjad, korsetid, traksid, sukapaelad jms rõivaesemed ning nende osad, k.a silmkoelised või heegeldatud

14.14.3

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

14.14.30

Silmkoelised või heegeldatud T-särgid, särgikud ja muud alussärgid

14.14.9

Alusrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.14.99

Alusrõivaste tootmisega seotud allhanked

14.19

Muud rõivad ja rõivamanused

14.19.1

Silmkoelised või heegeldatud väikelasterõivad, spordidressid jm rõivad, rõivamanused ja nende osad

14.19.11

Silmkoelised või heegeldatud väikelasterõivad ja -rõivamanused

14.19.12

Silmkoelised või heegeldatud spordidressid, suusa- ja supelkostüümid

14.19.13

Silmkoelised või heegeldatud sõrm-, laba- ja sõrmitud kindad

14.19.19

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivamanused valmistoodetena ning rõivaste või rõivamanuste silmkoelised või heegeldatud osad

14.19.2

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.21

Riidest väikelasterõivad, muud rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.22

Spordidressid, suusa- ja supelkostüümid; muud riidest rõivad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.23

Taskurätikud, suurrätikud, sallid, pea- ja kaelarätikud, loorid, lipsud, kaelasidemed, kindad jm valmis rõivamanused; riidest mujal klassifitseerimata rõivaste või rõivamanuste osad, v.a silmkoelised või heegeldatud

14.19.3

Nahast rõivamanused; vildist või lausriidest rõivad; pealistatud riidest rõivad

14.19.31

Nahast või komposiitnahast rõivamanused, v.a spordikindad

14.19.32

Vildist või lausriidest rõivad, impregneeritud või pealistatud riidest rõivad

14.19.4

Kübarad ja peakatted

14.19.41

Vildist kübaratoorikud, kübaravildid; lamedad viltkettad ja silindrilised toorikud; punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübaratoorikud

14.19.42

Viltkübarad jm vildist peakatted või punutud või mis tahes materjalist ribade ühendamise teel valmistatud kübarad ja peakatted või silmkoelised või heegeldatud või pitsist vm riidest valmistatud kübarad ja peakatted; juuksevõrgud

14.19.43

Muud peakatted, v.a kummist või plastikust peakatted, kaitsekiivrid või asbestist peakatted; kübarate higipaelad, voodrid, kübarakatted, kübaraalused, kübarasõrestikud, mütsinokad ning peakatete lõuapaelad

14.19.9

Mujal klassifitseerimata rõivaste ja rõivamanuste tootmisega seotud allhanked

14.19.99

Mujal klassifitseerimata rõivaste ja rõivamanuste tootmisega seotud allhanked

14.2

Karusnahatooted

14.20

Karusnahatooted

14.20.1

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

14.20.10

Karusnahast rõivad, rõivamanused jm karusnahatooted, v.a peakatted

14.20.9

Karusnahatoodete tootmisega seotud allhanked

14.20.99

Karusnahatoodete tootmisega seotud allhanked

14.3

Silmkoelised või heegeldatud rõivad

14.31

Silmkoelised või heegeldatud sukktooted

14.31.1

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

14.31.10

Silmkoelised või heegeldatud sukkpüksid, retuusid, sukad, sokid jm sukktooted

14.31.9

Silmkoeliste või heegeldatud sukktoodete tootmisega seotud allhanked

14.31.99

Silmkoeliste või heegeldatud sukktoodete tootmisega seotud allhanked

14.39

Muud silmkoelised või heegeldatud rõivad

14.39.1

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

14.39.10

Silmkoelised või heegeldatud kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid jms rõivaesemed

14.39.9

Silmkoeliste või heegeldatud rõivaste tootmisega seotud allhanked

14.39.99

Silmkoeliste või heegeldatud rõivaste tootmisega seotud allhanked

15

Nahk ja nahktooted

15.1

Pargitud ja töödeldud nahk; kohvrid, käekotid, sadulsepatooted ja rakmed; töödeldud ja värvitud karusnahk

15.11

Pargitud ja töödeldud nahk; töödeldud ja värvitud karusnahk

15.11.1

Pargitud või töödeldud karusnahk

15.11.10

Pargitud või töödeldud karusnahk

15.11.2

Seemisnahk; lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

15.11.21

Seemisnahk

15.11.22

Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk

15.11.3

Veiste või hobuslaste karvata nahk

15.11.31

Terve karvata veisenahk

15.11.32

Karvata veisenahk, v.a terved nahad

15.11.33

Hobuslaste karvata nahk

15.11.4

Karvata lamba-, kitse- või seanahk

15.11.41

Villata lamba- või tallenahk

15.11.42

Karvata kitse- või kitsetallenahk

15.11.43

Seanahk

15.11.5

Muude loomade nahk; komposiitnahk naturaalnaha baasil

15.11.51

Muude loomade karvata nahad

15.11.52

Komposiitnahk naturaalse naha või nahakiudude baasil

15.11.9

Naha parkimise ja töötlemisega ning karusnaha parkimise ja töötlemisega seotud allhanked

15.11.99

Naha parkimise ja töötlemisega ning karusnaha parkimise ja töötlemisega seotud allhanked

15.12

Kohvrid, käekotid jms, sadulsepatooted ja rakmed

15.12.1

Sadulsepatooted ja rakmed; kohvrid, käekotid jms; muud nahktooted

15.12.11

Mis tahes materjalist sadulsepatooted ja rakmed mis tahes loomadele

15.12.12

Nahast, komposiitnahast, lehtplastidest, tekstiilmaterjalidest, vulkaniseeritud kiust või papist kohvrid, käekotid jms; tualett- või õmblustarvete või jalatsite ja rõivaste puhastusvahendite reisikomplektid

15.12.13

Kellarihmad (v.a metallist), -võrud, -ketid ja nende osad

15.12.19

Muud mujal klassifitseerimata nahast ja komposiitnahast tooted (sh masinates ja mehaanilistes seadmetes või muuks tehniliseks otstarbeks kasutatavad tooted)

15.12.9

Sadulsepatoodete ja rakmete, kohvrite, käekottide jms tootmisega seotud allhanked

15.12.99

Sadulsepatoodete ja rakmete, kohvrite, käekottide jms tootmisega seotud allhanked

15.2

Jalatsid

15.20

Jalatsid

15.20.1

Jalatsid, v.a spordijalatsid ja kaitsejalatsid ja ortopeedilised kingad

15.20.11

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a tugevdatud metallist ninaga jalatsid

15.20.12

Kummist või plastist välistaldade ja pealsetega jalatsid, v.a veekindlad ja spordijalatsid

15.20.13

Nahast pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid, tugevdatud metallist ninaga jalatsid ja mitmesugused eriotstarbelised jalatsid

15.20.14

Tekstiilmaterjalist pealsetega jalatsid, v.a spordijalatsid

15.20.2

Spordijalatsid

15.20.21

Tennise-, korvpalli-, võimlemis-, treening- jms jalatsid

15.20.29

Muud spordijalatsid, v.a mäe- või murdmaasuusa- ja uisusaapad

15.20.3

Mujal klassifitseerimata kaitsejalatsid ja muud jalatsid

15.20.31

Tugevdatud metallninaga jalatsid

15.20.32

Puust jalatsid, mitmesugused eriotstarbelised jalatsid ja muud mujal klassifitseerimata jalatsid

15.20.4

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

15.20.40

Jalatsite nahkosad; eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms ning nende osad

15.20.9

Jalatsite tootmisega seotud allhanked

15.20.99

Jalatsite tootmisega seotud allhanked

16

Puit ning puit- ja korktooted, v.a mööbel; õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

16.1

Saetud ja hööveldatud puit

16.10

Saetud ja hööveldatud puit

16.10.1

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud puit paksusega üle 6 mm; raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid

16.10.11

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud okaspuit paksusega üle 6 mm

16.10.12

Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud lehtpuit paksusega üle 6 mm

16.10.13

Raudteede ja trammiteede immutamata puitliiprid

16.10.2

Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval; puitvill; puidujahu; puitlaastud ja -pilpad

16.10.21

Okaspuit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.22

Bambuspuit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.23

Muu puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud ja profileeritud liistud)

16.10.24

Puitvill; puidujahu

16.10.25

Puitlaastud ja -pilpad

16.10.3

Toorpuit; raudteede ja trammiteede immutatud või muul viisil töödeldud puitliiprid

16.10.31

Värvi, peitsi, kreosoodi või muude säilitusainetega töödeldud toorpuit

16.10.32

Raudteede ja trammiteede immutatud puitliiprid

16.10.39

Muu toorpuit, sh lõhestatud postid ja teibad

16.10.9

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused; saetud ja hööveldatud puidu tootmisega seotud allhanked

16.10.91

Puidu kuivatamise, immutamise ja keemilise töötlemise teenused

16.10.99

Saetud ja hööveldatud puidu tootmisega seotud allhanked

16.2

Puit- ja korktooted, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

16.21

Spoon ja puitplaadid

16.21.1

Vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal; puitlaastplaadid jms plaadid puidust või muust puitmaterjalist

16.21.11

Bambusest vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.12

Puitlaastplaadid

16.21.13

Orienteeritud kihtidega plaadid

16.21.14

Muud puidust või muust puitmaterjalist plaadid

16.21.15

Puidust või muust puitmaterjalist puitkiudplaadid

16.21.16

Muu okaspuidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.17

Muu vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal, millel vähemalt väline kiht on troopilisest puidust

16.21.18

Muu muust puidust vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal

16.21.2

Spoonitud tahvlid; spoon vineeri valmistamiseks; presspuit

16.21.21

Presspuit plokkide, plaatide, prusside või profiilvormidena

16.21.22

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, okaspuidust

16.21.23

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikikiudu saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, troopilisest puidust

16.21.24

Spoonitud tahvlid ja spoon vineeri valmistamiseks ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, muust puidust

16.21.9

Plaatide ja paneelide viimistlemise teenused; spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked

16.21.91

Plaatide ja paneelide viimistlemise teenused

16.21.99

Spoonitud tahvlite ja puidupõhiste paneelide tootmisega seotud allhanked

16.22

Kilpparkettpõrandad

16.22.1

Kilpparkett

16.22.10

Kilpparkett

16.22.9

Kilpparketi tootmisega seotud allhanked

16.22.99

Kilpparketi tootmisega seotud allhanked

16.23

Muud ehituspuusepa- ja tisleritooted

16.23.1

Puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted (v.a kokkupandavad ehitised)

16.23.11

Puidust aknad, Prantsuse aknad ja nende raamid, uksed, ukseraamid ja -piidad, lävepakud

16.23.12

Puitraketis betoneerimistöödeks, puidust katusesindlid ja katuselaastud

16.23.19

Mujal klassifitseerimata puidust ehituspuusepa- ja tisleritooted

16.23.2

Kokkupandavad puitehitised

16.23.20

Kokkupandavad puitehitised

16.23.9

Muude puidust ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmisega seotud allhanked

16.23.99

Muude puidust ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmisega seotud allhanked

16.24

Puittaara

16.24.1

Puittaara

16.24.11

Puitalused, äärtega puitalused jms kaubaalused

16.24.12

Puittünnid jm puidust püttsepatooted

16.24.13

Muu puittaara ja selle osad

16.24.9

Puittaara tootmisega seotud allhanked

16.24.99

Puittaara tootmisega seotud allhanked

16.29

Muud puittooted; korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted

16.29.1

Muud puittooted

16.29.11

Puidust tööriistad, tööriistade korpused ja käepidemed, pintslite ja harjade puitosad ja -käepidemed, piibutoorikud, saapa- ja kingaliistud ning -toed

16.29.12

Puidust lauanõud ja köögitarbed

16.29.13

Puitmarketrii ja -intarsia, puidust juveeli-, terariista- jms karbid, kujukesed ja muud dekoratiivesemed

16.29.14

Maalide, fotode, peeglite jms esemete puitraamid ning muud puittooted

16.29.15

Pelletid ja briketid pressitud ja aglomeeritud puidust ning taimsetest jäätmetest ja jääkidest

16.29.2

Korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

16.29.21

Looduslik kork, eemaldatud väliskihiga või jämedalt tükeldatud või plokkide, plaatide, tahvlite või ribadena; purustatud, granuleeritud või jahvatatud kork; korgijäätmed

16.29.22

Looduslikust korgist tooted

16.29.23

Aglomeeritud korgist plokid, plaadid, tahvlid ja ribad, mis tahes kujuga klotsid, silindrid

16.29.24

Aglomeeritud kork; mujal klassifitseerimata aglomeeritud korgist tooted

16.29.25

Õlgedest, espartost ja muudest punumismaterjalidest tooted; korv- ja vitspunutised

16.29.9

Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused; muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked

16.29.91

Puidu ja korgi, v.a mööbel, õlg- ja punumismaterjali tootmise teenused

16.29.99

Muude puittoodete, korgist, õlgedest ja punumismaterjalidest toodete tootmisega seotud allhanked

17

Paber ja pabertooted

17.1

Tselluloos, paber ja papp

17.11

Tselluloos

17.11.1

Tselluloos puidust vm kiulisest tselluloosmaterjalist

17.11.11

Puidutselluloosi keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.12

Puidust naatron- või sulfaattselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.13

Puidust sulfittselluloos, v.a keemiliselt töödeldavad liigid

17.11.14

Puitmass; pooltselluloos; tselluloos kiulisest tselluloosmaterjalist, v.a puidust

17.11.9

Tselluloosi tootmisega seotud allhanked

17.11.99

Tselluloosi tootmisega seotud allhanked

17.12

Paber ja papp

17.12.1

Ajalehepaber, käsitsi valmistatud paber jm pinnakatteta paber või papp graafilisteks töödeks

17.12.11

Ajalehepaber rullis või lehtedena

17.12.12

Käsitsi valmistatud paber ja papp

17.12.13

Valgus-, soojus- või elektritundliku paberi või papi alusena kasutatav paber ja papp; söepaberi aluspaber; tapeedi aluspaber

17.12.14

Muu paber või papp graafilisteks töödeks

17.12.2

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.20

Tualettpaber ja kosmeetiliste salvrätikute paber, käterätiku- ja salvrätikupaber, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.3

Pakkekartong

17.12.31

Pleegitamata ja pealistamata kraftlainer

17.12.32

Valge pinnaga kraftlainer; pealistatud kraftlainer

17.12.33

Pooltselluloosist lainestuspaber

17.12.34

Ringlusse võetud lainestuspaber ja muu lainestuspaber

17.12.35

Testlainer (ringlusse võetud lainer)

17.12.4

Pinnakatteta paber

17.12.41

Pinnakatteta jõupaber; kotijõupaber, krepitud või kortsutatud

17.12.42

Sulfit-pakkepaber ja muu pinnakatteta paber (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav paber)

17.12.43

Filterpaber ja -papp; viltpaber

17.12.44

Mõõtu lõikamata, raamatuks voltimata, toruks vormimata sigaretipaber

17.12.5

Pinnakatteta papp (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks kasutatav papp)

17.12.51

Seest hall pinnakatteta papp

17.12.59

Muu pinnakatteta papp

17.12.6

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

17.12.60

Taimne pärgament, rasvakindel paber, kalka, pärgamiin jm läikega läbipaistev või poolläbipaistev paber

17.12.7

Töödeldud paber ja papp

17.12.71

Pinnakatte või immutuseta kihiline paber ja papp

17.12.72

Krepitud, kortsutatud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp

17.12.73

Kirjutamiseks, trükkimiseks jm graafilisteks töödeks kasutatav paber ja papp, kaetud kaoliini vm anorgaanilise ainega

17.12.74

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud jõupaber (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.75

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud sulfaatpapp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.76

Söepaber rullis või lehtedena, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ümberkandmiseks

17.12.77

Rullis või lehtedena pealistatud, immutatud, kaetud, värvitud või pealetrükiga paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas

17.12.78

Kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud seest hall papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.79

Muu kaoliini vm anorgaaniliste ainetega kaetud papp (mida ei kasutata kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

17.12.9

Paberi ja papi tootmisega seotud allhanked

17.12.99

Paberi ja papi tootmisega seotud allhanked

17.2

Paber- ja papptooted

17.21

Lainepaber ja -papp ning paberist ja papist pakendid

17.21.1

Lainepaber ja -papp ning paberist ja papist pakendid

17.21.11

Rullis või lehtedena lainepapp

17.21.12

Paberkotid

17.21.13

Lainepaberist või -papist kastid ja karbid

17.21.14

Kokkuvolditavad kastid ja karbid, v.a lainepaberist või -papist valmistatud

17.21.15

Dokumendivutlarid, kirjaalused, karbid dokumentide hoidmiseks jms büroodes, kauplustes jm kasutatavad paberist tooted

17.21.9

Lainepaberi, papi ning paberist ja papist pakendite tootmisega seotud allhanked

17.21.99

Lainepaberi, papi ning paberist ja papist pakendite tootmisega seotud allhanked

17.22

Kodu- ja hügieenitarbed ning tualettpaber

17.22.1

Majapidamis- ja tualettpaber jms pabertooted

17.22.11

Paberimassist, paberist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast tualettpaber, taskurätikud, kosmeetilised salvrätikud ja käterätikud, laudlinad ja salvrätikud

17.22.12

Paberimassist, paberist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast hügieenisidemed ja tampoonid, imikumähkmed ja mähkmevooderdised jms tooted ning rõivad ja rõivalisandid

17.22.13

Paberist või papist kandikud, toidunõud, taldrikud, tassid jms tooted

17.22.9

Kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmisega seotud allhanked

17.22.99

Kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmisega seotud allhanked

17.23

Paberist kirjatarbed

17.23.1

Paberist kirjatarbed

17.23.11

Söepaber, isekopeeruv paber jm kopeerpaber või paber kujutise ülekandmiseks; paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid

17.23.12

Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberkaupu

17.23.13

Paberist või papist registri- ja arveraamatud, kiirköitjad, blanketid jms tooted

17.23.14

Muu trükitud, surutrükiga või perforeeritud paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks

17.23.9

Paberist kirjatarvete tootmisega seotud allhanked

17.23.99

Paberist kirjatarvete tootmisega seotud allhanked

17.24

Tapeet

17.24.1

Tapeet

17.24.11

Tapeet jms seinakattematerjalid; akende pabereesriided

17.24.12

Tekstiilseinakate

17.24.9

Tapeedi tootmisega seotud allhanked

17.24.99

Tapeedi tootmisega seotud allhanked

17.29

Muud paber- ja papptooted

17.29.1

Muud paber- ja papptooted

17.29.11

Paberist või papist etiketid

17.29.12

Paberimassist filtriplokid, -tahvlid ja -plaadid

17.29.19

Sigaretipaber; poolid, rullid, bobiinid jms; filterpaber ja -papp; mujal klassifitseerimata paber- ja papptooted

17.29.9

Muude paber- ja papptoodete tootmisega seotud allhanked

17.29.99

Muude paber- ja papptoodete tootmisega seotud allhanked

18

Trüki- ja salvestusteenused

18.1

Trükkimine ja sellega seotud teenused

18.11

Ajalehtede trükkimine

18.11.1

Ajalehtede trükkimine

18.11.10

Ajalehtede trükkimine

18.12

Muud trükiteenused

18.12.1

Muud trükiteenused

18.12.11

Postmarkide, maksumärkide, kaubaväärtpaberite, kiipkaartide, tšekkide ja muude väärtpaberite jms trükkimine

18.12.12

Reklaamkataloogide, reklaamprospektide, plakatite jm reklaamtrükiste trükkimine

18.12.13

Vähem kui neli korda nädalas ilmuvate ajalehtede, ajakirjade jm perioodikaväljaannete trükkimine

18.12.14

Raamatute, maakaartide, hüdrograafiliste kaartide jms kaartide, piltide, jooniste ja fotode, postkaartide trükkimine

18.12.15

Etikettide ja siltide trükkimine

18.12.16

Trükkimine otse muudele materjalidele peale paberi

18.12.19

Muud mujal klassifitseerimata trükiteenused

18.13

Trüki- ja avaldamiseelsed teenused

18.13.1

Trükieelsed teenused

18.13.10

Trükieelsed teenused

18.13.2

Trükiplaadid või -silindrid jm reljeefse pinnaga trükivahendid

18.13.20

Trükiplaadid või -silindrid jm reljeefse pinnaga trükivahendid

18.13.3

Muud trükkimisega seotud teenused

18.13.30

Muud trükkimisega seotud teenused

18.14

Köitmine ja sellega seotud teenused

18.14.1

Köitmine ja sellega seotud teenused

18.14.10

Köitmine ja sellega seotud teenused

18.2

Salvestiste paljundamise teenused

18.20

Salvestiste paljundamise teenused

18.20.1

Helisalvestiste paljundamise teenused

18.20.10

Helisalvestiste paljundamise teenused

18.20.2

Videosalvestiste paljundamise teenused

18.20.20

Videosalvestiste paljundamise teenused

18.20.3

Tarkvara paljundamise teenused

18.20.30

Tarkvara paljundamise teenused

19

Koks ja puhastatud naftatooted

19.1

Koksitooted

19.10

Koksitooted

19.10.1

Kivisöest, pruunsöest või turbast koks ja poolkoks; retordisüsi

19.10.10

Kivisöest, pruunsöest või turbast koks ja poolkoks; retordisüsi

19.10.2

Kivisöest, pruunsöest või turbast destilleeritud tõrv; muud mineraaltõrvad

19.10.20

Kivisöest, pruunsöest või turbast destilleeritud tõrv; muud mineraaltõrvad

19.10.3

Pigi ja pigikoks

19.10.30

Pigi ja pigikoks

19.10.9

Koksitoodete tootmisega seotud allhanked

19.10.99

Koksitoodete tootmisega seotud allhanked

19.2

Puhastatud naftatooted

19.20

Puhastatud naftatooted

19.20.1

Brikett jms tahkekütused

19.20.11

Brikett jm kivisöest toodetud tahkekütus

19.20.12

Brikett jm pruunsöest toodetud tahkekütus

19.20.13

Brikett jm turbast toodetud tahkekütus

19.20.2

Kütteõli ja -gaas; määrdeõlid

19.20.21

Mootoribensiin

19.20.22

Lennukibensiin

19.20.23

Lakibensiin

19.20.24

Reaktiivmootoribensiin ja lennukipetrool

19.20.25

Toorbensiin

19.20.26

Gaasiõlid

19.20.27

Keskmised naftaõlid; mujal klassifitseerimata keskmised destillaadid

19.20.28

Mujal klassifitseerimata kütteõlid

19.20.29

Naftamäärdeõlid; mujal klassifitseerimata rasked destillaadid

19.20.3

Naftagaasid ja muud gaasilised süsivesinikud, v.a maagaas

19.20.31

Veeldatud propaan ja butaan

19.20.32

Etüleen, propüleen, butüleen, butadieen

19.20.39

Muud naftagaasid ja gaasilised süsivesinikud, v.a maagaas

19.20.4

Muud naftatooted

19.20.41

Vaseliin; parafiin; toorparafiin jms vahad

19.20.42

Naftakoks; naftabituumen jm naftaõlide tootmisjäätmed

19.20.9

Puhastatud naftatoodete tootmisega seotud allhanked

19.20.99

Puhastatud naftatoodete tootmisega seotud allhanked

20

Kemikaalid ja keemiatooted

20.1

Põhikemikaalid, väetised ja lämmastikuühendid, plast ja sünteeskautšuk algkujul

20.11

Tööstusgaasid

20.11.1

Tööstusgaasid

20.11.11

Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik

20.11.12

Süsinikdioksiid jms mittemetallide anorgaanilised hapnikuühendid

20.11.13

Veeldatud õhk ja suruõhk

20.11.9

Tööstusgaaside tootmisega seotud allhanked

20.11.99

Tööstusgaaside tootmisega seotud allhanked

20.12

Värvained ja pigmendid

20.12.1

Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid

20.12.11

Tsinkoksiid ja -peroksiid; titaanoksiid

20.12.12

Kroom-, mangaan-, plii- ja vaskoksiidid ning -hüdroksiidid

20.12.19

Muud metallioksiidid, -hüdroksiidid ja -peroksiidid

20.12.2

Park- ja värvaineekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; mujal klassifitseerimata värvained

20.12.21

Sünteetilis-orgaanilised värvained ja värvipigmendid ning nende baasil valmistatud preparaadid; fluorestsentsvalgenditena või luminofooridena kasutatavad orgaanilise sünteesi produktid; värvlakid ja nende baasil valmistatud preparaadid

20.12.22

Taimsed parkimisekstraktid; tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid; taimse või loomse päritoluga värvained

20.12.23

Orgaanilised sünteesparkained; anorgaanilised parkained; parkimispreparaadid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks

20.12.24

Mujal klassifitseerimata värvained; luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted

20.12.9

Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud allhanked

20.12.99

Värvainete ja pigmentide tootmisega seotud allhanked

20.13

Muud anorgaanilised põhikemikaalid

20.13.1

Rikastatud uraan ja plutoonium; vaesestatud uraan ja toorium; muud radioaktiivsed elemendid

20.13.11

Rikastatud uraan ja plutoonium ning nende ühendid

20.13.12

Vaesestatud uraan ja toorium ning nende ühendid

20.13.13

Mujal klassifitseerimata radioaktiivsed elemendid ja isotoobid ning nende ühendid; neid elemente, isotoope või ühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted, keraamikatooted ja segud

20.13.14

Tuumareaktorite kiiritamata kütuseelemendid (kassetid)

20.13.2

Mujal klassifitseerimata keemilised elemendid; anorgaanilised happed ja ühendid

20.13.21

Mittemetallid

20.13.22

Mittemetallide halogeen- või väävliühendid

20.13.23

Leelismetallid või leelismuldmetallid; haruldased muldmetallid, skandium ja ütrium; elavhõbe

20.13.24

Vesinikkloriid; ooleum; difosforpentaoksiid; muud anorgaanilised happed; räni- ja vääveldioksiid

20.13.25

Oksiidid, hüdroksiidid ja peroksiidid; hüdrasiin ja hüdroksülamiin ja nende anorgaanilised soolad

20.13.3

Metallhalogeniidid; hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid

20.13.31

Metallhalogeniidid

20.13.32

Hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid

20.13.4

Sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid

20.13.41

Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid

20.13.42

Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid ja nitraadid (v.a kaalium-)

20.13.43

Karbonaadid

20.13.5

Muude metallide soolad

20.13.51

Oksometall- või peroksometallhapete soolad; kolloidsed väärismetallid

20.13.52

Mujal klassifitseerimata anorgaanilised ühendid, sh destilleeritud vesi; amalgaamid, v.a väärismetallide amalgaamid

20.13.6

Muud mujal klassifitseerimata anorgaanilised põhikemikaalid

20.13.61

Mujal klassifitseerimata isotoobid ja nende ühendid (sh raske vesi)

20.13.62

Tsüaniidid, tsüaniidoksiidid ja komplekstsüaniidid; fulminaadid, tsüanaadid ja tiotsüanaadid; silikaadid; boraadid; perboraadid; muud anorgaaniliste hapete või peroksohapete soolad

20.13.63

Vesinikperoksiid

20.13.64

Fosfiidid, karbiidid, hüdriidid, nitriidid, asiidid, silitsiidid ja boriidid

20.13.65

Haruldaste muldmetallide, ütriumi või skandiumi ühendid

20.13.66

Väävel, v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidväävel

20.13.67

Põletatud rauapüriidid

20.13.68

Piesoelektriline kvarts; muud töötlemata tehislikud või taastatud vääris- või poolvääriskivid

20.13.9

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud allhanked

20.13.99

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmisega seotud allhanked

20.14

Muud orgaanilised põhikemikaalid

20.14.1

Süsivesinikud ja nende derivaadid

20.14.11

Atsüklilised süsivesinikud

20.14.12

Tsüklilised süsivesinikud

20.14.13

Atsükliliste süsivesinike klooritud derivaadid

20.14.14

Süsivesinike sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid (halogeenitud või halogeenimata)

20.14.19

Muud süsivesinike derivaadid

20.14.2

Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; tööstuslikud rasvalkoholid

20.14.21

Tööstuslikud rasvalkoholid

20.14.22

Ühehüdroksüülsed alkoholid

20.14.23

Dioolid, polüalkoholid, tsüklilised alkoholid ja nende derivaadid

20.14.24

Fenoolid; fenoolalkoholid ja fenoolide derivaadid

20.14.3

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; karboksüülhapped ja nende derivaadid

20.14.31

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid

20.14.32

Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped ja nende derivaadid

20.14.33

Küllastumata monokarboksüül-, tsüklaan-, tsükleen- või tsükloterpeen-atsüklilised polükarboksüülhapped ja nende derivaadid

20.14.34

Aromaatsed polükarboksüül- ja karboksüülhapped, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi; nende derivaadid, v.a salitsüülhape ja selle soolad

20.14.4

Lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega orgaanilised ühendid

20.14.41

Funktsionaalse aminorühmaga ühendid

20.14.42

Aminoühendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalrühm, v.a lüsiin ja glutamiinhape

20.14.43

Ureiinid; karboksüamiidfunktsiooniga ühendid, nitriilfunktsiooniga ühendid; nende derivaadid

20.14.44

Muude lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega ühendid

20.14.5

Väävelorgaanilised ühendid jm väävel- ja elementaarorgaanilised ühendid; mujal klassifitseerimata heterotsüklilised ühendid

20.14.51

Väävelorgaanilised ühendid jm väävel- ja elementaarorgaanilised ühendid

20.14.52

Mujal klassifitseerimata heterotsüklilised ühendid; nukleiinhapped ja nende soolad

20.14.53

Fosforhapete estrid ja soolad või muude anorgaaniliste hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid

20.14.6

Eetrid, orgaanilised peroksiidid, epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid; muud orgaanilised ühendid

20.14.61

Funktsionaalse aldehüüdrühmaga ühendid

20.14.62

Funktsionaalse ketoon- ja kinoonrühmaga ühendid

20.14.63

Eetrid, orgaanilised peroksiidid, epoksiidid, atsetaalid ja poolatsetaalid ning nende derivaadid

20.14.64

Ensüümid jm mujal klassifitseerimata orgaanilised ühendid

20.14.7

Mitmesugused tooted orgaanilistest põhikemikaalidest

20.14.71

Taimsete või vaiktoodete derivaadid

20.14.72

Puusüsi

20.14.73

Õlid jm kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast tooted

20.14.74

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 %

20.14.75

Denatureeritud etüülalkohol ja muu alkohol mis tahes alkoholisisaldusega

20.14.8

Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, v.a tallõli

20.14.80

Puidutselluloosi tootmise jääkleelis, v.a tallõli

20.14.9

Muude orgaanilistest põhikemikaalidest toodete tootmisega seotud allhanked

20.14.99

Muude orgaanilistest põhikemikaalidest toodete tootmisega seotud allhanked

20.15

Väetised ja lämmastikuühendid

20.15.1

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped; ammoniaak

20.15.10

Lämmastikhape; sulfolämmastikhapped; ammoniaak

20.15.2

Ammooniumkloriid; nitritid

20.15.20

Ammooniumkloriid; nitritid

20.15.3

Mineraalsed või keemilised lämmastikväetised

20.15.31

Uurea

20.15.32

Ammooniumsulfaat

20.15.33

Ammooniumnitraat

20.15.34

Kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud

20.15.35

Kaltsiumnitraadi ja kaltsiumkarbonaadi või muude anorgaaniliste ainete (mis ei ole väetised) segu

20.15.36

Uurea ja ammooniumnitraadi lahused

20.15.39

Muud mujal klassifitseerimata lämmastikväetised ja segud

20.15.4

Mineraalsed või keemilised fosforväetised

20.15.41

Superfosfaat

20.15.49

Muud fosforväetised

20.15.5

Mineraalsed ja keemilised kaaliumväetised

20.15.51

Kaaliumkloriid

20.15.52

Kaaliumsulfaat

20.15.59

Muud kaaliumväetised

20.15.6

Naatriumnitraat

20.15.60

Naatriumnitraat

20.15.7

Mujal klassifitseerimata väetised

20.15.71

Väetised, mis sisaldavad kolme toitainet: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi

20.15.72

Diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat)

20.15.73

Monoammooniumfosfaat

20.15.74

Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: lämmastikku ja fosforit

20.15.75

Väetised, mis sisaldavad kahte toitainet: fosforit ja kaaliumi

20.15.76

Kaaliumnitraat

20.15.79

Mujal klassifitseerimata mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad vähemalt kahte toitainet (lämmastikku, fosforit, kaaliumi)

20.15.8

Mujal klassifitseerimata loomse või taimse päritoluga väetised

20.15.80

Mujal klassifitseerimata loomse või taimse päritoluga väetised

20.15.9

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmisega seotud allhanked

20.15.99

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmisega seotud allhanked

20.16

Plastid algkujul

20.16.1

Etüleeni polümeerid algkujul

20.16.10

Etüleeni polümeerid algkujul

20.16.2

Stüreeni polümeerid algkujul

20.16.20

Stüreeni polümeerid algkujul

20.16.3

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

20.16.30

Vinüülkloriidi või muude halogeenitud olefiinide polümeerid algkujul

20.16.4

Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul

20.16.40

Polüatsetaalid, muud polüeetrid ja epoksüvaigud algkujul; polükarbonaadid, alküüdvaigud, polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul

20.16.5

Muud plastid algkujul; ioonivahetid

20.16.51

Propüleeni või muude olefiinide polümeerid algkujul

20.16.52

Vinüülatsetaadi või muude vinüülestrite polümeerid ja muud vinüülpolümeerid algkujul

20.16.53

Akrüülpolümeerid algkujul

20.16.54

Polüamiidid algkujul

20.16.55

Karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja melamiinvaigud algkujul

20.16.56

Muud aminovaigud, fenoolvaigud ja polüuretaanid algkujul

20.16.57

Silikoonid algkujul

20.16.59

Muud mujal klassifitseerimata plastid algkujul

20.16.9

Algkujul plastide tootmisega seotud allhanked

20.16.99

Algkujul plastide tootmisega seotud allhanked

20.17

Sünteeskautšuk algkujul

20.17.1

Sünteeskautšuk algkujul

20.17.10

Sünteeskautšuk algkujul

20.17.9

Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud allhanked

20.17.99

Algkujul sünteeskautšuki tootmisega seotud allhanked

20.2

Pestitsiidid ja muud agrokeemiatooted

20.20

Pestitsiidid ja muud agrokeemiatooted

20.20.1

Pestitsiidid ja muud agrokeemiatooted

20.20.11

Insektitsiidid

20.20.12

Herbitsiidid

20.20.13

Idanemist takistavad vahendid ja taimekasvuregulaatorid

20.20.14

Desinfektsioonivahendid

20.20.15

Fungitsiidid

20.20.16

Ohtlikud pestitsiidid

20.20.19

Muud pestitsiidid ja muud agrokeemiatooted

20.20.9

Pestitsiidide ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud allhanked

20.20.99

Pestitsiidide ja muude agrokeemiatoodete tootmisega seotud allhanked

20.3

Värvid, lakid ja muud viimistlusvahendid, trükivärv ning mastiks

20.30

Värvid, lakid ja muud viimistlusvahendid, trükivärv ning mastiks

20.30.1

Polümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid

20.30.11

Akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid vesikeskkonnas

20.30.12

Polüestrite, akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud värvid ja lakid mittevesikeskkonnas; lahused

20.30.2

Muud värvid ja lakid ning nendega seotud tooted; kunstnikuvärvid ja trükivärv

20.30.21

Valmis pigmendid, hägustid ja värvid, klaasjad emailid ja glasuurid, angoobid, vedelad läikelakid jms; klaasfritt

20.30.22

Muud värvid ja lakid; valmissikatiivid

20.30.23

Kunstniku-, õppe- ja plakativärvid, toonimis- ja harrastusvärvid jms

20.30.24

Trükivärv

20.30.9

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite, trükivärvide ja mastiksite tootmisega seotud allhanked

20.30.99

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite, trükivärvide ja mastiksite tootmisega seotud allhanked

20.4

Seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid; parfümeeria ja hügieenitarbed

20.41

Seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid

20.41.1

Glütserool

20.41.10

Glütserool

20.41.2

Orgaanilised pindaktiivsed ained, v.a seep

20.41.20

Orgaanilised pindaktiivsed ained, v.a seep

20.41.3

Seep, pesemis- ja puhastusvahendid

20.41.31

Seep ja seebina kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed ained ja valmistised; seebi või pesuainega kaetud, immutatud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie

20.41.32

Puhastus- ja pesemisvahendid

20.41.4

Lõhnastamisvahendid ja -vahad

20.41.41

Ruumide lõhnastamise ja desodoreerimise vahendid

20.41.42

Tehisvahad ja töödeldud vaha

20.41.43

Jalatsite, mööbli, põranda, sõidukikere, klaasi või metalli poleerimise vahendid ning kreemid

20.41.44

Puhastuspastad ja -pulbrid ning muud puhastusvahendid

20.41.9

Seebi ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmisega seotud allhanked

20.41.99

Seebi ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendite tootmisega seotud allhanked

20.42

Parfüümid ja tualetitarbed

20.42.1

Parfüümid ja tualetitarbed

20.42.11

Parfüümid ja tualettveed

20.42.12

Huulte ja silmade jumestamise vahendid

20.42.13

Maniküüri- ja pediküürivahendid

20.42.14

Kosmeetilised ja hügieenilised puudrid

20.42.15

Mujal klassifitseerimata kosmeetikatooted ning jumestus- või nahahooldusvahendid (sh päikesekaitsetooted)

20.42.16

Šampoonid, juukselakid, püsiloki- või püsisirgestusvedelikud

20.42.17

Mujal klassifitseerimata juukseveed jm juuksehooldusvahendid

20.42.18

Suu- või hambahügieenivahendid (sh hambaproteese fikseerivad pastad ja pulbrid), hambaniit

20.42.19

Habemeajamisvahendid; ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid; kümblusvahendid; muud mujal klassifitseerimata parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

20.42.9

Parfüümide ja tualetitarvete tootmisega seotud allhanked

20.42.99

Parfüümide ja tualetitarvete tootmisega seotud allhanked

20.5

Muud keemiatooted

20.51

Lõhkeained

20.51.1

Valmislõhkeained; süütenöörid; löök- ja detonaatorkapslid; sütikud; elektridetonaatorid; ilutulestikutooted

20.51.11

Püssirohi ja valmislõhkeained

20.51.12

Süütenöörid; detoneerivad nöörid; kapslid; sütikud; elektridetonaatorid

20.51.13

Ilutulestikutooted

20.51.14

Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid jm pürotehnilised tooted, v.a ilutulestikutooted

20.51.2

Tuletikud

20.51.20

Tuletikud

20.51.9

Lõhkeainete tootmisega seotud allhanked

20.51.99

Lõhkeainete tootmisega seotud allhanked

20.52

Liimid

20.52.1

Liimid

20.52.10

Liimid

20.52.9

Liimide tootmisega seotud allhanked

20.52.99

Liimide tootmisega seotud allhanked

20.53

Eeterlikud õlid

20.53.1

Eeterlikud õlid

20.53.10

Eeterlikud õlid

20.53.9

Eeterlike õlide tootmisega seotud allhanked

20.53.99

Eeterlike õlide tootmisega seotud allhanked

20.59

Muud mujal klassifitseerimata keemiatooted

20.59.1

Fotoplaadid ja -filmid, kiirfotofilmid; fotograafias kasutatavad kemikaalid ja kokkusegamata tooted

20.59.11

Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja filmid ning kiirfotofilmid; fotopaber

20.59.12

Fotograafias kasutatavad valgustundlikud emulsioonid; fotograafias kasutatavad mujal klassifitseerimata kemikaalid

20.59.2

Keemiliselt modifitseeritud loomsed või taimsed rasvad ja õlid; toiduks kõlbmatud loomsete või taimsete rasvade või õlide segud

20.59.20

Keemiliselt modifitseeritud loomsed või taimsed rasvad ja õlid; toiduks kõlbmatud loomsete või taimsete rasvade või õlide segud

20.59.3

Kirjutus- või joonistustint jm tint ja tušš

20.59.30

Kirjutus- või joonistustint jm tint ja tušš

20.59.4

Määrdeained; lisandid; antifriisid

20.59.41

Määrdeained

20.59.42

Antidetonaatorid; mineraalõlide ja samalaadsete toodete lisandid

20.59.43

Pidurivedelikud; antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud

20.59.5

Mitmesugused keemiatooted

20.59.51

Peptoonid, muud mujal klassifitseerimata valkained ja nende derivaadid; nahapulber

20.59.52

Modelleerimispastad; stomatoloogiline vaha jms hambaravis kasutatavad kipsi baasil valmistised; valmistised ja laengud tulekustutite jaoks; valmissöötmed mikroorganismide kasvatamiseks; mujal klassifitseerimata diagnostilised või laboratoorsed komposiitreaktiivid

20.59.53

Legeeritud keemilised elemendid ja ühendid ketaste kujul kasutamiseks elektroonikas

20.59.54

Aktiivsüsi

20.59.55

Viimistlusained, värvikinnitid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks jms tooted

20.59.56

Peitsimispreparaadid; räbustid; kautšuki vulkaniseerimise kiirendid; kummi või plastide plastifitseerivad ja stabiliseerivad ühendid; mujal klassifitseerimata katalüsaatorid; mujal klassifitseerimata alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud

20.59.57

Valuvormide või kärnide tootmisel kasutatavad sideained; keemiatooted

20.59.58

Biodiislikütus

20.59.59

Mitmesugused muud mujal klassifitseerimata keemiatooted

20.59.6

Želatiinid ja želatiini derivaadid, sh piimaalbumiinid

20.59.60

Želatiinid ja želatiini derivaadid, sh piimaalbumiinid

20.59.9

Muude mujal klassifitseerimata keemiatoodete tootmisega seotud allhanked

20.59.99

Muude mujal klassifitseerimata keemiatoodete tootmisega seotud allhanked

20.6

Keemilised kiud

20.60

Keemilised kiud

20.60.1

Sünteeskiud

20.60.11

Kraasimata ja kammimata sünteesstaapelkiud ja sünteesfilamentköisik

20.60.12

Polüamiid- ja polüesterkiududest eriti tugev filamentlõng

20.60.13

Muu ühekordne sünteesfilamentlõng

20.60.14

Sünteesmonofilament; sünteetilisest tekstiilmaterjalist ribad jms

20.60.2

Tehiskiud

20.60.21

Kraasimata ja kammimata tehiskiud ja tehisfilamentköisik

20.60.22

Eriti tugev viskooslõng

20.60.23

Muu ühekordne tehisfilamentlõng

20.60.24

Tehismonofilament; tehistekstiilmaterjalist ribad jms

20.60.9

Keemiliste kiudude tootmisega seotud allhanked

20.60.99

Keemiliste kiudude tootmisega seotud allhanked

21

Põhifarmaatsiatooted ja ravimpreparaadid

21.1

Põhifarmaatsiatooted

21.10

Põhifarmaatsiatooted

21.10.1

Salitsüülhape, O-atsetüülsalitsüülhape, nende soolad ja estrid

21.10.10

Salitsüülhape, O-atsetüülsalitsüülhape, nende soolad ja estrid

21.10.2

Lüsiin, glutamiinhape ja nende soolad; kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; fosfoaminolipiidid; amiidid ja nende derivaadid ning soolad

21.10.20

Lüsiin, glutamiinhape ja nende soolad; kvaternaarsed ammooniumsoolad ja hüdroksiidid; fosfoaminolipiidid; amiidid ja nende derivaadid ning soolad

21.10.3

Mujal klassifitseerimata laktoonid, heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te), mis sisaldavad kondenseerumata pürasooliringi, pürimidiiniringi, piperasiiniringi, kondenseerumata triasiiniringi või fenotsiasiinringi ühendeid, milles ei ole muid kondenseerimata tsükleid; hüdantoiin ja selle derivaadid; sulfoonamiidid

21.10.31

Mujal klassifitseerimata laktoonid, heterotsüklilised ühendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale lämmastiku aatomi(te), mis sisaldavad kondenseerumata pürasooliringi, pürimidiiniringi, piperasiiniringi, kondenseerumata triasiiniringi või fenotsiasiinringi ühendeid, milles ei ole muid kondenseerimata tsükleid; hüdantoiin ja selle derivaadid

21.10.32

Sulfoonamiidid

21.10.4

Mujal klassifitseerimata keemiliselt puhtad suhkrud; mujal klassifitseerimata suhkrueetrid ja -estrid ning nende soolad

21.10.40

Mujal klassifitseerimata keemiliselt puhtad suhkrud; mujal klassifitseerimata suhkrueetrid ja -estrid ning nende soolad

21.10.5

Provitamiinid, vitamiinid ja hormoonid; glükosiidid ja taimsed alkaloidid ning nende derivaadid; antibiootikumid

21.10.51

Provitamiinid, vitamiinid ja nende derivaadid

21.10.52

Hormoonid, nende derivaadid; eeskätt hormoonidena kasutatavad muud steroidid

21.10.53

Glükosiidid, taimsed alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid

21.10.54

Antibiootikumid

21.10.6

Näärmed jm organid; nende ekstraktid jm mujal klassifitseerimata inim- või loomorganismist pärinevad ained

21.10.60

Näärmed jm organid; nende ekstraktid jm mujal klassifitseerimata inim- või loomorganismist pärinevad ained

21.10.9

Põhifarmaatsiatoodete tootmisega seotud allhanked

21.10.99

Põhifarmaatsiatoodete tootmisega seotud allhanked

21.2

Ravimpreparaadid

21.20

Ravimpreparaadid

21.20.1

Ravimid

21.20.11

Ravimid, mis sisaldavad penitsilliine või muid antibiootikume

21.20.12

Ravimid, mis sisaldavad hormoone, kuid mitte antibiootikume

21.20.13

Ravimid, mis sisaldavad alkaloide või nende derivaate, kuid mitte hormoone ega antibiootikume

21.20.2

Muud ravimpreparaadid

21.20.21

Antiseerumid ja vaktsiinid

21.20.22

Hormoonidel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid

21.20.23

Diagnostilised reagendid jm ravimpreparaadid

21.20.24

Kleepsidemed, kätgut jms materjalid; esmaabipakid

21.20.9

Ravimpreparaatide tootmisega seotud allhanked

21.20.99

Ravimpreparaatide tootmisega seotud allhanked

22

Kummi- ja plasttooted

22.1

Kummitooted

22.11

Kummirehvid ja sisekummid; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

22.11.1

Uued kummirehvid ja sisekummid

22.11.11

Sõiduautode uued kummist õhkrehvid

22.11.12

Mootorrataste ja jalgrataste uued kummist õhkrehvid

22.11.13

Busside, veoautode ja õhusõidukite uued kummist õhkrehvid

22.11.14

Põllumajandusmasinate rehvid; muud uued kummist õhkrehvid

22.11.15

Kummist sisekummid, täis- või padjandrehvid, vahetatavad protektorid ja pöiavööd

22.11.16

Toorikud kummist rehvide protekteerimiseks

22.11.2

Protekteeritud kummist õhkrehvid

22.11.20

Protekteeritud kummist õhkrehvid

22.11.9

Kummirehvide ja sisekummide tootmisega seotud allhanked; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

22.11.99

Kummirehvide ja sisekummide tootmisega seotud allhanked; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

22.19

Muud kummitooted

22.19.1

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

22.19.10

Regenereeritud kautšuk algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena

22.19.2

Vulkaniseerimata kummi ja tooted sellest; vulkaniseeritud kummi (v.a kõvakummi) niidi, nööri, tahvlite, lehtede, ribade, lattide ja profiilvormidena

22.19.20

Vulkaniseerimata kummi ja tooted sellest; vulkaniseeritud kummi (v.a kõvakummi) niidi, nööri, tahvlite, lehtede, ribade, lattide ja profiilvormidena

22.19.3

Vulkaniseeritud kummist, v.a (kõvakummist) torud ja lõdvikud

22.19.30

Vulkaniseeritud kummist, v.a (kõvakummist) torud ja lõdvikud

22.19.4

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmariie

22.19.40

Vulkaniseeritud kummist konveierilindid, ülekanderihmad ning rihmariie

22.19.5

Kummeeritud riie, v.a rehvikoortriie

22.19.50

Kummeeritud riie, v.a rehvikoortriie

22.19.6

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) rõivad ja rõivamanused

22.19.60

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) rõivad ja rõivamanused

22.19.7

Mujal klassifitseerimata vulkaniseeritud kummist tooted; kõvakummi; kõvakummitooted

22.19.71

Vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist) hügieeni- ja farmaatsiatooted (sh lutid)

22.19.72

Vulkaniseeritud kummist (v.a poorsest kummist) põrandakatted ja -matid

22.19.73

Muud mujal klassifitseerimata vulkaniseeritud kummist tooted; kõvakummi igal kujul ja kõvakummitooted; vulkaniseeritud poorsest kummist põrandakatted ja -matid

22.19.9

Muude kummitoodete tootmisega seotud allhanked

22.19.99

Muude kummitoodete tootmisega seotud allhanked

22.2

Plasttooted

22.21

Plasttahvlid, -lehed, -torud ja -profiilid

22.21.1

Monofilament läbimõõduga üle 1 mm, plastlatid, -vardad ja -profiilvormid

22.21.10

Monofilament läbimõõduga üle 1 mm, plastlatid, -vardad ja -profiilvormid

22.21.2

Plasttorud, -voolikud ja -lohvid ning nende liitmikud

22.21.21

Tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist tehissooled; jäigad plastvoolikud, -torud ja -lohvid

22.21.29

Muud plasttorud, -voolikud ja -lohvid ning nende liitmikud

22.21.3

Tugevdamata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

22.21.30

Tugevdamata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

22.21.4

Muud plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

22.21.41

Muud vahtplasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

22.21.42

Muud plastist (v.a vahtplastist) tahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid ja -ribad

22.21.9

Plasttahvlite, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmisega seotud allhanked

22.21.99

Plasttahvlite, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmisega seotud allhanked

22.22

Plastpakendid

22.22.1

Plastpakendid

22.22.11

Etüleeni polümeeridest kotid, sh torbikud

22.22.12

Muudest plastidest (v.a etüleeni polümeeridest) kotid, sh torbikud

22.22.13

Karbid, kastid, korvid jms plasttooted

22.22.14

Korvpudelid, pudelid, kanistrid jms plasttooted

22.22.19

Muud plastpakendid

22.22.9

Plastpakendite tootmisega seotud allhanked

22.22.99

Plastpakendite tootmisega seotud allhanked

22.23

Plastist ehitusdetailid

22.23.1

Plastist ehitusdetailid; linoleum ja kõva pinnaga mitteplastist põrandakatted

22.23.11

Plastist põranda-, seina- või laekatted rullides või plaatidena

22.23.12

Plastvannid, -kraanikausid, -klosetipotid ja -prill-lauad, -loputuskastid jms plastist sanitaartehnikatooted

22.23.13

Plastreservuaarid, -paagid, -vaadid jms -mahutid mahutavusega üle 300 l

22.23.14

Plastuksed, -uksepiidad ja -lävepakud, plastaknad ja -aknaraamid; plastaknaluugid, -rulood jms plasttooted ning nende plastist osad

22.23.15

Linoleum ja kõva pinnaga põrandakatted, v.a plastist pinnaga, st vetruvad põrandakatted, näiteks vinüül, linoleum jms

22.23.19

Mujal klassifitseerimata plastist ehitusdetailid

22.23.2

Kokkupandavad plastist ehitised

22.23.20

Kokkupandavad plastist ehitised

22.23.9

Plastist ehitusdetailide tootmisega seotud allhanked

22.23.99

Plastist ehitusdetailide tootmisega seotud allhanked

22.29

Muud plasttooted

22.29.1

Plastist rõivad ja rõivamanused (sh kindad)

22.29.10

Plastist rõivad ja rõivamanused (sh kindad)

22.29.2

Muud mujal klassifitseerimata plasttooted

22.29.21

Isekleepuvad plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid, -lindid, -ribad jm -lamevormid, kuni 20 cm laiustes rullides

22.29.22

Muud isekleepuvad plasttahvlid, -lehed, -kiled, -fooliumid, -lindid, -ribad jm -lamevormid

22.29.23

Plastist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

22.29.24

Lampide ja valgustite, valgustabloode jms toodete mujal klassifitseerimata plastosad

22.29.25

Plastist kontori- või koolitarbed

22.29.26

Mööbli, sõidukite vms plastist furnituur; plastist kujukesed jm dekoratiivesemed

22.29.29

Muud plasttooted

22.29.9

Muude plasttoodete tootmise teenused; muude plasttoodete tootmisega seotud allhanked

22.29.91

Muude plasttoodete tootmise teenused

22.29.99

Muude plasttoodete tootmisega seotud allhanked

23

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

23.1

Klaas ja klaastooted

23.11

Lehtklaas

23.11.1

Lehtklaas

23.11.11

Valatud, valtsitud, tõmmatud või puhutud, kuid muul viisil töötlemata lehtklaas

23.11.12

Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga, kuid muul viisil töötlemata lehtklaas

23.11.9

Lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

23.11.99

Lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

23.12

Vormitud ja töödeldud lehtklaas

23.12.1

Vormitud ja töödeldud lehtklaas

23.12.11

Töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, kuid raamimata või paigaldamata lehtklaas

23.12.12

Kildumatu klaas

23.12.13

Klaaspeeglid; mitmekihilised klaasisolaatorid

23.12.9

Vormitud ja töödeldud lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

23.12.99

Vormitud ja töödeldud lehtklaasi tootmisega seotud allhanked

23.13

Klaasnõud

23.13.1

Klaasnõud

23.13.11

Klaaspudelid, -purgid, -rohupudelid jm klaasmahutid, v.a ampullid; klaaskorgid, -kaaned jm klaasist sulgurid

23.13.12

Joogiklaasid, v.a klaaskeraamilised klaasid

23.13.13

Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduses kasutatavad klaasesemed jms klaastooted

23.13.14

Termospudelite jm vaakumnõude klaaskolvid

23.13.9

Klaasnõude viimistlemise teenused; klaasnõude tootmisega seotud allhanked

23.13.91

Joogiklaaside jm klaasist laua- ja kööginõude viimistlemise teenused

23.13.92

Klaasmahutite viimistlemise teenused

23.13.99

Klaasnõude tootmisega seotud allhanked

23.14

Klaaskiud

23.14.1

Klaaskiud

23.14.11

Klaaskiust kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tükeldatud kiud

23.14.12

Klaaskiust vuaal, villak, matid, madratsid, plaadid jm tooted, v.a riie

23.14.9

Klaaskiu tootmisega seotud allhanked

23.14.99

Klaaskiu tootmisega seotud allhanked

23.19

Muu töödeldud klaas, sh tehniline klaas

23.19.1

Muu klaas, pooltoodetena

23.19.11

Töötlemata klaasimass, klaaskuulid (v.a mikroklaaskuulid), klaasvardad ja -torud

23.19.12

Sillutuskivid, tellised, viimistlusplaadid jm pressitud või vormitud klaasist tooted; vitraažklaas jms klaastooted; kärg- või vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul

23.19.2

Tehniline ja muu klaas

23.19.21

Elektrilampide ja elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, nende klaasosad

23.19.22

Optiliselt töötlemata kella- ja prilliklaasid; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks

23.19.23

Laboratooriumides, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted; klaasampullid

23.19.24

Lampide ja valgustite, sisevalgustusega siltide, valgustabloode jms klaasist osad

23.19.25

Klaasist elektriisolaatorid

23.19.26

Mujal klassifitseerimata klaastooted

23.19.9

Muu klaasi, sh tehnilise klaasi viimistlemise teenused; muu töödeldud klaasi, sh tehnilise klaasi tootmisega seotud allhanked

23.19.91

Muu klaasi, sh tehnilise klaasi viimistlemise teenused

23.19.99

Muu töödeldud klaasi, sh tehnilise klaasi tootmisega seotud allhanked

23.2

Tulekindlad tooted

23.20

Tulekindlad tooted

23.20.1

Tulekindlad tooted

23.20.11

Ränimuldsest fossiiljahust või ränimullast tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted

23.20.12

Tulekindlad tellised, plokid, plaadid jms tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, v.a ränimuldsest fossiiljahust või ränimullast tooted

23.20.13

Tulekindel tsement, mört, betoon jms mujal klassifitseerimata segud

23.20.14

Põletamata tulekindlad tooted jm tulekindlad keraamikatooted

23.20.9

Tulekindlate toodete tootmisega seotud allhanked

23.20.99

Tulekindlate toodete tootmisega seotud allhanked

23.3

Savist ehitusmaterjalid

23.31

Keraamilised kivid ja plaadid

23.31.1

Keraamilised kivid ja plaadid

23.31.10

Keraamilised kivid ja plaadid

23.31.9

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmisega seotud allhanked

23.31.99

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmisega seotud allhanked

23.32

Põletatud savist tellised, plaadid ja ehitustooted

23.32.1

Põletatud savist tellised, plaadid ja ehitustooted

23.32.11

Mittetulekindlad keraamilised ehitustellised, põrandaplaadid, tugi- või täitekivid jms

23.32.12

Katusekivid, korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõrivoodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid

23.32.13

Keraamilised torud, kaablikarbikud, rennid ja toruliitmikud

23.32.9

Põletatud savist telliste, plaatide ja ehitustoodete tootmisega seotud allhanked

23.32.99

Põletatud savist telliste, plaatide ja ehitustoodete tootmisega seotud allhanked

23.4

Muud portselan- ja keraamikatooted

23.41

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatooted

23.41.1

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatooted

23.41.11

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

23.41.12

Portselanist lauanõud, kööginõud, muud maja- ja tualett-tarbed

23.41.13

Kujukesed jm dekoratiivkeraamikatooted

23.41.9

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.41.99

Kodu- ja dekoratiivkeraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.42

Keraamilised sanitaarseadmed

23.42.1

Keraamilised sanitaarseadmed

23.42.10

Keraamilised sanitaarseadmed

23.42.9

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmisega seotud allhanked

23.42.99

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmisega seotud allhanked

23.43

Keraamilised isolaatorid ja isolatsioonivahendid

23.43.1

Keraamilised elektriisolaatorid; elektriseadmete ja -masinate keraamilised isolatsioonivahendid

23.43.10

Keraamilised elektriisolaatorid; elektriseadmete ja -masinate keraamilised isolatsioonivahendid

23.43.9

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonivahendite tootmisega seotud allhanked

23.43.99

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonivahendite tootmisega seotud allhanked

23.44

Muud tehnilise otstarbega keraamikatooted

23.44.1

Muud tehnilise otstarbega keraamikatooted

23.44.11

Portselanist keraamikatooted laboritele, keemiliseks või muuks tehniliseks otstarbeks

23.44.12

Keraamikatooted laboritele, keemiliseks või muuks tehniliseks otstarbeks, v.a portselanist

23.44.9

Muude tehnilise otstarbega keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.44.99

Muude tehnilise otstarbega keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.49

Muud keraamikatooted

23.49.1

Muud keraamikatooted

23.49.11

Põllumajanduses ning kaupade transpordiks või pakendamiseks kasutatavad keraamikatooted

23.49.12

Muud mujal klassifitseerimata keraamikatooted

23.49.9

Muude keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.49.99

Muude keraamikatoodete tootmisega seotud allhanked

23.5

Tsement, lubi ja kips

23.51

Tsement

23.51.1

Tsement

23.51.11

Tsemendiklinkrid

23.51.12

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement jms hüdrauliline tsement

23.51.9

Tsemendi tootmisega seotud allhanked

23.51.99

Tsemendi tootmisega seotud allhanked

23.52

Lubi ja kips

23.52.1

Kustutamata lubi, kustutatud lubi ja hüdrauliline lubi

23.52.10

Kustutamata lubi, kustutatud lubi ja hüdrauliline lubi

23.52.2

Kips

23.52.20

Kips

23.52.3

Kaltsineeritud või aglomeeritud dolomiit

23.52.30

Kaltsineeritud või aglomeeritud dolomiit

23.52.9

Lubja ja kipsi tootmisega seotud allhanked

23.52.99

Lubja ja kipsi tootmisega seotud allhanked

23.6

Betoonist, tsemendist ja kipsist tooted

23.61

Betoonist ehitusmaterjalid

23.61.1

Betoonist ehitusmaterjalid

23.61.11

Tsemendist, betoonist või tehiskivist tahvlid, kiviplaadid, tellised jms tooted

23.61.12

Tsemendist, betoonist või tehiskivist ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele

23.61.2

Kokkupandavad betoonehitised

23.61.20

Kokkupandavad betoonehitised

23.61.9

Betoonist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

23.61.99

Betoonist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

23.62

Kipsist ehitusmaterjalid

23.62.1

Kipsist ehitusmaterjalid

23.62.10

Kipsist ehitusmaterjalid

23.62.9

Kipsist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

23.62.99

Kipsist ehitusmaterjalide tootmisega seotud allhanked

23.63

Valmis betoonisegu

23.63.1

Valmis betoonisegu

23.63.10

Valmis betoonisegu

23.63.9

Valmis betoonisegu tootmisega seotud allhanked

23.63.99

Valmis betoonisegu tootmisega seotud allhanked

23.64

Mördid

23.64.1

Mördid

23.64.10

Mördid

23.64.9

Mördi tootmisega seotud allhanked

23.64.99

Mördi tootmisega seotud allhanked

23.65

Kiudtsement

23.65.1

Kiudtsemendist tooted

23.65.11

Taimsest kiust, õlgedest või puidujäätmetest aglomeeritud mineraalse sideainega plaadid, plokid jms tooted

23.65.12

Asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalidest tooted

23.65.9

Kiudtsemendist toodete tootmisega seotud allhanked

23.65.99

Kiudtsemendist toodete tootmisega seotud allhanked

23.69

Muud betoonist, kipsist ja tsemendist tooted

23.69.1

Muud betoonist, kipsist ja tsemendist tooted

23.69.11

Muud mujal klassifitseerimata kipsist või kipsisegudest tooted

23.69.19

Mujal klassifitseerimata tsemendist, betoonist või tehiskivist tooted

23.69.9

Betoonist, kipsist ja tsemendist toodete tootmisega seotud allhanked

23.69.99

Betoonist, kipsist ja tsemendist toodete tootmisega seotud allhanked

23.7

Lõigatud, vormitud ja viimistletud kivi

23.70

Lõigatud, vormitud ja viimistletud kivi

23.70.1

Lõigatud, vormitud ja viimistletud kivi

23.70.11

Töödeldud marmor, travertiin, alabaster ja tooted nendest (v.a sillutuskivid, äärekivid, sillutusplaadid, plaadid, plokid jms); marmorist, travertiinist ja alabastrist kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber

23.70.12

Muu töödeldud dekoratiiv- või ehituskivi ja tooted sellest; muud looduslikust kivist kunstlikult värvitud graanulid ja pulber; aglomeeritud kiltkivist tooted

23.70.9

Lõigatud, vormitud ja viimistletud kivi tootmisega seotud allhanked

23.70.99

Lõigatud, vormitud ja viimistletud kivi tootmisega seotud allhanked

23.9

Muud mittemetalsetest mineraalidest tooted

23.91

Abrasiivtooted

23.91.1

Abrasiivtooted

23.91.11

Looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikust kivist või kunstlikest abrasiividest või keraamilised raamistikuta veski- ja käiakivid, lihvimiskettad jms ning nende osad

23.91.12

Abrasiivpulber või -terad riidest, paberist või papist alusel

23.91.9

Abrasiivtoodete tootmisega seotud allhanked

23.91.99

Abrasiivtoodete tootmisega seotud allhanked

23.99

Muud mujal klassifitseerimata mittemetalsetest mineraalidest tooted

23.99.1

Muud mujal klassifitseerimata mittemetalsetest mineraalidest tooted

23.99.11

Töödeldud asbestkiud; segud asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; neist segudest või asbestist tooted; hõõrdematerjalid piduritele, siduritele jms, monteerimata

23.99.12

Asfaldist jms materjalist tooted

23.99.13

Bituumensegud, milles on kasutatud looduslikku või tehiskivi ja sideainena bituumenit, looduslikku asfalti või nendega seotud aineid

23.99.14

Tehisgrafiit; kolloidne või poolkolloidne grafiit; grafiidil või muul süsinikul põhinevad tooted pooltoodetena

23.99.15

Tehiskorund

23.99.19

Mujal klassifitseerimata mittemetalsetest mineraalidest tooted

23.99.9

Mujal klassifitseerimata mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmisega seotud allhanked

23.99.99

Mujal klassifitseerimata mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmisega seotud allhanked

24

Metallid

24.1

Raud ja teras ning ferrosulamid

24.10

Raud ja teras ning ferrosulamid

24.10.1

Rauast ja terasest esmased materjalid

24.10.11

Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide ja muude esmasvormidena

24.10.12

Ferrosulamid

24.10.13

Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tükkidena, kuulikestena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tükkidena, kuulikestena vms kujul

24.10.14

Toormalmist, peegelmalmist või terasest graanulid ja pulber

24.10.2

Toorteras

24.10.21

Legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena ja legeerimata terasest pooltooted

24.10.22

Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena ja roostevabast terasest pooltooted

24.10.23

Muu legeerteras valuplokkidena või muude esmasvormidena ja muust legeerterasest pooltooted

24.10.3

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta terasest lehtvaltstooted

24.10.31

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta legeerimata terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.32

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta legeerimata terasest lehtvaltstooted laiusega alla 600 mm

24.10.33

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabast terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.34

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabast terasest lehtvaltstooted laiusega alla 600 mm

24.10.35

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta muust legeerterasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.36

Kuumvaltsitud, kuid edasise töötluseta muust legeerterasest lehtvaltstooted (v.a elektrotehnilisest räniterasest tooted) laiusega alla 600 mm

24.10.4

Külmvaltsitud, kuid edasise töötluseta terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.41

Külmvaltsitud, kuid edasise töötluseta legeerimata terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.42

Külmvaltsitud, kuid edasise töötluseta roostevabast terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.43

Külmvaltsitud, kuid edasise töötluseta muust legeerterasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.5

Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud terasest lehtvaltstooted ja kiirlõiketerasest ja elektrotehnilisest räniterasest lehtvaltstooted

24.10.51

Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud legeerimata terasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.52

Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud muust legeerterasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.53

Elektrotehnilisest räniterasest lehtvaltstooted laiusega vähemalt 600 mm

24.10.54

Elektrotehnilisest räniterasest lehtvaltstooted laiusega alla 600 mm

24.10.55

Kiirlõiketerasest lehtvaltstooted laiusega alla 600 mm

24.10.6

Kuumvaltsitud terasest varbmaterjal ja profiilteras

24.10.61

Legeerimata terasest kuumvaltsitud latid ja varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud

24.10.62

Muu terasest varbmaterjal, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata

24.10.63

Roostevabast terasest kuumvaltsitud latid ja varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud

24.10.64

Muu roostevabast terasest varbmaterjal, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata

24.10.65

Muust legeerterasest kuumvaltsitud latid ja varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud

24.10.66

Muu muust legeerterasest varbmaterjal, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata

24.10.67

Õõnsad puurvardad ja latid

24.10.7

Kuumtöödeldud terasest kujuprofiilid, terasest sulundkonstruktsioonid ning raudteede ja trammiteede terasest konstruktsioonielemendid

24.10.71

Legeerimata terasest kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasise töötluseta

24.10.72

Roostevabast terasest kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasise töötluseta

24.10.73

Muust legeerterasest kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasise töötluseta

24.10.74

Terasest sulundkonstruktsioonid ja keevitatud kujuprofiilid

24.10.75

Raudteede ja trammiteede terasest konstruktsioonielemendid

24.10.9

Raua, terase ja ferrosulamite tootmisega seotud allhanked

24.10.99

Raua, terase ja ferrosulamite tootmisega seotud allhanked

24.2

Terasest torud ja õõnesprofiilid ning toruliitmikud

24.20

Terasest torud ja õõnesprofiilid ning toruliitmikud

24.20.1

Õmbluseta terasest torud ja õõnesprofiilid

24.20.11

Õmbluseta terasest magistraaltorud nafta- ja gaasijuhtmete jaoks

24.20.12

Õmbluseta terasest manteltorud, ühendustorud ning puurtorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks

24.20.13

Muud ümmarguse ristlõikega terastorud

24.20.14

Mitteümmarguse ristlõikega terasest torud ja õõnesprofiilid

24.20.2

Ümmarguse ristlõikega keevitatud terastorud välisläbimõõduga üle 406,4 mm

24.20.21

Terasest, keevitatud magistraaltorud nafta- ja gaasijuhtmete jaoks, välisläbimõõduga üle 406,4 mm

24.20.22

Terasest, keevitatud mantel- ja ühendustorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga üle 406,4 mm

24.20.23

Muud ümmarguse ristlõikega keevitatud terastorud välisläbimõõduga üle 406,4 mm

24.20.24

Muud ümmarguse ristlõikega terastorud, näiteks lahtised, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud, välisläbimõõduga üle 406,4 mm

24.20.3

Keevitatud terastorud välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.31

Terasest, keevitatud magistraaltorud nafta- ja gaasijuhtmete jaoks, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.32

Keevitatud terastorud nafta- ja gaasipuuraukude jaoks, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.33

Ümmarguse ristlõikega keevitatud terastorud välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.34

Mitteümmarguse ristlõikega keevitatud terastorud välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.35

Muud terastorud, näiteks lahtised, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud, välisläbimõõduga kuni 406,4 mm

24.20.4

Mittevalatud terasest toruliitmikud

24.20.40

Mittevalatud terasest toruliitmikud

24.20.9

Terasest torude, õõnesprofiilide ja nende liitmike tootmisega seotud allhanked

24.20.99

Terasest torude, õõnesprofiilide ja nende liitmike tootmisega seotud allhanked

24.3

Muud esmatöödeldud terasest tooted

24.31

Külmtõmmatud vardad

24.31.1

Legeerimata terasest külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.10

Legeerimata terasest külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.2

Legeerterasest (v.a roostevabast terasest) külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.20

Legeerterasest (v.a roostevabast terasest) külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.3

Roostevabast terasest külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.30

Roostevabast terasest külmtõmmatud vardad ja täisprofiilid

24.31.9

Külmtõmmatud varraste tootmisega seotud allhanked

24.31.99

Külmtõmmatud varraste tootmisega seotud allhanked

24.32

Külmvaltsitud kitsad ribad

24.32.1

Külmvaltsitud terastooted katmata pinnaga, laiusega alla 600 mm

24.32.10

Külmvaltsitud terastooted katmata pinnaga, laiusega alla 600 mm

24.32.2

Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud külmvaltsitud terastooted laiusega alla 600 mm

24.32.20

Plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud külmvaltsitud terastooted laiusega alla 600 mm

24.32.9

Külmvaltsitud kitsaste ribade tootmisega seotud allhanked

24.32.99

Külmvaltsitud kitsaste ribade tootmisega seotud allhanked

24.33

Külmvormitud või külmpainutatud tooted

24.33.1

Külmvormitud või külmpainutatud kujuprofiilid

24.33.11

Legeerimata terasest külmvormitud või külmpainutatud kujuprofiilid

24.33.12

Roostevabast terasest külmvormitud või külmpainutatud kujuprofiilid

24.33.2

Legeerimata terasest gofreeritud plekk

24.33.20

Legeerimata terasest gofreeritud plekk

24.33.3

Pinnatud teraslehtedest kihilised paneelid

24.33.30

Pinnatud teraslehtedest kihilised paneelid

24.33.9

Külmvormitud või külmpainutatud toodete tootmisega seotud allhanked

24.33.99

Külmvormitud või külmpainutatud toodete tootmisega seotud allhanked

24.34

Külmtõmmatud traat

24.34.1

Külmtõmmatud traat

24.34.11

Legeerimata terasest külmtõmmatud traat

24.34.12

Roostevabast terasest külmtõmmatud traat

24.34.13

Muust legeerterasest külmtõmmatud traat

24.34.9

Külmtõmmatud traadi tootmisega seotud allhanked

24.34.99

Külmtõmmatud traadi tootmisega seotud allhanked

24.4

Väärismetallid ja muud mitteraudmetallid

24.41

Väärismetallid

24.41.1

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline hõbe

24.41.10

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline hõbe

24.41.2

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline kuld

24.41.20

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline kuld

24.41.3

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline plaatina

24.41.30

Survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbriline plaatina

24.41.4

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

24.41.40

Kullaga plakeeritud töötlemata või pooltöödeldud mitteväärismetallid või hõbe

24.41.5

Töötlemata või pooltöödeldud, hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid ja plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe või kuld

24.41.50

Töötlemata või pooltöödeldud, hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid ja plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe või kuld

24.41.9

Väärismetallide tootmisega seotud allhanked

24.41.99

Väärismetallide tootmisega seotud allhanked

24.42

Alumiinium

24.42.1

Survetöötlemata alumiinium; alumiiniumoksiid

24.42.11

Survetöötlemata alumiinium

24.42.12

Alumiiniumoksiid, v.a tehiskorund

24.42.2

Alumiiniumist või alumiiniumisulamitest pooltooted

24.42.21

Alumiiniumipulbrid ja -helbed

24.42.22

Alumiiniumvardad, -latid ja -profiilid

24.42.23

Alumiiniumtraat

24.42.24

Alumiiniumplaadid, -lehed ja -ribad paksusega üle 0,2 mm

24.42.25

Alumiiniumfoolium paksusega kuni 0,2 mm

24.42.26

Alumiiniumist torud ja toruliitmikud

24.42.9

Alumiiniumi tootmisega seotud allhanked

24.42.99

Alumiiniumi tootmisega seotud allhanked

24.43

Plii, tsink ja tina

24.43.1

Survetöötlemata plii, tsink ja tina

24.43.11

Survetöötlemata plii

24.43.12

Survetöötlemata tsink

24.43.13

Survetöötlemata tina

24.43.2

Pliist, tsingist ja tinast või nende sulamitest pooltooted

24.43.21

Pliiplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium; pliipulber ja -helbed

24.43.22

Tsingitolm, -pulbrid ja -helbed

24.43.23

Tsinkvardad, -latid, -profiilid ja -traat; tsinkplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium

24.43.24

Tinavardad, -latid, -profiilid ja -traat

24.43.9

Plii, tsingi ja tina tootmisega seotud allhanked

24.43.99

Plii, tsingi ja tina tootmisega seotud allhanked

24.44

Vask

24.44.1

Survetöötlemata vask; vasekivi; tsemenditud vask

24.44.11

Vasekivi; tsemenditud vask

24.44.12

Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüütiliseks rafineerimiseks

24.44.13

Survetöötlemata rafineeritud vask ja vasesulamid; vaseligatuurid

24.44.2

Vasest või vasesulamitest pooltooted

24.44.21

Vasepulber ja -helbed

24.44.22

Vaskvardad, -latid ja -profiilid

24.44.23

Vasktraat

24.44.24

Vaskplaadid, -lehed ja -ribad paksusega üle 0,15 mm

24.44.25

Vaskfoolium paksusega kuni 0,15 mm

24.44.26

Vasest torud ja toruliitmikud

24.44.9

Vase tootmisega seotud allhanked

24.44.99

Vase tootmisega seotud allhanked

24.45

Muud mitteraudmetallid

24.45.1

Survetöötlemata nikkel; niklitootmise vahesaadused

24.45.11

Survetöötlemata nikkel

24.45.12

Niklikivi, nikkeloksiidi aglomeraadid jm niklitootmise vahesaadused

24.45.2

Niklist või niklisulamitest pooltooted

24.45.21

Niklipulbrid ja -helbed

24.45.22

Nikkelvardad, -latid, -profiilid ja -traat

24.45.23

Nikkelplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium

24.45.24

Niklist torud ja toruliitmikud

24.45.3

Muud mitteraudmetallid ja tooted nendest; metallkeraamika; metalle või metalliühendeid sisaldav tuhk ja jäägid

24.45.30

Muud mitteraudmetallid ja tooted nendest; metallkeraamika; metalle või metalliühendeid sisaldav tuhk ja jäägid

24.45.9

Muude mitteraudmetallide tootmisega seotud allhanked

24.45.99

Muude mitteraudmetallide tootmisega seotud allhanked

24.46

Töödeldud tuumkütus

24.46.1

Looduslik uraan ja selle ühendid; looduslikku uraani või looduslikke uraaniühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud

24.46.10

Looduslik uraan ja selle ühendid; looduslikku uraani või looduslikke uraaniühendeid sisaldavad sulamid, pihustooted (sh metallkeraamika), keraamikatooted ja segud

24.46.9

Töödeldud tuumkütuse tootmisega seotud allhanked

24.46.99

Töödeldud tuumkütuse tootmisega seotud allhanked

24.5

Metallivaluteenused

24.51

Rauavaluteenused

24.51.1

Malmivaluteenused

24.51.11

Tempermalmivaluteenused

24.51.12

Keragrafiitmalmivaluteenused

24.51.13

Hallmalmivaluteenused

24.51.2

Valumalmist torud ja õõnesprofiilid

24.51.20

Valumalmist torud ja õõnesprofiilid

24.51.3

Valumalmist toruliitmikud

24.51.30

Valumalmist toruliitmikud

24.51.9

Valumalmi tootmisega seotud allhanked

24.51.99

Valumalmi tootmisega seotud allhanked

24.52

Terasevaluteenused

24.52.1

Terasevaluteenused

24.52.10

Terasevaluteenused

24.52.2

Tsentrifugaalvaluterasest torud

24.52.20

Tsentrifugaalvaluterasest torud

24.52.3

Valuterasest toruliitmikud

24.52.30

Valuterasest toruliitmikud

24.53

Kergmetallivaluteenused

24.53.1

Kergmetallivaluteenused

24.53.10

Kergmetallivaluteenused

24.54

Muude mitteraudmetallide valu teenused

24.54.1

Muude mitteraudmetallide valu teenused

24.54.10

Muude mitteraudmetallide valu teenused

25

Metalltooted, v.a masinad ja seadmed

25.1

Metallkonstruktsioonid

25.11

Metallkonstruktsioonid ja nende detailid

25.11.1

Kokkupandavad metallehitised

25.11.10

Kokkupandavad metallehitised

25.11.2

Metallkonstruktsioonid ja nende osad

25.11.21

Rauast või terasest sillad ja sillasektsioonid

25.11.22

Rauast või terasest tornid ja sõrestikmastid

25.11.23

Muud raud-, teras- või alumiiniumkonstruktsioonid ja -konstruktsiooniosad, -tahvlid, -vardad, -profiilid jms

25.11.9

Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisega seotud allhanked

25.11.99

Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmisega seotud allhanked

25.12

Metalluksed ja -aknad

25.12.1

Metalluksed, -piidad ja -lävepakud, metallaknad ja -raamid

25.12.10

Metalluksed, -piidad ja -lävepakud, metallaknad ja -raamid

25.12.9

Metalluste ja -akende tootmisega seotud allhanked

25.12.99

Metalluste ja -akende tootmisega seotud allhanked

25.2

Metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid

25.21

Keskkütteradiaatorid ja kuumaveekatlad

25.21.1

Keskkütteradiaatorid ja kuumaveekatlad

25.21.11

Rauast või terasest mitteelektrilised keskkütteradiaatorid

25.21.12

Keskkütte-kuumaveekatlad või madalrõhuaurukatlad

25.21.13

Keskküttekatelde osad

25.21.9

Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmisega seotud allhanked

25.21.99

Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmisega seotud allhanked

25.29

Muud metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid

25.29.1

Muud metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid

25.29.11

Raud, teras- või alumiiniumreservuaarid, -paagid, -tsisternid jms -mahutid (v.a suru- või veeldatud gaasi jaoks) mahuga üle 300 liitri, mehaaniliste ja soojustehniliste seadmeteta

25.29.12

Metallist suru- või veeldatud gaasi konteinerid

25.29.9

Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmisega seotud allhanked

25.29.99

Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmisega seotud allhanked

25.3

Aurukatlad, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

25.30

Aurukatlad, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

25.30.1

Aurukatlad ja nende osad

25.30.11

Veeauru või muu vedeliku auru tootvad katlad; ülekuumendatud vee katlad

25.30.12

Katelde abiseadmed; aurujõuseadmete kondensaatorid

25.30.13

Aurukatelde osad

25.30.2

Tuumareaktorid ja nende osad

25.30.21

Tuumareaktorid, v.a isotoopseparaatorid

25.30.22

Tuumareaktorite, v.a isotoopseparaatorite osad

25.30.9

Aurukatelde (v.a keskkütte-kuumaveekatelde) tootmisega seotud allhanked

25.30.99

Aurukatelde (v.a keskkütte-kuumaveekatelde) tootmisega seotud allhanked

25.4

Relvad ja laskemoon

25.40

Relvad ja laskemoon

25.40.1

Relvad ja laskemoon ning nende osad

25.40.11

Sõjaväerelvad, v.a revolvrid, püstolid jms

25.40.12

Revolvrid, püstolid, muud mittesõjalise otstarbega tulirelvad jms seadmed

25.40.13

Pommid, raketid jms sõjamoon; padrunid, muu laskemoon ja lendkehad ning nende osad

25.40.14

Sõjaväerelvade ja muude relvade osad

25.40.9

Relvade ja laskemoona tootmisega seotud allhanked

25.40.99

Relvade ja laskemoona tootmisega seotud allhanked

25.5

Metallide sepistamise, pressimise, stantsimise ja valtsimise teenused; pulbermetallurgia

25.50

Metallide sepistamise, pressimise, stantsimise ja valtsimise teenused; pulbermetallurgia

25.50.1

Metallide sepistamise, pressimise, stantsimise ja valtsimise teenused

25.50.11

Metallide sepistamise teenused

25.50.12

Metallide stantsimise teenused

25.50.13

Muud metallide vormimise teenused

25.50.2

Pulbermetallurgia

25.50.20

Pulbermetallurgia

25.6

Metallitöötlus- ja -pindamisteenused; metallide mehaanilise töötlemise teenused

25.61

Metallitöötlus- ja -pindamisteenused

25.61.1

Metallipindamisteenused

25.61.11

Metalli metalliga pindamise teenused

25.61.12

Metalli mittemetalliga pindamise teenused

25.61.2

Muud metallitöötlusteenused

25.61.21

Metallide kuumtöötluse teenused, v.a metallipindamisteenused

25.61.22

Muud metallipinnatöötlusteenused

25.62

Metallide mehhaanilise töötlemise teenused

25.62.1

Metallosade treimise teenused

25.62.10

Metallosade treimise teenused

25.62.2

Muud metallide mehaanilise töötlemise teenused

25.62.20

Muud metallide mehaanilise töötlemise teenused

25.7

Lõikeriistad, tööriistad ja rauakaubad

25.71

Lõikeriistad

25.71.1

Lõikeriistad

25.71.11

Noad (v.a masinate jaoks), käärid ja nende lõiketerad

25.71.12

Habemenoad, terapardlid ja nende terad, sh terade toorikud lintidena

25.71.13

Muud lõikeriistad; maniküüri- ja pediküürikomplektid ning -tarbed

25.71.14

Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed

25.71.15

Mõõgad, pistodad, täägid, odad jm külmrelvad ning nende osad

25.71.9

Lõikeriistade tootmisega seotud allhanked

25.71.99

Lõikeriistade tootmisega seotud allhanked

25.72

Lukud ja hinged

25.72.1

Lukud ja hinged

25.72.11

Mitteväärismetallist tabalukud, mootorsõidukite lukud ja mööblilukud

25.72.12

Muud mitteväärismetallist lukud

25.72.13

Kremoonid ja kremoonidega raamid koos lukkudega; nende osad

25.72.14

Mitteväärismetallist hinged, kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite, uste, akende, mööbli jms jaoks

25.72.9

Lukkude ja hingede tootmisega seotud allhanked

25.72.99

Lukkude ja hingede tootmisega seotud allhanked

25.73

Tööriistad

25.73.1

Käsi-tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

25.73.10

Käsi-tööriistad põllu-, aia- ja metsatööde tegemiseks

25.73.2

Käsisaed; mitmesugused saelehed

25.73.20

Käsisaed; mitmesugused saelehed

25.73.3

Muud käsi-tööriistad

25.73.30

Muud käsi-tööriistad

25.73.4

Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks

25.73.40

Vahetatavad tööinstrumendid käsi-tööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks

25.73.5

Valuvormid; metallivalu vormikastid; vormialused; valumudelid

25.73.50

Valuvormid; metallivalu vormikastid; vormialused; valumudelid

25.73.6

Muud tööriistad

25.73.60

Muud tööriistad

25.73.9

Tööriistade tootmisega seotud allhanked

25.73.99

Tööriistade tootmisega seotud allhanked

25.9

Muud metalltooted

25.91

Terasvaadid jms mahutid

25.91.1

Terasvaadid jms mahutid

25.91.11

Rauast või terasest paagid, vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga vähemalt 50 l, kuid mitte üle 300 l, mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta

25.91.12

Rauast või terasest paagid, vaadid, trumlid, konservikarbid (v.a jootmise või valtsimise teel suletavad), kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga alla 50 l, mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta

25.91.9

Terasvaatide jms mahutite tootmisega seotud allhanked

25.91.99

Terasvaatide jms mahutite tootmisega seotud allhanked

25.92

Metallist kergtaara

25.92.1

Metallist kergtaara

25.92.11

Jootmise või valtsimise teel suletavad rauast või terasest konservikarbid mahuga alla 50 liitri

25.92.12

Alumiiniumist vaadid, trumlid, konservikarbid, kastid jms mahutid mis tahes ainete jaoks (v.a gaas) mahuga kuni 300 liitrit

25.92.13

Mitteväärismetallist kroonkorgid, punnid ja kaaned

25.92.9

Metallist kergtaara tootmisega seotud allhanked

25.92.99

Metallist kergtaara tootmisega seotud allhanked

25.93

Traattooted, -ketid ja -vedrud

25.93.1

Traattooted, -ketid ja -vedrud

25.93.11

Rauast või terasest keerutatud traat, trossid, põimitud lint, tropid jms tooted, elektriisolatsioonita

25.93.12

Rauast või terasest okastraat; vasest või alumiiniumist keerutatud traat, trossid, põimitud lint jms tooted, elektriisolatsioonita

25.93.13

Raud-, teras- või vasktraadist riie, võred, võrgud ja tarad; rauast, terasest või vasest laialivenitatud metallvõrk

25.93.14

Naelad, tihvtid, rõhknaelad, klambrid jms tooted

25.93.15

Räbustiga kaetud või räbustist südamikuga traat, latid, torud, plaadid, elektroodid

25.93.16

Rauast või terasest vedrud ja vedrulehed; vaskvedrud

25.93.17

Ketid (v.a liigendketid) ja nende osad

25.93.18

Rauast või terasest õmblusnõelad, kudumisvardad, läbitõmbenõelad, heegelnõelad, tikkimisstiletid jms käsitöövahendid; mujal klassifitseerimata, rauast või terasest haaknõelad ja nööpnõelad

25.93.9

Traattoodete, -kettide ja -vedrude tootmisega seotud allhanked

25.93.99

Traattoodete, -kettide ja -vedrude tootmisega seotud allhanked

25.94

Kinnituselemendid, keermestatud tooted

25.94.1

Kinnituselemendid, keermestatud tooted

25.94.11

Mujal klassifitseerimata rauast või terasest keermestatud kinnituselemendid

25.94.12

Mujal klassifitseerimata rauast või terasest keermestamata kinnituselemendid

25.94.13

Vasest keermestamata ja keermestatud kinnituselemendid

25.94.9

Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmisega seotud allhanked

25.94.99

Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmisega seotud allhanked

25.99

Muud mujal klassifitseerimata metalltooted

25.99.1

Metallist vannitoa- ja köögitarbed

25.99.11

Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist kraanikausid, vannid jm sanitaarseadmed ning nende osad

25.99.12

Rauast, terasest, vasest või alumiiniumist laua-, köögi- ja majatarbed ning nende osad

25.99.2

Muud mitteväärismetallist tooted

25.99.21

Mitteväärismetallist soomustatud või tugevdatud seifid, kapid ja uksed, üüriseifid, raha- ja dokumendikastid jms tooted

25.99.22

Mitteväärismetallist paberikarbid ja -alused, pliiatsikarbid, templialused jms bürootarbed ja -sisseseade, v.a büroomööbel

25.99.23

Köitjate ja mappide mitteväärismetallist detailid ja furnituur, kirjaklambrid jms bürootarbed, mitteväärismetallist klambrid plokkidena

25.99.24

Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused ning foto-, pildiraamid jms raamid ning peeglid

25.99.25

Mitteväärismetallist haagid, haakidega raamid, klambrid, pandlad, konksud, aasad, öösid jms rõivaste, jalatsite, varikatuste, käekottide, reisitarvete jm valmistoodete juures kasutatavad detailid; mitteväärismetallist toru- või harkneedid; mitteväärismetallist helmed ja litrid

25.99.26

Laeva- või paadikruvid ja nende labad

25.99.29

Muud mujal klassifitseerimata mitteväärismetalltooted

25.99.9

Mujal klassifitseerimata metalltoodete tootmisega seotud allhanked

25.99.99

Mujal klassifitseerimata metalltoodete tootmisega seotud allhanked

26

Arvutid, elektroonika- ja optikaseadmed

26.1

Elektroonikakomponendid ja -plaadid

26.11

Elektroonikakomponendid

26.11.1

Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlambid, sh elektronkiiretorud

26.11.11

Telerite kineskoobid; telekaamerate kineskoobid; muud elektronkiiretorud

26.11.12

Magnetronid, klüstronid, ülikõrgsageduslikud elektronlambid jm elektronlambid

26.11.2

Dioodid ja transistorid

26.11.21

Dioodid; transistorid; türistorid, diiakid ja triiakid

26.11.22

Pooljuhtseadised; valgusdioodid; alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid; nende osad

26.11.3

Elektroonilised integraallülitused

26.11.30

Elektroonilised integraallülitused

26.11.4

Mujal klassifitseerimata elektronlampide jm elektroonikakomponentide osad

26.11.40

Mujal klassifitseerimata elektronlampide jm elektroonikakomponentide osad

26.11.5

Laadimata (ilma trükklülituseta) trükkplaadid

26.11.50

Laadimata (ilma trükklülituseta) trükkplaadid

26.11.9

Elektrooniliste integraallülituste valmistamisega seotud teenused; elektroonikakomponentide tootmisega seotud allhanked

26.11.91

Elektrooniliste integraallülituste valmistamisega seotud teenused

26.11.99

Elektroonikakomponentide tootmisega seotud allhanked

26.12

Laetud elektronplaadid

26.12.1

Laetud trükkplaadid

26.12.10

Laetud trükkplaadid

26.12.2

Arvutite heli-, video-, võrgu- jm kaardid

26.12.20

Arvutite heli-, video-, võrgu- jm kaardid

26.12.3

Kiipkaardid

26.12.30

Kiipkaardid

26.12.9

Trükkplaatide valmistamisega seotud teenused; laetud elektronplaatide tootmisega seotud allhanked

26.12.91

Trükkplaatide valmistamise ja mikromoodulite koostega seotud teenused

26.12.99

Laetud elektronplaatide tootmisega seotud allhanked

26.2

Arvutid ja arvutite välisseadmed

26.20

Arvutid ja arvutite välisseadmed

26.20.1

Arvutid ja arvutite osad ning tarvikud

26.20.11

Kuni 10 kg kaaluvad kaasaskantavad andmetöötlusseadmed, näiteks sülearvutid; personaalsed digitaalmärkmikud jms arvutid

26.20.12

Kassaaparaadid, sularahaautomaadid jms arvutiga või võrku ühendatavad seadmed

26.20.13

Digitaalarvutid, mis sisaldavad ühes korpuses vähemalt kesktöötlusseadet ja ühildatud või ühildamata sisend- ja väljundseadet

26.20.14

Süsteemina esitatud digitaalarvutid

26.20.15

Muud digitaalarvutid, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses ühte või kahte järgmistest seadmetest: mäluseadmed, sisendseadmed, väljundseadmed

26.20.16

Sisend- või väljundseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ühes ja samas korpuses mäluseadmeid

26.20.17

Peamiselt arvutiga kasutatavad monitorid ja projektorid

26.20.18

Seadmed, mis täidavad kahte või enamat järgmistest funktsioonidest: printimine, skannimine, kopeerimine, faksimine

26.20.2

Mäluseadmed ja muud salvestusseadmed

26.20.21

Mäluseadmed

26.20.22

Pooljuht-püsisalvestid

26.20.3

Muud arvutiseadmed

26.20.30

Muud arvutiseadmed

26.20.4

Arvutiosad ja -tarvikud

26.20.40

Arvutiosad ja -tarvikud

26.20.9

Arvutite ja arvutite välisseadmete tootmise teenused; arvutite ja arvutite välisseadmete tootmisega seotud allhanked

26.20.91

Arvutite ja arvutite välisseadmete tootmise teenused

26.20.99

Arvutite ja arvutite välisseadmete tootmisega seotud allhanked

26.3

Sideseadmed

26.30

Sideseadmed

26.30.1

Raadio ja televisiooni saateaparatuur; telekaamerad

26.30.11

Vastuvõtuseadmega varustatud saateaparatuur

26.30.12

Vastuvõtuseadmeta saateaparatuur

26.30.13

Telekaamerad

26.30.2

Elektrilised tavatelefoni- ja telegraafiseadmed; videotelefonid

26.30.21

Traadita tavatelefonid

26.30.22

Mobiiltelefonid jm traadita võrgus töötavad telefonid

26.30.23

Muud telefoniaparaadid ja kõne, kujutiste või muude andmete edastamise/vastuvõtu aparaadid, sh seadmed suhtlemiseks traadiga või traadita võrgus (nt kohtvõrgus või laivõrgus)

26.30.3

Elektriliste telefoni- või telegraafiseadmete osad

26.30.30

Elektriliste telefoni- või telegraafiseadmete osad

26.30.4

Mitmesugused antennid ja reflektorid ning nende osad; raadio- ja televisioonivastuvõtjate ja -saatjate ning telekaamerate osad

26.30.40

Mitmesugused antennid ja reflektorid ning nende osad; raadio- ja televisioonivastuvõtjate ja -saatjate ning telekaamerate osad

26.30.5

Valve- või tuletõrjesignalisatsioonid jms seadmed

26.30.50

Valve- või tuletõrjesignalisatsioonid jms seadmed

26.30.6

Valve- või tuletõrjesignalisatsioonide jms seadmete osad

26.30.60

Valve- või tuletõrjesignalisatsioonide jms seadmete osad

26.30.9

Sideseadmete tootmisega seotud allhanked

26.30.99

Sideseadmete tootmisega seotud allhanked

26.4

Olmeelektroonika

26.40

Olmeelektroonika

26.40.1

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad

26.40.11

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad (v.a mootorsõidukitele), mis sisaldavad või ei sisalda helisalvestus- või -taasesitusseadmeid või kella

26.40.12

Ringhäälingu raadiovastuvõtjad (mootorsõidukitele), mis töötavad üksnes välisel energiaallikal

26.40.2

Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ringhäälingu raadiovastuvõtjat või heli- või videosalvestus- või -taasesitusseadmeid

26.40.20

Televisiooni vastuvõtuseadmed, mis sisaldavad või ei sisalda ringhäälingu raadiovastuvõtjat või heli- või videosalvestus- või -taasesitusseadmeid

26.40.3

Heli- ja videosalvestus- ning -taasesitusseadmed

26.40.31

Plaadimängijad, kassettpleierid jm helitaasesitusseadmed

26.40.32

Magnetofonid jm helisalvestusseadmed

26.40.33

Videokaamerad ja muud videosalvestus- ning -taasesitusseadmed

26.40.34

Televisioonivastuvõtjata monitorid ja projektorid, mida ei kasutata arvutisüsteemides

26.40.4

Mikrofonid, valjuhääldid, raadiotelefonside ja raadiotelegraafi vastuvõtuseadmed

26.40.41

Mikrofonid ja mikrofonijalad

26.40.42

Valjuhääldid; kõrvaklapid, kuularid ning mikrofoni ja valjuhääldi komplektid

26.40.43

Elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur

26.40.44

Mujal klassifitseerimata raadiotelefonside ja raadiotelegraafi vastuvõtuseadmed

26.40.5

Heli- ja videoseadmete osad

26.40.51

Heli- ja videoseadmete osad ja tarvikud

26.40.52

Raadiovastuvõtjate ja -saatjate osad

26.40.6

Videomängukonsoolid (mida kasutatakse koos televiisoriga või millel on omaette ekraan) jm kuvariga osavus- ja õnnemängud

26.40.60

Videomängukonsoolid (mida kasutatakse koos televiisoriga või millel on omaette ekraan) jm kuvariga osavus- ja õnnemängud

26.40.9

Olmeelektroonika tootmisega seotud allhanked

26.40.99

Olmeelektroonika tootmisega seotud allhanked

26.5

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad

26.51

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed

26.51.1

Navigatsiooni-, meteoroloogia-, geofüüsikariistad ja -seadmed jms

26.51.11

Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed

26.51.12

Teodoliidid ja tahhomeetrid; muud geodeesia-, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ning -seadmed

26.51.2

Radarseadmed ja raadionavigatsiooni abiseadmed

26.51.20

Radarseadmed ja raadionavigatsiooni abiseadmed

26.51.3

Täppiskaalud; joonestus- ja arvutusvahendid, pikkuse mõõtmise riistad jms

26.51.31

Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg

26.51.32

Joonestuslauad ja -masinad ning muud joonestus-, tähistus- ning arvutusvahendid

26.51.33

Mujal klassifitseerimata instrumendid käsitsi pikkuse mõõtmiseks (näiteks kruvikud ja nihikud)

26.51.4

Instrumendid elektriliste suuruste või ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks

26.51.41

Instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks

26.51.42

Elektronostsilloskoobid ja -ostsillograafid

26.51.43

Salvestusseadmeta instrumendid elektriliste suuruste mõõtmiseks

26.51.44

Telekommunikatsiooniinstrumendid ja -seadmed

26.51.45

Mujal klassifitseerimata instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrollimiseks

26.51.5

Instrumendid muude füüsikaliste omaduste kontrollimiseks

26.51.51

Hüdromeetrid, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid

26.51.52

Vedeliku või gaasi kulu, taseme, rõhu jm parameetrite mõõtmise või kontrollimise instrumendid

26.51.53

Mujal klassifitseerimata füüsikalise või keemilise analüüsi instrumendid ja seadmed

26.51.6

Muud mõõte-, kontroll- ja katseriistad ning -seadmed

26.51.61

Mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid) ja difraktsiooniseadmed

26.51.62

Masinad ja seadmed materjalide mehaaniliste omaduste määramiseks

26.51.63

Seadmed gaasi-, vedeliku- või elektrikulu või -tootmismahu mõõtmiseks

26.51.64

Pöörde- ja tootehulgaloendurid, taksomeetrid; kiirusmõõdikud ja tahhomeetrid

26.51.65

Automaatsed hüdraulilised või pneumaatilised reguleerimis- või kontrollinstrumendid ning -seadmed

26.51.66

Mujal klassifitseerimata mõõte- ja kontrollriistad, -seadmed ja -masinad

26.51.7

Termostaadid, manostaadid jm automaatsed reguleerimis- või kontrollinstrumendid ning -seadmed

26.51.70

Termostaadid, manostaadid jm automaatsed reguleerimis- või kontrollinstrumendid ning -seadmed

26.51.8

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniriistade ja -seadmete osad ja tarvikud

26.51.81

Radarseadmete ja raadionavigatsiooni abiseadmete osad

26.51.82

Rubriikidesse 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4  ja 26.51.5 kuuluvate toodete osad ja tarvikud; mikrotoomid; nende mujal klassifitseerimata osad

26.51.83

Mikroskoopide (v.a optiliste mikroskoopide) ja difraktsiooniseadmete osad ja tarvikud

26.51.84

Rubriikidesse 26.51.63  ja 26.51.64 kuuluvate toodete osad ja tarvikud

26.51.85

Rubriikidesse 26.51.65 , 26.51.66  ja 26.51.70 kuuluvate toodete osad ja tarvikud

26.51.86

Rubriikidesse 26.51.11  ja 26.51.62 kuuluvate instrumentide ja seadmete osad ja tarvikud

26.51.9

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmisega seotud allhanked

26.51.99

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmisega seotud allhanked

26.52

Kellad

26.52.1

Kellad, v.a nende mehhanismid ja osad

26.52.11

Väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist korpusega käekellad ja taskukellad

26.52.12

Muud käekellad, taskukellad jm kellad, sh stopperid

26.52.13

Armatuurlaua kellad jms sõidukite kellad

26.52.14

Mehhaanilised käekellad; äratuskellad ja seinakellad; muud kellad

26.52.2

Kellamehhanismid ja -osad

26.52.21

Kellamehhanismid

26.52.22

Kellakorpused ja nende osad

26.52.23

Muud kellade osad

26.52.24

Ajaregistraatorid, ajasalvestusseadmed, parkimisautomaadid; kellamehhanismiga aeglülitid

26.52.9

Kellade tootmisega seotud allhanked

26.52.99

Kellade tootmisega seotud allhanked

26.6

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed

26.60

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed

26.60.1

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed

26.60.11

Röntgeni-, alfa-, beeta- ja gammakiirgusel töötav aparatuur

26.60.12

Meditsiinis kasutatav elektridiagnostiline aparatuur

26.60.13

Meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias kasutatav ultraviolett- või infrapunakiirgusel töötav aparatuur

26.60.14

Südamerütmiaparaadid; kuuldeaparaadid

26.60.9

Meditsiinitehnika tootmise teenused; kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmete tootmisega seotud allhanked

26.60.91

Meditsiinitehnika tootmise teenused

26.60.99

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmete tootmisega seotud allhanked

26.7

Optika- ja fotoseadmed

26.70

Optika- ja fotoseadmed

26.70.1

Fotoseadmed ja nende osad

26.70.11

Kaamerate, projektorite ning fotosuurendus- ja -vähendusaparaatide objektiivid

26.70.12

Kaamerad trükiplaatide või -silindrite valmistamiseks; kaamerad dokumentide jäädvustamiseks mikrofilmile, mikrofišile jms

26.70.13

Digitaalkaamerad

26.70.14

Kiirfotokaamerad jm kaamerad

26.70.15

Kinokaamerad

26.70.16

Kinoprojektorid

26.70.19

Muud fotoseadmed; fotoseadmete osad ja tarvikud

26.70.2

Muud optikaseadmed ja nende osad

26.70.21

Polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; monteeritud või monteerimata läätsed, prismad, peeglid jm optikaseadised (v.a samalaadsed optiliselt töötlemata klaasist tooted), v.a kaameratele, projektoritele ning fotosuurendus- ja -vähendusaparaatidele

26.70.22

Binoklid, pikksilmad jm optilised teleskoobid; muud astronoomilised instrumendid; optilised mikroskoobid

26.70.23

Vedelkristallseadmed; laserid, v.a laserdioodid; muud mujal klassifitseerimata optikaseadmed ja -riistad

26.70.24

Optilised mõõte- ja kontrollseadmed ja -instrumendid

26.70.25

Binoklite, pikksilmade jm optiliste teleskoopide, muude astronoomiliste instrumentide ja optiliste mikroskoopide osad ja tarvikud

26.70.26

Vedelkristallseadmete, laserite (v.a laserdioodide) ja muude mujal klassifitseerimata optikaseadmete ja -riistade osad ja tarvikud

26.70.9

Optika- ja fotoseadmete tootmisega seotud allhanked

26.70.99

Optika- ja fotoseadmete tootmisega seotud allhanked

26.8

Magnet- ja optilised andmekandjad

26.80

Magnet- ja optilised andmekandjad

26.80.1

Magnet- ja optilised andmekandjad

26.80.11

Salvestuseta magnetandmekandjad, v.a magnetribaga kaardid

26.80.12

Salvestuseta optilised andmekandjad

26.80.13

Muud andmekandjad, sh matriitsid ja vormid ketaste valmistamiseks

26.80.14

Magnetribaga kaardid

26.80.9

Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmisega seotud allhanked

26.80.99

Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmisega seotud allhanked

27

Elektriseadmed

27.1

Elektrimootorid, -generaatorid, trafod ja jaotusseadmed ning juhtaparatuur

27.11

Elektrimootorid, -generaatorid ja trafod

27.11.1

Mootorid võimsusega kuni 37,5 W; muud alalisvoolumootorid; alalisvoolugeneraatorid

27.11.10

Mootorid võimsusega kuni 37,5 W; muud alalisvoolumootorid; alalisvoolugeneraatorid

27.11.2

Universaalsed vahelduv- ja alalisvoolumootorid võimsusega üle 37,5 W; muud vahelduvvoolumootorid; vahelduvvoolugeneraatorid

27.11.21

Universaalsed vahelduv- ja alalisvoolumootorid võimsusega üle 37,5 W

27.11.22

Ühefaasilised vahelduvvoolumootorid

27.11.23

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid võimsusega kuni 750 W

27.11.24

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid võimsusega üle 750 W, kuid mitte üle 75 kW

27.11.25

Mitmefaasilised vahelduvvoolumootorid võimsusega üle 75 kW

27.11.26

Vahelduvvoolugeneraatorid

27.11.3

Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid

27.11.31

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga generaatorseadmed

27.11.32

Sädesüütemootoriga generaatorseadmed; muud generaatorseadmed; pöörlevad elektrimuundurid

27.11.4

Voolutrafod

27.11.41

Vedela dielektrikuga täidetud trafod

27.11.42

Muud trafod võimsusega kuni 16 kVA

27.11.43

Muud trafod võimsusega üle 16 kVA

27.11.5

Lahenduslampide või -torude liiteseadised; muud induktiivpoolid

27.11.50

Lahenduslampide või -torude liiteseadised; muud induktiivpoolid

27.11.6

Elektrimootorite, generaatorite ja trafode osad

27.11.61

Elektrimootorite ja generaatorite osad

27.11.62

Trafode ja induktiivpoolide osad

27.11.9

Elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmisega seotud allhanked

27.11.99

Elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmisega seotud allhanked

27.12

Elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur

27.12.1

Elektrilised lülitus- ja kaitseseadmed vooluahelatele pingega üle 1 000  V

27.12.10

Elektrilised lülitus- ja kaitseseadmed vooluahelatele pingega üle 1 000  V

27.12.2

Elektrilised lülitus- ja kaitseseadmed vooluahelatele pingega kuni 1 000  V

27.12.21

Sulavkaitsmed pingele kuni 1 000  V

27.12.22

Automaatsed kaitselülitid pingele kuni 1 000  V

27.12.23

Mujal klassifitseerimata kaitseseadmed vooluahelatele, pingele kuni 1 000  V

27.12.24

Releed pingele kuni 1 000  V

27.12.3

Elektrikilbid

27.12.31

Elektriliste lülitus- või kaitseseadmetega varustatud elektrikilbid jm paneelid pingele kuni 1 000  V

27.12.32

Elektriliste lülitus- või kaitseseadmetega varustatud elektrikilbid jm paneelid pingele üle 1 000  V

27.12.4

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri osad

27.12.40

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri osad

27.12.9

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmisega seotud allhanked

27.12.99

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmisega seotud allhanked

27.2

Patareid ja akud

27.20

Patareid ja akud

27.20.1

Primaarelemendid ja -patareid ning nende osad

27.20.11

Primaarelemendid ja -patareid

27.20.12

Primaarelementide ja -patareide osad

27.20.2

Elektriakud ja nende osad

27.20.21

Pliiakud kolbmootorite käivitamiseks

27.20.22

Pliiakud, v.a kolbmootorite käivitamiseks

27.20.23

Kaadmiumnikkel-, nikkel-metallhüdriid-, liitiumioon-, liitiumpolümeer-, raudnikkelakud jm elektriakud

27.20.24

Elektriakude osad, sh separaatorid

27.20.9

Patareide ja akude tootmisega seotud allhanked

27.20.99

Patareide ja akude tootmisega seotud allhanked

27.3

Juhtmed ja juhtmete paigaldustarvikud

27.31

Kiudoptilised kaablid

27.31.1

Kiudoptilised kaablid

27.31.11

Individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid

27.31.12

Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.a individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid)

27.31.9

Kiudoptiliste kaablite tootmisega seotud allhanked

27.31.99

Kiudoptiliste kaablite tootmisega seotud allhanked

27.32

Muud elektroonika- ja elektrijuhtmed ning -kaablid

27.32.1

Muud elektroonika- ja elektrijuhtmed ning -kaablid

27.32.11

Isoleeritud mähisetraat

27.32.12

Koaksiaalkaabel jm koaksiaalsed elektrijuhtmed

27.32.13

Muud elektrijuhtmed pingele kuni 1 000  V

27.32.14

Muud elektrijuhtmed pingele üle 1 000  V

27.32.9

Muude elektroonika- ja elektrijuhtmete ning -kaablite tootmisega seotud allhanked

27.32.99

Muude elektroonika- ja elektrijuhtmete ning -kaablite tootmisega seotud allhanked

27.33

Juhtmepaigaldustarvikud

27.33.1

Juhtmepaigaldustarvikud

27.33.11

Lülitid pingele kuni 1 000  V

27.33.12

Lambipesad pingele kuni 1 000  V

27.33.13

Pistikud, pistikupesad jm mujal klassifitseerimata lülitus- ja kaitseseadmed

27.33.14

Plastist elektriisolatsioonivahendid

27.33.9

Juhtmepaigaldustarvikute tootmisega seotud allhanked

27.33.99

Juhtmepaigaldustarvikute tootmisega seotud allhanked

27.4

Elektrivalgustid

27.40

Elektrivalgustid

27.40.1

Hõõglambid ja lahenduslambid; kaarlambid

27.40.11

Suundvalguslambid

27.40.12

Volfram-halogeenhõõglambid, v.a ultraviolett- või infrapunalambid

27.40.13

Mujal klassifitseerimata hõõglambid võimsusega kuni 200 W, pingele üle 100 V

27.40.14

Mujal klassifitseerimata hõõglambid

27.40.15

Lahenduslambid; ultraviolett- ja infrapunalambid; kaarlambid

27.40.2

Lambid ja valgustid

27.40.21

Kuivpatareil, akul, magneetol töötavad kantavad elektrivalgustid

27.40.22

Elektrilised laua-, öö- või põrandalambid

27.40.23

Mitteelektrilised lambid ja valgustid

27.40.24

Sisevalgustusega sildid, valgustablood jms

27.40.25

Lühtrid jm elektrilised lae- ja seinavalgustid

27.40.3

Muud lambid ja valgustid

27.40.30

Muud lambid ja valgustid

27.40.4

Lampide ja valgustusseadmete osad

27.40.41

Hõõglampide ja lahenduslampide osad

27.40.42

Lampide ja valgustite osad

27.40.9

Elektrivalgustite tootmisega seotud allhanked

27.40.99

Elektrivalgustite tootmisega seotud allhanked

27.5

Kodumasinad

27.51

Elektrilised kodumasinad

27.51.1

Külmikud ja sügavkülmikud; pesumasinad; elektritekid; ventilaatorid

27.51.11

Kodumajapidamises kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud

27.51.12

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad

27.51.13

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja kuivatid

27.51.14

Elektritekid

27.51.15

Kodumajapidamises kasutatavad ventilaatorid ning ventilatsiooni- ja retsirkulatsiooniseadmed

27.51.2

Muud mujal klassifitseerimata elektrilised kodumasinad

27.51.21

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised kodumasinad

27.51.22

Sisseehitatud elektrimootoriga pardlid, epilaatorid ja juukselõikusmasinad

27.51.23

Elektrotermilised juuksuriseadmed ja kätekuivatid; elektritriikrauad

27.51.24

Muud elektrotermilised seadmed

27.51.25

Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelkuumutid

27.51.26

Elektriseadmed ruumide kütmiseks või pinnase soojendamiseks

27.51.27

Mikrolaineahjud

27.51.28

Muud ahjud; elektripliidid, keedu- ja kuumutusplaadid; elektrigrillid ja -röstrid

27.51.29

Elektrilised kütteregulaatorid

27.51.3

Elektriliste kodumasinate osad

27.51.30

Elektriliste kodumasinate osad

27.51.9

Elektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked

27.51.99

Elektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked

27.52

Mitteelektrilised kodumasinad

27.52.1

Kodumajapidamises kasutatavad mitteelektrilised toiduvalmistamis- ja kütteseadmed

27.52.11

Kodumajapidamises kasutatavad mitteelektrilised rauast, terasest või vasest toiduvalmistamis- ja kütteseadmed

27.52.12

Muud kodumasinad, mis toimivad gaaskütusel või nii gaaskütusel kui ka muul vedel- või tahkekütusel

27.52.13

Mujal klassifitseerimata rauast või terasest mitteelektrilised õhukuumendid ja kuuma õhu jaotusseadmed

27.52.14

Mitteelektrilised kiir- või mahtboilerid

27.52.2

Ahjude, pliitide, soojendusplaatide jms mitteelektriliste kodumasinate osad

27.52.20

Ahjude, pliitide, soojendusplaatide jms mitteelektriliste kodumasinate osad

27.52.9

Mitteelektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked

27.52.99

Mitteelektriliste kodumasinate tootmisega seotud allhanked

27.9

Muud elektriseadmed

27.90

Muud elektriseadmed

27.90.1

Muud elektriseadmed ja nende osad

27.90.11

Iseseisva funktsiooniga elektrimasinad ja -seadmed

27.90.12

Elektriisolaatorid; elektrimasinate ja -seadmete isolatsioonivahendid; isoleertorud

27.90.13

Süsielektroodid jm grafiidist või muust süsiniku erimist elektrotehnikatooted

27.90.2

Vedelkristallseadmete või valgusdioodidega näidikupaneelid; elektrilised heli- või visuaalsignalisatsiooniaparaadid

27.90.20

Vedelkristallseadmete või valgusdioodidega näidikupaneelid; elektrilised heli- või visuaalsignalisatsiooniaparaadid

27.90.3

Pehme- ja kõvajoodisega jootmise või keevitamise seadmed ja aparaadid; pindkarastus- ja kuumpihustusseadmed ja -aparaadid

27.90.31

Elektriseadmed ja -aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks; elektriseadmed ja -aparaadid metallide või paagutatud metallkarbiidide kuumpihustamiseks

27.90.32

Pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks kasutatavate elektriseadmete ja -aparaatide osad; metallide või paagutatud metallkarbiidide kuumpihustamiseks kasutatavate elektriseadmete ja -aparaatide osad

27.90.33

Muude elektriseadmete osad; mujal klassifitseerimata seadmete või aparaatide elektrilised osad

27.90.4

Muud mujal klassifitseerimata elektriseadmed

27.90.41

Inverterid, alaldid, muundurid

27.90.42

Kütuseelemendid

27.90.43

Liigpingepiirikud pingele üle 1 000  V

27.90.44

Elektriseadmete juhtmed, pikendusjuhtmed ja muud isoleeritud juhtme ja pistikühendustega juhtmekomplektid

27.90.45

Elektromagnetid; elektromagnetilised kinnitusseadmed ja elektromagnetpidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed; elektrikiirendid; elektrilised signaaligeneraatorid ja muud mujal klassifitseerimata elektriseadmed

27.90.5

Elektrikondensaatorid

27.90.51

Püsimahtuvusega elektrikondensaatorid, kasutamiseks sagedustel 50/60 Hz ning reaktiivvõimsusel vähemalt 0,5 kvar

27.90.52

Muud püsimahtuvusega kondensaatorid

27.90.53

Reguleeritava või muudetava mahtuvusega kondensaatorid

27.90.6

Elektritakistid, v.a kütteregulaatorid

27.90.60

Elektritakistid, v.a kütteregulaatorid

27.90.7

Raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed

27.90.70

Raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed

27.90.8

Elektrikondensaatorite, elektritakistite, reostaatide ja potentsiomeetrite osad

27.90.81

Elektrikondensaatorite osad

27.90.82

Elektritakistite, reostaatide ja potentsiomeetrite osad

27.90.9

Muude elektriseadmete tootmisega seotud allhanked

27.90.99

Muude elektriseadmete tootmisega seotud allhanked

28

Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed

28.1

Üldmasinad

28.11

Mootorid ja turbiinid, v.a õhusõidukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid

28.11.1

Mootorid, v.a õhusõidukite, sõidukite ja mootorrataste mootorid

28.11.11

Ujuvvahendite päramootorid

28.11.12

Ujuvvahendite sädesüütemootorid; muud mootorid

28.11.13

Muud survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid

28.11.2

Turbiinid

28.11.21

Auruturbiinid

28.11.22

Veeturbiinid ja vesirattad

28.11.23

Gaasiturbiinid, v.a turboreaktiivmootorid ja turbopropellermootorid

28.11.24

Tuuleturbiinid

28.11.3

Turbiinide osad

28.11.31

Auruturbiinide osad

28.11.32

Veeturbiinide ja vesirataste osad, sh regulaatorid

28.11.33

Gaasiturbiinide, v.a turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad

28.11.4

Mootorite osad

28.11.41

Sädesüütega sisepõlemismootorite, v.a õhusõidukite mootorite osad

28.11.42

Mujal klassifitseerimata mootorite osad

28.11.9

Mootorite ja turbiinide, v.a õhusõidukite, sõidukite ja mootorrataste mootorite tootmisega seotud allhanked

28.11.99

Mootorite ja turbiinide, v.a õhusõidukite, sõidukite ja mootorrataste mootorite tootmisega seotud allhanked

28.12

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmed

28.12.1

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmed, v.a nende osad

28.12.11

Lineaarsed hüdraulilised ja pneumaatilised mootorid (silindrid)

28.12.12

Pöörlevad hüdraulilised ja pneumaatilised mootorid

28.12.13

Hüdraulilised pumbad

28.12.14

Hüdraulilised ja pneumaatilised klapid

28.12.15

Hüdraulilised koostud

28.12.16

Hüdraulilised süsteemid

28.12.2

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmete osad

28.12.20

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmete osad

28.12.9

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmete tootmisega seotud allhanked

28.12.99

Hüdraulika- ja pneumaatikaseadmete tootmisega seotud allhanked

28.13

Muud pumbad ja kompressorid

28.13.1

Vedelikupumbad; vedelikutõstukid

28.13.11

Pumbad kütuse, määrdeainete, jahutusvahendite ja betooni jaoks

28.13.12

Muud tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega vedelikupumbad

28.13.13

Muud rootorpumbad vedelike jaoks

28.13.14

Muud tsentrifugaalpumbad vedelike jaoks; muud pumbad

28.13.2

Õhu- või vaakumpumbad; õhu- ja muud gaasikompressorid

28.13.21

Vaakumpumbad

28.13.22

Käsi- ja jalg-õhupumbad

28.13.23

Külmutusseadmete kompressorid

28.13.24

Pukseerimiseks ratastega šassiile paigaldatud õhukompressorid

28.13.25

Turbokompressorid

28.13.26

Tööorgani vahelduvsuunalise liikumisega kompressorid

28.13.27

Ühe või mitme võlliga rootor-kompressorid

28.13.28

Muud kompressorid

28.13.3

Pumpade ja kompressorite osad

28.13.31

Pumpade osad; vedelikutõstukite osad

28.13.32

Õhu- või vaakumpumpade, õhu- või gaasikompressorite, ventilaatorite ja tõmbekappide osad

28.13.9

Muude pumpade ja kompressorite tootmisega seotud allhanked

28.13.99

Muude pumpade ja kompressorite tootmisega seotud allhanked

28.14

Muud kraanid ja ventiilid

28.14.1

Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torude, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks

28.14.11

Rõhuvähendus-, reguleerimis-, tagasilöögi- ja ohutusventiilid ning -klapid

28.14.12

Valamute, kraanikausside, bideede, veepaakide, vannide jms kraanid, klapid, ventiilid; keskkütteradiaatorite ventiilid

28.14.13

Protsesside reguleerimise ventiilid, sulgventiilid, otsevooluventiilid jm ventiilid

28.14.2

Kraanide, ventiilide jms toodete osad

28.14.20

Kraanide, ventiilide jms toodete osad

28.14.9

Muude kraanide ja ventiilide tootmisega seotud allhanked

28.14.99

Muude kraanide ja ventiilide tootmisega seotud allhanked

28.15

Laagrid, ajamid, hammasülekanded ja ülekandeelemendid

28.15.1

Kuul- ja rull-laagrid

28.15.10

Kuul- ja rull-laagrid

28.15.2

Muud laagrid, ajamid, hammasülekanded ja ülekandeelemendid

28.15.21

Rauast või terasest liigendketid

28.15.22

Ülekandevõllid (sh nukk- ja väntvõllid) ja vändad

28.15.23

Laagrikered ja liugelaagrid

28.15.24

Ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rullkäigukruvid; käigukastid jm reduktorid

28.15.25

Hoo- ja rihmarattad, sh liitplokid

28.15.26

Ühendusmuhvid ja liigendühendused, sh universaalliigendid

28.15.3

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide osad

28.15.31

Kuulid, rullid ja nõelad; kuul- või rull-laagrite osad

28.15.32

Rauast või terasest liigendkettide osad

28.15.39

Mujal klassifitseerimata laagrite ja ülekandeelementide osad

28.15.9

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmisega seotud allhanked

28.15.99

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmisega seotud allhanked

28.2

Muud üldmasinad

28.21

Ahjud, tööstusahjud ja põletid

28.21.1

Ahjud ja põletid ning nende osad

28.21.11

Põletid; mehaanilised kihtkolded ja restid; mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed

28.21.12

Mitteelektrilised tööstus- ja laboriahjud, sh jäätmepõletusahjud, v.a pagariahjud

28.21.13

Elektrilised tööstus- ja laboriahjud; induktsioon- ja dielektrilised kütteseadmed

28.21.14

Ahjude ja põletite osad

28.21.9

Ahjude ja põletite tootmisega seotud allhanked

28.21.99

Ahjude ja põletite tootmisega seotud allhanked

28.22

Tõste- ja teisaldusseadmed

28.22.1

Tõste- ja teisaldusseadmed ning nende osad

28.22.11

Mujal klassifitseerimata talid ja tõstukid

28.22.12

Kaevandusšahtide kohal paiknevad tõstevintsid; spetsiaalvintsid allmaatöödeks; muud vintsid; kepslid

28.22.13

Tungrauad; transpordivahendite tõstukid

28.22.14

Mastnoolkraanad; kraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid

28.22.15

Kahvellaadurid, muud veokid; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid

28.22.16

Liftid, skipptõstukid, eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed

28.22.17

Pneumaatilised jm pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupade või materjalide jaoks

28.22.18

Muud tõste-, teisaldus-, peale- või mahalaadimismehhanismid

28.22.19

Tõste- ja teisaldusseadmete osad

28.22.2

Kraanade, ekskavaatorite jms seadmete kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid

28.22.20

Kraanade, ekskavaatorite jms seadmete kopad, kühvlid, greiferid ja haaratsid

28.22.9

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmisega seotud allhanked

28.22.99

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmisega seotud allhanked

28.23

Kontorimasinad ja -seadmed (v.a arvutid ja arvutite välisseadmed)

28.23.1

Raamatupidamismasinad jms arvutusseadet sisaldavad masinad

28.23.10

Raamatupidamismasinad jms arvutusseadet sisaldavad masinad

28.23.2

Kontorimasinad ja nende osad

28.23.21

Kontorimasinad

28.23.22

Kontorimasinate osad ja tarvikud

28.23.9

Kontori- ja raamatupidamismasinate tootmise teenused; kontorimasinate ja -seadmete (v.a arvutite ja nende välisseadmete) tootmisega seotud allhanked

28.23.91

Kontori- ja raamatupidamismasinate (v.a arvutite ja nende välisseadmete) tootmise teenused

28.23.99

Kontorimasinate ja -seadmete (v.a arvutite ja nende välisseadmete) tootmisega seotud allhanked

28.24

Ajamiga käsi-tööriistad

28.24.1

Elektromehaanilised käsi-tööriistad; muud kaasaskantavad ajamiga käsi-tööriistad

28.24.11

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaanilised käsi-tööriistad

28.24.12

Muud kaasaskantavad ajamiga käsi-tööriistad

28.24.2

Ajamiga käsi-tööriistade osad

28.24.21

Sisseehitatud elektrimootoriga elektromehaaniliste käsi-tööriistade osad

28.24.22

Muude kaasaskantavate ajamiga käsi-tööriistade osad

28.24.9

Ajamiga käsi-tööriistade tootmisega seotud allhanked

28.24.99

Ajamiga käsi-tööriistade tootmisega seotud allhanked

28.25

Tööstuslikud jahutus- ja ventilatsiooniseadmed

28.25.1

Soojusvahetid; tööstuslikud kliimaseadmed, külmutus- ja sügavkülmutusseadmed

28.25.11

Soojusvahetid ning õhu ja muude gaaside veeldamise seadmed

28.25.12

Kliimaseadmed

28.25.13

Külmutus- ja sügavkülmutusseadmed ning soojuspumbad, v.a kodumajapidamises kasutatavad seadmed

28.25.14

Mujal klassifitseerimata seadmed ja aparaadid gaaside puhastamiseks või filtreerimiseks

28.25.2

Ventilaatorid, v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- või katuseventilaatorid

28.25.20

Ventilaatorid, v.a laua-, põranda-, seina-, akna-, lae- või katuseventilaatorid

28.25.3

Külmutus- ja sügavkülmutusseadmete ning soojuspumpade osad

28.25.30

Külmutus- ja sügavkülmutusseadmete ning soojuspumpade osad

28.25.9

Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmisega seotud allhanked

28.25.99

Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmisega seotud allhanked

28.29

Muud mujal klassifitseerimata üldmasinad

28.29.1

Gaasigeneraatorid, destilleerimis- ja filtreerimisaparaadid

28.29.11

Generaatorigaasi- või vesigaasigeneraatorid; atsetüleenigeneraatorid jms; destilleerimis- või rektifikatsiooniseadmed

28.29.12

Vedelike puhastamise või filtreerimise seadmed ja aparaadid

28.29.13

Sisepõlemismootorite õli-, kütuse- ja õhufiltrid

28.29.2

Pudelite ning muude mahutite pesemise, täitmise või pakkimise seadmed; tulekustutid, pihustuspüstolid, auru- ja liivapritsid; tihendid

28.29.21

Pudelite ning muude mahutite pesemise, täitmise, pakendamise või pakkimise seadmed

28.29.22

Tulekustutid, pihustuspüstolid, auru- ja liivapritsid jms mehaanilised seadmed, v.a põllumajanduses kasutatavad

28.29.23

Metall-lehtedest tihendid; mehaanilised tihendid

28.29.3

Tööstus- ja majapidamiskaalud ning muud kaalumis- ja mõõteseadmed

28.29.31

Tööstuskaalud; kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel; teatud massile reguleeritud kaalud ja seadmed teatud massiga materjalihulga doseerimiseks

28.29.32

Kaalud inimeste kaalumiseks ja majapidamiskaalud

28.29.39

Muud kaalumis- ja mõõteseadmed

28.29.4

Tsentrifuugid, kalandrid ja müügiautomaadid

28.29.41

Mujal klassifitseerimata tsentrifuugid

28.29.42

Kalandrid jm valtsimisseadmed, v.a metalli ja klaasi jaoks

28.29.43

Müügiautomaadid

28.29.5

Tööstuslikud nõudepesumasinad

28.29.50

Tööstuslikud nõudepesumasinad

28.29.6

Mujal klassifitseerimata seadmed materjalide termiliseks töötlemiseks

28.29.60

Mujal klassifitseerimata seadmed materjalide termiliseks töötlemiseks

28.29.7

Mitte-elektrilised seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks ning keevitamiseks ja nende osad; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks

28.29.70

Mitte-elektrilised seadmed ja aparaadid pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks ning keevitamiseks ja nende osad; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks

28.29.8

Mujal klassifitseerimata muude üldmasinate osad

28.29.81

Gaasi- või vesigaasigeneraatorite osad

28.29.82

Tsentrifuugide osad; vedelike või gaaside filtreerimis- või puhastusseadmete ning -aparaatide osad

28.29.83

Kalandrite vm valtsimisseadmete osad; pihustusseadmete osad, kaaluvihid

28.29.84

Mujal klassifitseerimata masinaosad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente

28.29.85

Nõudepesumasinate ja puhastus-, täitmis-, pakendamis- või pakkimismasinate osad

28.29.86

Pehme- ja kõvajoodisega jootmiseks ning keevitamiseks kasutatavate mitte-elektriliste seadmete ja aparaatide osad; pindade termotöötluseks kasutatavate gaasiseadmete ja -aparaatide osad

28.29.9

Muude mujal klassifitseerimata üldmasinate tootmisega seotud allhanked

28.29.99

Muude mujal klassifitseerimata üldmasinate tootmisega seotud allhanked

28.3

Põllu- ja metsamajandusmasinad

28.30

Põllu- ja metsamajandusmasinad

28.30.1

Käsitraktorid ehk üheteljelised aiatraktorid

28.30.10

Käsitraktorid ehk üheteljelised aiatraktorid

28.30.2

Muud põllumajandustraktorid

28.30.21

Traktorid mootori võimsusega kuni 37 kW

28.30.22

Traktorid mootori võimsusega üle 37 kW, kuid mitte üle 59 kW

28.30.23

Traktorid mootori võimsusega üle 59 kW

28.30.3

Mullaharimismasinad

28.30.31

Adrad

28.30.32

Äkked, kobestid, kultivaatorid, rohimis- ja kõrrekoorimismasinad

28.30.33

Külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad

28.30.34

Sõnnikulaoturid ja väetisekülvikud

28.30.39

Muud mullaharimismasinad

28.30.4

Niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks

28.30.40

Niidukid muruplatside, parkide ning spordiväljakute korrashoiuks

28.30.5

Saagikoristusmasinad

28.30.51

Mujal klassifitseerimata niidukid (sh traktoritele monteeritavad)

28.30.52

Heinatöömasinad

28.30.53

Põhu- ja heinapressid, sh presskogurid

28.30.54

Juur- ja mugulviljakoristusmasinad

28.30.59

Mujal klassifitseerimata saagikoristusmasinad ja viljapeksumasinad

28.30.6

Põllumajanduses või aianduses kasutatavad masinad vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks

28.30.60

Põllumajanduses või aianduses kasutatavad masinad vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks

28.30.7

Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks

28.30.70

Peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised põllumajanduslikuks otstarbeks

28.30.8

Muud põllumajandusmasinad

28.30.81

Seadmed kanamunade, puuviljade ja marjade jm põllumajandussaaduste (v.a seemne, teravilja või kuivatatud kaunviljade) puhastamiseks, sorteerimiseks ja liigitamiseks

28.30.82

Lüpsimasinad

28.30.83

Masinad ja seadmed loomasööda valmistamiseks

28.30.84

Kodulindude inkubaatorid ja tibusoojendid

28.30.85

Linnukasvatusseadmed

28.30.86

Mujal klassifitseerimata põllumajandus-, aiandus-, metsandus-, kodulinnukasvatus- või mesindusseadmed

28.30.9

Põllu- ja metsamajandusmasinate osad; põllu- ja metsamajandusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.30.91

Mujal klassifitseerimata saagikoristusmasinate ja viljapeksumasinate osad

28.30.92

Mullaharimismasinate osad

28.30.93

Muude põllumajandusmasinate osad

28.30.94

Mujal klassifitseerimata lüpsi- ja piimandusmasinate osad

28.30.99

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.4

Metallitöötlusmasinad ja muud tööpingid

28.41

Metallitöötlusmasinad

28.41.1

Laserkiirguse vms toimel töötavad tööpingid metallide töötlemiseks; töötluskeskused jms metallide töötlemiseks

28.41.11

Laserkiirguse, ultraheli, veejoa vms toimel töötavad tööpingid metallide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel

28.41.12

Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid

28.41.2

Treipingid, sisetreipingid ja freespingid

28.41.21

Metallitreipingid

28.41.22

Metallitööpingid puurimiseks, sisetreimiseks või freesimiseks; mujal klassifitseerimata tööpingid metallide sise- või väliskeermestamiseks

28.41.23

Tööpingid kraatide eemaldamiseks, metalli teritamiseks, lihvimiseks või muul viisil viimistlemiseks

28.41.24

Tööpingid metalli hööveldamiseks, saagimiseks, tükeldamiseks või muul viisil lõikamiseks

28.41.3

Muud metallitööpingid

28.41.31

Metallipainutus-, -kantimis- ja -õgvendamismasinad

28.41.32

Metallilõikus-, -mulgustamis- ja -sälkamismasinad

28.41.33

Sepistamis- ja stantsimispingid ning -vasarad; hüdraulilised pressid ja pressid metallide töötluseks

28.41.34

Mujal klassifitseerimata tööpingid metallide, paagutatud metallkarbiidide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta

28.41.4

Metallitööpinkide osad ja tarvikud

28.41.40

Metallitööpinkide osad ja tarvikud

28.41.9

Metallitöötlusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.41.99

Metallitöötlusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.49

Muud tööpingid

28.49.1

Tööpingid kivi, puidu jms kõvade materjalide töötlemiseks

28.49.11

Tööpingid kivi, keraamika, betooni jms mineraalsete materjalide töötlemiseks või klaasi külmtöötlemiseks

28.49.12

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks; galvaanilise katmise masinad

28.49.13

Statsionaarsed rootorpuurid või rootor-löökpuurid, viilpingid, neetimismasinad, plekilõikemasinad

28.49.2

Töömehhanismide kinnitamise seadmed

28.49.21

Tööpinkide töömehhanismide kinnitamise seadmed ja iseavanevad keermestuspead

28.49.22

Seadmed töödeldava materjali või detaili kinnitamiseks tööpingile

28.49.23

Jagamispead jm spetsiaalmanused tööpinkidele

28.49.24

Puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide jms kõvade materjalide töötlemiseks kasutatavate tööpinkide osad ja tarvikud

28.49.9

Muude tööpinkide tootmisega seotud allhanked

28.49.99

Muude tööpinkide tootmisega seotud allhanked

28.9

Muud eriotstarbelised masinad

28.91

Metallurgiamasinad

28.91.1

Metallurgiamasinad ja nende osad

28.91.11

Konverterid, valukopad, valuvormid ja valamismasinad; metallivaltspingid

28.91.12

Metallurgiamasinate osad; metallivaltspinkide osad

28.91.9

Metallurgiamasinate tootmisega seotud allhanked

28.91.99

Metallurgiamasinate tootmisega seotud allhanked

28.92

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad

28.92.1

Kaevandusmasinad

28.92.11

Pidevtoimega elevaatorid ning konveierid allmaatöödeks

28.92.12

Kivisöe või kivimite soonimise ja läbindamise masinad; muud puurimis- ja süvistamismasinad

28.92.2

Muud iseliikuvad masinad mulla, mineraalide või maakide teisaldamiseks, sorteerimiseks, tasandamiseks, kaevamiseks, tampimiseks, tihendamiseks või kaevandamiseks (sh buldooserid, mehhaanilised kopad ja teerullid)

28.92.21

Iseliikuvad buldooserid ja planeerimisbuldooserid

28.92.22

Iseliikuvad teehöövlid ja planeerijad; liikurskreeperid

28.92.23

Iseliikuvad tampimismasinad ja teerullid

28.92.24

Iseliikuvad frontaalkopplaadurid

28.92.25

360-kraadise pöördeulatusega iseliikuvad mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid, v.a frontaalkopplaadurid

28.92.26

Muud iseliikuvad mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid; muud iseliikuvad kaevandusmasinad

28.92.27

Buldooserite ja planeerimisbuldooserite sahad

28.92.28

Kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku

28.92.3

Muud kaevandusmasinad

28.92.30

Muud kaevandusmasinad

28.92.4

Seadmed pinnase, kivide, maakide jm mineraalide sorteerimiseks, peenestamiseks, segamiseks jms töötlemiseks

28.92.40

Seadmed pinnase, kivide, maakide jm mineraalide sorteerimiseks, peenestamiseks, segamiseks jms töötlemiseks

28.92.5

Roomiktraktorid

28.92.50

Roomiktraktorid

28.92.6

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate osad

28.92.61

Puurimis-, süvistamis- ja kaevandusmasinate osad; kraanade osad

28.92.62

Pinnase, kivide jms sorteerimiseks, peenestamiseks jms töötlemiseks ette nähtud masinate osad

28.92.9

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.92.99

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.93

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinad

28.93.1

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinad, v.a nende osad

28.93.11

Tsentrifugaalkoorelahutid

28.93.12

Piimandusmasinad

28.93.13

Teravilja ja kuivatatud kaunvilja jahvatamisel ja töötlemisel kasutatavad mujal klassifitseerimata masinad

28.93.14

Veini, siidri, puuvilja- ja marjamahlade jms jookide valmistamise masinad

28.93.15

Mitteelektrilised pagariahjud; tööstuslikud toiduvalmistamis- ja -soojendusseadmed

28.93.16

Põllumajandussaaduste kuivatid

28.93.17

Seadmed toitude ja jookide, sh rasvade ja õlide tööstuslikuks valmistamiseks

28.93.18

Mujal klassifitseerimata seadmed tubakataimede eeltöötluseks ning tubakatoodete valmistamiseks

28.93.2

Seadmed seemne, teravilja ja kuivatatud kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks

28.93.20

Seadmed seemne, teravilja ja kuivatatud kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks

28.93.3

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate osad

28.93.31

Joogitööstuse masinate osad

28.93.32

Toiduainetööstuse masinate osad

28.93.33

Tubakatööstuse masinate osad

28.93.34

Seemne, teravilja ja kuivatatud kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks ning liigitamiseks kasutatavate seadmete osad

28.93.9

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.93.99

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.94

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinad

28.94.1

Tekstiilitöötlemis-, ketrus-, kudumis- ja silmkudumismasinad

28.94.11

Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks; tekstiilkiudude ettevalmistamise seadmed

28.94.12

Ketrusmasinad; dubleerimis-, korrutus-, poolimis- või haspeldamismasinad

28.94.13

Kangakudumismasinad

28.94.14

Silmkudumismasinad; keteldusmasinad jms masinad; taftingmasinad

28.94.15

Tekstiilitöötlusmasinate lisaseadmed; masinad tekstiilile trükkimiseks

28.94.2

Muud tekstiili- ja rõivatootmises kasutatavad masinad, sh õmblusmasinad

28.94.21

Tekstiillõnga ja riide pesemise, puhastamise, väänamise, triikimise, pressimise, värvimise, kerimise jms masinad; vildiviimistlusmasinad

28.94.22

Pesulates kasutatavad pesumasinad; kuivpuhastusmasinad; kuivatid mahutavusega üle 10 kg

28.94.23

Tsentrifugaalpesukuivatid

28.94.24

Õmblusmasinad, v.a niitõmblusmasinad raamatute köitmiseks ja koduõmblusmasinad

28.94.3

Naha ja toornaha töötlemise või jalatsite jm toodete valmistamise või parandamise masinad

28.94.30

Naha ja toornaha töötlemise või jalatsite jm toodete valmistamise või parandamise masinad

28.94.4

Koduõmblusmasinad

28.94.40

Koduõmblusmasinad

28.94.5

Kudumismasinate, ketrusmasinate ja muude tekstiili- ja rõivatööstuse ning nahatööstuse masinate osad ja tarvikud

28.94.51

Ketrus- ja kudumismasinate osad ja tarvikud

28.94.52

Muude tekstiili- ja rõivatööstuse ning nahatööstuse masinate osad

28.94.9

Tekstiili- ja rõivatööstuse ning nahatööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.94.99

Tekstiili- ja rõivatööstuse ning nahatööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.95

Paberi- ja papitööstuse masinad

28.95.1

Paberi- ja papitööstuse masinad ning nende osad

28.95.11

Paberi- ja papitööstuse masinad, v.a nende osad

28.95.12

Paberi- ja papitööstuse masinate osad

28.95.9

Paberi- ja papitööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.95.99

Paberi- ja papitööstuse masinate tootmisega seotud allhanked

28.96

Plasti- ja kummitööstusmasinad

28.96.1

Mujal klassifitseerimata masinad plastide või kummi töötlemiseks või plast- ja kummitoodete valmistamiseks

28.96.10

Mujal klassifitseerimata masinad plastide või kummi töötlemiseks või plast- ja kummitoodete valmistamiseks

28.96.2

Mujal klassifitseerimata plasti- või kummitöötlemismasinate või plast- ja kummitoodete valmistamise masinate osad

28.96.20

Mujal klassifitseerimata plasti- või kummitöötlemismasinate või plast- ja kummitoodete valmistamise masinate osad

28.96.9

Plasti- või kummitööstusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.96.99

Plasti- või kummitööstusmasinate tootmisega seotud allhanked

28.99

Muud mujal klassifitseerimata eriotstarbelised masinad

28.99.1

Trüki- ja raamatuköitmismasinad

28.99.11

Raamatuköitmismasinad, sh niitõmblusmasinad

28.99.12

Masinad, aparaadid ja seadmed kirja ladumiseks, trükiplokkide ja -plaatide valmistamiseks

28.99.13

Ofsettrükimasinad, v.a kontorimasinad

28.99.14

Muud trükimasinad, v.a kontorimasinad

28.99.2

Ainult või peamiselt pooljuhtplokkide, -plaatide, pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või kuvarite tootmiseks kasutatavad masinad ja seadmed

28.99.20

Ainult või peamiselt pooljuhtplokkide, -plaatide, pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või kuvarite tootmiseks kasutatavad masinad ja seadmed

28.99.3

Mujal klassifitseerimata eriotstarbelised masinad

28.99.31

Kuivatid puidu, paberimassi, paberi ja papi jaoks; mujal klassifitseerimata tööstuslikud kuivatid

28.99.32

Karussellid, kiiged, lasketiirud jm lõbustuspargi atraktsioonid

28.99.39

Õhusõidukite stardiseadmed; seadmed õhusõidukite pidurdamiseks laevalael või samalaadsed seadmed; rataste tasakaalustamise seadmed; mujal klassifitseerimata eriotstarbelised masinad

28.99.4

Trüki- ja raamatuköitmismasinate osad

28.99.40

Trüki- ja raamatuköitmismasinate osad

28.99.5

Ainult või peamiselt pooljuhtplokkide, -plaatide, pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või kuvarite tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete osad; muude eriotstarbeliste masinate osad

28.99.51

Ainult või peamiselt pooljuhtplokkide, -plaatide, pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või kuvarite tootmiseks kasutatavate masinate ja seadmete osad

28.99.52

Muude eriotstarbeliste masinate osad

28.99.9

Muude mujal klassifitseerimata eriotstarbeliste masinate tootmisega seotud allhanked

28.99.99

Muude mujal klassifitseerimata eriotstarbeliste masinate tootmisega seotud allhanked

29

Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised

29.1

Mootorsõidukid

29.10

Mootorsõidukid

29.10.1

Mootorsõidukite sisepõlemismootorid

29.10.11

Sõidukite sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid, silindrimahuga kuni 1 000  cm3

29.10.12

Sõidukite sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid, silindrimahuga üle 1 000  cm3

29.10.13

Sõidukite survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid

29.10.2

Sõiduautod

29.10.21

Sädesüütemootoriga sõidukid silindrimahuga kuni 1 500  cm3

29.10.22

Sädesüütemootoriga sõidukid silindrimahuga üle 1 500  cm3

29.10.23

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- või pooldiiselmootoriga) sõidukid

29.10.24

Muud mootorsõidukid sõitjate veoks

29.10.3

Mootorsõidukid vähemalt kümne reisija veoks

29.10.30

Mootorsõidukid vähemalt kümne reisija veoks

29.10.4

Mootorsõidukid kaubaveoks

29.10.41

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootor) kaubaveokid

29.10.42

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootoriga kaubaveokid; muud kaubaveokid

29.10.43

Sadulvedukid poolhaagistele

29.10.44

Mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

29.10.5

Eriotstarbelised mootorsõidukid

29.10.51

Autokraanad

29.10.52

Mootorsõidukid lumel sõitmiseks, golfiautod jms mootoriga sõidukid

29.10.59

Mujal klassifitseerimata eriotstarbelised mootorsõidukid

29.10.9

Mootorsõidukite tootmisega seotud allhanked

29.10.99

Mootorsõidukite tootmisega seotud allhanked

29.2

Mootorsõidukite kered; haagised ja poolhaagised

29.20

Mootorsõidukite kered; haagised ja poolhaagised

29.20.1

Mootorsõidukite kered

29.20.10

Mootorsõidukite kered

29.20.2

Haagised ja poolhaagised; konteinerid

29.20.21

Konteinerid, mis on spetsiaalselt konstrueeritud ühe või mitme transpordiliigi jaoks

29.20.22

Furgoonhaagised ja -poolhaagised pidevaks elamiseks või turismiks

29.20.23

Muud haagised ja poolhaagised

29.20.3

Haagiste, poolhaagiste jm mehaanilise jõuallikata sõidukite osad

29.20.30

Haagiste, poolhaagiste jm mehaanilise jõuallikata sõidukite osad

29.20.4

Mootorsõidukite remondi, kooste, seadistuse ja kereehituse teenused

29.20.40

Mootorsõidukite remondi, kooste, seadistuse ja kereehituse teenused

29.20.5

Haagissuvilate ja vagunelamute seadistamise teenused

29.20.50

Haagissuvilate ja vagunelamute seadistamise teenused

29.20.9

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste kerede tootmisega seotud allhanked

29.20.99

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste kerede tootmisega seotud allhanked

29.3

Mootorsõidukite osad ja tarvikud

29.31

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmed

29.31.1

Süüteküünalde juhtmekomplektid ja muud sõidukites, õhusõidukites ja laevades kasutatavad juhtmekomplektid

29.31.10

Süüteküünalde juhtmekomplektid ja muud sõidukites, õhusõidukites ja laevades kasutatavad juhtmekomplektid

29.31.2

Muud mootorsõidukite elektriseadmed ning nende osad

29.31.21

Süüteküünlad; süütemagneetod; magnetodünamod; magnetilised hoorattad; süütejagajad; süütepoolid

29.31.22

Starterid ja kombineeritud startergeneraatorid; muud generaatorid ja muud seadmed

29.31.23

Mootorsõidukite ja mootorrataste elektrilised signalisatsiooniseadmed, klaasipuhastid, klaasisoojendid

29.31.3

Mootorsõidukite ja mootorrataste muude elektriseadmete osad

29.31.30

Mootorsõidukite ja mootorrataste muude elektriseadmete osad

29.31.9

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmisega seotud allhanked

29.31.99

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmisega seotud allhanked

29.32

Muud mootorsõidukite osad ja tarvikud

29.32.1

Mootorsõidukite istmed

29.32.10

Mootorsõidukite istmed

29.32.2

Turvavööd, turvapadjad ning kerede osad ja tarvikud

29.32.20

Turvavööd, turvapadjad ning kerede osad ja tarvikud

29.32.3

Mootorsõidukite mujal klassifitseerimata osad ja tarvikud

29.32.30

Mootorsõidukite mujal klassifitseerimata osad ja tarvikud

29.32.9

Mootorsõidukite mujal klassifitseerimata osade ja tarvikute koosteteenused; mootorsõidukite sõlmede ja täielike konstruktsioonikomplektide koosteteenused tootmisprotsessis; mootorsõidukite muude osade ja tarvikute tootmisega seotud allhanked

29.32.91

Mootorsõidukite täielike konstruktsioonikomplektide koosteteenuste allhanked

29.32.92

Mootorsõidukite mujal klassifitseerimata osade ja tarvikute koosteteenused

29.32.99

Mootorsõidukite muude osade ja tarvikute tootmisega seotud allhanked

30

Muud transpordivahendid

30.1

Laevad ja paadid

30.11

Laevad ja ujuvkonstruktsioonid

30.11.1

Sõjalaevad

30.11.10

Sõjalaevad

30.11.2

Laevad jms alused sõitjate- või kaubaveoks

30.11.21

Merematkelaevad, ekskursioonilaevad jm alused sõitjate veoks; igat liiki praamid

30.11.22

Tankerid toornafta, naftatoodete, kemikaalide, vedelgaasi veoks

30.11.23

Külmutuslaevad, v.a tankerid

30.11.24

Kuivlastilaevad

30.11.3

Kalapüügilaevad jm eriotstarbelised alused

30.11.31

Kalapüügilaevad; kalatöötlemislaevad ja muud alused kalatoodete töötlemiseks või konserveerimiseks

30.11.32

Puksiirid

30.11.33

Bagerid; tulelaevad, ujuvkraanad; muud laevad ja alused

30.11.4

Avamerelaevad ja -infrastruktuur

30.11.40

Avamerelaevad ja -infrastruktuur

30.11.5

Muud ujuvkonstruktsioonid (sh parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)

30.11.50

Muud ujuvkonstruktsioonid (sh parved, paagid, kohverdamid, maabumissillad, poid ja tulepaagid)

30.11.9

Laevade, ujuvplatvormide ja -konstruktsioonide hoolduse, remondi, ümberehitamise ja seadistamise teenused; laevade ja ujuvkonstruktsioonide tootmisega seotud allhanked

30.11.91

Laevade, ujuvplatvormide ja -konstruktsioonide hoolduse, remondi ja ümberehitamise teenused

30.11.92

Laevade, ujuvplatvormide ja -konstruktsioonide seadistamise teenused

30.11.99

Laevade ja ujuvkonstruktsioonide tootmisega seotud allhanked

30.12

Lõbusõidu- ja spordipaadid

30.12.1

Lõbusõidu- ja spordipaadid

30.12.11

Abimootoriga või abimootorita purjepaadid (v.a täispuhutavad) lõbusõiduks või sportimiseks

30.12.12

Täispuhutavad lõbusõidu- või spordipaadid

30.12.19

Muud lõbusõidu- või spordipaadid; sõudepaadid ja kanuud

30.12.9

Lõbusõidu- ja spordipaatide tootmisega seotud allhanked

30.12.99

Lõbusõidu- ja spordipaatide tootmisega seotud allhanked

30.2

Raudteevedurid ja -veerem

30.20

Raudteevedurid ja -veerem

30.20.1

Raudteevedurid ja veduritendrid

30.20.11

Raudteevedurid, mis saavad toite väliselt elektriallikalt

30.20.12

Diiselelektrivedurid

30.20.13

Muud raudteevedurid; veduritendrid

30.20.2

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a hooldus- ja remondisõidukid

30.20.20

Iseliikuvad raudtee- ning trammivagunid, dresiinid ja mootorplatvormid, v.a hooldus- ja remondisõidukid

30.20.3

Muu veerem

30.20.31

Raudtee või trammitee teenindus- ja hooldussõidukid

30.20.32

Raudtee ja trammi järelveetavad reisivagunid; pagasivagunid jm eriotstarbelised vagunid

30.20.33

Raudtee ja trammi järelveetavad kaubavagunid ja platvormvagunid

30.20.4

Raudtee- või trammivedurite või -veeremi osad; mehaanilised liikluskorraldusseadmed

30.20.40

Raudtee- või trammivedurite või -veeremi osad; mehaanilised liikluskorraldusseadmed

30.20.9

Raudtee- ja trammivedurite ning -veeremi remondi ja seadistamise (komplekteerimise) teenused; raudtee- ja trammivedurite ning -veeremi tootmisega seotud allhanked

30.20.91

Raudtee- ja trammivedurite ning -veeremi remondi ja seadistamise (komplekteerimise) teenused

30.20.99

Raudtee- ja trammivedurite ning -veeremi tootmisega seotud allhanked

30.3

Õhu- ja kosmosesõidukid ning nendega seotud seadmed

30.30

Õhu- ja kosmosesõidukid ning nendega seotud seadmed

30.30.1

Õhu-ja kosmosesõidukite mootorid; maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad

30.30.11

Õhusõidukite sädesüütemootorid

30.30.12

Turboreaktiivmootorid ja turbopropellermootorid

30.30.13

Reaktiivmootorid, v.a turboreaktiivmootorid

30.30.14

Maapealse lennutreeningu seadmed ja nende osad

30.30.15

Õhusõidukite sädesüütemootorite osad

30.30.16

Turboreaktiivmootorite ja turbopropellermootorite osad

30.30.2

Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid

30.30.20

Õhupallid ja dirižaablid; purilennukid, deltaplaanid jm mootorita õhusõidukid

30.30.3

Helikopterid ja lennukid

30.30.31

Helikopterid

30.30.32

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga kuni 2 000  kg

30.30.33

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 2 000  kg, kuid mitte üle 15 000  kg

30.30.34

Lennukid jm õhusõidukid tühimassiga üle 15 000  kg

30.30.4

Kosmosesõidukid (sh satelliidid) ja kosmosesõidukite kanderaketid

30.30.40

Kosmosesõidukid (sh satelliidid) ja kosmosesõidukite kanderaketid

30.30.5

Muud õhu- ja kosmosesõidukite osad

30.30.50

Muud õhu- ja kosmosesõidukite osad

30.30.6

Õhusõidukite ja nende mootorite kapitaalremondi ja ümberehitamise teenused

30.30.60

Õhusõidukite ja nende mootorite kapitaalremondi ja ümberehitamise teenused

30.30.9

Õhu- ja kosmosesõidukite ning nendega seotud seadmete tootmisega seotud allhanked

30.30.99

Õhu- ja kosmosesõidukite ning nendega seotud seadmete tootmisega seotud allhanked

30.4

Sõjaväe lahingusõidukid

30.40

Sõjaväe lahingusõidukid

30.40.1

Tankid ja muud soomukid ning nende osad

30.40.10

Tankid ja muud soomukid ning nende osad

30.40.9

Lahingusõidukite tootmisega seotud allhanked

30.40.99

Lahingusõidukite tootmisega seotud allhanked

30.9

Mujal klassifitseerimata transpordivahendid

30.91

Mootorrattad

30.91.1

Mootorrattad ja külgkorvid

30.91.11

Sisepõlemis-kolbmootoriga mootorrattad ja abimootoriga jalgrattad, silindrite töömahuga kuni 50 cm3

30.91.12

Sisepõlemis-kolbmootoriga mootorrattad silindrite töömahuga üle 50 cm3

30.91.13

Mujal klassifitseerimata mootorrattad; külgkorvid

30.91.2

Mootorrataste ja külgkorvide osad ning tarvikud

30.91.20

Mootorrataste ja külgkorvide osad ning tarvikud

30.91.3

Mootorrataste sisepõlemismootorid

30.91.31

Mootorrataste sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid silindrite töömahuga kuni 1 000  cm3

30.91.32

Mootorrataste sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid silindrite töömahuga üle 1 000  cm3

30.91.9

Mootorrataste tootmisega seotud allhanked

30.91.99

Mootorrataste tootmisega seotud allhanked

30.92

Jalgrattad ja invasõidukid

30.92.1

Mootorita jalgrattad

30.92.10

Mootorita jalgrattad

30.92.2

Invasõidukid, v.a nende osad ja tarvikud

30.92.20

Invasõidukid, v.a nende osad ja tarvikud

30.92.3

Mootorita jalgrataste ja invasõidukite osad ja tarvikud

30.92.30

Mootorita jalgrataste ja invasõidukite osad ja tarvikud

30.92.4

Lapsevankrid ja nende osad

30.92.40

Lapsevankrid ja nende osad

30.92.9

Jalgrataste ja invasõidukite tootmisega seotud allhanked

30.92.99

Jalgrataste ja invasõidukite tootmisega seotud allhanked

30.99

Muud mujal klassifitseerimata transpordivahendid

30.99.1

Muud mujal klassifitseerimata transpordivahendid

30.99.10

Muud mujal klassifitseerimata transpordivahendid

30.99.9

Muude mujal klassifitseerimata transpordivahendite tootmisega seotud allhanked

30.99.99

Muude mujal klassifitseerimata transpordivahendite tootmisega seotud allhanked

31

Mööbel

31.0

Mööbel

31.00

Istmed ja nende osad; mööbli osad

31.00.1

Istmed ja nende osad

31.00.11

Peamiselt metallkarkassiga istmed

31.00.12

Peamiselt puitkarkassiga istmed

31.00.13

Muud istmed

31.00.14

Istmete osad

31.00.2

Mööbli osad (v.a istmed)

31.00.20

Mööbli osad (v.a istmed)

31.00.9

Toolide ja istmete polsterdamise teenused; istmete ja nende osade ning mööbli osade tootmisega seotud allhanked

31.00.91

Toolide ja istmete polsterdamise teenused

31.00.99

Istmete ja nende osade ning mööbli osade tootmisega seotud allhanked

31.01

Kontori- ja kauplusemööbel

31.01.1

Kontori- ja kauplusemööbel

31.01.11

Metallist kontorimööbel

31.01.12

Puidust kontorimööbel

31.01.13

Puidust kauplusemööbel

31.01.9

Kontori- ja kauplusemööbli tootmisega seotud allhanked

31.01.99

Kontori- ja kauplusemööbli tootmisega seotud allhanked

31.02

Köögimööbel

31.02.1

Köögimööbel

31.02.10

Köögimööbel

31.02.9

Köögimööbli tootmisega seotud allhanked

31.02.99

Köögimööbli tootmisega seotud allhanked

31.03

Madratsid

31.03.1

Madratsid

31.03.11

Madratsialused

31.03.12

Madratsid, v.a madratsialused

31.03.9

Madratsite tootmisega seotud allhanked

31.03.99

Madratsite tootmisega seotud allhanked

31.09

Muu mööbel

31.09.1

Muu mööbel

31.09.11

Mujal klassifitseerimata metallmööbel

31.09.12

Puidust magamistoa-, söögitoa- ja elutoamööbel

31.09.13

Mujal klassifitseerimata puitmööbel

31.09.14

Plastist või muust materjalist mööbel (nt rotangist, korvipajust või bambusest)

31.09.9

Uue mööbli viimistlemise teenused; muu mööbli tootmisega seotud allhanked

31.09.91

Uue mööbli viimistlemise teenused (v.a toolide ja istmete polsterdamine)

31.09.99

Muu mööbli tootmisega seotud allhanked

32

Muud tööstustooted

32.1

Juveeltooted, ehted jms tooted

32.11

Mündid

32.11.1

Mündid

32.11.10

Mündid

32.11.9

Müntide tootmisega seotud allhanked

32.11.99

Müntide tootmisega seotud allhanked

32.12

Juveeltooted jms tooted

32.12.1

Juveeltooted jms tooted

32.12.11

Kultiveeritud pärlid, vääris- või poolvääriskivid, sh tehislikud või taastatud, töödeldud, kuid kinnitamata

32.12.12

Töödeldud tehnilised teemandid; looduslike või tehislike vääris- või poolvääriskivide puru ja pulber

32.12.13

Juveeltooted ja nende osad; kullassepa- ja hõbesepatooted ning nende osad

32.12.14

Muud väärismetallist tooted; looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest tooted

32.12.9

Juveeltoodete jms toodete tootmisega seotud allhanked

32.12.99

Juveeltoodete jms toodete tootmisega seotud allhanked

32.13

Juveeltoodete imitatsioonid jms tooted

32.13.1

Juveeltoodete imitatsioonid jms tooted

32.13.10

Juveeltoodete imitatsioonid jms tooted

32.13.9

Juveeltoodete imitatsioonide jms toodete tootmisega seotud allhanked

32.13.99

Juveeltoodete imitatsioonide jms toodete tootmisega seotud allhanked

32.2

Muusikariistad

32.20

Muusikariistad

32.20.1

Klaverid, orelid ning muud keel- ja puhkpillid, süntesaatorid; metronoomid ja helihargid; mängutooside mehhanismid

32.20.11

Klaverid jm klahvkeelpillid

32.20.12

Muud keelpillid

32.20.13

Orelid, harmooniumid jms muusikariistad; akordionid jms muusikariistad; suupillid; puhkpillid

32.20.14

Muusikariistad või klahvpillid, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt

32.20.15

Muud muusikariistad

32.20.16

Metronoomid, helihargid ja kammertonid; mängutooside mehhanismid; muusikariistade keeled

32.20.2

Muusikariistade osad ja tarvikud

32.20.20

Muusikariistade osad ja tarvikud

32.20.9

Muusikariistade tootmisega seotud allhanked

32.20.99

Muusikariistade tootmisega seotud allhanked

32.3

Sporditarbed

32.30

Sporditarbed

32.30.1

Sporditarbed

32.30.11

Suusad jm suusavarustus, v.a suusasaapad; uisud ja rulluisud; nende osad

32.30.12

Suusasaapad

32.30.13

Veesuusad, lainelauad, purjelauad jm veespordivarustus

32.30.14

Võimlemis-, kerge- ja raskejõustikutarbed ja -varustus

32.30.15

Muud sportimise või vabaõhumängude tarbed ja varustus; ujumis- ja sulistamisbasseinid

32.30.16

Õngeridvad, muud õngepüügivahendid; mujal klassifitseerimata jahi- ja kalapüügitarbed

32.30.9

Sporditarvete tootmisega seotud allhanked

32.30.99

Sporditarvete tootmisega seotud allhanked

32.4

Mängud ja mänguasjad

32.40

Mängud ja mänguasjad

32.40.1

Inimesekujulised nukud; mänguasjad, mis kujutavad loomi või muid olendeid peale inimeste; nende osad

32.40.11

Inimesekujulised nukud

32.40.12

Mänguasjad, mis kujutavad loomi või muid olendeid peale inimeste

32.40.13

Inimesekujuliste nukkude osad ja manused

32.40.2

Mängurongid ja nende manused; muud vähendatud suurusega mudelid või mängukonstruktorid ja kokkupandavad mänguasjad

32.40.20

Mängurongid ja nende manused; muud vähendatud suurusega mudelid või mängukonstruktorid ja kokkupandavad mänguasjad

32.40.3

Muud mänguasjad, sh mängumuusikariistad

32.40.31

Laste juhitavad ratastega mänguasjad; nukuvankrid

32.40.32

Pusled

32.40.39

Mujal klassifitseerimata mängud ja mänguasjad

32.40.4

Muud mängud

32.40.41

Mängukaardid

32.40.42

Piljardivarustus, lõbustus-, laua- ja seltskonnamängud; muud mängud, mis käivituvad müntide või žetoonidega

32.40.9

Mängude ja mänguasjade tootmisega seotud allhanked

32.40.99

Mängude ja mänguasjade tootmisega seotud allhanked

32.5

Meditsiini- ja hambaraviseadmed ja -materjalid

32.50

Meditsiini- ja hambaraviseadmed ja -materjalid

32.50.1

Meditsiini-, kirurgia- ja hambaraviseadmed ja -vahendid

32.50.11

Hambaraviseadmed ja -vahendid

32.50.12

Meditsiinilised, kirurgilised ja laboratoorsed sterilisaatorid

32.50.13

Süstlad, nõelad, kateetrid, kanüülid jms riistad; mujal klassifitseerimata oftalmoloogilised jm instrumendid ja seadmed

32.50.2

Raviseadmed ja -vahendid; abivahendid, proteesid ja ortopeedilised abivahendid

32.50.21

Raviseadmed ja -vahendid; hingamisaparaadid

32.50.22

Liigeseproteesid; ortopeedilised abivahendid; hambaproteesid; hammaste toestamise ja asendamise vahendid; mujal klassifitseerimata proteesid

32.50.23

Proteeside ja ortopeediliste abivahendite osad ja tarvikud

32.50.3

Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamööbel; juuksuritoolid jms toolid ning nende osad

32.50.30

Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariamööbel; juuksuritoolid jms toolid ning nende osad

32.50.4

Prillid, läätsed ja nende osad

32.50.41

Kontaktläätsed; mis tahes materjalist prilliklaasid

32.50.42

Nägemist korrigeeriva, silmi kaitsva vm otstarbega prillid, kaitseprillid jms

32.50.43

Prillide, kaitseprillide jms raamid

32.50.44

Prillide, kaitseprillide jms raamide osad

32.50.5

Muud meditsiinilise või kirurgilise otstarbega esemed

32.50.50

Muud meditsiinilise või kirurgilise otstarbega esemed

32.50.9

Meditsiini- ja kirurgiaseadmete ja ortopeediliste abivahendite tootmisega seotud allhanked

32.50.99

Meditsiini- ja kirurgiaseadmete ja ortopeediliste abivahendite tootmisega seotud allhanked

32.9

Mujal klassifitseerimata tööstustooted

32.91

Luuad, harjad ja pintslid

32.91.1

Luuad, harjad ja pintslid

32.91.11

Kodumajapidamises kasutatavad luuad ja harjad

32.91.12

Hambaharjad, juukseharjad jm tualettharjad; kunstnikupintslid, kirjutuspintslid ja kosmeetikapintslid

32.91.19

Muud mujal klassifitseerimata harjad ja pintslid

32.91.9

Luudade, harjade ja pintslite tootmisega seotud allhanked

32.91.99

Luudade, harjade ja pintslite tootmisega seotud allhanked

32.99

Muud mujal klassifitseerimata tööstustooted

32.99.1

Kaitsepeakatted; sulepead ja pliiatsid, tahvlid, kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamistemplid; kirjutusmasinalindid, templipadjad

32.99.11

Kaitsepeakatted ja muud kaitsetooted

32.99.12

Pastapliiatsid; vildist vms urbsest materjalist otstega pliiatsid ja markerid; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid

32.99.13

Tušiga täidetavad joonestussulepead; täitesulepead, stilograafid jm sulepead

32.99.14

Kirjatarvete komplektid, sulepea-, pliiatsihoidikud jms hoidikud; nende osad

32.99.15

Pliiatsid, värvipliiatsid, pliiatsisüdamikud, pastellid, söepliiatsid, kirjutus- ja joonistuskriidid, rätsepakriidid

32.99.16

Tahvlid; kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamistemplid jms; kirjutusmasina- vms lindid; templipadjad

32.99.2

Vihmavarjud; jalutuskepid; nööbid; nööbisüdamikud; kinnitused; nende osad

32.99.21

Vihmavarjud ja päevavarjud; jalutuskepid, istmega jalutuskepid jms

32.99.22

Vihmavarjude, päevavarjude, jalutuskeppide, istmega jalutuskeppide jms osad, kaunistused ja manused

32.99.23

Rõhknööbid ja nende osad; nööbid; tõmblukud

32.99.24

Nööbisüdamikud jm nööpide osad; nööbitoorikud; tõmblukkude osad

32.99.3

Juustest või loomakarvadest tooted; samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted

32.99.30

Juustest või loomakarvadest tooted; samalaadsed tekstiilmaterjalist tooted

32.99.4

Tulemasinad, piibud ja nende osad; põlevainetooted; vedelkütus ja veeldatud gaaskütus

32.99.41

Tulemasinad jm seadmed; piibud ja sigari- või sigaretipitsid ning nende osad

32.99.42

Tulemasinate osad; pürofoorsed sulamid; põlevainetooted

32.99.43

Tulemasinate vedel- või veeldatud gaaskütus kuni 300 cm3 mahutites

32.99.5

Muud mujal klassifitseerimata tooted

32.99.51

Pühade-, karnevali- jm lõbustusesemed, sh vigur- ja üllatusesemed

32.99.52

Lõhnaainete pulverisaatorid, nende pumbad ja pihustid

32.99.53

Demonstratsiooni otstarbel kasutatavad vahendid, seadmed ja näidised

32.99.54

Küünlad jms tooted

32.99.55

Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad

32.99.59

Mitmesugused muud mujal klassifitseerimata tooted

32.99.6

Loomatopiste valmistamise teenused

32.99.60

Loomatopiste valmistamise teenused

32.99.9

Muude mujal klassifitseerimata tööstustoodete tootmisega seotud allhanked

32.99.99

Muude mujal klassifitseerimata tööstustoodete tootmisega seotud allhanked

33

Masinate ja seadmete remondi ja paigaldamise teenused

33.1

Metalltoodete, masinate ja seadmete remondi teenused

33.11

Metalltoodete remondi teenused

33.11.1

Metalltoodete remondi ja hoolduse teenused

33.11.11

Metallkonstruktsioonide remondi ja hoolduse teenused

33.11.12

Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite remondi ja hoolduse teenused

33.11.13

Aurukatelde, v.a keskkütte-kuumaveekatelde remondi ja hoolduse teenused

33.11.14

Relvade ja laskemoona remondi ja hoolduse teenused

33.11.19

Muude metalltoodete remondi ja hoolduse teenused

33.12

Masinate remondi teenused

33.12.1

Üldmasinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.11

Mootorite ja turbiinide (v.a õhusõidukite, sõidukite ja mootorrataste mootorite) remondi ja hoolduse teenused

33.12.12

Hüdrauliliste ja pneumaatiliste seadmete, muude pumpade, kompressorite, kraanide ja ventiilide remondi ja hoolduse teenused

33.12.13

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide remondi ja hoolduse teenused

33.12.14

Ahjude ja põletite remondi ja hoolduse teenused

33.12.15

Tõste- ja teisaldusseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.12.16

Kontorimasinate ja -seadmete (v.a arvutid ja nende välisseadmed) remondi ja hoolduse teenused

33.12.17

Mootoriga käsi-tööriistade remondi ja hoolduse teenused

33.12.18

Tööstuslike jahutus- ja ventilatsiooniseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.12.19

Mujal klassifitseerimata muude üldmasinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.2

Eriotstarbeliste masinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.21

Põllu- ja metsamajandusmasinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.22

Metallitöötlusmasinate ja muude tööpinkide remondi ja hoolduse teenused

33.12.23

Metallurgiamasinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.24

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.25

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstuse masinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.26

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.27

Paberi- ja papitööstuse masinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.28

Plasti- ja kummitööstuse masinate remondi ja hoolduse teenused

33.12.29

Muude eriotstarbeliste masinate remondi ja hoolduse teenused

33.13

Elektroonika- ja optikaseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.13.1

Elektroonika- ja optikaseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.13.11

Mõõte-, katse-, navigatsiooniriistade ja -seadmete remondi ja hoolduse teenused

33.13.12

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.13.13

Professionaalsete optika- ja fotoseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.13.19

Professionaalsete elektroonikaseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.14

Elektriseadmete remondi teenused

33.14.1

Elektriseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.14.11

Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode ja elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri remondi ja hoolduse teenused

33.14.19

Muude professionaalsete elektriseadmete remondi ja hoolduse teenused

33.15

Laevade ja paatide remondi ja hoolduse teenused

33.15.1

Laevade ja paatide remondi ja hoolduse teenused

33.15.10

Laevade ja paatide remondi ja hoolduse teenused

33.16

Õhu- ja kosmosesõidukite remondi ja hoolduse teenused

33.16.1

Õhu- ja kosmosesõidukite remondi ja hoolduse teenused

33.16.10

Õhu- ja kosmosesõidukite remondi ja hoolduse teenused

33.17

Muude transpordivahendite remondi ja hoolduse teenused

33.17.1

Muude transpordivahendite remondi ja hoolduse teenused

33.17.11

Raudteevedurite ja -veeremi remondi ja hoolduse teenused

33.17.19

Muude mujal klassifitseerimata transpordivahendite remondi ja hoolduse teenused

33.19

Muude seadmete remondi teenused

33.19.1

Muude seadmete remondi teenused

33.19.10

Muude seadmete remondi teenused

33.2

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.1

Metalltoodete, v.a masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.11

Aurukatelde, v.a keskkütte-kuumaveekatelde paigaldamise teenused, sh tööstusettevõtete metalltorustike paigaldamise teenused

33.20.12

Metalltoodete, v.a masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.2

Üldmasinate paigaldamise teenused

33.20.21

Kontori- ja raamatupidamismasinate paigaldamise teenused

33.20.29

Mujal klassifitseerimata muude üldmasinate paigaldamise teenused

33.20.3

Eriotstarbeliste masinate paigaldamise teenused

33.20.31

Põllumajanduses kasutatavate tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.32

Metallitöötlusmasinate paigaldamise teenused

33.20.33

Metallurgias kasutatavate tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.34

Kaevanduses kasutatavate tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.35

Toidu-, joogi- ja tubakatootmises kasutatavate tööstuslike masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.36

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuses kasutatavate masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.37

Paberi- ja papitööstuses kasutatavate masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.38

Plasti- ja kummitööstuses kasutatavate masinate ja seadmete paigaldamise teenused

33.20.39

Muude eriotstarbeliste masinate paigaldamise teenused

33.20.4

Elektroonikaseadmete ja optikariistade paigaldamise teenused

33.20.41

Meditsiinitehnika, täppisinstrumentide ja optikariistade paigaldamise teenused

33.20.42

Professionaalsete elektroonikaseadmete paigaldamise teenused

33.20.5

Elektriseadmete paigaldamise teenused

33.20.50

Elektriseadmete paigaldamise teenused

33.20.6

Tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmete paigaldamise teenused

33.20.60

Tööstuslike tootmisprotsesside juhtseadmete paigaldamise teenused

33.20.7

Muude mujal klassifitseerimata toodete paigaldamise teenused

33.20.70

Muude mujal klassifitseerimata toodete paigaldamise teenused

D

ELEKTRIENERGIA, GAAS, AUR JA ÕHU KONDITSIONEERIMINE

35

Elektrienergia, gaas, aur ja õhu konditsioneerimine

35.1

Elektrienergia ülekande ja jaotuse teenused

35.11

Elektrienergia

35.11.1

Elektrienergia

35.11.10

Elektrienergia

35.12

Elektrienergia ülekande teenused

35.12.1

Elektrienergia ülekande teenused

35.12.10

Elektrienergia ülekande teenused

35.13

Elektrienergia jaotuse teenused

35.13.1

Elektrienergia jaotuse teenused

35.13.10

Elektrienergia jaotuse teenused

35.14

Elektrienergia müügi teenused

35.14.1

Elektrienergia müügi teenused

35.14.10

Elektrienergia müügi teenused

35.2

Tööstuslikult toodetud gaas; magistraalvõrgukaudse gaasijaotuse teenused

35.21

Tööstuslikult toodetud gaas

35.21.1

Kivisöegaas, vesigaas, generaatorigaas jms gaasid, v.a naftagaasid

35.21.10

Kivisöegaas, vesigaas, generaatorigaas jms gaasid, v.a naftagaasid

35.22

Magistraalvõrgukaudse gaasijaotuse teenused

35.22.1

Magistraalvõrgukaudse gaasijaotuse teenused

35.22.10

Magistraalvõrgukaudse gaasijaotuse teenused

35.23

Magistraalvõrgukaudse gaasimüügi teenused

35.23.1

Magistraalvõrgukaudse gaasimüügi teenused

35.23.10

Magistraalvõrgukaudse gaasimüügi teenused

35.3

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise teenused

35.30

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise teenused

35.30.1

Aur ja kuum vesi; auru ja kuuma veega varustamise teenused

35.30.11

Aur ja kuum vesi

35.30.12

Magistraalvõrkude kaudu toimuva auru ja kuuma veega varustamise teenused

35.30.2

Jää; jahutatud õhu ja külma veega varustamise teenused

35.30.21

Jää, sh jahutamiseks (st mitte toiduks) kasutatav jää

35.30.22

Jahutatud õhu ja külma veega varustamise teenused

E

VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS

36

Looduslik vesi; veepuhastus- ja -varustusteenused

36.0

Looduslik vesi; veepuhastus- ja -varustusteenused

36.00

Looduslik vesi; veepuhastus- ja -varustusteenused

36.00.1

Looduslik vesi

36.00.11

Joogivesi

36.00.12

Joogiks kõlbmatu vesi

36.00.2

Veepuhastuse ja magistraalvõrgukaudse veejaotuse teenused

36.00.20

Veepuhastuse ja magistraalvõrgukaudse veejaotuse teenused

36.00.3

Magistraalvõrgukaudse veemüügi teenused

36.00.30

Magistraalvõrgukaudse veemüügi teenused

37

Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted

37.0

Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted

37.00

Kanalisatsiooniteenused; reoveepuhastussetted

37.00.1

Kanalisatsiooniteenused

37.00.11

Reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenused

37.00.12

Settekaevude ja septiliste reservuaaride puhastamise teenused

37.00.2

Reoveepuhastussetted

37.00.20

Reoveepuhastussetted

38

Jäätmekogumis-, jäätmetöötlus- ja jäätmekõrvaldusteenused; materjalide taaskasutamise teenused

38.1

Jäätmed; jäätmekogumisteenused

38.11

Tavajäätmed; tavajäätmete kogumise teenused

38.11.1

Taaskasutatavate tavajäätmete kogumise teenused

38.11.11

Taaskasutatavate tavaolmejäätmete kogumise teenused

38.11.19

Muude taaskasutatavate tavajäätmete kogumise teenused

38.11.2

Tavajäätmete (v.a taaskasutatavate jäätmete) kogumise teenused

38.11.21

Tavaolmejäätmete (v.a taaskasutatavate jäätmete) kogumise teenused

38.11.29

Muude tavajäätmete (v.a taaskasutatavate jäätmete) kogumise teenused

38.11.3

Kogutud tavajäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed

38.11.31

Tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed

38.11.39

Muud tavajäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed

38.11.4

Lammutamisele määratud vrakid

38.11.41

Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid

38.11.49

Kasutatud autod, arvutid, telerid jm lammutamisele määratud seadmed

38.11.5

Muud kogutud taaskasutatavad tavajäätmed

38.11.51

Klaasijäätmed

38.11.52

Paberi- ja papijäätmed

38.11.53

Kasutatud kummist õhkrehvid

38.11.54

Muud kummijäätmed

38.11.55

Plastijäätmed

38.11.56

Tekstiilijäätmed

38.11.57

Nahajäätmed

38.11.58

Mitteohtlikud metallijäätmed

38.11.59

Muud mujal klassifitseerimata taaskasutatavad tavajäätmed

38.11.6

Tavajäätmete käitlemise teenused

38.11.61

Taaskasutatavate tavajäätmete käitlemise teenused

38.11.69

Muude tavajäätmete käitlemise teenused

38.12

Ohtlikud jäätmed; ohtlike jäätmete kogumise teenused

38.12.1

Ohtlike jäätmete kogumise teenused

38.12.11

Meditsiinijäätmete ja muude bioloogiliselt ohtlike jäätmete kogumise teenused

38.12.12

Muude ohtlike tööstusjäätmete kogumise teenused

38.12.13

Ohtlike olmejäätmete kogumise teenused

38.12.2

Kogutud ohtlikud jäätmed

38.12.21

Tuumareaktorite kasutatud (kiiritatud) kütuseelemendid (kassetid)

38.12.22

Ravimijäätmed

38.12.23

Muud ohtlikud meditsiinijäätmed

38.12.24

Ohtlikud keemiajäätmed

38.12.25

Õlijäätmed

38.12.26

Ohtlikud metallijäätmed

38.12.27

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed

38.12.29

Muud ohtlikud jäätmed

38.12.3

Ohtlike jäätmete kogumise rajatiste teenused

38.12.30

Ohtlike jäätmete kogumise rajatiste teenused

38.2

Jäätmetöötlus- ja jäätmekõrvaldusteenused

38.21

Tavajäätmete töötlemise ja kõrvaldamise teenused

38.21.1

Tavajäätmete töötlemise teenused jäätmete lõplikuks kõrvaldamiseks

38.21.10

Tavajäätmete töötlemise teenused jäätmete lõplikuks kõrvaldamiseks

38.21.2

Tavajäätmete kõrvaldamise teenused

38.21.21

Keskkonnanõuetele vastavate prügilate teenused

38.21.22

Muude prügilate teenused

38.21.23

Tavajäätmete põletamise teenused

38.21.29

Muud tavajäätmete kõrvaldamise teenused

38.21.3

Orgaaniliste lahustite jäägid

38.21.30

Orgaaniliste lahustite jäägid

38.21.4

Jäätmete põletamisel tekkivad tuhk ja jäägid

38.21.40

Jäätmete põletamisel tekkivad tuhk ja jäägid

38.21.5

Olmejäätmetest pelletid

38.21.50

Olmejäätmetest pelletid

38.22

Ohtlike jäätmete töötlemise ja kõrvaldamise teenused

38.22.1

Tuumajäätmete ja muude ohtlike jäätmete töötlemise teenused

38.22.11

Tuumajäätmete töötlemise teenused

38.22.19

Muude ohtlike jäätmete töötlemise teenused

38.22.2

Tuumajäätmete ja muude ohtlike jäätmete kõrvaldamise teenused

38.22.21

Tuumajäätmete kõrvaldamise teenused

38.22.29

Muude ohtlike jäätmete kõrvaldamise teenused

38.3

Materjalide taaskasutamise teenused; teisene toore

38.31

Vrakkide lammutamise teenused

38.31.1

Vrakkide lammutamise teenused

38.31.11

Laevade lammutamise teenused

38.31.12

Kasutatud autode, arvutite, telerite jm seadmete lammutamise teenused

38.32

Sorteeritud materjalide taaskasutamise teenused; teisene toore

38.32.1

Sorteeritud materjalide taaskasutamise teenused

38.32.11

Sorteeritud metalli taaskasutamise teenused

38.32.12

Sorteeritud materjalide (v.a metalli) taaskasutamise teenused

38.32.13

Mujal klassifitseerimata briketid (valmistatud mitut erinevat liiki tööstusjäätmetest jms)

38.32.2

Metallist teisene toore

38.32.21

Väärismetallidest teisene toore

38.32.22

Raudmetallidest teisene toore

38.32.23

Vasest teisene toore

38.32.24

Niklist teisene toore

38.32.25

Alumiiniumist teisene toore

38.32.29

Muudest metallidest teisene toore

38.32.3

Mittemetallist teisene toore

38.32.31

Klaasist teisene toore

38.32.32

Paberist ja papist teisene toore

38.32.33

Plastist teisene toore

38.32.34

Kummist teisene toore

38.32.35

Tekstiilist teisene toore

38.32.39

Muud mittemetallist teisene toore

39

Saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused

39.0

Saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused

39.00

Saastekäitlus- ja muud jäätmekäitlusteenused

39.00.1

Saastekäitlus- ja puhastusteenused

39.00.11

Pinnase ja põhjavee saastekäitluse ja puhastuse teenused

39.00.12

Pinnavee saastekäitluse ja puhastuse teenused

39.00.13

Õhu saastekäitluse ja puhastuse teenused

39.00.14

Ehitiste saastekäitlusteenused

39.00.2

Muud saastekäitluse ja saastekontrolli eriteenused

39.00.21

Maa-alade taastamiseks vajalikud korrastus-, kontrolli- ja järelevalveteenused jm saastekäitlusteenused

39.00.22

Muud saastekäitlusteenused

39.00.23

Muud saastekontrolli eriteenused

F

EHITISED JA EHITUSTÖÖD

41

Hooned ja hoonete ehitustööd

41.0

Hooned ja hoonete ehitustööd

41.00

Hooned ja hoonete ehitustööd

41.00.1

Elamud

41.00.11

Ühe korteriga elamud

41.00.12

Kahe korteriga elamud

41.00.13

Kolme ja enama korteriga elamud

41.00.14

Hoolekandeasutuste ja ühiselamute hooned

41.00.2

Mitteeluhooned

41.00.21

Tööstushooned

41.00.22

Põllumajanduslikud mitteeluhooned

41.00.23

Büroohooned

41.00.24

Hulgi- ja jaekaubandushooned

41.00.25

Transpordi- ja sideotstarbelised hooned

41.00.26

Hoidlad ja laohooned

41.00.27

Hotellid jms hooned

41.00.28

Kultuuri-, vabaaja-, haridus-, haigla-, hooldus- või religiooniotstarbelised hooned

41.00.29

Muud mitteeluhooned

41.00.3

Elamuehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)

41.00.31

Ühe korteriga elamute ehitustööd

41.00.32

Kahe korteriga elamute ehitustööd

41.00.33

Kolme või enama korteriga elamute ehitustööd

41.00.34

Hoolekandeasutuste ja ühiselamute hoonete ehitustööd

41.00.4

Mitteeluhoonete ehitustööd (uusehitus, juurdeehitus, ümberehitus, renoveerimine)

41.00.41

Tööstushoonete ehitustööd

41.00.42

Põllumajanduslike mitteeluhoonete ehitustööd

41.00.43

Büroohoonete ehitustööd

41.00.44

Hulgi- ja jaekaubandushoonete ehitustööd

41.00.45

Transpordi- ja sideotstarbeliste hoonete ehitustööd

41.00.46

Hoidlate ja laohoonete ehitustööd

41.00.47

Hotellide jms hoonete ehitustööd

41.00.48

Kultuuri-, vabaaja-, haridus-, haigla-, hooldus- või religiooniotstarbeliste hoonete ehitustööd

41.00.49

Muude mitteeluhoonete ehitustööd

42

Rajatised ja rajatiste ehitustööd

42.1

Teed ja raudteed; teede ja raudteede ehitustööd

42.11

Teed ja kiirteed; teede ja kiirteede ehitustööd

42.11.1

Kiirteed, teed, tänavad jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teed ja lennujaamade lennurajad

42.11.10

Kiirteed, teed, tänavad jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teed ja lennujaamade lennurajad

42.11.2

Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitustööd

42.11.20

Kiirteede, teede, tänavate jm sõidukitele või jalakäijatele mõeldud teede ja lennujaamade lennuradade ehitustööd

42.12

Raudteed ja metrood; raudteede ja metroode ehitustööd

42.12.1

Raudteed ja metrood

42.12.10

Raudteed ja metrood

42.12.2

Raudteede ja metroode ehitustööd

42.12.20

Raudteede ja metroode ehitustööd

42.13

Sillad ja tunnelid; sildade ja tunnelite ehitustööd

42.13.1

Sillad ja tunnelid

42.13.10

Sillad ja tunnelid

42.13.2

Sildade ja tunnelite ehitustööd

42.13.20

Sildade ja tunnelite ehitustööd

42.2

Tehnovõrgurajatised ja tehnovõrgurajatiste ehitustööd

42.21

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrassid ning veekogumis- ja -puhastusrajatised ning nende ehitustööd

42.21.1

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrassid ning veekogumis- ja -puhastusrajatised

42.21.11

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrassid pikamaatranspordiks

42.21.12

Kohalikud vee-, gaasi- ja naftatrassid

42.21.13

Niisutussüsteemid (kanalid); veetrassid ja -torustikud; veepuhastusjaamad, reoveepuhastusseadmed ja pumbajaamad

42.21.2

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ning veekogumis- ja -puhastusrajatiste ehitustööd

42.21.21

Pikamaatranspordiks ette nähtud vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd

42.21.22

Kohalike torustike ehitustööd, sh abitööd

42.21.23

Niisutussüsteemide (kanalite), veetrasside ja -torustike, veepuhastusjaamade, reoveepuhastusseadmete ja pumbajaamade ehitustööd

42.21.24

Kaevude puurimine ja septiliste reservuaaride paigaldus