2008E0851 — ET — 30.07.2010 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/851/ÜVJP,

10. november 2008,

mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks

(EÜT L 301, 12.11.2008, p.33)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU OTSUS 2009/907/ÜVJP, 8. detsember 2009,

  L 322

27

9.12.2009

►M2

NÕUKOGU OTSUS 2010/437/ÜVJP, 30. juuli 2010,

  L 210

33

11.8.2010
▼B

NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/851/ÜVJP,

10. november 2008,

mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseksEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 25 kolmandat lõiku ja artikli 28 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 15. mail 2008. aastal vastu võetud resolutsioonis 1814 (2008) palub ÜRO Julgeolekunõukogu (edaspidi „julgeolekunõukogu”) võtta riikidel ja piirkondlikel organisatsioonidel tihedas koostöös meetmeid olukorra kohta Somaalias, et kaitsta laevu, kes osalevad Somaaliale ettenähtud humanitaarabi transpordis ja kättetoimetamises ning ÜRO poolt volitatud tegevustes.

(2)

Julgeolekunõukogu teatas 2. juunil 2008 vastu võetud resolutsioonis 1816 (2008) olukorra kohta Somaalias, et ta on mures ohu pärast, mida laevade vastu suunatud piraatlusjuhtumid ja relvastatud röövimised kujutavad humanitaarabi toimetamisele Somaaliasse, kaubanduslike mereteede turvalisusele ja rahvusvahelisele laevandusele. Julgeolekunõukogu julgustas eelkõige riike, kes on huvitatud Somaalia ranniku lähedaste kaubanduslike mereteede kasutamisest, suurendama ja koordineerima oma jõupingutusi piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste ärahoidmisel merel koostöös Somaalia föderaalse üleminekuvalitsusega. Julgeolekunõukogu andis kuueks kuuks alates resolutsiooni vastuvõtmisese kuupäevast föderaalse üleminekuvalitsusega koostööd tegevatele riikidele, kelle nimed föderaalne üleminekuvalitsus on teatanud varem ÜRO peasekretärile, loa siseneda Somaalia territoriaalvetesse ning kasutada kooskõlas asjakohase rahvusvahelise õigusega kõiki vahendeid piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste mahasurumiseks merel.

(3)

Julgeolekunõukogu teatas 7. oktoobril 2008 vastu võetud resolutsioonis 1838 (2008) olukorra kohta Somaalias, et nõustub Euroopa Liidu (EL) võimaliku sõjalise mereoperatsiooni ning muude rahvusvaheliste ja siseriiklike algatustega, mis on mõeldud resolutsioonide 1814 (2008) ja 1816 (2008) rakendamiseks, ning kutsus tungivalt neid riike, kellel on selleks vajalikud vahendid, tegema koostööd föderaalse üleminekuvalitsusega võitluses piraatlusjuhtumite ja merel toimuvate relvastatud rünnakute vastu vastavalt resolutsiooni 1816 (2008) sätetele. Samuti kutsus julgeolekunõukogu tungivalt kõiki riike ja piirkondlikke organisatsioone jätkama vastavalt resolutsiooni 1814 (2008) sätetele maailma toiduabi programmi merekonvoide kaitsmist, sest see on eriti oluline humanitaarabi Somaalia elanikkonnani jõudmise tagamisel.

(4)

Nõukogu väljendas oma 26. mai 2008. aasta järeldustes muret piraatlike rünnakute hoogustumise pärast Somaalia ranniku lähedal, sest need avaldavad kahjustavat mõju humanitaartegevusele ja rahvusvahelisele mereliiklusele selles piirkonnas ning soodustavad ÜRO relvaembargo jätkuvat rikkumist. Nõukogu avaldas ka tunnustust mitme ELi liikmesriigi järjestikusele algatusele pakkuda kaitset maailma toiduabi programmi laevadele. Nõukogu rõhutas, et vajalik on rahvusvahelise üldsuse laiem osalemine laevade sellisel eskortimisel, et tagada humanitaarabi kättetoimetamine Somaalia elanikkonnale.

(5)

Nõukogu kiitis 5. augustil 2008 heaks kriisiohjamise kontseptsiooni ELi meetme jaoks, millega aidatakse kaasa julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008) rakendamisele ning rahvusvahelise rahu ja turvalisuse taastamisele piirkonnas.

(6)

Nõukogu kinnitas 15. septembril 2008 taas oma sügavat muret Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste pärast, mõistes eelkõige hukka nende hoogustumise viimasel ajal. Seoses ELi panusega julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008) (mis käsitleb võitlust Somaalia rannikul aset leidva piraatlusega) rakendamisse ja Somaaliasse suunduvate maailma toiduabi programmi laevade kaitsmisse resolutsioonide 1814 (2008) ja 1816 (2008) alusel on nõukogu otsustanud luua lähipäevadel Brüsselis koordineerimisüksuse, mille ülesandeks on toetada mõnede liikmesriikide poolt Somaalia ranniku lähedal läbiviidavat jälgimis- ja kaitsetegevust. Samal päeval kiitis nõukogu heaks ühelt poolt selle sõjalise koordinatsioonimeetme rakendusplaani (EU NAVCO) ja teiselt poolt võimaliku ELi sõjalise mereoperatsiooni sõjalis-strateegilise tegevusvariandi, mille jaoks liikmesriigid, kes soovivad teha koostööd föderaalse üleminekuvalitsusega resolutsiooni 1816 (2008) sätete kohaldamisel, teevad oma sõjalised vahendid kättesaadavaks piraatlusjuhtumite ning relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks Somaalia ranniku lähedal.

(7)

Nõukogu võttis 19. septembril 2008 vastu ühismeetme 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008) toetuseks (EU NAVCO). ( 1 )

(8)

Sõjalise operatsiooni Atalanta alustamisel täidetakse koordineerivale staabiüksusele määratud ülesanded käesoleva ühismeetme raames. Seetõttu tuleb koordineeritav staabiüksus sulgeda.

(9)

Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab ELi sõjalise operatsiooni üle poliitilist kontrolli, et panustada Somaalia ranniku lähedal piraatlusjuhtumite tõkestamisesse, teostab strateegilist juhtimist ning teeb asjakohased otsused kooskõlas ELi lepingu artikli 25 kolmanda lõiguga.

(10)

ELi lepingu artikli 28 lõike 3 kohaselt peaksid liikmesriigid katma käesolevast ühismeetmest tulenevad sõjalise või kaitsepoliitilise tähendusega tegevuskulud vastavalt nõukogu 14. mai 2007. aasta otsusele 2007/384/ÜVJP, millega luuakse mehhanism Euroopa Liidu sõjalise või kaitsetähendusega operatsioonide ühiste kulude rahastamise haldamiseks (Athena) ( 2 ) (edaspidi „Athena”).

(11)

ELi lepingu artikli 14 lõike 1 kohaselt tuleb ühismeetmete raames kindlaks määrata liidule kättesaadavaks tehtavad vahendid. ELi sõjalise operatsiooni ühiste kulude lähtesumma 12 kuu kohta on hetkel täpseim olemasolev eelarve eelnõu ning see ei mõjuta lõplikke summasid, mis sisalduvad eelarves, mille peab heaks kiitma kooskõlas Athenat käsitlevas otsuses sätestatud eeskirjadega.

(12)

EL tegi föderaalsele üleminekuvalitsusele 30. oktoobri 2008 kirjaga vastavalt resolutsiooni 1816 (2008) punktile 7 pakkumise, mis sisaldab ettepanekuid, mis käsitlevad muude riikide kui Somaalia jurisdiktsiooni teostamist Somaalia rannikuvetes kinni peetud isikute suhtes, kes on toimepannud piraatlusjuhtumi või relvastatud röövi või keda kahtlustatakse nendes tegudes.

(13)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 6 ei võta Taani osa Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamisest ning rakendamisest. Taani ei osale käesoleva meetme rakendamises ja seetõttu ka operatsiooni rahastamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:Artikkel 1

Missioon

1.  Euroopa Liit (EL) viib julgeolekunõukogu resolutsioonide 1814 (2008), 1816 (2008) ja 1838 (2008) toetuseks läbi sõjalise operatsiooni (edaspidi nimetatud „Atalanta”), täites Montego Bays 10. detsembril 1982 allakirjutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (edaspidi nimetatud „ÜRO mereõiguse konventsioon”) artiklis 100 ja järgnevates artiklites piraatluse puhul lubatud tegevuse nõudeid ning eelkõige kolmandate riikide ees võetud kohustusi, et aidata kaasa:

 Somaalia ümberasustatud elanikele toiduabi toimetavate maailma toiduabi programmi laevade kaitsmisele kooskõlas julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1814 (2008);

 Somaalia ranniku lähedal liikuvate rünnaku vastu kaitsetute laevade kaitsele ja samas aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamisele, ennetamisele ja ohjamisele kooskõlas julgeolekunõukogu resolutsioonis 1816 (2008) sätestatud volitustega.

▼M2

2.  Lähetatud relvajõud tegutsevad Somaalia ja selle naaberriikide ranniku lähedal India ookeani piirkonna merealadel kooskõlas ELi mereoperatsiooni poliitilise eesmärgiga, nagu see on nõukogu poolt kindlaks määratud 5. augustil 2008 heakskiidetud kriisiohjamise kontseptsioonis.

▼M1

3.  Lisaks aitab operatsioon Atalanta kaasa püügitegevuse jälgimisele Somaalia ranniku lähedal.

▼B

Artikkel 2

Mandaat

Vastavalt kohaldatavale rahvusvahelisele õigusele, eelkõige ÜRO mereõiguse konventsioonile, ning julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1814 (2008), 1816 (2008) ja 1838 (2008) kehtestatud tingimustele ning oma võimete piires Atalanta:

a) pakub kaitset maailma toiduabi programmi laevadele, eelkõige Somaalia territoriaalvetes, paigutades sealhulgas asjaomaste laevade pardale Atalanta relvastatud üksusi;

b) pakub igal üksikul juhul eskorti kaubalaevadele, mis sõidavad tema järelevalve alla kuuluvatel aladel;

c) teostab järelevalvet Somaalia ranniku lähedaste alade, sealhulgas Somaalia territoriaalvete üle, kus merel toimuv tegevus ja eriti meretransport on ohustatud;

d) võtab vajalikud meetmed, sealhulgas jõu kasutamine, et takistada ja ennetada piraatlusjuhtumeid või relvastatud röövimisi, mida tema valvatavatel aladel võidakse toime panna, või osaleda nende lõpetamises;

e) võttes arvesse pädevatele riikidele nende kohtuvõimu võimalikuks teostamiseks artiklis 12 ettenähtud tingimusi, võib oma valvataval alal vahistada, pidada kinni ja üle anda isikuid, kes on toime pannud piraatlusjuhtumi või relvastatud röövimise või keda selles kahtlustatakse, ning võtta oma kontrolli alla piraatlusjuhtumis või relvastatud röövimises osalenud laevu või piraatlusjuhtumi või relvastatud röövimise käigus kaaperdatud mereröövlite valduses olevaid laevu ning samuti kõiki nimetatud laevade pardal olevaid vahendeid;

▼M1

f) loob kontaktid ja teeb koostööd piirkonnas tegutsevate organisatsioonide ja üksustega ning samuti seal tegutsevate riikidega, eelkõige operatsiooni “Kestev vabadus” raames mereväega Combined Task Force 150, et võidelda Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste vastu;

▼M1

g) pärast seda, kui maismaal on saavutatud piisavat edu merendusalaste võimete arendamise valdkonnas, sealhulgas teabevahetuse turvameetmete alal, abistab Somaalia ametivõime, tehes kättesaadavaks operatsiooni käigus kogutud püügitegevusega seotud andmed.

▼B

Artikkel 3

ELi operatsiooni ülema nimetamine

Käesolevaga nimetatakse ELi operatsiooni ülemaks viitseadmiral Phillip Jones.

Artikkel 4

ELi operatsiooni peakorteri määramine

ELi operatsiooni peakorter asub Northwoodis, Ühendkuningriigis.

Artikkel 5

Operatsiooni planeerimine ja käivitamine

Nõukogu võtab vastu otsuse ELi sõjalise operatsiooni käivitamise kohta pärast operatsiooni plaani ja tegevuseeskirjade heakskiitmist, võttes arvesse föderaalse üleminekuvalitsuse poolt ÜRO peasekretärile edastatud teadet koostööpakkumise kohta, mille EL tegi julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816 (2008) punkti 7 kohaldamiseks.

Artikkel 6

Poliitiline kontroll ja strateegiline juhtimine

▼M2

1.  Poliitika- ja julgeolekukomitee teostab nõukogu ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja”) vastutusel ELi sõjalise operatsiooni poliitilist kontrolli ja strateegilist juhtimist. Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas ELi lepingu artikliga 38. Kõnealune volitus hõlmab õigust teha muudatusi planeerimisdokumentidesse, sealhulgas operatsiooni plaani, käsuliini ja tegevuseeskirjadesse. Kõnealune volitus hõlmab samuti õigust teha otsuseid ELi operatsiooni ülema ja/või ELi relvajõudude juhataja nimetamise kohta. Otsustusõigus ELi sõjalise operatsiooni eesmärkide ja lõpetamise üle jääb nõukogule, keda abistab kõrge esindaja.

▼B

2.  Poliitika- ja julgeolekukomitee annab nõukogule korrapäraselt aru.

3.  Poliitika- ja julgeolekukomitee saab ELi sõjalise komitee esimehelt korrapäraselt aruandeid ELi sõjalise operatsiooni läbiviimise kohta. Poliitika- ja julgeolekukomitee võib vajaduse korral kutsuda ELi operatsiooni ülema ja/või ELi relvajõudude juhataja oma koosolekutele.

Artikkel 7

Sõjaline juhtimine

1.  ELi sõjaline komitee tagab ELi operatsiooni ülema vastutusel läbiviidava ELi sõjalise operatsiooni nõuetekohase täitmise.

2.  ELi sõjaline komitee saab ELi operatsiooni ülemalt korrapäraselt aruandeid. ELi sõjaline komitee võib vajaduse korral kutsuda ELi operatsiooni ülema ja/või ELi relvajõudude juhataja oma koosolekutele.

3.  ELi sõjalise komitee esimees on peamiseks kontaktisikuks ELi operatsiooni ülemale.

▼M2

Artikkel 8

ELi tegevuse sidusus

Kõrge esindaja, ELi operatsiooni ülem ja ELi relvajõudude juhataja tagavad oma käesoleva ühismeetme rakendamisele suunatud tegevuse tiheda kooskõlastamise.

▼B

Artikkel 9

Suhted ÜRO, Somaalia, naaberriikide ja teiste asjaosalistega

▼M2

1.  Kõrge esindaja on peamiseks kontaktisikuks suhetes ÜRO, Somaalia ametivõimude ja naaberriikide ametivõimudega ning teiste asjaomaste osalejatega. Suhetes Aafrika Liiduga abistab kõrget esindajat ELi eriesindaja Aafrika Liidu juures.

▼B

2.  Operatiivtasandil on ELi operatsiooni ülem kontaktisikuks eelkõige suhetes laevaomanike organisatsioonidega ning samuti ÜRO peasekretariaadi asjaomaste osakondade, Rahvusvahelisele Mereorganisatsiooni ja maailma toiduabi programmiga.

Artikkel 10

Kolmandate riikide osalemine

1.  Ilma et see piiraks ELi sõltumatust otsuste tegemisel ja ühtset institutsioonilist raamistikku ning kooskõlas Euroopa Ülemkogu asjakohaste suunistega, võib operatsioonis osalema kutsuda kolmandaid riike.

2.  Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed kutsuma kolmandaid riike osalema ning tegema ELi operatsiooni ülema ja ELi sõjalise komitee soovitusel asjakohaseid otsuseid pakutava osaluse vastuvõtmise kohta.

▼M2

3.  Kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse ELi lepingu artiklis 37 sätestatud menetluse kohaselt sõlmitavas kokkuleppes. Kui EL ja kolmas riik on sõlminud kokkuleppe, millega kehtestatakse raamistik kõnealuse kolmanda riigi osalemise kohta ELi kriisiohjamisoperatsioonides, kehtivad sellise kokkuleppe sätted kõnealuse operatsiooni kontekstis.

▼B

4.  ELi sõjalisse operatsiooni märkimisväärse sõjalise panuse andnud kolmandatel riikidel on operatsiooni igapäevase haldamise seisukohast samad õigused ja kohustused kui operatsioonis osalevatel liikmesriikidel.

5.  Nõukogu volitab käesolevaga poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid panustajate komitee loomiseks, juhul kui kolmandad riigid peaksid andma märkimisväärse sõjalise panuse.

6.  Operatsioonil osalevate kolmandate riikide poolt nende jurisdiktsioonilise pädevuse alusel vahistatud ja kinni peetud isikute kõnealusele riigile üleandmise tingimused määratakse kindlaks lõikes 3 nimetatud osalemist käsitlevate kokkulepete sõlmimisel või rakendamisel.

▼M2

Artikkel 11

Euroopa Liidu vägede staatus

ELi vägede ja nende isikkoosseisu, kes

 on paigutatud kolmandate riikide territooriumile;

 tegutsevad kolmandate riikide territoriaal- või sisevetes;

staatus, sealhulgas privileegid, immuniteedid ja muud nende missiooni täitmiseks ja tõrgeteta toimimiseks vajalikud tagatised lepitakse kokku ELi lepingu artiklis 37 sätestatud korras.

▼B

Artikkel 12

Vahistatud ja kinnipeetud isikute üleandmine jurisdiktsioonilise pädevuse teostamiseks

1.  Somaalia poolt liikmesriikidele või kolmandatele riikidele antud loa alusel teostada oma jurisdiktsiooni ning lähtudes samal ajal ka ÜRO mereõiguse konventsiooni artiklist 105, antakse piraatlusjuhtumi või relvastatud röövimise toime pannud või toimepanemises kahtlustatavad Somaalia territoriaalvetes või avamerel kohtuvõimu teostamiseks vahistatud või kinni peetud isikud ning nende tegude toimepanemiseks kasutatud vahendid üle:

 selle operatsioonil osaleva liikmesriigi või kolmanda riigi pädevatele asutustele, kelle lipu all isikud kinni pidanud laev sõidab, või

 kui see riik ei saa või ei taha oma jurisdiktsiooni teostada, mõnele teisele liikmesriigile või kolmandale riigile, kes on avaldanud soovi teostada oma jurisdiktsiooni nende isikute ja vahendite suhtes.

2.  Mitte ühtki lõikes 1 nimetatud isikut ei tohi anda üle mõnele kolmandale riigile, kui üleandmise tingimustes ei ole kolmanda riigiga vastavalt kohaldatavale rahvusvahelisele õigusele, eelkõige inimõigustealasele rahvusvahelisele õigusele kokku lepitud, et tagada eelkõige see, et kedagi ei mõistetaks surma, piinataks või koheldaks muul moel julmalt, ebainimlikult või alandavalt.

Artikkel 13

Suhted kaitstavate laevade lipuriikidega

Tingimused, mis reguleerivad Atalantasse kuuluvate üksuste viibimist kaubalaevade, eelkõige maailma toiduabi programmi kaubalaevade pardal ning samuti privileegid, immuniteedid ning muud operatsiooni täitmiseks ja tõrgeteta toimimiseks vajalikud tagatised lepitakse kokku nende laevade lipuriigi pädevate asutustega.

Artikkel 14

Finantskord

1.  ELi sõjalise operatsiooni ühiseid kulusid haldab Athena.

2.  ELi sõjalise operatsiooni ühiste kulude lähtesumma on 8,3 miljonit eurot. Athena artikli 33 lõikes 3 viidatud lähtesumma protsendiks on 30 %.

▼M2

Artikkel 15

Teabe andmine ÜROle ja teistele kolmandatele osapooltele

1.  Kõrge esindaja on volitatud kooskõlas nõukogu julgeolekueeskirjadega ( 3 ) andma ÜROle ja käesoleva ühismeetmega seotud teistele kolmandatele osapooltele ELi salastatud teavet ja dokumente, mis on koostatud kõnealuse ELi sõjalise operatsiooni jaoks ning mille salastatuse tase vastab teabe saaja teadmisvajadusele.

2.  Kõrge esindaja on volitatud andma ÜROle ja käesoleva ühismeetmega seotud teistele kolmandatele osapooltele ELi mittesalastatud dokumente, mis käsitlevad nõukogus operatsiooniga seoses toimunud arutelusid ning mille puhul kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus tulenevalt nõukogu kodukorra ( 4 ) artikli 6 lõikest 1.

▼B

Artikkel 16

Jõustumine ja lõpetamine

1.  Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

2.  Ühismeede 2008/749/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks selle sama ühismeetmega asutatud staabiüksuse tegevuse lõpetamise kuupäeval. Staabiüksuse tegevus lõpetatakse käesoleva ühismeetme artiklis 6 nimetatud operatsiooni käivitamise kuupäeval.

▼M1

3.  ELi sõjaline operatsioon lõpeb 12. detsembril 2010. aastal.

▼B

4.  Käesolev ühismeede tunnistatakse kehtetuks pärast ELi vägede positsioonidelt äratoomist vastavalt ELi sõjalise operatsiooni lõpetamise heakskiidetud kavale ja ilma, et sellega piirataks Athena asjakohaste sätete kohaldamist.

Artikkel 17

Avaldamine

1.  Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

2.  Poliitika- ja julgeolekukomitee otsused ELi operatsiooni ülema ja/või ELi relvajõudude juhataja ametisse nimetamiste kohta, samuti poliitika- ja julgeolekukomitee otsused kolmandate riikide panuste ning panustajate komitee moodustamise kohta, avaldatakse samuti Euroopa Liidu Teatajas.( 1 ) ELT L 252, 20.9.2008, lk 39.

( 2 ) ELT L 152, 13.6.2007, lk 14.

( 3 ) Nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsus 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (EÜT L 101, 11.4.2001, lk 1).

( 4 ) Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).