2007D0589 — ET — 01.01.2013 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

18. juuli 2007,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3416 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/589/EÜ)

(EÜT L 229, 31.8.2007, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni määrus (EL) nr 601/2012, 21. juuni 2012,

L 181

30

12.7.2012