2002L0091 — ET — 01.02.2012 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/91/EÜ,

16. detsember 2002,

ehitiste energiatõhususe kohta

(EÜT L 001, 4.1.2003, p.65)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL, 19. mai 2010,

L 153

13

18.6.2010