2007R1393 — ET — 01.07.2013 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1393/2007,

13. november 2007,

kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000

(EÜT L 324, 10.12.2007, p.79)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1393/2007,

13. november 2007,

kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine”), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõike 5 teist taanet,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust ( 1 ),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 2 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada liitu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alana, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab ühendus muu hulgas võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud meetmed seoses õigusalase koostööga tsiviilasjades.

(2)

Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tuleb parandada ja kiirendada tsiviil- ja kaubandusasjades kättetoimetatavate kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist liikmesriikide vahel.

(3)

Nõukogu koostas 26. mai 1997. aasta aktiga ( 3 ) konventsiooni kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ning soovitas liikmesriikidel see oma vastavate riigiõiguslike normide kohaselt vastu võtta. Nimetatud konventsioon ei ole jõustunud. Tuleks tagada konventsiooni sõlmimiseks peetud läbirääkimiste tulemuste jätkuvus.

(4)

29. mail 2000. aastal võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise [Termin on muutunud. Kasutusel on uus termin „kättetoimetamine”] kohta ( 4 ). Kõnealuse määruse sisu tugineb põhiosas nimetatud konventsioonile.

(5)

1. oktoobril 2004. aastal võttis komisjon vastu aruande määruse (EÜ) nr 1348/2000 kohaldamise kohta. Aruandes jõutakse järeldusele, et määruse (EÜ) nr 1348/2000 kohaldamine on alates selle jõustumisest 2001. aastal üldiselt parandanud ja kiirendanud dokumentide edastamist ja kättetoimetamist liikmesriikide vahel, kuid sellegipoolest ei ole teatavate sätete kohaldamine täielikult rahuldav.

(6)

Tõhus ning kiire tsiviilkohtumenetlus eeldab, et kohtu- ja kohtuvälised dokumendid edastatakse otse ning kiiresti liikmesriikide poolt määratud kohalikele asutustele. Liikmesriigid võivad siiski teatada, et kavatsevad määrata viieks aastaks vaid ühe edastava või vastuvõtva asutuse või ühe mõlemat ülesannet täitva asutuse. Määramist võib ka iga viie aasta järel uuendada.

(7)

Kiire edastamise huvides on tarvis kasutada kõiki kohaseid vahendeid, arvestades et järgitakse teatavaid kättesaadud dokumendi loetavuse ja usaldusväärsuse kohta kehtestatud tingimusi. Turvalise edastamise huvides tuleb edastatavale dokumendile lisada tüüpvorm, mis täidetakse kätteandmiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või muus keeles, mille asjaomane liikmesriik on heaks kiitnud.

(8)

Käesolevat määrust ei kohaldata, kui dokument toimetatakse kätte poole ametlikule esindajale liikmesriigis, kus menetlus toimub, olenemata kõnealuse poole elu- või asukohast.

(9)

Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik ning igal juhul ühe kuu jooksul pärast seda, kui vastuvõttev asutus on selle kätte saanud.

(10)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks tuleks dokumentide kättetoimetamisest keeldumist lubada üksnes erandjuhtudel.

(11)

Dokumentide edastamise lihtsustamiseks liikmesriikide vahel kasutatakse käesoleva määruse lisas esitatud tüüpvorme.

(12)

Vastuvõttev asutus peaks tüüpvormi kasutades adressaati kirjalikult teavitama, et isik võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest kättetoimetamise ajal või tagastada dokumendi vastuvõtvale asutusele ühe nädala jooksul, kui dokument ei ole adressaadile arusaadavas keeles või kättetoimetamise koha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest. Kõnealune kord peaks kehtima järgnevate kättetoimetamiste korral ka pärast seda, kui adressaat on juba korra kasutanud oma õigust keelduda. Keeldumise korda tuleks kohaldada ka kättetoimetamisel diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu, postiteenuseid kasutades ning otse kättetoimetamise puhul. Tuleks sätestada, et dokumendi, mille vastuvõtmisest on keeldutud, kättetoimetamisel tehtud vea saab parandada adressaadile dokumendi tõlke kättetoimetamise teel.

(13)

Kiire edastamise huvides toimetatakse dokument kätte kättesaamisele järgnevate päevade jooksul. Kui kättetoimetamist ei ole ühe kuu jooksul toimunud, teavitab vastuvõtnud asutus sellest edastanud asutust. Selle tähtaja möödumine ei tohiks tähendada, et taotlus saadetakse selle edastanud asutusele tagasi, kui on selge, et kättetoimetamine on võimalik mõistliku aja jooksul.

(14)

Vastuvõttev asutus jätkab dokumendi kättetoimetamiseks vajalike meetmete rakendamist ka siis, kui kättetoimetamine ei ole osutunud võimalikuks ühe kuu jooksul, näiteks kuna kostja viibis oma elukohast eemal puhkuse tõttu või ei viibinud töökohas ärireisi tõttu. Et vältida vastuvõtva asutuse tähtajatut kohustust rakendada meetmeid dokumendi kättetoimetamiseks, peaks edastav asutus siiski täpsustama tüüpvormis tähtpäeva, mille möödumisel kättetoimetamist enam ei nõuta.

(15)

Liikmesriikide menetlusnormide erinevuste tõttu on kättetoimetamise kuupäevana käsitatav päev liikmesriigiti erinev. Selliseid olukordi ning nendega seoses tekkida võivaid probleeme arvesse võttes tuleks käesoleva määrusega ette näha süsteem, mille kohaselt määratakse kättetoimetamise kuupäev adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt. Kui vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada teatava tähtaja jooksul, tuleks taotluse esitaja puhul lugeda arvesseminevaks kuupäevaks siiski liikmesriigi õigusega määratud kuupäev. Selline kahe kuupäeva süsteem esineb ainult vähestes liikmesriikides. Liikmesriigid, kes kõnealust süsteemi kohaldavad, peaksid teatama sellest komisjonile ning komisjon peaks avaldama selle teabe Euroopa Liidu Teatajas ning tegema kättesaadavaks tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa kohtute võrgus, mis on loodud nõukogu otsusega 2001/470/EÜ ( 5 ).

(16)

Õiguskaitse kättesaadavuse lihtsustamiseks peaksid kohtuametniku ja adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametiisiku võetavad tasud vastama kõnealuse liikmesriigi poolt eelnevalt kehtestatud kindlale määrale, milles on arvesse võetud proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Ühtse kindla tasumäära nõue ei tohiks piirata liikmesriikide võimalust kehtestada erinevatele kättetoimetamisviisidele erinevaid määrasid, kui kehtestamisel järgitakse nimetatud põhimõtteid.

(17)

Igal liikmesriigil peaks olema õigus saata dokument postiteenuseid kasutades teises liikmesriigis elavale isikule otse kätte tähtkirjaga, mis antakse üle vastuvõtuteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu.

(18)

Igal kohtumenetlusest huvitatud isikul peaks olema võimalik toimetada dokument kätte otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui otse kättetoimetamine on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt lubatud.

(19)

Komisjon peaks koostama käsiraamatu, mis sisaldab asjakohast teavet käesoleva määruse kohaldamise kohta ning mis tuleks teha kättesaadavaks tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa kohtute võrgu kaudu. Komisjon ja liikmesriigid teevad kõik endast oleneva selleks, et tagada kõnealuse teabe, eriti vastuvõtvate ja edastavate asutuste kontaktandmete ajakohasus ja terviklikkus.

(20)

Käesolevas määruses sätestatud tähtaegade ja tähtpäevade arvestamisel tuleb kohaldada nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrust (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad ( 6 ).

(21)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ( 7 ).

(22)

Eelkõige tuleks komisjonile anda volitused, et uuendada lisas esitatud tüüpvorme ja teha nendesse tehnilisi muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta/jätta välja käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(23)

Käesolev määrus on ülimuslik liikmesriikide vahel sõlmitud sama reguleerimisalaga kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes, eelkõige 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsioonile lisatud protokolli ( 8 ) ja 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni ( 9 ) suhtes nendega ühinenud liikmesriikide vaheliste suhete puhul. Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mille eesmärk on kiirendada ja hõlbustada dokumentide edastamist, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

(24)

Käesoleva määruse kohaselt edastatav teave peaks olema nõuetekohaselt kaitstud. See küsimus kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 10 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ (mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) ( 11 ) reguleerimisalasse.

(25)

Hiljemalt 1. juuniks 2011 ja edaspidi iga viie aasta järel peaks komisjon käesoleva määruse rakendamise läbi vaatama ning vajaduse korral muutmisettepanekuid tegema.

(26)

Kuna käesoleva määruse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetmete ulatuse ja mõju tõttu on neid parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(27)

Et teha asjaomased õigusnormid kergemini kättesaadavaks ja loetavaks, tuleks määrus (EÜ) nr 1348/2000 tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega.

(28)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt osalevad Ühendkuningriik ja Iirimaa käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(29)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ja seega see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades, kui kohtu- või kohtuväline dokument tuleb kättetoimetamiseks edastada ühest liikmesriigist teise. See ei laiene eelkõige maksu-, tolli- või haldusasjadele ega ka riigi vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta iure imperii).

2.  Käesolevat määrust ei kohaldata, kui isiku, kellele tuleb dokument kätte toimetada, aadress ei ole teada.

3.  Käesolevas määruses tähendab mõiste „liikmesriik” liikmesriike, välja arvatud Taani.

Artikkel 2

Edastavad ja vastuvõtvad asutused

1.  Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, edaspidi „edastavad asutused”, kes on pädevad edastama teises liikmesriigis kättetoimetatavaid kohtu- või kohtuväliseid dokumente.

2.  Iga liikmesriik määrab ametiisikud, asutused või muud isikud, edaspidi „vastuvõtvad asutused”, kes on pädevad teisest liikmesriigist edastatud kohtu- ja kohtuväliseid dokumente vastu võtma.

3.  Liikmesriik võib määrata ühe edastava asutuse ja ühe vastuvõtva asutuse või ühe asutuse, kes täidab mõlemat ülesannet. Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks selline asutus. Määramine jääb jõusse viieks aastaks ja seda võib iga viie aasta järel uuendada.

4.  Iga liikmesriik saadab komisjonile järgmised andmed:

a) lõigetes 2 ja 3 osutatud vastuvõtvate asutuste nimed ja aadressid;

b) nende territoriaalne pädevus;

c) nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid;

d) keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks.

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõnealuste andmete kõigist muutustest.

Artikkel 3

Keskasutus

Iga liikmesriik määrab keskasutuse, kellel on järgmised ülesanded:

a) anda teavet edastavatele asutustele;

b) lahendada kättetoimetatavate dokumentide edastamisel tekkivaid probleeme;

c) saata erandjuhul edastava asutuse palvel pädevale vastuvõtvale asutusele edasi kättetoimetamistaotlus.

Liitriigil, mitme õigussüsteemiga riigil ja autonoomsete territoriaalüksustega riigil on õigus määrata rohkem kui üks keskasutus.II PEATÜKK

KOHTUDOKUMENDID1. jaotis

Kohtudokumentide edastamine ja kättetoimetamine

Artikkel 4

Dokumentide edastamine

1.  Kohtudokumente edastatakse otse ja võimalikult kiiresti artikli 2 kohaselt määratud asutuste vahel.

2.  Dokumente, taotlusi, kinnitusi, vastuvõtuteatisi, tunnistusi ja muid ametlikke pabereid võib edastavate ja vastuvõtvate asutuste vahel edastada mis tahes sobival viisil, tingimusel et vastuvõetud dokumendi sisu vastab täpselt edastatud dokumendi sisule ning et kogu selles sisalduv teave on loetav.

3.  Edastatavale dokumendile lisatakse taotlus, mis on koostatud I lisas esitatud tüüpvormi kasutades. Tüüpvorm täidetakse selle liikmesriigi keeles, kelle poole pöördutakse, või kui liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille aktsepteerimisest on liikmesriik teatanud. Iga liikmesriik teatab Euroopa Liidu institutsioonide selle ametliku keele või need ametlikud keeled, mis ei ole tema ametlikud keeled, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib.

4.  Dokumente võib edastada legaliseerimise või muu samalaadse formaalsuseta.

5.  Kui edastav asutus soovib dokumendi ühe eksemplari tagastamist koos artiklis 10 osutatud teatisega, saadab ta dokumendi kahes eksemplaris.

Artikkel 5

Dokumentide tõlkimine

1.  Edastav asutus, kellele taotluse esitaja edastatava dokumendi edasi saadab, teavitab taotluse esitajat, et adressaat võib keelduda taotlust vastu võtmast, kui see ei ole koostatud ühes artiklis 8 sätestatud keeltest.

2.  Taotluse esitaja kannab kõik tõlkekulud enne dokumendi edastamist, ilma et see piiraks kohtul või pädeval asutusel hilisema otsuse tegemist selliste kulude kandmise kohta.

Artikkel 6

Dokumentide kättesaamine vastuvõtva asutuse poolt

1.  Pärast dokumendi kättesaamist saadab vastuvõttev asutus võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul edastavale asutusele kättesaamisteatise kõige kiirema edastusvahendi abil, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi.

2.  Kui kättetoimetamistaotlust ei saa edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, võtab vastuvõttev asutus ühendust edastava asutusega kõige kiiremal viisil, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.

3.  Kui kättetoimetamistaotlus on selgelt väljaspool käesoleva määruse reguleerimisala või kui kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu, tagastatakse taotlus ja edastatud dokument kohe pärast kättesaamist tüüpvormi kasutades edastavale asutusele koos I lisas esitatud tagastamisteatisega.

4.  Vastuvõttev asutus, kes saab kättetoimetamiseks dokumendi, kuid kellel puudub territoriaalne pädevus seda kätte toimetada, edastab nimetatud dokumendi ja taotluse sama liikmesriigi territoriaalselt pädevale vastuvõtvale asutusele, kui taotlus vastab artikli 4 lõike 3 tingimustele, ning teavitab sellest edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormi. Vastuvõttev asutus teavitab edastavat asutust dokumendi kättesaamisest lõikes 1 sätestatud viisil.

Artikkel 7

Dokumentide kättetoimetamine

1.  Vastuvõttev asutus toimetab dokumendi ise kätte või korraldab selle kättetoimetamise kas adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt või edastava asutuse nõutud konkreetsel viisil, kui selline viis ei ole vastuolus kõnealuse liikmesriigi õigusega.

2.  Vastuvõttev asutus rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et toimetada dokument kätte võimalikult kiiresti, ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul selle saamisest, peab vastuvõttev asutus

a) viivitamata teavitama edastavat asutust, kasutades I lisas esitatud tüüpvormis teatist, mis koostatakse vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud tingimustele;

b) jätkama kõigi dokumendi kättetoimetamiseks vajalike meetmete võtmist, kui edastav asutus ei ole ette näinud teisiti ja kui ilmneb, et dokumendi kättetoimetamine on mõistliku tähtaja jooksul võimalik.

Artikkel 8

Dokumendi vastuvõtmisest keeldumine

1.  Vastuvõttev asutus teavitab adressaati, kasutades selleks II lisas esitatud tüüpvormi, et ta võib keelduda kättetoimetatava dokumendi vastuvõtmisest vastuvõtmise ajal või tagastades dokumendi vastuvõtvale asutusele ühe nädala jooksul, kui see ei ole koostatud ühes järgmistest keeltest või kui sellele ei ole lisatud tõlget ühte järgnevatest keeltest:

a) keel, millest adressaat aru saab,

või

b) adressaatliikmesriigi ametlik keel, või kui nimetatud liikmesriigis on mitu ametlikku keelt, kättetoimetamiskoha ametlik keel või üks selle ametlikest keeltest.

2.  Kui vastuvõttev asutus saab teada, et adressaat keeldub lõike 1 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, teavitab ta artiklis 10 sätestatud teatisega sellest viivitamata edastavat asutust ning tagastab taotluse ja dokumendid, mille tõlkimist nõutakse.

3.  Kui adressaat on keeldunud lõike 1 kohaselt dokumendi vastuvõtmisest, võib dokumendi kättetoimetamisel tehtud vea parandada, toimetades vastavalt käesoleva määruse sätetele adressaadile kätte dokumendi, millele on lisatud tõlge ühte lõikes 1 sätestatud keeltest. Sellisel juhul on dokumendi kättetoimetamise kuupäev see kuupäev, millal dokument koos tõlkega toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, loetakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetavaks kuupäevaks algdokumendi kättetoimetamise kuupäeva, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 9 lõikele 2.

4.  Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viiside suhtes.

5.  Lõike 1 kohaldamisel tuleb diplomaatilisel või konsulaaresindajal, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 13, või pädeval asutusel või isikul, kui dokument toimetatakse kätte vastavalt artiklile 14, teavitada adressaati sellest, et tal on õigus dokumendi vastuvõtmisest keelduda ning et keeldumise korral tuleb dokument nimetatud esindajatele, asutusele või isikule tagasi saata.

Artikkel 9

Kättetoimetamise kuupäev

1.  Dokumendi kättetoimetamise kuupäev on artikli 7 kohaselt kuupäev, mil see toimetatakse kätte vastavalt adressaatliikmesriigi õigusele, ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist.

2.  Kui vastavalt liikmesriigi õigusele tuleb dokument kätte toimetada kindla tähtaja jooksul, määratakse taotluse esitaja suhtes arvessevõetav kuupäev liikmesriigi õiguse kohaselt.

3.  Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 2. jaotises sätestatud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viiside suhtes.

Artikkel 10

Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

1.  Kui dokumendi kättetoimetamisega seotud vorminõuded on täidetud, koostatakse nende täitmise kohta I lisas esitatud tüüpvormi kasutades teatis ning saadetakse see edastavale asutusele ning juhul, kui kohaldatakse artikli 4 lõiget 5, lisatakse kättetoimetatud dokumendi koopia.

2.  Teatis täidetakse päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle ametlikest keeltest või muus keeles, mille kohta päritoluliikmesriik on teatanud, et ta seda aktsepteerib. Iga liikmesriik teatab ühe või mitu Euroopa Liidu institutsioonide ametlikku keelt, mis ei ole tema ametlik keel, kuid milles täidetud vormi ta aktsepteerib.

Artikkel 11

Kättetoimetamiskulud

1.  Teisest liikmesriigist pärinevate kohtudokumentide kättetoimetamine ei anna alust adressaatliikmesriigi osutatud teenustega seotud maksude või kulude kandmiseks või hüvitamiseks.

2.  Taotluse esitaja kannab või hüvitab kulud, mis on seotud:

a) kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisega;

b) konkreetse kättetoimetamisviisi kasutamisega.

Kohtuametniku või adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt pädeva ametniku poole pöördumisel võetavad tasud peavad vastama kõnealuse liikmesriigi poolt eelnevalt kehtestatud ühtsele kindlale tasumäärale, milles on arvesse võetud proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Liikmesriigid edastavad kõnealused kehtestatud tasumäärad komisjonile.2. jaotis

Muud kohtudokumentide edastamise ja kättetoimetamise viisid

Artikkel 12

Edastamine konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu

Erandjuhul on igal liikmesriigil õigus kasutada konsulaar- või diplomaatilisi kanaleid kohtudokumentide edasisaatmiseks teise liikmesriigi artikli 2 või 3 alusel määratud asutustele eesmärgiga need adressaadile kätte toimetada.

Artikkel 13

Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

1.  Igal liikmesriigil on õigus toimetada teises liikmesriigis asuvale isikule kohtudokumendid kätte sundi rakendamata otse oma diplomaatilise või konsulaaresindaja kaudu.

2.  Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et ta ei luba oma territooriumil sellist kättetoimetamist, välja arvatud juhul, kui dokumendid tuleb kätte toimetada selle liikmesriigi kodanikule, kust dokumendid edastatakse.

Artikkel 14

Kättetoimetamine postiteenuseid kasutades

Igal liikmesriigil on õigus toimetada kohtudokumendid postiteenuseid kasutades teises liikmesriigis elavale isikule otse kätte tähtkirjaga, mis antakse üle vastuvõtuteatise või muu võrdväärse dokumendi vastu.

Artikkel 15

Otse kättetoimetamine

Iga kohtumenetlusest huvitatud isik võib toimetada kohtudokument kätte otse adressaatliikmesriigi kohtuametniku, ametiisiku või muu pädeva isiku kaudu, kui otse kättetoimetamine on lubatud asjaomase liikmesriigi õigusega.III PEATÜKK

KOHTUVÄLISED DOKUMENDID

Artikkel 16

Edastamine

Kohtuväliseid dokumente võib teises liikmesriigis kättetoimetamiseks edastada vastavalt käesoleva määruse sätetele.IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17

Rakenduseeskirjad

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid ning mis käsitlevad I ja II lisas esitatud tüüpvormide ajakohastamist ja nende tehnilisi muudatusi, võetakse vastu vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 18

Komitee

1.  Komisjoni abistab komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 19

Kohtusse ilmumata jätnud kostja

1.  Kui kohtukutse või sellega võrdväärne dokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning kostja ei ole ilmunud kohtusse, ei tehta kohtuotsust, kuni on tõendatud, et:

a) dokument on toimetatud kätte korras, mis on adressaatliikmesriigi õiguses ette nähtud dokumentide kättetoimetamiseks riigisisese kohtuasja puhul tema territooriumil asuvatele isikutele, või

b) dokument on tegelikult kostjale isiklikult üle antud või toimetatud tema elu- või asukohta muul käesolevas määruses ettenähtud viisil

ning et kummalgi juhul on dokument kätte toimetatud piisavalt aegsasti, et anda kostjale kaitsevõimalus.

2.  Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et olenemata lõike 1 sätetest võib kohtunik teha otsuse ka siis, kui puudub dokumendi kättetoimetamisteatis, juhul kui on täidetud järgmised tingimused:

a) dokument on edastatud käesoleva määrusega ettenähtud viisil;

b) dokumendi edastamisest on möödunud vähemalt kuus kuud ning asja arutav kohtunik loeb selle piisavaks;

c) ei ole saadud ühtegi teatist, ehkki on võetud tarvitusele kõik mõistlikud abinõud selle saamiseks adressaatliikmesriigi pädevate asutuste või ametiisikute kaudu.

3.  Olenemata lõigetest 1 ja 2 võib kohtunik kiireloomulistel juhtudel anda korralduse võtta ajutisi või kaitsemeetmeid.

4.  Kui kohtukutse või sellega samaväärne dokument tuli kättetoimetamiseks edastada teisele liikmesriigile käesoleva määruse sätete alusel ning ilmumata jätnud kostja vastu on tehtud tagaseljaotsus, on kohtunikul õigus ennistada otsuse edasikaebamise tähtaeg, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kostja ei saanud temast olenemata põhjustel dokumendist teada piisavalt aegsasti, et kaitseks valmistuda, või ei saanud kohtuotsusest teada õigel ajal, et edasi kaevata, ning

b) kostja vastuväited ei ole selgelt alusetud.

Tähtaja ennistamise avalduse võib esitada üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui kostja on kohtuotsusest teada saanud.

Iga liikmesriik võib kooskõlas artikli 23 lõikega 1 teatada, et avaldust ei vaadata läbi, kui see esitatakse pärast teatises nimetatud tähtpäeva möödumist, mis peab olema vähemalt aasta alates kohtuotsuse tegemise kuupäevast.

5.  Lõiget 4 ei kohaldata kohtuotsuste suhtes, mis käsitlevad isikute õiguslikku seisundit või teovõimet.

Artikkel 20

Seos muude lepingute või kokkulepetega, mille osalised liikmesriigid on

1.  Käesolev määrus on selle reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes ülimuslik liikmesriikide poolt sõlmitud teiste kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete, eelkõige 1968. aasta Brüsseli konventsiooni IV artikli ja 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooni suhtes.

2.  Käesolev määrus ei takista liikmesriike säilitamast või sõlmimast lepinguid või kokkuleppeid, mille eesmärk on dokumente kiiremini ja hõlpsamini edastada, kui need lepingud ja kokkulepped on käesoleva määrusega kooskõlas.

3.  Liikmesriigid edastavad komisjonile:

a) liikmesriikide vahel sõlmitud lõikes 2 osutatud lepingute või kokkulepete koopiad ning asjaomaste kavandatavate lepingute või kokkulepete eelnõud, ja

b) kõik nende lepingute või kokkulepete denonsseerimised või muudatused.

Artikkel 21

Õigusabi

Käesolev määrus ei mõjuta 17. juuli 1905. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 23, 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni artikli 24 ega 25. oktoobri 1980. aasta rahvusvahelise õiguskaitse kättesaadavuse konventsiooni artikli 13 kohaldamist liikmesriikide vahel, kes on nimetatud konventsioonide osalised.

Artikkel 22

Edastatud teabe kaitse

1.  Käesoleva määruse alusel edastatud teavet, seal hulgas eelkõige isikuandmeid, võib vastuvõttev asutus kasutada üksnes eesmärgil, milleks see on edastatud.

2.  Vastuvõtvad asutused tagavad sellise teabe konfidentsiaalsuse kooskõlas oma õigusega.

3.  Lõiked 1 ja 2 ei mõjuta liikmesriigi õigusakte, mille kohaselt on isikutel, kelle kohta andmed käivad, õigus olla teavitatud määruse alusel edastatud teabe kasutamisest.

4.  Käesoleva määruse kohaldamine ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kohaldamist.

Artikkel 23

Teatamine ja avaldamine

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile artiklites 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 ja 19 osutatud teabe. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kui nende õiguse kohaselt antakse dokument kätte kindla tähtaja jooksul, nagu on osutatud artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2.

2.  Komisjon avaldab lõike 1 alusel esitatud teabe Euroopa Liidu Teatajas, välja arvatud asutuste ja keskasutuste ning nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate geograafiliste piirkondade aadressid ja muud kontaktandmed.

3.  Komisjon koostab lõikes 1 osutatud teavet sisaldava käsiraamatu ja ajakohastab seda regulaarselt ning teeb käsiraamatu elektrooniliselt kättesaadavaks eelkõige tsiviil- ja kaubandusasju käsitlevas Euroopa kohtute võrgu kaudu.

Artikkel 24

Läbivaatamine

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hiljemalt 1. juuniks 2011 ja pärast seda iga viie aasta järel aruande käesoleva määruse rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu artikli 2 kohaselt määratud asutuste töö tõhususele ning artikli 3 punkti c ja artikli 9 praktilisele kohaldamisele. Aruandele lisatakse vajaduse korral teabeedastussüsteemide arengust tulenevad ettepanekud käesoleva määruse muutmise kohta.

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

1.  Määrus (EÜ) nr 1348/2000 tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

2.  Kõiki viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid tuleks lugeda vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 26

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 13. novembrist 2008, välja arvatud artikkel 23, mida kohaldatakse alates 13. augustist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.
I LISA

DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE TAOTLUS(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 4 lõige 3 (1))Viitenumber: …1. EDASTAV ASUTUS1.1. Nimi:1.2. Aadress:1.2.1. Tänav ja maja number/postkast:1.2.2. Linn/vald ja sihtnumber1.2.3. Riik:1.3. Telefon:1.4. Faks (*):1.5. E-post (*):2. VASTUVÕTTEV ASUTUS2.1. Nimi:2.2. Aadress:2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:2.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:2.2.3. Riik:2.3. Telefon:2.4. Faks (*):2.5. E-post (*):3. TAOTLEJA3.1. Nimi:3.2. Aadress:3.2.1. Tänav ja maja number/postkast:3.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:3.2.3. Riik:3.3. Telefon (*):3.4. Faks (*):3.5. E-post (*):(1) ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.(*) Ei ole kohustuslik.

4. ADRESSAAT4.1. Nimi:4.2. Aadress:4.2.1. Tänav ja maja number/postkast:4.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:4.2.3. Riik:4.3. Telefon (*):4.4. Faks (*):4.5. E-post (*):4.6. Isikukood/sotsiaalkindlustusnumber/registrikood/muu samalaadne tunnus (*)5. KÄTTETOIMETAMISVIIS5.1. Adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt5.2. Järgmisel konkreetsel viisil:5.2.1. Kui nimetatud viis on vastuolus adressaatliikmesriigi õigusega, tuleb dokument (dokumendid) kätte toimetada selle liikmesriigi õiguse kohaselt:5.2.1.1. jah5.2.1.2. ei6. KÄTTETOIMETATAV DOKUMENT6.1. Dokumendi liik6.1.1. kohtudokument6.1.1.1. kohtukutse6.1.1.2. kohtuotsus6.1.1.3. edasikaebus6.1.1.4. muu6.1.2. kohtuväline dokument6.2. Kuu- või tähtpäev, pärast mida kättetoimetamine ei ole enam nõutav (*):… (päev) … (kuu) … (aasta)6.3. Dokumendi keel:6.3.1. originaal BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV või muu:6.3.2. tõlge (*) BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV või muu:6.4. Lisade arv:7. KOOS KÄTTETOIMETAMISTEATISEGA TAGASTADA DOKUMENDI KOOPIA (määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 4 lõige 5)7.1. Jah (sellisel juhul saata kättetoimetatavast dokumendist kaks eksemplari)7.2. Ei(*) Ei ole kohustuslik.

►(2) M1  

►(2) M1  

1. Määruse EÜ nr 1393/2007 artikli 7 lõike 2 kohaselt olete kohustatud tegema kõik dokumendi kättetoimetamiseks vajalikud toimingud nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest. Kui dokumenti ei ole võimalik ühe kuu jooksul alates dokumendi kättesaamisest kätte toimetada, tuleb sellest igal juhul teavitada asjaomast asutust vastava märkega dokumentide kättetoimetamise või kättetoimetamata jätmise teatise punktis 13.2. Kui Te ei saa käesolevat kättetoimetamistaotlust edastatud teabe või dokumentide põhjal täita, olete määruse EÜ nr 1393/2007 artikli 6 lõike 2 kohaselt kohustatud asjaomase asutusega võimalikult kiiresti ühendust võtma, et saada puuduv teave või puuduvad dokumendid.Koht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …

Edastava asutuse viitenumber: …Vastuvõtva asutuse viitenumber: …KÄTTESAAMISTEATIS(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 1)See kinnitus tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi kättesaamist kõige kiirema edastusvahendi abil.8. KÄTTESAAMISE KUUPÄEVKoht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …

Edastava asutuse viitenumber: …Vastuvõtva asutuse viitenumber: …TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 3 (1))Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada.9. TAGASTAMISE PÕHJUS9.1. Taotlus on selgelt väljaspool määruse reguleerimisala:9.1.1. dokument ei kuulu tsiviil- või kaubandusõiguse valdkonda9.1.2. tegemist ei ole liikmesriikidevahelise kättetoimetamistaotlusega9.2. Kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu:9.2.1. dokument ei ole selgelt loetav9.2.2. tüüpvormi täitmiseks kasutatud keel ei ole õige9.2.3. saadud dokument ei ole tõestatud koopia9.2.4. muu põhjus (täpsustada):9.3. Kättetoimetamisviis on vastuolus asjaomase adressaatliikmesriigi õigusega (määruse EÜ nr 1393/2007 artikli 7 lõige 1)Koht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …(1) ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.

Edastava asutuse viitenumber: …Vastuvõtva asutuse viitenumber: …TEATIS TAOTLUSE JA DOKUMENDI EDASISAATMISE KOHTA ASJAKOHASELE VASTUVÕTVALE ASUTUSELE(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 4 (1))Taotlus ja dokument on edastatud järgmisele vastuvõtvale asutusele, kellel on territoriaalne pädevus see kätte toimetada:10. ASJAKOHANE VASTUVÕTTEV ASUTUS10.1. Nimi:10.2. Aadress:10.2.1. Tänav ja maja number / postkast:10.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:10.2.3. Riik:10.3. Telefon:10.4. Faks (*)10.5. E-post (*):Koht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …(1) ELT L 324, 10.12.2007, lk. 79.(*) Ei ole kohustuslik.

Edastava asutuse viitenumber: …Vastuvõtva asutuse viitenumber: …TERRITORIAALSELT PÄDEVA VASTUVÕTVA ASUTUSE KÄTTESAAMISTEATIS EDASTAVALE ASUTUSELE(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 6 lõige 4 (1))See teatis tuleb saata võimalikult kiiresti ja igal juhul seitsme päeva jooksul pärast dokumendi saamist kõige kiirema edastusvahendi abil.11. KÄTTESAAMISE KUUPÄEVKoht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …(1) ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.

Edastava asutuse viitenumber: …Vastuvõtva asutuse viitenumber: …TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE KOHTA(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikkel 10 (1))Dokumendid toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumente ei ole pärast nende vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates nende vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (vastavalt määruse (EÜ) nr 1393/2007 artikli 7 lõikele 2)12. KÄTTETOIMETAMINE12.1. Kättetoimetamise kuupäev ja aadress:12.2. Dokument on12.2.1. toimetatud kätte adressaatliikmesriigi õiguse kohaselt, nimelt12.2.1.1. toimetatud kätte12.2.1.1.1. adressaadile isiklikult12.2.1.1.2. muule isikule12.2.1.1.2.1. Nimi:12.2.1.1.2.2. Aadress:12.2.1.1.2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:12.2.1.1.2.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:12.2.1.1.2.2.3. Riik:12.2.1.1.2.3. Seos adressaadiga:pereliige … töötaja … muu12.2.1.1.3. adressaadi aadressil12.2.1.2. postiteenuseid kasutades12.2.1.2.1. vastuvõtuteatiseta12.2.1.2.2. lisatud vastuvõtuteatisega, mis saadi12.2.1.2.2.1. adressaadilt12.2.1.2.2.2. muult isikult12.2.1.2.2.2.1. Nimi:12.2.1.2.2.2.2. Aadress:12.2.1.2.2.2.2.1. Tänav ja maja number/postkast:12.2.1.2.2.2.2.2. Linn/vald ja sihtnumber:12.2.1.2.2.2.2.3. Riik:12.2.1.2.2.2.3. Seos adressaadiga:pereliige … töötaja … muu(1) ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.

12.2.1.3. kätte toimetatud muul viisil (palun täpsustada):12.2.2. kätte toimetatud järgmisel konkreetsel viisil (palun täpsustada):12.3. Dokumendi adressaadile on kirjalikult teatatud, et ta võib keelduda selle vastuvõtmisest, kui see ei ole talle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.13. MÄÄRUSE (EÜ) nr 1393/2007 ARTIKLI 7 LÕIKE 2 KOHANE TEAVEDokumenti ei olnud ühe kuu jooksul alates selle kättesaamisest võimalik kätte toimetada.14. DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST KEELDUMINEKasutatud keele tõttu keeldus adressaat dokumendi vastuvõtmisest. Dokument on lisatud käesolevale teatisele.15. DOKUMENDI KÄTTE TOIMETAMATA JÄTMISE PÕHJUS15.1. Aadress teadmata15.2. Adressaadi elu- või asukoht teadmata15.3. Dokumenti ei olnud võimalik kätte toimetada enne punktis 6.2 määratud kuu- või tähtpäeva.15.4. Muu (täpsustada):Dokument on lisatud käesolevale teatisele.Koht: …Kuupäev: …Allkiri ja/või pitser: …
II LISA

ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) artikli 8 lõige 1(1))BG:Приложеният документ се връчва съгласно Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.Можете да откажете да приемете документа, ако не е написан или придружен от превод на някой от езиците, които разбирате, на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.Ако желаете да упражните това си право, трябва да откажете да приемете документа по време на самото връчване направо на връчващото документа лице или да го върнете в едноседмичен срок на посочения по-долу адрес, като заявите, че отказвате да го приемете.АДРЕС:1. Наименование:2. Адрес:2.1. Улица и номер/п.к.:2.2. Населено място и пощенски код:2.3. Държава:3. Телефон.:4. Факс (*):5. Адрес за електронна поща (*):ДЕКЛАРАЦИЯ НА АДРЕСАТА:Отказвам да приема приложения документ, защото не е написан или придружен от превод на някой от езиците, които разбирам, на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.Разбирам следния(те) език(ци):английскинидерландскибългарскиполскигръцкипортугалскиестонскирумънскиирландскисловашкилатвийскифинскилитовскифренскималтийскичешкинемскишведскидруг(моля пояснете): …Съставено във:Дата:Подпис и/или печат: …(1) ELT L 324, 10.12. 2007, lk. 79.(*) Тази информация не е задължителна.

CS:Přiložená písemnost je doručována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.Můžete odmítnout přijetí písemnosti, není-li vyhotovena v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení nebo k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků.Přejete-li si využít tohoto práva, musíte odmítnout přijetí písemnosti v okamžiku doručení přímo osobě, která písemnost doručuje, nebo písemnost zaslat zpět na níže uvedenou adresu ve lhůtě jednoho týdne s prohlášením, že tuto písemnost odmítáte převzít.ADRESA:1. Jméno:2. Adresa:2.1 Ulice a číslo/poštovní přihrádka:2.2 Místo a poštovní směrovací číslo:2.3 Země:3. Telefon:4. Fax (*):5. E-mail (*):PROHLÁŠENÍ ADRESÁTA:Odmítám přijetí připojené písemnosti, neboť není vyhotovena v jazyce, kterému rozumím, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení, ani k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků.Rozumím tomuto jazyku (těmto jazykům):bulharštinalitevštinašpanělštinamaďarštinačeštinamaltštinaněmčinanizozemštinaestonštinapolštinařečtinaportugalštinaangličtinarumunštinafrancouzštinaslovenštinairštinaslovinštinaitalštinafinštinalotyštinašvédštinaostatníprosím upřesněte: …Vyhotoveno v:Dne:Podpis nebo razítko: …(*) Tato položka je volitelná.

BulgarischLitauischSpanischUngarischTschechischMaltesischDeutschNiederländischEstnischPolnischGriechischPortugiesischEnglischRumänischFranzösischSlowakischIrischSlowenischFinnischLettischGeschehen zu:am:Unterschrift und/oder Stempel: …DE:Die Zustellung des beigefügten Schriftstücks erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten.Sie können die Annahme dieses Schriftstücks verweigern, wenn es weder in einer Sprache, die Sie verstehen, noch in einer Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Zustellungsortes abgefasst ist, oder wenn ihm keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist.Wenn Sie von Ihrem Annahmeverweigerungsrecht Gebrauch machen wollen, müssen Sie dies entweder sofort bei der Zustellung gegenüber der das Schriftstück zustellenden Person erklären oder das Schriftstück binnen einer Woche nach der Zustellung an die nachstehende Anschrift mit der Angabe zurücksenden, dass Sie die Annahme verweigern.ANSCHRIFT:1. Name/Bezeichnung:2. Anschrift:2.1. Straße und Hausnummer/Postfach:2.2. PLZ und Ort:2.3. Staat:3. Tel.4. Fax (*)5. E-Mail (*):ERKLÄRUNG DES EMPFÄNGERSIch verweigere die Annahme des beigefügten Schriftstücks, da es entweder nicht in einer Sprache, die ich verstehe, oder nicht in einer Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Zustellungsortes abgefasst ist oder da dem Schriftstück keine Übersetzung in einer dieser Sprachen beigefügt ist.Ich verstehe die folgende(n) Sprache(n):ItalienischSchwedischSonstigebitte angeben: …(*) Angabe freigestellt.

ΒουλγαρικάΛεττονικάEL:Το συνημμένο έγγραφο σας επιδίδεται ή κοινοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την παραλαβή της πράξης εφόσον δεν είναι συνταγμένη ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοείτε ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει είτε να δηλώσετε την άρνηση παραλαβής κατά τη χρονική στιγμή της επίδοσης ή κοινοποίησης απευθείας στο πρόσωπο που επιδίδει ή κοινοποιεί την πράξη, είτε να την επιστρέψετε εντός μιας εβδομάδας στη διεύθυνση που αναφέρεται κατωτέρω, δηλώνοντας ότι αρνείστε την παραλαβή της.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:1. Όνομα:2. Διεύθυνση:2.1. Οδός και αριθμός/ταχυδρομική θυρίδα:2.2. Τόπος και ταχυδρομικός τομέας:2.3. Χώρα:3. Τηλέφωνο:4. Φαξ (*):5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (*):ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:Αρνούμαι να παραλάβω την πράξη διότι δεν είναι συνταγμένη ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση σε γλώσσα την οποία κατανοώ ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης ή κοινοποίησης.Κατανοώ την ακόλουθη/ες γλώσσα/ες:ΙσπανικάΛιθουανικάΤσεχικάΟυγγρικάΔανικάΜαλτέζικαΓερμανικάΟλλανδικάΕσθονικάΠολωνικάΕλληνικάΠορτογαλικάΑγγλικάΡουμανικάΓαλλικάΣλοβακικάΙρλανδικάΣλοβενικάΙταλικάΣουηδικάΦινλανδικά(Παρακαλώ προσδιορίστε):…ΆλλεςΤόπος:Ημερομηνία:Υπογραφή ή/και σφραγίδα:…(*) Προαιρετικό.

BulgarianLithuanianEN:The enclosed document is served in accordance with Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters.You may refuse to accept the document if it is not written in or accompanied by a translation into either a language which you understand or the official language or one of the official languages of the place of service.If you wish to exercise this right, you must refuse to accept the document at the time of service directly with the person serving the document or return it to the address indicated below within one week stating that you refuse to accept it.ADDRESS1. identity2. address2.1. street and number/PO box2.2. place and post code2.3. country3. tel.4. fax (*)5. e-mail (*)DECLARATION OF THE ADDRESSEE:I refuse to accept the document attached hereto because it is not written in or accompanied by a translation into either a language which I understand or the official language or one of the official languages of the place of service.I understand the following language(s)SpanishHungarianCzechMalteseGermanDutchEstonianPolishGreekPortugueseEnglishRomanianFrenchSlovakIrishSloveneItalianFinnishLatvianSwedishOther(please specify): …Done at:Date:Signature and/or stamp: …(*) This item is optional.

ES:El documento adjunto se notifica o traslada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado en una lengua que usted entienda o en una lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar de notificación o traslado, o si no va acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas.Si desea usted ejercitar este derecho, debe negarse a aceptar el documento en el momento de la notificación o traslado directamente ante la persona que notifique o traslade el documento o devolverlo a la dirección que se indica a continuación dentro del plazo de una semana, declarando que se niega a aceptarlo.DIRECCIÓN1. Nombre:2. Dirección:2.1. Calle y número/apartado de correos:2.2. Lugar y código postal:2.3. País:3. Tel.:4. Fax (*):5. Dirección electrónica (*):DECLARACIÓN DEL DESTINATARIO:Me niego a aceptar el documento adjunto porque no está redactado en una lengua que yo entienda o en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar de notificación o traslado, o por no ir acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas.Las lenguas que entiendo son las siguientes:búlgarolituanoespañolhúngarochecomaltésalemánneerlandésestoniopolacogriegoportuguésinglésrumanofrancéseslovacoirlandéseslovenoitalianofinésletónsuecoOtra(se ruega precisar): …Hecho en:Fecha:Firma y/o sello: …(*) Punto facultativo.

bulgaarialeeduhispaaniaungaritšehhimaltasaksahollandieestipoolakreekaportugaliingliserumeeniaprantsuseslovakiiirisloveenisoomeKoht:Kuupäev:Allkiri ja/või pitser: …ET:Lisatud dokument toimetatakse kätte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.Te võite keelduda dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud Teile arusaadavas keeles või kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate keelduma dokumendi vastuvõtmisest vahetult selle kättetoimetamise ajal, tagastades dokumendi seda kättetoimetavale isikule, või tagastama dokumendi allpool esitatud aadressile ühe nädala jooksul, märkides, et Te keeldute selle vastuvõtmisest.AADRESS:1. Nimi:2. Aadress:2.1. Tänav ja maja number/postkast:2.2. Linn/vald ja sihtnumber:2.3. Riik:3. Tel:4. Faks(*):5. E-post(*):ADRESSAADI AVALDUSKeeldun lisatud dokumendi vastuvõtmisest, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.Saan aru järgmis(t)est keel(t)est:itaalialätirootsimuu(palun täpsustada): …(*) Ei ole kohustuslik.

bulgarialiettuaespanjaunkaritšekkimaltasaksahollantiviropuolakreikkaportugalienglantiromaniaranskaslovakkiiirisloveeniitaliasuomilatviaruotsimuuFI:Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 mukaisesti.Voitte kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa, jollei se ole kirjoitettu jollakin kielellä, jota ymmärrätte, tai tiedoksiantopaikan virallisella kielellä tai yhdellä niistä, tai jollei mukana ole käännöstä jollekin näistä kielistä.Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai palautettava asiakirja viikon kuluessa jäljempänä olevaan osoitteeseen todeten, että kieltäydytte vastaanottamisesta.OSOITE:1. Nimi:2. Osoite:2.1. Lähiosoite:2.2. Postinumero ja postitoimipaikka:2.3. Maa:3. Puhelin:4. Faksi (*):5. Sähköpostiosoite (*):VASTAANOTTAJAN ILMOITUS:Kieltäydyn vastaanottamasta oheista asiakirjaa, koska sitä ei ole kirjoitettu ymmärtämälläni kielellä eikä tiedoksiantopaikan virallisella kielellä tai yhdellä niistä eikä mukana ole käännöstä jollekin näistä kielistä.Ymmärrän seuraavaa kieltä / seuraavia kieliä:Paikka:Päivämäärä:Allekirjoitus ja/tai leima: …(tarkennetaan): …(*) Vapaaehtoinen.

FR:L’acte ci-joint est signifié ou notifié conformément au règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.Vous pouvez refuser de recevoir l’acte s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que vous comprenez ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.Si vous souhaitez exercer ce droit de refus, vous devez soit faire part de votre refus de recevoir l’acte au moment de la signification ou de la notification directement à la personne signifiant ou notifiant l’acte, soit le renvoyer à l’adresse indiquée ci-dessous dans un délai d’une semaine en indiquant que vous refusez de le recevoir.ADRESSE:1. Nom:2. Adresse:3. Téléphone:2.1. Numéro/boîte postale et rue:2.2. Localité et code postal2.3. Pays:4. Télécopieur (*):5. Adresse électronique (*):DÉCLARATION DU DESTINATAIREJe, soussigné, refuse de recevoir l’acte ci-joint parce qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que je comprends ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification.Je comprends la ou les langues suivantes:BulgareLituanienEspagnolHongroisTchèqueMaltaisAllemandNéerlandaisEstonienPolonaisGrecPortugaisAnglaisRoumainFrançaisSlovaqueIrlandaisSlovèneItalienFinnoisLettonSuédoisAutre(préciser): …Fait à:Date:Signature et/ou cachet: …(*) Facultatif.

BulgáirisLiotuáinisSpáinnisUngáirisSeicisMáltaisGearmáinisOllainnisEastóinisPolainnisGréigisPortaingéilisBéarlaRómáinisFraincisSlóvaicisGaeilgeSlóivéinisIodáilisFionlainnisLaitvisSualainnisGA:Tá an doiciméad atá faoi iamh á sheirbheáil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus sheachbhreithiúnacha a sheirbheáil sna Ballstáit in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála.Féadfaidh tú diúltú glacadh leis an doiciméad mura mbeidh sé scríofa i dteanga a thuigeann tú nó i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla áit na seirbheála nó mura mbeidh aistriúchán go teanga a thuigeann tú nó go teanga oifigiúil áit na seirbheála nó go ceann de theangacha oifigiúla áit na seirbheála ag gabháil leis.Más mian leat an ceart seo a fheidhmiú, ní mór duit diúltú glacadh leis an doiciméad as láimh tráth na seirbheála ón duine a sheirbheálann é, nó é a chur ar ais laistigh de sheachtain chuig an seoladh a shonraítear thíos, mar aon le ráiteas go bhfuil tú ag diúltú glacadh leis.SEOLADH:1. Ainm:2. Seoladh:2.1. Sráid agus uimhir/bosca poist:2.2. Áit agus cód poist:2.3. Tír:3. Teil:4. Facs (*):5. Seoladh r-phoist (*):DEARBHÚ ÓN SEOLAÍ:Diúltaím glacadh leis an doiciméad atá faoi cheangal leis seo de bharr nach bhfuil sé scríofa i dteanga a thuigim nó i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla áit na seirbheála agus nach bhfuil aistriúchán go teanga a thuigim nó go teanga oifigiúil áit na seirbheála nó go ceann de theangacha oifigiúla áit na seirbheála ag gabháil leis.Tuigim an teanga/na teangacha a leanas:Teanga eile(sonraigh an teanga, le do thoil): …Arna dhéanamh i/sa:Dáta:Síniú agus/nó stampa: …(*) Tá an sonra seo roghnach.

▼M1

HR:Priloženo pismeno dostavlja se sukladno Uredbi (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima u državama članicama.Pismeno možete odbiti primiti ako ono nije sastavljeno na jeziku koji razumijete ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se pismeno dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika.Ako želite koristiti to pravo, morate odbiti primiti pismeno odmah kod dostave i to izjaviti neposredno osobi koja obavlja dostavu, ili vratiti pismeno na dolje navedenu adresu u roku od jednog tjedna uz izjavu da ga odbijate primiti.ADRESA1.Ime:2.Adresa:2.1.Ulica i broj/poštanski pretinac:2.2.Mjesto i poštanski broj:2.3.Država:3.Telefon:4.Telefaks (*):5.E-mail (*):IZJAVA PRIMATELJA:Odbijam primiti priloženo pismeno jer nije sastavljeno na jeziku koji razumijem ili na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta u kojem se ono dostavlja, niti je uz njega priložen prijevod na neki od tih jezika.Razumijem sljedeći(e) jezik(e)bugarskilitvanskišpanjolskimađarskičeškimalteškinjemačkinizozemskiestonskipoljskigrčkiportugalskiengleskirumunjskifrancuskislovačkiirskislovenskihrvatskifinskitalijanskišvedskilatvijskidrugi(molimo navesti): …Sastavljeno u: …Datum: …Potpis i/ilipečat: …(*) Ova rubrika nije obvezna.

▼B

HU:A mellékelt iratot a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint kézbesítik.Önnek joga van megtagadni az irat átvételét, amennyiben az nem az Ön számára érthető nyelven vagy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén készült, és nem mellékeltek hozzá ilyen nyelvű fordítást.Amennyiben élni kíván ezzel a jogával, az irat átvételét a kézbesítéskor kell megtagadnia közvetlenül az iratot kézbesítő személynél, vagy egy héten belül vissza kell küldenie azt az alább megjelölt címre, jelezve, hogy megtagadja annak átvételét.CÍM:1. Név:2. Cím:2.1. Utca és házszám/postafiók:2.2. Helység és irányítószám:2.3. Ország:3. Telefon:4. Fax (*):5. E-mail (*):A CÍMZETT NYILATKOZATA:Megtagadom a mellékelt dokumentum átvételét, mivel nem az általam értett nyelven vagy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén készült, és nem mellékeltek hozzá ilyen nyelvű fordítást.A következő nyelve(ke)t értem:bolgárlitvánspanyolmagyarcsehmáltainémethollandésztlengyelgörögportugálangolrománfranciaszlovákírszlovénolaszfinnlettsvédegyéb(kérjük, nevezze meg): …Kelt:Dátum:Aláírás és/vagy bélyegző: …(*) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

IT:L’atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure può rispedire l’atto entro una settimana all’indirizzo sottoindicato, dichiarando il proprio rifiuto di riceverlo.INDIRIZZO:1. Nome:2. Indirizzo:2.1. Via e numero/C.P.:2.2. Luogo e codice postale:2.3. Paese:3. Tel.4. Fax (*)5. E-mail (*):DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIORifiuto di ricevere l’atto allegato in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.Comprendo le seguenti lingue:BulgaroLituanoSpagnoloUnghereseCecoMalteseTedescoOlandeseEstonePolaccoGrecoPortogheseIngleseRumenoFranceseSlovaccoIrlandeseSlovenoItalianoFinlandeseLettoneSvedeseAltra(precisare): …Fatto a:Data:Firma e/o timbro: …(*) Voce facoltativa.

BulgarųLietuviųIspanųVengrųČekųMaltiečiųVokiečiųOlandųEstųLenkųGraikųPortugalųAnglųRumunųPrancūzųSlovakųAiriųSlovėnųSuomiųParengta:Data:Parašas ir (arba) antspaudas: …LT:Pridedamas dokumentas įteikiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse.Galite atsisakyti priimti šį dokumentą, jeigu jis nėra parengtas kalba, kurią suprantate, ar įteikimo vietos oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų, arba nėra pridėta vertimo į kalbą, kurią suprantate, ar į įteikimo vietos oficialią kalbą arba vieną iš oficialių kalbų.Jei norite pasinaudoti šia teise, privalote atsisakyti priimti dokumentą jo įteikimo metu tiesiogiai pranešdami apie tai dokumentą įteikiančiam asmeniui arba per vieną savaitę grąžinti jį toliau nurodytu adresu, pareikšdami, kad atsisakote jį priimti.ADRESAS:1. Vardas ir pavardė:2. Adresas:2.1. Gatvė ir numeris/pašto dėžutė:2.2. Vieta ir pašto indeksas:2.3. Valstybė:3. Telefonas:4. Faksas (*):5. El. paštas (*):ADRESATO PAREIŠKIMAS:Atsisakau priimti prie šio pareiškimo pridedamą dokumentą, kadangi jis nėra parengtas kalba, kurią suprantu, ar įteikimo vietos oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų, arba nėra pridėta vertimo į kalbą, kurią suprantu, ar į įteikimo vietos oficialią kalbą arba vieną iš oficialių kalbų.Suprantu šią (-ias) kalbą (-as):ItalųLatviųŠvedųKitas(prašom nurodyti) …(*) Šis įrašas neprivalomas.

LV:Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs.Jums ir tiesības atteikties pieņemt dokumentu, ja tas nav iesniegts rakstiski vai tam nav pievienots tulkojums valodā, ko jūs saprotat, vai dokumenta izsniegšanas vietas oficiālajā valodā, vai vienā no oficiālajām valodām.Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, Jums tieši dokumenta izsniedzējam izsniegšanas laikā ir jāatsakās pieņemt dokumentu vai tas jānosūta atpakaļ uz norādīto adresi vienas nedēļas laikā kopā ar paziņojumu, ka esat atteicies to pieņemt.ADRESE:1. Vārds, uzvārds vai nosaukums:2. Adrese:2.1. Ielas nosaukums un numurs/p.k. Nr.:2.2. Vieta un pasta kods:2.3. Valsts:3. Tālr.:4. Fakss (*):5. E-pasta adrese (*):ADRESĀTA PAZIŅOJUMS:Es atsakos pieņemt pievienoto dokumentu, jo tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots tulkojums valodā, ko es saprotu, vai dokumenta izsniegšanas oficiālajā valodā, vai vienā no oficiālajām valodām.Es saprotu šādu(-as) valodu(-as):bulgārulietuviešuspāņuungāručehumaltiešuvācuholandiešuigauņupoļugrieķuportugāļuangļurumāņufrančuslovākuīruslovēņuitāļusomulatviešuzviedrucitu(lūdzu, norādiet): …Sastādīts:Datums:Paraksts un/vai zīmogs: …(*) Nav obligāts.

MT:Id-dokument mehmuż huwa nnotifikat f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali.Inti tista’ tirrifjuta li taċċetta d-dokument jekk dan mhux miktub bi jew m’għandux miegħu traduzzjoni f’waħda mil-lingwi li tifhem int jew bil-lingwa uffiċjali jew waħda mill-lingwi uffiċjali tal-post fejn qed issir in-notifika jew il-komunikazzjoni.Jekk tixtieq teżerċita dan id-dritt, trid tirrifjuta li taċċetta d-dokument fil-mument li ssir in-notifika u dan trid tagħmlu mal-persuna li tikkunsinnalek id-dokument jew inkella billi tibagħtu lura fl-indirizz li jidher hawn taħt fi żmien ġimgħa u tistqarr li int qed tirrifjuta li taċċettah.INDIRIZZ:1. Identità:2. Indirizz:2.1. Triq u numru/Kaxxa Postali:2.2. Lokalità u kodiċi postali2.3. Pajjiż:3. Tel.4. Fax (*):5. Indirizz elettroniku (*):DIKJARAZZJONI TAD-DESTINATARJU:Jien nirrifjuta li naċċetta d-dokument mehmuż għaliex mhux miktub bi jew m’għandux miegħu traduzzjoni f’waħda mil-lingwi li nifhem jien jew bil-lingwa uffiċjali tal-post fejn qed issir in-notifika.Jien nifhem bil-lingwa/lingwi li ġejja/ġejjin:BulgaruLitwanSpanjolUngeriżĊekMaltiĠermaniżOlandiżEstonjanPollakkGriegPortugiżIngliżRumenFranċiżSlovakkIrlandiżSlovenTaljanFinlandiżLavjanSvediżOħrajnjekk jogħġbok speċifika: …Magħmul fi:Data:Firma u/jew timbru: …(*) Dan il-punt mhux obbligatorju.

BulgaarsLitouwsSpaansHongaarsTsjechischMalteesDuitsNederlandsEstsPoolsGrieksPortugeesEngelsRoemeensFransSlowaaksNL:De betekening of kennisgeving van het bijgevoegde stuk is geschied overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.U kunt weigeren het stuk in ontvangst te nemen indien het niet gesteld is in of vergezeld gaat van een vertaling, ofwel in een taal die u begrijpt ofwel in de officiële taal/een van de officiële talen van de plaats van betekening of kennisgeving.Indien u dat recht wenst uit te oefenen, moet u onmiddellijk bij de betekening of kennisgeving van het stuk en rechtstreeks ten aanzien van de persoon die de betekening of kennisgeving verricht de ontvangst ervan weigeren of moet u het stuk binnen een week terugzenden naar het onderstaande adres en verklaren dat u de ontvangst ervan weigert.ADRES:1. Naam:2. Adres:2.1. Straat + nummer/postbus:2.2. Postcode + plaats:2.3. Land:3. Telefoon:4. Fax (*):5. E-mail (*):VERKLARING VAN DE GEADRESSEERDE:Ik weiger de ontvangst van het hieraan gehechte stuk, omdat dit niet gesteld is in of vergezeld gaat van een vertaling, ofwel in een taal die ik begrijp ofwel in de officiële taal/een van de officiële talen van de plaats van betekening of kennisgeving.Ik begrijp de volgende taal (talen):IersSloveensItaliaansFinsLetsZweedsOverigegelieve te preciseren: …Gedaan te:Datum:Ondertekening en/of stempel: …(*) Facultatief.

bułgarskiłotewskihiszpańskiwęgierskiczeskimaltańskiniemieckiniderlandzkiestońskipolskigreckiportugalskiangielskirumuńskifrancuskisłowackiirlandzkisłoweńskiwłoskifińskiinnyPL:Załączony dokument jest doręczany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowychAdresat może odmówić przyjęcia dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony w języku, który rozumie, ani w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia lub jeżeli nie dołączono do niego tłumaczenia na taki język.Jeżeli adresat chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w momencie jego doręczenia bezpośrednio w obecności osoby doręczającej lub zwrócić dokument na niżej wskazany adres w terminie tygodnia wraz z oświadczeniem o odmowie przyjęcia.ADRES:1. Imię i nazwisko/nazwa:2. Adres:2.1. Ulica i numer domu/skrytka pocztowa:2.2. Miejscowość i kod pocztowy:2.3. Kraj:3. Telefon:4. Faks (*):5. E-mail (*):OŚWIADCZENIE ADRESATANiniejszym odmawiam przyjęcia załączonego dokumentu, ponieważ nie został on sporządzony w języku, który rozumiem, ani w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia, ani nie dołączono do niego tłumaczenia na taki język.Rozumiem następujący(-e) język(-i):proszę określić: …Sporządzono w:Data:Podpis i/lub pieczęć: …(*) Nieobowiązkowo.

PT:O acto em anexo é citado ou notificado nos termos do Regulamento (CE) n.o 1393/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à citação e à notificação dos actos judiciais e extrajudiciais em matérias civil e comercial nos Estados-Membros.Tem a possibilidade de recusar a recepção do acto se este não estiver redigido, ou acompanhado de uma tradução, numa língua que compreenda ou na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local de citação ou notificação.Se desejar exercer esse direito, deve recusar o acto no momento da citação ou notificação, directamente junto da pessoa que a ela procede, ou devolvê-lo ao endereço seguidamente indicado, no prazo de uma semana, declarando que recusa aceitá-lo.ENDEREÇO:1. Identificação:2. Endereço:2.1. Rua + número/caixa postal:2.2. Localidade + código postal:2.3. País:3. Telefone:4. Fax (*):5. Correio electrónico (e-mail) (*):DECLARAÇÃO DO DESTINATÁRIO:Eu, abaixo assinado(a), recuso aceitar o acto em anexo porque o mesmo não está redigido nem acompanhado de uma tradução numa língua que eu compreenda ou na língua oficial ou numa das línguas oficiais do local de citação ou notificação.Compreendo a(s) seguinte(s) língua(s):BúlgaroLituanoEspanholHúngaroChecoMaltêsAlemãoNeerlandêsEstónioPolacoGregoPortuguêsInglêsRomenoFrancêsEslovacoIrlandêsEslovenoItalianoFinlandêsLetãoSuecoOutraqueira precisar: …Feito em:Data:Assinatura e/ou carimbo: …(*) Esta informação é facultativa.

BulgarăLituanianăSpaniolăMaghiarăCehăMaltezăGermanăOlandezăEstonăPolonezăGreacăPortughezăEnglezăRomânăFrancezăSlovacăIrlandezăSlovenăItalianăFinlandezăLetonăSuedezăAltelevă rugăm, precizați: …RO:Documentul anexat este notificat sau comunicat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.Puteți refuza primirea actului în cazul în care acesta nu este redactat sau însoțit de o traducere într-una dintre limbile pe care le înțelegeți sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de notificare sau comunicare.Dacă doriți să exercitați acest drept, refuzați primirea actului în momentul notificării sau al comunicării, transmițând acest lucru direct persoanei care notifică sau comunică actul, ori returnați actul la adresa indicată mai jos, în termen de o săptămână, precizând că refuzați primirea acestuia.ADRESĂ:1. Nume:2. Adresă:2.1. Stradă și număr/C.P.:2.2. Localitate și cod poștal:2.3. Țara3. Tel.:4. Fax (*):5. E-mail (*):DECLARAȚIA DESTINATARULUI:Refuz primirea actului anexat deoarece acesta nu este redactat sau însoțit de o traducere în una dintre limbile pe care le înțeleg sau în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale locului de notificare sau comunicare.Înțeleg următoarea (următoarele) limbă (limbi):Întocmită la:Data:Semnătura și/sau ștampila: …(*) Element facultativ.

SK:Priložená písomnosť sa doručuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.Túto písomnosť môžete odmietnuť prevziať, ak nie je vyhotovená ani v jazyku, ktorému rozumiete, ani v úradnom jazyku miesta doručenia alebo v jednom z úradných jazykov miesta doručenia, ani k nej nie je pripojený preklad do niektorého z týchto jazykov.Ak si želáte využiť toto právo, prevzatie písomnosti musíte odmietnuť pri jej doručení priamo osobe, ktorá písomnosť doručuje, alebo písomnosť musíte do jedného týždňa vrátiť na nižšie uvedenú adresu s vyhlásením, že ju odmietate prevziať.ADRESA:1. Označenie:2. Adresa:2.1. Ulica a číslo/P. O. Box:2.2. Miesto a PSČ:2.3. Štát:3. Tel.:4. Fax (*):5. E-mail (*):VYHLÁSENIE ADRESÁTA:Odmietam prevziať pripojenú písomnosť, pretože nie je vyhotovená ani v jazyku, ktorému rozumiem, ani v úradnom jazyku miesta doručenia alebo v jednom z úradných jazykov miesta doručenia, ani k nej nie je pripojený preklad do niektorého z týchto jazykov.Rozumiem tomuto jazyku/týmto jazykom:bulharčinalitovčinašpanielčinamaďarčinačeštinamaltčinanemčinaholandčinaestónčinapoľštinagréčtinaportugalčinaangličtinarumunčinafrancúzštinaslovenčinaírčinaslovinčinataliančinafínčinalotyštinašvédčinainý(uveďte): …V:Dňa:Podpis a/alebo odtlačok pečiatky: …(*) Tento údaj je nepovinný.

SL:Priloženo pisanje se vroča v skladu z Uredbo (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.Sprejem pisanja lahko zavrnete, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumete, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročitve, oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.Če želite uveljaviti to pravico, morate zavrniti sprejem pisanja v trenutku vročitve, in sicer neposredno pri osebi, ki pisanje vroča, ali pisanje vrniti na spodaj navedeni naslov v roku enega tedna z izjavo, da sprejem zavračate.NASLOV:1. Ime:2. Naslov:2.1 Ulica in številka/poštni predal:2.2 Kraj in poštna številka:2.3 Država:3. Telefon:4. Faks (*):5. Elektronska pošta (*):IZJAVA NASLOVNIKA:Zavračam sprejem priloženega pisanja, ker ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumem, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročitve, oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.Razumem naslednje jezike:bolgarščinolitovščinošpanščinomadžarščinočeščinomalteščinonemščinonizozemščinoestonščinopoljščinogrščinoportugalščinoangleščinoromunščinofrancoščinoslovaščinoirščinoslovenščinoitalijanščinofinščinolatvijščinošvedščinodrugoprosimo, navedite: …V:Datum:Podpis in/ali žig: …(*) Ni obvezno.

SV:Den bifogade handlingen har delgetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.Ni får vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, antingen ett språk som ni förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på delgivningsorten.Om ni önskar utnyttja denna rättighet, måste ni vägra att emot handlingen vid delgivningen genom att vända er direkt till delgivningsmannen eller genom att återsända handling inom en vecka till nedanstående adress och ange att ni vägrar att ta emot den.ADRESS1. Namn:2. Adress:2.1 Gatuadress/box:2.2 Postnummer och ort:2.3 Land:3. Tfn4. Fax (*):5. E-post (*):ADRESSATENS FÖRKLARINGJag vägrar att ta emot bifogade handling eftersom den inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, ett språk som jag förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på delgivningsorten.Jag förstår följande språk:BulgariskaLitauiskaSpanskaUngerskaTjeckiskaMaltesiskaTyskaNederländskaEstniskaPolskaGrekiskaPortugisiskaEngelskaRumänskaFranskaSlovakiskaIrländskaSlovenskaItalienskaFinskaLettiskaSvenskaAnnat språk(ange vilket): …(*) Ej obligatoriskt.

Ort:Datum:Underskrift och/eller stämpel: …(*)BulgarskLitauiskSpanskUngarskTjekkiskMaltesiskTysk(*) Kui määrust Taanis kohaldataks, oleks käesolevas lisas sisalduv teave taani keeles järgnev:DA:Vedlagte dokument forkyndes hermed i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.De kan nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke er affattet på eller ledsaget af en oversættelse til enten et sprog, som De forstår, eller det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet.Hvis De ønsker at gøre brug af denne ret, skal De nægte at modtage dokumentet ved forkyndelsen direkte over for den person, der forkynder det, eller returnere det til nedenstående adresse senest en uge efter forkyndelsen med angivelse af, at De nægter at modtage det.ADRESSE:1. Navn:2. Adresse:2.1. Gade og nummer/postboks:2.2. Postnummer og bynavn:2.3. Land:3. Tlf.:4. Fax (*):5. E-mail (*):ERKLÆRING FRA ADRESSATEN:Jeg nægter at modtage vedlagte dokument, da det ikke er affattet på eller ledsaget af en oversættelse til et sprog, som jeg forstår, eller det officielle sprog eller et af de officielle sprog på forkyndelsesstedet.Jeg forstår følgende sprog:NederlandskEstiskPolskGræskPortugisiskEngelskRumænskFranskSlovakiskIrskSlovenskItalienskFinskLettiskSvenskAndet:præciseres: …Udfærdiget i:Den:Underskrift og/eller stempel: …(*) Fakultativt.
III LISA

VASTAVUSTABELMäärus (EÜ) nr 1348/2000

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõike 1 esimene lause

Artikli 1 lõike 1 teine lause

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 7 lõike 2 esimene lause

Artikli 7 lõike 2 esimene lause

Artikli 7 lõike 2 teine lause

Artikli 7 lõike 2 teine lause (sissejuhatav lause) ja artikli 7 lõike 2 punkt a

Artikli 7 lõike 2 punkt b

Artikli 7 lõike 2 kolmas lause

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 1 punkt a

Artikli 8 lõike 1 punkt b

Artikli 8 lõike 1 punkt b

Artikli 8 lõike 1 punkt a

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõiked 3–5

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõiked 1 ja 2

Artikli 9 lõige 3

Artikli 9 lõige 3

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikli 11 lõige 1

Artikli 11 lõige 1

Artikli 11 lõige 2

Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

Artikli 11 lõike 2 teine lõik

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikli 14 lõige 1

Artikkel 14

Artikli 14 lõige 2

Artikli 15 lõige 1

Artikkel 15

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikli 17 sissejuhatav lause

Artikkel 17

Artikli 17 punktid a–c

Artikli 18 lõiked 1 ja 2

Artikli 18 lõiked 1 ja 2

Artikli 18 lõige 3

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 21

Artikkel 22

Artikkel 22

Artikli 23 lõige 1

Artikli 23 lõike 1 esimene lause

Artikli 23 lõike 1 teine lause

Artikli 23 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikli 23 lõige 3

Artikkel 24

Artikkel 24

Artikkel 25

Artikkel 25

Artikkel 26

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa( 1 ) ELT C 88, 11.4.2006, lk 7.

( 2 ) Euroopa Parlamendi 4. juuli 2006. aasta arvamus (ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 69), nõukogu 28. juuni 2007. aasta ühine seisukoht (ELT C 193 E, 21.8.2007, lk 13) ja Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta seisukoht.

( 3 ) EÜT C 261, 27.8.1997, lk 1. Konventsiooni koostamise päeval võttis nõukogu teatavaks ka konventsiooni seletuskirja, mis on avaldatud eespool nimetatud EÜT leheküljel 26.

( 4 ) EÜT L 160, 30.6.2000, lk 37.

( 5 ) EÜT L 174, 27.6.2001, lk 25.

( 6 ) EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

( 7 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

( 8 ) 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsioon kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 299, 31.12.1972, lk 32; konsolideeritud versioon EÜT C 27, 26.1.1998, lk 1).

( 9 ) 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise kohta.

( 10 ) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

( 11 ) EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/24/EÜ (ELT L 105, 13.4.2006, lk 54).