2005R1688 — ET — 19.12.2011 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1688/2005,

14. oktoober 2005,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 853/2004 salmonelloosiga seotud lisatagatiste osas, mis on ette nähtud teatavate Soome ja Rootsi saadetavate liha- ja munapartiide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 271, 15.10.2005, p.17)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1223/2011, 28. november 2011,

  L 314

12

29.11.2011
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1688/2005,

14. oktoober 2005,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 853/2004 salmonelloosiga seotud lisatagatiste osas, mis on ette nähtud teatavate Soome ja Rootsi saadetavate liha- ja munapartiide puhul

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, milles sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, ( 1 ) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Soome ja Rootsi ühinemisel Euroopa Liiduga anti neile seoses salmonelloosiga lisatagatised, mis hõlmavad kauplemist värske veise- ja sealiha, värske linnuliha ja toidumunadega ning mida on nõukogu direktiiviga 94/65/EÜ ( 2 ) laiendatud hakklihale. Kõnealused tagatised sätestati teatavates direktiivides, mida on muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti toiduaineid käsitlevate sätetega: nõukogu direktiivis 64/433/EMÜ ( 3 ) värske liha kohta, nõukogu direktiivis 71/118/EMÜ ( 4 ) värske kodulinnuliha kohta ja nõukogu direktiivis 92/118/EMÜ ( 5 ) munade kohta.

(2)

Direktiivid 64/433/EMÜ, 71/118/EMÜ ja 94/65/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2006 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/41/EÜ, millega muudetakse kehtetuks teatavad direktiivid, mis käsitlevad teatavate inimtoiduks ettenähtud loomse päritoluga toodete tootmise ja turuleviimise toiduhügieeni ning tervishoiunõudeid, ja muudetakse nõukogu direktiive 89/662/EMÜ ja 92/118/EMÜ ning nõukogu otsust 95/408/EÜ. ( 6 ) Direktiivi 92/118/EMÜ muudetakse direktiiviga 2004/41/EÜ.

(3)

Direktiivi 2004/41/EÜ artiklis 4 on sätestatud, et kuni vajalike sätete vastuvõtmiseni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 852/2004, ( 7 ) (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 ( 8 ) või nõukogu direktiivi 2002/99/EÜ ( 9 ) alusel jätkatakse direktiivide 71/118/EMÜ ja 94/65/EÜ alusel vastu võetud rakenduseeskirjade ning direktiivi 92/118/EMÜ II lisa alusel vastu võetud rakenduseeskirjade, välja arvatud otsuse nõukogu 94/371/EÜ ( 10 ) kohaldamist mutatis mutandis.

(4)

Toiduainete puhul seoses salmonelloosiga ettenähtud lisatagatiste suhtes hakatakse alates 1. jaanuarist 2006 kohaldama uusi eeskirju vastavalt määrusele (EÜ) nr 853/2004.

(5)

Seetõttu on vaja vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 uutele sätetele ajakohastada ja asjakohaselt täiendada rakenduseeskirju, mis on sätestatud komisjoni 8. mai 1995. aasta otsuses 95/168/EÜ, millega kehtestatakse kodulindude salmonelloosi osas lisatagatised Soome ja Rootsi saadetavate inimtoiduks mõeldud teatavat liiki munade puhul, ( 11 ) nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsuses 95/409/EÜ, milles sätestatakse teatava Soome ja Rootsi saadetava värske veise-, vasika- ja sealiha proovide alusel tehtava mikrobioloogilise uurimise eeskirjad, ( 12 ) nõukogu 22. juuni 1995. aasta otsuses 95/411/EÜ, milles sätestatakse Soome ja Rootsi saadetava värske linnuliha proovide alusel kodulindude salmonelloosi suhtes tehtava mikrobioloogilise uurimise eeskirjad, ( 13 ) ja komisjoni 24. juuni 2003. aasta otsuses 2003/470/EÜ Soome ja Rootsi saadetava liha mikrobioloogilise uurimise teatavate alternatiivsete meetodite lubamise kohta. ( 14 ) Lisaks on asjakohane koondada kõik sätted ühte komisjoni määrusesse ja tunnistada otsused 95/168/EÜ, 95/409/EÜ, 95/411/EÜ ja 2003/470/EÜ kehtetuks.

(6)

Tuleks vastu võtta rakendussätted uute lisatagatiste kohta, mis on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 853/2004 kodulinnulihast valmistatud hakkliha puhul.

(7)

Tuleks sätestada proovide mikrobioloogilise uurimise eeskirjad, nähes ette proovivõtumeetodi, võetavate proovide arvu ja proovide uurimisel kasutatava mikrobioloogilise meetodi.

(8)

Proovivõtumeetodeid käsitlevates eeskirjades on veise- ja sealiha puhul vaja eristada esiteks rümpasid ja poolrümpasid ning teiseks veerandeid, jaotustükke ja väiksemaid tükke, samuti on kodulinnuliha puhul vaja eristada esiteks rümpasid ning teiseks rümbaosi ja rupsi.

(9)

On asjakohane võtta standardmeetoditena arvesse rahvusvahelisi proovivõtumeetodeid ja proovide mikrobioloogiliste uuringute meetodeid, lubades ühtlasi kasutada teatavaid alternatiivseid meetodeid, mis on valideeritud ja sertifitseeritud samaväärset tagatist andvatena.

(10)

On vajalik ajakohastada või vajaduse korral kindlaks määrata selliste kaubadokumentide ja tõendite näidised, mis peavad partiidega kaasas olema ning mis teatavad või kinnitavad, et tagatised on täidetud.

(11)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 8 lõike 2 punktidele c ja d ei peaks lisatagatisi kohaldama partiide puhul, mille puhul rakendatakse programmi, mis on tunnistatud samaväärseks Soomes ja Rootsis rakendatavaga, või veise- ja sealiha ning munade partiide puhul, mis on ette nähtud eritöötlemiseks.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Proovide võtmine veiselihast

Proovide võtmine Soome ja Rootsi saadetavast veiselihast, mis hõlmab hakkliha, kuid mitte lihavalmistisi ja lihamassi, ning mille puhul on nõutav mikrobioloogiline uuring, toimub vastavalt I lisale.

Artikkel 2

Proovide võtmine sealihast

Proovide võtmine Soome ja Rootsi saadetavast sealihast, mis hõlmab hakkliha, kuid mitte lihavalmistisi ja lihamassi, ning mille puhul on nõutav mikrobioloogiline uuring, toimub vastavalt I lisale.

Artikkel 3

Proovide võtmine kodulinnulihast

Proovide võtmine Soome ja Rootsi saadetavast kodukana-, kalkuni-, pärlkana-, hane- ja pardilihast, mis hõlmab hakkliha, kuid mitte lihavalmistisi ja lihamassi, ning mille puhul on nõutav mikrobioloogiline uuring, toimub vastavalt II lisale.

▼M1

Artikkel 4

Proovide võtmine munade päritolukarjast

Proovide võtmine selliste munade päritolukarjast, mis on ette nähtud Soome ja Rootsi saatmiseks ja mille puhul on sooritatud mikrobioloogiline uuring vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 8 lõike 2 punktile b, toimub vastavalt:

a) määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa B osa punkt 1 tabelis sätestatud munakanade karjast proovide võtmise miinimumnõuetele;

b) määruse (EL) nr 517/2011 lisa punktis 2 sätestatud munakanade karjade seire nõuetele.

Artikkel 5

Proovide mikrobioloogilise uurimise meetodid

1.  Artiklite 1–4 kohaselt võetud proovide mikrobioloogilisel uurimisel salmonella suhtes kasutatakse järgmistes dokumentides kirjeldatud meetodeid:

a) artiklites 1–3 nimetatud liha liikidest võetud proovide puhul:

i) EN/ISO 6579: „Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia – Salmonella spp. tuvastamine horisontaalmeetodil”;

ii) Põhjamaade Toidu Analüüsimetoodika Komitee (NMKL) meetod nr 71: „Salmonella. Tuvastamine toidus”; või

iii) lihast proovide võtmiseks kehtestatud meetodid, mis vastavad alapunktides i ja ii või muudele rahvusvaheliselt heakskiidetud protokollides osutatud meetoditele, eeldusel, et:

 neid kasutatakse veise-, sea- ja linnulihast proovide võtmisel ja

 nad on sertifitseeritud kolmanda osapoole poolt vastavalt standardis EN/ISO 16140 „Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia – Alternatiivsete meetodite heakskiitmise protokoll” (EN/ISO 16140) sätestatud protokollile;

b) artiklis 4 nimetatud karjade proovide puhul: EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 lisa D: „Salmonella spp. määramine loomade väljaheites ja tootmise esimese etapi proovides”.

2.  Lõike 1 punktis a viidatud mikrobioloogiliste uuringute tulemusi käsitlevate liikmesriikidevaheliste vaidluste korral tuleks standardmeetodina käsitada standardi EN/ISO 6579 viimast väljaannet.

▼B

Artikkel 6

Dokumendid

1.  Artiklites 1, 2 ja 3 nimetatud lihasaadetistega peab kaasas olema kaubadokument, mis vastab IV lisas sätestatud näidisele.

2.  Artiklis 4 nimetatud munasaadetistega peab kaasas olema sertifikaat, mis vastab V lisas sätestatud näidisele.

Artikkel 7

Otsused 95/168/EÜ, 95/409/EÜ, 95/411/EÜ ja 2003/470/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
I LISA

Proovivõtu eeskirjad, mida kohaldatakse Soome ja Rootsi saadetava veise- või sealiha ning -hakkliha suhtes

A jagu

PROOVIVÕTUMEETOD

1.   Päritolutapamajast saadud rümbad, poolrümbad ja veerandid (“tampoonimeetod”)

Kasutada tuleb mittedestruktiivset proovivõtumeetodit, nagu on kirjeldatud standardis ISO 17604, sealhulgas proovide ladustamise ja transpordi eeskirjad.

Veiserümpadelt tuleb proove võtta kolmest kohast (reie- ja kubemeosalt ning kaelalt). Searümpadelt tuleb proove võtta kahest kohast (reie- ja rinnaosalt). Proovi võtmisel tuleb kasutada abrasiivset käsna. Prooviala suurus peab olema vähemalt 100 cm2 igas valitud kohas. Rümba erinevate proovialade proovid tuleb enne analüüsimist liita.

Kõik proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

2.   Veerandid, mis on saadud muust ettevõttest kui rümba, jaotustükkide ja väiksemate tükkide päritolutapamaja (“destruktiivne meetod”)

Koetükkide saamiseks vajutatakse steriilne korgipuur liha pinda või lõigatakse liha pinnalt steriilsete instrumentidega umbes 25 cm2 suurune koetükk. Proovid tuleb kanda aseptiliselt konteinerisse või plastikust lahjenduskotti ning homogeniseerida (peristaltiline stomahher või trummelsegisti (homogenisaator)). Külmutatud liha proove tuleb hoida laborisse transportimise ajal külmutatuna. Jahutatud liha proove hoitakse jahedas, kuid ei külmutata. Kuni 10 samast partiist võetud eri proovi võib panna kokku liitprooviks vastavalt standardile EN/ISO 6579.

Kõik proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

3.   Hakkliha (“destruktiivne meetod”)

Lihast võetakse steriilsete instrumentidega ligikaudu 25 g proovitükk. Proovid tuleb kanda aseptiliselt konteinerisse või plastikust lahjenduskotti ning homogeniseerida (peristaltiline stomahher või trummelsegisti (homogenisaator)). Külmutatud liha proove tuleb hoida laborisse transportimise ajal külmutatuna. Jahutatud liha proove hoitakse jahedas, kuid ei külmutata. Kuni 10 samast partiist võetud eri proovi võib panna kokku liitprooviks vastavalt standardile EN/ISO 6579.

Kõik proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

B jagu

VÕETAVATE PROOVIDE ARV

1.   A jao punktis 1 osutatud rümbad, poolrümbad, kuni kolmeks tükiks lõigatud poolrümbad ja veerandid

Rümpade või poolrümpade (üksuste) arv partiis, millest võetakse juhuslikud üksikproovid, on järgmine.Partii (pakkeüksuste arv)

Nende pakkeüksuste arv, millest proov võetakse

1–24

Pakkeüksuste arvuga võrdne arv, maksimaalselt 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 või rohkem

60

2.   A jao punktis 2 osutatud veerandid, jaotustükid ja väiksemad tükid ning A jao punktis 3 osutatud hakkliha

Pakkeüksuste arv partiis, millest võetakse juhuslikud üksikproovid, on järgmine.Partii (pakkeüksuste arv)

Nende pakkeüksuste arv, millest proov võetakse

1–24

Pakkeüksuste arvuga võrdne arv, maksimaalselt 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 või rohkem

60

Sõltuvalt pakkeüksuste massist võib vähendada nende pakkeüksuste arvu, millest võetakse proove, kasutades järgmisi korrutustegureid.Pakkeüksuste mass

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Korrutustegurid

× 1

× 3/4

× 1/2
II LISA

Proovivõtu eeskirjad, mida kohaldatakse Soome ja Rootsi saadetava kodulinnuliha ja -hakkliha suhtes

A jagu

PROOVIVÕTUMEETOD

1.   Rümbad (koos kaelanahaga)

Juhuslikud proovid võetakse ühtlaselt kogu partiist. Proovid koosnevad umbes 10 g kaelanaha tükkidest, mis eemaldatakse aseptiliselt steriilse skalpelli ja pintsettide abil. Proove hoitakse kuni analüüsimiseni jahutatult. Kuni 10 proovi võib panna kokku liitprooviks vastavalt standardile EN/ISO 6579.

Proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

2.   Kaelanahata rümbad, rümbaosad ja rups (“destruktiivne meetod”)

Koetükkide saamiseks vajutatakse steriilne korgipuur liha pinda või lõigatakse liha pinnalt steriilsete instrumentidega umbes 25 g tükk. Proove hoitakse kuni analüüsimiseni jahutatult. Kuni 10 proovi võib panna kokku liitprooviks vastavalt standardile EN/ISO 6579.

Proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

3.   Hakkliha (“destruktiivne meetod”)

Lihast võetakse steriilsete instrumentidega ligikaudu 25 g proovitükk. Proove hoitakse kuni analüüsimiseni jahutatult. Kuni 10 proovi võib panna kokku liitprooviks vastavalt standardile EN/ISO 6579.

Proovid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja identifitseerida.

B jagu

VÕETAVATE PROOVIDE ARV

Pakkeüksuste arv partiis, millest võetakse juhuslikud üksikproovid, on järgmine.Partii (pakkeüksuste arv)

Nende pakkeüksuste arv, millest proov võetakse

1–24

Pakkeüksuste arvuga võrdne arv, maksimaalselt 20

25–29

20

30–39

25

40–49

30

50–59

35

60–89

40

90–199

50

200–499

55

500 või rohkem

60

Sõltuvalt pakkeüksuste massist võib proovide arvu vähendada, kasutades järgmisi korrutustegureid.Pakkeüksuste mass

> 20 kg

10–20 kg

< 10 kg

Korrutustegurid

× 1

× 3/4

× 1/2

▼M1 —————

▼B
IV LISA

Märkused

a) Kaubadokumendid koostatakse vastavalt käesolevas lisas esitatud näidisele. Kaubadokument sisaldab näidises esitatud numbrilises järjekorras kinnitusi, mida nõutakse veise- või sealiha või kodulinnuliha, sealhulgas hakkliha, transpordil.

b) See koostatakse ühes sihtliikmesriigi ametlikest keeltest. Selle võib koostada ka mõnes muus EL keeles, kui sellega on kaasas ametlik tõlge või kui sihtliikmesriigi pädev asutus on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

c) Kaubadokument koostatakse vähemalt kolmes eksemplaris (originaal ja kaks koopiat). Originaaleksemplar peab partiiga kaasas olema kuni lõppsihtkohani. Vastuvõtja peab selle säilitama. Ühe koopia peab säilitama tootja ja teise vedaja.

d) Iga kaubadokumendi originaal koosneb ühest kahepoolsest lehest, või kui on vaja rohkem tekstiruumi, on dokument sellisel kujul, et kõik vajalikud leheküljed moodustavad osa ühtsest tervikust ja on jagamatud.

e) Kui partii osade identifitseerimiseks lisatakse dokumendile lisalehti, käsitatakse kõnealuseid lisalehti originaali osadena ja vastutav isik kinnitab iga lehe oma allkirjaga.

f) Kui dokument koos punktis e osutatud lisalehtedega koosneb rohkem kui ühest lehest, märgitakse iga lehe allserva leheküljenumber (leheküljenumber/lehtede koguarv) ja ülaserva dokumendi koodnumber, mille on määranud vastutav isik.

g) Dokumendi originaali täidab ja allkirjastab vastutav isik.

h) Vastutava isiku allkirja värv peab erinema teksti värvist.

Kaubadokumendi näidis Soome ja Rootsi saadetava veise-, sea- või kodulinnuliha, sealhulgas hakkliha jaoks1. Kaubasaatja (saatjaettevõtte täielik nimi ja aadress ning kui asjakohane, saatjaettevõtte loanumber)Dokumendi viitenumber (1):Dokumendi lehekülgede koguarv:Kuupäev, mil toode ettevõttest väljastati:2. Kaubasaaja (saaja täielik nimi ja aadress ning kui asjakohane, toote sihtettevõtte loanumber)3. Lähetamiseks laadimise koht (täielik aadress, kui see erineb punktis 1 märgitust)4. Vedaja, veovahend ning partii kogus ja identifitseerimisandmed4.5. Pakendiliik:4.1. Vedaja (täielik nimi ja aadress):4.6. Pakendite arv tooteliigiti:4.2. Veoauto, raudteevagun, laev või lennuk (2)4.7. Netomass (kg):4.3. Registreerimisnumber/-numbrid, laeva nimi või lennu number:4.8. Konteineri number, kui on olemas:5. Toodete kirjeldus5.1. Toote liik (3):5.2. Toote olek (4):6. Kaubasaatja kinnitusMina, allakirjutanu, kinnitan järgmist.Komisjoni määruses […] sätestatud kontroll on tehtud ja andnud negatiivse tulemuse ning käesolevale dokumendile on lisatud labori tõend partiile tehtud analüüside või selliste analüüside tulemuste kohta. (2)Veise- või sealiha, sealhulgas hakkliha, on ette nähtud pastöriseerimiseks, steriliseerimiseks või samaväärseks töötlemiseks. (2)Liha, sealhulgas hakkliha, on pärit ettevõttest, kus rakendatakse kontrolliprogrammi, mis on tunnistatud samaväärseks Rootsi ja Soome puhul heakskiidetud programmiga. (2)Allkiri,(koht)(kuupäev)(vastutava isiku/saatja allkiri) (5)(allakirjutanu nimi trükitähtedega)Märkused(1) Vastutava isiku poolt jälgitavuse huvides väljastatud viitenumber.(2) Mittevajalik maha tõmmata.(3) Märkida toote liik (nt veiseliha, sealiha, kodulinnuliha, hakkliha).(4) Märkida toote olek: jahutatud või külmutatud.(5) Allkirja värv peab erinema teksti värvist.
V LISA

Näidissertifikaat Soome ja Rootsi saadetavate inimtoiduks ettenähtud munade jaoks

EUROOPA ÜHENDUS Ühendusesisese kaubanduse sertifikaatI.1. Kauba saatjaNimi Aadress PostiindeksI.2. Sertifikaadi viitenumberI.2.a. Kohalik viitenumberI.3. Pädev keskasutusI.4. Pädev kohalik asutusI.5. Kauba saaja Nimi Aadress PostiindeksI.6. Asjakohaste originaalsertifikaatide number/numbrid *Kaubasaadetisega kaasas oleva(te)dokumendi/dokumentide number/numbrid *I.7. Vahendaja *Nimi Tunnustamise numberI.8. Päritoluriik ISO koodI.9. Päritolupiirkond KoodI.10. Sihtriik ISO koodI.11. Sihtpiirkond KoodI.12. Päritolukoht/kogumiskohtI.13. Sihtkoht* Ettevõte* Tunnustatudüksus* Embrüokogumisrühm* Kogumiskeskus* Seemendusjaam * Ettevõte* Vahendaja tööruumid * Akvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte * Muu* Ettevõte * Tunnustatud üksus * Embrüokogumisrühm* Kogumiskeskus * Seemendusjaam Ettevõte* Vahendaja tööruumid * Akvakultuuride kasvatamiseks nõusoleku saanud ettevõte MuuNimi Tunnustamise number Aadress PostiindeksNimi Tunnustamise number Aadress PostiindeksI.14. Laadimiskoht * PostiindeksI.15. Väljumiskuupäev ja -koht *I.16. Transpordivahend Lennuk Laev Raudteevagun Mootorsõiduk Muu Identifitseerimistunnused:I.17. Vedaja * Nimi Tunnustamise number Aadress Postiindeks LiikmesriikI.18. Loomaliik/ToodeI.19. Kauba kood (CN kood)I.20. Arv/hulkI.21. Toodete temperatuur Välistemperatuur Jahutatud KülmutatudI.22. Pakendite arvI.23. Konteineri identifitseermistunnus/Plommi numberI.24. PakendiliikI.25. Loomad on sertifitseeritud kui/kaup sertifitseeritud:* Aretusloomad * Kunstlik sigimine Toit* Nuumloomad * Registreeritud hobuslased * Sööt* Tapaloomad * Ulukivaru taastootmine * Ravim* Rändkarjatamine * Lemmikloomad * Tehniline otstarve* Tunnustatud üksus * MuuI.26. Transiit läbi kolmanda riigi Kolmas riik ISO kood Väljumise koht Kood Sisenemise koht Piiripunkti koodI.27. Transiit läbi liikmesriikide Liikmesriik ISO kood Liikmesriik ISO kood Liikmesriik ISO koodI.28. Väjavedu Kolmas riik ISO kood Väljumise koht KoodI.29. Eeldatav teeloleku aegI.30. Teekonnaplaan* Ja EiI.31. Loomade/toodete identifitseerimistunnusedEttevõtete/aluste loanumberLiik (teaduslik nimetus) Kategooria Töötlemisettevõte Kogus NetomassI osa: andmed saadetise kohta

EUROOPA ÜHENDUS Soome ja Rootsi saadetavad inimtoiduks ettenähtud munadII. Loomatervishoiualane teaveII.a. Sertifikaadi viitenumberII.b. Kohalik viitenumberKinnitusMina, allakirjutanu, kinnitan järgmist.i) Eespool kirjeldatud munad on pärit karjast, millele on tehtud komisjoni määruses […] sätestatud kontroll ja saadud negatiivsed tulemused. (4)ii) Munad on ette nähtud töödeldud toodete valmistamiseks menetluse abil, mis tagab Salmonella-bakterite hävimise. (4)Märkused(1) Lahter I.16: vastavalt vajadusele märkida raudteevaguni(-vagunite) või veoauto registreerimisnumber(- numbrid) või laeva nimi; õhusõiduki puhul lennunumber, kui see on teada.(2) Lahter I.23: konteinerites või kastides transportimise puhul tuleks märkida nende koguarv ning registreerimistunnused ja plomminumbrid, kui need on olemas.(3) Lahter I.31: kategooria puhul märkida klass A või B vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 1907/90 muudetud versioonile.(4) Mittevajalik maha tõmmata.(5) Allkirja ja templi värv peab erinema teksti värvist.Veterinaarjärelevalveametnik või järelevalveametnik Nimi (trükitähtedega): Kvalifikatsioon ja ametinimetus:Kohalik veterinaarüksus: Kohaliku veterinaarüksuse number:Kuupäev: Allkiri (5):Tempel (5):II osa: sertifiseerimine( 1 ) ELT L 139, 30.4.2004, lk 3. Parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

( 2 ) EÜT L 368, 31.12.1994, lk 10. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (EÜT L 122, 16.5.2003, lk 1).

( 3 ) EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

( 4 ) EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga

( 5 ) EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.3.2004, lk 60).

( 6 ) ELT L 157, 30.4.2004, lk 33. Parandatud ELT L 195, 2.6.2004, lk 12.

( 7 ) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1. Parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.

( 8 ) ELT L 139, 30.4.2004, lk 206. Parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 83.

( 9 ) EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

( 10 ) EÜT L 168, 2.7.1994, lk 34.

( 11 ) EÜT L 109, 16.5.1995, lk 44. Otsust on muudetud otsusega 97/278/EÜ (EÜT L 110, 26.4.1997, lk 77).

( 12 ) EÜT L 243, 11.10.1995, lk 21. Otsust on muudetud otsusega 98/227/EÜ (EÜT L 87, 21.3.1998, lk 14).

( 13 ) EÜT L 243, 11.10.1995, lk 29. Otsust on muudetud otsusega 98/227/EÜ.

( 14 ) ELT L 157, 26.6.2003, lk 66.