2004L0052 — ET — 20.04.2009 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/52/EÜ,

29. aprill 2004,

ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 166, 30.4.2004, p.124)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009,

  L 87

109

31.3.2009
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/52/EÜ,

29. aprill 2004,

ühenduse elektroonilise maanteemaksu koostalitlusvõime kohta

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 7 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 1 )

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, ( 2 )

vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele ( 3 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma 17. juuni 1997. aasta resolutsiooniga maanteetranspordi telemaatika arendamise kohta, eelkõige seoses tasude elektroonilise kogumisega, ( 4 ) kutsus nõukogu liikmesriikide komisjone arendama strateegiat tasude elektroonilise kogumise süsteemide lähendamiseks, et saavutada Euroopas sobiv koostalitlusvõime tase. Komisjoni teatis tasude elektroonilise kogumise koostalitlussüsteemi kohta Euroopas oli selle strateegia esimene etapp.

(2)

Enamik liikmesriike, kes on paigaldanud maksukogumise elektroonilised süsteemid maanteede infrastruktuuri kulude finantseerimiseks või maanteede kasutamistasu kogumiseks (edaspidi ühiselt „elektrooniline maksukogumissüsteem”), kasutab lähiulatusega kõrgsageduslaine tehnoloogiat ja sagedusi kuni 5,8 GHz, kuid praegu ei ole need süsteemid täielikult ühilduvad. Euroopa Standardikomitee (CEN) töö kõrgsageduslainete tehnoloogia alal on pärast tehniliste eelstandardite rakendamist 1977. aastal lõppes jaanuaris 2003 tehniliste standardite väljatöötamisega, mis on koostatud 5,8 GHz kõrgsageduslainet kasutava elektroonilise maksukogumissüsteemi ühildamiseks. Kõnealused eelstandardid ei hõlma siiski kõiki ühenduses kasutatavaid lähitoimeseadmete (Dedicated Short-Range Communications, DSRC) 5,8 GHz süsteeme ja need hõlmavad kahte varianti, mis täielikult ei ühildu. Need põhinevad avatud süsteemide sidumise mudelil (Open Systems Interconnection Model), mille on määratlenud rahvusvaheline standardiorganisatsioon suhtlemiseks arvutisüsteemide vahel.

(3)

Seadmete tootjad ja infrastruktuuri ettevõtjad on sellele vaatamata nõus arendama ühenduses koostalitlusvõimelisi tooteid olemasoleva lähitoimeseadmete 5,8 GHz süsteemi alusel. Kasutajale kättesaadavaks tehtav seade peab ühilduma vastavalt tehnoloogiliste lahendustega, mida ainsana tohib kasutada pärast 1. jaanuari 2007 kasutusele võetud uutes elektroonilistes maksukogumissüsteemides, nimelt satelliitsidel põhinevas asukoha määramise tehnoloogias ja mobiilside tehnoloogias, mis kasutab GSM-GPRS standardit ja 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogiat.

(4)

Oluline on, et standardimine tuleb lõpetada nii kiiresti kui võimalik, loomaks tehnilised standardid, mis tagavad 5,8 GHz kõrgsageduslainel ning satelliitsidel põhineva asukoha määramise ja mobiilside tehnoloogial põhinevate elektrooniliste maksukogumissüsteemide tehnilise ühilduvuse, et vältida edaspidi turu killustumist.

(5)

On vaja hoolitseda elektroonilise maksukogumissüsteemi ulatusliku rakendamise eest liikmes- ja naaberriikides, sest on tekkinud vajadus koostalitlusvõimeliste süsteemide järele, mis vastaksid teede maksustamise põhimõtete edasisele kujundamisele ühenduse tasemel ja tehnika arenguperspektiivile.

(6)

Elektrooniline maksukogumissüsteem peaks olema koostalitlusvõimeline ja põhinema avatud ja üldistel standarditel, mis kedagi diskrimineerimata on kättesaadavad kõigile süsteemi tarnijatele.

(7)

Uue elektroonilise maksukogumissüsteemi kasutuselevõtmisel peaks olema võimalik kasutada piisaval arvul seadmeid, et vältida huvitatud ettevõtete vahelist diskrimineerimist.

(8)

Eelkõige satelliitsidel põhineva asukoha määramise (GNSS) ja mobiilside (GSM/GPRS) uute tehnoloogiate suure paindlikkuse ja mitmekülgsuse tõttu võivad need elektroonilised maksukogumissüsteemid täita maanteede maksustamise uute põhimõtete saavutamise nõuded, mida kavandatakse rakendada ühenduse ja liikmesriikide tasemel. Kõnealused tehnoloogiad võimaldavad arvestada kilomeetreid maantee kategooria kohta vajaduseta teha kulukaid infrastruktuuri investeeringuid. Peale selle võimaldavad need ka uusi turvalisuse ja teabevahetuse lisateenuseid nagu automaatne appikutse liiklusõnnetuse korral koos sõiduki asukoha näitamisega ja teave liiklusolude, liiklusintensiivsuse ja sõidu kestuse kohta reaalajas. Satelliitsidel põhineva asukoha määramise kohta peab ühenduse aastal 2002 alustatud Galileo projekt andma 2008. aastast alates võrreldes praeguste satelliitnavigatsioonisüsteemide abil pakutavate teenustega parema kvaliteediga teabeteenuseid, mis on maanteede telemaatiliseks teenindamiseks optimaalsed. EGNOSe (European Geostationary Navigation Overlay Service) eelsüsteem, mis annab sarnaseid tulemusi, on kasutatav juba 2004. aastal. Need uuenduslikud süsteemid võivad tekitada probleeme, mis on seotud kontrollimise usaldusväärsusega pettuste ennetamisega seoses. Tänu eespool nimetatud arvestatavatele eelistele on satelliitsidel põhineva asukoha määramise ja mobiilside tehnoloogiate kasutamine uue elektroonilise maksukogumissüsteemi kasutuselevõtmisel põhimõtteliselt soovitatav.

(9)

Erinevate tehnoloogiate levik juba kasutatavates või lähiaastatel kasutusele võetavates elektroonilistes maksukogumissüsteemides (peamiselt 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia, satelliitsidel põhinev asukoha määramine ja mobiilside) ning liikmes- ja naaberriikide kehtestatud tehniliste ettekirjutuste kasv oma elektrooniliste maksukogumissüsteemide kohta võib saada takistuseks siseturu tõrgeteta toimimisele ja võib kahjustada transpordipoliitika eesmärke. Selline olukord viib ilmselt ühildumatuse kasvule ja kallite elektroonikaseadmete paigaldamisele veoautode juhiruumi ning autojuhid võivad selle tulemusena nende kasutamisel eksida, näiteks maksmist tahtmatult vältides. Tehnoloogia selline levik on kasutajatele ja tootjatele vastuvõetamatu nii kulude, ohutuse kui ka õiguslikel põhjustel

(10)

Siseturu toimimist takistavad kunstlikud tõkked tuleks eemaldada, lubades seejuures liikmesriikidel ja ühendusel rakendada kõikidele sõidukitüüpidele kohalikul, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil teede maksustamise erinevaid põhimõtteid. Sõidukitesse paigaldatud seadmestik peaks võimaldama selliseid teede maksustamise põhimõtteid, mis vastavad kõikide liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtetele. Seetõttu on vaja tagada nii kiiresti kui võimalik ühenduse tasemel elektroonilise maksukogumissüsteemi koostalitlusvõime.

(11)

Autojuhid ootavad õigustatult maanteede infrastruktuuri paremat teenindustaset, eelkõige ohutuse alal, samuti ummikute olulist vähenemist maksupunktides, eriti tipptundidel ja teedevõrgu mõnedes ülekoormatud kohtades. Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlemisel peab sellega arvestama. Peale selle tuleks sätestada, et ettenähtud tehnoloogiaid ja komponente saaks nii palju kui tehniliselt võimalik kombineerida sõiduki teiste komponentidega, eriti elektroonilise sõidumeeriku ja appikutseseadmetega. Edaspidi ei tuleks välistada intermodaalseid süsteeme.

(12)

Muude tulevikus rakendatavate lisaseadiste juurdepääsuvõimalus lisaks maksukogumisele tuleks tagada vastava seadme paigaldamisega.

(13)

Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus peaks ette nägema koostalitlusvõime tehnilisel, lepingulisel ja menetluse tasemel ning hõlmama järgmist:

a) eraldi lepingut kooskõlas lepingueeskirjadega kliendi ja ettevõtja vahel, mis lubab kõikidel ettevõtjatel ja/või teenusepakkujatel osutada teenust, mis annab juurdepääsu kogu võrgule;

b) tehniliste standardite ja nõuete kogumit, mis lubab tööstusel hankida vajalikku sisseseadet teenuse osutamiseks.

(14)

Lepinguline koostalitlusvõime annab mõnedele maanteekasutajatele olulise lihtsustamisvõimaluse ja märkimisväärse halduskulude säästu maanteekasutajatele kommertseesmärgil.

(15)

Elektroonilised maksukogumissüsteemid aitavad oluliselt vähendada liiklusõnnetuste riski, suurendades sellega maanteede ohutust, ning vähendavad sularahatehingute arvu ja ummikuid maksupunktides, eriti tipptundidel. Need vähendavad samuti sõidukite ootamise, taaskäivitamisega ja ummikutega seotud negatiivset keskkonnamõju, samuti uute maksuväravate ehitamise või olemasolevate maksukohtade laiendamisega seotud keskkonnamõju.

(16)

Euroopa transpordipoliitika valge raamat aastani 2010 sisaldab maanteeliikluse ohutuse ja sujuvuse eesmärke. Koostalitlusvõimelised programmeeritavad transporditeenused ja -süsteemid on nende eesmärkide saavutamise võtmesõna.

(17)

Elektroonilise maksukogumissüsteemi rajamine on seotud isikuandmete töötlemisega. Selliseid andmeid peab töötlema vastavuses ühenduse seadustega, nagu on sätestatud muu hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta määruses 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumisega ( 5 ) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris. ( 6 ) Isikuandmete kaitse õigus on esitatud selgesõnaliselt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.

(18)

Maksude automaatne debiteerimine pangaarvetele või krediit/deebetkaardi arvetele ühenduse mis tahes maksekohas või kaugemal, on seotud tingimustega ühenduse mittediskrimineerivate teenustasudega makseruumi täielikuks toimimiseks.

(19)

Liikmesriikides paigaldatavad elektroonilised maksukogumissüsteemid peavad vastama järgmistele põhimõttelistele kriteeriumidele: süsteem peaks olema võimeline tulevikus üle võtma tehnika ja süsteemi täiustamise ja arenguga seotud muudatusi ilma, et vanemate mudelite ja meetodite asendamiseks peaks tegema olulisi kulutusi. Kommerts- ja erateede kasutajate kulutused süsteemi kasutuselevõtul peaksid olema tähtsusetud, võrreldes maanteede kasutajate ja kogu ühenduse kasuga ja selle rakendamine mis tahes liikmesriigis peaks olema mittediskrimineeriv maanteede omamaiste kasutajate ja teistest liikmesriikidest pärit maanteede kasutajate suhtes.

(20)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, eriti elektroonilise maksukogumissüsteemi koostalitlusvõimet siseturul ja Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse rakendamist, mis hõlmab ühenduse kogu teedevõrku, kus maksu kogutakse, ei ole võimalik liikmesriikides piisaval tasemel saavutada ja seetõttu on Euroopa ulatuses paremini saavutatav ühenduse tasemel, võib ühendus tegutseda kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(21)

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse loomisel tuleks ette näha huvitatud poolte (nagu maksukogumisteenuse ettevõtjad, infrastruktuuri ettevõtjad, elektroonika- ja autotööstus ning kasutajad) kaasamine komisjoni konsultatsioonidesse tehniliste ja lepinguliste aspektide üle. Võimalusel peaks komisjon konsulteerima valitsusväliste organisatsioonidega, mis tegutsevad eraelu puutumatuse kaitse, maanteede ohutuse ja keskkonnakaitse alal.

(22)

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse loomiseks on esiteks vaja luua juhised, mis on kehtestatud käesoleva direktiiviga asutatava elektroonilise maksukogumise komitee poolt.

(23)

See direktiiv ei mõjuta liikmesriikide vabadust reeglite kehtestamiseks, mis hõlmavad maanteede infrastruktuuri tasude ja maksustamise küsimusi.

(24)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, ( 7 )

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Eesmärk ja kohaldamisala

1.  Käesoleva direktiiviga sätestatakse tingimused, mis on vajalikud ühenduses maanteemaksude elektroonilise kogumissüsteemi koostalitlusvõime tagamiseks. See hõlmab igat liiki maanteetasude elektroonilist kogumist kogu ühenduse teedevõrgu ulatuses: linnades ja linnade vahel, kiirteedel, pea- ja kõrvalteedel ning erinevate ehitiste juures nagu tunnelites, sildadel ja parvlaevadel.

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

a) maanteemaksu kogumissüsteemide suhtes, millel ei ole elektroonilisi vahendeid maksu kogumiseks;

b) maanteemaksu kogumise elektroonilise süsteemi suhtes, mis ei vaja sõidukile seadmestiku paigaldamist;

c) väikeste, kohalike maanteede maksukogumissüsteemide suhtes, mille kulud võrreldes tuluga oleksid käesoleva direktiivi nõuetega vastavuses olles ebaproportsionaalselt suured.

3.  Lõikes 1 esitatud eesmärgi saavutamiseks luuakse Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus. Käesolev teenus, mis täiendab liikmesriikide omamaiseid elektroonilisi maksukogumisteenuseid, tagab elektroonilise maksukogumissüsteemi kasutajatele liikmesriikides juba rajatud süsteemi ja käesoleva direktiivi raames rajatavate süsteemide koostalitlusvõime kogu ühenduse ulatuses.

Artikkel 2

Tehnoloogilised lahendused

1.  Kõikides uutes elektrooniliste maksukogumissüsteemides, mis võetakse kasutusele maksutehingute teostamiseks elektrooniliselt 1. jaanuaril 2007 või pärast seda, tuleb kasutada ühte või enamat järgmistest tehnoloogiatest:

a) satelliitsidel põhinev asukoha määramine;

b) mobiilside, kasutades GSM-GPRS standardit (viide GSM TS 03.60/23 060);

c) 5,8 GHz kõrgsageduslaine tehnoloogia.

2.  Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus võetakse kasutusele vastavalt artikli 3 lõikele 1. Ettevõtjad peavad huvitatud kasutajatele kättesaadavaks tegema sõiduki seadmestiku, mis on sobiv kasutamiseks kõikides maksukogumise elektroonilise süsteemiga liikmesriikides, kasutades lõikes 1 sätestatud tehnoloogilisi lahendusi, mis on sobivad kasutamiseks kõikide sõidukite korral vastavalt artikli 3 lõikes 4 sätestatud ajakavale. Kõnealune seade peab olema vähemalt koostalitlusvõimeline ja seda peab saama ühendada kõikide liikmesriikides kasutatavate süsteemidega, milles kasutatakse ühte või enamat lõikes 1 nimetatud tehnoloogiat. Täpsema korra selles suhtes määrab artikli 5 lõikes 1 sätestatud komitee, kaasa arvatud kord sõiduki seadmestiku kättesaadavuse kohta huvitatud kasutajate nõudluse rahuldamiseks.

3.  On soovitatav, et pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist käivitatavates uutes maksukogumise elektroonilistes süsteemides kasutatakse lõikes 1 nimetatud satelliitsidel põhinevaid asukoha määramise ja mobiilside tehnoloogiaid. Komisjon koostab koostöös artikli 5 lõikes 1 nimetatud komiteega 31. detsembriks 2009 ettekande muid tehnoloogiaid kasutavate süsteemide võimaliku ülemineku kohta satelliitsidel põhinevatele asukoha määramise ja mobiilside süsteemidele. See ettekanne sisaldab iga lõikes 1 sätestatud tehnoloogia kasutamise analüüsi, samuti kulude-tulude analüüsi. Kui see on asjakohane, lisab komisjon ettekandele ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule ülemineku strateegia kohta.

4.  Piiramata lõike 1 kohaldamist, võib sõiduki seadmestik olla sobiv muudes tehnoloogiates kasutamiseks tingimusel, et see ei tekita kasutajatele lisakoormust ega nendevahelist diskrimineerimist. Kui on asjakohane, võib sõiduki seadmestik olla ühendatud sõiduki elektroonilise sõidumeerikuga.

5.  Kui liikmesriikidel on maksukogumissüsteemid, siis võtavad nad vajalikud meetmed elektrooniliste maksukogumissüsteemide kasutamise laiendamiseks. Nad püüavad tagada, et hiljemalt alates 1. jaanuarist 2007 saab vähemalt 50 % liiklusvoost kasutada elektroonilist maksukogumissüsteemi. Arvestades ohutust, võib elektrooniliseks maksukogumiseks kasutatavaid sõiduridu kasutada maksukogumiseks muude vahenditega.

6.  Olemasolevate maksutehnoloogiate koostalitluse saavutamine seoses Euroopa elektroonilise maksukogumisteenusega peab tagama nende tehnoloogiate ja nende juurde kuuluvate seadmete täieliku kokkusobivuse lõikes 1 sätestatud tehnoloogiatega.

7.  Liikmesriigid peavad tagama, et Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse toimimiseks vajalikud isikuandmed töödeldakse vastavalt ühenduse eeskirjadele, mis kaitsevad üksikisikute vabadust ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust, ning et eriti vastaks isikuandmete töötlemine direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ sätetele.

Artikkel 3

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse loomine

1.  Luuakse Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus, mis hõlmab ühenduse kogu teedevõrku, kus kogutakse elektrooniliselt maanteemaksu või teede kasutusmaksu. Kõnealune elektrooniline maksukogumisteenus määratletakse lepinguliste eeskirjadega, mis võimaldavad kõikidel ettevõtjatel ja/või teenusepakkujatel teenust osutada, samuti pakkuda teenust rea tehniliste standardite ja nõuete ning ühtse liitumislepingu alusel kliendi ja ettevõtja ja/või teenusepakkuja vahel. Kõnealune leping annab teenusele juurdepääsu kogu võrgu ulatuses ning liitumine ettevõtja ja/või teenusepakkujaga on kättesaadav võrgu mis tahes osas.

2.  Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus peab olema sõltumatu alusotsustest, mille liikmesriigid on vastu võtnud eri tüüpi sõidukitelt maksude kogumise, maksude taseme ja selliste maksude kogumise eesmärgi kohta. See käsitleb ainult maksude või tasude kogumise meetodit. Teenus peab võimaldama lepingute lõpetamist sõltumata sõiduki registreerimiskohast, lepingupoolte rahvusest ning tsoonist või kohast teedevõrgus, kus maks sisse nõutakse.

3.  Süsteem võimaldab arendada intermodaalsust, tekitamata ebasoodsaid olukordi muudele transpordiliikidele.

4.  Kui liikmesriikidel on omamaised maksukogumise elektroonilised süsteemid, siis nad tagavad, et ettevõtjad ja/või teenusepakkujad pakuksid nende klientidele Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust vastavalt järgmisele ajakavale:

a) kõikidele sõidukitele üle 3,5 tonni ja kõikidele sõidukitele, milles võib olla enam kui üheksa reisijat (juht + 8), hiljemalt 3 aastat pärast otsuse vastuvõtmist Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kohta, nagu on sätestatud artikli 4 lõikes 4;

b) kõigi teiste sõidukite korral hiljemalt viis aastat pärast otsuse vastuvõtmist Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kohta, nagu on sätestatud artikli 4 lõikes 4.

Artikkel 4

Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse tunnusjooned

1.  Euroopa maksukogumisteenus põhineb käesoleva direktiivi lisas loetletud komponentidel.

▼M1

2.  Vajadusel võib seda lisa tehnilistel põhjustel kohandada. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

▼B

3.  Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus peab rakendama artiklis 2 sätestatud tehnoloogilisi lahendusi, kasutades tehnilisi andmeid, mis peavad olema avalikult kättesaadavad.

▼M1

4.  Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust käsitlevad otsused peab langetama komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. Need otsused tehakse ainult siis, kui kõik tingimused, mis on asjakohase analüüsi alusel hinnatud, võimaldavad koostalitlust igas mõttes, sealhulgas tehnilistes, õiguslikes ja kaubanduslikes tingimustes.

5.  Tehnilised otsused Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse ellurakendamise kohta langetab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

▼B

7.  Komisjon palub vastavaid standardiseerimisorganisatsioone, eriti Euroopa Standardikomiteed (CEN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiviga 98/34/EÜ sätestatud menetlusele, millega nähakse ette tehniliste standardite ja eeskirjade teabeedastamise meetod, ( 8 ) teha kõik vajalik elektroonilise maksukogumissüsteemi suhtes kohaldatavate standardite vastuvõtmiseks vastavalt artikli 2 lõikes 1 loetletud tehnoloogiatele.

8.  Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse seadmed peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiivile 1999/5/EÜ raadiosideseadmete ja telekommunikatsiooni lõppseadmete ning nende nõuetelevastavuse vastastikuse tunnustamise kohta ( 9 ) ning nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivile 89/336/EMÜ liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mis on seotud elektromagnetilise ühilduvusega. ( 10 )

▼M1

Artikkel 5

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab elektrooniliste maksukogumissüsteemide komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

▼B

Artikkel 6

Rakendamine

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid enne 20. novembrit 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
LISA

Komponendid, mis on vajalikud Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlemiseks ja kasutamiseks

Käesoleva direktiivi alusel loodava Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse määratlemiseks ja kasutamiseks on allpool loetletud komponendid olulised. Seejuures tehakse vahet tehniliste, menetlusega seotud ja õiguslike aspektide vahel.

Tehnilised aspektid:

a) teenuse rakendamiskord: teenusega liitumine, kasutamisjuhendid, sõiduki seadmestiku häälestamine ja paigaldamine sõidukitesse, tehingute töötlemine maksupunktides ja püsimaksude korral, menetlused tehinguandmete taastamiseks seadmete rikke või tõrgete korral, kontrollisüsteemid, arvete esitamine ja maksusumma kogumine, müügijärgne teenindus, kliendi nõustamine, klientidele pakutava teenuse määratlus. Kui hakatakse kasutama sellist töökorda, tuleb arvesse võtta olemasolevat korda liikmesriikides;

b) teenuse funktsionaalsed erisused: sõiduki seadmestiku ja väljaspool sõidukit asuva seadmestiku funktsioonide iseloomustus;

c) väljaspool sõidukit ja sõidukis paikneva teenuseks vajaliku seadmestiku tehnilised andmed ja standardid, sertifitseerimismenetlus ja järgitavad piirangud;

d) asjaomaste standardiseerimisasutuste töö alustamine ja jätkamine ning kasutatavate standardite ja eelstandardite mis tahes tehnilised täiendused koostalitluse tagamiseks;

e) sõiduki seadmestiku paigaldamise spetsifikatsioon;

f) tehingute mudelid: tehingu algoritmide täpne määratlus iga erinevat tüüpi maksu jaoks (kindlad maksupunktid või püsimaksustamine) ja andmevahetuse määratlemine sõiduki seadmestiku ja väljaspool sõidukit asuva seadmestiku vahel, samuti nende andmete esitusviis;

g) sõiduki seadmestiku kättesaadavuse kord kõikide huvitatud kasutajate nõudluse rahuldamiseks;

Protseduuriküsimused:

h) meetodid seadmete tehniliste näitajate kontrollimiseks sõidukis ja väljaspool sõidukit ning seadme paigaldamise viisi kontrollimine sõidukis;

i) sõidukite klassifitseerimise parameetrid: ühenduses kehtiv nimekiri koos tehniliste andmetega, millest iga liikmesriik valib välja need andmed, mida ta soovib kasutada oma maksustamispoliitikas. Tehnilisteks andmeteks on sõiduki füüsikalisi omadusi, mootorit ja keskkonda iseloomustavad suurused. Sõidukiklasside sisseseadmine, mille aluseks on nimetatud parameetrid, on liikmesriikide küsimus;

j) menetluste rakendamine erijuhtude korral, nagu mis tahes töötõrked. See viitab eriti juhtudele, kui maanteemaksu ettevõtja ja klient on pärit erinevatest riikidest;

Õiguslikud aspektid:

k) valitud tehniliste lahenduste valideerimine, arvestades ühenduse eeskirju, mis kaitsevad üksikisikute vabadusi ja põhiõigusi, sealhulgas nende eraelu puutumatust. Eriti tuleb tagada vastavus direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58EÜ;

l) mittediskrimineerivate ühiseeskirjade ja miinimumnõuete kehtestamine, millega ettevõtjad teenust osutades arvestaksid;

m) maanteemaksu elektroonilise kogumise jõustamiseeskirjade harmoneerimisvõimaluse hindamine;

n) vastastikuse mõistmise memorandum maanteemaksu ettevõtjate vahel, sealhulgas vastuolude lahendamise menetlused, mis võimaldab rakendada Euroopa elektroonilist maksukogumisteenust.( 1 ) ELT C 32, 5.2.2004, lk 36.

( 2 ) ELT C 73, 23.3.2004, lk 54.

( 3 ) Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 22. märtsi 2004. aasta ühisseisukoht (ELT C 95 E, 20.4.2004, lk 53) ja Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2004. aasta seisukoht.

( 4 ) EÜT C 194, 25.6.1997, lk 5.

( 5 ) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

( 6 ) EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

( 7 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 8 ) EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

( 9 ) EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

( 10 ) EÜT L 139, 23.5.1989, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).