2003R0006 — ET — 31.03.2010 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 6/2003,

30. detsember 2002,

kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(EÜT L 001, 4.1.2003, p.45)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 202/2010, 10. märts 2010,

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 6/2003,

30. detsember 2002,

kaupade autovedu käsitleva statistika avaldamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 1172/98 kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta, ( 1 ) eriti selle artikleid 6 ja 9,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1172/98 nimetatud, kaupade autovedu käsitlevaid statistilisi andmeid on vaja kasutada võimalikult ulatuslikult, samas arvesse võttes üksikute andmekirjete konfidentsiaalsust.

(2)

On vaja tagada avaldatava teabe asjakohane kvaliteet ja olemasolevate statistiliste ridade korrashoid.

(3)

Teatavad andmed on vaja liikmesriikidele kättesaadavaks teha, et täiendada autoveoalase statistika katvust riigi tasandil.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) määruse (EÜ) nr 1172/98 kohaselt üksikud andmekirjed statistiliste tabelite koostamiseks, mis sisaldavad alusandmete liitmise teel saadud üldväärtusi. Komisjon (Eurostat) avaldab saadud statistilised tabelid artiklitega 2 ja 3 ettenähtud korras.

Artikkel 2

Lisas loetletud statistilisi tabeleid on lubatud avaldada.

Artikkel 3

1.  Tabelid avaldatakse muudele kasutajatele kui liikmesriikide ametiasutustele tingimusel, et iga lahtri väärtuste aluseks on vähemalt kümme sõidukikirjet olenevalt tabeli muutujast. Kui lahtri aluseks on vähem kui kümme sõidukikirjet, lisatakse see teistele lahtritele või asendatakse sobiva märkega. Seda reeglit ei kohaldata lisa punktis A nimetatud tabelite suhtes.

2.  Tabelid, mis sisaldavad vähem kui kümnel sõidukikirjel põhinevaid üldväärtusi, võib avaldada ühenduse transpordialase statistika eest vastutavatele ametiasutustele liikmesriikides tingimusel, et riigi ametiasutused kohaldavad lõikes 1 sätestatud tingimust kõigi muude tabelite suhtes, mis kasutajatele avaldatakse.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M1
LISA

AVALDATAVATE TABELITE LOETELU

A.    Olemasolevate tabelite järjepidevus

Pidevuse säilitamiseks võib olemasolevad tabelid avaldada komisjon (Eurostat).

B.    Põhitabelid

Järgmist tabelite rühma ja selle osi on lubatud avaldada.Tabel

Kirjeldus

Märkus 1

Vaatlusperiood

Ühikud

Märkus 2

Märkused

B1

Tegevuse kokkuvõte toiminguliigi ja transpordiliigi alusel

Aasta, kvartal

1 000 t

Miljon tonnkm

Sõidukikm

Märkus 3

B2

Transport, toiminguliigi alusel

Aasta, kvartal

1 000 t

Miljon tonnkm

Märkus 3

B3

Transport, kaubaliigi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

 

B4.1

Rahvusvaheline transport, laadimis- ja mahalaadimisriigi alusel (aruande esitajariikide koguarv)

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

 

B4.2

Tabel B4.1, kuid täiendava jaotusega kaupade liigi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

 

B4.3

Rahvusvaheline transport, laadimis- ja mahalaadimisriigi alusel (jaotus aruande esitajariikide alusel)

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

 

B4.4

Tabel B4.3, kuid täiendava jaotusega kaubaliigi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

 

B5.1

Transport, laadimispiirkonna alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Sõit

Märkus 4

B5.2

Transport, mahalaadimispiirkonna alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Sõit

Märkus 4

B6.1

Transport, vahemaaklassi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B6.2

Tabel B6.1, kuid täiendava jaotusega kaubaliigi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B7

Transport, telgede arvu alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B8

Transport, sõiduki vanuse alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B9

Transport, sõiduki registrimassi alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B10

Transport, sõiduki kandevõime alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B11

Transport, NACE tegevusala alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B12

Sõiduki sõidud, koormaga ja tühisõit

Aasta

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B13.1

Transiitsõiduki sõidud, transiitriigi alusel, sõiduki tühimassi ja registrimassi alusel (aruande esitajariikide koguarv)

Aasta, kvartal

1 000 t

Sõit

 

B13.2

Transiitsõiduki sõidud, transiitriigi alusel (jaotusega aruande esitajariigi alusel)

Aasta

1 000 t

Sõit

 

B14

Ohtlike kaupade vedu, ohtlike kaupade liigi alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B15

Transport, veoseliigi alusel

Aasta

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B16

Transport, veoseliigi ja vahemaaklassi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm

Sõit

 

B17

Siseriiklik transport, laadimis- ja mahalaadimispiirkonna alusel, aruande esitajariigi alusel

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Sõit

Märkus 5

B18

Rahvusvaheline transport, laadimis- ja mahalaadimispiirkonna alusel, aruande esitajariikide koguarv

Aasta

1 000 t

Miljon tonnkm

Sõit

Märkus 6

Märkus 1:  Kui ei ole ette nähtud teisiti, sisaldavad tabelid jaotust aruande esitajariigi alusel.

Märkus 2:  Järgmised arvväärtused arvutatakse kõigi tabelite siseselt:

1 000 t

Miljon tonnkm

Miljon sõidukikm (koormaga, tühimassiga)

Sõit (koormaga, tühimassiga)

Tabelilahtrite arvutamisel kasutatud sõidukikirjete arv

Selles veerus esitatakse tavaliselt kasutajatele pakutavad arvväärtused. Muud arvväärtused ja ühikud avaldatakse vastavalt kasutajate taotlusele.

Kasutajate vajadustele vastavalt võivad tabelite aluseks olla sõiduga seotud muutujad (teave A2 andmekogumitest) või kaubaga seotud veod (teave A3 andmekogumitest) (vt määrus (EÜ) nr 1172/98). Sõidud märgitakse seetõttu kas sõitude arvuna või põhivedude arvuna. Transiitsõidud märgistatakse transiitsõitudena.

Märkus 3:  Toiminguliigid jaotatakse järgmiselt:

riigisisene sõit: peale- ja mahalaadimiskoht asuvad mõlemad aruande esitajariigis;

rahvusvaheline sõit: peale- või mahalaadimiskoht või mõlemad asuvad muus riigis kui aruande esitajariigis (= järgmise nelja kategooria summa),

(millest)

riigist väljavedu (kaup laaditakse peale aruande esitajariigis): sõit algab aruande esitajariigis ja lõpeb muus riigis;

riiki sissevedu (kaup laaditakse maha aruande esitajariigis): sõit algab muus riigis ja lõpeb aruande esitajariigis;

piiriülene kaubavedu: sõit kahe riigi vahel, kusjuures kumbki ei ole aruande esitajariik;

kabotaaž: sõit kahe koha vahel riigis, mis ei ole aruande esitajariik.

Märkus 4:  Andmed peale- ja mahalaadimispiirkonna alusel avaldatakse NUTSi 3. tasandil.

Märkus 5:  Riigisisese transpordi peale- ja mahalaadimispiirkonnad avaldatakse NUTSi 2. tasandil.

Märkus 6:  Rahvusvahelise transpordi peale- ja mahalaadimispiirkonnad avaldatakse NUTSi 1. tasandil.

C.    Kabotaažitabelid

Selleks et anda kabotaažiga seotud teavet samaväärselt nõukogu määruse (EMÜ) nr 3118/93 ( 2 ) alusel kättesaadava teabega, võib avaldada järgmise tabelirühma ja kõnealuste tabelite osad: 

Kirjeldus

Ajavahemik

Ühik

C1

Kabotaaž, mille teostavad vedajad igast aruande esitajariigist, aruande esitajariigi alusel

Aasta

1 000

Miljon tonnkm

C2

Kabotaaž, mille teostavad vedajad kõigist aruande esitajariikidest, riigi alusel, kus kabotaaž toimub

Aasta

1 000

Miljon tonnkm

C3

Kabotaaž aruande esitajariigi ja selle riigi alusel, kus kabotaaž toimub

Aasta

1 000

Miljon tonnkm

D.    Tabelid liikmesriikide ametiasutustele

Selleks et võimaldada muude liikmesriikide kui aruande esitajariigi ametiasutustel koostada täielik statistika autovedude kohta oma riigi territooriumil, võib riigi ametiasutustele avaldada järgmised üldandmefailid: 

Kirjeldus

Ajavahemik

Üldandmete ulatus

Märkus

Ühikud

D1.1

Veod riigi tasandil (koormaga sõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Pealelaadimisriik

— Mahalaadimisriik

— Kaubaliik

— Veoliik

— Vanuseklass

— Vahemaaklass

— Telgede arv

Tonnid

Tonnkm

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D1.2

Ohtlike kaupade veod riigi tasandil (koormaga sõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Pealelaadimisriik

— Mahalaadimisriik

— Ohtlikud kaubad

— Veoliik

Tonnid

Tonnkm

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D2

Veod riigi tasandil (tühisõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Päritoluriik

— Sihtriik

— Veoliik

— Vanuseklass

— Vahemaaklass

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D3.1

Veod piirkonna tasandil (koormaga sõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Pealelaadimispiirkond

— Mahalaadimispiirkond

— Telgede arv

— Veoseliik

— Vanuseklass

Tonnid

Tonnkm

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D3.2

Veod piirkonna tasandil (koormaga sõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Pealelaadimispiirkond

— Kaubaliik

— Telgede arv

— Vanuseklass

Tonnid

Tonnkm

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D3.3

Veod piirkonna tasandil (koormaga sõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Mahalaadimispiirkond

— Kaubaliik

— Telgede arv

— Vanuseklass

Tonnid

Tonnkm

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D4

Veod piirkonna tasandil (tühisõidud)

Aasta

— Aruande esitajariik

— Päritolupiirkond

— Sihtpiirkond

— Telgede arv

— Vanuseklass

Sõidukikm

Sõit

Sõidukikirjete arv

D5

Transiitvedu (koormaga ja tühisõidud)

Aasta

— Transiitriik

— Aruande esitajariik

— Koormaga/tühisõit

— Päritolupiirkond

— Sihtpiirkond

Tonnid

Sõit

Sõidukikirjete arv

Märkus:  D-tabelite puhul kasutatakse järgmiseid kategooriaid:

veoliik: omal kulul / rendi või tasu eest;

vanuseklass: kolm klassi;

vahemaaklass: neli klassi;

piirkond: NUTSi 3. tasand;

telgede arv: koondatud sõidukiliikideks (veoauto, poolhaagisautorong või autorong).( 1 ) EÜT L 163, 6.6.1998, lk 1.

( 2 ) EÜT L 279, 12.11.1993, lk 1.