2007R0141 — ET — 19.11.2014 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 141/2007,

14. veebruar 2007,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 kohast tunnustamise nõuet söödakäitlemisettevõtete suhtes, mis toodavad või turustavad kategooria “koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 043, 15.2.2007, p.9)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1157/2014, 29. oktoober 2014,

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 141/2007,

14. veebruar 2007,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 kohast tunnustamise nõuet söödakäitlemisettevõtete suhtes, mis toodavad või turustavad kategooria “koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded, ( 1 ) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 183/2005 nähakse ette teatavate söödakäitlemisettevõtete tunnustamine. Määruses (EÜ) nr 183/2005 sätestatud tunnustamissüsteemi peamine eesmärk on panna need ettevõtted, mis toodavad ja/või turustavad tundlikeks peetavaid tooteid, täitma nimetatud määruses sätestatud asjakohaseid hügieeninõudeid. Nimetatud määrusega nähakse ette võimalus laiendada tunnustamise nõude kohaldamisala.

(2)

Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid on üheks söödalisandite kategooriaks, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 (loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta) ( 2 ) artikli 6 lõike 1 punktis e. Nimetatud söödalisandite kategooriat loetakse võrdselt tundlikuks kategooriatega, mille kohta on sätestatud tunnustamise nõue määruses (EÜ) nr 183/2005.

(3)

Seega peaksid kategooria “koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid tootvate ja/või turustavate ettevõtete kohta kehtima samad tunnustamise nõuded.

(4)

Tuleks kehtestada üleminekumeetmed kategooria “koktsidiostaatikumid histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid tootvate ja/või turustavate ettevõtete suhtes, kellelt ei ole siseriiklike õigusaktide alusel nõutud tunnustuse saamist. Nõukogu direktiivi 95/69/EÜ ( 3 ) kohaselt tunnustatud ettevõtted on hõlmatud määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 18 lõikega 1.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Söödakäitlejad tagavad, et nende ettevõtted, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 183/2005 kohaldamisalasse, on pädeva asutuse poolt tunnustatud, kui need ettevõtted toodavad ja/või turustavad kategooria “koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid. Tunnustamine toimub kooskõlas määrusega (EÜ) nr 183/2005.

Artikkel 2

Kategooria “koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid tootvad ja/või turustavad ettevõtted, kellelt ei ole käesoleva määruse jõustumise kuupäeval siseriiklike õigusaktide alusel nõutud tunnustuse saamist nimetatud söödalisandite kategooria suhtes, võivad jätkata oma tegevust seni, kuni tehakse otsus nende tunnustamise taotluse kohta, tingimusel et nad esitavad nimetatud taotluse oma asukohajärgsele pädevale asutusele hiljemalt 7. juuniks 2007.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 7. aprillist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.

( 2 ) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

( 3 ) EÜT L 332, 30.12.1995, lk 15. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 183/2005.