2003L0054 — ET — 03.03.2011 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/54/EÜ,

26. juuni 2003,

mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/92/EÜ

(EÜT L 176, 15.7.2003, p.37)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ, 13. juuli 2009,

L 172

23

14.8.2009