02006R1082 — ET — 22.06.2014 — 001.004


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1082/2006,

5. juuli 2006,

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta

(ELT L 210 31.7.2006, lk 19)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1302/2013, 17. detsember 2013,

  L 347

303

20.12.2013


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 330, 3.12.2016, lk  5 (1302/2013)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1082/2006,

5. juuli 2006,

Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohtaArtikkel 1

ETKRi olemus

▼M1

1.  
Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse („ETKR”) võib asutada liidu territooriumil käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.
2.  
ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada eelkõige artikli 3 lõikes 1 nimetatud liikmete vahelist territoriaalset koostööd, sealhulgas üht või mitut liiki piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist koostööd, mille eesmärk on tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust.

▼B

3.  
ETKR on juriidiline isik.
4.  
ETKRil on igas liikmesriigis kõige laialdasem õigus- ja teovõime, mis antakse juriidilistele isikutele vastava liikmesriigi õiguse alusel; eelkõige võib rühmitus omandada ja käsutada vallas- ja kinnisvara, olla tööandjaks ning olla kohtumenetluse osaline.

▼M1

5.  
ETKRi registrijärgne asukoht peab olema liikmesriigis, mille õiguse alusel on asutatud vähemalt üks liikmetest.

▼B

Artikkel 2

Kohaldatav õigus

▼M1

1.  

ETKRi organite meetmeid reguleeritakse järgmiste õigusaktidega:

a) 

käesolev määrus;

b) 

artiklis 8 osutatud kokkulepe, kui see on käesoleva määruse alusel sõnaselgelt lubatud, ning

c) 

käesoleva määruse sätetega hõlmamata või osaliselt hõlmatud juhtudel selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Kui liidu või rahvusvahelise eraõiguse kohaselt on vaja kindlaks määrata kohaldatav õigus, käsitatakse ETKRi selle liikmesriigi üksusena, kus on tema registrijärgne asukoht.

▼M1

1a.  
ETKRi liidusisesele tegevusele artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud ülesannete täitmisel kohaldatakse liidu õigust ning artiklis 8 osutatud kokkuleppes määratud liikmesriigi õigust.

ETKRi tegevus, mida kaasrahastatakse liidu eelarvest, peab vastama kohaldatavates liidu õiguses ja selle kohaldamist käsitlevates riigisisestes õigusaktides sätestatud nõuetele.

▼B

2.  
Kui liikmesriik koosneb mitmest territoriaalüksusest, kusjuures igaüks neist kohaldab oma õigusnorme, loetakse lõike 1 punkti c kohase kohaldatava õiguse hulka selliste territoriaalüksuste õigusnormid, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi põhiseaduse järgset ülesehitust.

Artikkel 3

ETKRi koosseis

▼M1

1.  

ETKRi liikmeks võivad saada järgmised üksused:

a) 

liikmesriigid või riiklikud ametiasutused;

b) 

piirkondlikud ametiasutused;

c) 

kohalikud ametiasutused;

d) 

riigi osalusega äriühingud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/17/EÜ ( 1 ) artikli 2 lõike 1 punkti b tähenduses või avalik-õiguslikud isikud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/18/EÜ ( 2 ) artikli 1 lõike 9 teise lõigu tähenduses;

e) 

äriühingud, kellele on usaldatud üldhuvi teenuste osutamine vastavalt kohaldatavale liidu või liikmesriigi õigusele;

▼C1

f) 

kolmandate riikide riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametisutused või asutused või äriühingud, mis on samaväärsed punktides d ja e nimetatutega, vastavalt artiklis 3a sätestatud tingimustele;

▼B

Ühendused, kuhu kuuluvad ühte või mitmesse nimetatud kategooriasse kuuluvad asutused, võivad samuti liikmed olla.

▼M1

2.  
ETKR moodustatakse vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, v.a artikli 3a lõigetes 2 ja 5 sätestatud juhtudel.

▼M1

Artikkel 3a

Kolmandatest riikidest või ülemeremaadest või -territooriumidelt (ÜMT) pärit liikmete liitumine

1.  
Kooskõlas artikli 4 lõikega 3a võib ETKR koosneda vähemalt kahe liikmesriigi ja vähemalt ühe nimetatud liikmesriigiga (sealhulgas nende äärepoolseimate piirkondadega) piirneva ühe või mitme kolmanda liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, kui kõnealused liikmesriigid ja kolmandad riigid teevad ühiselt territoriaalset koostööd ja viivad ellu liidu toetust saanud programme.

Käesoleva määruse tähenduses loetakse, et kolmas riik või ÜMT piirneb liikmesriigi, sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega, kui see kolmas riik või ÜMT jagab liikmesriigiga maismaapiiri või kui nii kolmas riik ja ÜMT kui ka liikmesriik on rahastamiskõlblikud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgiga hõlmatud ühise piiriülese või riikideülese merealade programmi raames või mõne muu piiriülese, mereülese või merealade koostööprogrammi raames, kaasa arvatud siis, kui neid riike eraldavad rahvusvahelised veed.

2.  
ETKR võib koosneda ainult ühe liikmesriigi ja selle liikmesriigiga (sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega) piirneva ühe või mitme kolmanda liikmesriigi territooriumil asuvatest liikmetest, kui kõnealuse liikmesriigi arvates ETKRi selline koosseis vastab asjaomaste kolmandate riikidega piiriülese või riikideülese koostöö või kahepoolsete suhete raames tehtava territoriaalse koostöö valdkonnale.
3.  
Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel loetakse liikmesriigiga, sealhulgas selle äärepoolseimate piirkondadega piirnevateks kolmandateks riikideks ka need riigid, kellel on asjaomase riigiga ühine merepiir.
4.  
Kooskõlas artikliga 4a ja vastavalt selle artikli lõikes 1 sätestatud tingimustele võib ETKR koosneda ka vähemalt kahe liikmesriigi, kaasa arvatud nende äärepoolseimate piirkondade, ja ühe või mitmest ÜMT territooriumil asuvast liikmest, koos ühe või mitme kolmanda riigi territooriumil asuvate liikmetega või ilma nendeta.
5.  
Kooskõlas artikliga 4a ja vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele võib ETKR koosneda ka üheainsa liikmesriigi, kaasa arvatud selle äärepoolseimate piirkondade, ja ühe või mitme ÜMT territooriumil asuvatest liikmetest, koos ühe või mitme kolmanda riigi territooriumil asuvate liikmetega või ilma nendeta.
6.  
ETKRi ei moodustata üksnes liikmesriigist ja ühest või mitmest selle liikmesriigiga seotud ÜMTst pärit liikmete vahel.

▼B

Artikkel 4

ETKRi asutamine

1.  
ETKRi asutamine otsustatakse tema kavandatavate liikmete algatusel.
2.  

Iga kavandatav liige peab:

a) 

teatama liikmesriigile, kelle õigusnormide kohaselt ta on asutatud, oma kavatsusest ETKRis osaleda, ja

b) 

saatma nimetatud liikmesriigile koopia artiklites 8 ja 9 osutatud kokkuleppe ja põhikirja kavandist.

▼M1

3.  

Pärast seda, kui tulevane liige on esitanud liikmesriigile lõike 2 kohase teate, kiidab teate saanud liikmesriik, võttes arvesse riigi põhiseadusejärgset ülesehitust, tulevase liikme osalemise ETKRis ja kokkuleppe heaks, välja arvatud juhul, kui liikmesriik leiab, et

a) 

selline osalemine või kokkulepe ei ole kooskõlas ühegi järgmise punktiga:

i) 

käesoleva määrusega;

ii) 

muude ETKRi meetmeid ja tegevust käsitlevate liidu õigusaktidega;

iii) 

tulevase liikme volituste ja pädevusega seotud liikmesriigi õigusaktidega;

b) 

selline osalemine ei ole nimetatud liikmesriigi avaliku huvi või avaliku korra seisukohast põhjendatud või

c) 

põhikiri ei ole kokkuleppega kooskõlas.

Kui heakskiitu ei anta, esitab liikmesriik põhjenduse, miks ta hoidub heakskiidu andmisest, ja teeb vajaduse korral ettepaneku vajalike muudatuste tegemiseks kokkuleppesse.

Liikmesriik teeb heakskiitmise otsuse kuue kuu jooksul alates teate kättesaamisest kooskõlas lõikega 2. Kui teate saanud liikmesriik ei esita vastuväiteid selle aja jooksul, loetakse tulevase liikme osalemine ja kokkulepe heakskiidetuks. Enne kui ETKRi saab asutada, peab liikmesriik, kus on ETKRi kavandatav registrijärgne asukoht, siiski kokkuleppe ametlikult heaks kiitma.

Kui liikmesriik esitab taotluse lisateabe saamiseks tulevasele liikmele, peatub kolmandas lõigus osutatud tähtaeg. Peatumine algab järgmisel päeval pärast liikmesriigi märkuste tulevasele liikmele saatmise kuupäeva ning kestab seni, kuni tulevane liige on neile märkustele vastanud.

Kolmandas lõigus osutatud tähtaeg ei peatu aga juhul, kui tulevane liige on vastanud liikmesriigi tähelepanekutele kümne tööpäeva jooksul pärast peatumise algust.

Tulevase liikme ETKRis osalemise üle otsustades võib liikmesriik kohaldada siseriiklikke eeskirju.

▼M1

3a.  

Kui ETKRi tulevased liikmed on pärit ühest või enamast kolmandast riigist, veendub liikmesriik, kelle territooriumil on ETKRi kavandatav registrijärgne asukoht, teiste asjaomaste liikmesriikidega konsulteerides selles, et artiklis 3a sätestatud nõuded on täidetud ning et iga kolmas riik on tulevase liikme osalemise heaks kiitnud:

a) 

tingimustele ja korrale, mis on samaväärsed käesolevas määruses sätestatuga, või

b) 

kokkuleppele, mille on sõlminud vähemalt üks liikmesriik, kelle õiguse alusel tulevane liige on asutatud, ja selline kolmas riik.

▼B

4.  
Liikmesriigid määravad pädevad asutused, kellele esitatakse lõikes 2 sätestatud teatised ja dokumendid.

▼M1

5.  
Liikmed lepivad kokku artiklis 8 osutatud kokkuleppe osas, tagades kooskõla liikmesriikidepoolse heakskiitmisega vastavalt käesoleva artikli lõikele 3.
6.  
ETKR teavitab liikmesriike, kelle õiguse alusel ETKRi liikmed on asutatud, kokkuleppe ja põhikirja mis tahes muudatustest. Need liikmesriigid kiidavad käesolevas artiklis sätestatud korras heaks kõik kokkuleppe muudatused, välja arvatud üksnes lõike 6a punktis a osutatud uue liikme liitumise korral.

▼M1

6a.  

Uute liikmete liitumise korral olemasoleva ETKRiga kohaldatakse järgmisi sätteid:

a) 

kui olemasoleva ETKRiga liitub uus liige liikmesriigist, kes on kokkuleppe juba heaks kiitnud, peab sellise liitumise heaks kiitma üksnes liikmesriik, kelle õiguse alusel uus liige on asutatud, vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale, ja sellest tuleb teatada liikmesriigile, kus on ETKRi registrijärgne asukoht;

b) 

kui liitub uus liige liikmesriigist, kes ei ole kokkulepet veel heaks kiitnud, kohaldatakse lõikes 6 sätestatud korda;

c) 

kui olemasoleva ETKRiga liitub uus liige kolmandast riigist, analüüsib seda liitumist lõikes 3a sätestatud korra kohaselt liikmesriik, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Artikkel 4a

ÜMTdest pärit liikmete osalemine

Kui ETKRi tulevane liige pärineb ÜMTst, veendub liikmesriik, kes on selle ÜMTga seotud, et artikli 3a nõuded on täidetud, ning arvestades oma suhet asjaomase ÜMTga, kas:

a) 

kiidab tulevase liikme osalemise heaks vastavalt artikli 4 lõikele 3 või

b) 

esitab ETKRi kavandatava registrijärgse asukoha liikmesriigile kirjaliku kinnituse selle kohta, et ÜMT pädevad asutused on tulevase liikme osalemise heaks kiitnud tingimuste ja menetluse kohaselt, mis on samaväärsed käesolevas määruses sätestatud tingimuste ja menetlusega.

▼M1

Artikkel 5

Juriidiliseks isikuks saamine ja avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

1.  
Kokkulepe, põhikiri ja nende kõik hilisemad muudatused registreeritakse ja/või avaldatakse liikmesriigis, kus on asjaomase ETKRi registrijärgne asukoht, kooskõlas selle liikmesriigi kohaldatava õigusega. ETKR omandab juriidilise isiku õigused ja kohustused kuupäeval, mil kokkulepe või põhikiri registreeritakse või avaldatakse, olenevalt sellest, kumb on varasem. Liikmed teatavad asjaomastele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele kokkuleppe ja põhikirja registreerimisest või avaldamisest.
2.  
ETKR tagab, et kümne tööpäeva jooksul alates kokkuleppe ja põhikirja registreerimisest või avaldamisest saadetakse Regioonide Komiteele käesoleva määruse lisas sätestatud näidisvormi kohane taotlus. Regioonide Komitee edastab nimetatud taotluse Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele, et Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldataks ETKRi asutamise kohta teatis, milles esitatakse käesoleva määruse lisas sätestatud üksikasjad.

▼B

Artikkel 6

Riiklike vahendite haldamise kontrollimine

1.  
Riiklike vahendite ETKRi-poolse haldamise kontrollimist korraldavad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus asub ETKRi registreeritud asukoht. Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, nimetab selle ülesande täitmiseks pädeva asutuse enne ETKRis osalemise heakskiitmist vastavalt artiklile 4.
2.  
Kui seda nõutakse teiste asjaomaste liikmesriikide õigusaktidega, teevad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus on ETKRi registreeritud asukoht, vajalikud korraldused, et teiste asjaomaste liikmesriikide asjakohased pädevad asutused saaks oma territooriumil kontrollida ETKRi neid tegevusi, mis on nende territooriumil läbi viidud, ning vahetada kogu asjakohast teavet.
3.  
Kõigi kontrollide läbiviimisel järgitakse rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.

▼M1

4.  
Olenemata käesoleva artikli lõigetest 1, 2 ja 3, kohaldatakse liidu rahaliste vahendite kontrollimist käsitlevaid õigusakte juhul, kui ETKRi artikli 7 lõikes 3 osutatud ülesanded hõlmavad tegevusi, mida liit kaasrahastab.

▼B

5.  
Liikmesriik, kus asub ETKRi registreeritud asukoht, teatab teistele asjaomastele liikmesriikidele kõigist kontrollide käigus ette tulnud probleemidest.

Artikkel 7

Ülesanded

1.  
ETKR täidab talle liikmete poolt käesoleva määruse kohaselt pandud ülesandeid. ETKRi ülesanded määratakse kindlaks tema liikmete vahel sõlmitud kokkuleppega kooskõlas artiklitega 4 ja 8.

▼M1

2.  
ETKR tegutseb talle pandud ülesannete nimelt territoriaalse koostöö hõlbustamise ja edendamise raames, et tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, kõrvaldades siseturu tõkked. Iga ülesande määravad kindlaks ETKRi liikmed nii, et need kuuluvad iga liikme pädevusse, välja arvatud juhul, kui liikmesriik või kolmas riik nõustub oma siseriikliku õiguse alusel asutatud liikme osalemisega, kuigi see liige ei ole pädev täitma kõiki kokkuleppes nimetatud ülesandeid.
3.  
ETKR võib ellu viia ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö konkreetseid meetmeid, mis vastavad artikli 1 lõikes 2 osutatud eesmärgile, olenemata sellest, kas liit neid rahaliselt toetab või mitte.

ETKRi ülesanded on eeskätt seotud selliste koostööprogrammide või nende osade või projektide rakendamisega, mida liit toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja/või Ühtekuuluvusfondi kaudu.

Liikmesriigid võivad piirata ETKRi selliseid ülesandeid, mida liit rahaliselt ei toeta. Ilma et see piiraks artikli 13 kohaldamist, ei või liikmesriigid siiski välja jätta ülesandeid, mis on seotud investeerimisprioriteetidega, millele osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (EL) nr 1299/2013 ( 3 ) artiklis 7.

▼B

4.  
Liikmete poolt ETKRile pandud ülesanded ei ole seotud avaliku õigusega antud volituste ning selliste kohustuste täitmisega, mille eesmärgiks on kaitsta riigi või muude avaliku võimu asutuste üldiseid huve, näiteks politseitöö ja seadusloomega seotud volitused, justiitsküsimused ja välispoliitika.

▼M1

Artikli 10 lõike 1 punktis a osutatud ETKRi kogu võib vastavalt kohaldatavale liidu ja liikmesriigi õigusele siiski kindlaks määrata ETKRi hallatava infrastruktuuriüksuse kasutuse tingimused või tingimused, mille kohaselt osutatakse üldhuvi teenust, sealhulgas kasutajate makstavad tasud.

▼B

5.  
ETKRi liikmed võivad otsustada ühehäälselt anda ühele oma liikmele volitused ETKRi ülesannete täitmiseks.

Artikkel 8

Kokkulepe

1.  
ETKRi suhtes kohaldatakse kooskõlas artikliga 4 liikmete poolt ühehäälselt sõlmitud kokkulepet.

▼M1

2.  

Kokkuleppes täpsustatakse järgmist:

a) 

ETKRi nimi ja registrijärgne asukoht;

b) 

territoorium, mille ulatuses ETKR võib oma ülesandeid täita;

c) 

ETKRi eesmärk ja ülesanded;

d) 

ETKRi kestus ja lõpetamise tingimused;

e) 

ETKRi liikmete nimekiri;

f) 

ETKRi organite nimekiri ja nende vastav pädevus;

g) 

kokkuleppe tõlgendamisel ja täitmisel kohaldatav liidu ja selle liikmesriigi õigus, kus on ETKRi registrijärgne asukoht;

h) 

kohaldatav liidu õigus ja selle liikmesriigi õigus, kus tegutsevad ETKRi organid;

i) 

vajaduse korral kolmandatest riikidest või ÜMTdest pärit liikmete osalemise kord, sealhulgas kohaldatav õigus juhul, kui ETKR täidab ülesandeid kolmandates riikides või ÜMTdes;

j) 

kokkuleppes määratud ülesannete raames toimuva ETKRi tegevusega otseselt seotud kohaldatav liidu ja liikmesriigi õigus;

k) 

ETKRi töötajate suhtes kohaldatavad eeskirjad ning personalihalduse eeskirjade ja töölevõtmise menetluse põhimõtted;

l) 

ETKRi ja selle liikmete vastutust käsitlev kord vastavalt artiklile 12;

m) 

vastastikuse tunnustamise kord, sealhulgas avalike fondide haldamise finantskontrollide tunnustamise kord, ning

n) 

põhikirja vastuvõtmise ning kokkuleppe muutmise kord, mis vastab artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.

3.  
Lõike 2 punktis b nimetatud teave ei ole vajalik, kui ETKRi ülesanded seisnevad üksnes koostööprogrammi või selle osa juhtimises vastavalt määrusele (EL) nr 1299/2013 või kui ETKR on seotud piirkondadevahelise koostöö või võrgustikega.

Artikkel 9

Põhikiri

1.  
ETKRi põhikirja võtavad rühmituse liikmed kokkuleppe alusel ja selle kohaselt vastu ühehäälselt.
2.  

ETKRi põhikiri sätestab vähemalt järgmist:

a) 

ETKRi organite toimimist käsitlevad sätted ja organite pädevused ning liikmete esindajate arv erinevates organites;

b) 

ETKRi otsuste tegemise kord;

c) 

töökeel või -keeled;

d) 

töökord;

e) 

personalijuhtimise ja töölevõtmise menetlused;

f) 

liikmete rahalise osalusega seotud kord;

g) 

ETKRi liikmete suhtes kohaldatavad eelarve- ja raamatupidamiseeskirjad;

h) 

ETKRi raamatupidamist auditeeriva sõltumatu välisaudiitori määramine ning

i) 

põhikirja muutmise kord, mis vastab artiklites 4 ja 5 sätestatud kohustustele.

▼B

Artikkel 10

ETKRi organisatsioon

1.  

ETKRil on vähemalt järgmised organid:

a) 

rühmituse liikmete esindajatest koosnev kogu;

b) 

juhataja, kes esindab ETKRi ja tegutseb ETKRi nimel.

2.  
Põhikirjaga võib ette näha täiendavaid selgelt määratletud volitustega organeid.
3.  
ETKR vastutab oma organite tegutsemise eest kolmandate isikute ees, isegi kui selline tegutsemine ei kuulu ETKRi ülesannete hulka.

Artikkel 11

Eelarve

1.  
ETKR koostab iga-aastase eelarve, mille võtab vastu kogu ning mis sisaldab eelkõige jooksvaid kulusid ja vajadusel tegevuskulusid.

▼M1

2.  
Raamatupidamisaruanne, sealhulgas vajaduse korral sellele lisatava iga-aastane aruanne koostatakse ning nimetatud aruanded auditeeritakse ja avaldatakse vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

▼B

Artikkel 12

Likvideerimine, maksejõuetus, maksete peatamine ja vastutus

1.  
Likvideerimise, maksejõuetuse, maksete peatamise ja samalaadsete menetluste puhul kohaldatakse ETKRi suhtes selle liikmesriigi õigusnorme, kus asub selle registreeritud asukoht, kui lõigetes 2 ja 3 ei sätestata teisiti.

▼M1

ETKR vastutab kõikide oma võlgade eest.

▼M1

2.  
Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, vastutavad liikmed juhul, kui ETKRi varadest ei piisa tema kohustuste täitmiseks, ETKRi mis tahes võlgade eest, kusjuures iga liikme osalus selles määratakse kindlaks proportsionaalselt tema rahalise osalusega. Rahalise osaluse maksmise kord määratakse kindlaks põhikirjas.

ETKRi liikmed võivad põhikirjas võtta kohustuse, et pärast oma liikmesuse lõppemist asjaomases ETKRis vastutavad nad nende kohustuste eest, mis tulenevad ETKRi tegevusest nende liikmesuse ajal.

2a.  
Kui kas või ühe, liikmesriigist pärit ETKRi liikme vastutus on piiratud tulenevalt siseriiklikust õigusest, mille alusel ta asutati, siis võivad ka teised liikmed kokkuleppes oma vastutust piirata, kui seda võimaldavad käesolevat määrust rakendavad siseriikliku õiguse aktid.

Sellise ETKRi nimes, mille liikmetel on piiratud vastutus, sisaldub sõna „piiratud”.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on piiratud vastutus, on kokkuleppe, põhikirja ja aruannete avalikustamise nõuded vähemalt võrdväärsed sellega, mida nõutakse teiste piiratud vastutusega juriidiliste isikute puhul vastavalt selle liikmesriigi õigusnormidele, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

Sellise ETKRi puhul, mille liikmetel on piiratud vastutus, võib iga asjaomane liikmesriik nõuda, et ETKR sõlmib asjakohase kindlustuslepingu või kohustada teda hankima liikmesriigis asutatud panga või muu finantseerimisasutuse garantii või nõuda, et tal oleks avalik-õigusliku üksuse või liikmesriigi loodud süsteemi alusel antav garantii, mis katab ETKRi tegevusega seotud riskid.

▼B

3.  
Ilma et see piiraks liikmesriikide rahalist vastutust seoses ETKRile mis tahes rahastamisega struktuuri- ja ühtekuuluvusvahenditest, ei teki käesolevast määrusest liikmesriikidele mingit rahalist kohustust seoses ETKRiga, mille liikmed nad ei ole.

Artikkel 13

Avalik huvi

Kui ETKRi mis tahes tegevus on vastuolus liikmesriigi poliitikat, avalikku julgeolekut, rahvatervist või kõlblust käsitlevate sätetega või on vastuolus liikmesriigi avaliku huviga, võib nimetatud liikmesriigi pädev asutus keelata sellise tegevuse oma territooriumil või nõuda, et tema õiguse alusel moodustatud liikmed ETKRist välja astuksid, kui ETKR ei lõpeta kõnealust tegevust.

Selline keelamine ei kujuta endast ETKRi liikmete vahelise territoriaalse koostöö meelevaldset või varjatud piiramist. Nimetatud pädeva asutuse otsuse läbivaatamine kohtu poolt peab olema võimalik.

Artikkel 14

Lõpetamine

1.  
Olenemata kokkuleppes sisalduvatest lõpetamist käsitlevatest sätetest, annab selle liikmesriigi pädev kohus või pädeva asutus, kus on ETKRi registreeritud asukoht, mis tahes seaduslikku huvi omava pädeva asutuse taotlusel korralduse ETKRi lõpetamiseks, kui ta leiab, et ETKR ei täida enam artikli 1 lõikes 2 või artiklis 7 sätestatud tingimusi, eelkõige juhul, kui ETKRi tegevus jääb väljapoole artiklis 7 ette nähtud ülesandeid. Pädev kohus või pädev asutus teatab kõikidele liikmesriikidele, kelle seaduste alusel on ETKRi liikmed moodustatud, kõigist ETKRi lõpetamise avaldustest.
2.  
Pädev kohus või pädev asutus võib anda ETKRile aega olukorra parandamiseks. Kui ETKR seda ettenähtud aja jooksul ei tee, annab kohus või pädev asutus korralduse ETKR lõpetada.

Artikkel 15

Jurisdiktsioon

1.  
Kolmandatel isikutel, kes leiavad, et ETKRi tegevuse või tegevusetusega on rikutud nende õigusi, on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtu poole.

▼M1

2.  
Kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti, kohaldatakse ETKRiga seotud vaidluste suhtes kohtualluvust käsitlevaid liidu õigusakte. Liidu õiguses sätestamata juhtudel on vaidluste lahendamisel pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud, kus on ETKRi registrijärgne asukoht.

▼B

Artikli 4 lõigetest 3 või 6 ning artiklist 13 tulenevate vaidluste lahendamisel on pädevateks kohtuteks selle liikmesriigi kohtud, kelle otsust vaidlustatakse.

3.  

Käesolevas määruses sätestatu ei võta kodanikelt võimalust kasutada oma põhiseadusest tulenevat õigust esitada kaebus ETKRi liikmeks olevate avaliku võimu organite peale seoses järgmisega:

a) 

ETKRi tegevust käsitlevad haldusotsused;

b) 

juurdepääs teenustele emakeeles ning

c) 

juurdepääs teabele.

Sellistel juhtudel on pädevad selle liikmesriigi kohtud, kelle põhiseadusest kaebuse esitamise õigus tuleneb.

Artikkel 16

Lõppsätted

▼M1

1.  
Liikmesriigid võtavad käesoleva määruse tõhusa kohaldamise tagamiseks vastu asjakohased õigusaktid, sealhulgas määravad kooskõlas oma õigus- ja halduskorraga kindlaks heakskiitmise menetluse eest vastutavad pädevad asutused.

Kui seda nõutakse liikmesriigi õiguse kohaselt, võib liikmesriik koostada põhjaliku loetelu tema õiguse alusel artikli 3 lõike 1 tähenduses asutatud ETKRi liikmete juba olemasolevatest ülesannetest seoses territoriaalse koostööga kõnealuses liikmesriigis.

Liikmesriik teatab komisjonile käesoleva artikli kohaselt vastu võetud sätted ning nende muudatused. Komisjon edastab kõnealused sätted seejärel teistele liikmesriikidele ja Regioonide Komiteele.

▼M1

1a.  
Niivõrd, kuivõrd lõikes 1 viidatud sätted puudutavad liikmesriiki, kes on seotud mõne ÜMTga, ja võttes arvesse liikmesriigi sidemeid selle ÜMTga, tagavad need sätted ühtlasi käesoleva määruse tegeliku kohaldamise selle ÜMT suhtes, kes piirneb teiste liikmesriikide või nende äärepoolseimate piirkondadega.

▼B

2.  
Liikmesriigid võivad ette näha tasud seoses kokkuleppe ja põhikirja registreerimisega; ent nimetatud tasud ei või olla suuremad registreerimisega seotud halduskuludest.

▼M1

Artikkel 17

Aruanne

Komisjon edastab 2018. aasta 1. augustiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Regioonide Komiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, hinnates näitajate alusel selle tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, Euroopa lisaväärtust ja lihtsustamisvõimalusi.

Komisjonile antakse volitused võtta kooskõlas artikliga 17a vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimeses lõigus osutatud näitajate loetelu.

▼M1

Artikkel 17a

Delegeerimine

1.  
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  
Artikli 17 teises lõigus osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 21 detsembri 2013
3.  
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 17 teises lõigus osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
5.  
Artikli 17 teise lõigu alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

▼B

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2007, välja arvatud artikkel 16, mida kohaldatakse alates 1. augustist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼C1
LISA

Artikli 5 lõike 2 kohaselt esitatava teabe näidisvorm

EUROOPA TERRITORIAALSE KOOSTÖÖ RÜHMITUSE (ETKR) ASUTAMINE

Sellise ETKRi nimes, mille liikmetel on piiratud vastutus, sisaldub sõna „piiratud” (artikli 12 lõige 2a)

Tärniga * märgitud väljad on kohustuslikud.

image

image