02003R1059 — ET — 18.01.2018 — 010.003


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1059/2003,

26. mai 2003,

millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

(ELT L 154 21.6.2003, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1888/2005, 26. oktoober 2005,

  L 309

1

25.11.2005

 M2

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 105/2007, 1. veebruar 2007,

  L 39

1

10.2.2007

 M3

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 176/2008, 20. veebruar 2008,

  L 61

1

5.3.2008

 M4

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2008, 22. oktoober 2008,

  L 311

1

21.11.2008

 M5

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 31/2011, 17. jaanuar 2011,

  L 13

3

18.1.2011

 M6

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013

 M7

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1319/2013, 9. detsember 2013,

  L 342

1

18.12.2013

 M8

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 868/2014, 8. august 2014,

  L 241

1

13.8.2014

►M9

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2066, 21. november 2016,

  L 322

1

29.11.2016

►M10

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/2391, 12. detsember 2017,

  L 350

1

29.12.2017


Parandatud:

►C1

Parandus, ELT L 205, 5.8.2019, lk  33 (2017/2391)
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1059/2003,

26. mai 2003,

millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)▼M10

Artikkel 1

Reguleerimisese

1.  Käesolevas määruses kehtestatakse ühine territoriaalüksuste statistiline liigitus (NUTS), et võimaldada Euroopa piirkondliku statistika kogumist, koostamist ja levitamist liidu eri territoriaalsetel tasanditel.

2.  NUTS liigitus on sätestatud I lisas.

3.  Artiklis 4 osutatud haldusüksused täiendavad NUTS liigitust.

4.  Artiklis 4a osutatud statistilised ruutvõrgud täiendavad NUTS liigitust. Nende statistiliste ruutvõrkude abil arvutatakse rahvastikupõhised territooriumide tüpoloogiad.

5.  Artiklis 4b osutatud liidu territooriumide tüpoloogiad täiendavad NUTS liigitust territoriaalüksuste liikide määramisega.

▼B

Artikkel 2

Ülesehitus

1.  NUTSis jaotatakse liikmesriikide majandusterritoorium, nagu see on määratletud otsuses 91/450/EMÜ, territoriaalüksusteks. Selles antakse igale territoriaalüksusele oma tähis ja nimi.

2.  NUTS on hierarhiline. Selles jaotatakse iga liikmesriik NUTSi 1. tasandi territoriaalüksusteks, millest igaüks omakorda NUTSi 2. tasandi territoriaalüksusteks, millest igaüks veel omakorda NUTSi 3. tasandi territoriaalüksusteks.

3.  Teatava territoriaalüksuse võib siiski liigitada mitmele NUTSi tasandile.

4.  Samal NUTSi tasandil ei või kahte samas liikmesriigis asuvat eri territoriaalüksust tähistada sama nimega. Kui kahel eri liikmesriikides asuval territoriaalüksusel on sama nimi, lisatakse territoriaalüksuste nimedele riigitähis.

▼M10 —————

▼B

Artikkel 3

Liigitusalused

1.  Territoriaalüksuste kindlaksmääramisel on esimeseks aluseks liikmesriikides olemasolevad haldusüksused.

Seejuures tähendab „haldusüksus” geograafilist ala koos haldusasutusega, kes on pädev tegema haldus- või poliitilisi otsuseid kõnealuse ala kohta liikmesriigi õiguslikus ja institutsioonilises raamistikus.

2.  Liikmesriigi haldusüksuste rühmad liigitatakse NUTSi tasandite järgi rühma keskmise rahvaarvu põhjal, kasutades järgmisi piirmäärasid:Tasand

Alammäär

Ülemmäär

NUTS 1

3 miljonit

7 miljonit

NUTS 2

800 000

3 miljonit

NUTS 3

150 000

800 000

Kui kogu liikmesriigi rahvaarv jääb NUTSi teatava tasandi alammäärast allapoole, on kogu liikmesriik NUTSi kohane selle tasandi territoriaalüksus.

3.  Käesoleva määruse kohaldamisel koosneb territoriaalüksuse rahvaarv nendest isikutest, kelle alaline elukoht on kõnealusel territooriumil.

▼M10

4.  Olemasolevad haldusüksused, mida NUTS liigituses kasutatakse, on sätestatud II lisas. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa lähtuvalt muutustest haldusüksustes, millest asjaomane liikmesriik on artikli 5 lõike 1 kohaselt teatanud.

▼B

5.  Kui NUTSi teatava tasandi puhul ei ole liikmesriigis lõikes 2 osutatud piirmäärade kohaselt sobiva suurusega haldusüksust, moodustatakse see NUTSi tasand sobiva arvu olemasolevate väiksemate külgnevate haldusüksuste ühendamise teel. Sellisel ühendamisel võetakse arvesse selliseid asjakohaseid tegureid nagu geograafilised, sotsiaal-majanduslikud, ajaloolised, kultuurilised või keskkonnaolud.

Saadud ühendatud üksusi nimetatakse edaspidi „mittehalduslikeks üksusteks”. Liikmesriigi mittehalduslike üksuste suurus NUTSi teatava tasandi puhul peab jääma lõikes 2 osutatud rahvaarvu piirmäärade raamesse.

▼M10

Teatavate mittehalduslike üksuste puhul võidakse siiski teha erand nendest piirmääradest eriliste geograafiliste, sotsiaal-majanduslike, ajalooliste, kultuuriliste või keskkonnaolude tõttu, eeskätt saartel ja äärepoolseimatel aladel.

Artikkel 4

Haldusüksused

1.  Igas liikmesriigis jagatakse NUTS 3. tasand haldusüksustega veel üheks või kaheks territoriaalsete üksuste tasandiks. Vähemalt üks haldusüksuste tasand peab olema artikli 3 lõikes 1 määratletud ja III lisas esitatud haldusüksus. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte, et muuta III lisas esitatud haldusüksuste nimekirja lähtuvalt muutustest haldusüksustes, millest asjaomane liikmesriik on artikli 5 lõike 1 kohaselt teatanud.

2.  Iga aasta esimese kuue kuu jooksul edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) eelmise aasta 31. detsembri seisu kajastava haldusüksuste nimekirja, kus on märgitud kõik muutused ja see, millise NUTS 3. tasandi piirkonna juurde haldusüksus kuulub. Teabe edastamiseks kasutavad nad komisjoni (Eurostati) nõutavat elektroonilist vormingut.

3.  Komisjon (Eurostat) avaldab haldusüksuste nimekirja oma veebilehe spetsiaalses alajaotises hiljemalt iga aasta 31. detsembriks.

▼M10

Artikkel 4a

Statistilised ruutvõrgud

Komisjon (Eurostat) haldab liidu tasandi statistiliste ruutvõrkude süsteemi ja avaldab selle oma veebilehel spetsiaalses alajaotises. Statistilised ruutvõrgud peavad vastama komisjoni määruses (EL) nr 1089/2010 ( 1 ) sätestatud spetsifikatsioonidele.

Artikkel 4b

Liidu territooriumide tüpoloogiad

1.  Komisjon (Eurostat) haldab liidu tüpoloogiaid, mis koosnevad NUTS liigituse, haldusüksuste ja ruutvõrkude tasandi territoriaalüksustest, ja avaldab need oma veebilehel spetsiaalses alajaotises.

2.  Ruutvõrkudel põhinev tüpoloogia kehtestatakse 1 km2 suuruse võrguruudu täpsusega järgmiselt:

 „linnakeskused”,

 „linnaklastrid”,

 „maapiirkondade võrguruudud”.

3.  Haldusüksuste tasandil kehtestatakse järgmised tüpoloogiad:

a) linnastumise määr (DEGURBA):

 „linnapiirkonnad”:

 

 „linnad” või „tiheasustusega alad”,

▼C1

 „väiksemad linnad ja eeslinnad” või „keskmise asustustihedusega alad”,

▼M10

 „maapiirkonnad” või „hõreasustusega alad”;

b) funktsionaalsed linnapiirkonnad:

▼C1

 „linnad” ja nende „töörände alad”;

▼C1

c) rannikualad:

 „rannikualad”,

 „muud kui rannikualad”.

▼M10

Kui liikmesriigis on haldusüksuste tasandeid rohkem kui üks, konsulteerib komisjon (Eurostat) liikmesriigiga, et määrata kindlaks haldusüksuse haldustase, mida kasutatakse tüpoloogiate määramiseks.

4.  NUTS 3. tasandil kehtestatakse järgmised tüpoloogiad ja märgendid:

a) linna-maa tüpoloogia:

 „peamiselt linnapiirkonnad”,

 „vahepealsed piirkonnad”,

 „peamiselt maapiirkonnad”;

b) suurlinnatüpoloogia:

 „suurlinnapiirkonnad”,

 „muud kui suurlinnapiirkonnad”;

▼C1

c) rannikupiirkondade tüpoloogia:

 „rannikupiirkonnad”,

 „muud kui rannikupiirkonnad”.

▼M10

5.  Komisjon sätestab rakendusaktidega ühetaolised tingimused nende tüpoloogiate ühtlaseks kohaldamiseks liidu tasandil. Tingimustes kirjeldatakse meetodit, mille kohaselt määratakse konkreetsete haldusüksuste ja NUTS 3. tasandi piirkondade tüpoloogiad. Ühetaoliste tingimuste kohaldamisel võtab komisjon arvesse geograafilisi, sotsiaal-majanduslikke, ajaloolisi, kultuurilisi ja keskkonnaolusid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 7 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

Artikkel 5

NUTSi muudatused

1.  Liikmesriigid teatavad komisjonile:

a) kõikidest haldusüksuste muudatustest, kui need võivad mõjutada I lisas sätestatud NUTSi või II ja III lisa sisu;

b) kõikidest muudest riigi tasandil toimunud muutustest, mis võivad mõjutada NUTSi artiklis 3 sätestatud liigitusaluste kohaselt.

2.  Muudatusi NUTSi 3. tasandi piirides, mis tulenevad III lisas sätestatud väiksemate haldusüksuste muudatustest:

a) ei käsitata NUTSi muudatustena, kui nendega kaasnev rahvaarvu ülekanne võrdub kõige rohkem ühe protsendiga asjakohaste NUTSi 3. tasandi territoriaalüksuste rahvaarvust;

b) käsitatakse NUTSi muudatustena käesoleva artikli lõike 3 kohaselt, kui nendega kaasnev rahvaarvu ülekanne võrdub rohkem kui ühe protsendiga asjakohaste NUTSi 3. tasandi territoriaalüksuste rahvaarvust.

3.  NUTSi muudatusi, mis on seotud liikmesriigi mittehalduslike üksustega, nagu osutatud artikli 3 lõikes 5, võib teha juhul, kui NUTSi asjakohasel tasandil vähendab muudatus kõikide Euroopa Liidu territoriaalüksuste suuruse standardhälvet rahvaarvu osas.

▼M10

4.  I lisas sätestatud NUTS liigituse muudatused võetakse vastu artiklis 3 sätestatud kriteeriumide põhjal kalendriaasta teises pooles kõige varem iga kolme aasta järel. Kui liikmesriigi asjaomases haldusstruktuuris toimuvad olulised ümberkorraldused, võib selliseid NUTS liigituse muudatusi vastu võtta ka lühemate ajavahemike järel.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud NUTS liigitust lähtuvalt muutustest territoriaalüksustes, millest asjaomane liikmesriik on käesoleva artikli lõike 1 kohaselt teatanud. Alates kõnealuse delegeeritud õigusakti vastuvõtmisele järgneva teise aasta 1. jaanuarist põhinevad piirkondlikud andmed, mida liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) saadavad, muudetud NUTS liigitusel.

5.  Juhul kui komisjon võtab vastu lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusakti, edastab asjaomane liikmesriik komisjonile (Eurostatile) uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalikud aegread juba edastatud andmete asendamiseks. Asjaomane liikmesriik edastab need aegread hiljemalt delegeeritud õigusakti vastuvõtmisele järgneva neljanda aasta 1. jaanuariks.

Komisjon sätestab rakendusaktides aegridade ja nende pikkuse ühetaolised tingimused, võttes arvesse nende esitamise teostatavust. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artiklis 7 osutatud kontrollimenetlusega.

▼B

Artikkel 6

Haldamine

Komisjon võtab vajalikke meetmeid NUTSi järjekindla haldamise tagamiseks. Nendeks meetmeteks võivad olla eeskätt:

a) NUTSi selgitavate märkuste koostamine ja ajakohastamine;

b) NUTSi rakendamisel liikmesriikide territoriaalüksuste liigituste suhtes esilekerkivate ebakohtade uurimine.

▼M10

Artikkel 7

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

▼M10

Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 18. jaanuarist 2018. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

▼M10 —————

▼B

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M9
I LISA

NUTS liigitus (kood – nimi)BELGIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

 

 

 

BE1

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 

 

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2

VLAAMS GEWEST

 

 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 

 

Arr. Antwerpen

BE212

 

 

Arr. Mechelen

BE213

 

 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (BE)

 

BE221

 

 

Arr. Hasselt

BE222

 

 

Arr. Maaseik

BE223

 

 

Arr. Tongeren

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Arr. Aalst

BE232

 

 

Arr. Dendermonde

BE233

 

 

Arr. Eeklo

BE234

 

 

Arr. Gent

BE235

 

 

Arr. Oudenaarde

BE236

 

 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 

 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Arr. Brugge

BE252

 

 

Arr. Diksmuide

BE253

 

 

Arr. Ieper

BE254

 

 

Arr. Kortrijk

BE255

 

 

Arr. Oostende

BE256

 

 

Arr. Roeselare

BE257

 

 

Arr. Tielt

BE258

 

 

Arr. Veurne

BE3

RÉGION WALLONNE

 

 

BE31

 

Prov. Brabant wallon

 

BE310

 

 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE321

 

 

Arr. Ath

BE322

 

 

Arr. Charleroi

BE323

 

 

Arr. Mons

BE324

 

 

Arr. Mouscron

BE325

 

 

Arr. Soignies

BE326

 

 

Arr. Thuin

BE327

 

 

Arr. Tournai

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 

 

Arr. Huy

BE332

 

 

Arr. Liège

BE334

 

 

Arr. Waremme

BE335

 

 

Arr. Verviers — communes francophones

BE336

 

 

Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft

BE34

 

Prov. Luxembourg (BE)

 

BE341

 

 

Arr. Arlon

BE342

 

 

Arr. Bastogne

BE343

 

 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Arr. Neufchâteau

BE345

 

 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 

 

Arr. Dinant

BE352

 

 

Arr. Namur

BE353

 

 

Arr. Philippeville

BEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

BEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

(1)   „Arr.“ on prantsuse keeles „Arrondissement administratif“ või hollandi keeles „Administratief arrondissement“.

(2)   „Prov.“ on prantsuse keeles „Province“ või hollandi keeles „Provincie“.BULGAARIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3TŠEHHI VABARIIK

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CZ

 

 

 

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

CZ01

 

Praha

 

CZ010

 

 

Hlavní město Praha

CZ02

 

Střední Čechy

 

CZ020

 

 

Středočeský kraj

CZ03

 

Jihozápad

 

CZ031

 

 

Jihočeský kraj

CZ032

 

 

Plzeňský kraj

CZ04

 

Severozápad

 

CZ041

 

 

Karlovarský kraj

CZ042

 

 

Ústecký kraj

CZ05

 

Severovýchod

 

CZ051

 

 

Liberecký kraj

CZ052

 

 

Královéhradecký kraj

CZ053

 

 

Pardubický kraj

CZ06

 

Jihovýchod

 

CZ063

 

 

Kraj Vysočina

CZ064

 

 

Jihomoravský kraj

CZ07

 

Střední Morava

 

CZ071

 

 

Olomoucký kraj

CZ072

 

 

Zlínský kraj

CZ08

 

Moravskoslezsko

 

CZ080

 

 

Moravskoslezský kraj

CZZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

CZZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CZZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3TAANI

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DK

 

 

 

DK0

DANMARK

 

 

DK01

 

Hovedstaden

 

DK011

 

 

Byen København

DK012

 

 

Københavns omegn

DK013

 

 

Nordsjælland

DK014

 

 

Bornholm

DK02

 

Sjælland

 

DK021

 

 

Østsjælland

DK022

 

 

Vest- og Sydsjælland

DK03

 

Syddanmark

 

DK031

 

 

Fyn

DK032

 

 

Sydjylland

DK04

 

Midtjylland

 

DK041

 

 

Vestjylland

DK042

 

 

Østjylland

DK05

 

Nordjylland

 

DK050

 

 

Nordjylland

DKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

DKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3SAKSAMAA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

DE

 

 

 

DE1

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

BAYERN

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg am Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a.d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

BERLIN

 

 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 

 

Berlin

DE4

BRANDENBURG

 

 

DE40

 

Brandenburg

 

DE401

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE402

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE403

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE404

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE405

 

 

Barnim

DE406

 

 

Dahme-Spreewald

DE407

 

 

Elbe-Elster

DE408

 

 

Havelland

DE409

 

 

Märkisch-Oderland

DE40A

 

 

Oberhavel

DE40B

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE40C

 

 

Oder-Spree

DE40D

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE40E

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE40F

 

 

Prignitz

DE40G

 

 

Spree-Neiße

DE40H

 

 

Teltow-Fläming

DE40I

 

 

Uckermark

DE5

BREMEN

 

 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

HAMBURG

 

 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 

 

Hamburg

DE7

HESSEN

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

 

 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE80J

 

 

Mecklenburgische Seenplatte

DE80N

 

 

Vorpommern-Greifswald

DE80K

 

 

Landkreis Rostock

DE80L

 

 

Vorpommern-Rügen

DE80M

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80O

 

 

Ludwigslust-Parchim

DE9

NIEDERSACHSEN

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE91A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE91C

 

 

Göttingen

DE92

 

Hannover

 

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE929

 

 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Heidekreis

DE939

 

 

Stade

DE93A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94A

 

 

Friesland (DE)

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Rhein-Kreis Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Rhein-Erft-Kreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA2D

 

 

Städteregion Aachen

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

RHEINLAND-PFALZ

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB1A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB1C

 

 

Cochem-Zell

DEB1D

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Eifelkreis Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Vulkaneifel

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Rhein-Pfalz-Kreis

DEB3J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Südwestpfalz

DEC

SAARLAND

 

 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 

 

Regionalverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

St. Wendel

DED

SACHSEN

 

 

DED2

 

Dresden

 

DED21

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED2C

 

 

Bautzen

DED2D

 

 

Görlitz

DED2E

 

 

Meißen

DED2F

 

 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

DED4

 

Chemnitz

 

DED41

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED42

 

 

Erzgebirgskreis

DED43

 

 

Mittelsachsen

DED44

 

 

Vogtlandkreis

DED45

 

 

Zwickau

DED5

 

Leipzig

 

DED51

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED52

 

 

Leipzig

DED53

 

 

Nordsachsen

DEE

SACHSEN-ANHALT

 

 

DEE0

 

Sachsen-Anhalt

 

DEE01

 

 

Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt

DEE02

 

 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE03

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE04

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEE05

 

 

Anhalt-Bitterfeld

DEE06

 

 

Jerichower Land

DEE07

 

 

Börde

DEE08

 

 

Burgenlandkreis

DEE09

 

 

Harz

DEE0A

 

 

Mansfeld-Südharz

DEE0B

 

 

Saalekreis

DEE0C

 

 

Salzlandkreis

DEE0D

 

 

Stendal

DEE0E

 

 

Wittenberg

DEF

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

THÜRINGEN

 

 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J

 

 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

DEG0N

 

 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 

 

Wartburgkreis

DEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

DEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

DEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3EESTI

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EE

 

 

 

EE0

EESTI

 

 

EE00

 

Eesti

 

EE001

 

 

Põhja-Eesti

EE004

 

 

Lääne-Eesti

EE006

 

 

Kesk-Eesti

EE007

 

 

Kirde-Eesti

EE008

 

 

Lõuna-Eesti

EEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

EEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

EEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3IIRIMAA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IE

 

 

 

IE0

IRELAND

 

 

IE04

 

Northern and Western

 

IE041

 

 

Border

IE042

 

 

West

IE05

 

Southern

 

IE051

 

 

Mid-West

IE052

 

 

South-East

IE053

 

 

South-West

IE06

 

Eastern and Midland

 

IE061

 

 

Dublin

IE062

 

 

Mid-East

IE063

 

 

Midland

IEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

IEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

IEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3KREEKA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

EL

 

 

 

EL3

ATTIΚΗ

 

 

EL30

 

Αττική

 

EL301

 

 

Βόρειος Τομέας Αθηνών

EL302

 

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών

EL303

 

 

Κεντρικός Τομέας Αθηνών

EL304

 

 

Νότιος Τομέας Αθηνών

EL305

 

 

Ανατολική Αττική

EL306

 

 

Δυτική Αττική

EL307

 

 

Πειραιάς, Νήσοι

EL4

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ

 

 

EL41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

EL411

 

 

Λέσβος, Λήμνος

EL412

 

 

Ικαρία, Σάμος

EL413

 

 

Χίος

EL42

 

Νότιο Αιγαίο

 

EL421

 

 

Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος

EL422

 

 

Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος

EL43

 

Κρήτη

 

EL431

 

 

Ηράκλειο

EL432

 

 

Λασίθι

EL433

 

 

Ρέθυμνο

EL434

 

 

Χανιά

EL5

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

EL51

 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

 

EL511

 

 

Έβρος

EL512

 

 

Ξάνθη

EL513

 

 

Ροδόπη

EL514

 

 

Δράμα

EL515

 

 

Θάσος, Καβάλα

EL52

 

Κεντρική Μακεδονία

 

EL521

 

 

Ημαθία

EL522

 

 

Θεσσαλονίκη

EL523

 

 

Κιλκίς

EL524

 

 

Πέλλα

EL525

 

 

Πιερία

EL526

 

 

Σέρρες

EL527

 

 

Χαλκιδική

EL53

 

Δυτική Μακεδονία

 

EL531

 

 

Γρεβενά, Κοζάνη

EL532

 

 

Καστοριά

EL533

 

 

Φλώρινα

EL54

 

Ήπειρος

 

EL541

 

 

Άρτα, Πρέβεζα

EL542

 

 

Θεσπρωτία

EL543

 

 

Ιωάννινα

EL6

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

EL61

 

Θεσσαλία

 

EL611

 

 

Καρδίτσα, Τρίκαλα

EL612

 

 

Λάρισα

EL613

 

 

Μαγνησία, Σποράδες

EL62

 

Ιόνια Νησιά

 

EL621

 

 

Ζάκυνθος

EL622

 

 

Κέρκυρα

EL623

 

 

Ιθάκη, Κεφαλληνία

EL624

 

 

Λευκάδα

EL63

 

Δυτική Ελλάδα

 

EL631

 

 

Αιτωλοακαρνανία

EL632

 

 

Αχαΐα

EL633

 

 

Ηλεία

EL64

 

Στερεά Ελλάδα

 

EL641

 

 

Βοιωτία

EL642

 

 

Εύβοια

EL643

 

 

Ευρυτανία

EL644

 

 

Φθιώτιδα

EL645

 

 

Φωκίδα

EL65

 

Πελοπόννησος

 

EL651

 

 

Αργολίδα, Αρκαδία

EL652

 

 

Κορινθία

EL653

 

 

Λακωνία, Μεσσηνία

ELZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ELZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ELZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3HISPAANIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

ES

 

 

 

ES1

NOROESTE

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

A Coruña

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Ourense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 

 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 

 

Cantabria

ES2

NORESTE

 

 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 

 

Araba/Álava

ES212

 

 

Gipuzkoa

ES213

 

 

Bizkaia

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 

 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 

 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

COMUNIDAD DE MADRID

 

 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 

 

Madrid

ES4

CENTRO (ES)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Ávila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

ESTE

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunidad Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante/Alacant

ES522

 

 

Castellón/Castelló

ES523

 

 

Valencia/València

ES53

 

Illes Balears

 

ES531

 

 

Eivissa y Formentera

ES532

 

 

Mallorca

ES533

 

 

Menorca

ES6

SUR

 

 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 

 

Almería

ES612

 

 

Cádiz

ES613

 

 

Córdoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaén

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 

 

Murcia

ES63

 

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

ES630

 

 

Ceuta

ES64

 

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES640

 

 

Melilla

ES7

CANARIAS

 

 

ES70

 

Canarias

 

ES703

 

 

El Hierro

ES704

 

 

Fuerteventura

ES705

 

 

Gran Canaria

ES706

 

 

La Gomera

ES707

 

 

La Palma

ES708

 

 

Lanzarote

ES709

 

 

Tenerife

ESZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ESZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ESZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3PRANTSUSMAA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FR

 

 

 

FR1

ÎLE-DE-FRANCE

 

 

FR10

 

Île-de-France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d’Oise

FRB

CENTRE-VAL DE LOIRE

 

 

FRB0

 

Centre-Val de Loire

 

FRB01

 

 

Cher

FRB02

 

 

Eure-et-Loir

FRB03

 

 

Indre

FRB04

 

 

Indre-et-Loire

FRB05

 

 

Loir-et-Cher

FRB06

 

 

Loiret

FRC

BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

 

 

FRC1

 

Bourgogne

 

FRC11

 

 

Côte-d’Or

FRC12

 

 

Nièvre

FRC13

 

 

Saône-et-Loire

FRC14

 

 

Yonne

FRC2

 

Franche-Comté

 

FRC21

 

 

Doubs

FRC22

 

 

Jura

FRC23

 

 

Haute-Saône

FRC24

 

 

Territoire de Belfort

FRD

NORMANDIE

 

 

FRD1

 

Basse-Normandie

 

FRD11

 

 

Calvados

FRD12

 

 

Manche

FRD13

 

 

Orne

FRD2

 

Haute-Normandie

 

FRD21

 

 

Eure

FRD22

 

 

Seine-Maritime

FRE

NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

 

 

FRE1

 

Nord-Pas-de-Calais

 

FRE11

 

 

Nord

FRE12

 

 

Pas-de-Calais

FRE2

 

Picardie

 

FRE21

 

 

Aisne

FRE22

 

 

Oise

FRE23

 

 

Somme

FRF

ALSACE-

CHAMPAGNE-ARDENNE-

LORRAINE

 

 

FRF1

 

Alsace

 

FRF11

 

 

Bas-Rhin

FRF12

 

 

Haut-Rhin

FRF2

 

Champagne-Ardenne

 

FRF21

 

 

Ardennes

FRF22

 

 

Aube

FRF23

 

 

Marne

FRF24

 

 

Haute-Marne

FRF3

 

Lorraine

 

FRF31

 

 

Meurthe-et-Moselle

FRF32

 

 

Meuse

FRF33

 

 

Moselle

FRF34

 

 

Vosges

FRG

PAYS-DE-LA-LOIRE

 

 

FRG0

 

Pays-de-la-Loire

 

FRG01

 

 

Loire-Atlantique

FRG02

 

 

Maine-et-Loire

FRG03

 

 

Mayenne

FRG04

 

 

Sarthe

FRG05

 

 

Vendée

FRH

BRETAGNE

 

 

FRH0

 

Bretagne

 

FRH01

 

 

Côtes-d’Armor

FRH02

 

 

Finistère

FRH03

 

 

Ille-et-Vilaine

FRH04

 

 

Morbihan

FRI

AQUITAINE-

LIMOUSIN-

POITOU-CHARENTES

 

 

FRI1

 

Aquitaine

 

FRI11

 

 

Dordogne

FRI12

 

 

Gironde

FRI13

 

 

Landes

FRI14

 

 

Lot-et-Garonne

FRI15

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FRI2

 

Limousin

 

FRI21

 

 

Corrèze

FRI22

 

 

Creuse

FRI23

 

 

Haute-Vienne

FRI3

 

Poitou-Charentes

 

FRI31

 

 

Charente

FRI32

 

 

Charente-Maritime

FRI33

 

 

Deux-Sèvres

FRI34

 

 

Vienne

FRJ

LANGUEDOC-ROUSSILLON-

MIDI-PYRÉNÉES

 

 

FRJ1

 

Languedoc-Roussillon

 

FRJ11

 

 

Aude

FRJ12

 

 

Gard

FRJ13

 

 

Hérault

FRJ14

 

 

Lozère

FRJ15

 

 

Pyrénées-Orientales

FRJ2

 

Midi-Pyrénées

 

FRJ21

 

 

Ariège

FRJ22

 

 

Aveyron

FRJ23

 

 

Haute-Garonne

FRJ24

 

 

Gers

FRJ25

 

 

Lot

FRJ26

 

 

Hautes-Pyrénées

FRJ27

 

 

Tarn

FRJ28

 

 

Tarn-et-Garonne

FRK

AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES

 

 

FRK1

 

Auvergne

 

FRK11

 

 

Allier

FRK12

 

 

Cantal

FRK13

 

 

Haute-Loire

FRK14

 

 

Puy-de-Dôme

FRK2

 

Rhône-Alpes

 

FRK21

 

 

Ain

FRK22

 

 

Ardèche

FRK23

 

 

Drôme

FRK24

 

 

Isère

FRK25

 

 

Loire

FRK26

 

 

Rhône

FRK27

 

 

Savoie

FRK28

 

 

Haute-Savoie

FRL

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

 

 

FRL0

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

FRL01

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FRL02

 

 

Hautes-Alpes

FRL03

 

 

Alpes-Maritimes

FRL04

 

 

Bouches-du-Rhône

FRL05

 

 

Var

FRL06

 

 

Vaucluse

FRM

CORSE

 

 

FRM0

 

Corse

 

FRM01

 

 

Corse-du-Sud

FRM02

 

 

Haute-Corse

FRY

RUP FR — RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES FRANÇAISES

 

 

FRY1

 

Guadeloupe

 

FRY10

 

 

Guadeloupe

FRY2

 

Martinique

 

FRY20

 

 

Martinique

FRY3

 

Guyane

 

FRY30

 

 

Guyane

FRY4

 

La Réunion

 

FRY40

 

 

La Réunion

FRY5

 

Mayotte

 

FRY50

 

 

Mayotte

FRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

FRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3HORVAATIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR

 

 

 

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3ITAALIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

IT

 

 

 

ITC

NORD-OVEST

 

 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 

 

Torino

ITC12

 

 

Vercelli

ITC13

 

 

Biella

ITC14

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 

 

Novara

ITC16

 

 

Cuneo

ITC17

 

 

Asti

ITC18

 

 

Alessandria

ITC2

 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

 

ITC20

 

 

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 

 

Imperia

ITC32

 

 

Savona

ITC33

 

 

Genova

ITC34

 

 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 

 

Varese

ITC42

 

 

Como

ITC43

 

 

Lecco

ITC44

 

 

Sondrio

ITC46

 

 

Bergamo

ITC47

 

 

Brescia

ITC48

 

 

Pavia

ITC49

 

 

Lodi

ITC4A

 

 

Cremona

ITC4B

 

 

Mantova

ITC4C

 

 

Milano

ITC4D

 

 

Monza e della Brianza

ITF

SUD

 

 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 

 

L’Aquila

ITF12

 

 

Teramo

ITF13

 

 

Pescara

ITF14

 

 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 

 

Isernia

ITF22

 

 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 

 

Caserta

ITF32

 

 

Benevento

ITF33

 

 

Napoli

ITF34

 

 

Avellino

ITF35

 

 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF43

 

 

Taranto

ITF44

 

 

Brindisi

ITF45

 

 

Lecce

ITF46

 

 

Foggia

ITF47

 

 

Bari

ITF48

 

 

Barletta-Andria-Trani

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 

 

Potenza

ITF52

 

 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 

 

Cosenza

ITF62

 

 

Crotone

ITF63

 

 

Catanzaro

ITF64

 

 

Vibo Valentia

ITF65

 

 

Reggio di Calabria

ITG

ISOLE

 

 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 

 

Trapani

ITG12

 

 

Palermo

ITG13

 

 

Messina

ITG14

 

 

Agrigento

ITG15

 

 

Caltanissetta

ITG16

 

 

Enna

ITG17

 

 

Catania

ITG18

 

 

Ragusa

ITG19

 

 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG25

 

 

Sassari

ITG26

 

 

Nuoro

ITG27

 

 

Cagliari

ITG28

 

 

Oristano

ITG29

 

 

Olbia-Tempio

ITG2A

 

 

Ogliastra

ITG2B

 

 

Medio Campidano

ITG2C

 

 

Carbonia-Iglesias

ITH

NORD-EST

 

 

ITH1

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (1)

 

ITH10

 

 

Bolzano-Bozen

ITH2

 

Provincia Autonoma di Trento

 

ITH20

 

 

Trento

ITH3

 

Veneto

 

ITH31

 

 

Verona

ITH32

 

 

Vicenza

ITH33

 

 

Belluno

ITH34

 

 

Treviso

ITH35

 

 

Venezia

ITH36

 

 

Padova

ITH37

 

 

Rovigo

ITH4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITH41

 

 

Pordenone

ITH42

 

 

Udine

ITH43

 

 

Gorizia

ITH44

 

 

Trieste

ITH5

 

Emilia-Romagna

 

ITH51

 

 

Piacenza

ITH52

 

 

Parma

ITH53

 

 

Reggio nell’Emilia

ITH54

 

 

Modena

ITH55

 

 

Bologna

ITH56

 

 

Ferrara

ITH57

 

 

Ravenna

ITH58

 

 

Forlì-Cesena

ITH59

 

 

Rimini

ITI

CENTRO (IT)

 

 

ITI1

 

Toscana

 

ITI11

 

 

Massa-Carrara

ITI12

 

 

Lucca

ITI13

 

 

Pistoia

ITI14

 

 

Firenze

ITI15

 

 

Prato

ITI16

 

 

Livorno

ITI17

 

 

Pisa

ITI18

 

 

Arezzo

ITI19

 

 

Siena

ITI1A

 

 

Grosseto

ITI2

 

Umbria

 

ITI21

 

 

Perugia

ITI22

 

 

Terni

ITI3

 

Marche

 

ITI31

 

 

Pesaro e Urbino

ITI32

 

 

Ancona

ITI33

 

 

Macerata

ITI34

 

 

Ascoli Piceno

ITI35

 

 

Fermo

ITI4

 

Lazio

 

ITI41

 

 

Viterbo

ITI42

 

 

Rieti

ITI43

 

 

Roma

ITI44

 

 

Latina

ITI45

 

 

Frosinone

ITZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ITZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ITZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3

(1)   Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen ja Provincia Autonoma di Trento moodustavad piirkonna nimega Trentino-Alto Adige/Südtirol.KÜPROS

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

CY

 

 

 

CY0

ΚΥΠΡΟΣ

 

 

CY00

 

Κύπρος

 

CY000

 

 

Κύπρος

CYZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

CYZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

CYZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3LÄTI

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LV

 

 

 

LV0

LATVIJA

 

 

LV00

 

Latvija

 

LV003

 

 

Kurzeme

LV005

 

 

Latgale

LV006

 

 

Rīga

LV007

 

 

Pierīga

LV008

 

 

Vidzeme

LV009

 

 

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LVZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LVZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3LEEDU

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LT

 

 

 

LT0

LIETUVA

 

 

LT01

 

Sostinės regionas

 

LT011

 

 

Vilniaus apskritis

LT02

 

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

 

LT021

 

 

Alytaus apskritis

LT022

 

 

Kauno apskritis

LT023

 

 

Klaipėdos apskritis

LT024

 

 

Marijampolės apskritis

LT025

 

 

Panevėžio apskritis

LT026

 

 

Šiaulių apskritis

LT027

 

 

Tauragės apskritis

LT028

 

 

Telšių apskritis

LT029

 

 

Utenos apskritis

LTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3LUKSEMBURG

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

LU

 

 

 

LU0

LUXEMBOURG

 

 

LU00

 

Luxembourg

 

LU000

 

 

Luxembourg

LUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

LUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

LUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3UNGARI

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HU

 

 

 

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU11

 

Budapest

 

HU110

 

 

Budapest

HU12

 

Pest

 

HU120

 

 

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

 

 

HU21

 

Közép-Dunántúl

 

HU211

 

 

Fejér

HU212

 

 

Komárom-Esztergom

HU213

 

 

Veszprém

HU22

 

Nyugat-Dunántúl

 

HU221

 

 

Győr-Moson-Sopron

HU222

 

 

Vas

HU223

 

 

Zala

HU23

 

Dél-Dunántúl

 

HU231

 

 

Baranya

HU232

 

 

Somogy

HU233

 

 

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

 

 

HU31

 

Észak-Magyarország

 

HU311

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

 

 

Heves

HU313

 

 

Nógrád

HU32

 

Észak-Alföld

 

HU321

 

 

Hajdú-Bihar

HU322

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

 

Dél-Alföld

 

HU331

 

 

Bács-Kiskun

HU332

 

 

Békés

HU333

 

 

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HUZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HUZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3MALTA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

MT

 

 

 

MT0

MALTA

 

 

MT00

 

Malta

 

MT001

 

 

Malta

MT002

 

 

Gozo and Comino/Għawdex u Kemmuna

MTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

MTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

MTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3MADALMAAD

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NL

 

 

 

NL1

NOORD-NEDERLAND

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland (NL)

 

NL124

 

 

Noord-Friesland

NL125

 

 

Zuidwest-Friesland

NL126

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

OOST-NEDERLAND

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL225

 

 

Achterhoek

NL226

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 

 

Flevoland

NL3

WEST-NEDERLAND

 

 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 

 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL328

 

 

Alkmaar en omgeving

NL329

 

 

Groot-Amsterdam

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL332

 

 

Agglomeratie ’s-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL337

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL33A

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL33B

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL33C

 

 

Groot-Rijnmond

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

ZUID-NEDERLAND

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

NLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

NLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

NLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3AUSTRIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

AT

 

 

 

AT1

OSTÖSTERREICH

 

 

AT11

 

Burgenland

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 

 

Wien

AT2

SÜDÖSTERREICH

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

WESTÖSTERREICH

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ATZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ATZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3POOLA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PL

 

 

 

PL2

MAKROREGION POŁUDNIOWY

 

 

PL21

 

Małopolskie

 

PL213

 

 

Miasto Kraków

PL214

 

 

Krakowski

PL217

 

 

Tarnowski

PL218

 

 

Nowosądecki

PL219

 

 

Nowotarski

PL21A

 

 

Oświęcimski

PL22

 

Śląskie

 

PL224

 

 

Częstochowski

PL225

 

 

Bielski

PL227

 

 

Rybnicki

PL228

 

 

Bytomski

PL229

 

 

Gliwicki

PL22A

 

 

Katowicki

PL22B

 

 

Sosnowiecki

PL22C

 

 

Tyski

PL4

MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI

 

 

PL41

 

Wielkopolskie

 

PL411

 

 

Pilski

PL414

 

 

Koniński

PL415

 

 

Miasto Poznań

PL416

 

 

Kaliski

PL417

 

 

Leszczyński

PL418

 

 

Poznański

PL42

 

Zachodniopomorskie

 

PL424

 

 

Miasto Szczecin

PL426

 

 

Koszaliński

PL427

 

 

Szczecinecko-pyrzycki

PL428

 

 

Szczeciński

PL43

 

Lubuskie

 

PL431

 

 

Gorzowski

PL432

 

 

Zielonogórski

PL5

MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI

 

 

PL51

 

Dolnośląskie

 

PL514

 

 

Miasto Wrocław

PL515

 

 

Jeleniogórski

PL516

 

 

Legnicko-głogowski

PL517

 

 

Wałbrzyski

PL518

 

 

Wrocławski

PL52

 

Opolskie

 

PL523

 

 

Nyski

PL524

 

 

Opolski

PL6

MAKROREGION PÓŁNOCNY

 

 

PL61

 

Kujawsko-pomorskie

 

PL613

 

 

Bydgosko-toruński

PL616

 

 

Grudziądzki

PL617

 

 

Inowrocławski

PL618

 

 

Świecki

PL619

 

 

Włocławski

PL62

 

Warmińsko-mazurskie

 

PL621

 

 

Elbląski

PL622

 

 

Olsztyński

PL623

 

 

Ełcki

PL63

 

Pomorskie

 

PL633

 

 

Trójmiejski

PL634

 

 

Gdański

PL636

 

 

Słupski

PL637

 

 

Chojnicki

PL638

 

 

Starogardzki

PL7

MAKROREGION CENTRALNY

 

 

PL71

 

Łódzkie

 

PL711

 

 

Miasto Łódź

PL712

 

 

Łódzki

PL713

 

 

Piotrkowski

PL714

 

 

Sieradzki

PL715

 

 

Skierniewicki

PL72

 

Świętokrzyskie

 

PL721

 

 

Kielecki

PL722

 

 

Sandomiersko-jędrzejowski

PL8

MAKROREGION WSCHODNI

 

 

PL81

 

Lubelskie

 

PL811

 

 

Bialski

PL812

 

 

Chełmsko-zamojski

PL814

 

 

Lubelski

PL815

 

 

Puławski

PL82

 

Podkarpackie

 

PL821

 

 

Krośnieński

PL822

 

 

Przemyski

PL823

 

 

Rzeszowski

PL824

 

 

Tarnobrzeski

PL84

 

Podlaskie

 

PL841

 

 

Białostocki

PL842

 

 

Łomżyński

PL843

 

 

Suwalski

PL9

MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

 

PL91

 

Warszawski stołeczny

 

PL911

 

 

Miasto Warszawa

PL912

 

 

Warszawski wschodni

PL913

 

 

Warszawski zachodni

PL92

 

Mazowiecki regionalny

 

PL921

 

 

Radomski

PL922

 

 

Ciechanowski

PL923

 

 

Płocki

PL924

 

 

Ostrołęcki

PL925

 

 

Siedlecki

PL926

 

 

Żyrardowski

PLZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

PLZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PLZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3PORTUGAL

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

PT

 

 

 

PT1

CONTINENTE

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Alto Minho

PT112

 

 

Cávado

PT119

 

 

Ave

PT11A

 

 

Área Metropolitana do Porto

PT11B

 

 

Alto Tâmega

PT11C

 

 

Tâmega e Sousa

PT11D

 

 

Douro

PT11E

 

 

Terras de Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 

 

Algarve

PT16

 

Centro (PT)

 

PT16B

 

 

Oeste

PT16D

 

 

Região de Aveiro

PT16E

 

 

Região de Coimbra

PT16F

 

 

Região de Leiria

PT16G

 

 

Viseu Dão Lafões

PT16H

 

 

Beira Baixa

PT16I

 

 

Médio Tejo

PT16J

 

 

Beiras e Serra da Estrela

PT17

 

Área Metropolitana de Lisboa

 

PT170

 

 

Área Metropolitana de Lisboa

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 

 

Alentejo Litoral

PT184

 

 

Baixo Alentejo

PT185

 

 

Lezíria do Tejo

PT186

 

 

Alto Alentejo

PT187

 

 

Alentejo Central

PT2

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

 

 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 

 

Região Autónoma dos Açores

PT3

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

 

 

PT30

 

Região Autónoma da Madeira

 

PT300

 

 

Região Autónoma da Madeira

PTZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

PTZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

PTZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3RUMEENIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistrița-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureș

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Brașov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureș

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoșani

RO213

 

 

Iași

RO214

 

 

Neamț

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanța

RO224

 

 

Galați

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud-Muntenia

 

RO311

 

 

Argeș

RO312

 

 

Călărași

RO313

 

 

Dâmbovița

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomița

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

București-Ilfov

 

RO321

 

 

București

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinți

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraș-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiș

ROZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3SLOVEENIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SI

 

 

 

SI0

SLOVENIJA

 

 

SI03

 

Vzhodna Slovenija

 

SI031

 

 

Pomurska

SI032

 

 

Podravska

SI033

 

 

Koroška

SI034

 

 

Savinjska

SI035

 

 

Zasavska

SI036

 

 

Posavska

SI037

 

 

Jugovzhodna Slovenija

SI038

 

 

Primorsko-notranjska

SI04

 

Zahodna Slovenija

 

SI041

 

 

Osrednjeslovenska

SI042

 

 

Gorenjska

SI043

 

 

Goriška

SI044

 

 

Obalno-kraška

SIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3SLOVAKKIA

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SK

 

 

 

SK0

SLOVENSKO

 

 

SK01

 

Bratislavský kraj

 

SK010

 

 

Bratislavský kraj

SK02

 

Západné Slovensko

 

SK021

 

 

Trnavský kraj

SK022

 

 

Trenčiansky kraj

SK023

 

 

Nitriansky kraj

SK03

 

Stredné Slovensko

 

SK031

 

 

Žilinský kraj

SK032

 

 

Banskobystrický kraj

SK04

 

Východné Slovensko

 

SK041

 

 

Prešovský kraj

SK042

 

 

Košický kraj

SKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3SOOME

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

FI

 

 

 

FI1

MANNER-SUOMI

 

 

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI193

 

 

Keski-Suomi

FI194

 

 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 

 

Pohjanmaa

FI196

 

 

Satakunta

FI197

 

 

Pirkanmaa

FI1B

 

Helsinki-Uusimaa

 

FI1B1

 

 

Helsinki-Uusimaa

FI1C

 

Etelä-Suomi

 

FI1C1

 

 

Varsinais-Suomi

FI1C2

 

 

Kanta-Häme

FI1C3

 

 

Päijät-Häme

FI1C4

 

 

Kymenlaakso

FI1C5

 

 

Etelä-Karjala

FI1D

 

Pohjois- ja Itä-Suomi

 

FI1D1

 

 

Etelä-Savo

FI1D2

 

 

Pohjois-Savo

FI1D3

 

 

Pohjois-Karjala

FI1D5

 

 

Keski-Pohjanmaa

FI1D7

 

 

Lappi

FI1D8

 

 

Kainuu

FI1D9

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

FI2

ÅLAND

 

 

FI20

 

Åland

 

FI200

 

 

Åland

FIZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

FIZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

FIZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3ROOTSI

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

SE

 

 

 

SE1

ÖSTRA SVERIGE

 

 

SE11

 

Stockholm

 

SE110

 

 

Stockholms län

SE12

 

Östra Mellansverige

 

SE121

 

 

Uppsala län

SE122

 

 

Södermanlands län

SE123

 

 

Östergötlands län

SE124

 

 

Örebro län

SE125

 

 

Västmanlands län

SE2

SÖDRA SVERIGE

 

 

SE21

 

Småland med öarna

 

SE211

 

 

Jönköpings län

SE212

 

 

Kronobergs län

SE213

 

 

Kalmar län

SE214

 

 

Gotlands län

SE22

 

Sydsverige

 

SE221

 

 

Blekinge län

SE224

 

 

Skåne län

SE23

 

Västsverige

 

SE231

 

 

Hallands län

SE232

 

 

Västra Götalands län

SE3

NORRA SVERIGE

 

 

SE31

 

Norra Mellansverige

 

SE311

 

 

Värmlands län

SE312

 

 

Dalarnas län

SE313

 

 

Gävleborgs län

SE32

 

Mellersta Norrland

 

SE321

 

 

Västernorrlands län

SE322

 

 

Jämtlands län

SE33

 

Övre Norrland

 

SE331

 

 

Västerbottens län

SE332

 

 

Norrbottens län

SEZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

SEZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

SEZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3ÜHENDKUNINGRIIK

Kood

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

UK

 

 

 

UKC

NORTH EAST (ENGLAND)

 

 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 

 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 

 

South Teesside

UKC13

 

 

Darlington

UKC14

 

 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 

 

Northumberland

UKC22

 

 

Tyneside

UKC23

 

 

Sunderland

UKD

NORTH WEST (ENGLAND)

 

 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 

 

West Cumbria

UKD12

 

 

East Cumbria

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD33

 

 

Manchester

UKD34

 

 

Greater Manchester South West

UKD35

 

 

Greater Manchester South East

UKD36

 

 

Greater Manchester North West

UKD37

 

 

Greater Manchester North East

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 

 

Blackburn with Darwen

UKD42

 

 

Blackpool

UKD44

 

 

Lancaster and Wyre

UKD45

 

 

Mid Lancashire

UKD46

 

 

East Lancashire

UKD47

 

 

Chorley and West Lancashire

UKD6

 

Cheshire

 

UKD61

 

 

Warrington

UKD62

 

 

Cheshire East

UKD63

 

 

Cheshire West and Chester

UKD7

 

Merseyside

 

UKD71

 

 

East Merseyside

UKD72

 

 

Liverpool

UKD73

 

 

Sefton

UKD74

 

 

Wirral

UKE

YORKSHIRE AND THE HUMBER

 

 

UKE1

 

East Yorkshire and Northern Lincolnshire

 

UKE11

 

 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 

 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 

 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 

 

York

UKE22

 

 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 

 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 

 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 

 

Bradford

UKE42

 

 

Leeds

UKE44

 

 

Calderdale and Kirklees

UKE45

 

 

Wakefield

UKF

EAST MIDLANDS (ENGLAND)

 

 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 

 

Derby

UKF12

 

 

East Derbyshire

UKF13

 

 

South and West Derbyshire

UKF14

 

 

Nottingham

UKF15

 

 

North Nottinghamshire

UKF16

 

 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 

 

Leicester

UKF22

 

 

Leicestershire CC and Rutland

UKF24

 

 

West Northamptonshire

UKF25

 

 

North Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 

 

Lincolnshire

UKG

WEST MIDLANDS (ENGLAND)

 

 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 

 

Herefordshire, County of

UKG12

 

 

Worcestershire

UKG13

 

 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 

 

Telford and Wrekin

UKG22

 

 

Shropshire CC

UKG23

 

 

Stoke-on-Trent

UKG24

 

 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 

 

Birmingham

UKG32

 

 

Solihull

UKG33

 

 

Coventry

UKG36

 

 

Dudley

UKG37

 

 

Sandwell

UKG38

 

 

Walsall

UKG39

 

 

Wolverhampton

UKH

EAST OF ENGLAND

 

 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 

 

Peterborough

UKH12

 

 

Cambridgeshire CC

UKH14

 

 

Suffolk

UKH15

 

 

Norwich and East Norfolk

UKH16

 

 

North and West Norfolk

UKH17

 

 

Breckland and South Norfolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 

 

Luton

UKH23

 

 

Hertfordshire

UKH24

 

 

Bedford

UKH25

 

 

Central Bedfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 

 

Southend-on-Sea

UKH32

 

 

Thurrock

UKH34

 

 

Essex Haven Gateway

UKH35

 

 

West Essex

UKH36

 

 

Heart of Essex

UKH37

 

 

Essex Thames Gateway

UKI

LONDON

 

 

UKI3

 

Inner London — West

 

UKI31

 

 

Camden and City of London

UKI32

 

 

Westminster

UKI33

 

 

Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham

UKI34

 

 

Wandsworth

UKI4

 

Inner London — East

 

UKI41

 

 

Hackney and Newham

UKI42

 

 

Tower Hamlets

UKI43

 

 

Haringey and Islington

UKI44

 

 

Lewisham and Southwark

UKI45

 

 

Lambeth

UKI5

 

Outer London — East and North East

 

UKI51

 

 

Bexley and Greenwich

UKI52

 

 

Barking & Dagenham and Havering

UKI53

 

 

Redbridge and Waltham Forest

UKI54

 

 

Enfield

UKI6

 

Outer London — South

 

UKI61

 

 

Bromley

UKI62

 

 

Croydon

UKI63

 

 

Merton, Kingston upon Thames and Sutton

UKI7

 

Outer London — West and North West

 

UKI71

 

 

Barnet

UKI72

 

 

Brent

UKI73

 

 

Ealing

UKI74

 

 

Harrow and Hillingdon

UKI75

 

 

Hounslow and Richmond upon Thames

UKJ

SOUTH EAST (ENGLAND)

 

 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 

 

Berkshire

UKJ12

 

 

Milton Keynes

UKJ13

 

 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 

 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 

 

Brighton and Hove

UKJ22

 

 

East Sussex CC

UKJ25

 

 

West Surrey

UKJ26

 

 

East Surrey

UKJ27

 

 

West Sussex (South West)

UKJ28

 

 

West Sussex (North East)

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 

 

Portsmouth

UKJ32

 

 

Southampton

UKJ34

 

 

Isle of Wight

UKJ35

 

 

South Hampshire

UKJ36

 

 

Central Hampshire

UKJ37

 

 

North Hampshire

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 

 

Medway

UKJ43

 

 

Kent Thames Gateway

UKJ44

 

 

East Kent

UKJ45

 

 

Mid Kent

UKJ46

 

 

West Kent

UKK

SOUTH WEST (ENGLAND)

 

 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

 

UKK11

 

 

Bristol, City of

UKK12

 

 

Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

UKK13

 

 

Gloucestershire

UKK14

 

 

Swindon

UKK15

 

 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK21

 

 

Bournemouth and Poole

UKK22

 

 

Dorset CC

UKK23

 

 

Somerset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 

 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 

 

Plymouth

UKK42

 

 

Torbay

UKK43

 

 

Devon CC

UKL

WALES

 

 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 

 

Isle of Anglesey

UKL12

 

 

Gwynedd

UKL13

 

 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 

 

South West Wales

UKL15

 

 

Central Valleys

UKL16

 

 

Gwent Valleys

UKL17

 

 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 

 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 

 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 

 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 

 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 

 

Powys

UKM

SCOTLAND

 

 

UKM5

 

North Eastern Scotland

 

UKM50

 

 

Aberdeen City and Aberdeenshire

UKM6

 

Highlands and Islands

 

UKM61

 

 

Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty

UKM62

 

 

Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey

UKM63

 

 

Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute

UKM64

 

 

Na h-Eileanan Siar (Western Isles)

UKM65

 

 

Orkney Islands

UKM66

 

 

Shetland Islands

UKM7

 

Eastern Scotland

 

UKM71

 

 

Angus and Dundee City

UKM72

 

 

Clackmannanshire and Fife

UKM73

 

 

East Lothian and Midlothian

UKM75

 

 

Edinburgh, City of

UKM76

 

 

Falkirk

UKM77

 

 

Perth & Kinross and Stirling

UKM78

 

 

West Lothian

UKM8

 

West Central Scotland

 

UKM81

 

 

East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond

UKM82

 

 

Glasgow City

UKM83

 

 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM84

 

 

North Lanarkshire

UKM9

 

Southern Scotland

 

UKM91

 

 

Scottish Borders

UKM92

 

 

Dumfries & Galloway

UKM93

 

 

East Ayrshire and North Ayrshire mainland

UKM94

 

 

South Ayrshire

UKM95

 

 

South Lanarkshire

UKN

NORTHERN IRELAND

 

 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN06

 

 

Belfast

UKN07

 

 

Armagh City, Banbridge and Craigavon

UKN08

 

 

Newry, Mourne and Down

UKN09

 

 

Ards and North Down

UKN10

 

 

Derry City and Strabane

UKN11

 

 

Mid Ulster

UKN12

 

 

Causeway Coast and Glens

UKN13

 

 

Antrim and Newtownabbey

UKN14

 

 

Lisburn and Castlereagh

UKN15

 

 

Mid and East Antrim

UKN16

 

 

Fermanagh and Omagh

UKZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

UKZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

UKZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3
II LISA

Olemasolevad haldusüksused

NUTSi 1. tasandil Belgias „Gewesten/Régions“, Saksamaal „Länder“, Prantsusmaal „Régions“, Portugalis „Continente“, „Região Autónoma dos Açores“ ja „Região Autónoma da Madeira“ ning Ühendkuningriigis „Scotland, Wales, Northern Ireland“ ja „Government Office Regions of England“.

NUTSi 2. tasandil Belgias „Provincies/Provinces“, Taanis „Regioner“, Kreekas „Περιφέρειες (Periferies)“, Hispaanias „Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas“, Itaalias „Regioni“, Madalmaades „Provincies“, Austrias „Länder“ ja Poolas „Województwa“.

NUTSi 3. tasandil Belgias „Arrondissementen/Arrondissements“, Bulgaarias „Области (Oblasti)“, Tšehhi Vabariigis „Kraje“, Saksamaal „Kreise, kreisfreie Städte“, Hispaanias „Provincias, Consejos insulares“ ja „Cabildos“, Prantsusmaal „Départements“, Horvaatias „Županije“, Itaalias „Provincie“, Leedus „Apskritys“, Ungaris „Megyék“, Portugalis „Entidades Intermunicipais“, „Região Autónoma dos Açores“ ja „Região Autónoma da Madeira“, Rumeenias „Județe“, Slovakkias „Kraje“, Rootsis „Län“ ja Soomes „Maakunnat/Landskap“.
III LISA

▼M10

Haldusüksused

▼M9

Belgias „Gemeenten/Communes“, Bulgaarias „Населени места (Naseleni mesta)“, Tšehhi Vabariigis „Obce“, Taanis „Kommuner“, Saksamaal „Gemeinden“, Eestis „Linn, vald“, Kreekas „Δήμοι (Dimoi)“, Hispaanias „Municipios“, Prantsusmaal „Communes“, Horvaatias „Gradovi, općine“, Iirimaal „Counties, County boroughs“, Itaalias „Comuni“, Küprosel „Δήμοι, κοινότητες (Dimoi, koinotites)“, Lätis „Republikas pilsētas, novadi“, Leedus „Savivaldybės“, Luksemburgis „Communes“, Ungaris „Települések“, Maltal „Localities“, Madalmaades „Gemeenten“, Austrias „Gemeinden“, Poolas „Gminy“, Portugalis „Freguesias“, Rumeenias „Municipii, Orașe“ ja „Comune“, Sloveenias „Občine“, Slovakkias „Obce“, Soomes „Kunnat/Kommuner“, Rootsis „Kommuner“ ja Ühendkuningriigis „Wards“.( 1 ) Komisjoni 23. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (ELT L 323, 8.12.2010, lk 11).