2007R0341 — ET — 06.11.2016 — 009.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 341/2007,

29. märts 2007,

millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem

(ELT L 090 30.3.2007, lk 12)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 514/2008, 9. juuni 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 972/2008, 3. oktoober 2008,

  L 265

6

4.10.2008

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 74/2010, 26. jaanuar 2010,

  L 23

28

27.1.2010

►M4

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 328/2010, 21. aprill 2010,

  L 100

5

22.4.2010

►M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 519/2013, 21. veebruar 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 531/2013, 10. juuni 2013,

  L 159

5

11.6.2013

►M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1333/2013, 13. detsember 2013,

  L 335

8

14.12.2013

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 628/2014, 12. juuni 2014,

  L 174

31

13.6.2014

►M9

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1237, 18. mai 2016,

  L 206

1

30.7.2016
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 341/2007,

29. märts 2007,

millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteemI

PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja kohaldatavad tollimaksud

1.  Vastavalt otsustega 2001/404/EÜ ja 2006/398/EÜ heaks kiidetud kokkulepetele avatakse kooskõlas käesoleva määrusega kehtestatud tingimustel tariifikvoodid CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva värske või jahutatud küüslaugu (edaspidi „küüslauk”) impordiks ühendusse. Kõigi tariifikvootide maht ning imporditariifikvoodi kehtivusperiood ja kehtivuse alaperioodid ning järjekorranumbrid on täpsustatud käesoleva määruse I lisas.

2.  Lõikes 1 osutatud kvootide raames imporditud küüslaugu suhtes kohaldatav väärtuseline tollimaks on 9,6 %.

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006 kohaldamine

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

imporditariifikvoodi kehtivusperiood – ajavahemik 1. juunist järgmise aasta 31. maini;

2.

pädevad asutused – liikmesriigi poolt käesoleva määruse kohaldamiseks määratud asutus või asutused.

Artikkel 4

Importijate kategooriad

1.  Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklist 5 peavad artikli 5 lõike 2 kohased A-litsentside taotlejad täitma kõnealuse artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud asjakohased nõuded.

2.  Senised importijad on importijad, kes suudavad tõendada, et:

a) nad on igal kolmel eelmisel lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil saanud küüslaugu impordilitsentsid vastavalt määrusele (EÜ) nr 565/2002 või A-litsentsid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1870/2005 või käesolevale määrusele ja kasutanud neid ning

▼M4

b) nad on taotluse esitamisele eelnenud lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil importinud ühendusse vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju, nagu on osutatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ( 1 ) artikli 1 lõike 1 punktis i, või eksportinud kolmandatesse riikidesse vähemalt 50 tonni küüslauku.

▼B

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia jaoks kehtib 2007/08. aasta imporditariifikvoodi kehtivusperioodil järgmine:

a) esimese lõigu punkti a ei kohaldata;

b) import ühendusse tähendab importi päritoluriikidest, mis ei ole 31. detsembri 2006. aasta seisuga ühenduse liikmesriigid.

Bulgaaria ja Rumeenia jaoks kehtib 2007/08., 2008/09., 2009/10. ja 2010/11. aasta imporditariifi kehtivusperioodidel järgmine:

a) esimese lõigu punkti a ei kohaldata;

b) import ühendusse tähendab importi päritoluriikidest, mis ei ole 1. jaanuari 2007. aasta seisuga ühenduse liikmesriigid.

▼M6

Horvaatia jaoks kehtib 2013/2014., 2014/2015. ja 2015/2016. aasta imporditariifi kehtivusperioodidel järgmine:

a) esimese lõigu punkti a ei kohaldata;

b) import liitu tähendab importi päritoluriikidest, mis ei ole 1. juuli 2013. aasta seisuga liidu liikmesriigid.

▼B

3.   ►M4  Uued importijad – muud kui lõikes 2 osutatud ettevõtjad, kes on mõlemal kahel eelmisel lõppenud imporditariifikvoodi kehtivusperioodil või nende taotluse esitamisele eelneval mõlemal kahel kalendriaastal importinud ühendusse vähemalt 50 tonni puu- ja köögivilju, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis i, või eksportinud kolmandatesse riikidesse vähemalt 50 tonni küüslauku. ◄

Liikmesriigid valivad esimeses lõigus kirjeldatud kahest meetodist ühe ja rakendavad seda kõikide uute importijate puhul vastavalt objektiivsetele kriteeriumidele ning ettevõtjate võrdset kohtlemist tagades.

4.  Senised ja uued importijad esitavad esmakordsel impordilitsentsi taotlemisel imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks oma asukohaliikmesriigis, kus nad on käibemaksukohustuslastena registreeritud, pädevatele asutustele tõendid selle kohta, et lõikes 2 või 3 sätestatud kriteeriumid on täidetud.

▼M4

Kolmandate riikidega kauplemist tuleb tõendada üksnes kas vabasse ringlusse lubamise tollidokumentidega, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitavad asjaomasele taotlejale kui kaubasaajale, või tolli ekspordidokumendiga, millel on tolli nõuetekohane kinnitus.

▼M4

Tollimaaklerid või nende esindajad ei või taotleda impordilitsentse käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvate kvootide alusel.

▼B

Artikkel 5

Impordilitsentside esitamine

▼M9 —————

▼B

2.  I lisas osutatud kvootide kohaselt vabasse ringlusse lubatava küüslaugu impordilitsentse nimetatakse edaspidi A-litsentsideks.

▼M9 —————

▼BII

PEATÜKK

A-LITSENTSID

Artikkel 6

A-litsentside taotluste ja litsentside suhtes kohaldatavad üldsätted

▼M4

1.  A-litsentsid kehtivad üksnes selle alaperioodi jooksul, milleks need on välja antud. Lahtris 24 peab olema III lisas loetletud kanne.

▼M1 —————

▼M4

2.  Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 14 lõike 2 teises lõigus osutatud tagatise suuruseks on 60 eurot tonni kohta.

▼B

3.  Kõikide A-litsentside taotluste ja litsentside lahtrisse 8 tuleb kanda päritoluriik, sõna „jah” märgitakse ristiga. Impordilitsents kehtib üksnes eespool nimetatud riigist pärineva impordi puhul.

4.  Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõikest 1 ei ole A-litsentsidest tulenevad õigused üleantavad.

Artikkel 7

Kogumahu jaotamine seniste ja uute importijate vahel

Argentinale, Hiinale ja muudele I lisas loetletud kolmandatele riikidele eraldatud üldkogus jaotatakse järgmiselt:

a) 70 % senistele importijatele;

b) 30 % uutele importijatele.

▼M4

Artikkel 8

Seniste importijate individuaalne kvoot

Käesoleva peatüki kohaldamisel on individuaalne kvoot nende küüslaugukoguste keskmine, mida senine importija (artikli 4 tähenduses) on tegelikult importinud asjaomasele imporditariifikvoodi kehtivusperioodile eelneva kolme kalendriaasta jooksul.

▼B

Artikkel 9

A-litsentside taotlustele kohaldatavad piirangud

1.  Senise importija mis tahes imporditariifikvoodi kehtivusperioodiks esitatud A-litsentsi taotlustega hõlmatud üldkogus ei või ületada selle importija individuaalset kvooti. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.

2.  Uue importija mis tahes alaperioodiks esitatud A-litsentsi taotlustega hõlmatud üldkogus ei või ületada 10 % I lisas osutatud üldkogusest asjaomase alaperioodi ja päritolu kohta. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.

Artikkel 10

A-litsentside taotluste tagasivõtmine

▼M4

1.  Importijad esitavad A-litsentside taotlused esimeseks alaperioodiks aprilli esimese seitsme kalendripäeva jooksul, teiseks alaperioodiks juuli esimese seitsme kalendripäeva jooksul, kolmandaks alaperioodiks oktoobri esimese seitsme kalendripäeva jooksul ja neljandaks alaperioodiks jaanuari esimese seitsme kalendripäeva jooksul.

▼M4

Esmakordsel impordilitsentsi taotlemisel käesoleva määruse kohaseks imporditariifkvoodi kehtivusperioodiks esitavad importijad tõendusmaterjali artiklis 8 osutatud aastatel tegelikult imporditud küüslaugukoguste kohta.

▼B

2.  A-litsentsi taotluste lahtrisse 20 märgitakse vastavalt olukorrale „senine importija” või „uus importija”.

3.  Kui I lisas ei ole konkreetse alaperioodi ja päritolu kohta kogust märgitud, ei või selle alaperioodi ja päritolu kohta A-litsentsi taotlusi esitada.

4.  Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, keeldutakse kõigi taotluste vastuvõtmisest ning taotluste esitamisel antud tagatised jäetakse asjaomase liikmesriigi tuludesse.

5.  A-litsentsi taotluse alusel ei või välja anda B-litsentsi.

▼M4

Artikkel 11

A-litsentside väljaandmine

Pädevad asutused annavad A-litsentsi välja alates taotluste esitamise kuu 23. päevast ja hiljemalt enne kõnealuse kuu lõppu.

▼B

Artikkel 12

▼M7

Komisjoni teavitamine ja andmete edastamine

▼M4

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile artikli 10 lõikes 1 osutatud iga kuu 14. kuupäevaks kilogrammides üldkogused (sealhulgas taotluste puudumisest), mille kohta on esitatud vastava alaperioodi A-litsentside taotlused.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kõnealuse määruse artikli 11 lõike 1 esimese lõigu punktis b osutatud kogused esimese alaperioodi kohta hiljemalt 10. mail, teise alaperioodi kohta 10. augustil, kolmanda alaperioodi kohta 10. novembril ja neljanda alaperioodi kohta 10. veebruaril.

▼B

Andmed esitatakse päritoluriikide lõikes. Eraldi esitatakse ka andmed seniste ja uute importijate taotletud küüslaugukoguste kohta.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile iga artikli 10 lõikes 1 osutatud kuu viimaseks kuupäevaks vastavaks alaperioodiks A-litsentse taotlevate seniste ja uute importijate loetelu. Kui taotlejaks on vastavalt riigi seadustele asutatud ettevõtjate grupp, tuleb loetleda kõik grupi moodustanud ettevõtjad. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Kõnealune teave edastatakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 792/2009 ( 2 ).

▼BIII

PEATÜKK

B-LITSENTSID

▼M9 —————

▼BIV

PEATÜKK

PÄRITOLUSERTIFIKAADID JA OTSEVEDU

Artikkel 15

Päritolusertifikaadid

IV lisas loetletud kolmandast riigist pärit küüslauku võib lubada ühenduses vabasse ringlusse üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

▼M4

a) esitatakse kõnealuse riigi pädevate asutuste poolt vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 55–65 väljaantud päritolusertifikaat;

▼B

b) toode on ühendusse veetud otse kõnealusest riigist vastavalt artiklile 16.

Artikkel 16

Otsevedu

1.  Järgmisi juhtumeid käsitatakse otseveona ühendusse IV lisas loetletud kolmandatest riikidest:

a) tooteid ei veeta ühegi teise kolmanda riigi territooriumi kaudu;

b) tooteid veetakse ühe või mitme muu kolmanda riigi kui päritoluriigi kaudu koos ümberlaadimise või ajutise ladustamisega kõnealustes riikides või ilma selleta, juhul kui selline vedu on õigustatud geograafilistel põhjustel või veonõuetest tulenevalt ning tingimusel, et:

i) tooted on transiidi- või ladustamisriigis olnud tollijärelevalve all;

ii) tooteid ei ole seal turule viidud ega tarbimiseks ringlusse lastud;

iii) toodetega ei ole seal tehtud muid toiminguid kui peale- või ümberlaadimine või toimingud seisundi säilitamiseks.

2.  Tõend lõike 1 punktis b osutatud tingimuste täitmise kohta esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele koos:

a) päritoluriigis välja antud üheainsa veodokumendiga, mis hõlmab teekonda läbi transiidiriigi või -riikide; või

b) transiidiriigi või -riikide tolli välja antud tõendiga, mis sisaldab:

i) kauba täpset kirjeldust;

ii) kauba maha- ja pealelaadimiskuupäevi ja andmeid kasutatud transpordivahendite kohta;

iii) tõendit kauba hoiutingimuste kohta; või

c) mis tahes muu tõendava dokumendiga, kui punktis a või b nimetatud tõendeid ei suudeta esitada.

Artikkel 17

Halduskoostöö teatavate kolmandate riikidega

1.  Niipea kui iga käesoleva määruse IV lisas loetletud kolmas riik on edastanud vajaliku teabe halduskoostöö korra väljatöötamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 63–65, avaldatakse teatis kõnealuse teabe edastamise kohta Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

2.  A-litsentse IV lisas loetletud riikidest pärit küüslaugu importimiseks võib välja anda üksnes asjaomane riik, kes on komisjonile edastanud lõikes 1 osutatud teabe. Kõnealune teave loetakse edastatuks kuupäeval, mil see avaldatakse vastavalt lõikele 1.V

PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1870/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Määruse (EÜ) nr 1870/2005 kohaldamist jätkatakse siiski kõnealuse määruse alusel kuni 31. maini 2007 kehtivate imporditariifikvootide jaoks välja antud impordilitsentside suhtes.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M8
I LISAOtsuste 2001/404/EÜ, 2006/398/EÜ ja 2014/116/EL kohaselt avatud tariifikvoodid CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva küüslaugu impordiks

Päritoluriik

Järjekorranumber

Kvoot (tonnides)

Esimene alaperiood (juuni — august)

Teine alaperiood (september — november)

Kolmas alaperiood (detsember — veebruar)

Neljas alaperiood (märts — mai)

Kokku

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Senised importijad

09.4104

9 590

3 813

 

Uued importijad

09.4099

4 110

1 634

 

Kokku

 

13 700

5 447

 

Hiina

 

 

 

 

 

46 075

Senised importijad

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Uued importijad

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Kokku

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Muud kolmandad riigid

 

 

 

 

 

6 023

Senised importijad

09.4106

941

1 960

929

386

 

Uued importijad

09.4102

403

840

398

166

 

Kokku

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Kokku

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
III LISA

Artikli 5 lõikes 2 osutatud kanded

bulgaaria keeles

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

hispaania keeles

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

tšehhi keeles

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

taani keeles

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

saksa keeles

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

eesti keeles

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

inglise keeles

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

prantsuse keeles

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

horvaadi keeles

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

iiri keeles

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

itaalia keeles

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

läti keeles

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

leedu keeles

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

ungari keeles

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

malta keeles

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

hollandi keeles

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

poola keeles

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

portugali keeles

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

rumeenia keeles

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

slovaki keeles

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

sloveeni keeles

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

soome keeles

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

rootsi keeles

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
IV LISA

Artiklites 15, 16 ja 17 osutatud kolmandate riikide loetelu

Iraan

Liibanon

Malaisia

Taiwan

Araabia Ühendemiraadid

Vietnam( 1 ) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

( 2 ) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.