2007R0329 — ET — 05.03.2016 — 015.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 329/2007,

27. märts 2007,

mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

(ELT L 088 29.3.2007, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 117/2008, 28. jaanuar 2008,

  L 35

57

9.2.2008

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 389/2009, 12. mai 2009,

  L 118

78

13.5.2009

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 689/2009, 29. juuli 2009,

  L 199

3

31.7.2009

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1283/2009, 22. detsember 2009,

  L 346

1

23.12.2009

►M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 567/2010, 29. juuni 2010,

  L 163

15

30.6.2010

 M6

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1251/2010, 22. detsember 2010,

  L 341

15

23.12.2010

►M7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1355/2011, 20. detsember 2011,

  L 338

39

21.12.2011

►M8

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 137/2013, 18. veebruar 2013,

  L 46

19

19.2.2013

►M9

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 296/2013, 26. märts 2013,

  L 90

4

28.3.2013

►M10

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 370/2013, 22. aprill 2013,

  L 111

43

23.4.2013

►M11

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M12

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 696/2013, 22. juuli 2013,

  L 198

22

23.7.2013

►M13

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 386/2014, 14. aprill 2014,

  L 111

46

15.4.2014

►M14

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1059/2014, 8. oktoober 2014,

  L 293

15

9.10.2014

►M15

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1062, 2. juuli 2015,

  L 174

16

3.7.2015

►M16

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/315, 4. märts 2016,

  L 60

62

5.3.2016


Parandatud:

 C1

Parandus, ELT L 239, 6.9.2008, lk  56 (117/2008)
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 329/2007,

27. märts 2007,

mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeidEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2006. aasta ühist seisukohta 2006/795/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ( 1 )

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 14. oktoobril 2006 vastu resolutsiooni 1718 (2006), milles mõisteti hukka Korea Rahvademokraatliku Vabariigi (edaspidi Põhja-Korea) poolt 9. oktoobril 2006 läbiviidud tuumakatsetus ja määrati kindlaks, et on olemas selge oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning kohustati kõiki Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriike kohaldama teatavaid piiravaid meetmeid.

(2)

Ühises seisukohas 2006/795/ÜVJP nähakse ette resolutsioonis 1718 (2006) sätestatud piiravate meetmete rakendamine ning ekspordikeeld kaupadele ja tehnoloogiale, mis võivad aidata kaasa programmidele, mis on seotud Põhja-Korea tuuma- või muu massihävitusrelva ja ballistiliste rakettidega, ning eespool nimetatud kaupade ja tehnoloogiaga seotud teenuste osutamise keeld, Põhja-Koreast kaupade ja tehnoloogia hanke keeld, luksuskaupade ekspordi keeld Põhja-Koreasse ning nende isikute, üksuste ja asutuste rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine, kes tegelevad Põhja-Korea eelnimetatud programmidega või aitavad neile kaasa.

(3)

Kõnealused meetmed kuuluvad asutamislepingu reguleerimisalasse ning eelkõige selleks, et majandustegevuses osalejad kõikides liikmesriikides kohaldaksid nimetatud meetmeteid ühetaoliselt, on nende rakendamiseks ühenduses vaja ühenduse õigusakti.

(4)

Käesolev määrus erineb kehtivatest ühenduse õigusaktidest, millega nähakse ette kolmandatest riikidest ekspordi ja kolmandatesse riikidesse impordi üldeeskirjad, ning eelkõige nõukogu 22. juuni 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks, ( 2 ) käesolev määrus peaks hõlmama enamiku nendest kaupadest ja tehnoloogiast.

(5)

On asjakohane selgitada kaupade ja tehnoloogia ekspordi loa saamise ja sellega seotud tehnilise abi andmise korda.

(6)

Otstarbekuse huvides tuleks anda komisjonile õigus avaldada kaupade ja tehnoloogia nimekiri, mille võtab vastu sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu, ning vajaduse korral lisada nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) ( 3 ) I lisas esitatud koondnomenklatuuri viitenumbreid.

(7)

Samuti tuleks anda komisjonile õigus vajaduse korral muuta luksuskaupade nimekirja seoses määratluste või suunistega, mille sanktsioonide komitee võib kehtestada, et kiirendada luksuskaupu käsitlevate piirangute rakendamist, võttes arvesse teiste jurisdiktsioonide luksuskaupade nimekirju.

(8)

Otstarbekuse huvides tuleks anda komisjonile õigus muuta nende isikute, üksuste ja asutuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid tuleks külmutada ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel.

(9)

Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama karistused, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral. Ettenähtud karistused peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

sanktsioonide komitee – ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee, mis loodi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1718 (2006);

2.

Põhja-Korea – Korea Rahvademokraatlik Vabariik;

3.

tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu; kaasa arvatud suuline abi;

4.

rahalised vahendid –

kõik finantsvarad ja tulud, sealhulgas, kuid mitte üksnes:

a) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

b) hoiused finantsasutustes või muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

c) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võladokumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

d) intressitulu, dividendid või muu varadelt saadav või neist tulenev sissetulek;

e) krediit, tasaarvestuse õigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

f) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad; ning

g) dokumendid, mis tõendavad õigust rahalistele vahenditele ja finantsressurssidele;

5.

rahaliste vahendite külmutamine – toimingud, millega tõkestatakse igasugune rahaliste vahendite siirdamine, ülekandmine, muutmine ja kasutamine, nendele juurdepääs ning nendega tehingud, mis võiksid kaasa tuua muudatusi nende mahus, suuruses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus või otstarbes või muid muudatusi, mis võimaldaksid nende rahaliste vahendite kasutamist, sealhulgas portfellihaldust;

6.

majandusressursid – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei ole rahalised vahendid, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste saamiseks;

7.

majandusressursside külmutamine – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste saamiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid ressursse müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

▼M4

8.

liidu territoorium – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse lepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

▼M12

9.

„vahendusteenused” –

i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

ii) kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

▼M9

Artikkel 2

1.  Keelatud on:

a) otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida liidust või väljastpoolt liitu pärit, I, Ia ja Ib lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, kaasa arvatud tarkvara, füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Põhja-Koreas või kasutamiseks Põhja-Koreas;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on punktis a osutatud keelust kõrvalehoidmine.

2.  I lisa hõlmab kõiki tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, kaasa arvatud tarkvara, mis on nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) ( 4 ) kohaselt määratletud kahesuguse kasutusega kaupade või tehnoloogiana.

Ia lisa hõlmab muid tooteid, materjale, seadmeid, kaupu ja tehnoloogiat, mis võivad kaasa aidata Põhja-Korea tuuma- või muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele.

Ib lisa hõlmab teatavaid ballistiliste rakettide sektoris olulisi komponente.

3.  Põhja-Koreast keelatakse I, Ia ja Ib lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia ostmine, importimine ja transportimine sõltumata sellest, kas asjaomane toode on pärit Põhja-Koreast.

▼B

Artikkel 3

▼M4

1.  Keelatud on:

▼M12

a) anda otse või kaudselt tehnilist abi ja osutada vahendusteenuseid, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas või I, Ia ja Ib lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning sõjaliste kaupade ühises ELi nimekirjas või I, Ia ja Ib lisas loetletud kaupadega varustamise ning nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, Põhja-Koreas asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või kasutamiseks Põhja-Koreas;

▼M9

b) otseselt või kaudselt rahastada või anda rahalist abi, mis on seotud ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või I, Ia ja Ib lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust ning kindlustust ja edasikindlustust selliste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks Põhja-Koreas asuvatele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või kasutamiseks Põhja-Koreas;

▼M4

c) saada otseselt või kaudselt tehnilist abi, mis on seotud Euroopa Liidu sõjalise varustuse ühises nimekirjas või ►M9  I, Ia ja Ib lisas ◄ loetletud kaupade ja tehnoloogiaga ning ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või ►M9  I, Ia ja Ib lisas ◄ loetletud kaupadega varustamise ning nende tootmise, hoolduse ja kasutamisega, Põhja-Koreas asuvatelt füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, või kasutamiseks Põhja-Koreas;

d) saada otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi, mis on seotud ELi sõjalise varustuse ühises nimekirjas või ►M9  I, Ia ja Ib lisas ◄ loetletud kaupade ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetusi, laene ja ekspordikrediidikindlustust kõnealuste toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise abi andmiseks, Põhja-Koreas asuvatelt füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, või kasutamiseks Põhja-Koreas;

e) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a, b, c ja d nimetatud keeldudest.

▼B

2.  Lõikes 1 sätestatud keeldusid ei kohaldata sõidukite suhtes, mis ei ole lahingumasinad ja mis on valmistatud kuulikindlatena või niisuguseks kohandatud ning mis on mõeldud üksnes ELi ja selle liikmesriikide töötajate kaitseks Põhja-Koreas.

▼M12

Artikkel 3a

1.  Selleks et ära hoida selliste kaupade ja sellise tehnoloogia üleandmine, mis kuuluvad sõjaliste kaupade ühisesse ELi nimekirja või mille tarnimine, müük, üleandmine, eksport või import on käesoleva määrusega keelatud, ning lisaks kohustusele anda pädevatele tolliasutustele saabumis- ja väljumiseelset teavet, mis on kindlaks määratud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 ( 5 ) ja komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 ( 6 ) asjaomaste sätetega, milles käsitletakse sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone, deklareerib käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teavet väljastav isik, kas kaup kuulub sõjaliste kaupade ühisesse ELi nimekirja või käesoleva määruse reguleerimisalasse ning, kui kauba ekspordiks on vajalik luba, märgib väljastatud ekspordiloa üksikasjad.

2.  Käesolevas artiklis nõutavad lisaandmed esitatakse vajaduse korral kas kirjalikult või kasutades tollideklaratsiooni.

3.  Kui on põhjendatud alus arvata, et laevas võib olla käesoleva määrusega keelatud esemeid, on liidu territooriumil paiknevates sadamates keelatud järgmisi laevu vastu võtta või võimaldada nende sisenemist:

a) laev, mis on keeldunud kontrollist pärast seda, kui laeva lipuriik on andnud loa sellise kontrolli läbiviimiseks, või

b) Põhja-Korea lipu all sõitev laev, mis on keeldunud kontrollist.

4.  Lõikes 3 sätestatud keelud ei piira sadamasse sisenemist hädaolukorras.

5.  Lõikes 3 sätestatud keelud ei piira sadamasse sisenemist, kui seda nõutakse kontrolli eesmärgil.

6.  Lõikes 3 sätestatud keelud ei piira liikmesriigi lipu all sõitvate laevade sisenemist oma lipuriigi sadamasse.

7.  Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõikes 3 sätestatust kõrvalehoidmine.

▼M12

Artikkel 3b

Keelatud on osutada Põhja-Korea laevadele punkerdamis-, varustamis- või muid teenuseid juhul, kui teenuse osutajad on saanud teavet, sealhulgas pädevatelt tolliasutustelt lõikes 1 osutatud saabumis- ja väljumiseelsel teabel põhinevat teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et kõnealused laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva määruse kohaselt keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel.

Artikkel 3c

1.  Välja arvatud juhul, kui see on keelatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punktiga 8, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1874 (2009) punktidega 9, 10 ja 23, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2087 (2013) punktiga 9, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2094 (2013) punktidega 7 ja 20 või järgnevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide kohaste muude asjakohaste meetmetega, võivad pädevad asutused anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogiaga seotud tehinguteks või artikli 3 lõikes 1 osutatud abi või vahendusteenuste osutamiseks, tingimusel et kaubad ja tehnoloogia, abi või vahendusteenused on seotud toidu, põllumajanduse, meditsiiniliste või muude humanitaareesmärkidega.

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest.

▼B

Artikkel 4

Keelatud on:

a) otseselt või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida III lisas loetletud luksuskaupu Põhja-Koreasse;

b) osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a nimetatud keelust.

▼M9

Artikkel 4a

1.  Keelatud on:

a) otseselt või kaudselt müüa, tarnida, anda üle või eksportida VII lisas loetletud, liidust või väljastpoolt liitu pärit kulda, väärismetalle ja teemante Põhja-Korea valitsusele või selle jaoks ning selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale, Põhja-Korea Keskpangale ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele või nende jaoks;

b) otseselt või kaudselt osta, importida või transportida VII lisas loetletud, Põhja-Koreast või väljastpoolt Põhja-Koread pärit kulda, väärismetalle ja teemante Põhja-Korea valitsuselt ning selle ametiasutustelt, ettevõtetelt ja ametkonnalt, Põhja-Korea Keskpangalt ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatelt isikutelt, üksustelt või asutustelt või nende omandis või kontrolli all olevatelt üksustelt või asutustelt;

c) otseselt või kaudselt anda tehnilist abi või osutada vahendusteenuseid, rahastada või anda rahalist abi, mis on seotud punktides a ja b osutatud kaupadega, Põhja-Korea valitsusele ning selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale, Põhja-Korea Keskpangale ja nende nimel või juhtimisel tegutsevatele isikutele, üksustele või asutustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele või asutustele.

2.  VII lisa hõlmab kulda, väärismetalle ja teemante, mille suhtes kehtivad lõikes 1 osutatud keelud.

Artikkel 4b

Keelatud on uute trükitud või vermitud või emiteerimata Põhja-Korea vääringus pangatähtede ja müntide müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine otse või kaudselt Põhja-Korea Keskpanka või Põhja-Korea Keskpanga jaoks.

▼B

Artikkel 5

▼M12

1.  Kui teataval juhul peetakse vajalikuks teha erand artikli 2 lõike 1 punktist a või artikli 3 lõike 1 punktist a või b, võib asjaomane müüja, tarnija, üleandja, eksportija või teenuseosutaja esitada nõuetekohaselt põhjendatud taotluse II lisas nimetatud veebilehtedel osutatud liikmesriigi pädevale asutusele. Kui taotluse saanud liikmesriik peab erandi tegemist õigustatuks, esitab ta ÜRO Julgeolekunõukogule eriloa taotluse.

▼B

2.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest eriloa taotlustest, mis esitatakse ÜRO Julgeolekunõukogule vastavalt lõikele 1.

3.  II lisas nimetatud veebilehel osutatud liikmesriigi pädev asutus võib anda loa müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks, ekspordiks või tehnilise abi andmiseks talle sobivatel tingimustel, kui ÜRO Julgeolekunõukogu on eriloa taotluse heaks kiitnud.

▼M12

4.  Liikmesriikide pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa III lisa punktis 17 osutatud kaupadega seotud tehinguks, kui kõnealused kaubad on seotud humanitaareesmärkidega või rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlike eesmärkidega.

▼M9

Artikkel 5a

1.  Artikli 16 kohaldamisalasse kuuluval krediidi- ja finantseerimisasutusel on keelatud:

▼M12

a) avada uut pangakontot Põhja-Koreas asuvas krediidi- või finantseerimisasutuses või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuses;

b) luua uut korrespondentpangasuhet Põhja-Koreas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega;

▼M12

c) avada Põhja-Koreas uut esindust või asutada seal uut filiaali või tütarettevõtjat;

d) asutada uut ühisettevõtet Põhja-Koreas asuva krediidi- või finantseerimisasutusega või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega;

e) säilitada korrespondentpangasuhet Põhja-Koreas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse ning artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusega, kui on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et see võib kaasa aidata Põhja-Korea tuuma-, muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele või muule tegevusele, mis on keelatud käesoleva määrusega või otsusega 2013/183/ÜVJP.

▼M9

2.  Keelatud on:

a) lubada Põhja-Koreas asuval krediidi- või finantseerimisasutusel või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel avada esindus või asutada filiaal või tütarettevõtja liidus;

b) sõlmida Põhja-Koreas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse jaoks või nimel lepinguid esinduse avamiseks või filiaali või tütarettevõtja asutamiseks liidus;

c) lubada Põhja-Koreas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse esindusel, filiaalil või tütarettevõtjal või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutusel alustada ja jätkata tegutsemist krediidiasutusena või muud tegevust, mille puhul nõutakse eelluba, kui esindus, filiaal või tütarettevõtja ei tegutsenud enne 19. veebruari 2013;

d) osaluse omandamine või suurendamine või muud liiki omandiõiguse omandamine artikli 16 kohaldamisalasse kuuluvas krediidi- või finantseerimisasutuses artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutuse poolt.

▼M4

Artikkel 6

▼M12

1.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad IV lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all. IV lisa sisaldab sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu poolt vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 8 alapunktile d ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2094 (2013) punktile 8 loetellu kantud isikuid, üksuseid ja asutusi.

2.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad V lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all. V lisa sisaldab IV lisas loetlemata isikuid, üksusi ja asutusi, kelle puhul nõukogu on vastavalt otsuse 2013/183/ÜVJP artikli 15 lõike 1 punktile b kindlaks teinud, et:

a) nad vastutavad, sealhulgas toetuse andmise või edendamise kaudu, Põhja-Korea tuuma-, muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alaste programmide eest, või on nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud, üksused või asutused, või nende omandis või kontrolli all olevad isikud, üksused või asutused, sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrollitavad üksused;

b) nad osutavad Põhja-Korea tuuma- või muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele kaasa aidata võivaid finantsteenuseid või teevad selliseid finants- või muu vara või vahendite ülekandeid liidu territooriumile, läbi liidu territooriumi või liidu territooriumilt, või kaasavad sellisesse tegevusse liikmesriikide kodanikke, liikmesriikide õiguse alusel asutatud üksuseid või liidu territooriumil asuvaid isikuid või finantseerimisasutusi, või on nende nimel või juhtimisel tegutsevad isikud, üksused või asutused või nende omandis või kontrolli all olevad isikud, üksused või asutused, või

c) nad on seotud muu hulgas finantsteenuste osutamise kaudu relvade ja relvadega seotud igat tüüpi materjalide või selliste esemete, materjalide, seadmete, kaupade ja sellise tehnoloogia tarnimisega Põhja-Koreale või Põhja-Korealt, mis võivad aidata kaasa Põhja-Korea tuuma-, muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele.

V lisa vaadatakse läbi korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu järel.

2a.  Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Va lisas loetletud isikutele, üksustele ja asutustele või mis on nende omandis, valduses või kontrolli all. Va lisa sisaldab IV või V lisas loetlemata isikuid, üksusi ja asutusi, kes töötavad IV või V lisas loetletud isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel, samuti isikuid, kes aitavad sanktsioonidest kõrvale hoiduda või rikuvad käesoleva määruse või otsuse 2013/183/ÜVJP sätteid.

Va lisa vaadatakse läbi korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu järel.

3.  Võimaluse korral sisaldavad IV, V ja Va lisa loetellu kantud füüsiliste isikute kohta nende piisavaks identifitseerimiseks vajalikku teavet.

Selline teave võib sisaldada järgmisi andmeid:

a) perekonnanimi ja eesnimed, sealhulgas olemasolu korral varjunimed ja tiitlid;

b) sünniaeg ja -koht;

c) kodakondsus;

d) passi ja isikutunnistuse number;

e) maksukohustuslase ja sotsiaalkindlustuse number;

f) sugu;

g) aadress või muu teave asukoha kohta;

h) positsioon või amet;

i) loetellu kandmise kuupäev.

IV, V ja Va lisa sisaldavad ka loetellu kandmise põhjuseid, näiteks ametikohta.

IV, V ja Va lisa võivad sisaldada ka käesolevas lõikes sätestatud, identifitseerimiseks vajalikku teavet loetellu kantud isikute pereliikmete kohta, tingimusel et nimetatud teave on konkreetsel juhul vajalik üksnes asjaomase füüsilise isiku tuvastamiseks.

4.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt IV, V ja Va lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

▼M4

5.  Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmetest kõrvalehoidmine.

▼M12

Artikkel 7

1.  Erandina artiklist 6 võivad II lisas loetletud veebilehtedel osutatud liikmesriikide pädevad asutused tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist, kui nad on kindlaks teinud et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid:

a) on vajalikud IV, V ja Va lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) on ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

c) on ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

d) kui luba on seotud IV lisas loetletud isiku, üksuse ja asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

2.  Erandina artiklist 6 võivad II lisas loetletud veebilehtedel osutatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või muude majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või muud majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kui luba on seotud IV lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik teavitanud sanktsioonide komiteed kõnealusest otsusest ja kõnealune komitee on selle heaks kiitnud, ning

b) kui luba on seotud V või Va lisas loetletud isiku, üksuse või asutusega, on asjaomane liikmesriik vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni põhjustest, mille alusel pädev asutus peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

3.  Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõigist lõigete 1 ja 2 alusel antud lubadest.

▼M4

Artikkel 8

Erandina artiklist 6 võivad II lisas loetletud veebilehtedel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud enne artiklis 6 nimetatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandmise kuupäeva kinnipidamisõigust või teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

▼M12

c) kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu IV, V või Va lisas loetletud isikud, üksused ega asutused;

▼M4

d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ning

e) asjaomane liikmesriik on kinnipidamisõiguse või otsuse IV lisas loetletud isikute, üksuste või asutuste kohta sanktsioonide komiteele teatavaks teinud.

Artikkel 9

1.  Artikli 6 lõige 4 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui kolmandad isikud kannavad loetelus nimetatud isiku, üksuse või asutuse kontole üle rahalisi vahendeid, tingimusel, et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus peab pädevatele asutustele sellistest ülekannetest viivitamata teatama.

2.  Artikli 6 lõiget 4 ei kohaldata järgmiste külmutatud kontodele lisatud summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud, või

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne artiklis 6 nimetatud isiku, üksuse või asutuse loetellu kandmise kuupäeva,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud või maksed on külmutatud artikli 6 lõikes 1 või 2 sätestatud korras.

▼M9

Artikkel 9a

Keelatud on:

a) otse või kaudselt müüa pärast 19. veebruari 2013 emiteeritud riigi- või riigi tagatisega võlakirju järgmistele isikutele ning osta neid järgmistelt isikutelt:

i) Põhja-Korea või selle valitsus ning selle ametiasutused, ettevõtted ja ametkond;

ii) Põhja-Korea Keskpank;

iii) Põhja-Koreas asuv krediidi- või finantseerimisasutus või artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- või finantseerimisasutus;

iv) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb alapunktis i või ii osutatud juriidilise isiku, üksuse või asutuse nimel või juhtimisel;

v) juriidiline isik, üksus või asutus, kes on alapunktis i, ii või iii osutatud isiku, üksuse või asutuse omandis või kontrolli all;

b) osutada punktis a osutatud isikule, üksusele või asutusele vahendusteenuseid seoses pärast 19. veebruari 2013 emiteeritud riigi või riigi tagatisega võlakirjadega;

c) abistada punktis a osutatud isikut, üksust või asutust eesmärgiga emiteerida riigi või riigi tagatisega võlakirju, osutades selleks võlakirjadega seotud vahendus-, reklaami- või muid teenuseid.

Artikkel 9b

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist või sooritamist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) IV ja V lisas loetletud isikud, üksused ja asutused;

b) muu Põhja-Korea isik, üksus või asutus, sealhulgas selle valitsus, ametiasutused, ettevõtted ja ametkond;

c) isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a või b osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  Lepingu täitmist või tehingu sooritamist loetakse käesoleva määrusega kehtestatud meetmetest mõjutatuks, kui nõue või selle sisu tuleneb otseselt või kaudselt kõnealustest meetmetest.

3.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

4.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

▼B

Artikkel 10

1.  Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 6 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebilehel osutatud pädevatele asutustele, mis asuvad nende elu- või asukohaks olevas liikmesriigis, ja otse või asjaomaste liikmesriikide kaudu komisjonile;

b) tegema koostööd II lisas loetletud veebilehel osutatud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.  Otse komisjonile esitatud lisateave edastatakse asjaomastele liikmesriikidele.

3.  Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see on edastatud või saadud.

▼M4

Artikkel 11

1.  Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.  Artikli 3 lõike 1 punktis b ja artikli 6 lõikes 4 sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele ega organitele mingit vastutust, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatult alust kahtlustada, et nende tegevus võiks eirata kõnealuseid keelde.

▼M4

Artikkel 11a

▼M12

1.  Artikli 16 kohaldamisalasse kuuluvad krediidi- ja finantseerimisasutused oma tegevuses lõikes 2 nimetatud krediidi- ja finantseerimisasutustega ning takistamaks, et selline tegevus aitab kaasa Põhja-Korea tuuma-, muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele, või selleks, et takistada käesoleva määrusega või otsusega 2013/183/ÜVJP keelatud muud tegevust:

a) jälgivad pidevalt kontode kasutamist, eelkõige oma kliendikontrolli programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega;

b) nõuavad, et maksekorralduse andmeväljad, mis on seotud makse algataja ja makse saajaga, oleksid täidetud, ning nimetatud teabe esitamata jätmisel keelduvad tehingu tegemisest;

c) säilitavad andmed viimase viia aasta jooksul tehtud tehingute kohta ja teevad need taotluse korral ametiasutustele kättesaadavaks;

d) kui on kahtlus või põhjendatud alus kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade levitamise rahastamisega, teatavad oma kahtlusest kiiresti asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroole või muule asjaomase liikmesriigi kindlaksmääratud pädevale asutusele, kes on nimetatud II lisas loetletud veebilehtedel, ilma et see piiraks artikli 3 lõikes 1 või artiklis 6 sätestatut. Rahapesu andmebüroo või muu pädev asutus tegutseb riikliku keskusena, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid käsitlevaid teateid seoses võimaliku massihävitusrelvade levitamise rahastamisega. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mida ta vajab oma ametiülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kahtlaseid tehinguid käsitlevate teadete analüüsimiseks.

▼M4

2.  Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes nende tegevuses:

a) Põhja-Koreas asuvate krediidi- ja finantseerimisasutustega;

b) VI lisas loetletud, Põhja-Koreas asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, mis kuuluvad artikli 16 kohaldamisalasse;

c) VI lisas loetletud, Põhja-Koreas asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, mis ei kuulu artikli 16 kohaldamisalasse, ning

d) VI lisas loetletud krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole Põhja-Koreas ja mis ei kuulu artikli 16 kohaldamisalasse, kuid mis on Põhja-Koreas asuvate isikute või üksuste kontrolli all.

▼M12

Artikkel 11b

1.  Kui on põhjendatud alus arvata, et õhusõiduk võib sisaldada esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on artikli 2, 4 või 4a alusel keelatud, on kõnealusel õhusõidukil keelatud:

a) lennata üle liidu territooriumi või

b) tõusta õhku liidu territooriumilt või maanduda liidu territooriumile.

2.  Lõige 1 ei piira õhusõidukite hädamaandumist.

3.  Lõige 1 ei piira liikmesriikides registreeritud õhusõidukite maandumist keelatud esemete kontrollimiseks.

4.  Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõikes 1 sätestatust kõrvalehoidmine.

Artikkel 11c

1.  Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest ja nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele ning asutusele, selle juhtidele ega töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.  Käesolevas määruses sätestatud meetmetest ei tulene asjaomastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus võiks rikkuda kõnealuseid keelde.

▼B

Artikkel 12

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisprobleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

▼M4

Artikkel 13

1.  Komisjonil on õigus:

a) muuta Ia lisa ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee tehtud otsuste alusel ja lisada vajaduse korral sellesse määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist võetud viitenumbreid;

b) muuta liikmesriikide esitatud teabe põhjal II lisa;

c) muuta III lisa, et täpsustada või kohandada selles esitatud kaupade loetelu vastavalt sanktsioonide komitee määratlustele või suunistele või lisada sellesse määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas esitatud kombineeritud nomenklatuurist võetud viitenumbreid, kui see on vajalik või kohane;

d) muuta IV lisa ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee tehtud otsuste alusel ning

e) muuta V või VI lisa kooskõlas ühise seisukoha 2006/795/ÜVJP II, III, IV ja V lisa suhtes tehtud otsustega.

2.  Komisjon töötleb isikuandmeid oma selliste ülesannete täitmiseks, mis tal on käesoleva määruse alusel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) ( 7 ) sätete kohaselt.

▼B

Artikkel 14

1.  Liikmesriigid sätestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teatavad neist eeskirjadest komisjonile kohe pärast käesoleva määruse jõustumist ning annavad teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 15

1.  Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja annavad nende kohta teavet II lisas loetletud veebilehtedel või nende veebilehtede kaudu.

2.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

▼M4

Artikkel 16

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

▼B

Artikkel 17

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M4
I LISA

ARTIKLITES 2 JA 3 OSUTATUD KAUBAD JA TEHNOLOOGIA

Kõik määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas loetletud kaubad ja tehnoloogia.

▼M5
Ia LISA

Artiklites 2 ja 3 osutatud kaubad ja tehnoloogia

Muud tooted, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis võivad kaasa aidata Põhja-Korea tuuma- või muude massihävitusrelvade või ballistiliste rakettide alastele programmidele

1. Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 ( 8 ) I lisas.

2. Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega kauba parameetritele.

3. Ülakomadega („…”) märgitud terminite määratlused sisalduvad vastava toote tehnilises märkuses.

4. Jutumärkides („…”) terminite määratlused sisalduvad nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas.

ÜLDMÄRKUSED

1. Käesolevas lisas käsitletava keelustamise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste keelustamata kaupade (kaasa arvatud käitiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB! Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2. Käesolevas lisas määratletud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

ÜLDMÄRKUS TEHNOLOOGIA KOHTA (GTN)

(Lugeda koos C osaga)

1. Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine või eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müük, tarnimine või eksport on A osaga (Kaubad) keelatud, on B osa sätete kohaselt keelatud.

2. „Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3. Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud.

4. „Tehnoloogia” siirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

A.    KAUBAD

TUUMAMATERJALID, RAJATISED JA SEADMEDI.A0.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid:

a.  puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid;

b.  õõskatoodiga uraanlambid.

 

I.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

 

I.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500–650 nm.

 

I.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus

500–650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm.

 

I.A0.005

Muud kui punktis 0A001 nimetatud tuumareaktori anuma komponendid ja katsetamise seadmed:

a.  tihendid;

b.  sisemised osad;

c.  sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed.

0A001

I.A0.006

Muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid.

NB! Isikliku varustuse kohta vt punkti I.A1.004 allpool.

0A001.j.

1A004.c.

I.A0.007

Muud kui punktis 0B001.c.6, 2A226 või 2B350 nimetatud alumiiniumisulamist või 304, 304L või 316L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid.

0B001.c.6.

2A226

2B350

I.A0.008

Muud kui punktis 6A005.e nimetatud laserpeeglid, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10–6 K–1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid või safiir).

Märkus:

Punkt ei hõlma spetsiaalselt astronoomiliste rakenduste jaoks kavandatud optilisi süsteeme, välja arvatud ränidioksiidi sisaldavad peeglid.

0B001.g.5.

6A005.e.

I.A0.009

Muud kui punktis 6A005.e.2 nimetatud laserläätsed, mis koosnevad aluskihtidest, mille soojuspaisumise tegur on kõige rohkem 10–6 K–1 20 °C juures (nt sulatatud ränidioksiid).

0B001.g.

6A005.e.2.

I.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud.

2B350

I.A0.011

Muud kui punktis 0B002.f.2 või 2B231 nimetatud vaakumpumbad:

a.  turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on 400 l/s või enam;

b.  roots-tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus ületab 200 m3/h;

c.  lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad.

0B002.f.2.

2B231

I.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid).

0B006

I.A0.013

„Looduslik uraan”, „vaesestatud uraan” või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja muud materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eeltoodut, muud kui punktis 0C001 nimetatud.

0C001

I.A0.014

Detonatsioonkambrid, mille plahvatusenergia summutusvõime on üle 2,5 kg TNT-ekvivalendi.

 

ERIMATERJALID JA NENDEGA SEOTUD SEADMEDI.A1.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A1.001

Bis (2-etüülheksüül) fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) Chemical Abstract Number (CAS): [CAS 298-07-7] mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %.

 

I.A1.002

Fluorgaas CAS: [7782-41-4], mille puhtus on vähemalt 95 %.

 

I.A1.003

Rõngakujulised tihendid ja mansetid, mille sisediameeter on kuni 400 mm ning mis on valmistatud järgmisest materjalist:

a.  vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.  fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.  fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.  polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.  fluoroetüleen (nt Viton ®, Tecnoflon ®);

f.  polütetrafluoroetüleen (PTFE).

1A001

I.A1.004

Muud kui punktis 1A004.c nimetatud tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid.

1A004.c.

I.A1.005

Muud kui punktis 1B225 nimetatud elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis.

1B225

I.A1.006

Muud kui punktis 1A225 või 1B231 nimetatud katalüsaatorid, mis sisaldavad plaatinat, pallaadiumi või roodiumi, mida saab kasutada vesiniku isotoopidevahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi saamiseks raskest veest või raske vee tootmiseks.

1A225

1B231

I.A1.007

Alumiinium ja tema sulamid, töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest, muud kui punktis 1C002.b.4 või 1C202.a nimetatud:

a.  „võimalik” maksimaalne tõmbetugevus 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C) või

b.  tõmbetugevus 415 MPa või rohkem temperatuuril 298 K (25 °C).

Tehniline märkus:

„Võimalik” tähendab antud juhul sulameid enne ja pärast termotöötlust.

1C002.b.4.

1C202.a.

I.A1.008

Muud kui punktis 1C003.a nimetatud magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille „suhteline algne magnetiline läbitavus” on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm.

Tehniline märkus:

„Suhtelise algse magnetilise läbitavuse” mõõtmine peab olema teostatud täielikult lõõmutatud materjalidega.

1C003.a.

I.A1.009

Muud kui punktis 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a või 1C210.b nimetatud „kiud- või niitmaterjalid” või prepregmaterjalid:

a.  aramiid„kiud või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.  „erimoodul” on üle 10 × 106 m või

2.  „eritõmbetugevus” on üle 17 × 104 m;

b.  klaas„kiud või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.  „erimoodul” on üle 3,18 × 106 m või

2.  „eritõmbetugevus” on üle 76,2 × 103 m;

c.  temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „heided”, „köisikud” ja „lindid”, mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest klaas„kiud või -niitmaterjalidest”, kui punktis I.A1.010.a nimetatud.

d.  süsinik„kiud või -niitmaterjalid”;

e.  süsinik„kiust või -niitmaterjalist” valmistatud temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”;

f.  polüakrüülnitriilist valmistatud pidevad „lõngad”, „eelkedrused”, „köisikud” ja „lindid”.

g.  para-aramiid „kiud- või niitmaterjalid” (Kevlar® ja muu Kevlarilaadne®).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

I.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või „süsiniku eelvormid”:

a.  mis on valmistatud eespool punktis I.A1.009 nimetatud „kiud- või niitmaterjalidest”;

b.  epoksüvaik-„põhimassiga” eelimpregneeritud süsinik„kiud või -niitmaterjalid” (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c.  punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c nimetatud prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160 °C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist.

1C010

1C210

I.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja „rakettide” düüside valmistamiseks.

1C107

I.A1.012

Kasutamata.

 

I.A1.013

Tantaal, tantaalkarbiid, volfram, volframkarbiid ja nende sulamid, muud kui punktis 1C226 nimetatud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.  õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50–300 mm ja

b.  massiga üle 5 kg.

1C226

I.A1.014

Metalse koobalti, neodüümi või samaariumi „puhas pulber” või nende sulamid või segud, milles on vähemalt 20 massiprotsenti koobaltit, neodüümi või samaariumi ja mille osakeste suurus alla 200 μm.

Tehniline märkus:

„Puhas pulber” tähendab asjaomase elemendi kõrge puhtusega pulbrit.

 

I.A1.015

Puhas tributüülfosfaat (TBP) [CAS nr 126-73-8] või segu, milles on üle 5 massiprotsendi TBP-d.

 

I.A1.016

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud vanandatud martensiitteras. Tehnilised märkused: 1.  Vanandatud martensiitterase puhul tähendab „võimalik” vanandatud martensiitterast enne ja pärast termotöötlust. 2.  Martensiitterased on rauasulamid, mida reeglina iseloomustab kõrge nikli- ja väga madal süsinikusisaldus ning asenduselementide ja pretsipitaatide kasutamine sulami tugevdamise ja vanandamise eesmärgil.

1C116

1C216

I.A1.017

Järgmised metallid, metallipulbrid ja materjalid:

a.  muud kui punktis 1C117 nimetatud volfram ja volframisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 μm (mikromeetrit) ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

b.  muud kui punktis 1C117 nimetatud molübdeen ja molübeenisulamid samakujuliste sfääriliste või pihustatud osakeste kujul, mille osakeste diameeter ei ületa 500 μm ja milles on vähemalt 97 massiprotsenti molübeeni;

c.  muud kui punktis 1C226 nimetatud volframmaterjalid tahkel kujul, mille materjali koostis on järgmine:

1.  volfram ja volframisulamid, milles on vähemalt 97 massiprotsenti volframit;

2.  vasega infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit; või

3.  hõbedaga infiltreeritud volfram, milles on vähemalt 80 massiprotsenti volframit.

1C117

1C226

I.A1.018

Muud kui punktis 1C003 nimetatud pehmed magnetsulamid, mille keemiline koostis on järgmine:

a.  rauasisaldus 30 % ja 60 % vahel ja

b.  koobaltisisaldus 40% ja 60 % vahel.

1C003

I.A1.019

Kasutamata.

 

I.A1.020

Muu kui punktis 0C004 või 1C107.a nimetatud grafiit, mis on kavandatud või ette nähtud kasutamiseks elektroerosioonpinkides.

0C004

1C107.a.

▼M9

I.A1.021

Legeerteraslehed ja -plaadid, millel on järgmised omadused:

a)  legeerteras tõmbetugevusega 1 200 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K) või

b)  nitreeritud roostevaba dupleksteras.

Märkus: „sulam” tähistab antud juhul sulamit enne ja pärast termotöötlust.

Tehniline märkus: „nitreeritud roostevabal dupleksterasel” on kahefaasiline mikrostruktuur, mille moodustavad ferriit- ja austeniitterase terad ja neile mikrostruktuuri stabiliseerimiseks lisatud lämmastik.

1C116

1C216

I.A1.022

Süsinik-süsinik-komposiitmaterjal.

1A002.b.1

I.A1.023

Töötlemata või pooltöödeldud niklisulamid, milles on vähemalt 60 massiprotsenti niklit.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titaanisulamlehed ja -plaadid, mille tõmbetugevus 900 MPa või rohkem temperatuuril 20 °C (293 K).

Märkus: „sulam” tähistab antud juhul sulamit enne ja pärast termotöötlust.

1C002.b.3

▼M12

I.A1.025

Muud kui punktides 1C002 ja 1C202 nimetatud titaanisulamid.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Muud kui punktides 1C011, 1C111 ja 1C234 nimetatud tsirkoonium ja tsirkooniumisulamid.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Muud kui punkti 1C239 sõjaliste kaupade nimekirjas nimetatud lõhkematerjalid või materjalid ja segud, mis sisaldavad üle 2 % massist selliseid lõhkematerjale, mille kristalliline tihedus on üle 1,5 g/cm3 ja mille detonatsioonikiirus on üle 5 000  m/s.

1C239

▼M5

MATERJALIDE TÖÖTLEMINEI.A2.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A2.001

Vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B116 nimetatud:

a.  vibratsiooni katsetamise süsteem, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab numbrilist kontrollerit ning on võimeline väristama süsteemi kiirendusega 0,1 g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1– 2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”;

b.  digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste „tarkvaraga”, mille „reaalajalise kontrolli ribalaius” on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsiooni katsetamise süsteemidele;

Tehniline märkus:

„Reaalajalise kontrolli ribalaiust” määratletakse kui maksimaalset sagedust, millel kontroller on suuteline teostama diskreetimise, andmetöötluse ja kontrollsignaali edastamise terviklikke tsükleid.

c.  väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d.  katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides.

Tehniline märkus:

„Tühi aluslaud” tähendab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

▼M12

I.A2.002

Muud kui punktis 2B001 või 2B201 nimetatud tööpingid ja nende kombinatsioonid metallide, keraamika ja „komposiitide” töötlemiseks (või lõikamiseks), mis vastavalt tootja tehnilisele spetsifikatsioonile võivad olla varustatud elektroonsete „arvjuhtimise” seadmetega, mille positsioneerimistäpsus on võrdne või väiksem (parem) kui 30 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikele standarditele.

2B001

 

 

2B201

▼M5

I.A2.002a

Spetsiaalselt kavandatud komponendid ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktis 2B001, 2B201 või eespool punktis I.A2.002.

 

I.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a.  balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks, millel on kõik järgmised omadused:

1.  ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2.  on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500  p/min;

3.  on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või rohkemal tasandil ja

4.  on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g mm kilogrammi rootori massi kohta;

b.  „indikaatorite pead”, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks eespool punktis a nimetatud masinatel.

Tehniline märkus:

„Indikaatorite pead” on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

I.A2.004

Kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites, muud kui punktis 2B225 nimetatud, ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.  võime läbida 0,3 m või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine) või

b.  võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine).

Tehniline märkus:

Kaugjuhitavad manipulaatorid võimaldavad üle kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale käele ning lõppklambrile. Manipulaatorid võivad olla ülem-alluv-tüüpi või juhitavad juhtkangi või klaviatuuri abil.

2B225

I.A2.005

Kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud või temperatuuril üle 400 °C töötavad oksüdatsiooniahjud.

Märkus:

See punkt ei hõlma spetsiaalselt klaasi, keraamiliste lauanõude või konstruktsioonikeraamika tootmiseks kavandatud rullkonveieriga või vagonettidega tunnelahje, lintkonveieriga tunnelahje, tõukurtüüpi ahje või süstikahje.

2B226

2B227

I.A2.006

Kasutamata.

 

I.A2.007

„Rõhuandurid”, punktis 2B230 määratlemata, mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0 kuni 200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a.  „UF6 korrosioonile vastupidavatest materjalidest” valmistatud või nendega kaitstud rõhutundlikud elemendid ja

b.  millel on üks järgmistest omadustest:

1.  täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning „täpsus” on ± 1 % täisskaala ulatusest või

2.  täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning „täpsus” on parem kui 2 kPa.

Tehniline märkus:

Punkti 2B230 tähenduses hõlmab „täpsus” mittelineaarsust, hüstereesi ning ümbritseva keskkonna temperatuuril korratavust.

2B230

I.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid); ja selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a.  sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.  fluorpolümeerid;

c.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

e.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

f.  tantaal või tantaalisulamid;

g.  titaan või titaanisulamid;

h.  tsirkoonium või tsirkooniumisulamid või

i.  roostevaba teras.

Tehniline märkus:

„Süsinikgrafiit” on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % või rohkem.

2B350.e.

I.A2.009

Tööstusseadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B350.d nimetatud:

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

a.  sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.  fluoropolümeerid;

c.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.  grafiit või „süsinikgrafiit”;

e.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

f.  tantaal või tantaalisulamid;

g.  titaan või titaanisulamid;

h.  tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

i.  ränikarbiid;

j.  titaankarbiid või

k.  roostevaba teras.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

Tehniline märkus:

Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra soojusvaheti kontrollimise staatust.

2B350.d.

I.A2.010

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest: a.  sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi; b.  keraamika; c.  ferrosiliitsium; d.  fluorpolümeerid; e.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus); f.  grafiit või „süsinikgrafiit”; g.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit; h.  tantaal või tantaalisulamid; i.  titaan või titaanisulamid; j.  tsirkoonium või tsirkooniumisulamid; k.  nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid; l.  roostevaba teras; m.  alumiiniumisulamid või n.  kumm. Tehnilised märkused: Mansettide, tihendite ja muude tihendamise rakenduste jaoks kasutatud materjalid ei määra pumba kontrollimise staatust. Termin „kumm” tähendab erinevaid looduslikke ning sünteetilisi kumme.

2B350.i.

I.A2.011

Muud kui punktis 2B352.c nimetatud „tsentrifugaalseparaatorid”, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

a.  sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.  fluoropolümeerid;

c.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

e.  tantaal või tantaalisulamid;

f.  titaan või titaanisulamid või

g.  tsirkoonium või tsirkooniumisulamid.

Tehniline märkus:

„Tsentrifugaalseparaatorid” sisaldavad ka dekanteerimisseadmeid.

2B352.c.

I.A2.012

Metallfiltrid, muud kui punktis 2B352.d nimetatud, mis on paagutatud niklist või niklisulamist, milles on 40 massiprotsenti niklit või rohkem.

2B352.d.

I.A2.013

Muud kui punktis 2B009, 2B109 või 2B209 nimetatud trugimis- ja tõukamispingid ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid.

Tehniline märkus:

Käesoleva punkti tähenduses käsitatakse pinke, milles trugimis- ja tõukamisfunktsioonid on kombineeritud, tõukamispinkidena.

2B009

2B109

2B209

I.A2.014

Seadmed ja reaktiivid, muud kui punktides 2B350 või 2B352 nimetatud:

a.  fermentaatorid, mida on ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimalik kasutada patogeensete „mikroorganismide” või viiruste kultiveerimiseks või toksiinide valmistamiseks, üldmahuga 10 liitrit või enam;

b.  punktis a nimetatud fermentaatorite segistid;

Tehniline märkus:

Fermentaatorid hõlmavad bioreaktoreid, kemostaate ja pidevvoolusüsteeme.

c.  järgmised laboriseadmed:

1.  polümeraasi ahelreaktsiooniks (PCR) kasutatavad seadmed;

2.  geeni sekveneerimiseks kasutatavad seadmed;

3.  geenisüntesaator;

4.  elektroporatsiooniseadmed;

5.  spetsiifilised reaktiivid, mis on seotud punkti I.A2.014.c punktides 1–4 nimetatud seadmetega;

d.  filtrid, mikrofiltrid, nanofiltrid või ultrafiltrid, mida saab kasutada tööstus- või laboribioloogias, v.a. filtrid, mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks meditsiinis või puhta vee tootmiseks ning mida kasutatakse ELi või ÜRO poolt ametlikult toetatud projektide raames;

e.  ultratsentrifuugid, rootorid ja ultratsentrifuugi adapterid;

f.  vaakumsublimatsioonkuivatamise seade.

2B350

2B352

I.A2.015

Muud kui punktides 2B005, 2B105 või 3B001.d nimetatud seadmed metallkihtide sadestamiseks ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid ja lisaseadmed:

a.  keemilise aurustamise-sadestamise (CVD) tootmisseadmed;

b.  füüsikalise aurustamise-sadestamise (PVD) tootmisseadmed;

c.  induktiivse või takistuskütte abil toimuva sadestamise tootmisseadmed.

2B005

2B105

3B001.d.

I.A2.016

Avatud mahutid või konteinerid, segistitega või ilma, mille kogu (geomeetriline) maht on üle 0,5 m3 (500 l) ning kui nimetatud seadmete tööpinnad, mis puutuvad otseselt kokku töödeldava(te) või säilitatava(te) kemikaali(de)ga, on valmistatud järgmistest materjalidest:

a.  sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

b.  fluorpolümeerid;

c.  klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

d.  nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

e.  tantaal või tantaalisulamid;

f.  titaan või titaanisulamid;

g.  tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

h.  nioobium (kolumbium) või nioobiumisulamid;

i.  roostevaba teras;

j.  puit või

k.  kumm.

Tehniline märkus:

Termin „kumm” tähendab erinevaid looduslikke ning sünteetilisi kumme.

2B350

(1)   Tootjad, kes arvutavad positsioneerimistäpsust vastavalt ISO standardile 230/2 (1997), peaksid konsulteerima oma asukohaliikmesriigi pädevate asutustega.

ELEKTROONIKAIA3.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, muud kui punktis 0B001.j.5 või 3A227 nimetatud, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.  võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5 kW või rohkem ja

b.  voolu ja pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %.

0B001.j.5.

3A227

I.A3.002

Massispektromeetrid, muud kui punktis 0B002.g või 3A233 nimetatud, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200-st, ning nende iooniallikad:

a.  induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b.  huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c.  termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d.  elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 suhtes korrosioonikindlate materjalidega”;

e.  molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1.  kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurini 193 K (– 80 °C) või madalamale, või

2.  kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud UF6 kindlate materjalidega;

f.  massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele.

0B002.g.

3A233

I.A3.003

Sagedusmuundurid või generaatorid, muud kui punktis 0B001.b.13 või 3A225 nimetatud, millel on kõik järgmised omadused, ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid ja tarkvara: a.  mitmefaasiline väljund, võimaliku väljundvõimsusega 40 W või rohkem; b.  sagedusvahemik 600–2 000  Hz ja c.  sageduse stabiilsus parem (väiksem) kui 0,1 %. Tehnilised märkused: 1.  Sagedusmuundureid tuntakse ka konverterite, inverterite, generaatorite, elektroonilise katsevarustuse, vahelduvvoolu toiteallika, muutuva kiirusega mootorite ajamite või muutuva sagedusega ajamitena. 2.  Käesolevas punktis nimetatud funktsioone võivad täita teatavad seadmed, mida turustatakse elektroonilise katsevarustuse, vahelduvvoolu toiteallika, muutuva kiirusega mootorite ajamite või muutuva sagedusega ajamitena.

0B001.b.13.

3A225

I.A3.004

Spektromeetrid ja difraktomeetrid, mis on kavandatud metallide või sulamite koostiselementide või nende sisalduse määramiseks ilma materjali keemilise lagundamiseta.

 

SENSORID JA LASERIDIA6.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad.

 

I.A6.002

Optilised seadmed ning komponendid, muud kui punktis 6A002 või 6A004.b nimetatud:

infrapuna optika lainepikkuse vahemikus 9–17 μm ja selle komponendid, sealhulgas kaadmiumtelluur (CdTe) komponendid.

6A002

6A004.b.

I.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid, muud kui punktis 6A004.a, 6A005.e või 6A005.f nimetatud, kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid, sealhulgas juhtsüsteemid, lainefrondi detektorid ja „deformeeritavad peeglid”, sealhulgas bimorfsed peeglid.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

I.A6.004

Muud kui punktis 0B001.g.5, 6A005.a.6 ja/või 6A205.a nimetatud argoonioon„laserid”, mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

I.A6.005

Muud kui punktis 0B001.g.5, 0B001.h.6 või 6A005.b nimetatud pooljuht „laserid” ja nende komponendid: a.  üksikud pooljuht„laserid” väljundvõimsusega üle 200 mW, ning mille kogus ületab 100 ühikut; b.  pooljuht„laserid” ühiku väljundvõimsusega üle 20 W. Märkus: 1.  Pooljuht„lasereid” nimetatakse sageli „laser”dioodideks; 2.  Käesolev punkt ei hõlma „laser”-dioode lainepikkuse vahemikus 1,2–2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.006

Muud kui punktis 0B001.h.6 või 6A005.b nimetatud timmitavad pooljuht„laserid” ja timmitavate pooljuht „laserite” massiivid lainepikkuse vahemikus 9–17 μm, ning pooljuhtlaserite liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht- „laserite” massiivi.

Märkus:

Pooljuht „lasereid” nimetatakse sageli „laser” dioodideks.

0B001.h.6.

6A005.b.

I.A6.007

Muud kui punktis 0B001.g.5, 0B001.h.6 või 6A005.c.1 nimetatud timmitavad tahkis„laserid” ja spetsiaalselt nende jaoks kavandatud komponendid:

a.  titaan-safiirlaserid,

b.  aleksandriitlaserid.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

I.A6.008

Muud kui punktis 6A005.c.2.b nimetatud neodüümlisandiga „laserid” (va neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1,0 μm, kuid mitte üle 1,1 μm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta.

6A005.c.2.b.

I.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a.  kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b.  kordumissagedusseadmed;

c.  Pockelsi rakud.

6A203.b.4.

I.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) (5 × 106 rad (räni)) ilma nende töövõimet halvendamata.

Tehniline märkus:

Termin „Gy (räni)” tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis seda ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c.

I.A6.011

Muud kui punktis 0B001.g.5, 6A005 ja/või 6A205.c nimetatud timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

a.  töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

b.  keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

c.  kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ja

d.  impulsi kestus on lühem kui 100 ns.

Märkus:

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

I.A6.012

Muud kui punktis 0B001.h.6, 6A005.d või 6A205.d nimetatud süsinikdioksiidiimpulss „laserid”, millel on kõik järgmised omadused:

a.  töötavad lainepikkustel 9–11 μm;

b.  kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

c.  keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W, ja

d.  impulsi kestus on lühem kui 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

▼M12

I.A6.013

Muud kui punktides 6A005 ja 6A205 nimetatud laserid.

6A005

 

 

6A205

▼M5

NAVIGATSIOONI- JA LENNUELEKTROONIKAIA7.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A7.001

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid: a.  järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks „tsiviilõhusõidukitel” ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid: 1.  inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud „õhusõidukite”, maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või „kosmosesõidukite” asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid: a.  navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis „tõenäolise vea ring” (CEP) või vähem (parem), või b.  ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral; 2.  Hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või „andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga” („DBRN”) ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või „DBRN” kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit „tõenäolise vea ringiś” (CEP); 3.  inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid: a.  ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures või b.  mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või suuremat löögikoormust 1 msec või pikema aja jooksul. b.  spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mis on konstrueeritud nii, et nende asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus oleks 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid. c.  inertsiaalsed või muud seadmed, mis kasutavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel. Märkus: Punktides a.1 ja a.2 esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgmiselt esitatud keskkonnatingimustest: 1.  sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele: a.  konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15–1 000  Hz ja b.  konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000 –2 000  Hz; 2.  keerlemis- ja lengerduskiirus on + 2,62 rad/s (150 deg/s) või rohkem või 3.  vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed ülalolevate punktidega 1 või 2. Tehnilised märkused: 1.  Punkt a.2 viitab süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust. 2.  „Tõenäolise vea ring” (CEP) – ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

7A001

7A003

7A101

7A103

LENNU- JA KOSMOSESEADMED NING JÕUSEADMEDIA9.  Kaubad

Nr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.A9.001

Püropoldid.

 

I.A9.002

Sisepõlemismootorid (st sisepõlemis-kolbmootor ja -rootormootor), mis on ette nähtud või kohandatud „õhusõidukite” või „õhust kergemate õhusõidukite” liikumapanemiseks, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud osad.

 

I.A9.003

Haagised, muud kui punktis 9A115 nimetatud, millel on rohkem kui üks mootoriga telg ja kandevõime üle 5 tonni.

Märkus:

Selle punkti alla kuuluvad platvormhaagised, poolhaagised ning muud haagised.

9A115

B.    TARKVARANr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.B.001

Eespool A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tarkvara.

 

C.    TEHNOLOOGIANr

Kauba kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 428/2009 I lisas

I.C.001

Eespool A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

 

▼M9
Ib LISAArtikli 2 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud kaubad

7601

Survetöötlemata alumiinium

7602

Alumiiniumijäätmed ja -jäägid

7603

Alumiiniumipulbrid ja -helbed

7604

Alumiiniumist varbmaterjal ja profiilid

7605

Alumiiniumtraat

7606

Alumiiniumist plaadid, lehed ja ribad paksusega üle 0,2 mm

7608

Alumiiniumtorud

7609

Alumiiniumist toruliitmikud (näiteks muhvid, põlved, äärikud)

7614

Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, elektriisolatsioonita

▼M8
II LISA

Veebilehed teabega artiklites 5, 7, 8, 10 ja 15 osutatud pädevate asutuste kohta ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M11

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M8

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
III LISA

Artiklis 4 osutatud luksuskaupade loetelu

1) Tõupuhtad hobused

2) Kaaviar ja kaaviari asendajad

3) Trühvlid ja nendest valmistatud tooted

4) Kvaliteetveinid (kaasa arvatud vahuveinid), kanged alkohoolsed joogid ja muud alkohoolsed joogid

5) Kvaliteetsed sigarid ja sigarillod

6) Luksuslikud lõhnaõlid, lõhnaveed ja kosmeetika, sealhulgas ilu- ja jumestustooted

7) Kvaliteetsed nahk- ja sadulsepatooted, reisitarbed, käekotid ning sarnased tooted

8) Kvaliteetsed rõivad, rõivamanused ja kingad (olenemata materjalist)

9) Sõlmtehnikas vaibad ja käsitsi kootud vaipkatted

10) Pärlid, vääris- ja poolvääriskivid ning pärli-, juveel-, kullasepa- ja hõbesepatooted

11) Ametlikku kurssi mitteomavad mündid ja pangatähed

12) Väärismetallist või väärismetalliga pinnatud või plakeeritud noad, kahvlid ja lusikad

13) Kvaliteetsed portselanist, kivist, savist või fajansist lauanõud

14) Kvaliteetsed kristallist lauanõud

15) Kõrgetasemeline olmeelektroonika

16) Heli ja pildi salvestamiseks ja taasesitamiseks mõeldud kõrgetasemelised elektrilised/elektroonilised või optilised seadmed

17) Luksussõidukid inimveoks maismaal, õhus ja meritsi ning nende manused ja varuosad

18) Luksuskellad ja nende osad

19) Kvaliteetsed muusikariistad

20) Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

21) Suusa-, golfi-, sukeldumis- ja veespordivarustus ning -tarbed

22) Piljardi-, automaatseadmetega keegli-, kasiinomängude ja müntide või pangatähtedega käivituvate mängude tarbed ja varustus

▼M4
IV LISA

Artikli 6 lõikes 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A. Füüsilised isikud:

1)  Han Yu-ro. Ametikoht: ettevõtte Korea Ryongaksan General Trading Corporation direktor. Muu teave: osaleb Põhja-Korea ballistiliste kanderakettide programmis. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

2)  Hwang Sok-hwa. Ametikoht: aatomienergia üldbüroo (GBAE) direktor. Muu teave: osaleb Põhja-Korea tuumaprogrammis GBAE teadusliku juhtimise büroo juhina ja kuulus tuumauuringute ühisinstituudi teaduskomiteesse. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

3)  Ri Hong-sop. Sünniaasta: 1940. Ametikoht: endine Yongbyoni tuumauuringute keskuse direktor. Muu teave: teostas järelevalvet kolme peamise rajatise üle, mis aitasid kaasa tuumarelvades kasutatava plutooniumi tootmisele: tuumkütuse tootmise rajatis, tuumareaktor ja ümbertöötamistehas. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

4)  ►M14  Ri Je-son (teise nimega Ri Che-son). Sünniaasta: 1938. Ametikoht: tuumaenergeetikaminister alates aprillist 2014. Endine Põhja-Korea tuumaprogrammi peamise juhtivasutuse — aatomienergia üldbüroo (GBAE) — direktor. Muu teave: aitab kaasa mitmele tuumavaldkonna tegevusele, sealhulgas GBAE-poolsele Yongbyoni tuumauuringute keskuse ja ettevõtte Namchongang Trading Corporation juhtimisele. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009. ◄

5)  Yun Ho-jin (teise nimega Yun Ho-chin). Sünniaeg: 13.10.1944. Ametikoht: ettevõtte Namchongang Trading Corporation direktor. Muu teave: teostab järelevalvet uraani rikastamise programmi jaoks vajalike kaupade impordi üle. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

▼M8

6)  Paek Chang-Ho (teiste nimedega a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho). Ametikoht: Korea kosmosetehnoloogia komitee (Korean Committee for Space Technology) vanemametnik ning satelliidijuhtimiskeskuse juhataja. Pass: 381420754 (välja antud 7.12.2011, kehtiv kuni 7.12.2016). Sünnikuupäev: 18.6.1964. Sünnikoht: Kaesong, KRDV. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

7)  ►M14  Chang Myong-Chin (teise nimega Jang Myong-Jin). Ametikoht: Sohae satelliitide väljasaatmisjaama peadirektor ning selle raketijaama juhataja, kust 13. aprillil ja 12. detsembril 2012 saadeti välja ballistiline rakett. Sünnikuupäev: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Muu teave: sugu: mees. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013. ◄

8)  ►M16  Ra Ky'ong-Su (teiste nimedega a) Ra Kyung-Su, b) Chang, Myong Ho). Sünnikuupäev: 4.6.1954. Passi nr: 645120196. Muu teave: a) Sugu: Mees Ra Ky'ong-Su on Tanchon Commercial Bank'i (TCB) ametnik. Sellel ametikohal vahendas ta TCB tehinguid. Komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine finantsüksus, mis tegeleb KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügiga. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013. ◄

9)  ►M14  Kim Kwang-il. Ametikoht: Tanchon Commercial Bank (TCB), ametnik. Sünnikuupäev: 1.9.1969. Passi nr: PS381420397. Muu teave: sugu: mees. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013. ◄

▼M10

10)  Yo’n Cho’ng Nam. Ametikoht: ettevõtja Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) peaesindaja. Loetellu kandmise kuupäev: 7.3.2013.

11)  Ko Ch’o’l-Chae. Ametikoht: ettevõtja Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) peaesindaja asetäitja. Loetellu kandmise kuupäev: 7.3.2013.

12)  Mun Cho’ng-Ch’o’l. Post: TCB ametnik. Loetellu kandmise kuupäev: 7.3.2013.

▼M16

13) Choe Chun-Sik (teiste nimedega a) Choe Chun Sik; b) Ch'oe Ch'un Sik. Sünnikuupäev: 12.10.1954. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Chun-sik oli Second Academy of Natural Sciences'i (SANS) direktor ning juhtis KRDV kaugmaarakettide programmi. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

14) Choe Song Il. Passi nr: a) 472320665 (Kehtivuse lõppkuupäev: 26.9.2017), b) 563120356. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Vietnamis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

15) Hyon Kwang Il (teise nimega Hyon Gwang Il). Sünnikuupäev: 27.5.1961. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Hyon Kwang Il National Aerospace Development Administration'i teadusliku arendamise osakonna juhataja. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

16) Jang Bom Su (teise nimega Jang Pom Su). Sünnikuupäev: 15.4.1957. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

17) Jang Yong Son. Sünnikuupäev: 20.2.1957. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation'i (KOMID) esindaja Iraanis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

18) Jon Myong Guk (teise nimega Cho'n Myo'ng-kuk). Sünnikuupäev: 18.10.1976. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 4721202031 (Kehtivuse lõppkuupäev: 21.2.2017). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

19) Kang Mun Kil (teise nimega Jiang Wen-ji). Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: PS 472330208 (Kehtivuse lõppkuupäev: 4.7.2017). Muu teave: Kang Mun Kil juhtis Namchongangi (tuntud ka kui Namhung) esindajana tuumaprojektidega seotud hankeid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

20) Kang Ryong. Sünnikuupäev: 21.8.1969. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation'i (KOMID) esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

21) Kim Jung Jong (teise nimega Kim Chung Chong). Sünnikuupäev: 07.11.1966. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: a) 199421147 (Kehtivuse lõppkuupäev: 29.12.2014), b) 381110042 (Kehtivuse lõppkuupäev: 25.1.2016), c) 563210184 (Kehtivuse lõppkuupäev: 18.6.2018). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja Vietnamis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

22) Kim Kyu. Sünnikuupäev: 30.7.1968. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation'i (KOMID) välissuhetega tegelev ametnik. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

23) Kim Tong My'ong (teiste nimedega a) Kim Chin-So'k, b) Kim Tong-Myong, c) Kim Jin-Sok; d) Kim, e) Hyok-Chol). Sünniaasta: 1964. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Kim Tong My'ong on Tanchon Commercial Bank'i president ning on töötanud Tanchon Commercial Bank'is erinevatel töökohtadel alates 2002. aastast. Ta osales ka Amroggangi juhtimises. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

24) Kim Yong Chol. Sünnikuupäev: 18.2.1962. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation'i (KOMID) esindaja Iraanis. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

25) Ko Tae Hun (teise nimega Kim Myong Gi). Sünnikuupäev: 25.5.1972. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 563120630 (Kehtivuse lõppkuupäev: 20.3.2018). Muu teave: Tanchon Commercial Bank'i esindaja. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

26) Ri Man Gon. Sünnikuupäev: 29.10.1945. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: PO381230469 (Kehtivuse lõppkuupäev: 6.4.2016). Muu teave: Ri Man Gon on laskemoonatööstuse minister. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

27) Ryu Jin. Sünnikuupäev: 7.8.1965. Kodakondsus: Põhja-Korea Passi nr: 563410081. Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation'i (KOMID) esindaja Süürias. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

28) Yu Chol U. Kodakondsus: Põhja-Korea Muu teave: Yu Choi U on National Aerospace Development Administration'i direktor. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

▼M4

B. Juriidilised isikud, üksused ja asutused:

▼M14

1)  Korea Mining Development Trading Corporation (teiste nimedega a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) „KOMID”). Aadress: Central District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Loetellu kandmise kuupäev: 24.4.2009.

▼M4

2)  Korea Ryonbong General Corporation (teiste nimedega: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Aadress: Pot’onggang District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Loetellu kandmise kuupäev: 24.4.2009.

3)  Tanchon Commercial Bank (teiste nimedega: a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Aadress: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügi rahastaja. Loetellu kandmise kuupäev: 24.4.2009.

4)  Aatomienergia üldbüroo (GBAE) (teise nimega aatomienergia üldosakond (GDAE)). Aadress: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: GBAE vastutab Põhja-Korea tuumaprogrammi eest, mis hõlmab Yongbyoni tuumauuringute keskust, selle plutooniumi tootmise teadusreaktorit (võimsus 5 MWe (25 MWt)) ning tuumkütuse tootmise ja ümbertöötamise tehaseid. GBAE on korraldanud koos Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga tuumaalaseid koosolekuid ja arutelusid. GBAE on Põhja-Korea peamine valitsusasutus, kes teostab järelevalvet tuumaprogrammide, sealhulgas Yongbyoni tuumauuringute keskuse tegevuse üle. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

5)  Hong Kong Electronics (teise nimega Hong Kong Electronics Kish Co.). Aadress: Sanaee St., Kish Island, Iraan. Muu teave: a) on panga Tanchon Commercial Bank ja ettevõtja KOMID omanduses või kontrolli all või tegutseb või püüab tegutseda nende kasuks või nende nimel; b) on alates 2007. aastast kandnud massihävitusrelvade levikuga seotud vahenditest pangale Tanchon Commercial Bank ja ettevõtjale KOMID (ÜRO sanktsioonide komitee kandis mõlemad ettevõtjad aprillis 2009 loetellu) miljoneid dollareid. Hongkong Electronics on ettevõtja KOMID nimel aidanud kaasa rahaliste vahendite liikumisele Iraanist Põhja-Koreasse. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

6)  Korea Hyoksin Trading Corporation (teise nimega Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Aadress: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) asub Pyongyangis Põhja-Koreas; b) on Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ettevõte, kes allub ettevõtjale Korea Ryonbong General Corporation (kelle ÜRO sanktsioonide komitee kandis loetellu aprillis 2009) ja osaleb massihävitusrelvade väljatöötamises. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

7)  Korean Tangun Trading Corporation. Muu teave: a) asub Pyongyangis Põhja-Koreas; b) allub Korea Rahvademokraatliku Vabariigi teisele loodusteaduste akadeemiale ning vastutab eelkõige Korea Rahvademokraatliku Vabariigi kaitseuuringute ja kaitse arengu programme toetavate kaupade ja tehnoloogia (sealhulgas materjalid, mida kontrollitakse või mis on keelatud asjaomaste mitmepoolsete kontrollirežiimide raames) hankimise eest, muu hulgas massihävitusrelvade ja kandesüsteemi programmide ning nende hankimise eest. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009.

8)  ►M16  Namchongang Trading Corporation (teiste nimedega a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation f) Namhung Trading Corporation). Muu teave: a) asub Pyongyangis Põhja-Koreas; b) on Põhja-Korea kaubandusettevõtja, kes allub aatomienergia üldbüroole (GBAE). Namchongang on osalenud Põhja-Korea tuumarajatisest leitud Jaapani päritolu vaakumpumpade hankimises ja Saksamaa kodanikuga seotud tuumaalastes hangetes. Samuti on ta alates 1990. aastate lõpust osalenud alumiiniumtorude ja muude uraani rikastamise programmi jaoks vajalike seadmete soetamises. Ettevõtjat esindab endine diplomaat, kes esindas Põhja-Koread Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 2007. aasta missiooni ajal Yongbyoni tuumarajatistesse. Arvestades Korea Rahvademokraatliku Vabariigi varasemat massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevust, valmistab ettevõtja Namchongang massihävitusrelvade levitamine tõsist muret. Loetellu kandmise kuupäev: 16.7.2009. ◄

▼M14

9)  Amroggang Development Banking Corporation (teiste nimedega a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Aadress: Tongan-dong, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: 2006. aastal asutatud Amroggang on Tanchon Commercial Bankiga seotud ettevõte, mida juhivad Tanchoni ametnikud. Tanchon osaleb KOMIDi ballistiliste rakettide müügi rahastamises ja on olnud kaasatud ka ballistiliste rakettide müüki Iraani kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Sanktsioonide komitee kandis Tanchon Commercial Banki loetellu 2009. aasta aprillis ja see on peamine finantsüksus, mis tegeleb KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügiga. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Julgeolekunõukogu tunnistas SHIGi oma resolutsioonis 1737 (2006) Iraani ballistiliste rakettide programmi kaasatud üksuseks. Loetellu kandmise kuupäev: 2.5.2012.

10)  Green Pine Associated Corporation (teiste nimedega a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Aadress: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Põhja-Korea, b) Nungrado, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Green Pine Associated Corporation (Green Pine) on üle võtnud paljud äriühingu Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) tegevused. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Green Pine'i arvel on ligikaudu pool relvade ja nendega seotud materjalide ekspordist KRDVst. Green Pine'ile on määratud sanktsioonid relvade ja nendega seotud materjalide ekspordi eest Põhja-Koreast. Green Pine on spetsialiseerunud sõjaliste meresõiduvahendite ja relvastuse, näiteks allveelaevade, sõjalaevade ja raketisüsteemide tootmisele ning on eksportinud torpeedosid ja tehnilist abi Iraani kaitsetööstuse ettevõtetele. Loetellu kandmise kuupäev: 2.5.2012.

11)  Korea Heungjin Trading Company (teiste nimedega a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Aadress: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Korea Heungjin Trading Company on ettevõte, mida KOMID kasutab kauplemiseks. Teda kahtlustatakse rakettidega seotud kaupade tarnimises Iraani kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group. Heungjin on olnud seotud KOMIDiga, täpsemalt KOMIDi hankeüksusega. Heungjini kasutati raketikomponendina kasutatava kõrgetasemelise digitaalkontrolleri hankeks. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Julgeolekunõukogu tunnistas SHIGi oma resolutsioonis 1737 (2006) Iraani ballistiliste rakettide tuumaprogrammi kaasatud üksuseks. Loetellu kandmise kuupäev: 2.5.2012.

12)  Korean Committee for Space Technology (teiste nimedega a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Aadress: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Korean Committee for Space Technology (KCST) koordineeris satelliidijuhtimiskeskuse ja Sohae satelliidijaama kaudu KRDV rakettide väljalaskmist 13. aprillil 2012 ja 12. detsembril 2012. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

13)  Bank of East Land (teiste nimedega a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Aadress: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: KRDV finantseerimisasutus Bank of East Land vahendab relvatootja ja -eksportija, äriühingu Green Pine Associated Corporation (Green Pine) relvadega seotud tehinguid ja toetab teda muul moel. Bank of East Land on teinud Green Pine'iga aktiivset koostööd, et kanda raha üle sanktsioonidest mööda hiilides. Bank of East Land aitas 2007. ja 2008. aastal sooritada tehinguid, milles osalesid Green Pine ja Iraani finantsasutused, muu hulgas Bank Melli ja Bank Sepah. Julgeolekunõukogu kandis Bank Sepah' loetellu resolutsiooniga 1747 (2007) Iraani ballistiliste rakettide programmi toetamise eest. Green Pine'i kandis sanktsioonide komitee loetellu aprillis 2012. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

14)  Korea Kumryong Trading Corporation. Muu teave: Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kasutab seda nime varjunimena hangete korraldamiseks. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

15)  Tosong Technology Trading Corporation. Aadress: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: äriühingu Tosong Technology Trading Corporation emaettevõte on Korea Mining Development Corporation (KOMID). Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

16)  Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (teiste nimedega a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; n) Millim Technology Company). Aadress: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; c) Mangyongdae District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: e-posti aadressid: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Telefoninumbrid: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Faksinumber: 850-2-381-4410. Äriühingu Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation emaettevõte on Korea Ryonbong General Corporation. Sanktsioonide komitee kandis äriühingu Korea Ryonbong General Corporation loetellu 2009. aasta aprillis; tegemist on kaitsetööstuse konglomeraadiga, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

17)  Leader (Hong Kong) International (teiste nimedega a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Aadress: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Hiina. Muu teave: a) Hong Kongi äriühingu registreerimisnumber 1177053; b) aitab äriühingu Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) nimel vedada kaupu. Sanktsioonide komitee kandis KOMIDi loetellu 2009. aasta aprillis ja see on KRDV peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija. Loetellu kandmise kuupäev: 22.1.2013.

18)  Second Academy of Natural Sciences (teiste nimedega a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Aadress: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Second Academy of Natural Sciences on üleriigiline organisatsioon, mis tegeleb KRDV moodsate relvasüsteemide, sealhulgas rakettide ja tõenäoliselt tuumarelvade alase teadus- ja arendustööga. Second Academy of Natural Sciences kasutab mitmeid allorganisatsioone, sealhulgas äriühingut Tangun Trading Corporation, et hankida välismaalt tehnoloogiat, varustust ja teavet, mida kasutada KRDV raketi- ja tõenäoliselt ka tuumarelvaprogrammides. Sanktsioonide komitee kandis Tangun Trading Corporationi loetellu juulis 2009 ning see tegeleb kaupade ja tehnoloogia hankimisega KRDV kaitsealaste teadus- ja arendusprogrammide toetamiseks, mis hõlmavad muu hulgas massihävitusrelvade ja nende kandesüsteemide programme ja hanget, sealhulgas materjale, mis on teatavate mitmepoolsete kontrollirežiimide alusel kontrollitavad või keelatud. Loetellu kandmise kuupäev: 7.3.2013.

19)  Korea Complex Equipment Import Corporation. Aadress: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: äriühingu Korea Complex Equipment Import Corporation emaettevõte on Korea Ryonbong General Corporation — kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki. Loetellu kandmise kuupäev: 7.3.2013.

▼M14

20)  ►M16  Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (teise nimega OMM). Aadress: a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik; b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: a) Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) number: 1790183; b) Ocean Maritime Management Company, Limited'il oli tähtis osa peidetud relvalasti ja relvadega seotud materjali veo korraldamises Kuubalt Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki juulis 2013. Nii toetas äriühing Ocean Maritime Management Company, Limited tegevust, mis on resolutsioonidega keelatud – nimelt on resolutsiooniga 1718 (2006), mida on muudetud resolutsiooniga 1874 (2009), kehtestatud relvaembargo –, ning aitas kaasa kõnealuste resolutsioonidega kehtestatud meetmete eiramisele, c) Ocean Maritime Management Company, Limited käitab/haldab järgmiste IMO numbritega laevu: a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, c) Chong Rim 2 8916293, d) Dawnlight 9110236, e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, g) Hoe Ryong 9041552, h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, j) JH 86 8602531, k) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, l) Jin Tai 9163154, m) Jin Teng 9163166, n) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, o) Mi Rim 8713471, p) Mi Rim 2 9361407, q) Rang (Po Thong Gang) 8829555, r) Orion Star (Richocean) 9333589, s) Ra Nam 2 8625545, t) Ra Nam 3 9314650, u) Ryo Myong 8987333, v) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, w) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, x) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, y) South Hill 2 8412467, z) South Hill 5 9138680, aa) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, bb) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, cc) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, dd) Grand Karo 8511823, ee) Tong Hung 8661575. Loetellu kandmise kuupäev: 28.7.2014. ◄

▼M16

21) Academy of National Defense Science Asukoht: Pyongyang, Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Muu teave: Academy of National Defense Science osaleb KRDV ballistiliste rakettide ja tuumarelvaprogrammide väljatöötamise edendamisel. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

22) Chongchongang Shipping Company. (teise nimega Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.). Aadress: a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, KRDV, b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, KRDV. Muu teave: a) IMO number: 5342883, b) Chongchongang Shipping Company proovis 2013. aasta juulis talle kuuluva laeva Chong Chon Gang abil importida otse KRDVsse ebaseaduslikult tavarelvade lasti. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

23) Daedong Credit Bank (DCB) (teiste nimedega a) DCB, b) Taedong Credit Bank). Aadress: a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, KRDV, b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, KRDV. Muu teave: a) SWIFT: DCBK KKPY, b) Daedong Credit Bank on osutanud finantsteenuseid Korea Mining Development Trading Corporation'ile (KOMID) ja Tanchon Commercial Bank'ile. DCB on vähemalt alates 2007. aastast vahendanud KOMIDi ja Tanchon Commercial Bank'i nimel sadu finantstehinguid, mille väärtus ulatub miljonitesse dollaritesse. Mõnel juhul on DCB teadlikult aidanud kaasa tehingutele, kasutades eksitavaid finantstavasid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

24) Hesong Trading Company (teise nimega Hesong Trading Corporation). Aadress: Pyongyang, KRDV. Muu teave: Hesong Trading Corporation'i emaettevõtja on Korea Mining Development Corporation (KOMID). Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

25) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (teise nimega KKBC). Aadress: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, KRDV Muu teave: KKBC osutab finantsteenuseid Tanchon Commercial Bank'i ja Korea Hyoksin Trading Corporation'i heaks, mis on Korea Ryonbong General Corporation' allasutus. Tanchon Commercial Bank on kasutanud KKBCd rahaülekanneteks, mis ulatuvad tõenäoliselt miljonitesse dollaritesse, sealhulgas ülekanneteks, mis hõlmavad Korea Mining Development Corporation'iga seotud vahendite ülekandeid. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

26) Korea Kwangsong Trading Corporation. Aadress: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KRDV Muu teave: Korea Kwangsong Trading Corporation'i emaettevõtja on Korea Ryongbong General Corporation. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

27) Aatomienergiatööstuse ministeerium (teise nimega MAEI). Aadress: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, KRDV. Muu teave: Aatomienergiatööstuse ministeerium loodi 2013. aastal, eesmärgiga moderniseerida KRDV aatomienergiatööstust, et suurendada tuumamaterjalide tootmist, tõsta nende kvaliteeti ja jätkata KRDV sõltumatu tuumatööstuse väljaarendamist. MAEI roll KRDV tuumarelvade väljaarendamises on teadaolevalt väga oluline, ta vastutab riigi tuumarelvaprogrammi igapäevase juhtimise eest ja tema alluvuses tegutseb teisi tuumavaldkonnaga seotud organisatsioone. Selle ministeeriumi alluvusse kuulub mitu tuumaprojektidega seotud organisatsiooni, uurimiskeskust ning kaks komiteed: isotoopide kasutamise komitee (Isotope Application Committee) ja tuumaenergiakomitee (Nuclear Energy Committee). MAEI alluvuses on ka KRDV teadaolev plutooniumirajatis Yongbuyni tuumauuringute keskuses. Lisaks sellele märkis ekspertide rühm oma 2015. aasta aruandes, et 2009. aastal resolutsiooni 1718 (2006) alusel loodud komitee poolt tuumaprojektides osalemise või nende toetamise tõttu loetellu kantud GBAE endine direktor Ri Je-son määrati 9. aprillil 2014 MAEI juhiks. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

28) Laskemoonatööstuse osakond (teise nimega: sõjaliste tarnete tööstuse osakond) Aadress: Pyongyang, KRDV. Muu teave: Laskemoonatööstuse osakond täidab KRDV raketiprogrammi rakendamises võtmerolli. Laskemoonatööstuse osakond vastutab KRDV ballistiliste rakettide, sealhulgas Taepo Dong-2 tüüpi rakettide väljaarendamise järelevalves. Osakond vastutab KRDV relvatootmise ning teadus- ja arendustegevuse eest, mis hõlmab ka KRDV ballistiliste rakettide programmi. Second Economic Committee ja Second Academy of Natural Sciences (samuti 2010. aastal loetellu kantud) on laskemoonatööstuse osakonna allasutused. Laskemoonatööstuse osakond on viimastel aastatel tegelenud veokile KN08 monteeritud kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide väljatöötamisega. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

29) National Aerospace Development Administration (teise nimega NADA). Aadress: Korea Rahvademokraatlik Vabariik Muu teave: NADA osaleb KRDV kosmoseteaduse ja -tehnoloogia väljatöötamises, mis hõlmab ka satelliitide lähetamist ja kanderakette. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

30) Office 39 (teised nimega a) Office #39, b) Office No. 39, c) Bureau 39, d) Central Committee Bureau 39, e) Third Floor, f) Division 39. Aadress: Korea Rahvademokraatlik Vabariik Muu teave: KRDV valitsusüksus. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

31) Reconnaissance General Bureau (luure üldbüroo) (teiste nimedega a) Chongch'al Ch'ongguk, b) KPA Unit 586, c) RGB). Aadress: a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, KRDV, b) Nungrado, Pyongyang, KRDV. Muu teave: Reconnaissance General Bureau on Põhja-Korea peamine luureorganisatsioon, mis loodi 2009. aasta alguses, kui ühendati Korea Töölispartei olemasolevad luureorganisatsioonid Operations Department ja „35. büroo” ning Korea Rahvaarmee Luureagentuur. Reconnaissance General Bureau kaupleb tavarelvadega ja tema kontrolli all on KRDV tavarelvadega tegelev ettevõte Green Pine Associated Corporation. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

32) Second Economic Committee Aadress: Kangdong, KRDV. Muu teave: Second Economic Committee täidab KRDV raketiprogrammi rakendamises võtmerolli. Second Economic Committee vastutab KRDV ballistiliste rakettide tootmise järelevalve eest ja juhib KOMIDi tegevust. Loetellu kandmise kuupäev: 2.3.2016.

▼M7
V LISA

Artikli 6 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste nimekiriA.  Artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud füüsilised isikud

#

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

▼M13 —————

▼M7

2.

CHON Chi Bu

 

Aatomienergia üldbüroo direktor, endine Yongbyoni tehnikadirektor.

3.

CHU Kyu-Chang (teise nimega JU Kyu-Chang)

Sünniaeg: 1928. ja 1933. aasta vahel

Korea tööliste partei, kaitsetööstuse osakonna (ballistika programm) esimene asedirektor, riikliku kaitsekomisjoni liige.

4.

HYON Chol-hae

Sünniaasta: 1934 (Mandžuuria, Hiina)

Rahva relvajõudude üldpoliitika osakonna asedirektor (Kim Jong Ili sõjaväenõunik).

▼M14 —————

▼M7

6.

Kindralleitnant KIM Yong Chol

(teiste nimedega: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Sünniaasta: 1946

(Pyongan-Pukto, Põhja-Korea)

Luure Keskagentuuri juhataja (Reconnaissance General Bureau – RGB).

7.

KIM Yong-chun (teise nimega Young-chun)

Sünniaeg: 4.3.1935

Passi number: 554410660

Riikliku kaitsekomisjoni asepresident, rahva relvajõudude minister, Kim Jong Ili tuumastrateegia erinõunik.

8.

O Kuk-Ryol

Sünniaasta: 1931

(Jilini provints, Hiina)

Riikliku kaitsekomisjoni asepresident, teostab järelevalvet tuuma- ja ballistikaprogrammide jaoks tipptehnoloogia hankimise üle välismaalt.

9.

PAEK Se-bong

Sünniaasta: 1946

Korea tööliste partei keskkomitee (ballistikaprogrammi eest vastutava) teise majanduskomitee president. Riikliku kaitsekomisjoni liige.

10.

PAK Jae-gyong (teise nimega Chae-Kyong)

Sünniaasta: 1933

Passi number: 554410661

Rahva relvajõudude üldpoliitika osakonna asedirektor ja rahva relvajõudude logistikabüroo asedirektor (Kim Jong Ili sõjaväenõunik).

11.

PAK To-Chun

Sünniaeg: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Riikliku julgeolekunõukogu liige. Vastutab relvatööstuse eest ja on teatatud, et ta juhatab tuumaenergiabürood. Sellel asutusel on otsustav roll Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuuma- ja raketiprogrammis.

12.

PYON Yong Rip (teise nimega Yong-Nip)

Sünniaeg: 20.9.1929

Passi number: 645310121 (välja antud 13.9.2005)

Massihävitusrelvadega seotud bioloogiliste uuringutega tegeleva teaduste akadeemia president.

13.

RYOM Yong

 

Aatomienergia keskbüroo (ÜRO määratud üksus) direktor, vastutab rahvusvaheliste suhete eest.

14.

SO Sang-kuk

Sünniaeg: 1932. ja 1938. aasta vahel

Tuumafüüsika osakonna juhataja, Kim Il Sungi Ülikool.B.  Artikli 6 lõike 2 punktis a osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

▼M8 —————

▼M16 —————

▼M10 —————

▼M8 —————

▼M7

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(teiste nimedega: Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Asukoht: Hamhŭng, Lõuna-Hamgyŏng; Man gyongdae-kuyok, P’yŏngyang; Mangyungdae-gu, P’yŏngyang

Äriühingu Korea Ryongbong General Corporation kontrolli all (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009); kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.

▼M16 —————

▼M7

7.

Korea Pugang Mining and Machinery Corporation ltd

 

Äriühingu Korea Ryongbong General Corporation kontrolli all (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009); haldab rakettide valdkonnas kasutatavat alumiiniumpulbrit tootvaid tehaseid.

▼M8 —————

▼M7

9.

Korea Taesong Trading Company

Asukoht: P’yŏngyang

P’yŏngyangis asuv üksus, mida Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kasutab kauplemise eesmärgil (ÜRO kandis KOMIDi loetellu 24. aprillil 2009). Korea Taesong Trading Company on teinud KOMIDi nimel äritehinguid Süüriaga.

▼M16 —————

▼M7

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggangi piirkond, P’yŏngyang, Põhja-Korea

Äriühingu Korea Ryongbong General Corporation kontrolli all (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 24. aprillil 2009).

▼M16 —————

▼M7

14.

Sobaeku United Corp. (teise nimega Sobaeksu United Corp.)

 

Riigiettevõtja, osaleb tundlike toodete või seadmete uuringutes või hankimises. Ettevõtja omab mitut loodusliku grafiidi maardlat, mis varustavad toorainega kahte töötlemistehast, mis eelkõige toodavad kanderakettides kasutatavaid grafiidiplokke.

▼M8 —————

▼M7

16.

Yongbyoni tuumauuringute keskus

 

Uurimiskeskus, mis osales sõjaväelise kvaliteediga plutooniumi tootmises. Keskus, mis sõltub aatomienergia keskbüroost (ÜRO kandis kõnealuse üksuse loetellu 16. juulil 2009).C.  Artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud füüsilised isikud

#

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

1.

JON Il-chun

Sünniaeg: 24.8.1941

Veebruaris 2010 vabastati ametist KIM Tong-un, kes oli „39. büroo” direktor. Nimetatud büroo vastutab muu hulgas kauba hankimise eest sanktsioonidest kõrvalehoiduvate Korea Rahvademokraatliku Vabariigi diplomaatiliste esinduste kaudu. KIM Tong-uni asemel nimetati ametisse JON Il-chun. JON Il-chun on väidetavalt ka üks Riigi Arengupanga juhte.

2.

KIM Tong-un

 

Relvade leviku rahastamisega seotud tööliste partei keskkomitee „39. büroo” endine direktor.

▼M16 —————

▼M15

4.

KIM Il-Su

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Sünnikuupäev: 2.9.1965

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

ELi poolt loetellu kantud KNIC GmbH täievoliline esindaja, tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

5.

KANG Song-Nam

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Sünnikuupäev: 5.7.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

ELi poolt loetellu kantud KNIC GmbH täievoliline esindaja, tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

6.

CHOE Chun-Sik

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Sünnikuupäev: 23.12.1963

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Pass nr: 745132109. Kehtiv kuni 12.2.2020

ELi poolt loetellu kantud KNIC GmbH täievoliline esindaja, tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

7.

SIN Kyu-Nam

Sünnikuupäev: 12.9.1972

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Pass nr: PO472132950

Osakonnajuhataja KNICi peakorteris Pyongyangis ja endine KNIC GmbH Hamburgi filiaali täievoliline esindaja. Tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

8.

PAK Chun-San

Sünnikuupäev: 18.12.1953

Sünnikoht: Pyongyang, KRDV

Pass nr: PS472220097

Osakonnajuhataja KNICi peakorteris Pyongyangis ja endine KNIC GmbH Hamburgi filiaali täievoliline esindaja. Tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

9.

SO Tong Myong

Sünnikuupäev: 10.9.1956

KNIC Gmbh Hamburgi tegevdirektor, tegutseb KNICi nimel või ülesandel.

▼M7D.  Artikli 6 lõik 2 punktis b osutatud juriidilised isikud, üksused ja asutused

#

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimis-andmed

Põhjendus

▼M8 —————

▼M7

3.

Korea Daesong Bank

(teiste nimedega: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Aadress: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, P’yŏngyangTelefon: 850 2 381 8221Telefon: 850 2 18111 ext. 8221Faks: 850 2 381 4576

Põhja-Korea finantseerimisasutus, mis allub otseselt „39. büroole” ja aitab hõlbustada Põhja-Korea relvade leviku rahastamise projektide elluviimist.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(teiste nimedega: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Aadress: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, P’yŏngyangTelefon: 850 2 18111 ext. 8204/8208Telefon: 850 2 381 8208/4188Faks: 850 2 381 4431/4432

Äriühing, mis allub „39. büroole” ja mille abi kasutatakse „39. büroo” nimel tehtavate välistehingute hõlbustamiseks.

„39. büroo” direktor Kim Tong-un on kantud nõukogu määruse (EÜ) nr 329/2007 V lisas sisalduvasse loetellu.

▼M16 —————

▼M15

7.

Korea National Insurance Company (KNIC) GmbH

(teise nimega Korea Foreign Insurance Company)

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

KNIC Gmbh on KNICi peakorterile Pyongyangis (aadress: Haebangsan-dong, Keskpiirkond, Pyongyang, KRDV), valitsusele kuuluvale üksusele alluv tütarettevõtja, mis genereerib märkimisväärset valuutatulu, mida kasutatakse Põhja-Korea režiimi toetamiseks. Need vahendid võivad aidata kaasa KRDV tuuma-, ballistiliste rakettide või muude massihävitusrelvade programmidele.

Peale selle on KNICi peakorter Pyongyangis seotud loetellu kantud Korea Tööpartei 39. bürooga.

▼M12
Va LISA

ARTIKLI 6 LÕIKES 2a OSUTATUD ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

▼M4
VI LISA

ARTIKLIS 11A OSUTATUD KREDIIDI- JA FINANTSEERIMISASUTUSTE, FILIAALIDE JA TÜTARETTEVÕTJATE LOETELU

▼M9
VII LISAArtiklis 4a osutatud loetelu kullast, väärismetallidest ja teemantidest

HS-kood

Kirjeldus

7102

Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe või kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks( 1 ) ELT L 322, 22.11.2006, lk 32.

( 2 ) EÜT L 159, 30.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 394/2006 (ELT L 74, 13.3.2006, lk 1).

( 3 ) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 129/2007 (ELT L 56, 23.2.2007, lk 1).

( 4 ) ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

( 5 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

( 6 ) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

( 7 ) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

( 8 ) Nõukogu 5. mai 2009. aasta määrus, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (ELT L 134, 29.5.2009, lk 1).