2004D0003 — ET — 29.03.2015 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

4. märts 2004,

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele

(EKP/2004/3)

(2004/258/EÜ)

(EÜT L 080, 18.3.2004, p.42)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 9. mai 2011,

  L 158

37

16.6.2011

►M2

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/529, 21. jaanuar 2015,

  L 84

64

28.3.2015
▼B

EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

4. märts 2004,

üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele

(EKP/2004/3)

(2004/258/EÜ)EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 12.3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga kodukorda, ( 1 ) eelkõige selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises lõikes sisalduv avatuse idee sätestab, et leping tähistab uut etappi Euroopa rahvaste üha tihedama liidu loomises, kus otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik. Avatus suurendab halduse õiguspärasust, efektiivsust ja usaldusväärsust, seega tugevdades demokraatia põhimõtteid.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) ( 2 ) seonduvas ühisdeklaratsioonis ( 3 ) kutsuvad Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon teisi liidu asutusi ja organeid üles vastu võtma määruses sätestatud põhimõtteid ja piiranguid arvestavaid siseeeskirju üldsuse juurdepääsu kohta. Seetõttu tuleb läbi vaadata EKP dokumentidele juurdepääsu kord, mis on sätestatud 3. novembri 1998. aasta otsuses EKP/1998/12 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele ja arhiividele ( 4 ).

(3)

EKP dokumentidele tuleb võimaldada suurem juurdepääs, samas kaitstes asutamislepingu artiklis 108 ja põhikirja artiklis 7 sätestatud EKP ja riikide keskpankade (RKPd) iseseisvust ning teatud EKP ülesannete täitmise konfidentsiaalsust. Otsustamismenetluse, sh sisekonsultatsioonid ja ettevalmistus, tulemuslikkuse tagamiseks on EKP otsuseid tegevate organite koosolekute läbiviimine konfidentsiaalne, kui vastav organ ei otsusta oma arutluse tulemusi avalikustada.

(4)

Erandkorras tuleb kaitsta teatud avalikke ja erahuvisid. Peale selle on EKP-l vaja kaitsta euro pangatähtede kui maksevahendi ehtsust, sealhulgas võltsimisevastased turvaelemendid, tehnilised tootmise erisused, varude füüsiline turvalisus ja euro pangatähtede transport.

(5)

Kui RKPd käsitlevad taotlusi nende valduses olevate EKP dokumentide osas, peaksid nad konsulteerima EKPga, et tagada käesoleva otsuse täielik kohaldamine, kui dokumendi avalikustamine lubatavus pole ilmne.

(6)

Suurema avatuse jaoks peaks EKP võimaldama juurdepääsu mitte ainult tema poolt koostatud dokumentidele, vaid ka tema poolt saadud dokumentidele, samas säilitades kolmandate huvitatud isikute õiguse väljendada oma seisukohta seoses juurdepääsuga nendelt isikutelt pärinevatele dokumentidele.

(7)

Hea haldustava järgimiseks peaks EKP kohaldama kaheastmelist menetlust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva otsuse eesmärk on määratleda EKP poolt EKP dokumentidele üldsuse juurdepääsu võimaldamise tingimused ja piirangud ja rakendada head haldustava üldsuse juurdepääsule nende dokumentidele.

Artikkel 2

Soodustatud isikud ja ulatus

1.  Igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilise isikul, kes elab või kelle registreeritud asukoht on liikmesriigis, on õigus juurdepääsule EKP dokumentidele, võttes arvesse käesolevas otsuses määratletud tingimusi ja piiranguid.

2.  EKP võib samadel tingimustel ja piirangutel võimaldada juurdepääsu EKP dokumentidele igale füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ei ela või kellel ei ole registreeritud asukohta liikmesriigis.

3.  Käesolev otsus ei piira üldsuse juurdepääsuõigusi EKP dokumentidele, mis võivad tuleneda rahvusvahelise õiguse aktidest või nende rakendusaktidest.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)  dokument ja EKP dokument – mis tahes sisu olenemata andmekandjast (paberile kirjutatud või elektrooniliselt salvestatud või heliline, visuaalne või audiovisuaalne salvestus), mille on koostanud KP ja mis seondub selle poliitika, tegevuse või otsustega, aga ka Euroopa Rahainstituudist (ERI) ja Euroopa Majandusühenduse liikmesriikide keskpankade presidentide komiteest pärinevad dokumendid (presidentide komitee).

b)  kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik või EKP väline üksus.

▼M2

c) „riiklik pädev asutus” ja „riiklik määratud asutus” määratlus nõukogu määruses (EL) nr 1024/2013 ( 5 ).

d) „muud asjaomased asutused” asjaomased riiklikud asutused, liidu institutsioonid, asutused, ametid ja ametkonnad, järelevalveasutused ja haldusorganid kolmandates riikides.

▼B

Artikkel 4

Erandid

1.  EKP keeldub juurdepääsu võimaldamisest dokumentidele, mille avalikustamine võiks kahjustada järgmise kaitset:

a) avalikud huvid seoses järgmisega:

▼M2

 EKP otsuseid tegevate organite, EKP järelevalvenõukogu või muude määruse (EL) nr 1024/2013 alusel asutatud asutuste menetluste konfidentsiaalsus,

▼B

  ►M1  liidu ◄ või liikmesriigi monetaar-, finants- või majanduspoliitika,

 EKP või RKPde sisefinantsid,

 euro pangatähtede ehtsuse kaitse,

 avalik julgeolek,

 rahvusvahelised finants-, monetaar- või majandussuhted,

▼M1

 liidu või liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsus,

▼M2

 liidu või liikmesriigi poliitika, mis on seotud krediidiasutuste ja muude finantseerimisasutuste finantsjärelevalvega,

 järelevalvelise uurimise eesmärk,

 finantsturu infrastruktuuride, makseskeemide või makseteenuse pakkujate kindlus ja turvalisus;

▼B

b) üksikisiku eraelu ja puutumatus, eelkõige kooskõlas ►M1  liidu ◄ õigusaktidega isikuandmete kaitse osas;

c) vastava ►M1  liidu ◄ seadusega kaitstud teabe konfidentsiaalsus.

2.  EKP keeldub juurdepääsu võimaldamisest dokumentidele, mille avalikustamine võiks kahjustada järgmise kaitset:

 füüsilise või juriidilise isiku ärihuvid, sealhulgas intellektuaalomand,

 kohtumenetlus ja õigusabi,

 kontrolli, uurimise ja auditi eesmärk,

kui puudub ülekaalukas üldine huvi avalikustamiseks.

▼M2

3.  Juurdepääsust EKP koostatud või saadud sisekasutuses olevale dokumendile, mis on osa EKP-sisestest arutlustest või eelkonsultatsioonidest ning EKP seisukohtade vahetustest RKPdega, riiklike pädevate asutustega või riiklike määratud asutustega, tuleb keelduda ka pärast otsuse vastuvõtmist, kui puudub ülekaalukas üldine huvi avalikustamiseks.

Juurdepääsust dokumentidele, mis kajastavad EKP seisukohtade vahetust muude asjaomaste asutustega, tuleb keelduda ka pärast otsuse vastuvõtmist, kui dokumendi avaldamine võiks oluliselt kahjustada EKP ülesannete tulemuslikku teostamist, kui puudub ülekaalukas üldine huvi avalikustamiseks.

▼B

4.  Kolmandate isikute dokumentide osas peab EKP konsulteerima asjaomase kolmanda isikuga, andmaks hinnangu erandi kohaldatavuse kohta käesolevast artiklist, kui ei ole ilmne, kas dokument avalikustatakse või mitte.

▼M1

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu dokumentidele juurdepääsu võimaldamise taotlustele kohaldatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 3. juuni 2011. aasta otsust ESRN/2011/5 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu dokumentidele, ( 6 ) mis on vastu võetud nõukogu 17. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1096/2010 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega) ( 7 ) artikli 7 alusel.

▼B

5.  Juhul kui ainult osa soovitud dokumendist on mõne erandiga hõlmatud, tuleb avalikustada dokument ülejäänud osas.

6.  Käesolevas artiklis sätestatud erandeid kohaldatakse üksnes nii kaua, kuni kaitse on dokumendi sisust lähtuvalt õigustatud. Erandite kehtivus on maksimaalselt 30 aastat, kui EKP nõukogu ei ole määratlenud teisiti. Juhul kui erandiga hõlmatud dokumendid on seotud eraelu või ärihuvidega, võib erandite kehtivus pärast seda perioodi jätkuda.

Artikkel 5

Riikide keskpankades asuvad dokumendid

RKP võib avalikustada RKP valduses olevaid EKP poolt koostatud dokumente ja EMI või presidentide komitee poolt antud dokumente ainult eelnevalt nende juurdepääsu ulatuse osas EKPga konsulteerides, kui ei ole ilmne, kas dokument tuleb avalikustada või mitte.

Teise võimalusena võib RKP taotluse edastada EKP-le.

Artikkel 6

Taotlused

1.  Dokumentidele juurdepääsu taotlused esitatakse EKP-le ( 8 ) mis tahes kirjalikus vormis, sealhulgas elektroonilises vormis, ühes liidu ametlikus keeles ning piisava täpsusega, et EKP võiks dokumendi kindlaks teha. Taotleja ei ole kohustatud taotlust põhjendama.

2.  Juhul kui taotlus ei ole piisavalt täpne, palub EKP taotlust selgitada ja aitab taotlejal seda teha.

3.  Kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid dokumente, võib EKP taotlejaga mitteametlikult nõu pidada, et leida õiglane lahendus.

Artikkel 7

Esialgsete taotluste menetlemine

1.  Dokumendile juurdepääsu taotlus vaadatakse läbi viivitamata. Taotlejale saadetakse kinnitus taotluse kättesaamise kohta. 15 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest või kooskõlas artikli 6 lõikega 2 nõutud selgituste kättesaamisel, võimaldab EKP ►M2  sekretariaadi peadirektor ◄ juurdepääsu nõutud dokumendile ja see antakse kooskõlas artikliga 9 või osutab ta kirjalikus vastuses põhjendused täieliku või osalise tagasilükkamise kohta ja teatab taotlejale tema õigusest teha kordustaotlus kooskõlas lõikega 2.

2.  Osalise või täieliku keeldumise korral võib taotleja 15 tööpäeva jooksul EKP vastuse saamisest alates teha kordustaotluse, milles palub EKP juhatusel see seisukoht läbi vaadata. Kui EKP ei anna vastust esialgse taotluse läbivaatamiseks ettenähtud 15 päeva jooksul, on taotlejal õigus teha kordustaotlus.

3.  Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid dokumente, võib EKP pikendada lõikes 1 sätestatud tähtaega 15 tööpäeva võrra, tingimusel et taotlejate teatatakse sellest ette ja esitatakse üksikasjalik põhjendus.

4.  Lõiget 1 ei kohaldata ülemääraste või ebamõistlike taotluste puhul, eriti kui neid esitatakse korduvalt.

Artikkel 8

Kordustaotluste menetlemine

1.  Kordustaotlus vaadatakse läbi viivitamata. 15 tööpäeva jooksul alates vastava taotluse saamisest rahuldab juhatus taotluse ja võimaldab juurdepääsu nõutud dokumendile kooskõlas artikliga 9 või osutab ta kirjalikus vastuses põhjendused täieliku või osalise keeldumise kohta. Täieliku või osalise tagasilükkamise korral, teatab EKP taotlejale tema asutamislepingu artiklitega ►M1  263 ja 228 ◄ kooskõlas olevatest õigusmeetmetest.

2.  Erandjuhtudel, näiteks kui taotlus käsitleb väga pikka dokumenti või väga paljusid dokumente, võib EKP pikendada lõikes 1 sätestatud tähtaega 15 tööpäeva võrra, tingimusel et taotlejate teatatakse sellest ette ja esitatakse üksikasjalik põhjendus.

3.  Juhul kui EKP ei vasta ettenähtud aja jooksul, loetakse see tagasilükkamiseks ja taotlejal on õigus algatada kohtumenetlus ja/või esitada kaebus Euroopa ombudsmanile vastavalt asutamislepingu artikli  ►M1  263 või 228 ◄ alusel.

Artikkel 9

Taotlusele järgnev juurdepääs dokumendile

1.  Taotlejad võivad tutvuda dokumentidega, millele EKP on võimaldanud juurdepääsu, kas kohapeal või saades eksemplari, sealhulgas elektroonilise eksemplari, kui on. Taotlejalt võib nõuda koopia tegemis- ja saatmiskulude tasumist. See tasu ei tohi ületada koopiate tegemise ja saatmise tegelikku maksumust. Kohapealne konsultatsioon, vähem kui 20 A4 formaadis lehekülje koopiad ja vahetu juurdepääs elektroonilises vormis on tasuta.

2.  Kui EKP on dokumendi juba avalikustanud ja see on hõlpsasti kättesaadav, võib EKP täita oma dokumentidele juurdepääsu võimaldamise kohustuse sellega, et teatab taotlejale, kuidas omandada soovitud dokumenti.

3.  Dokumendid esitatakse olemasolevas redaktsioonis ja vormis (sealhulgas elektrooniliselt või muus vormis), vastavalt taotleja soovile.

Artikkel 10

Dokumentide reprodutseerimine

1.  Dokumente, mis on avalikustatud kooskõlas käesoleva otsusega, ei tohi reprodutseerida ega kasutada ärilistel eesmärkidel ilma EKP eelneva eriloata. EKP võib sellist luba mitte anda ilma seda põhjendamata.

2.  Käesolev otsus ei piira olemasolevate autoriõigusalaste eeskirjade kohaldamist, mis võivad piirata kolmanda isiku õigust avalikustatud dokumente reprodutseerida või kasutada.

Artikkel 11

Lõppsätted

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Otsus EKP/1998/12 tunnistatakse kehtetuks.( 1 ) 19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võeti vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

( 2 ) EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

( 3 ) EÜT L 173, 27.6.2001, lk 5.

( 4 ) EÜT L 110, 28.4.1999, lk 30.

( 5 ) Nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

( 6 ) ELT C 176, 16.6.2011, lk 3.

( 7 ) ELT L 331, 15.12.2010, lk 162.

( 8 ) Aadressil Euroopa Keskpank, Secretariat Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Faks: +49 (69) 1344 6170. E-post: ecb.secretariat@ecb.int