2002R1221 — ET — 01.07.2013 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1221/2002,

10. juuni 2002,

valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohta

(EÜT L 179, 9.7.2002, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1221/2002,

10. juuni 2002,

valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohtaEUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, ( 2 )

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 3 )

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduses kasutatavat Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 95) käsitlev nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2223/96 ( 4 ) sisaldab ühiste standardite, määratluste, liigituste ja raamatupidamiseeskirjade kontrollraamistikku liikmesriikide kontode koostamiseks, et rahuldada ühenduse statistikavajadusi ja saada liikmesriikide vahel võrreldavaid tulemusi.

(2)

Valuutakomitee aruandes teabevajaduse kohta, mille kiitis 18. jaanuaril 1999 heaks majandus- ja rahandusministrite nõukogu, rõhutatakse, et majandus- ja rahaliidu ning ühtse turu nõuetekohase toimimise seisukohast on majanduspoliitika tõhusal järelevalvel ja kooskõlastamisel suur tähtsus ja et selleks on vaja terviklikku statistilise teabe süsteemi, mis annab poliitikakujundajatele vajalikke andmeid, mille põhjal oma otsuseid teha. Samuti öeldi selles aruandes, et suurt tähelepanu tuleks pöörata liikmesriikide rahanduse lühiajalisele statistikale, eelkõige majandus- ja rahaliidus osalevate liikmesriikide puhul, ja et eesmärk on järkjärgulise lähenemisviisi abil koostada valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod lihtsustatud kvartaliandmed.

(3)

On asjakohane määratleda valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmed ESA 95 kohase valitsemissektori kulude ja tulude liigituse põhjal, mis on määratletud komisjoni 10. juuli 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1500/2000, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 valitsemissektori kulude ja tulude suhtes ( 5 ).

(4)

Järkjärgulises lähenemisviisis seati esikohale maksud, tegelikud sotsiaalmaksed ja muud sotsiaaltoetused kui mitterahalised sotsiaalsiirded, mis kujutavad endast liike, mis on riigi rahanduse suundumuste usaldusväärseteks näitajateks ja mis on juba õigel ajal saadaval (esimene järk).

(5)

Selle esimese liikidekogumi edastamist kõikides liikmesriikides alates 2000. aasta juunist kord kvartalis hõlmab komisjoni 3. veebruari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 264/2000 nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 rakendamise kohta riigi rahanduse lühiajalise statistika suhtes ( 6 ).

(6)

Esimest järku on vaja täiendada veel ühe liikidekogumiga, et saada täielik loend valitsemissektori kulude ja tulude liikidest.

(7)

Tuleks hinnata käesoleva määruse alusel esitatavate kvartaliandmete usaldusväärsust võrreldes aastaandmetega. Seetõttu tuleks enne 2005. aasta lõppu koostada aruanne kvartaliandmete kvaliteedi kohta.

(8)

Määruse (EÜ) nr 2223/96 artiklites 2 ja 3 on sätestatud tingimused, mille alusel komisjon võib teha ESA 95 meetodites muudatusi, et selgitada ja täiustada selle sisu. Valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete koostamiseks on liikmesriikides vaja lisavahendeid. Seetõttu ei saa nende edastamist komisjonile ette näha komisjoni otsusega.

(9)

Nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom ( 7 ) asutatud statistikaprogrammi komiteega ning nõukogu otsusega 91/115/EMÜ ( 8 ) asutatud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega on kummagagi konsulteeritud vastavalt nimetatud kahest otsusest asjakohase otsuse artiklile 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärk on määratleda valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete sisu, kehtestada loend nendest ESA 95 kohastest liikidest, mille liikmesriigid peavad edastama alates 30. juunist 2002, ja piiritleda nende liikide põhitunnused.

Artikkel 2

Valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete sisu

Valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete sisu on määratletud lisas ESA 95 kohase valitsemissektori kulude ja tulude liigituse põhjal.

Artikkel 3

Liigid, mille kohta edastatakse kvartaliandmed

1.  Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) kvartaliandmed lisas esitatud loendis sisalduvate liikide või liikiderühmade kohta, välja arvatud need liigid, mille kohta tuleb andmed edastada määruse (EÜ) nr 264/2000 kohaselt.

2.  Kvartaliandmed edastatakse valitsemissektori kulude ja tulude järgmiste liikide või liikiderühmade kohta:

a) kulud:

 vahetarbimine (P.2),

 kapitali kogumahutus + mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine (P.5 + K.2),

 kapitali kogumahutus põhivarasse (P.51),

 töötajate hüvitised (D.1),

 muud tootmismaksud (D.29),

 subsiidiumid, makstavad (D.3),

 omanditulu (D.4),

 intressid (D.41),

 jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne (D.5),

 mitterahalised sotsiaalsiirded, mis on seotud kulutustega toodetele, mida turutootjad pakuvad kodumajapidamistele (D.6311 + D.63121 + D.63131),

 muud jooksvad siirded (D.7),

 kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine (D.8),

 kapitalimaksud + investeerimistoetused + muud kapitalisiirded, makstavad (D.91 + D.92 + D.99);

b) tulud:

 turutoodang + toodang oma lõpptarbimiseks + maksed muu turuvälise toodangu eest (P.11 + P.12 + P.131),

 muud tootmistoetused, saadavad (D.39),

 omanditulu (D.4),

 arvestuslikud sotsiaalmaksed (D.612),

 muud jooksvad siirded (D.7),

 investeerimistoetused + muud kapitalisiirded, saadavad (D.92 + D.99).

3.  D.41, D.7, D.92 ja D.99 kohased tehingud ühendatakse valitsemissektori piires. Muid tehingud ei ühendata.

Artikkel 4

Kvartaliandmete koostamine: allikad ja meetodid

1.  Kvartaliandmed 2001. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi koostatakse järgmiste eeskirjade kohaselt:

a) kvartaliandmed põhinevad võimalust mööda algallikatest saadud vahetul teabel, kusjuures eesmärk on iga kvartali puhul minimeerida esimeste hinnangute ja lõplike näitajate vahelist erinevust;

b) vajaduse korral täiendatakse vahetuid andmeid, kohandades katvust ja mõisteid, et kooskõlastada kvartaliandmed ESA 95 mõistetega;

c) kvartaliandmed ja vastavad aastaandmed on omavahel kooskõlas.

2.  Kvartaliandmed, mis käsitlevad 1999. aasta esimest kvartalit kuni 2000. aasta neljandat kvartalit, koostatakse selliste allikate ja meetodite abil, mis tagavad kvartaliandmete ja vastavate aastaandmete kooskõla.

Artikkel 5

Kvartaliandmete edastamise ajakava

1.  Artiklis 3 osutatud kvartaliandmed esitatakse komisjonile (Eurostatile) hiljemalt kolm kuud pärast selle kvartali lõppu, mille kohta need andmed on.

Kõik eelmiste kvartalite andmetes tehtud parandused edastatakse samal ajal.

2.  Esimesed kvartaliandmed edastatakse 2002. aasta esimese kvartali kohta. Liikmesriigid esitavad need andmed hiljemalt 30. juunil 2002. ►M1  Horvaatia Vabariigi puhul edastatakse esimesed kvartaliandmed 2012. aasta esimese kvartali kohta. Horvaatia Vabariik esitab need andmed hiljemalt ühinemiskuupäevale järgneva esimese kvartali lõpuks. ◄

Kui riikide statistikasüsteeme on vaja põhjalikult kohandada, võib komisjon siiski anda kõige rohkem üheks aastaks erandi, mis käsitleb kvartaliandmete esimest edastamist 2002. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi.

Artikkel 6

Tagasiulatuvate andmete edastamine

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) tagasiulatuvad kvartaliandmed seoses artiklis 3 osutatud liikidega 1999. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi. ►M1  Horvaatia Vabariik esitab komisjonile (Eurostatile) tagasiulatuvad kvartaliandmed seoses artiklis 3 osutatud liikidega 2002. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi. ◄

2.  Kvartaliandmed 1999. aasta esimese kvartali kohta kuni 2001. aasta neljanda kvartali kohta edastatakse komisjonile (Eurostatile) hiljemalt 30. juunil 2002. ►M1  Horvaatia Vabariik edastab kvartaliandmed 2002. aasta esimese kvartali kohta kuni 2011. aasta neljanda kvartali kohta komisjonile (Eurostatile) hiljemalt 2015. aasta detsembri lõpus. ◄

Kui riikide statistikasüsteeme on vaja põhjalikult kohandada, võib komisjon siiski anda kõige rohkem üheks aastaks erandi, mis käsitleb kvartaliandmete esimest edastamist 1999. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi.

Artikkel 7

Rakendamine

1.  Samal ajal, kui liikmesriigid hakkavad artikli 5 lõikes 2 osutatud ajakava kohaselt esitama kvartaliandmeid, esitavad nad komisjonile (Eurostatile) kirjelduse allikatest ja meetoditest, mida on kasutatud artiklis 3 osutatud kvartaliandmete koostamiseks (esialgne kirjeldus).

2.  Kõik parandused kvartaliandmete koostamisel kasutatud allikate ja meetodite esialgses kirjelduses esitatakse komisjonile (Eurostatile) parandatud andmete edastamisel.

3.  Komisjon (Eurostat) teatab statistikaprogrammi komiteele ning monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteele iga liikmesriigi kasutatavad allikad ja meetodid.

Artikkel 8

Aruanne

Artiklis 3 piiritletud liikide kohta edastatud andmete põhjal ja pärast konsulteerimist statistikaprogrammi komiteega esitab komisjon (Eurostat) Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembril 2005 aruande, milles hinnatakse liikmesriikide esitatud kvartaliandmete usaldusväärsust.

Artikkel 9

Üleminekusätted

1.  Liikmesriigid, kes ei saa lõikes 4 sätestatud üleminekuajal kvartaliandmeid 2001. aasta esimese kvartali kohta ja edaspidi edastada artikli 4 lõikes 1 ettenähtud allikate ja meetodite abil ning artikli 5 lõikes 1 osutatud ajakava kohaselt, kohaldavad lõiget 2.

2.  Lõikes 1 kirjeldatud liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) artikli 5 lõikes 1 osutatud ajakava kohaselt “kõige tõenäolisemad kvartaliprognoosid” (st prognoosid, milles sisalduvad kõik uued andmed, mis muutuvad kättesaadavaks valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete süsteemi täiustamisel).

Samal ajal teatavad nad, mida on veel vaja teha allikate ja meetodite viimiseks kooskõlla artikli 4 lõikega 1.

3.  Lõikes 4 sätestatud üleminekuajal uurib komisjon (Eurostat) edusamme, mida liikmesriigid on teinud artikli 4 lõike 1 täielikuks täitmiseks.

4.  Üleminekuaeg algab artikli 5 lõikes 2 sätestatud esimese edastuse päeval ja lõpeb hiljemalt 31. märtsil 2005.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
LISA

Valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete sisu

Valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmed on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1500/2000 sisalduva valitsemissektori kulude ja tulude loendi põhjal.

Valitsemissektori kulud moodustuvad ESA 95 liigituste kohastest kuludest, mis on märgitud valitsemissektori kontodel kasutamise poolele või varade muutumise poolele või kohustuste ja netovara muutumise poolele, välja arvatud D.3, mis on märgitud valitsemissektori kontodel ressursipoolele.

Valitsemissektori tulud moodustuvad ESA 95 liigituste kohastest tuludest, mis on märgitud valitsemissektori kontodel ressursipoolele või kohustuste ja netovara muutumise poolele, välja arvatud D.39, mis on märgitud valitsemissektori kontodel kasutamise poolele.

Määratluse järgi on eespool piiritletud valitsemissektori tulude ja kulude vahe kõnealuse sektori netolaenuandmine (+)/-võtmine (-).

Valitsemissektori piires D.41, D.7, D.92 ja D.99 kohased tehingud ühendatakse. Muid tehingud ei ühendata.

Allpool olevas tabelis on esitatud ESA 95 kohased liigid, millest valitsemissektori kulud ja tulud koosnevad. Kaldkirjas esitatud liikide kohta juba edastatakse kvartaliandmeid komisjoni määruse (EÜ) nr 264/2000 alusel.ESA 95 kohased tähised

Valitsemissektori kulud

P.2

Vahetarbimine

P.5 + K.2

Kapitali kogumahutus + mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

P.51

Kapitali kogumahutus põhivarasse

D.1

Töötajate hüvitised

D.29

Muud tootmismaksud

D.3

Subsiidiumid, makstavad

D.4

Omanditulu

D.41

Intressid

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sotsiaaltoetused, v.a mitterahalised sotsiaalsiirded + mitterahalised sotsiaalsiirded, mis on seotud kulutustega toodetele, mida turutootjad pakuvad kodumajapidamistele

D.7

Muud jooksvad siirded

D.8

Kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine

D.9

Kapitalisiirded, makstavadESA 95 koodid

Valitsemissektori tulud

P.11 + P.12 + P.131

Turutoodang + toodang oma lõpptarbimiseks + maksed muu turuvälise toodangu eest

D.2

Tootmis- ja impordimaksud

D.39

Muud tootmistoetused

D.4

Omanditulu

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

D.61

Sotsiaalmaksed

D.611

Tegelikud sotsiaalmaksed

D.612

Arvestuslikud sotsiaalmaksed

D.7

Muud jooksvad siirded

D.9 (1)

Kapitalisiirded, saadavad

D.91

Kapitalimaksud

B.8g

Kogusääst

B.9

Netolaenuandmine/-võtmine

(1)   Kui hinnatud, kuid laekumata jäänud maksude ja sotsiaalmaksete korrigeerimine märgitakse D.9 alla, käsitletakse neid miinusmärgiga tuluna.( 1 ) EÜT C 154 E, 29.5.2001, lk 300.

( 2 ) EÜT C 131, 3.5.2001, lk 6.

( 3 ) Euroopa Parlamendi 3. juuli 2001. aasta arvamus (EÜT C 65 E, 14.3.2002, lk 33) ja nõukogu 7. mai 2002. aasta otsus.

( 4 ) EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 359/2002 (EÜT L 58, 28.2.2002, lk 1).

( 5 ) EÜT L 172, 12.7.2000, lk 3.

( 6 ) EÜT L 29, 4.2.2000, lk 4.

( 7 ) EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

( 8 ) EÜT L 59, 6.3.1991, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega 96/174/EÜ (EÜT L 51, 1.3.1996, lk 48).

( 9 ) Kui hinnatud, kuid laekumata jäänud maksude ja sotsiaalmaksete korrigeerimine märgitakse D.9 alla, käsitletakse neid miinusmärgiga tuluna.