2008O0018 — ET — 01.01.2010 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

21. november 2008,

tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta

(EKP/2008/18)

(2008/880/EÜ)

(EÜT L 314, 25.11.2008, p.14)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS, 10. detsember 2009,

  L 330

95

16.12.2009
▼B

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

21. november 2008,

tagatiskõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta

(EKP/2008/18)

(2008/880/EÜ)EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 105 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 12.1 ja 14.3 koosmõjus artikli 3.1 esimese taandega, artikliga 18.2 ja artikli 20 esimese lõiguga,

ning arvestades järgmist:

(1)

likviidsuse lisamise tõhustamiseks eurosüsteemi rahapoliitika toimingute osapooltele tuleb ajutiselt laiendada kriteeriume, mille alusel määratakse kindlaks eurosüsteemi rahapoliitika toimingute osapoolte poolt eurosüsteemile likviidsuse saamiseks antava tagatise kõlblikkus. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid on sätestatud 31. augusti 2000. aasta suunises EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta. ( 1 )

(2)

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas 15. oktoobril 2008 ajutiselt laiendada eurosüsteemi rahapoliitika toimingutes kasutatava tagatise kõlblikkuse reegleid. Lisaks otsustas EKP nõukogu, et selle otsuse jõustumise kuupäev ja mis tahes täiendavad meetmed seoses laiendatud kõlblikkuskriteeriumidega tuleb teada anda võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:Artikkel 1

Teatavate tagatise kõlblikkuskriteeriumide laiendamine

1.  Tagatise kõlblikkuskriteeriume, mis on sätestatud suunise EKP/2000/7 I lisas (edaspidi „ülddokumentatsioon”), laiendatakse vastavalt artiklitele 2 kuni 7.

2.  Käesoleva suunise ja ülddokumentatsiooni riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral kohaldatakse käesolevat suunist. RKPd kohaldavad endiselt muutmata kujul ülddokumentatsiooni kõiki sätteid, kui käesolevas suunises ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2

USA dollarites, naelsterlingites või Jaapani jeenides tagatise võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.  Ülddokumentatsiooni peatükis 6.2.1 kirjeldatud turustatavad võlainstrumendid on eurosüsteemi rahapoliitika toimingutes kõlblik tagatis, kui: i) need on välja antud ja neid hoitakse/arveldatakse euroalal; ja ii) nende emitent on asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas.

2.  Kõikidele sellistele turustatavatele võlainstrumentidele kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 8 % allahindlust.

Artikkel 3

Sündikaatlaenude võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.  Sündikaatlaenud on eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks kõlblik tagatis ainult juhul, kui nad vastavad ülddokumentatsiooni peatükkides 6.2.2, 6.3.3 ning 7. liites sätestatud nõuetele.

2.  Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist jäävad sündikaatlaenud, mille suhtes kehtib Inglismaa ja Walesi õigus ning mis on eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks tagatiseks võetud kuni 30. novembrini 2008 vastavalt nõuetele Euroopa Keskpanga 14. novembri 2008. aasta otsuses EKP/2008/15 23. oktoobri 2008. aasta määruse EKP/2008/11, mis käsitleb tagatiskõlblikkuse reeglite ajutist muutmist, rakendamise kohta, ( 2 ) kõlblikuks tagatiseks nende eurosüsteemi rahapoliitika toimingute ajaks, mille tarvis need kõlblikuks tagatiseks võeti.

Artikkel 4

Krediidiasutuste emiteeritud võlainstrumentide, millega kaubeldakse teatavatel reguleerimata turgudel, võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.  Teatavatel EKP poolt määratletud reguleerimata turgudel kaubeldavad krediidiasutuste poolt emiteeritud võlainstrumendid on kõlblik tagatis eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks.

2.  Kõikidele sellistele võlainstrumentidele kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 5 % allahindlust.

Artikkel 5

„BBB-” ja kõrgema krediidihinnanguga tagatise võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.  Eurosüsteemi miinimumnõue, mille kohaselt hinnatakse eurosüsteemi rahapoliitika toimingute teostamiseks tagatiskõlblike varade krediidistandardit, on „BBB-” või sellega samaväärne krediidihinnang. Seda krediidihinnangu nõude muudatust kohaldatakse nii turustatavatele kui ka turustamatutele varadele, välja arvatud varadega tagatud väärtpaberitele vastavalt ülddokumentatsiooni peatükis 6.3 sätestatule, mille suhtes jääb kehtima kõrgem krediidistandard.

2.  Kõikidele kõlblikele varadele, mille krediidihinnang on alla „A-”, kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 5 % allahindlust.

Artikkel 6

Piisavate garantiidega allutatud varade võtmine kõlblikuks tagatiseks

1.  Ülddokumentatsiooni peatükis 6.2.1 kirjeldatud eurosüsteemi rahapoliitika toimingute tagatiseks võetavate turustatavate varade kõlblikkuse tingimuseks olevat mitteallutatuse nõuet ei kohaldata, kui maksejõuline garant annab tingimusteta ja tagasivõtmatu garantii, mis kuulub tasumisele esimesel nõudmisel nende varade suhtes vastavalt täiendavalt ülddokumentatsiooni peatükis 6.3.2 sätestatule.

2.  Kõikide kirjeldatud varade suhtes kohaldatakse eurosüsteemi poolt täiendavalt 10 % allahindlust ning teoreetilise hindamise korral lisaks veel 5 % allahindlust.

Artikkel 7

Tähtajaliste hoiuste võtmine kõlblikuks tagatiseks

Ülddokumentatsiooni peatükis 3.5 kirjeldatud nõuetele vastavate osapoolte tähtajalised hoiused on kõlblikuks tagatiseks eurosüsteemi kõikides refinantseerimistoimingutes.

Artikkel 8

Täiendavad rakendusmeetmed

EKP nõukogu delegeeris oma 15. oktoobri 2008. aasta otsuse rakendamiseks vajalike täiendavate otsuste tegemise pädevuse EKP juhatusele.

Artikkel 9

Kontrollimine

Hiljemalt 25. novembriks 2008 peavad RKPd edastama EKPle käesoleva suunise järgimiseks kavandatud dokumentide ja meetmete üksikasjad.

Artikkel 10

Lõppsätted

1.  Käesolev suunis jõustub 25. novembril 2008.

 

Käesolevat suunist kohaldatakse alates 1. detsembrist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 või viimase 31. detsembril 2010 väljakuulutatud 12kuulise refinantseerimistehingu tähtaja lõppemiseni, olenevalt sellest, kumb lõpeb hiljem.

 ◄

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud osalevate liikmesriikide keskpankadele.( 1 ) EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.

( 2 ) ELT L 309, 20.11.2008, lk 8.