2008R0340 — ET — 10.03.2014 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2008,

16. aprill 2008,

Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 107, 17.4.2008, p.6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 254/2013, 20. märts 2013,

  L 79

7

21.3.2013

 M2

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 211/2014, 27. veebruar 2014,

  L 67

1

7.3.2014
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 340/2008,

16. aprill 2008,

Euroopa Kemikaaliametile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), makstavate tasude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, ( 1 ) eriti selle artikli 74 lõiget 1 ja artiklit 132,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks kindlaks määrata Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet”) kogutavate tasude struktuur ja summad ning maksmise eeskirjad.

(2)

Tasude struktuuri ja suuruse määramisel tuleks arvesse võtta ameti ja pädevate asutuste tööd, mida tehakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuetest lähtuvalt, ning tasud peaksid olema määratud sellisel tasemel, mis tagaks, et nendest saadav tulu oleks koos määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 96 lõike 1 alusel saadavate ameti muude tuludega piisav osutatud teenuste maksumuse katmiseks. Registreerimistasude määramisel tuleks samuti arvesse võtta tööd, mida võidakse teha määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI jaotise alusel.

(3)

Ainete registreerimise tasu tuleks kehtestada lähtuvalt kõnealuste ainete tonnides väljendatud koguste vahemikust. Siiski ei tohi nõuda tasu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 74 lõiguga 2 hõlmatud registreerimistoimingute eest.

(4)

Eritasusid tuleks nõuda selliste isoleeritud vaheainete registreerimise eest, mille registreerimist taotletakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 või 3 või artikli 19 alusel.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eest tuleks samuti tasu maksta.

(6)

Registreeritavate andmete ajakohastamise eest tuleks nõuda tasu. Eelkõige tuleks tasu maksta tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest, registreerija õigussubjektsuse muutumisega seonduvate isikuandmete muutmise eest ning teatava registreerimisdokumentides sisalduva teabe staatuse muutmise eest.

(7)

Tasu tuleks nõuda määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 9 ettenähtud toote- ja tehnoloogiaalast uurimis- ja arendustegevust puudutava teabe edastamise eest. Tasu tuleks nõuda ka kõigi toote- ja tehnoloogiaalase uurimis- ja arendustegevuse vabastuse pikendustaotluse esitamisel.

(8)

Tasu tuleks nõuda autoriseerimistaotluse esitamise eest. Tasu peaks koosnema baastasust, mis hõlmab ühte ainet, ühte kasutusala ja ühte taotlejat, ning lisatasudest täiendavate ainete, kasutusalade või taotlusega hõlmatud taotlejate eest. Tasu tuleks nõuda ka läbivaatamise aruande esitamise eest.

(9)

Kui teatud dokumente esitatakse ühiselt, tuleks kohaldada vähendatud tasusid. Vähendatud tasusid tuleks kohaldada ka mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) suhtes mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust puudutava komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituse 2003/361/EÜ ( 2 ) tähenduses.

(10)

Ainuesindaja korral hinnatakse VKEdele vähendatud maksumäärakohaldamise võimalikkust arvestades selle ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või artikli tootja, keda ainuesindaja seoses asjaomase tehinguga esindab, suurust, käivet ja bilanssi. Arvestada tuleks ka ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või artikli tootja sidus- või partnerettevõtjatelt saadavat teavet kooskõlas soovitusega 2003/361/EÜ.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud vähendatud tasumäära kohaldatakse selle üksuse avalduse alusel, kes leiab, et tal on õigus vähendatud tasumäärale. Väärandmete esitamist soovitakse ära hoida ameti poolt kohaldatavate haldustasudega ning vajadusel liikmesriigi määratavate hoiatavate trahvidega.

(12)

Tasu tuleks nõuda kõigi vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 92 esitatud kaebuste eest. Tasude summa peaks arvestama asjaomase töö keerukust.

(13)

Tasud tuleks sisse nõuda üksnes eurodes.

(14)

Osa ameti kogutud tasudest tuleks üle kanda liikmesriikide pädevatele asutustele, et hüvitada neile ameti komiteede ettekandjate töö ning vajaduse korral teiste määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud ülesannete täitmine. Liikmesriikide pädevatele asutustele ülekantava tasude osa maksimaalse suuruse peaks komisjoni positiivse otsuse saamise järel kindlaks määrama ameti haldusnõukogu.

(15)

Liikmesriikide pädevatele asutustele ülekantavate summade ning mis tahes muu kokkuleppe alusel ameti heaks tehtud töö eest vajaliku tasu kindlaksmääramisel peaks ameti haldusnõukogu järgima usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet, mis on määratletud nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust) ( 3 ) artiklis 27. Haldusnõukogu peaks samuti tagama, et ametil oleks jätkuvalt piisavalt rahalisi vahendeid oma ülesannete täitmiseks, võttes arvesse olemasolevaid ja mitmeaastasi kavandatavaid eelarveassigneeringuid ning liikmesriikide pädevate asutuste tehtava asjaomase töö mahtu.

(16)

Käesoleva määruse alusel nõutavate tasude maksmise tähtajad tuleb määrata kindlaks, võttes arvesse määruses (EÜ) nr 1907/2006 ettenähtud menetluste tähtaegu. Eriti registreerimistoimiku või ajakohastamise toimikuga seotud tasude esimeste maksetähtaegade määramisel tuleks arvesse võtta tähtaegu, mille jooksul amet peab kontrollima toimikute andmete terviklikkust. Määrates esimest maksetähtaega üldisest registreerimiskohustusest vabastatud toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks kasutatava aine kohta teabe esitamise puhul, tuleks samuti arvesse võtta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 lõikes 5 sätestatud tähtaega. Amet peaks siiski määrama teise mõistliku maksetähtaja maksetele, mida ei sooritata esimeseks tähtpäevaks.

(17)

Käesoleva määruse alusel määratud tasusid tuleks inflatsiooni arvessevõtmiseks kohandada. Sel eesmärgil tuleks kasutada Eurostati poolt nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) ( 4 ) alusel avaldatavat euroopa tarbijahinnaindekst.

(18)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I

PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „amet”) makstavate tasude summad ning maksmise eeskirjad, mis on ette nähtud määruses (EÜ) nr 1907/2006.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „VKE” – mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

b) „keskmise suurusega ettevõte” – keskmise suurusega ettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

c) „väikeettevõte” – väikeettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses;

d) „mikroettevõte” – mikroettevõte komisjoni soovituse 2003/361/EÜ tähenduses.II

PEATÜKK

TASUD

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 6, 7 või 11 alusel registreerimise eest makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga aine registreerimise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklitega 6, 7 ja 11.

Siiski ei nõuta tasu maksmist vahemikku 1–10 tonni jääva aine registreerimise eest, kui registreerimisdokumendid sisaldavad kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 74 lõikes 2.

2.  Kui vahemikku 1–10 tonni jääva aine registreerimisdokumendid ei sisalda kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nõuab amet tasu maksmist vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Amet nõuab vastavalt I lisale tasu iga aine registreerimise eest, mille kogus on 10 tonni või rohkem.

3.  Andmete ühise esitamise korral nõuab amet vastavalt I lisale igalt registreerijalt vähendatud määras tasu maksmist.

Siiski, kui registreerija esitab ühise esitamise korral osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix osutatud asjakohasest teabest teistest eraldi, nõuab amet sellelt registreerijalt vastavalt käesoleva määruse I lisale tasu maksmist individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  Kui registreerija on VKE, nõuab amet vastavalt I lisa tabelis 2 näidatud viisil vähendatud tasu maksmist.

5.  Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

Eelregistreeritud aine registreerimisega seotud arved, mis on ametile saadetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 23 kohase registreerimisele eelneva kahekuuse tähtaja jooksul, tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

6.  Kui tasusid ei ole makstud lõikes 5 sätestatud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja. Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse registreerimistaotlus rahuldamata.

▼M1

7.  Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 või 3 või artikli 19 alusel registreerimise eest makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõikega 2, artikli 18 lõigetega 2 või 3 või artikliga 19.

Siiski ei nõuta tasu maksmist vahemikku 1–10 tonni jääva kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest, kui registreerimisdokumendid sisaldavad kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nagu on sätestatud kõnealuse määruse artikli 74 lõikes 2.

Käesolevas artiklis sätestatud tasusid kohaldatakse ainult selliste kohapeal kasutatavate või transporditavate isoleeritud vaheainete registreerimise puhul, mille taotlused esitatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõikele 2, artikli 18 lõigetele 2 või 3 või artiklile 19. Kui registreeritavate vaheainete puhul on vaja määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 10 osutatud teavet, kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tasusid.

2.  Kui vahemikku 1–10 tonni jääva kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimisandmed ei sisalda kogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisas nõutavat teavet, nõuab amet tasu maksmist vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Amet nõuab vastavalt II lisale tasu maksmist iga kohapeal kasutatava või transporditava isoleeritud vaheaine registreerimise eest, mille kogus on 10 tonni või rohkem.

3.  Andmete ühise esitamise korral nõuab amet igalt registreerijalt vähendatud määras tasu maksmist vastavalt II lisale.

Siiski, kui registreerija esitab andmete ühise esitamise korral osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2 punktides c ja d või artikli 18 lõike 2 punktides c ja d osutatud asjakohasest teabest eraldi, nõuab amet registreerijalt vastavalt käesoleva määruse II lisale tasu maksmist individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud tasu maksmist vastavalt II lisa tabelile 2.

5.  Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

Eelregistreeritud aine registreerimisega seotud arved, mis on ametile saadetud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 23 kohase kahekuulise tähtaja jooksul, tuleb siiski tasuda 30 päeva jooksul alates päevast, mil amet registreerijale arvest teatas.

6.  Kui tasu ei ole makstud lõikes 5 ettenähtud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja. Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse registreerimistaotlus rahuldamata.

▼M1

7.  Kui registreerimistaotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse registreerimistaotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 alusel registreerimistaotluse ajakohastamise eest makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist registreerimistaotluse ajakohastamise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 22.

Siiski ei nõua amet tasu maksmist järgmiste registreerimistaotluse ajakohastamiste eest:

a) üleminek suuremalt tonnides väljendatud koguste vahemikult väiksemale tonnides väljendatud koguste vahemikule;

b) üleminek väiksemalt tonnides väljendatud koguste vahemikult suuremale tonnides väljendatud koguste vahemikule, kui registreerija on eelnevalt maksnud tasu kõnealuse suurema tonnides väljendatud koguste vahemiku eest;

c) muutused registreerija staatuses või isikuandmetes, kui et sellega ei kaasne muutust õigussubjektsuses;

d) muutused aine koostises;

e) teave uute kasutusalade, kaasa arvatud mittesoovitatavate kasutusalade kohta;

f) teave ainega seotud uute riskide kohta;

g) muutused aine klassifitseerimises ja märgistamises;

h) muutused kemikaaliohutuse aruandes;

i) muutused aine ohutu kasutamise juhises;

j) teade selle kohta, et tuleb teha määruse (EÜ) nr 1907/2006 IX või X lisas loetletud katse;

k) taotlus juurdepääsuks seni konfidentsiaalsele informatsioonile.

2.  Amet nõuab tasu maksmist tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest vastavalt III lisa tabelitele 1 ja 2.

Muu ajakohastamise puhul nõuab amet tasu vastavalt III lisa tabelitele 3 ja 4.

▼M1

Muutuste puhul registreerimisandmetele juurdepääsu lubamises nõuab amet tasu maksmist iga ajakohastatava teabeühiku eest vastavalt III lisa tabelitele 3 ja 4.

Juhul kui ajakohastamine käsitleb uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruande kokkuvõtteid, nõuab amet tasu maksmist iga uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte eest, mida ajakohastatakse.

▼B

3.  Ühiselt esitatud andmete ajakohastamise korral nõuab amet igalt ajakohastamist taotlenud registreerijalt tasu vähendatud määras vastavalt III lisale.

Siiski, kui osa määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunktides iv, vi, vii ja ix, artikli 17 lõike 2 punktides c ja d või artikli 18 lõike 2 punktides c ja d osutatud asjakohasest teabest esitatakse ühise andmete esitamise korral eraldi, nõuab amet vastavalt käesoleva määruse III lisale tasu individuaalse taotluse esitamise eest.

4.  Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt III lisale.

Siiski, kui ajakohastamine hõlmab muudatuste tegemist registreerija isikuandmetes, kohaldatakse VKEde suhtes vähendatud tasu määra üksnes juhul, kui uus õigussubjekt on VKE.

5.  Lõigetest 1–4 tulenevad tasud tuleb maksta 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet saadab registreerijale arve.

6.  Kui tasusid ei ole makstud enne lõikes 5 sätestatud tähtpäeva, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui maksmist ei toimu teise tähtaja lõpuks, jäetakse tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamiste puhul kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 lõike 1 punktiga c esitatud ajakohastamise taotlus rahuldamata.

▼M1

Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jätab amet teiste ajakohastamiste korral ajakohastamise taotluse rahuldamata. Taotleja taotluse korral pikendab amet teist tähtaega, tingimusel et pikendamise taotlus on esitatud enne teise tähtaja lõppu. Kui tasusid ei ole makstud enne pikendatud tähtaja lõppemist, jätab amet ajakohastamise taotluse rahuldamata.

7.  Kui ajakohastamise taotlus on puuduoleva teabe esitamata jätmise või tähtpäevaks tasu maksmata jätmise tõttu rahuldamata jäetud, ei tagastata registreerijale kõnealuse ajakohastamise taotlusega seotud tasusid, mis maksti enne taotluse rahuldamata jätmist, ega hüvitata neid tasusid muul viisil.

▼B

Artikkel 6

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eest makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4 tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluse eest.

2.  Amet nõuab vastavalt IV lisale tasu maksmist iga teabeühiku eest, mille kohta taotlus esitatakse.

Juhul kui taotlus käsitleb uuringute kokkuvõtteid või uuringute aruande kokkuvõtteid, nõuab amet tasu maksmist iga uuringu kokkuvõtte või uuringute aruande kokkuvõtte eest, mille kohta taotlus esitatakse.

▼M1

3.  Andmete ühise esitamise taotluse korral nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt IV lisale. Juhtregistreerija poolt esitatud taotluse korral nõuab amet vähendatud määras tasu ainult juhtregistreerijalt vastavalt IV lisale.

▼B

4.  Kui taotluse esitab VKE, nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt IV lisa tabelile 2.

5.  Kuupäeva, mil ametile makstakse taotluse eest nõutav tasu, loetakse taotluse vastuvõtmise kuupäevaks.

Artikkel 7

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel esitatavalt teabelt makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse V lisa tabelile 1 tasu maksmist igakordse määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel teavitamise eest, mis seondub vabastusega üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks.

Kui teatajaks on VKE, nõuab amet tasu vähendatud määras vastavalt V lisa tabelile 1.

2.  Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse V lisa tabelile 2 tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel esitatud taotluse eest pikendada vabastust üldisest registreerimiskohustusest, kui ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks uurimis- ja arendustegevuseks.

Kui taotluse esitajaks on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt V lisa tabelile 2.

3.  Lõikest 1 tulenevad tasud tuleb maksta 7 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet teatise esitanud toodete valmistajale, importijale või tootjale arvest teatas.

Lõikest 2 tulenevad tasud tuleb maksta 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet pikendust taotlevale toodete valmistajale, importijale või tootjale arvest teatas.

4.  Kui tasu ei ole makstud lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui tasu ei ole teise tähtaja lõpuks makstud, jäetakse teatis läbi vaatamata või pikendamise taotlus rahuldamata.

▼M1

5.  Kui teatis on lükatud tagasi või on pikendamise taotlus jäetud rahuldamata, kuna toodete valmistaja, importija või tootja ei ole esitanud puuduvat teavet või kuna ta ei ole tähtpäevaks tasu maksnud, ei tagastata teate või taotluse esitanud isikule kõnealuse teate või taotluse eest enne taotluse rahuldamata jätmist makstud tasusid ega hüvitata neid muul viisil.

▼B

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 alusel esitatavatelt taotlustelt makstavad tasud

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 tasu maksmist iga aine autoriseerimistaotluse eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 62.

2.  Amet nõuab vastavalt VI lisale baastasu maksmist iga aine autoriseerimistaotluse eest. Baastasu hõlmab autoriseerimistaotlust ühe aine, ühe kasutusala ja ühe taotleja kohta.

Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse VI lisale lisatasu maksmist iga taotluses nimetatud täiendava kasutusala ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa punktis 1.5 sätestatud ainete rühma määratlusele vastava aine kohta ning iga taotluse osapooleks oleva täiendava taotleja kohta.

▼M1

Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid, sealhulgas ühise autoriseerimistaotluse esitamise korral.

▼B

3.  Kui taotluse esitab üksnes üks keskmise suurusega ettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõtja on keskmise suurusega ettevõtja, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 2.

Kui taotluse esitab üksnes üks väikeettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõtja on väikeettevõtja, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 3.

Kui taotluse esitab üksnes üks või mitu mikroettevõtet, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VI lisa tabelile 4.

4.  Kuupäeva, mil ametile makstakse autoriseerimistaotluse eest nõutud tasu, loetakse taotluse kättesaamise kuupäevaks.

Artikkel 9

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 61 alusel autoriseerimise läbivaatamise eest makstav tasu

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja 3 tasu maksmist iga läbivaatamise aruande esitamise eest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikliga 61.

2.  Amet nõuab baastasu maksmist iga läbivaatamise aruande esitamise eest vastavalt VII lisale. Baastasu hõlmab ühe aine, ühe kasutusala ja ühe taotleja kohta läbivaatamise aruande esitamist.

Amet nõuab vastavalt VII lisale lisatasu maksmist iga läbivaatamise aruandes nimetatud täiendava kasutusala ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisa punktis 1.5 sätestatud ainete rühma määratlusele vastava aine ning iga täiendava üksuse kohta.

▼M1

Amet väljastab ühe arve, mis hõlmab baastasu ja mis tahes kohaldatavaid lisatasusid, sealhulgas läbivaatamise ühise aruande korral.

▼B

3.  Kui taotluse esitab üksnes üks keskmise suurusega ettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõte on keskmise suurusega ettevõte, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 2.

Kui taotluse esitab üksnes üks väikeettevõte või kaks või enam VKEd, kellest suurim ettevõte on väikeettevõte, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 3.

Kui taotluse esitab üksnes üks või mitu mikroettevõtet, nõuab amet vähendatud baastasu ja vähendatud lisatasude maksmist vastavalt VII lisa tabelile 4.

4.  Kuupäeva, mil ametile makstakse läbivaatamise aruande esitamise eest nõutud tasu, loetakse aruande esitamise kuupäevaks.

Artikkel 10

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel ameti otsuse peale kaebuse esitamise tasu

1.  Amet nõuab vastavalt käesoleva määruse VIII lisale tasu maksmist iga määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel ameti otsuse peale esitatud kaebuse eest.

2.  Kui registreerija on VKE, nõuab amet vähendatud määras tasu maksmist vastavalt VIII lisa tabelile 2.

3.  Kui apellatsiooninõukogu leiab, et kaebus pole lubatav, siis makstud tasu ei tagastata.

4.  Amet tagastab käesoleva artikli lõike 1 alusel sissenõutud tasu, kui ameti tegevdirektor parandab otsuse kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 93 lõikega 1 või kui kaebuse suhtes langetatakse otsus kaebaja kasuks.

5.  Apellatsiooninõukogu ei loe kaebust kättesaaduks enne, kui asjaomane tasu on ametile makstud.

Artikkel 11

Muud tasud

1.  Tasu maksmist võidakse nõuda osapoole taotlusel ameti osutatud haldus- ja tehniliste teenuste eest, mida käesolevas määruses sätestatud muud tasud ei hõlma. Tasu määramisel võetakse arvesse asjaomase töö mahtu.

Siiski ei nõuta tasusid ameti kasutajatoe osutatud abi eest ning liikmesriikide nõustamise eest vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 77 lõike 2 punktidele h ja i.

Ameti tegevdirektor võib otsustada mitte nõuda tasu ametilt abi taotlevatelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja riikidelt.

2.  Haldusteenuste eest osutatud tasud tuleb maksta 30 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil amet arvest teatab.

3.  Kui tasusid ei ole makstud enne lõikes 2 sätestatud tähtaja lõppemist, määrab amet maksmiseks teise tähtaja.

Kui tasusid ei ole makstud enne teise tähtaja lõppemist, jätab amet taotluse rahuldamata.

4.  Vastupidise lepingulise kokkuleppe puudumisel tuleb tehniliste teenuste eest nõutud tasud maksta enne teenuse osutamist.

5.  Teenuste ja tasude liigituse koostab ameti haldusnõukogu ning see võetakse vastu komisjoni positiivse seisukoha alusel.

Artikkel 12

Ainuesindajad

Määruse (EÜ) 1907/2006 artiklis 8 nimetatud ainuesindaja korral hinnatakse VKEdele vähendatud tasumäära kohaldamise võimalikkust arvestades seoses asjaomase tehinguga esindatava ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või toote valmistaja suurust, käivet ja bilanssi; arvestada tuleb ka ühendusevälise tootja, valmistise koostaja või toote valmistaja sidus- või partnerettevõtjatelt saadavat teavet kooskõlas komisjoni soovitusega 2003/361/EÜ.

Artikkel 13

Vähendatud tasumäärad ja tasude maksmisest vabastamine

1.  Füüsiline või juriidiline isik, kes leiab, et tal on artiklite 3–10 alusel õigus vähendatud määras tasu maksta, peab sellest ametile teatama registreerimistaotluse, andmete ajakohastamise taotluse, autoriseerimistaotluse, teatise, uuringute aruande kokkuvõtte, kaebuse või muu taotluse esitamise ajaks, millega kaasneb tasu maksmise kohustus.

2.  Füüsiline või juriidiline isik, kes leiab, et ta on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 74 lõike 2 alusel vabastatud tasu tasumisest, peab sellest ametile registreerimistaotluse esitamise ajaks teatama.

3.  Amet võib igal ajal nõuda tõendit selle kohta, et vähendatud tasumäära kohaldamise või tasu maksmisest vabastamise tingimused on täidetud.

▼M1

Kui ametile esitatav tõend ei ole liidu ühes ametlikus keeles, tuleb sellele lisada kinnitatud tõlge, mis on tehtud liidu mis tahes ametlikku keelde.

▼B

4.  Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väidab, et tal on õigus vähendatud tasumäärale või tasu maksmisest vabastamisele, ei suuda tõendada oma õigust niisugusele vähendatud määrale või vabastamisele, nõuab amet tasu ning haldustasu maksmist täies ulatuses.

Kui füüsiline või juriidiline isik, kes väitis, et tal on õigus vähendatud määras tasu maksta, on juba maksnud tasu vähendatud määra järgi, kuid ei suuda tõendada, et tal on õigus niisuguse vähendatud määra järgi tasu maksta, nõuab amet tasu ja haldustasu puudujääva osa maksmist.

Artikli 11 lõikeid 2, 3 ja 5 kohaldatakse mutatis mutandis.III

PEATÜKK

HÜVITISE MAKSMINE AMETI POOLT

Artikkel 14

Rahaliste vahendite ülekandmine liikmesriikidele

1.  Osa käesoleva määruse alusel kogutud tasudest tuleb liikmesriikide pädevatele asutustele üle kanda järgmistel juhtudel:

a) kui liikmesriigi pädev asutus teatab ametile aine hindamise menetluse lõpetamisest kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 46 lõikega 4;

b) kui pädev asutus on määranud riskihindamise komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana autoriseerimismenetluse, kaasa arvatud läbivaatamise kontekstis;

c) kui liikmesriigi pädev asutus on määranud sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana autoriseerimismenetluse, kaasa arvatud läbivaatamise kontekstis;

d) kui liikmesriigi pädev asutus on määranud riskihindamise komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana piirangute menetluse kontekstis;

e) kui liikmesriigi pädev asutus on määranud sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee liikme, kes tegutseb ettekandjana piirangute menetluse kontekstis;

f) vajadusel teiste ülesannete eest, mida pädev asutus on sooritanud ameti taotlusel.

Kui käesolevas lõikes osutatud komiteed otsustavad määrata kaasettekandja, tuleb ülekantav summa jaotada ettekandja ja kaasettekandja vahel.

2.  Ameti haldusnõukogu määrab komisjoni positiivse seisukoha alusel liikmesriikide pädevatele asutustele käesoleva artikli lõikes 1 määratletud ülesannete katteks ülekantavad summad, ülekantavate tasude osa maksimaalse suuruse ning ülekandekorra. Ülekantavate summade kindlaksmääramisel järgib ameti haldusnõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 27 kindlaksmääratud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Haldusnõukogu tagab ka, et ametil oleks määruses (EÜ) nr 1907/2006 kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks jätkuvalt juurdepääs piisavatele rahalistele vahenditele, võttes arvesse ameti olemasolevaid eelarveassigneeringuid ja mitmeaastasi tulukalkulatsioone, sealhulgas ühenduse toetusi; haldusnõukogu võtab arvesse ka pädevate asutuste ja liikmesriikide tehtava asjaomase töö mahtu.

3.  Lõikes 1 sätestatud ülekanded tehakse üksnes siis, kui amet on eelnevalt saanud asjaomase aruande.

Ameti haldusnõukogu võib siiski anda loa eelrahastamiseks või vahemakseteks kooskõlas nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 81 lõikega 1.

4.  Lõike 1 punktides b–e sätestatud rahaliste vahendite ülekanded peavad kompenseerima liikmesriigi pädevatele asutustele ettekandja ja kaasettekandja töö ning kogu asjaomase teadusliku ja tehnilise toe ega tohi piirata liikmesriikide kohustust mitte anda ameti sõltumatusega kokkusobimatuid juhiseid.

Artikkel 15

Muud hüvitised

Ekspertide ja komiteede lisaliikmete ameti heaks tehtud töö hüvitamiseks tehtavate maksete summade kindlaksmääramisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 87 lõikele 3 võtab haldusnõukogu arvesse asjaomase töö mahtu ning järgib määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 27 kindlaksmääratud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid. Haldusnõukogu tagab ka, et ametil oleks määruses (EÜ) nr 1907/2006 kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks jätkuvalt juurdepääs piisavatele rahalistele vahenditele, võttes arvesse ameti olemasolevaid eelarveassigneeringuid ja mitmeaastasi tulukalkulatsioone, sealhulgas ühenduse toetust.IV

PEATÜKK

MAKSED

Artikkel 16

Maksmise viis

1.  Tasud makstakse eurodes.

2.  Makseid sooritatakse ainult ameti poolt väljastatava arve alusel, välja arvatud artikli 10 alusel sooritatavate maksete puhul.

3.  Makseid tehakse ülekandega ameti pangakontole.

Artikkel 17

Makse tuvastamine

1.  Iga makse puhul tuleb märkida viitenumbri lahtrisse arve number, välja arvatud artikli 10 alusel sooritatud maksete puhul.

Artikli 10 alusel sooritatavate maksete puhul tuleb viitenumbri lahtrisse märkida kaebuse esitaja(te) andmed ja võimalusel ka otsuse number, mille peale kaebus esitatakse.

2.  Kui makse eesmärki ei ole võimalik kindlaks teha, määrab amet tähtaja, milleks maksja peab teatama ametile makse eesmärgist kirjalikult. Kui ametile ei teatata makse eesmärgist määratud tähtpäevaks, loetakse makse kehtetuks ja asjaomane summa tagastatakse maksjale.

Artikkel 18

Maksekuupäev

1.  Kuupäeva, mil makse kogusumma kantakse üle ameti pangakontole, loetakse makse sooritamise kuupäevaks.

2.  Makse loetakse õigeaegselt sooritatuks siis, kui on esitatud piisavad dokumentaalsed tõendid näitamaks, et maksja nõudis ülekannet arvel märgitud pangakontole ettenähtud tähtaja jooksul.

Rahaasutuse väljastatud ülekandekorralduse kinnitust loetakse piisavaks tõendiks. Siiski, kui ülekandmise puhul on vajalik elektroonilise pangamaksete meetodi SWIFT kasutamine, on maksekorralduse esitamise kinnituseks SWIFTi raporti koopia, mille on allkirjastanud ja pitseriga kinnitanud rahaasutuse volitatud ametnik.

Artikkel 19

Ebapiisav makse

1.  Maksetähtajast kinnipidamiseks loetakse üksnes seda, kui tasu kogusumma on õigeaegselt makstud.

2.  Kui arve hõlmab tehingute kogumit, võib amet mis tahes tehingute kogumisse kuuluva tehingu kohta käiva makse eraldi välja tuua. Maksete määramise kriteeriumid koostab ameti haldusnõukogu.

Artikkel 20

Ülemäära makstud summade tagasimaksmine

1.  Ülemääraselt makstud tasu summade maksjale hüvitamise korra määrab ameti tegevdirektor ning see avaldatakse ameti veebilehel.

Siiski, kui ülemääraselt makstud summa on väiksem kui 100 eurot ning asjaomane pool ei ole tagasimaksmist nõudnud, siis ülemäära makstud summat tagasi ei maksta.

2.  Ühtegi ülemääraselt makstud summat ei ole võimalik arvesse võtta ametile makstavate tulevaste maksete puhul.V

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Esialgne prognoos

Iga järgmise eelarveaasta kogutulude ja -kulude kalkulatsiooni koostamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 96 lõikele 5 lisab ameti haldusnõukogu esialgse tasudest saadavate tulude konkretiseeritud kalkulatsiooni ühenduse toetusest saadavatest tuludest eraldi.

Artikkel 22

Uuesti läbivaatamine

1.  Käesolevas määruses sätestatud tasud vaadatakse igal aastal uuesti läbi, võttes arvesse Eurostati poolt kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2494/95 avaldatud Euroopa tarbijahinnaindeksiga mõõdetavat inflatsioonimäära. Esimest korda vaadatakse need uuesti läbi 1. juuniks 2009.

▼M1

2.  Komisjon vaatab seda määrust samuti regulaarselt uuesti läbi, võttes arvesse olulist kättesaadavat teavet seoses ameti hinnanguliste tulude ja kulude aluseks olevate eeldustega. 31. jaanuariks 2015 vaatab komisjon määruse uuesti läbi, eesmärgiga seda vajadusel muuta, võttes arvesse eelkõige ameti kulusid ja muid seotud kulusid teenustele, mida osutavad liikmesriikide pädevad asutused.

▼B

Artikkel 23

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
I LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklite 6, 7 või 11 alusel esitatud registreerimistaotluste eestTabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete eest

1 714 eurot

1 285 eurot

Tasu vahemikku 10–100 tonni jäävate ainete eest

4 605 eurot

3 454 eurot

Tasu vahemikku 100–1 000 tonni jäävate ainete eest

12 317 eurot

9 237 eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

33 201 eurot

24 901 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Tasu vahemikku 1–10 tonni jäävate ainete eest

1 114 eurot

835 eurot

600 eurot

450 eurot

86 eurot

64 eurot

Tasu vahemikku 10–100 tonni jäävate ainete eest

2 993 eurot

2 245 eurot

1 612 eurot

1 209 eurot

230 eurot

173 eurot

Tasu vahemikku 100–1 000 tonni jäävate ainete eest

8 006 eurot

6 004 eurot

4 311 eurot

3 233 eurot

616 eurot

462 eurot

Tasu ainete eest koguses üle 1 000 tonni

21 581 eurot

16 185 eurot

11 620 eurot

8 715 eurot

1 660 eurot

1 245 eurot
II LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 17 lõike 2, artikli 18 lõigete 2 ja 3 või artikli 19 alusel esitatud registreerimistaotluse eestTabel 1

Standardtasud

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Tasu

1 714 eurot

1 285 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Tasu

1 114 eurot

835 eurot

600 eurot

450 eurot

86 eurot

64 eurot
III LISA

Tasud registreerimistaotluse ajakohastamise eest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 22 aluselTabel 1

Standardtasud tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

2 892 eurot

2 169 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 100–1 000 tonni

10 603 eurot

7 952 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

31 487 eurot

23 616 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni 100–1 000 tonni

7 711 eurot

5 783 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

28 596 eurot

21 447 eurot

Vahemikust 100-1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

20 885 eurot

15 663 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks tonnides väljendatud koguste vahemiku ajakohastamise eest

 

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 10–100 tonni

1 880 eurot

1 410 eurot

1 012 eurot

759 eurot

145 eurot

108 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni 100-1 000 tonni

6 892 eurot

5 169 eurot

3 711 eurot

2 783 eurot

530 eurot

398 eurot

Vahemikust 1-10 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

20 467 eurot

15 350 eurot

11 021 eurot

8 265 eurot

1 574 eurot

1 181 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni 100-1 000 tonni

5 012 eurot

3 759 eurot

2 699 eurot

2 024 eurot

386 eurot

289 eurot

Vahemikust 10-100 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

18 587 eurot

13 940 eurot

10 008 eurot

7 506 eurot

1 430 eurot

1 072 eurot

Vahemikust 100-1 000 tonni vahemikuni üle 1 000 tonni

13 575 eurot

10 181 eurot

7 310 eurot

5 482 eurot

1 044 eurot

783 eurotTabel 3

Tasud muude ajakohastamiste eest

Ajakohastamise liik

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 607 eurot

Ajakohastamise liik

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 820 eurot

3 615 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 607 eurot

1 205 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 820 eurot

3 615 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

3 213 eurot

2 410 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 607 eurot

1 205 eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks muude ajakohastuste eest

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

Väikeettevõtja

Mikroettevõtja

Muutused registreerija identifitseerimisandmetes, k.a õigussubjektsuse muutmine

1 044 eurot

562 eurot

80 eurot

Ajakohastamise liik

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Muutused taotluses sisalduvale teabele võimaldatavas juurdepääsus:

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

2 088 eurot

1 566 eurot

1 125 eurot

843 eurot

161 eurot

120 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot
IV LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 10 punkti a alapunkti xi alusel esitatud taotluste eestTabel 1

Standardtasud

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Individuaalne esitamine

Ühine esitamine

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

4 820 eurot

3 615 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 607 eurot

1 205 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

4 820 eurot

3 615 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

3 213 eurot

2 410 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 607 eurot

1 205 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetus, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 607 eurot

1 205 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

Kirje, mille suhtes soovitakse konfidentsiaalsust

Keskmise suurusega ettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Keskmise suurusega ettevõtja

(Ühine esitamine)

Väikeettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Väikeettevõtja

(Ühine esitamine)

Mikroettevõtja

(Individuaalne esitamine)

Mikroettevõtja

(Ühine esitamine)

Puhtusaste ja/või lisandite või lisaainete määratlus

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Asjaomane tonnides väljendatud koguste vahemik

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Uuringu kokkuvõte või uuringu aruande kokkuvõte

3 133 eurot

2 350 eurot

1 687 eurot

1 265 eurot

241 eurot

181 eurot

Ohutuskaardil sisalduvad andmed

2 088 eurot

1 566 eurot

1 125 eurot

843 eurot

161 eurot

120 eurot

Aine kaubanduslik nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud mittefaasiainete IUPACi nimetus

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 1 punktis a osutatud nende ainete IUPACi nimetud, mida kasutatakse vaheainetena, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses või toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

1 044 eurot

783 eurot

562 eurot

422 eurot

80 eurot

60 eurot
V LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 alusel teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevusesTabel 1

Tasud teatamise eest seoses aine kasutamisega toote- ja tehnoloogiaalases uurimis- ja arendustegevuses

Standardtasu

536 eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtja jaoks

348 eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtja jaoks

187 eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtja jaoks

27 eurotTabel 2

Tasud toote- ja tehnoloogiaalast uurimis- ja arendustegevust käsitleva vabastuse pikendamise eest

Standardtasu

1 071 eurot

Vähendatud tasu keskmise suurusega ettevõtja jaoks

696 eurot

Vähendatud tasu väikeettevõtja jaoks

375 eurot

Vähendatud tasu mikroettevõtja jaoks

54 eurot
VI LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 62 alusel esitatud autoriseerimistaotluste eestTabel 1

Standardtasud

Baastasu

53 300 eurot

Lisatasu aine kohta

10 660 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 660 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja ei ole VKE: 39 975 eurot

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjate jaoks

Baastasu

39 975 eurot

Lisatasu aine kohta

7 995 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

7 995 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjate jaoks

Baastasu

23 985 eurot

Lisatasu aine kohta

4 797 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 797 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate jaoks

Baastasu

5 330 eurot

Lisatasu aine kohta

1 066 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

1 066 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja: 3 998 eurot
VII LISA

Tasud autoriseerimise läbivaatamise eest määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 61 aluselTabel 1

Standardtasud

Baastasu

53 300 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

10 660 eurot

Lisatasu aine kohta

10 660 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja ei ole VKE: 39 975 eurot

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad keskmise suurusega ettevõtjate jaoks

Baastasu

39 975 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

7 995 eurot

Lisatasu aine kohta

7 995 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on keskmise suurusega ettevõtja: 29 981 eurot

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 3

Vähendatud tasumäärad väikeettevõtjate jaoks

Baastasu

23 985 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

4 797 eurot

Lisatasu aine kohta

4 797 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on väikeettevõtja: 17 989 eurot

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurotTabel 4

Vähendatud tasumäärad mikroettevõtjate jaoks

Baastasu

5 330 eurot

Lisatasu kasutusala kohta

1 066 eurot

Lisatasu aine kohta

1 066 eurot

Lisatasu taotleja kohta

Täiendav taotleja on mikroettevõtja: 3 998 eurot
VIII LISA

Tasud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 92 alusel esitatud kaebuste eestTabel 1

Standardtasud

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

2 356 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

4 712 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

7 069 eurotTabel 2

Vähendatud tasumäärad vkede jaoks

Kaebus otsuse kohta, mis on vastu võetud:

Tasu

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 9 või 20 alusel

1 767 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 27 või 30 alusel

3 534 eurot

määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 51 alusel

5 301 eurot( 1 ) ELT L 396, 30.12.2006, lk 1, parandatud ELT L 136, 29.5.2007, lk 3. Määrust on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1354/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 1).

( 2 ) ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

( 3 ) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

( 4 ) EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).