2007L0072 — ET — 03.01.2008 — 000.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI DIREKTIIV 2007/72/EÜ,

13. detsember 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ seoses liigi Galega orientalis Lam. lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 329, 14.12.2007, p.37)


Parandatud:

►C1

Parandus, EÜT L 338, 17.12.2008, lk 79  (07/72)
▼B

KOMISJONI DIREKTIIV 2007/72/EÜ,

13. detsember 2007,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ seoses liigi Galega orientalis Lam. lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Galega orientalis Lam. on teatavates liikmesriikides palju kasvatatav söödakultuur, millel on oluline roll põllumajandusloomade sööda kvaliteedi parandamisel.

(2)

Direktiivi 66/401/EMÜ kohased ühtsed seemnete sertifitseerimise eeskirjad praegu kõnealust liiki ei hõlma ning seega ei kehti nende seemnete suhtes ka kaupade vaba liikumise põhimõte.

(3)

Kuna liik Galega orientalis Lam. vastab kõigile asjakohastele sertifitseerimise tingimustele, tuleks see lisada direktiivis 66/401/EMÜ esitatud loetellu.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõike 1 A osa punkti b lisatakse pealkirja „Leguminosae” ja rea „Hedysarum coronarium L. Kroon-magusristik” vahele järgmine kanne:

Galega orientalis Lam. ida-kitsehernes”.

2. Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse „Festuca rubra L. x Festulolium” ja „Lolium multiflorum Lam.” vahele järgmine kanne:

Galega orientalis Lam. ida-kitsehernes”.

3. II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisas sätestatule.

Artikkel 2

Direktiivi ülevõtmine

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembril 2008. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

1) Direktiivi 66/401/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt:

a) I jao „SERTIFITSEERITUD SEEME” punktis 2.A esitatud tabelisse lisatakse pealkirja „LEGUMINOSAE” ja rea „Hedysarum coronarium” vahele järgmine rida:Liik

Idanevus

Analüütiline puhtus

Muude taimeliikide seemnete maksimumsisaldus III lisa veerus 4 täpsustatud massiga proovis

(veeru kohta kokku)

Tingimused muu värvusega lupiini ja kibeda lupiini seemnete sisalduse kohta

Minimaalne idanevus

(puhaste seemnete protsent)

Maksimaalne kõvade seemnete hulk

(puhaste seemnete protsent)

Minimaalne analüütiline puhtus

(massiprotsent)

Muude taimeliikide seemnete maksimumsisaldus

(massiprotsent)

Kokku

Üksikliigid

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp., v.a Rumex acetosella ja Rumex maritimus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Galega orientalis Lam.

60

40

97

2,0

1,5

 
 

0,3

0

0

0

0 (l) (m)

►C1  10 (n) ◄

 

b) II jao „ELIITSEEME” punktis 2.A esitatud tabelisse lisatakse pealkirja „LEGUMINOSAE” ja rea „Hedysarum coronarium” vahele järgmine rida:Liik

Muude taimeliikide seemnete maksimumsisaldus

Muud standardid või tingimused

Kokku

(massiprotsent)

Sisaldus III lisa veerus 4 täpsustatud massiga proovis

(veeru kohta kokku)

Üksikliigid

Rumex spp., v.a Rumex acetosella ja Rumex maritimus

Agropyron repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Galega orientalis Lam.

0,3

20

2

 
 

►C1  0 (e) ◄

(j)”

2. III lisas esitatud tabelisse lisatakse pealkirja „LEGUMINOSAE” ja rea „Hedysarum coronarium” vahele järgmine rida:Liik

Partii maksimaalne mass

(tonnides)

Näidise minimaalne mass

(grammides)

II lisa I jao punkti 2 A veergudes 12–14 ja II lisa II jao punkti 2 A veergudes 3–7 osutatud seemnete arvu kindlaksmääramiseks võetava proovi mass

(grammides)

1

2

3

4

Galega orientalis Lam.

10

250

200”( 1 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.1.2005, lk 18).