2003R2004 — ET — 27.12.2007 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2004/2003,

4. november 2003,

Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta

(EÜT L 297, 15.11.2003, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1524/2007, 18. detsember 2007,

  L 343

5

27.12.2007
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 2004/2003,

4. november 2003,

Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohtaEUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 191,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

tegutsedes vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele ( 1 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artiklis 191 sätestatakse, et Euroopa tasandi erakonnad on oluline integratsiooni tegur liidus ja et nad annavad oma panuse Euroopa teadlikkuse kujundamisele ja liidu kodanike poliitilise tahte väljendamisele.

(2)

Euroopa tasandi erakondade jaoks tuleks sätestada teatavad põhieeskirjad määruste vormis, eelkõige nende rahastamise suhtes. Käesoleva määruse kohaldamisel saadud kogemus peaks näitama, millises ulatuses tuleks neid määrusi täiendada muude eeskirjadega.

(3)

Kogemusest nähtub, et Euroopa tasandi erakonna liikmeteks on kas erakonnaks ühinenud kodanikud või üheskoos liidu moodustanud erakonnad. Seetõttu tuleks selgitada käesolevas määruses kasutatud mõisteid erakond ja erakondade liit.

(4)

Tuleb sätestada teatavad tingimused määratlemaks, mis on Euroopa tasandi erakond. Eelkõige on Euroopa tasandi erakondadel vaja järgida Euroopa Liidu asutamispõhimõtteid, mis on sätestatud asutamislepingutes ja leidnud tunnustamist Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

(5)

Tuleks sätestada menetlus Euroopa tasandi erakondadele, mis soovivad rahastamist käesoleva määruse alusel.

(6)

Samuti tuleks sätestada Euroopa tasandi erakonna määratlemiseks kasutatavate tingimuste regulaarne kontroll.

(7)

Euroopa tasemel erakonnad, mida on rahastatud käesoleva määruse alusel, peaksid täitma rahastamisallikate läbipaistvuse tagamise kohustusi.

(8)

Kooskõlas avaldusega nr 11 Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 191 kohta, mis on lisatud Nice'i lepingu lõppaktile, ei tohiks käesoleva määruse alusel saadud rahalisi vahendeid kasutada erakondade otseseks ega kaudseks rahastamiseks riikide tasandil. Samast avaldusest tulenevalt kohaldatakse Euroopa tasandi erakondade rahastamist käsitlevaid sätteid samadel alustel kõikidele Euroopa Parlamendis esindatud poliitiliste jõudude suhtes.

(9)

Tuleks määratleda kulude laad, mida käesoleva määruse alusel rahastada saab.

(10)

Käesoleva määruse alusel rahastamiseks eraldatud assigneeringud tuleks otsustada kooskõlas iga-aastase eelarvemenetlusega.

(11)

Vaja on tagada Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavate Euroopa tasandi erakondade võimalikult suurem läbipaistvus ja finantskontroll.

(12)

Tuleks kehtestada süsteem igal aastal kasutatavate assigneeringute jaotamiseks, võttes arvesse ühelt poolt saajate ja teiselt poolt Euroopa Parlamenti valitud liikmete arvu.

(13)

Tehniline abi, mida Euroopa Parlament Euroopa tasandi erakondadele võimaldab, peaks lähtuma võrdse kohtlemise põhimõttest.

(14)

Käesoleva määruse kohaldamist ja rahastatud tegevusi tuleks käsitleda Euroopa Parlamendi aruandes, mis tuleks avaldada.

(15)

Kohtukontroll Euroopa Kohtu pädevuse piires aitab tagada käesoleva määruse õige kohaldamise.

(16)

Uutele reeglitele ülemineku hõlbustamiseks tuleks mõnede käesoleva määruse sätete kohaldamine edasi lükata kuni Euroopa Parlamendi moodustamiseni pärast valimisi 2004. aasta juunis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta

Artikkel 2

Määratlused

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.  erakond – kodanike ühendus:

 mis taotleb poliitilisi eesmärke ja

 mida tunnustatakse vähemalt ühe liikmesriigi õiguskorra raames või mis on moodustatud sellega kooskõlas;

2.  erakondade liit – struktureeritud koostöö vähemalt kahe erakonna vahel;

3.  Euroopa tasandi erakond – erakond või erakondade liit, mis täidab artiklis 3 viidatud tingimused;

▼M1

4. Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused – liikmesriigis juriidilise isiku staatust omav üksus või üksuste võrgustik, mis on seotud Euroopa tasandi erakonnaga ning mis kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkide ja põhiväärtustega toetab ja täiendab asjaomase Euroopa tasandi erakonna tegevust eelkõige järgmiste ülesannete täitmise kaudu:

 Euroopa poliitikat ja Euroopa integratsiooniprotsessi käsitleva diskussiooni jälgimine, analüüsimine ja selles osalemine;

 Euroopa poliitikaga seotud tegevuste arendamine, näiteks nimetatud küsimusi käsitlevate ning peamisi sidusrühmi, sealhulgas noorteorganisatsioone ja teisi kodanikuühiskonna esindajaid hõlmavate seminaride, koolituskursuste, konverentside ja uurimuste korraldamine ja toetamine;

 koostöö arendamine sama liiki üksustega demokraatia edendamise eesmärgil;

 Euroopa tasandi koostööraamistiku pakkumine siseriiklikele poliitilistele sihtasutustele, akadeemilistele ringkondadele ja teistele asjaomastele osalejatele.

5. „Rahastamine Euroopa Liidu üldeelarvest” tähendab toetust määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 ( 2 ) (edaspidi „finantsmäärus”) artikli 108 lõike 1 tähenduses.

▼B

Artikkel 3

Tingimused

►M1  1. ◄   Euroopa taseme erakond peab täitma järgmised tingimused:

a) olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub;

b) olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või

olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis antud häältest viimastel Euroopa Parlamendi valimistel;

c) järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu asutamispõhimõtteid, nimelt vabaduse, demokraatia, inimõiguste austamise ja põhiliste vabaduste ning seaduslikkuse põhimõtteid;

d) olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või väljendanud kavatsust seda teha.

▼M1

2.  Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus peab täitma järgmised tingimused:

a) olema seotud ühe kooskõlas lõikega 1 tunnustatud Euroopa tasandi erakonnaga, kes kinnitab nimetatud seost;

b) olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub. See juriidiline üksus peab olema eraldiseisev Euroopa tasandi erakonnast, millega ta on seotud;

c) järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu asutamispõhimõtteid, nimelt vabaduse, demokraatia, inimõiguste austamise ja põhiliste vabaduste ning õigusriigi põhimõtteid;

d) ei tohi olla kasumit taotlev;

e) tema juhtorgan peab olema geograafiliselt tasakaalus.

3.  Käesoleva määruse raames määratlevad Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused ise omavaheliste suhete vormi kooskõlas siseriikliku õigusega, pidades silmas, et ühelt poolt Euroopa tasandi erakonna ning teiselt poolt sellega seotud Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse igapäevane töökorraldus ning juhtimisstruktuurid on piisavalt eraldatud.

▼B

Artikkel 4

Rahastamistaotlus

1.  Euroopa Liidu üldeelarvest rahaliste vahendite saamiseks esitab Euroopa tasandi erakond igal aastal taotluse Euroopa Parlamendile.

Euroopa Parlament teeb otsuse kolme kuu jooksul ning annab loa vastavateks assigneeringuteks, samuti juhib neid.

2.  Esimesele taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

▼M1

a) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja täidab artiklites 2 ja 3 sätestatud tingimusi;

▼B

b) poliitiline programm, milles tuuakse välja Euroopa tasandi erakonna eesmärgid;

c) põhikiri, milles eelkõige määratletakse poliitilise ja finantsjuhtimise eest vastutavad organid, samuti organid või füüsilised isikud, kellel on volitused erakonna seaduslikuks esindamiseks igas asjaomases liikmesriigis, eelkõige vallas- ja kinnisvara omandamiseks või võõrandamiseks ja osalemiseks kohtumenetlustes.

3.  Lõikes 2 viidatud mis tahes juba esitatud dokumentide, eelkõige poliitilise programmi või põhikirja muutmisest teavitatakse Euroopa Parlamenti kahe kuu jooksul. Sellise teate puudumisel rahastamine peatatakse.

▼M1

4.  Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võib taotleda Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist ainult Euroopa tasandi erakonna kaudu, millega ta on seotud.

5.  Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatakse rahalist toetust seotuse alusel Euroopa tasandi erakonnaga, kohaldades artikli 10 lõike 1 sätteid. Niiviisi eraldatud summade suhtes kohaldatakse artikleid 9 ja 9a.

6.  Euroopa tasandi poliitilisele sihtasutusele eraldatud toetust kasutatakse üksnes selle sihtasutuse artikli 2 lõikes 4 määratletud tegevuse rahastamiseks. Mitte mingil juhul ei tohi seda kasutada valimiste või referendumikampaaniate rahastamiseks.

7.  Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamise taotluste hindamisel kohaldatakse lõigete 1 ja 3 sätteid mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes.

▼B

Artikkel 5

Tõendamine

1.  Euroopa Parlament kontrollib regulaarselt, et Euroopa tasandi erakonnad täidaksid artikli 3 punktides a ja b sätestatud tingimusi.

2.  Artikli 3 punktis c kirjeldatud tingimust arvesse võttes kontrollib Euroopa Parlament oma liikmete häälteenamuse alusel veerandi oma liikmete taotluse korral, kes esindavad vähemalt kolme poliitilist rühma Euroopa Parlamendis, et Euroopa tasandi erakond kõnealust tingimust jätkuvalt täidab.

Enne sellise kontrolli läbiviimist kuulab Euroopa Parlament ära asjaomase Euroopa tasandi erakonna ja palub sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnevalt komiteelt hinnangut teemale mõistliku aja jooksul.

Komisjon koosneb kolmest liikmest – Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nimetavad igaüks ühe liikme. Euroopa Parlament tagab sekretariaaditeenused ja rahastab komiteed.

3.  Kui Euroopa Parlament leiab, et artikli 3 punktides a, b ja c viidatud mis tahes tingimust enam ei täideta, lõpetatakse asjakohase Euroopa tasandi erakonna, mis sel põhjusel on oma seisundi minetanud, rahastamine käesoleva määruse alusel.

▼M1

4.  Lõiget 2 kohaldatakse mutatis mutandis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste suhtes.

5.  Kui Euroopa tasandi erakond, millega Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on seotud, kaotab oma staatuse, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ilma rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.

6.  Kui Euroopa Parlament leiab, et artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud mis tahes tingimust enam ei täideta, jääb kõnealune Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ilma rahastamise õigusest käesoleva määruse alusel.

▼M1

Artikkel 6

Rahastamisega seotud kohustused

1.  Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus:

a) avaldab oma tulud ja kulud ning varade ja kohustuste aruande igal aastal;

b) deklareerib oma rahastamisallikad, esitades nimekirja annetajatest ja iga annetaja annetustest, välja arvatud annetuste puhul, mis ei ületa 500 eurot aastas annetaja kohta.

2.  Euroopa tasandi erakond ning samuti Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus ei võta vastu:

a) anonüümseid annetusi;

b) annetusi Euroopa Parlamenti kuuluvate poliitiliste rühmade eelarvetest;

c) annetusi ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju omandiõiguse, finantsosaluse või ettevõtja suhtes kehtivate eeskirjade alusel;

d) 12 000 eurot aastas annetaja kohta ületavaid annetusi füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt, välja arvatud punktis c viidatud ettevõtjad, ning ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 kohaldamist;

e) annetusi kolmanda riigi ametiasutustelt, sealhulgas ettevõtjalt, kelle suhtes ametiasutused võivad otseselt või kaudselt kasutada valitsevat mõju oma omandiõiguse või finantsosaluse tõttu ettevõtjas või selle suhtes kehtivate eeskirjade alusel.

3.  Euroopa tasandi erakonda võivad toetada selle liikmeks olevad siseriiklikud erakonnad või Euroopa tasandi erakonna füüsilisest isikust liikmed. Riiklike erakondade või füüsiliste isikute toetus Euroopa tasandi erakonnale ei või ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi erakonna aastaeelarvest.

4.  Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust võivad toetada selle liikmeks olevad siseriiklikud poliitilised sihtasutused ning Euroopa tasandi erakonnad. Niisugused toetused ei või ületada 40 % kõnealuse Euroopa tasandi poliitilise sihtasutuse aastaeelarvest ja need ei tohi pärineda Euroopa tasandi erakonna poolt käesoleva määruse alusel Euroopa Liidu üldeelarvest saadud rahalistest vahenditest.

Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.

Artikkel 7

Rahastamiskeeld

1.  Euroopa tasandi erakondade rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või mis tahes muust allikast ei või kasutada muude erakondade otseseks või kaudseks rahastamiseks, eriti siseriiklike erakondade või üksikkandidaatide puhul. Neid siseriiklikke erakondi ja üksikkandidaate reguleerivad siseriiklikud eeskirjad.

2.  Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest või muust allikast ei või kasutada ei Euroopa tasandi ega siseriiklike erakondade või üksikkandidaatide ega ka siseriiklike sihtasutuste otseseks või kaudseks rahastamiseks.

Artikkel 8

Kulu liik

Ilma et see piiraks poliitiliste sihtasutuste rahastamist, võib assigneeringuid, mis on saadud Euroopa Liidu üldeelarvest kooskõlas käesoleva määrusega, kasutada ainult artikli 4 lõike 2 punktis b viidatud poliitilises programmis näidatud eesmärkidega otseselt seotud kulude katteks.

Selliste kulude hulka kuuluvad administratiivkulud ning tehnilise abi, koosolekute, teadusuuringute, piiriüleste ürituste, uuringute, teabe ja väljaannetega seotud kulud.

Euroopa tasandi erakondade kulude hulka võib ka kuuluda Euroopa tasandi erakondade kampaaniate rahastamine Euroopa Parlamendi valimiste puhul, milles nad osalevad artikli 3 lõike 1 punkti d nõuetest lähtuvalt. Vastavalt artiklile 7 ei rahastata nende assigneeringutega otseselt ega kaudselt siseriiklikke erakondi või üksikkandidaate.

Selliseid vahendeid ei kasutata referendumikampaaniate rahastamiseks.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikliga 8 reguleerib Euroopa Parlamendi valimistel erakondade ja kandidaatide valimiskulude rahastamist ja piiramist iga liikmesriik oma siseriiklike õigusaktidega.

▼B

Artikkel 9

Rakendamine ja kontroll

▼M1

1.  Assigneeringud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamiseks määratakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus ja teostatakse kooskõlas Euroopa Ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmäärusega ja selle rakenduseeskirjadega.

Käesoleva määruse rakendamismenetluse kehtestab eelarvevahendite käsutaja.

2.  Vallas- ja kinnisvara hinnatakse ja kulumit arvestatakse vastavalt finantsmääruse artiklis 133 sisalduvatele institutsioonidele kohaldatavatele sätetele.

3.  Käesoleva määruse alusel toimuvat rahastamist kontrollitakse kooskõlas finantsmäärusega ja selle rakendussätetega.

Kontrolli teostatakse iga-aastase sõltumatu välisauditi kinnitamise teel. See kinnitus edastatakse Euroopa Parlamendile kuue kuu jooksul pärast asjaomase rahandusaasta lõppu.

▼B

4.  Käesoleva määruse rakendamisest alates tagastatakse Euroopa Liidu üldeelarvesse kõik rahalised vahendid, mis erakonnad on sealt alusetult saanud.

5.  Euroopa tasandi erakonnad, mida rahastatakse käesoleva määruse alusel, esitavad kontrollikojale selle taotluse korral kõik dokumendid või teabe, mida kontrollikoda vajab oma ülesande täitmiseks.

Kui kulusid kannavad Euroopa tasandi erakonnad koos riikide erakondadega ja muude organisatsioonidega, tehakse tõendid Euroopa tasandi erakondade kantud kuludest kontrollikojale kättesaadavaks.

6.  Euroopa tasandi erakondade kui Euroopa üldhuvisid taotlevate organite rahastamisele ei laiene finantsmääruse artikli 113 sätted, mis on seotud rahastamise vähendamisega.

▼M1

Artikkel 9a

Läbipaistvus

Euroopa Parlament avaldab oma veebilehel selleks otstarbeks loodud rubriigis järgmised dokumendid:

 aastaaruande koos tabeliga igale Euroopa tasandi erakonnale või poliitilisele sihtasutusele makstud summadega iga eelarveaasta kohta, mil toetusi maksti;

 artiklis 12 sätestatud Euroopa Parlamendi aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuste kohta;

 käesoleva määruse rakendussätted.

▼B

Artikkel 10

Jaotamine

1.  Saadaolevad assigneeringud jaotatakse iga-aastaselt järgmiselt Euroopa tasandi erakondade vahel, mis on saanud artiklis 4 viidatud positiivse vastuse oma rahastamistaotlusele:

a) 15 % jaotatakse võrdsetes osades;

b) 85 % jaotatakse nende vahel, kellel on Euroopa Parlamenti valitud liikmeid, proportsionaalselt valitud liikmete arvuga.

Nende sätete rakendamiseks võib Euroopa Parlamendi liige olla ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liige.

▼M1

2.  Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavad vahendid ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse rahastamiskõlblikest kulutustest. Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.

▼B

Artikkel 11

Tehniline tugi

Euroopa Parlamendi tehniline tugi Euroopa tasandi erakondadele rajaneb võrdse kohtlemise põhimõtetel. See eraldatakse vähemalt sama soodsatel tingimustel kui eraldised muudele välisorganisatsioonidele ja -liitudele, millele võib anda samasugust toetust arve ja makse vastu.

Euroopa Parlament avaldab igale Euroopa tasandi erakonnale eraldatud tehnilise toetuse üksikasjad aastaaruandes.

▼M1

Artikkel 12

Hindamine

Euroopa Parlament avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuste kohta hiljemalt 15. veebruaril 2011. Aruandes näidatakse vajaduse korral võimalikud muudatused rahastamissüsteemis.

▼B

Artikkel 13

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolm kuud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 4–10 kohaldatakse alates Euroopa Parlamendi valimistele 2004. aasta juunis järgneva esimese istungi avamise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.( 1 ) Euroopa Parlamendi 19. juuni 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta otsus.

( 2 ) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9.).