02002L0060 — ET — 14.07.2021 — 007.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/60/EÜ,

27. juuni 2002,

millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 192, 20.7.2002, p.27)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/687, 17. detsember 2019,

L 174

64

3.6.2020

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02002L0060-20080903