2004R0866 — ET — 31.08.2015 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 866/2004,

29. aprill 2004,

ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta

(ELT L 206 9.6.2004, lk 128)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 293/2005, 17. veebruar 2005,

  L 50

1

23.2.2005

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 601/2005, 18. aprill 2005,

  L 99

10

19.4.2005

 M3

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1283/2005, 3. august 2005,

  L 203

8

4.8.2005

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 587/2008, 16. juuni 2008,

  L 163

1

24.6.2008

►M5

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 685/2013, 15. juuli 2013,

  L 196

1

19.7.2013

►M6

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1472, 26. august 2015,

  L 225

3

28.8.2015
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 866/2004,

29. aprill 2004,

ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohtaEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste akti Küprost käsitlevat protokolli 10, eelkõige selle artiklit 2, ning Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavaid ( 1 ) muudatusi

võttes arvesse kõnealuse ühinemisakti protokolli 3 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsete baasipiirkondade kohta Küprosel ( 2 ), eelkõige selle artiklit 6,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut ( 3 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Nõukogu on korduvalt rõhutanud, et eelistab taasühinenud Küprose liitumist. Kahjuks ei ole saavutatud terviklikku lahendust. Kooskõlas Kopenhaageni Euroopa Ülemkogu lõppjärelduste lõikega 12 esitas nõukogu 26. aprillil 2004 oma seisukoha praeguse olukorra kohta saarel.

(2)

Lahenduse leidmiseni on acquis kohaldamine ühinemisel seega peatatud protokolli 10 artikli 1 lõike 1 kohaselt Küprose Vabariigi aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll.

(3)

Protokolli 10 artikli 2 lõike 1 kohaselt teeb kõnealune peatamine vajalikuks näha ette tingimused EÜ õiguse asjaomaste sätete kohaldamiseks eraldusjoone suhtes eespool nimetatud alade ja nende alade vahel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all. Kõnealuste eeskirjade tõhususe tagamiseks tuleb nende kohaldamist laiendada eraldusjooneni, mis lahutab väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevaid alasid Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsest idabaasipiirkonnast.

(4)

Kuna eespool nimetatud eraldusjoon ei moodusta EL välispiiri, tuleb kehtestada erieeskirjad seoses kaupade, teenuste ja isikute üleminekuga, mille eest lasub peavastutus Küprose Vabariigil. Kuna eespool nimetatud alad on ajutiselt väljaspool ühenduse tolli- ja maksuterritooriumi ja väljaspool vabadusel, õigusel ja julgeolekul rajanevat ala, peaksid erieeskirjad kindlustama EL julgeoleku samaväärse kaitsestandardi seoses ebaseadusliku sisserände ja avalikku korda ohustavate asjaoludega ning EL majandushuvidega, kuivõrd käsitletakse kaupade liikumist. Loomade ja loomsete saaduste liikumine on keelatud piisava teabe laekumiseni loomatervishoiu olukorra kohta eespool nimetatud aladel.

(5)

Protokolli 10 artiklis 3 on selgesõnaliselt kirjas, et acquis peatamine ei välista eespool nimetatud alade majandusarengut edendavaid meetmeid. Käesoleva määruse eesmärk on soodustada kaubandust ja muid sidemeid eespool nimetatud alade ja nende alade vahel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all, tagades samas asjakohaste kaitsestandardite säilitamise vastavalt eespool sätestatule.

(6)

Isikute osas võimaldab Küprose Vabariigi valitsuse praegune poliitika eraldusjoone ületamist kõigi vabariigi kodanike, EL kodanike ja kolmandate riikide kodanike poolt, kes elavad seaduslikult Küprose põhjaosas, ning kõigi EL kodanike ja kolmandate riikide kodanike poolt, kes sisenesid saarele valitsuse kontrolli all olevate alade kaudu.

(7)

Võttes arvesse Küprose Vabariigi valitsuse õigustatud huve, on vaja võimaldada EL kodanikel kasutada oma õigust vabaks liikumiseks EL piires ja kehtestada miinimumeeskirjad isikute kontrollimiseks eraldusjoonel ning tagada selle tõhus järelevalve võitlemaks kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände ning avalikku julgeolekut ja avalikku korda ähvardavate ohtude vastu. Samuti on vaja määratleda tingimused kolmandate riikide kodanike ülemineku lubamiseks.

(8)

Isikute kontrolli silmas pidades ei peaks käesolev määrus mõjutama protokolli 3, eelkõige selle artikli 8, sätteid.

(9)

Käesolev määrus ei mõjuta ÜRO mandaati puhvervööndis.

(10)

Kuna mis tahes muutus Küprose Vabariigi valitsuse poliitikas seoses eraldusjoonega võib tekitada probleeme käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjadele vastavuse osas, tuleks kõnealustest muudatustest teatada komisjonile enne nende jõustumist, et komisjon saaks teha asjakohaseid algatusi vasturääkivuste vältimiseks.

(11)

Samuti tuleks komisjonil lubada muuta käesoleva määruse I ja II lisa, et reageerida võimalikele muutustele, mis võivad nõuda koheseid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. eraldusjoon:

a) seoses isikute kontrollimisega vastavalt artiklile 2 eraldusjoon, mis lahutab Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevaid alasid nendest aladest, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll;

b) seoses kaupade kontrollimisega vastavalt artiklile 4 eraldusjoon, mis lahutab väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevaid alasid Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatest aladest ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsest idapoolsest baasipiirkonnast;

2.  kolmanda riigi kodanik – isik, kes ei ole liidu kodanik EÜ asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses.

Käesolevas määruses esitatud viited aladele, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, viitavad üksnes Küprose Vabariigi aladele.II JAOTIS

ISIKUTE ÜLEMINEK ERALDUSJOONEST

Artikkel 2

Isikute kontroll

1.  Küprose Vabariik kontrollib kõiki eraldusjoont ületavaid isikuid eesmärgiga võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ning avastada ja ennetada ohte avalikule julgeolekule ja avalikule korrale. Neid kontrolle tehakse ka sõidukitele ja objektidele, mis on piiri ületavate isikute valduses.

2.  Kõik isikud läbivad vähemalt ühe kõnealuse kontrolli nende isiku tuvastamiseks.

3.  Kolmandate riikide kodanikel lubatakse eraldusjoont ületada üksnes tingimusel, et:

a) neil on Küprose Vabariigi väljastatud elamisluba või kehtiv reisidokument ning vajaduse korral Küprose Vabariigi kehtiv viisa ja

b) nad ei kujuta ohtu avalikule korrale ega avalikule julgeolekule.

4.  Eraldusjoone ületamine toimub üksnes Küprose Vabariigi pädevate asutuste poolt volitatud piiriületuspunktides. Nimekiri nendest piiriületuspunktidest on sätestatud I lisas.

5.  Isikute kontroll idapoolse suveräänse baasipiirkonna ja väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevate alade vahel toimub kooskõlas ühinemisakti protokolli 3 artikli 5 lõikega 2.

Artikkel 3

Eraldusjoone järelevalve

Küprose Vabariik teostab tõhusat järelevalvet kogu eraldusjoone ulatuses viisil, mis piirab inimeste kõrvalehoidmist kontrollidest artikli 2 lõikes 4 nimetatud piiriületuspunktides.III JAOTIS

KAUPADE ÜLEMINEK ERALDUSJOONEST

Artikkel 4

Väljaspool Küprose Vabariigi tõhusa kontrolli olevatelt aladelt saabuvate kaupade käsitlemine

1.  Ilma et see piiraks artikli 6 kohaldamist, võib kaupu tuua Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele aladele, tingimusel et need on täielikult saadud aladelt, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, või on läbinud viimase olulise majanduslikult põhjendatud töötlemise või toimingu selleks seadmestatud ettevõttes aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 ( 4 ) artiklite 23 ja 24 tähenduses.

▼M4

2.  Lõikes 1 nimetatud kaupade suhtes ei kehti tollideklaratsioon. Nende suhtes ei kehti tollimaksud ega samaväärse toimega maksud. Tõhusa kontrolli tagamiseks registreeritakse eraldusjoont ületavad kogused.

▼B

3.  Kaubad ületavad eraldusjoone üksnes I lisas loetletud piiriületuspunktides ning Pergamose ja Strovilia piiriületuspunktis, mis on idapoolse suveräänse baasipiirkonna võimu all.

4.  Kaupade suhtes kohaldatakse nõudeid ja kontrolle, mis on sätestatud ühenduse õigusaktidega vastavalt II lisale.

5.  Kaupadega on kaasas dokument, mille on väljastanud Türgi-Küprose kaubanduskoda, kellel on selleks komisjoni nõuetekohane luba kokkuleppel Küprose Vabariigi valitsusega, või muu asutus, kellel on kokkuleppel viimasega vastav luba. Türgi-Küprose kaubanduskoda või mõni muu nõuetekohaselt volitatud asutus säilitab andmeid kõigi kõnealuste dokumentide kohta, mis on välja antud võimaldamaks komisjonil teostada järelevalvet eraldusjoont ületavate kaupade liigi ja mahu ning nende vastavuse üle käesoleva artikli sätetele.

6.  Kui kaubad on viidud üle eraldusjoone Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele aladele, kontrollivad Küprose Vabariigi pädevad asutused lõikes 5 nimetatud dokumendi ehtsust ja vastavust saadetisele.

7.  Küprose Vabariik ei käsita lõikes 1 osutatud kaupu imporditavatena nõukogu direktiivi 77/388/EMÜ ( 5 ) artikli 7 lõike 1 tähenduses ja nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ ( 6 ) artikli 5 tähenduses, tingimusel et kaubad on mõeldud tarbimiseks Küprose Vabariigis.

8.  Lõige 7 ei avalda mõju Euroopa Ühenduste oma vahenditele, mis saadakse käibemaksust.

▼M1

9.  Keelatud on selliste elusloomade ja loomsete saaduste liikumine üle eraldusjoone, mille suhtes kohaldatakse ühenduse veterinaarnõudeid. Konkreetsete elusloomade ja loomsete saadustega seotud keelu võib tühistada kaubanduse suhtes kohaldatavaid tingimusi käsitlevate komisjoni otsustega, mis on vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 lõikes 2 osutatud menetlusele. ( 7 )

▼B

10.  Idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võivad säilitada Küprose Pyla küla türklastest elanikkonna traditsioonilise varustamise kaupadega, mis pärinevad väljaspool Küprose Vabariigi valitsuse tõhusat kontrolli olevatelt aladelt. Nad jälgivad rangelt kaupade koguseid ja laadi nende sihtkohta silmas pidades.

11.  Kaupadel, mis vastavad lõigetes 1–10 sätestatud tingimustele, on ühenduse kaupade staatus määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 4 lõike 7 tähenduses.

12.  Käesolevat artiklit kohaldatakse viivitamata alates 1. maist 2004 kaupade suhtes, mis on täielikult saadud väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevatelt aladelt ja vastavad II lisale. Seoses teiste kaupadega kohaldatakse käesoleva artikli täielikuks rakendamiseks erieeskirju, mis võtavad täiel määral arvesse Küprose saarel valitseva olukorra eripära komisjoni otsuse alusel, mis võetakse vastu niipea kui võimalik ja hiljemalt kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse vastuvõtmist. Komisjoni abistab selles osas komitee ning kohaldatakse nõukogu otsuse 1999/468/EÜ ( 8 ) artikleid 3 ja 7.

▼M4

Artikkel 4a

Kaupade ajutine sissetoomine

1.  Välja arvatud kaupade puhul, mille suhtes kehtivad veterinaar- ja fütosanitaarnõuded, võib järgmisi kaupu viia ajutiselt Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele:

a) eraldusjoont ületavate isikute isiklikud, reisimisel põhjendatud asjad ning sporditarbed;

b) transpordivahendid;

c) erialased töövahendid;

d) parandusse viidavad kaubad;

e) avalikul üritusel näidatavad või kasutatavad kaubad.

2.  Lõikes 1 nimetatud kaupasid võib sisse tuua maksimaalselt kuue kuu pikkuseks ajavahemikuks.

3.  Lõikes 1 nimetatud kaubad ei pea vastama artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

4.  Kui lõikes 1 nimetatud kaupu ei tooda tagasi Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatele Küprose Vabariigi aladele lõike 2 kohase ajutisele sissetoomisele kehtestatud tähtaja jooksul, konfiskeerivad Küprose Vabariigi tolliasutused sellised kaubad.

5.  Käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b nimetatud kaupade ajutise sissetoomise suhtes kohaldatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 ( 9 ) artikleid 229, 232, 579 ja 581 mutatis mutandis.

Käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d ja e nimetatud kaupade ajutise sissetoomise suhtes kohaldatakse järgmist korda:

a) kaupadega peab kaasas olema neid sisse toova isiku deklaratsioon, milles on nimetatud ajutise sissetoomise eesmärk, ning vajaduse korral esitatud tõendid, millega antakse piisav kinnitus, et kaubad kuuluvad ühte käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d ja e nimetatud kategooriasse;

b) Küprose Vabariigi tolliasutused või idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused registreerivad kaubad, mida veetakse Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele ja sealt välja või idapoolsesse suveräänsesse baasipiirkonda ja sealt välja;

c) Küprose Vabariigi tolliasutused ja idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võivad kaupade ajutisele sissetoomisele seada tingimuseks tagatise andmise, millega tagatakse asjaomaste kaupadega seoses tekkida võiva mis tahes tollivõla või maksuvõla tasumine.

6.  Komisjon võib vastu võtta erieeskirju kooskõlas artikli 4 lõikes 12 osutatud korraga.

▼B

Artikkel 5

Väljaspool Küprose Vabariigi tõhusat kontrolli olevatele aladele saadetavad kaubad

1.  Kaupade suhtes, millel on lubatud eraldusjoont ületada, ei kohaldata ekspordiformaalsusi. Küprose Vabariigi ametiasutused esitavad vajalikud samaväärsed dokumendid täielikus kooskõlas Küprose siseriiklike õigusaktidega.

2.  Eraldusjoone ületamisel ei maksta eksporditoetust põllumajandussaadustele ja töödeldud põllumajandussaadustele.

3.  Kaupade tarnimise suhtes ei kohaldata vabastust direktiivi 77/388/EMÜ artikli 15 lõigete 1 ja 2 alusel.

4.  Keelatud on kaupade liikumine, mille äraviimine või eksport ühenduse tolliterritooriumilt on keelatud või mille suhtes on ühenduse õigusega kehtestatud loa nõue, ekspordipiirangud, tollimaks või muud ekspordimaksud.

▼M5

Artikkel 5a

Nende kaupade kohtlemine, mis viiakse välja Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt ja tuuakse kõnealustele aladele pärast Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alt välja jäävate alade läbimist tagasi

1.  Ilma et see piiraks artiklite 4, 4a ja 6 kohaldamist, võidakse liidu kaupu määruse (EÜ) nr 450/2008 artikli 4 punkti 18 tähenduses Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja viia ja kõnealustele aladele pärast Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alt välja jäävate alade läbimist tagasi tuua, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kõnealuseid kaupu vedav isik esitab piiripunktis, mille kaudu kaubad viiakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja, Küprose Vabariigi pädevatele asutustele asjakohased dokumendid selle tuvastamiseks, et tegemist on liidu kaupadega. Kõnealuste dokumentide hulgas peavad olema kaubaarve, veodokument või samaväärne dokument. Kui selliseid dokumente ei ole võimalik esitada, sest kaubad tootis neid vedav isik, esitatakse Küprose Vabariigi pädevatele asutustele deklaratsioon, et tegemist on liidu kaupadega;

b) välja arvatud juhul, kui kaubad on mõeldud isiklikuks tarbeks, on kaasasolevatel dokumentidel kirjas vähemalt kaubasaatja, või kui kaubasaatja ja deklarant ei ole sama isik, deklarandi täielik nimi ja aadress, pakendite kogused ja liik ning märgistused ja numbrid, kauba kirjeldus, brutomass kilogrammides ja vajaduse korral ka konteinerite numbrid;

c) kõnealuseid kaupu vedav isik määrab piiripunkti, mida ta kavatseb kasutada kaupade tagasi toomiseks Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele, ja ta teavitab piiripunktis, mille kaudu kaubad viiakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja, sellest Küprose Vabariigi pädevaid asutusi;

d) kui Küprose Vabariigi pädevad asutused peavad seda vajalikuks, paigaldatakse piiripunktis, mille kaudu kaubad viiakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja, kaubasaadetistele või transpordivahenditele tollitõkend;

e) kui kaubad tuuakse pärast Küprose Vabariigi tegeliku kontrolli alt välja jäävate alade läbimist tagasi Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele, esitab kõnealuseid kaupu vedav isik piiripunktis, mille kaudu kaubad tuuakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele tagasi, Küprose Vabariigi pädevatele asutustele samad dokumendid, mis piiripunktis, mille kaudu kaubad viidi Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja;

f) kaubad viiakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja ja tuuakse kõnealustele aladele tagasi I lisas loetletud piiripunktide kaudu Küprose Vabariigi pädevate asutuste määratud mõistliku ajavahemiku jooksul, võttes arvesse kogu veovahemaad ja arvestades veoks aktsepteeritavat koguaega;

g) Küprose Vabariigi pädevad asutused kontrollivad dokumente ja vajaduse korral kaupu ja nende pitsereid, seda, kas Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele tagasi toodavad kaubad vastavad dokumentidele, mida kasutati piiripunktis, mille kaudu kaubad viidi Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja, ning kas punktis f osutatud nõuetest on kinni peetud;

h) punktides a–g sätestatud nõuete täitmata jätmise korral ei lubata kaupu Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele tagasi tuua, välja arvatud juhul, kui on hinnatud kaasnevaid ohte ning võetud kõnealuse hinnangu alusel vastu tõhusaid, proportsionaalseid ja sihipäraseid meetmeid. Küprose Vabariigi tolliasutused konfiskeerivad kõnealused kaubad.

2.  Kooskõlas artikli 4 lõikega 9 on keelatud tagasi tuua elusloomi, mille suhtes kehtivad liidu veterinaarnõuded.

3.  Loomsete saaduste saadetised, mille suhtes kehtivad liidu veterinaarnõuded, võidakse Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatelt aladelt välja viia ja kõnealustele aladele tagasi tuua, kui need on läbinud Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli alt välja jäävad alad.

Küprose Vabariigi pädevad asutused tagavad, et loomsete saaduste saadetisi ei lubata tagasi tuua Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevatele aladele, kui veo koguaeg ületab märgatavalt kogu veovahemaad arvestades veoks aktsepteeritavat koguaega, välja arvatud juhul, kui pädev asutus on hinnanud ohtu loomade ja inimeste tervisele ning võtnud kõnealuse hinnangu alusel vastu tõhusaid, proportsionaalseid ja sihipäraseid meetmeid.

Küprose Vabariik teavitab komisjoni korrapäraselt ja vastavalt vajadusele kõikidest käesoleva lõike rikkumistest ja kõikidest olukorra lahendamiseks võetavatest meetmetest.

4.  Lõigetes 1–3 osutatud kaupade suhtes ei kohaldata täiendavaid tolliformaalsusi.

Küprose Vabariigi pädevad tolliasutused võivad aga kohaldatavate õigusnormide kohaselt läbi viia tõhusaid riskianalüüse ja tollikontrolle, lähtudes veetavate kaupade dokumentidest.

I lisas loetletud piiripunktid tuleb täielikult varustada, mehitada ja igal muul moel ette valmistada, et rakendada lõigete 1–3 sätteid.

▼M1

Artikkel 6

▼M4

1.  28. mai 1969. aasta direktiivi 69/169/EMÜ (rahvusvahelises reisiliikluses toimuva impordi suhtes kohaldatavat käibemaksu- ja aktsiisivabastust käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) ( 10 ) ja 28. märtsi 1983. aasta määrust (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) ( 11 ) ei kohaldata, kuid eraldusjoont ületavate isikute isiklikus pagasis sisalduvad kaubad on vabastatud käibemaksust, aktsiisimaksust ja muudest maksudest, tingimusel et need ei ole kaubanduslikku laadi ning nende koguväärtus ei ületa 260 eurot inimese kohta.

2.  Käibemaksust, aktsiisimaksust ja muudest maksudest vabastamise koguselisteks piirnormideks on 40 sigaretti ja 1 liiter kangeid alkohoolseid jooke isiklikuks tarbimiseks.

▼M1

3.  Lõikes 2 osutatud kaupade maksuvabastused ei kehti eraldusjoont ületavate alla 17aastaste isikute suhtes.

4.  Lõikes 1 osutatud maksuvabastuse kindlaksmääramisel ei võeta arvesse lõikes 2 nimetatud kaupade väärtust lõikes 2 sätestatud koguseliste piirnormide ulatuses.

5.  Selleks, et toime tulla selliste tõsiste häiretega konkreetses majandussektoris, mis on põhjustatud soodustingimuste laiaulatuslikust kasutamisest eraldusjoont ületavate isikute poolt, võib Küprose Vabariik pärast komisjoni nõusoleku saamist teha erandeid artikli 6 lõikest 1 maksimaalselt kolme kuu pikkuseks perioodiks.

▼BIV JAOTIS

TEENUSED

Artikkel 7

Maksustamine

Kuivõrd piiriüleseid teenuseid osutatakse isikute poolt või isikutele, kes on asutatud või omavad alalist asu- või elukohta Küprose Vabariigi aladel, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tõhus kontroll, loetakse need teenused käibemaksustamise eesmärgil osutatuks isikute poolt või isikutele, kes on asutatud või omavad alalist asu- või elukohta Küprose Vabariigi aladel, mis on Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all.V JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 8

Rakendamine

Küprose Vabariigi ametiasutused ja Küprose idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võtavad kõik asjakohased meetmed tagamaks täieliku vastavuse käesoleva määruse sätetele ja vältimaks mis tahes kõrvalehoidmist nendest.

Artikkel 9

Lisade kohandamine

Komisjon võib kokkuleppel Küprose valitsusega muuta käesoleva määruse lisasid. Enne lisade muutmist konsulteerib komisjon Türgi-Küprose kaubanduskojaga või mõne muu asutusega, millel on Küprose Vabariigi valitsuse nõuetekohased volitused vastavalt artikli 4 lõikele 5, ning Ühendkuningriigiga, kui asi puudutab suveräänseid baasipiirkondi. II lisa muutmisel järgib komisjon asjakohast korda, millele on viidatud muudetava küsimusega seotud ühenduse asjaomases õigusaktis.

Artikkel 10

Korra muutmine

Mis tahes muudatused Küprose Vabariigi valitsuse kehtestatud isikute või kaupade eraldusjoone ületamise korras jõustuvad alles pärast komisjoni teavitamist kavandatud muudatustest, kui komisjon ei ole kõnealustele muudatustele ühe kuu jooksul vastuväidet esitanud. Vajaduse korral ja olles konsulteerinud Ühendkuningriigiga, kui asi puudutab suveräänseid baasipiirkondi, võib komisjon teha ettepaneku käesolevas määruses muudatuste tegemiseks, et tagada vastavus piiri suhtes kohaldatavatele siseriiklikele ja EL eeskirjadele.

Artikkel 11

Määruse läbivaatamine ja järelevalve

1.  Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 12 kohaldamist, esitab komisjon alates hiljemalt üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva nõukogule kord aastas aruande määruse rakendamise ja selle kohaldamisest tuleneva olukorra kohta, lisades nimetatud aruandele vajaduse korral sobivad muudatusettepanekud.

▼M5

2.  Komisjon jälgib käesoleva määruse artiklite 4 ja 5a kohaldamist ning Küprose Vabariigi valitsuse tegeliku kontrolli all olevate alade ja tema tegeliku kontrolli alt välja jäävate alade vahelise kaubavahetuse struktuuri, sealhulgas kaubavahetuse ja kaubeldavate toodete mahtu ja väärtust. Küprose Vabariik kogub nimetatud eesmärgil andmeid ja edastab need igal kuul komisjonile.

▼B

3.  Iga liikmesriik võib nõuda, et nõukogu kutsuks komisjoni üles uurima mis tahes käesoleva määruse kohaldamisest tulenevat probleemi ja kindlaksmääratud aja jooksul selle kohta aru andma.

4.  Hädaolukorra puhul, millega kaasneb oht või risk rahvatervisele või looma- ja taimetervishoiule, kohaldatakse EL õigusaktide kohaselt II lisas sätestatud asjakohast korda. ►M4  Muude hädaolukordade puhul, eelkõige nende puhul, mis on tekkinud eeskirjade eiramisest, kaubanduse moonutamisest või pettusest, või selliste erakorraliste asjaolude esilekerkimisel, mis nõuavad kohest meetmete võtmist, võib komisjon Küprose Vabariigi valitsusega konsulteerides kohaldada viivitamata meetmeid, mis on vältimatult vajalikud olukorra parandamiseks. ◄ Võetud meetmetest teatatakse 10 tööpäeva jooksul nõukogule. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega muuta, täiendada või tühistada komisjoni võetud meetmed 21 tööpäeva jooksul alates komisjoni teatise saamise kuupäevast.

5.  Iga liikmesriik võib kutsuda komisjoni üles esitama andmeid piiri ületava mahu, väärtuse ja toodete kohta asjakohasele alalisele või korralduskomiteele tingimusel, et ta teatab oma taotlusest kuu aega ette.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Küprose Euroopa Liiduga ühinemise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M6
I LISA

Artikli 2 lõikes 4 osutatud piiriületuspunktide loetelu

 Agios Dhometios

 Astromeritis-Zodhia

 Kato Pyrgos – Karavostasi

 Kato Pyrgos – Kokkina

 Kokkina-Pachyammos

 Ledra Palace

 Ledra Street

 Lefka-Apliki

 Deryneia

▼B
II LISA

Artikli 4 lõikes 4 osutatud nõuded ja kontrollid

 Veterinaar-, fütosanitaar- ja toiduohutusnõuded ja -kontrollid, mis on sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 37 (endine artikkel 43) ja/või artikli 152 lõike 4 punkti b kohaselt vastu võetud meetmetes. Eelkõige on asjaomased taimed, taimsed saadused ja muud objektid läbinud fütosanitaarkontrollid nõuetekohaselt volitatud ekspertide poolt, et kontrollida vastavust EL fütosanitaarvaldkonna õigusaktide (nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ) ( 12 ) sätetele enne, kui need viiakse üle eraldusjoone Küprose Vabariigi tõhusa kontrolli all olevatele aladele.( 1 ) ELT L 236, 23.9.2003, lk 955.

( 2 ) ELT L 236, 23.9.2003, lk 940.

( 3 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

( 4 ) EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

( 5 ) EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/15/EÜ (ELT L 52, 21.2.2004, lk 61).

( 6 ) EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

( 7 ) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1642/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 4).

( 8 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 9 ) Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

( 10 ) EÜT L 133, 4.6.1969, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/74/EÜ (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6).

( 11 ) EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 274/2008 (ELT L 85, 27.3.2008, lk 1).

( 12 ) EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.3.2004, lk 18).