2001R0044 — ET — 10.01.2015 — 012.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 44/2001,

22. detsember 2000,

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

(ELT L 012, 16.1.2001, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012, 12. detsember 2012,

L 351

1

20.12.2012