02008D0185 — ET — 21.04.2021 — 018.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI OTSUS,

21. veebruar 2008,

Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 669 all)

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/185/EÜ)

(ELT L 059, 4.3.2008, p.19)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/620, 15. aprill 2021,

L 131

78

16.4.2021

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02008D0185-20210304