2005D0734 — ET — 05.11.2013 — 007.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

19. oktoober 2005,

millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4163 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/734/EÜ)

(EÜT L 274, 20.10.2005, p.105)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

KOMISJONI OTSUS, 21. oktoober 2005,

  L 279

79

22.10.2005

►M2

KOMISJONI OTSUS, 30. november 2005,

  L 316

21

2.12.2005

 M3

KOMISJONI OTSUS, 7. juuni 2006,

  L 158

14

10.6.2006

►M4

KOMISJONI OTSUS, 18. august 2006,

  L 228

24

22.8.2006

 M5

KOMISJONI OTSUS, 15. veebruar 2007,

  L 46

54

16.2.2007

 M6

KOMISJONI OTSUS, 6. detsember 2007,

  L 323

42

8.12.2007

 M7

KOMISJONI OTSUS, 17. detsember 2008

  L 4

15

8.1.2009

 M8

KOMISJONI OTSUS, 6. november 2009,

  L 291

27

7.11.2009

►M9

KOMISJONI OTSUS, 30. november 2010,

  L 316

10

2.12.2010

 M10

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 7. mai 2012,

  L 123

42

9.5.2012

►M11

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS, 31. oktoober 2013,

  L 293

40

5.11.2013
▼B

KOMISJONI OTSUS,

19. oktoober 2005,

millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem

(teatavaks tehtud numbri K(2005) 4163 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/734/EÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, ( 1 ) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. mai 1992. aasta määrusega 92/40/EMÜ (millega kehtestatakse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed) ( 2 ) ettenähtud meetmed peaksid tagama loomade tervise kaitse ning kodulinnulihasektori arengu.

(2)

A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi puhangute järel, mis algasid Kagu-Aasias 2003. aasta detsembris, võttis komisjon vastu mitmeid otsuseid, et takistada selle haiguse levimist nakatunud kolmandatest riikidest ühendusse. Kõnealuste otsustega keelati elusate kodu- jm lindude, linnuliha ja teatavate muude lindudest valmistatud toodete, looduslike ja tehistingimustes peetavate jahilindude liha ja lihatoodete, lindude jahitrofeede, munade ja munatoodete import kõnealustest riikidest ühendusse teatavate piiratud eranditega.

(3)

Komisjoni 16. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 745/2004 (millega kehtestatakse meetmed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste impordil) ( 3 ) kehtestatud meetmeid kohaldatakse looduslike ja tehistingimustes peetavate jahilindude liha ja lihatoodete suhtes.

(4)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 745/2004 kohaselt tuleb kõikidel liikmesriikidel tagada, et kehtestatud reeglitele juhitaks reisijate tähelepanu kõikides ELi piiriületuspunktides. Liikmesriigid peaksid tagama, et seda teavet märkaksid eelkõige reisijad, kes saabuvad linnugripiga nakatunud riikidest. Teave peab olema paigutatud kergesti nähtavatesse kohtadesse silmatorkavate kuulutuste kujul. Rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad juhivad kõikide ühendusse reisivate reisijate tähelepanu loomsete saaduste ühendusse toomisel järgitavatele loomatervishoiunõuetele.

(5)

Seoses ohuga, et A-tüüpi gripiviiruse alatüüp H5N1 võib levida ka metslindude ja eelkõige rändlindude tõttu, on komisjon vastu võtnud otsused 2005/731/EÜ, ( 4 ) 2005/732/EÜ ( 5 ) ja 2005/726/EÜ, ( 6 ) millega nähakse ette täiendav lindude gripi järelevalve kodulindude ja metslindude osas.

(6)

Haiguseks valmisoleku kõrge taseme ja eelkõige veterinaarjärelevalve ja bio-ohutusmeetmete rakendamise üldnõuded on kehtestatud ühenduse õigusaktides, eelkõige direktiivides 90/425/EMÜ ja 92/40/EMÜ.

(7)

Hiljuti leidis kinnitust A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi esinemine Türgis. Kaudsete tõendite ja molekulaarepidemioloogiliste andmete põhjal võib kindlalt oletada, et lindude gripiviirus on sinna levinud Kesk-Aasiast rändlindude kaudu.

(8)

Samuti on kinnitust leidnud lindude gripi esinemine Rumeenias tihedalt rändlindudega asustatud piirkonna koduses linnukasvatuses.

(9)

Vähendamaks ohtu, et A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeenne lindude gripp võiks metslindude kaudu levida linnukasvatustesse ja teistesse hoonetesse, kus linde vangistuses peetakse, tuleb tugevdada ühenduses kõnealuse ohu vähendamiseks juba kehtestatud meetmeid.

(10)

Käesoleva otsuse meetmed peaksid olema ohupõhised ja neid ei tohiks piirata lühiajalisteks meetmeteks nagu lindude gripi või Newcastle'i haiguse riiklikud situatsiooniplaanid haiguspuhangu ilmnemise puhuks.

(11)

Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni 5. novembriks 2005 käesoleva otsuse nõuetekohase rakendamise tagamiseks võetud meetmetest. Kõnealused meetmed ja vajaduse korral käesolev otsus vaadatakse läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee istungil 10. ja 11. novembril 2005.

(12)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on vastavuses toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1

Bio-ohutusmeetmed

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikke ja asjakohaseid meetmeid, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele, võttes arvesse käesoleva otsuse I lisas sätestatud kriteeriume ja ohutegureid.

2.  Konkreetsest epidemoloogilisest olukorrast sõltuvalt on lõike 1 meetmete eesmärk eelkõige:

a) hoida ära otseseid ja kaudseid kokkupuuteid ühelt poolt metslindude, eelkõige veelindude, ja teiselt poolt kodulindude ja teiste lindude, eelkõige partide ja hanede vahel;

b) tagada kodupartide ja -hanede eraldamine teistest kodulindudest.

3.  Liikmesriigid tagavad, et linnukasvatusettevõtetes viiakse loomade tervisekontroll läbi käesoleva otsuse sätteid järgides.

▼M9

4.  Liikmesriigid vaatavad korrapäraselt läbi lõike 1 kohaselt võetud meetmed, pidades silmas järelevalveprogramme, mis nad on läbi viinud vastavalt nõukogu direktiivi 2005/94/EÜ ( 7 ) artiklile 4, et kohaneda muutuva epidemioloogilise ja ornitoloogilise olukorraga oma territooriumi nendes piirkondades, mis nad on tunnistanud lindude gripi leviku seisukohast väga ohustatuiks.

▼B

Artikkel 2

Varajase avastamise süsteemid

1.  Liikmesriigid võtavad kasutusele varajase avastamise süsteemid oma territooriumil piirkondades, kus nende arvates lindude gripi puhkemise oht on eriti suur, võttes arvesse käesoleva otsuse II lisas sätestatud kriteeriume.

2.  Varajase avastamise süsteemi eesmärk on, et omanikud või pidajad teavitavad pädevaid veterinaarasutusi kiiresti igast lindude gripile osutavast märgist kodulindude ja teiste vangistuses elavate lindude seas.

3.  Selles kontekstis võetakse eriti arvesse II lisas sätestatud kriteeriume.

▼M4

Artikkel 2a

Täiendavad meetmed ohu vähendamiseks

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende territooriumi piirkondades, mille puhul nad on kindlaks teinud, et lindude gripi puhkemise oht on eriti suur, keelatakse kooskõlas artikli 1 lõikega 1 järgmised tegevused:

a) kodulindude pidamine välitingimustes – viivitamata;

b) välitingimustes asuvate veemahutite kasutamine kodulindude jootmiseks;

c) kodulindudele vee varumine metslindudele ligipääsetavatest pinnaveereservuaaridest;

▼M9

d) haneliste ja kurvitsaliste seltsi kuuluvate lindude kasutamine peibutuslindudena (edaspidi „peibutuslinnud”).

▼M4

2.  Liikmesriigid tagavad, et kodulindude ja muude lindude kokkutoomine turgudele, etendustele, näitustele ja kultuurisündmustele, sealhulgas lindude võistlused, on keelatud.

▼M4

Artikkel 2b

Erandid

1.  Erandina artikli 2a lõikest 1 võib pädev asutus lubada järgmisi tegevusi:

a) kodulindude pidamine välitingimustes, tingimusel, et lindude sööta ja jooki hoitakse sisetingimustes või varikatuse all, mis on piisav, et mitte meelitada metslinde maanduma, ning millega välditakse metslindude kokkupuudet kodulindudele ette nähtud sööda ja joogiga;

b) välitingimustes asuvate veemahutite kasutamine, kui need on teatavate kodulindude heaoluks nõutavad ning looduslike veelindude eest piisavalt kaitstud;

c) looduslikele veelindudele ligipääsetava pinnavee kasutamine pärast töötlust, mis tagab võimaliku linnugripiviiruse inaktiveerimise;

▼M9

d) peibutuslindude kasutamine:

i) peibutuslindude omanikud, kes on registreeritud pädevas asutuses, võivad pädeva asutuse range järelevalve all kasutada peibutuslinde nende metslindude ligimeelitamiseks, kellelt kavatsetakse võtta proove liikmesriikide linnugripiprogrammide, teadusprojektide, ornitoloogiliste uuringute või mis tahes muu tegevuse raames, mille on heaks kiitnud pädev asutus, või

▼M4

ii) kooskõlas asjakohaste bio-ohutusmeetmetega, mis hõlmavad järgmist:

 üksikute peibutuslindude identifitseerimine rõngastamise abil,

 erisüsteemi rakendamine järelevalveks peibutuslindude üle,

▼M9

 peibutuslindude tervisliku seisundi registreerimine ja sellest teatamine ning laborianalüüsid lindude gripi avastamiseks, kui on esinenud kõnealuste lindude surmajuhtumeid ja pärast selle ajavahemiku lõppu, mille vältel peibutuslinde kasutati piirkondades, mis on tunnistatud lindude gripi leviku seisukohast väga ohustatuiks,

▼M4

 peibutuslindude ning ümbruskonna kodulindude ja muude vangistuses elavate lindude range eraldamine,

 niisuguste transpordivahendite ja varustuse puhastamine ja desinfitseerimine, mida on kasutatud peibutuslindude veoks ja sõitudeks piirkondadesse, kuhu peibutuslinnud paigutatakse,

 peibutuslindude liikumise piirangud ja kontroll, eriti mitmesuguse lahtise veega kokkupuute vältimiseks,

 bio-ohutuse hea tava suuniste väljatöötamine ja rakendamine, kus taanetes 1–6 sätestatud meetmeid on kirjeldatud üksikasjalikumalt,

 esimeses, teises ja kolmandas taandes osutatud meetmete abil saadud teabest teatamise süsteemi rakendamine.

2.  Erandina artikli 2a lõikest 2 võib pädev asutus lubada kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude kokkutoomist.

Artikkel 2c

Loa saamiseks vajalikud ja sellele järgnevad tingimused

1.  Liikmesriigid tagavad, et artikli 2b kohaseid erandeid lubatakse üksnes pärast riskianalüüsi soodsate tulemuste saamist ning tingimusel, et lindude gripi võimaliku leviku ärahoidmiseks on võetud bio-ohutusmeetmed.

2.  Enne peibutuslindude kasutamise lubamist vastavalt artikli 2b lõike 1 punkti d alapunktile ii esitab asjaomane liikmesriik komisjonile riskianalüüsi, millega on kaasas teave bio-ohutusmeetmete kohta, mis tuleb kehtestada käesoleva artikli nõuetekohase rakendamise tagamiseks.

3.  Liikmesriigid, kes lubavad erandeid vastavalt artikli 2b lõike 1 punkti d alapunktile ii, esitavad vastuvõetud bio-ohutusmeetmete kohta komisjonile aruande üks kord kuus.

▼B

Artikkel 3

Liikmesriigid muudavad oma õigusakte, et viia need vastavusse käesoleva otsusega, ning avalikustavad võetud meetmed kohe. Nad teavitavad komisjoni viivitamata käesoleva otsuse nõuetekohase rakendamise tagamiseks võetud meetmetest.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni ►M11  31. detsembrini 2015 ◄ .

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
I LISA

Artiklis 1 sätestatud meetmete rakendamisel igas üksikus linnukasvatusettevõttes arvesse võetavad kriteeriumid ja ohutegurid

I OSA

Viiruse kodulindude hulka levimise ohutegurid

▼M2

 Ettevõtte asukoht lindude rännuteel, eriti Aasia kesk- ja idaosast, Kaspia ja Musta mere piirkonnast, Kesk-Idast ning Aafrikast tulevatel teekondadel;

▼B

 Ettevõtte kaugus niisketest aladest, tiikidest, soodest, järvedest või jõgedest, kuhu rändavad veelinnud võivad koguneda;

 Linnukasvatusettevõtte asumine piirkonnas, kus on rändlindude ja eriti rändavate veelindude suur asustustihedus;

 Kodulindude või teiste vangistuses elavate lindude pidamine vabaõhuettevõtetes või muudes paikades, kus metslindude ja kodulindude või teiste vangistuses elavate lindude vahelisi kokkupuuteid ei ole võimalik edukalt vältida.

II OSA

Viiruse ettevõttes levimise ja ettevõttelt ettevõttesse levimise täiendavad ohutegurid

 Linnukasvatusettevõtte asumine piirkonnas, kus asub koos palju linnukasvatusettevõtteid;

 Kodulindude ja teiste vangistuses elavate lindude, sõidukite ja isikute sage liikumine ettevõtte sees ja ühest ettevõttest teise ning muud ettevõtetevahelised otsesed ja kaudsed kokkupuuted.
II LISA

Artiklis 2 sätestatud meetmete rakendamisel kaubanduslikes linnukasvatusettevõtetes arvesse võetavad kriteeriumid

 Söögi ja joogi tarbimise langus on suurem kui 20 %;

 Munemise langus enam kui 5 % võrra enamaks kui kaheks päevaks;

 Suremus on suurem kui 3 % nädalas;

 Iga kliiniline märk või surmajärgne kahjustus, mis viitab lindude gripile.( 1 ) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

( 2 ) EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

( 3 ) ELT L 122, 26.4.2004, lk 1.

( 4 ) Vt käesoleva ELT lk 93.

( 5 ) Vt käesoleva ELT lk 95.

( 6 ) ELT L 273, 19.10.2005, lk 21.

( 7 ) ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.