02007R1418 — ET — 10.11.2021 — 009.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1418/2007,

29. november 2007,

milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 316 4.12.2007, lk 6)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 740/2008, 29. juuli 2008,

  L 201

36

30.7.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 967/2009, 15. oktoober 2009,

  L 271

12

16.10.2009

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 837/2010, 23. september 2010,

  L 250

1

24.9.2010

 M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 661/2011, 8. juuli 2011,

  L 181

22

9.7.2011

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 674/2012, 23. juuli 2012,

  L 196

12

24.7.2012

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 57/2013, 23. jaanuar 2013,

  L 21

17

24.1.2013

►M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 733/2014, 24. juuni 2014,

  L 197

10

4.7.2014

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1840, 20. oktoober 2021,

  L 373

1

21.10.2021
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1418/2007,

29. november 2007,

milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta

(EMPs kohaldatav tekst)Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu, mis ei ole kõnealuse määruse artikli 36 kohaselt keelatud, taaskasutamise eesmärgil teatud riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD nõukogu otsust C(2001)107/lõplik, millega vaadatakse läbi otsus C(92)39/lõplik (taaskasutamistoiminguteks ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta), on reguleeritud lisas sätestatud menetlustega.

▼M2

Artikkel 1a

Lisas loetletakse vastused määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 1 esimese lõigu kohasele komisjoni kirjalikule taotlusele.

Juhul kui lisas on märgitud, et riik ei keela teatavate jäätmesaadetiste vedu ega kohalda nende suhtes kõnealuse määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, tuleks selliste saadetiste suhtes kohaldada kõnealuse määruse artiklit 18 mutatis mutandis.

▼B

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 801/2007 on tunnistatud kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub neljateistkümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast.

Määruse (EÜ) nr 801/2007 kohaldamine jätkub aga 60 päeva jooksul pärast nimetatud kuupäeva kõnealuse määruse lisa veerus c loetletud jäätmete suhtes, mis on loetletud käesoleva määruse lisa veerus b või veergudes b ja d.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Käesoleva lisa veergude pealkirjad osutavad järgmisele:

a)

keelatud;

b)

kirjalik etteteatamine ja nõusolek, nagu kirjeldatud määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 35;

c)

kontrollist loobumine sihtriigis;

▼M1

d)

sihtriigis järgitakse muid kontrollimenetlusi vastavalt selles riigis kehtivale õigusele.

▼B

Kui kaks koodi on eraldatud mõttekriipsuga, on hõlmatud mõlemad koodid ja kõik nende vahele jäävad koodid.

Kui kaks koodi on eraldatud semikooloniga, on hõlmatud mõlemad kõnealused koodid.

▼M8

Kui sama kirje puhul on märgitud nii veerg b) kui ka veerg d), tähendab see, et lisaks määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklis 35 sätestatud kontrollimenetlusele rakendatakse sihtriigi kontrollimenetlust.

▼M5

Kui mingi konkreetse riigi puhul ei ole märgitud teatavat jäätmeliiki või jäätmesegu, tähendab see, et nimetatud riik ei ole andnud piisavalt selget kinnitust, et seda jäätmeliiki või jäätmeliikide segu võib eksportida taaskasutuseks sellesse riiki, ning ei ole teada andnud, millist kontrollimenetlust (kui üldse mingit) selles riigis rakendatakse. Määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 37 lõike 2 kohaselt kohaldatakse sellistel juhtudel nimetatud määruse artiklis 35 kirjeldatud eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust.

▼B

▼M9Albaania

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a B1010 alt:

— kõrge puhtusastmega (98 %) raua- ja terasemurd

— kõrge puhtusastmega (95 %) alumiiniumimurd

 

B1010 alt:

— kõrge puhtusastmega (98 %) raua- ja terasemurd

— kõrge puhtusastmega (95 %) alumiiniumimurd

 

▼M8Alžeeria

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 — B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 — B1240

B1250– B2020

 

 

 

B2030 alt:

— keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 

 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 

 

 

B3010 alt:

— plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest, mis sisaldab järgmisi aineid, kuid ei piirdu nendega:

— 

— etüleen

— stüreen

— polüpropüleen

— polüetüleentereftalaat

— akrüülnitriil

— butadieen

— polüatsetaalid

— polüamiidid

— polübutüleentereftalaat

— polükarbonaadid

— polüeetrid

— polüfenüleensulfiidid

— akrüülpolümeerid

— alkaanid C10–C13 (plastifikaatorid)

— polüsiloksaanid

— polümetüülmetakrülaat

— vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused

— järgmised fluoritud polümeersed jäätmed:

— 

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroalkoksüalkaan

— tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

— tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

— polüvinüülfluoriid (PVF)

 

 

B3010 alt:

— plastipuru polüuretaanist (ei sisalda CFCd)

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040

GH013 — GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 Andorra

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M9Anguilla

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M5Araabia Ühendemiraadid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Argentina

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030 — B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070 — B1090

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— 

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

 

 

B1100 alt:

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

 

B1115 — B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150 — B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250 — B2110

B2120 — B2130

 

 

 

B3020 alt:

— sorteerimata jäägid

 

 

B3020 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3030 — B3120

B3130 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030 — GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

B3020 segu alt:

— sorteerimata jäägid

 

 

B3020 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3050 seguArmeenia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1100

 

 

 

B1170 — B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 Aserbaidžaan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B1010 alt:

— tinamurd

— haruldaste muldmetallide murd

 

B1020 — B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140 — B1250

 

 

 

— B2010 alt:

— tahvelkildi jäätmed, jämedalt tahutud, saetud või

— mõnel muul viisil lõigatud või töötlemata

— vilgujäätmed

— leotsiidi-, nefeliini- ja nefeliinsüeniidijäätmed

— fluoriidijäätmed

 

B2010 alt:

— loodusliku grafiidi jäätmed

— päevakivijäätmed

— tahked ränidioksiidijäätmed, välja arvatud valutöödel kasutatavad

 

 

 

B2020 — B2030

 

— B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

— tahke väävel

— naatrium-, kaalium-,

— kaltsiumkloriid

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2040 alt:

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— karborund (ränikarbiid)

— lõhutud betoon

 

B2060 — B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090 — B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060 alt:

— veinipära

 

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065 — B3120

 

B3130 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030Bahrein

(a)

(b)

(c)

(d)

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 Bangladesh

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a:

B1010 alt:

— raua- ja terasejäätmed ja -jäägid

— alumiiniumijäätmed ja -jäägid

— vasejäätmed ja -jäägid

B2020

B3020

 

 

B1010 alt:

— raua- ja terasejäätmed ja -jäägid

— alumiiniumijäätmed ja -jäägid

— vasejäätmed ja -jäägid

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020Benin

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Bermuda

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 Boliivia

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Bosnia ja Hertsegoviina

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

 

 

 

B1020 alt:

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100 alt:

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1120 alt:

— siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

— 

— skandium

— vanaadium

— mangaan

— koobalt

— vask

— ütrium

— nioobium

— hafnium

— volfram

— titaan

— kroom

— raud

— nikkel

— tsink

— tsirkoonium

— molübdeen

— tantaal

— reenium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020

▼BBotswana

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

▼M9Brasiilia

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— alumiiniumimurd

— tinamurd

— titaanimurd

B1010 alt:

— niklimurd

— tsingimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

— kroomimurd

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031 — B1040

 

B1031 — B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1090

 

B1080 — B1090

 

B1100 alt:

— tsinki sisaldav dross

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

— tsinki sisaldav dross:

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160 — B1220

 

B1160 — B1220

 

 

B1230 — B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040 — B2130

 

 

 

B3020 — B3050

 

B3060 — B3070

 

 

 

 

 

B3080 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040 — GC020

 

GC030 — GC050

 

GC030 — GC050

 

 

GE020 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

GG030 — GG040

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

 

B1010 segu

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3050 segu

 Burkina Faso

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M5Burundi

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Cabo Verde

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9 —————

▼M8Côte d'Ivoire

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M1 —————

▼M9Curaçao

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

B3030 alt:

kõik muud jäätmed

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040 — B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Dominikaani Vabariik

a

b

c

d

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Ecuador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudEgiptus

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— Jäätmed, mis sisaldavad kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— alumiiniumimurd

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B1020

B1030 — B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080 — B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210 — B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

B2020 alt:

— katoodkiirtelampide klaasi jm aktiveeritud klaasi murd

B2020 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B2030

 

 

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020 — B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 ja B1070 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 segu, kui see sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid

B1010 ja B1050 segu, v.a kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid sisaldav

B1010 ja B1070 segu, v.a kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid sisaldav

B1010 segu, kui see sisaldab raua- ja terase-, vase-, alumiiniumimurdu

 

B1010 segu, v.a selline, mis sisaldab kuuevalentsele kroomile vastavaid kroomiühendeid või raua- ja terase-, vase- või alumiiniumimurdu

B2010 segu

 

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

 

 

B3040 segu

 

B3050 segu

 

B3040 ja B3080 seguEl Salvador

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Etioopia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Filipiinid

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— koobaltimurd

— kroomimurd

— tooriumimurd

 

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

B1020 — B1090

 

 

 

 

 

 

B1100

B1115 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200; B1210

B1220 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030; B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011; B3020

B3026 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

 

 

GB040

 

GC010; GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

GG040 alt:

— kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhka, mis sisaldab I lisas loetletud aineid kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks (vt sellekohane Baseli konventsiooni kanne), ei lubata importida. Lendtuha eeltöötlemine peaks vastama klinkri või tsemendi tootmise nõueteke ja toimuma ekspordiriigis.

 

 

GG040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

GE020

GF010; GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M5Gabon

a

b

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Gambia

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Ghana

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud segudGruusia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010; B1020

B1030 — B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120 — B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210 — B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

 

B2050

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 

 

B1010 segu

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

 

 

 

B3020 segu

B3030 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

 

 

B3050 segu

▼M8Guatemala

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Guinea (Guinea Vabariik)

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Guyana

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Haiti

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M9 —————

▼M9Hiina Taipei

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

— kroomimurd

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— volframimurd

— magneesiumimurd

— titaanimurd

— germaaniumimurd

B1020 alt:

— kaadmiumimurd

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

— seleenimurd

B1020 alt:

— antimonimurd

— berülliumimurd

— telluurimurd

 

 

 

B1030 — B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070 — B1090

 

 

 

B1100 alt:

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

 

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

 

B2040 alt:

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— tahke väävel

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— karborund (ränikarbiid)

— lõhutud betoon

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

 

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

B3020 alt:

— peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud paber või papp

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

 

B3020 alt:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

 

B3026 — B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090 — B3100

 

 

 

 

B3110 — B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Honduras

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Hongkong (Hiina)

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040 — B1050

 

 

B1060 — B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

B1120 alt:

— lantanoidid (haruldased muldmetallid):

— 

— lantaan

— praseodüüm

— samaarium

— gadoliinium

— düsproosium

— erbium

— üterbium

— tseerium

— neodüüm

— euroopium

— terbium

— holmium

— tuulium

— luteetsium

B1120 alt:

— siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

— 

— skandium

— vanaadium

— mangaan

— koobalt

— vask

— ütrium

— nioobium

— hafnium

— volfram

— titaan

— kroom

— raud

— nikkel

— tsink

— tsirkoonium

— molübdeen

— tantaal

— reenium

 

 

B1140 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060 — B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

— trükkplaadijäätmed

GC020

— v.a trükkplaadijäätmed

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020 — GN030

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1070 segu

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu, kuid ainult pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist, peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist valmistatud muust paberist või papist, peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

 

 

B3030 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B3050 segu

 

 

▼M7 —————

▼M8 —————

▼M9India

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

B1010 alt:

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— magneesiumimurd

— koobaltimurd

— vismutimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— kroomimurd

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab kaadmiumi, antimoni, pliid ja telluuri

B1050:

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis sisaldab muid kui loetletud metalle

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100 alt:

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja rafineerimisel:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross:

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

B3030 alt:

— Tekstiilijäätmed. Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

— 

— sünteeskiud

— tehiskiud

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

— 

— sorteeritud

— muud

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

õhk- ja muude rehvide jäätmed, v.a sellised, mis ei võimalda ressursside taaskasutamist, taasringlust või taasväärtustamist, kuid mis ei ole ette nähtud vahetuks korduvkasutuseks

B3140:

Õhusõidukirehvid, mille lennuettevõtjad ekspordivad algseadmete valmistajale protekteerimiseks õhusõidukite hooldamise eesmärgil ja seejärel reimpordivad ning mis seejärel jäävad kas õhusõidukisse või lennuettevõtja lattu, mis asub lennuala tolli järelevalve all olevas osas.

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Väärismetallide ja vase töötlemisel saadud räbu, edasiseks rafineerimiseks

262030 262090

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

 

 

GC010

Ainult metallidest või sulamitest koosnevad elektrikoostud

 

 

 

GC020

Elektroonikajäägid (nt trükkskeemplaadid, elektroonikaosad, juhtmed jms) ning väljalammutatud elektroonikaosad, millest saab regenereerida põhi- ja väärismetalle

 

 

 

GG040Indoneesia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010

tooriumimurd

 

 

Kõik B1010 jäätmed, välja arvatud:

— tooriumimurd

B1020

 

 

B1020 alt:

— antimonimurd, berüllium, kaadmiumimurd

B1030 — B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

B3020 alt:

— lamineeritud papp

 

 

B3020, v.a lamineeritud papp

B3026; B3027

 

 

 

B3030 alt:

kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

 

 

B3030, v.a kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050 — B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090 — B3140

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik selle kategooria jäätmed

 

 

 Iraan (Iraani Islamivabariik)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B1010 – B1090

 

 

B1100 alt:

— järgmised tsinki sisaldavad drossid:

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— järgmised tsinki sisaldavad drossid:

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 —– B1150

 

 

B1160 —– B1210

 

 

 

 

B1220 —– B2010

 

 

B2020 —– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 —– B3040

 

 

 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3060 —– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –— B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 —– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030

 

 

 

▼M9Jamaica

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M9Kambodža

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a B3011

 

 

B3011Kasahstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 —– B1160

 

 

 

B1170 —– B1240

 

B1170 —– B1240

 

B1250 —– B 2130

 

 

 

B 3020 —– B 3035

 

 

 

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

 

B3040 alt:

— muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed)

 

B3050

 

 

 

B3060

Põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed tingimusel, et need ei ole nakkusohtlikud, välja arvatud veinipära

 

B3060

ainult veinipära

 

B3065 —– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 —– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 —– B4030

 

 

 

GB040 – GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 —– GN030

 

 

Jäätmesegud

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

B3050 segu

 

 

▼M5Katar

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M5Kenya

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

 

▼M9Kosovo (1)

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Kolumbia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115 — B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1250

 

 

 

B2010 alt:

— kõik muud jäätmed

B2010 alt:

— vilgujäätmed

 

 

B2020 — B2030

 

 

 

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

B3030 alt:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— kraasimata või kammimata

— muud

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— linatakud ja -jäätmed

— džuudi ja muude niinekiudude (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud) takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

— 

— sünteeskiud

— tehiskiud

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

— 

— sorteeritud

— muud

B3030 alt:

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 

 

B3035 — B3040

 

 

 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3060 alt:

— veinipära

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065

 

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

B3070 alt:

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3100

 

 

B3110 — B3130

 

 

 

 

B3140 — B4010

 

 

B4020 — B4030

 

 

 

GB040 alt:

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

GB040 alt:

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030 — GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M9Kongo

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Kongo Demokraatlik Vabariik

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Kuuba

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 Kuveit

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 Kõrgõzstan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— tooriumimurd

 

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

B1020 — B1115

 

 

 

B1120 alt:

— kõik lantanoidid (haruldased muldmetallid)

 

 

B1120 alt:

— kõik siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160 — B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030 alt:

— keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

 

 

B2030 alt:

— metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

B2040 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3030 alt:

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

 

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3035 — B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

 

 

 

B3065

B3070 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Laos

(a)

(b)

(c)

(d)

B1010 alt:

— tooriumimurd

B1010, v.a tooriumimurd

 

 

 

B1020 — B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M1 —————

▼M9Liibanon

(a)

(b)

(c)

(d)

B1010 alt:

— kroomimurd

B1010 alt:

kõik muud jäätmed

 

B1010, v.a

— kroomimurd

B1020 — B1090

 

 

 

B1100 alt:

— tsingiriibed

— alumiiniumiriibed, välja arvatud soolaräbu

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1100 alt:

— kõva tehniline tsink

— tsinki sisaldav dross

— galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

— galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

— tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

— kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

— vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

— väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

— tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

 

B1115

 

B1115

B1120 — B1140

 

 

 

 

B1150 — B2030

 

B1150 — B2030

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

 

B3020 — B3130

 

B3020 — B3130

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

B4010 — B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020 — GN030

 

GE020 — GN030Libeeria

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud, v.a:

— B1010

— B1250

— B3011

 

 

 

 

B1010 — B1250

 

 

▼BLõuna-Aafrika

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

▼M8Macau (Hiina)

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Madagaskar

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 Malaisia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040 — B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200 — B2030

B1120 — B1190

 

 

 

B2040 alt:

— ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

— lõhutud betoon

— osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201 )

 

B2040 alt:

— tahke väävel

— kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

— naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

— karborund (ränikarbiid)

— liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2060 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3011 — B3027

B3030 alt:

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3030 alt:

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3035 — B3050

 

B3060 alt:

— kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks, mujal määratlemata või nimetamata

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 

B3060 alt:

— veinipära

— kalajäätmed

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

 

B3065

 

 

B3070 alt:

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

 

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

 

 

B3080 — B3140

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020 — GC050

 

 

 

 

 

 

GE020 — GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Jäätmesegud

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Malawi

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Maldiivid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Mali

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M9Maroko

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

 

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

 

B3035 — B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

GN030

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Mauritius (Mauritiuse Vabariik)

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M9Moldova (Moldova Vabariik)

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

GE020

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Monaco

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Montenegro

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Montserrat

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Myanmar/Birma

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Namiibia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Nepal

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— tsingimurd

— magneesiumimurd

— vismutimurd

— titaanimurd

— tsirkoonimurd

— mangaanimurd

— germaaniumimurd

— vanaadiumimurd

— hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

— tooriumimurd

— haruldaste muldmetallide murd

B1010 alt:

— niklimurd

— volframimurd

— molübdeenimurd

— tantaalimurd

— koobaltimurd

— kroomimurd

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

— tinamurd

B1010 alt:

— vasemurd

B1020 — B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210 — B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070 — B2130

 

 

 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

 

B3030 — B4030

 

 

 

GB040 — GF010

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

B3020 segu

 

 

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Nicaragua

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M9Niger

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 alt:

— kroomimurd

— tsingimurd

— vasemurd

B1010 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030 — B1050

 

 

B1060 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115 — B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170 — B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

B1010 ja B1070 segu

B1010 segu

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M9Nigeeria

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010

 

 

B1020

— pliimurd (välja arvatud pliiakud)

B1020

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B1030 — B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

B2130

 

 

B2060 — B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027 — B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010 — GC050

 

 

 

GE020 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Omaan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— alumiiniumimurd

 

 

 

B2040 alt:

— vase tootmisel tekkiv räbu

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

 Pakistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120 — B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060 alt:

— veinipära

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

B3060 alt:

— kalajäätmed

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3065

 

 

 

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 — B4020

 

B4030

 

 

 

 

 

GB040 — GC010

 

GC020 — GC030

 

 

 

 

 

GC050 — GG040

 

GN010

 

 

 

 

 

 

GN020 — GN030

Jäätmesegud

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

B3040 segu

 

 

B3050 segu

 

▼M9Panama

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M8Paapua Uus-Guinea

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Paraguay

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudPeruu

(a)

 

(b)

(c)

(d)

 

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8Prantsuse Polüneesia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Rwanda

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Saint Lucia

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 Saint Vincent ja Grenadiinid

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Sambia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed, v.a veerus d loetletud jäätmed

 

B3020 alt: muud, sealhulgas:

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

 

 

 

B3030; B3035

 

 

 

B3050 — B3065

 

 

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

 

 

B3140

 

 

 

GE020; GF010

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9San Marino

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

B3020 alt:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 São Tomé ja Príncipe

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Seišellid

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 — B3040

 

 

 

B3050 alt:

— puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

 

 

B3050 alt:

— korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

B3060 alt:

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

B3065 — B4030

 

 

 

GB040 — GE020

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Senegal

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

 

B2060 — B2130

 

 

 

B3020; B3030

 

B3026; B3027

 

 

 

B3035 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

 

 

 

GG040

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 Serbia

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegudSingapur

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1100

 

 

 

B1115 — B1250

 

 

 

B2010 — B2130

 

 

 

 

B3011

 

 

B3020 — B3140

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030; GC050

 

 

 

GE020 — GG030

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼BSri Lanka

a)

b)

b)

d)

 

kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

 

▼M9Sudaan

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Tadžikistan

a

b

c

d

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 — B1150

 

 

B1160 — B1200

 

 

 

 

B1210 — B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010 — B2030

 

 

B2040 alt:

— lõhutud betoon

B2040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B2060 — B2110

 

 

B2120 — B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 alt:

— siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— kraasimata või kammimata

— muud

— lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, kuid välja arvatud kohestatud jäätmed

— 

— lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

— lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

— loomakarvade jäätmed

— linatakud ja -jäätmed

— hariliku kanepi (Cannabis sativa L.) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— džuudi ja muude niinekiudude (v.a lina-, kanepi- ja ramjeekiud) takud ja jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— sisali ja muude agaavi perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

— kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— abaka (manillakanepi, Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— ramjee ja muu mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

B3030 alt:

— puuvillajäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

— 

— lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

— kohestatud jäätmed

— muud

— keemiliste kiudude jäätmed (sh kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

— 

— sünteeskiust

— tehiskiust

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

— kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning nöörist või köiest valmistatud kasutatud tekstiiltooted:

— 

— sorteeritud

— muud

 

 

 

B3035 — B3040

 

 

B3050

 

 

 

B3060 alt:

— veinipära

— mujal määratlemata või nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused, granuleeritud või granuleerimata, kasutatavad loomasöödaks

— degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

B3060 alt:

— loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

— kalajäätmed

— kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

— muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

 

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 — B3120

 

 

 

 

B3130 — B3140

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

 

GB040 — GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

GN010 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 Tai

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1100

 

 

B1110; B1115

 

 

 

 

B1120 — B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170 — B1250

 

 

 

B2010 — B2040

 

 

B2060

 

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090 — B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040 alt:

— Õhkrehvide jäätmed, välja arvatud need, mis on määratud IVA lisas loetletud toiminguteks

 

B3040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3050 — B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010 — B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GB040

 

 

GC010 — GC040

 

 

 

 

GC050 — GF010

 

 

GG030; GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030

Jäätmesegud

 

 

B1010 segu

 

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

B3040 segu alt:

— rehvijäätmeid sisaldavad segud

 

B3040 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 

B3040 ja B3080 segu alt:

— rehvijäätmeid sisaldavad segud

 

B3040 ja B3080 segu alt:

— kõik muud jäätmesegud

 

 

 

B3050 segu

 

▼M5Tansaania

a

b

c

d

Jäätmesegud

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M8Togo

a

b

c

d

Kõikmääruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Trinidad ja Tobago

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B3011

 

GC010; GC020

 

 

 

 

kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed

 

Jäätmesegud

 

Kande B3011 alla kuuluvad jäätmeliikide segud.

Kõik muud määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

▼M5Tšaad

a

b

c

d

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

▼M8Tšiili

a

b

c

d

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Tuneesia

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010

 

B1010

B1020 — B1220

 

 

 

 

B1230 — B1240

 

B1230 — B1240

B1250 — B2131

 

 

 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— muud, sealhulgas:

— 

1.  lamineeritud papp

2.  sorteerimata jäägid

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3020 alt:

Paberi- või papijäätmed ja -jäägid:

— pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

— muust paberist või papist, mis on valmistatud peamiselt pleegitatud, värvimata keemilisest pulbist

— peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

 

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

B3030 alt:

— kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

B3030 alt:

— kõik muud jäätmed

 

B3035 — B3065

 

B3035 — B3065

B3070 alt:

— inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

B3070 alt:

— juukselõikmed

— õlejäätmed

 

B3080

 

B3080

B3090 — B4030

 

 

 

GB040 — GN030

 

 

 

Jäätmesegud

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

B3040 ja B3080 segu

 

B1010 segu

 

B1010 segu

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

 

B3020 segu

 

B3020 segu

 

B3030 segu

 

B3030 segu

 

B3040 segu

 

B3040 segu

 

B3050 segu

 

B3050 segu

▼M9Turkmenistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 

▼M9Ukraina

(a)

(b)

(c)

(d)

 

B3011

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M9Uruguay

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

B3011

▼M9Usbekistan

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

B1010 alt:

— väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

 

B1010 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, kuid mitte elavhõbe)

 

 

 

B1020

 

 

 

B1031

 

 

 

B1050 — B1090

 

 

 

B1100 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

 

 

 

B1115; B1120

 

 

 

B1140

 

 

 

B1200 — B2030

 

 

 

B2040 alt:

— kõik jäätmed, välja arvatud osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020 — B3060

 

 

 

B3070 — B3090

 

 

 

B3120 — B4030

 

 

 

GB040 — GC030

 

 

 

GE020

 

 

 

GG030 — GN030

Jäätmesegud

 

 

 

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 IIIA lisas loetletud jäätmesegud

▼M8 —————

▼M9Valgevene

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

B1010 — B1160

 

 

B1170 — B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230 — B1240

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3020 — B3035

 

B3040 alt:

— kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

B3040 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

 

B3050

 

 

B3060 alt:

— veinipära

B3060 alt:

— kõik muud jäätmed

 

 

 

B3065 — B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090 — B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GN010 — GN030

 

Jäätmesegud

 

 

B1010 ja B1050 segu

 

 

 

B1010 ja B1070 segu

 

 

B3040 ja B3080 segu

 

 

 

 

B1010 segu

 

 

 

B2010 segu

 

 

 

B2030 segu

 

 

 

B3020 segu

 

 

 

B3030 segu

 

 

B3040 segu

 

 

 

 

B3050 segu

 Venemaa (Venemaa Föderatsioon)

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 — B1031

 

 

 

B1050 — B1160

 

B1170 — B1200

 

 

 

B1220

 

 

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250 — B2130

 

 

 

B3030 — B3035

B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

 

 

B3065 — B3110

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

GE020

 

 

 

 

GG030 — GG040

 

 

 

 

 

GN010 — GN030Vietnam

(a)

(b)

(c)

(d)

Üksikute jäätmeliikide kanded

 

 

 

B1010 alt:

— raua- ja terasemurd

— vasemurd

— niklimurd

— alumiiniumimurd

— tsingimurd

— tinamurd

— mangaanimurd

 

 

 

B1190 — B1210

 

 

 

B2020

B3011 alt:

2.  Kõvendatud vaigud ja kondensatsioonipolümeerid, sealhulgas:

— karbamiidformaldehüüdvaigud

— fenoolformaldehüüdvaigud

— melamiinformaldehüüdvaigud

— epoksüvaigud

— alküüdvaigud

3.  Fluoritud polümeerid:

— perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

— perfluoroetüleen/perfluoroalkoksüalkaanid

— eetrafluoroetüleen/perfluoroalküülvinüüleeter (PFA)

— eetrafluoroetüleen/perfluorometüülvinüüleeter (MFA)

— polüvinüülfluoriid (PVF) polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

 

 

B3011 alt:

1.  Halogeenimata polümeerid, sealhulgas:

— polüetüleen (PE)

— polüpropüleen (PP)

— polüstüreen (PS)

— akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS)

— polüetüleentereftalaat (PET)

— polükarbonaadid (PC)

— polüeetrid

4.  Ohutu plastijäätmete segu, mis koosneb polüetüleenist (PE), polüpropüleenist (PP) ja/või polüetüleentereftalaadist (PET), tingimusel et need võetakse ringlusse eraldi, on peaaegu saastumata ja nende hulgas peaaegu puuduvad muud liiki jäätmed

 

 

 

B3020

▼M8Wallis ja Futuna

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 Zimbabwe

a

b

c

d

Kõik määruse (EÜ) nr 1013/2006 III lisas loetletud jäätmed ja IIIA lisas loetletud jäätmesegud

 

 

 ( 1 ) See nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.