02001L0081 — ET — 01.07.2018 — 006.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/81/EÜ,

23. oktoober 2001,

teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta

(ELT L 309 27.11.2001, lk 22)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/105/EÜ, 20. november 2006,

  L 363

368

20.12.2006

 M2

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009,

  L 87

109

31.3.2009

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/17/EL, 13. mai 2013,

  L 158

193

10.6.2013

►M4

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2016/2284, EMPs kohaldatav tekst 14. detsember 2016,

  L 344

1

17.12.2016


Muudetud:

 A1

AKT Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/81/EÜ,

23. oktoober 2001,

teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohtaArtikkel 1

Eesmärk

Käesoleva direktiivi eesmärk on piirata hapestavate ja eutrofeerivate saasteainete ning osooni eellaste heitkoguseid, et parandada keskkonna ja inimeste tervise kaitset ühenduses hapestamise, pinnase eutrofeerumise ja troposfääriosooni kahjulikust mõjust tuleneva ohu eest ning liikuda pikaajaliste eesmärkide poole mitte ületada kriitilisi saastetasemeid ja -koormusi ning kaitsta tõhusalt kõiki inimesi õhusaaste tekitatud teada olevate terviseriskide eest, kehtestades selleks heitkoguste siseriiklikud ülemmäärad, kusjuures võrdleva hindamise kriteeriumideks võtta aastad 2010 ja 2020, ning koostades järjekindlalt artiklites 4 ja 10 ettenähtud ülevaateid.

▼M4 —————

▼B

Artikkel 4

Heitkoguste siseriiklikud ülemmäärad

1.  Liikmesriigid vähendavad hiljemalt 2010. aastaks selliste saasteainete nagu vääveldioksiid (SO2), lämmastikoksiidid (NOx), lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ja ammoniaak (NH3) siseriiklikke aastaseid heitkoguseid kogusteni, mis ei ületa I lisas sätestatud heitkoguste ülemmäärasid, kusjuures võetakse arvesse kõik pärast artiklis 9 nimetatud aruannete esitamist ühenduse meetmetes tehtud muudatused.

2.  Liikmesriigid tagavad, et I lisas ettenähtud heitkoguste ülemmäärasid ei ületata ühelgi aastal pärast 2010. aastat.

▼M4 —————

▼M3
I LISASO2, NOx, LOÜ JA NH3 HEITMETE SISERIIKLIKUD PIIRMÄÄRAD 2010. AASTAKS (1)

Riik

SO2

kilotonnides

NOx

kilotonnides

LOÜ

kilotonnides

NH3

kilotonnides

Belgia

99

176

139

74

Bulgaaria (2)

836

247

175

108

Tšehhi Vabariik

265

286

220

80

Taani

55

127

85

69

Saksamaa

520

1 051

995

550

Eesti

100

60

49

29

Iirimaa

42

65

55

116

Kreeka

523

344

261

73

Hispaania

746

847

662

353

Prantsusmaa

375

810

1 050

780

Horvaatia (3)

70

87

90

30

Itaalia

475

990

1 159

419

Küpros

39

23

14

9

Läti

101

61

136

44

Leedu

145

110

92

84

Luksemburg

4

11

9

7

Ungari

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Madalmaad

50

260

185

128

Austria

39

103

159

66

Poola

1 397

879

800

468

Portugal

160

250

180

90

Rumeenia (2)

918

437

523

210

Sloveenia

27

45

40

20

Slovakkia

110

130

140

39

Soome

110

170

130

31

Rootsi

67

148

241

57

Ühendkuningriik

585

1 167

1 200

297

EL28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Need heitmete siseriiklikud piirkogused on välja töötatud artiklis 5 esitatud keskkonnaalaste vahe-eesmärkide üldiseks täitmiseks. Kõnealuste eesmärkide saavutamine peaks vähendama pinnase eutrofeerumist sellises ulatuses, et liidu maa-ala, kus biogeense lämmastiku sadestumine ületab kriitilise saastekoormuse, väheneb 1990. aastaga võrreldes umbes 30 %.

(2)   Need heitmete siseriiklikud piirkogused on ajutised ega piira käesoleva direktiivi artiklis 10 nimetatud ülevaatust, mis peab olema lõpetatud 2008. aastal.

(3)   Horvaatia heitmete siseriiklikud piirkogused saavutatakse liiduga ühinemise kuupäevaks.

▼M4 —————