2001L0037 — ET — 28.03.2012 — 002.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/37/EÜ,

5. juuni 2001,

tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

(EÜT L 194, 18.7.2001, p.26)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 596/2009, 18. juuni 2009,

  L 188

14

18.7.2009

►M2

KOMISJONI DIREKTIIV 2012/9/EL, EMPs kohaldatav tekst 7. märts 2012,

  L 69

15

8.3.2012
▼B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2001/37/EÜ,

5. juuni 2001,

tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohtaEUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, ( 2 )

võttes arvesse regioonide komitee arvamust, ( 3 )

toimides asutamislepingu ( 4 ) artiklis 251 sätestatud menetluse kohaselt vastavalt lepituskomisjonis 5. aprillil 2001 heakskiidetud ühistekstile

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 13. novembri 1989. aasta direktiivi 89/622/EMÜ (tubakatoodete märgistamist ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud teatavat liiki tubaka turustamise keelustamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) ( 5 ) on direktiiviga 92/41/EMÜ ( 6 ) oluliselt muudetud. Kõnealusesse direktiivi ja nõukogu 17. mai 1990. aasta direktiivi 90/239/EMÜ (sigarettide maksimaalset tõrvasisaldust käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) ( 7 ) tuleb teha täiendavaid muudatusi, seepärast tuleks kõnealused direktiivid selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevates liikmesriikide õigus- ja haldusnormides on endiselt olulisi erinevusi, mis takistavad siseturu toimimist.

(3)

Kõnealuste tõkete kõrvaldamiseks tuleks tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevad liikmesriikide eeskirjad ühtlustada, jättes liikmesriikidele võimaluse kehtestada teatavatel tingimustel nõuded, mida nad peavad vajalikuks inimeste tervise kaitse tagamiseks.

(4)

Asutamislepingu artikli 95 lõike 3 kohaselt tuleks aluseks võtta ohutusel, tervise- ja keskkonnakaitsel põhinev kaitstuse kõrge tase, võttes eelkõige arvesse kõiki teaduslikele faktidele tuginevaid uusi suundumusi; tubaka eriti kahjulikku toimet silmas pidades tuleks selles kontekstis pidada esmatähtsaks tervisekaitset.

(5)

Direktiivis 90/239/EMÜ on kehtestatud liikmesriikides turustatavate sigarettide tõrvasisalduse piirnormid, mida kohaldatakse alates 31. detsembrist 1992. Kuna tõrv on kantserogeenne, tuleb sigarettide tõrvasisaldust veelgi vähendada.

(6)

Direktiivis 89/622/EMÜ on sätestatud kõikide tubakatoodete tarbijapakendile kantav üldhoiatus ja eraldi lisahoiatused sigarettide kohta ning alates 1992. aastast laiendati kõnealust lisahoiatuste nõuet teistele tubakatoodetele.

(7)

Mitmed liikmesriigid on teatanud, et kui meetmeid sigarettide maksimaalse süsinikmonooksiidi sisalduse kohta ei võeta vastu ühenduse tasandil, võtavad nad kõnealused meetmed vastu siseriiklikul tasandil. Erinevused süsinikmonooksiidi käsitlevates eeskirjades võivad tekitada kaubandustõkkeid ja takistada siseturu tõrgeteta toimimist. Lisaks sellele on ilmnenud, et sigarettide suitsetamisel eraldub süsinikmonooksiidi koguseid, mis on ohtlikud inimeste tervisele ja võivad aidata kaasa südamehaiguste ja muude tervisekahjustuste tekkimisele.

(8)

Reguleeriva raamistiku muutmisel tuleb hinnata tõenditel põhinevaid nõudeid tubakatoodete suhtes, mis on kavandatud “vähem ohtlikena” ja/või mida turustatakse sellisena või mille puhul tootjad väidavad, et tubakatooted on vähem kahjulikud.

(9)

Sigarettide maksimaalset nikotiinisisaldust käsitlevates liikmesriikide õigus- ja haldusnormides on erinevusi. Need erinevused võivad tekitada kaubandustõkkeid ning takistada siseturu tõrgeteta toimimist. Liikmesriigid ja teaduslikud usaldusasutused on tõstatanud rahva tervisega seotud eriprobleemid valdkonnas, mille suhtes varem on juba kohaldatud ühtlustamismeetmeid, ja komisjon on nende probleemidega tutvunud.

(10)

Kõnealuste takistuste kõrvaldamiseks tuleks sigarettide vabasse ringlusse lubamise, turustamise ja tootmise suhtes kohaldada ühiseeskirju, mis käsitlevad lisaks tõrvasisaldusele ka nikotiini ja süsinikmonooksiidi piirnorme.

(11)

Käesolev direktiiv avaldab samuti mõju Euroopa Ühendusest eksporditavatele tubakatoodetele. Ekspordikord on osa ühisest kaubanduspoliitikast. Asutamislepingu artikli 152 lõike 1 ja Euroopa Ühenduste Kohtu pretsedendiõiguse kohaselt peavad tervishoiunõuded olema ühenduse muu poliitika koostisosa. Tuleb võtta vastu eeskirjad, millega tagatakse, et siseturgu käsitlevate sätete mõju ei kahjustataks.

(12)

Käesoleva direktiivi sätted ei piira geneetiliselt muundatud organismide kasutamist ja märgistamist käsitleva ühenduse õiguse kohaldamist.

(13)

Rahvusvaheliselt kohaldatavad tubakatoodete standardid on üheks teemaks läbirääkimistel, mis peetakse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni koostamiseks.

(14)

Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel tuleks viidata ISO-standarditele 4387, 10315 ja 8454, mis on ainukesed rahvusvaheliselt tunnustatud standardid; hilisem uurimistöö ja tehnoloogiline areng, millele tuleb kaasa aidata, peaksid võimaldama töötada välja ja kasutada täpsemaid ja usaldusväärsemaid sigarettides sisalduvate ainete mõõtmismeetodeid ning arendada mõõtmismeetodeid muude tubakatoodete jaoks.

(15)

Muude koostisosade kui tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi sisalduse kvantifitseerimiseks ja hindamiseks sigaretisuitsus puuduvad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid või testid. Seepärast tuleks luua kord kõnealuste standardite väljatöötamiseks koostöös Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooniga.

(16)

Sotsiaalmajanduslikke eriprobleeme silmas pidades tehti direktiivis 90/239/EMÜ Kreekale erand tõrvasisalduse piirnormide rakendamise tähtaja osas. Tuleks säilitada võimalus kõnealuse erandi kohaldamiseks sätestatud ajavahemiku jooksul.

(17)

Tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi piirnormide kohaldamine eksporditud sigarettide suhtes peaks toimuma üleminekukorra kohaselt, et anda rohkem aega tehnospetsifikaadi muutmiseks ja rahvusvaheliselt kokkulepitud standardite kehtestamiseks.

(18)

Samuti tuleks üleminekuaeg ette näha seoses muude käesoleva direktiivi sätetega, et võimaldada teha tootmises vajalikke muudatusi ja müüa eriti muude toodete kui sigarettide varusid. Käesolevas direktiivis sisalduvate märgistamist käsitlevate sätete kasutuselevõtmise hõlbustamiseks tuleks lubada kasutada eemaldamatuid etikette.

(19)

Hoiatuste ja tootes sisalduvate ainete koguste märkimine on liikmesriigiti endiselt erinev. Sellest tulenevalt võivad tarbijad olla ühes liikmesriigis tubakatoodete ohtlikkusest paremini teavitatud kui teises liikmesriigis. Sellised erinevused ei ole vastuvõetavad ning need võivad tekitada kaubandustõkkeid ja takistada tubakatoodete siseturu toimimist, mistõttu tuleks kõnealused erinevused kaotada. Selleks tuleb olemasolevaid õigusakte tõhustada ja teha selgemaks, tagades samas tervisekaitse kõrge taseme.

(20)

Tuleks sätestada tubakatoodete partiide märgistamine nii, et kõnealuseid tooteid oleks võimalik käesoleva direktiivi järgimise kontrollimiseks jälgida.

(21)

Aktiivse ja passiivse tubakatarbimise otseseid ja kaudseid sotsiaalmajanduslikke kulusid tuleks korrapäraselt hinnata ja need tuleks teha ühenduse asjakohaste programmide kontekstis üldsusele kättesaadavaks.

(22)

Tubakatoodete valmistamisel kasutatavate koostisosade ja lisaainete osas on olukord liikmesriigiti erinev. Osades liikmesriikides ei ole kõnealuseid aineid käsitlevaid õigusakte ega vabatahtlikke kokkuleppeid. Mitmed liikmesriigid, kus kõnealused õigusaktid või vabatahtlikud kokkulepped on olemas, ei saa tubakatoojatelt tootemargi kohast teavet konkreetsetes tubakatoodetes sisalduvate koostisosade ja lisaainete koguste kohta. Suurema läbipaistvuse saavutamiseks tuleks alustada kõnealuses valdkonnas kohaldatavate meetmete ühtlustamist.

(23)

Teabe ja toksikoloogiliste andmete nappus ei võimalda liikmesriikide asjakohastel asutustel usaldusväärselt hinnata tubakatoodete toksilisust ja nende ohtlikkust tarbija tervisele. See on vastuolus ühenduse kohustusega tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

(24)

Liikmesriikidel peaks olema võimalik võtta vastu tubakatooteid käsitlevaid rangemaid eeskirju, mida nad peavad inimeste tervise kaitsmiseks vajalikuks, seni kuni need ei piira käesoleva direktiivi kohaldamist ja kui asutamislepingu sätetest ei tulene teisiti.

(25)

Kuni artiklis 12 nimetatud ühise koostisosade loetelu kehtestamiseni võivad liikmesriigid näha ette selliste koostisosade keelustamise, mis suurendavad tubakatoodete sõltuvusttekitavaid omadusi, kuna selliste koostisosade kasutamine võib kahjustada käesolevas direktiivis sätestatud nikotiini piirnormide rakendamist.

(26)

On ilmnenud, et tubakatooted sisaldavad ja nende kasutamisel eraldub palju mürkaineid ja kantserogeene, mis on põlemisel ohtlikud inimese tervisele. Viimastel aastatel on samuti selgunud, et passiivne suitsetamine on ohtlik eelkõige sündimata lastele ja imikutele ning et see võib põhjustada või süvendada suitsu sissehingavatel inimestel hingamisteede probleeme. Lisaks sellele on ühenduses 80 % uutest suitsetajatest alla 18-aastased. Tuleks tagada kõnealuseid tooteid käsitleva teabe võimalikult suur läbipaistvus ning samas tagada, et võetakse asjakohaselt arvesse tubakatootjate intellektuaalse omandiga seotud õigust ja muid õigusi.

(27)

Teatavate väljendite, nt “madala tõrvasisaldusega” (low-tar), “kerge” (light), “eriti kerge” (ultra-light), “mahe” (mild), nimetuste, piltide, kujutiste ja muude märkide kasutamine tubakatoodete pakendil võib panna tarbija ekslikult uskuma, et sellised tooted on vähem kahjulikud, ning võivad põhjustada muudatusi tarbimises. Suitsetamisharjumused ja sõltuvus ning mitte üksnes teatavate tootes enne selle tarbimist leiduvate ainete sisaldus mõjutavad samuti sissehingatavate ainete taset. See fakt ei kajastu kõnealuste väljendite kasutamises ning võib seepärast ohustada käesolevas direktiivis kehtestatud märgistamisnõuete tõhusust. Siseturu nõuetekohase toimimise tagamiseks ja kavandatud rahvusvaheliste eeskirjade arengut silmas pidades tuleks näha ette kõnealuste väljendite kasutamise keelamine ühenduse tasandil, andes kõnealuse eeskirja kohaldamiseks piisavalt aega.

(28)

Direktiivis 89/622/EMÜ keelatakse suukaudseks kasutamiseks mõeldud teatavat liiki tubaka turustamine liikmesriikides. Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artiklis 151 tehakse Rootsi Kuningriigile selles küsimuses kõnealuse direktiivi sätetest erand.

(29)

Tehnika ja teaduse areng tubakatoodete valdkonnas tingib kõnealuse direktiivi sätete ja liikmesriikides kohaldamise korrapärase ümberhindamise. Selleks tuleks sätestada kord, mille kohaselt komisjon koostab teaduslike ja tehniliste andmete põhjal korrapäraseid aruandeid. Selles kontekstis tuleks eriti tähelepanelikult kontrollida teatavaid andmeid.

(30)

Seoses piirnormide kindlaksmääramisega tuleks kaaluda ühelt poolt seda, kas kindlaksmääratud piirnorme on soovitatav hiljem vähendada ja eelkõige kõnealuste piirnormide vahelist võimalikku seost, ning teiselt poolt seda, kas kõnealust küsimust käsitlevad standardid tuleks kehtestada ka muude toodete kui sigarettide, eelkõige rulltubaka jaoks.

(31)

Muude tubakatoodete kui sigarettide puhul tuleb standardid ja mõõtmismeetodid välja töötada ühenduse tasandil ning selleks tuleks komisjonilt paluda asjakohaste ettepanekute tegemist.

(32)

Muude koostisosade, sealhulgas lisaainete puhul, tuleks hilisemat ühtlustamist silmas pidades kaaluda ühise loetelu koostamist.

(33)

Tubakatoodete siseturu suurus ja tubakatootjate üha suurenev kalduvus keskendada kogu ühendusele suunatud tootmine üksnes vähestesse liikmesriikides asuvatesse tootmisettevõtetesse tingib seadusandlike meetmete võtmise, et saavutada tubakatoodete siseturu tõrgeteta toimimine pigem ühenduse kui liikmesriikide tasandil.

(34)

Toortubakaturu ühise korralduse toimimise kohta esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2002. aastal aruande. ( 8 ) Komisjon on teatanud, et selles aruandes kontrollitakse samuti tervisekaitsega seotud kaalutluste, sealhulgas käesolevas direktiivis kehtestatud standardite sisaldumist muus ühenduse poliitikas vastavalt asutamislepingu artiklile 152.

(35)

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks sätestada tähtajad, mis ühelt poolt võimaldavad viia võimalikult tõhusalt lõpule direktiivi 90/239/EMÜ kohaselt juba alanud muutmise ning teiselt poolt annavad tarbijatele ja tootjatele aega kohanemiseks madalama tõrva-, nikotiini ja süsinikmonooksiidisisaldusega toodetega.

(36)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. ( 9 )

(37)

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks mõjutada tähtaegu, mille jooksul liikmesriigid peavad II lisas sätestatud direktiivid üle võtma ja neid kohaldama,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnormid, mis käsitlevad sigarettide maksimaalset tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldust ning tubakatoodete tarbijapakendile kantavaid tervist käsitlevaid hoiatusi ja muud teavet, ning teatavad meetmed, mis käsitlevad tubakatoodete koostisosi ja kirjeldust, võttes aluseks tervisekaitse kõrge taseme.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.  tubakatooted — tooted suitsetamiseks, ninna tõmbamiseks, imemiseks või närimiseks, kui nad on kas või osaliselt tubakast valmistatud, geneetiliselt modifitseeritud või mitte;

2.  tõrv — vee- ja nikotiinivaba suitsu toorkondensaat;

3.  nikotiin — nikotiinsed alkaloidid;

4.  suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas — kõik suukaudselt kasutatavad tervenisti või osaliselt tubakast valmistatud tooted, välja arvatud suitsetamiseks või närimiseks mõeldud tooted, pulbrina, tükeldatuna või kombineeritult — eelkõige tooted, mis on pakitud portsjonitena kotikestesse või poorsetesse kotikestesse — või toiduainetega sarnasel kujul esinevad tooted;

5.  koostisosa — tubakatoote valmistamisel kasutatav aine või komponent, sealhulgas paber, filter, trükivärv ja liim, mis on lõpptootes muutmata või muudetud kujul, v.a tubakalehed ja muud tubakataime looduslikud või töödeldud osad.

Artikkel 3

Sigaretid: maksimaalne tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldus

1.  Alates 1. jaanuarist 2004 ei tohi liikmesriikides vabasse ringlusse lubatavate, turustatavate või valmistatavate sigarettide puhul ületada järgmiseid näitajaid:

 tõrvasisaldus 10 mg sigareti kohta,

 nikotiinisisaldus 1 mg sigareti kohta,

 süsinikmonooksiidisisaldus 10 mg sigareti kohta.

2.  Erandina lõikes 1 nimetatud kuupäevast võivad liikmesriigid kohaldada käesolevas artiklis sätestatud piirnorme Euroopa Ühenduses valmistatud, kuid sealt eksporditavate sigarettide puhul alates 1. jaanuarist 2005, ent hiljemalt 1. jaanuarist 2007.

3.  Ajutise erandina on Kreekas lõikes 1 nimetatud maksimaalse tõrvasisalduse kohaldamise tähtaeg Kreeka territooriumil valmistatavate ja turustatavate sigarettide puhul 1. jaanuar 2007.

Artikkel 4

Mõõtmismeetodid

1.  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisalduse mõõtmisel kasutatakse tõrva puhul ISO standardit 4387, nikotiini puhul ISO standardit 10315 ja süsinikmonooksiidi puhul ISO standardit 8454.

Pakenditel olevate tõrva- ja nikotiinisisaldust käsitlevate märkuste täpsust kontrollitakse ISO standardi 8243 kohaselt.

2.  Lõikes 1 nimetatud teste teevad või kontrollivad liikmesriikide pädevate asutuste järelevalve all kõnealuste asutuste poolt heakskiidetud katselaborid.

Liikmesriigid saadavad komisjonile 30. septembriks 2002 heakskiidetud laborite loetelu, täpsustades heakskiitmise kriteeriumid ja järelevalvemeetodid, ning teatavad kõnealusesse loetelusse tehtavatest muudatustest.

3.  Liikmesriigid võivad samuti nõuda tubaka tootjatelt või importijatelt pädevate riigiasutuste kehtestatud muude testide tegemist, selleks et hinnata tubakatoodete suitsetamisel tekkivate muude ainete koguseid margi ja tüübi kohaselt ning et hinnata kõnealuste muude ainete mõju tervisele, võttes muu hulgas arvesse kõnealuste ainete omadust tekitada sõltuvust. Liikmesriigid võivad samuti nõuda selliste testide tegemist või kontrollimist lõikes 2 sätestatud heakskiidetud katselaborites.

4.  Lõike 3 kohaselt tehtud testide tulemused esitatakse igal aastal asjakohastele riigiasutustele. Liikmesriigid võivad näha ette testitulemuste harvema esitamise juhtudel, kui tehnospetsifikaadid ei ole muutunud. Liikmesriikidele tuleb teatada kõnealustesse tehnospetsifikaatidesse tehtavatest muudatustest.

Liikmesriigid tagavad käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe levitamise kõikide asjakohaste vahendite abil, et teavitada tarbijaid, võttes vajaduse korral siiski arvesse teavet, mida peetakse ärisaladuseks.

5.  Liikmesriigid edastavad kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe igal aastal komisjonile, kes võtab seda arvesse artiklis 11 nimetatud aruande koostamisel.

Artikkel 5

Märgistamine

1.  Sigarettide artikli 4 kohaselt mõõdetud tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldused trükitakse sigaretipaki ühele küljele selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode viiakse turule, nii et vähemalt 10 % kõnealusest pinnast on kaetud.

Seda määra suurendatakse 12 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 15 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

2.  Kõikidel tubakatoodete tarbijapakenditel, v.a suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas ja muud kui suitsetatavad tubakatooted, peavad olema järgmised hoiatused:

a) üldhoiatused:

1. “Suitsetamine tapab/Suitsetamine võib tappa” või

2. “Suitsetamine kahjustab tõsiselt sinu ja sind ümbritsevate inimeste tervist.”

Eespool nimetatud üldhoiatused esitatakse tarbijapakendil vaheldumisi nii, et oleks tagatud nende korrapärane esinemine. Hoiatus trükitakse tarbijapakendi kõige nähtavamale pinnale ning toote jaemüügis kasutatava muu välispakendi, v.a läbipaistva ümbrise pinnale; ning

b) I lisas sätestatud loetelust valitud lisahoiatus.

Eespool nimetatud lisahoiatused esitatakse tarbijapakendil vaheldumisi nii, et oleks tagatud nende korrapärane esinemine.

Kõnealune hoiatus trükitakse tarbijapakendi teisele kõige nähtavamale pinnale ning toote jaemüügis kasutatava muu välispakendi, v.a läbipaistva ümbrise pinnale.

Liikmesriigid võivad määrata kindlaks kõnealustel pindadel esitatavate hoiatuste paigutuse, et järgida keelenõudeid.

▼M1

3.  Komisjon võtab vastu eeskirjad selle kohta, kuidas kasutada värvifotosid või muid illustratsioone kirjeldamaks ja selgitamaks suitsetamise tagajärgi tervisele, pidades silmas seda, et siseturgu käsitlevate sätete mõju ei kahjustataks. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

▼B

Kui liikmesriigid nõuavad lisahoiatusi värvifotode või muude illustratsioonide kujul, peavad need vastama eespool nimetatud eeskirjadele.

4.  Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakal, juhul kui seda lubatakse artikli 8 alusel turustada, ja suitsuvabadel tubakatoodetel peavad olema järgmised hoiatused:

“See tubakatoode võib kahjustada sinu tervist ja tekitab sõltuvust.”

Kõnealune hoiatus trükitakse tarbijapakendi kõige nähtavamale pinnale ning toote jaemüügis kasutatava muu välispakendi, v.a läbipaistva ümbrise pinnale.

Liikmesriigid võivad määrata kindlaks kõnealusel pinnal esitatava hoiatuse paigutuse, et järgida keelenõudeid.

5.  Lõike 2 punkti a kohaselt nõutav üldhoiatus ja lõikes 4 nimetatud hoiatus suitsuvabade tubakatoodete ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka kohta peab katma vähemalt 30 % selle tubakatoote tarbijapakendi vastavast välispinnast, millele hoiatus on trükitud. Seda määra suurendatakse 32 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 35 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt. Lõike 2 punkti b kohaselt nõutav lisahoiatus peab katma vähemalt 40 % selle tubakatoote tarbijapakendi vastavast välispinnast, millele hoiatus on trükitud. Seda määra suurendatakse 45 %ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 50 %ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

Tarbijapakendite puhul, mis on ettenähtud muude toodete kui sigarettide jaoks ja mille kõige nähtavam pind ületab 75 cm2, peavad lõikes 2 nimetatud hoiatused katma igast pinnast vähemalt 22,5 cm2. Seda pinda suurendatakse 24 cm2-ni liikmesriikide puhul, kus on kaks ametlikku keelt, ja 26,25 cm2-ni liikmesriikide puhul, kus on kolm ametlikku keelt.

6.  Käesoleva artikli alusel nõutavad hoiatused ja ainete sisaldused:

a) trükitakse valgele taustale musta värviga Helvetica bold šriftis. Keelenõuete järgmiseks on liikmesriikidel õigus määrata kindlaks šrifti punkti suurus, tingimusel et asjaomase liikmesriigi õigusaktides kindlaksmääratud kirjasuurus võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud pinnast võimalikult suure osa;

b) peavad olema väikses kirjas, välja arvatud hoiatuse esimene täht ja juhud, kui grammatikareeglite kohaselt tuleb kasutada suurtähte;

c) trükitakse selle pinna keskele, kuhu tekst paigutatakse, paralleelselt pakendi ülaservaga;

d) ümbritsetakse muude kui lõikes 4 nimetatud toodete puhul musta raamiga, mille laius on 3—4 mm ja mis ei häiri mingil viisil hoiatuse või esitatud teabe lugemist;

e) trükitakse selle liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes, kus toode viiakse turule.

7.  Käesoleva artikli alusel nõutavaid tekste ei tohi trükkida tarbijapakendite maksumärkidele. Tekstid tuleb trükkida nii, et neid ei oleks võimalik eemaldada ega kustutada ning muud märkused või pildimaterjal tohi tekste mingil viisil varjata ja pakendi avamine häirida nende lugemist. Muude tubakatoodete kui sigarettide puhul võib kõnealused tekstid lisada kleebiste abil, tingimusel et nimetatud kleebiseid ei ole võimalik eemaldada.

8.  Liikmesriigid võivad sätestada, et lõigetes 2 ja 4 nimetatud hoiatustele tuleb lisada väljapoole hoiatustele ettenähtud kasti viide väljaandnud asutusele.

9.  Toote identifitseerimiseks ja jälgitavuse tagamiseks märgistatakse tubakatoote tarbijapakend asjakohasel viisil partiinumbri või vastava märkega, et võimaldada määrata kindlaks toote valmistamiskoht ja -aeg.

Käesoleva sätte suhtes kohaldatavad tehnilised meetmed võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras.

Artikkel 6

Täiendav teave toote kohta

1.  Liikmesriigid nõuavad, et tubakatoodete tootjad ja importijad esitaksid neile tootemarkide ja tüüpide kaupa loetelu kõnealuste tubakatoodete valmistamisel kasutatud koostisosade ja nende koguste kohta.

Sellele loetelule lisatakse asjaomaste koostisosade kõnealustes tubakatoodetes kasutamise põhjendus. Selles põhjenduses märgitakse koostisosade funktsioon ja kategooria. Kõnealusele loetelule lisatakse samuti importijale või valmistajale kättesaadavad toksikoloogilised andmed, mis käsitlevad kõnealuseid koostisosi vastavalt vajadusele kas põletatud või põletamata kujul ning viitavad eelkõige nende mõjule tervisele, võttes muu hulgas arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet. Loetelu koostatakse tootes sisalduvate koostisosade masside põhjal kahanevas järjekorras.

Esimeses lõigus nimetatud teave esitatakse igal aastal ja esimene kord hiljemalt 31. detsembriks 2002.

2.  Liikmesriigid tagavad käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe levitamise kõikide asjakohaste vahendite abil, et teavitada tarbijaid. Seejuures võetakse siiski asjakohaselt arvesse vajadust kaitsta sellist toote koostisega seotud teavet, mida peetakse ärisaladuseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kõikide toodete koostisosade loetelud, kuhu on märgitud tõrva-, nikotiini- ja süsinikmonooksiidisisaldus, avaldatakse.

4.  Liikmesriigid edastavad kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe igal aastal komisjonile, kes võtab seda arvesse artiklis 11 nimetatud aruande koostamisel.

Artikkel 7

Tootekirjeldused

Selliseid tekste, nimetusi, kaubamärke ja kujutisi või märke, mis jätavad mulje, et asjaomane tubakatoode on teistest toodetest vähem kahjulik, ei tohi kasutada tubakatoodete pakendil alates 30. septembrist 2003, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 sätete kohaldamist.

Artikkel 8

Suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas

Liikmesriigid keelavad suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakat turuleviimise, ilma et see piirakse Austria, Soome ja Rootsi ühinemisakti artikli 151 kohaldamist.

▼M1

Artikkel 9

Kohandused

1.  Komisjon kohandab artiklis 4 sätestatud mõõtemeetodid ja nendega seotud määratlused vastavalt teaduse ja tehnika arengule. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2.  I lisas esitatud tarbijapakendile kantavate terviseohu hoiatuste kohandamise üle teaduse ja tehnika arenguga ja terviseohu hoiatuste pakendil esitamise sageduse üle otsustab komisjon. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

3.  Komisjon kohandab artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras tubakatoodete identifitseerimiseks ja jälgimiseks kasutatavat märgistamist teaduse ja tehnika arenguga.

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab komitee.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

▼B

Artikkel 11

Aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja majandus- ja sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta hiljemalt 31. detsembriks 2004 ja seejärel iga kahe aasta tagant.

Esimeses lõigus nimetatud aruande koostamisel abistavad komisjoni teaduse ja tehnika valdkonna eksperdid, et kogu vajalik teave oleks kättesaadav.

Esimese aruande esitamisel toob komisjon eelkõige esile tegurid, mida tuleks uuesti kontrollida või arendada, pidades silmas teaduslike ja tehniliste teadmiste ning asjaomaseid tooteid käsitlevate rahvusvaheliselt kokkulepitud eeskirjade ja standardite arengut, ning pöörab erilist tähelepanu:

 artikli 3 lõikes 1 nimetatud maksimumsisalduste edasisele vähendamisele,

 võimalikele seostele kõnealuste sisalduste vahel,

 terviseohu hoiatuste täiustamisele teksti suuruse, paigutuse ja sõnastuse osas,

 uuele teaduslikule ja tehnilisele teabele, mis on seotud sigaretipakkide märgistamisega ja pakkidele trükitavate fotode või muude illustratsioonidega, mille eesmärk on kirjeldada ja selgitada suitsetamise tagajärgi tervisele,

 meetoditele, mille abil on võimalik realistlikumalt hinnata ja reguleerida kokkupuudet toksiliste ainetega ja nende poolt tekitatavat kahju,

 sõltuvuse tekkimist soodustavate koostisosade sõltuvusttekitava toime hindamisele,

 selliste tubakatoodete hindamisele, mis võivad olla tervisele vähem kahjulikud,

 standarditud testimismeetodite väljatöötamisele, et mõõta muude koostisosade kui tõrva, nikotiini ja süsinikmonooksiidi sisaldust sigaretisuitsus,

 tootjatelt nõutavatele koostisosi käsitlevatele toksikoloogilistele andmetele ja viisile, kuidas neid testida, et tervisekaitseasutused saaksid hinnata nende kasutamist,

 muid tooteid kui sigarette ja eelkõige rulltubakat käsitlevate standardite väljatöötamisele.

Aruandes uuritakse samuti artiklis 5 sätestatud märgistamisnõuete ja tarbijate hoiakute vahelisi seoseid. Kõnealusele aruandele lisatakse ettepanekud käesoleva direktiivi muudatuste kohta, mida komisjon peab vajalikuks selleks, et kohandada käesolevat direktiivi vastavalt tubakatoodete valdkonnas toimuvale arengule ulatuses, mis on vajalik siseturu loomiseks ja toimimiseks ning teaduslikel faktidel põhineva arengu ja rahvusvaheliste kokkulepete alusel kehtestatud tootestandardite arengu arvessevõtmiseks.

Artikkel 12

Ühine koostisosade loetelu

Komisjon teeb artiklis 11 nimetatud esimese aruande raames hiljemalt 31. detsembriks 2004 siseturu nõuetekohaseks toimimiseks artiklis 6 sätestatud teabe põhjal ettepaneku, millega nähakse ette tubakatoodetes lubatud koostisosade ühine loetelu, võttes muu hulgas arvesse nende omadust tekitada sõltuvust.

Artikkel 13

Tubakatoodete import, müük ja tarbimine

1.  Liikmesriigid ei tohi keelata käesoleva direktiivi nõuetele vastavate tubakatoodete importi, müüki või tarbimist sigarettide tõrva-, nikotiini- või süsinikmonooksiidisisalduse piiramise, terviseohu hoiatuste ja muude märkuste või käesoleva direktiivi nõuetega seotud kaalutlustel, välja arvatud meetmed, mida võetakse artiklis 4 sätestatud andmete kontrollimiseks.

2.  Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide õigust säilitada või kehtestada asutamislepingu kohaselt tubakatoodete valmistamist, importimist, müümist ja tabimist käsitlevaid rangemaid eeskirju, mida liikmesriigid peavad vajalikuks rahva tervise kaitsmiseks, kui kõnealused eeskirjad ei piira käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade kohaldamist.

3.  Liikmesriigid võivad eelkõige keelata kuni artiklis 12 nimetatud ühise koostisosade loetelu kehtestamiseni selliste koostisosade kasutamise, mis suurendavad tubakatoodete sõltuvusttekitavaid omadusi.

Artikkel 14

Rakendamine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. septembriks 2002, ilma et see piiraks artikli 15 esimeses lõigu kohaldamist. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Tooteid, mis ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, võib turustada pärast lõikes 1 nimetatud kuupäeva veel ühe aasta jooksul.

3.  Erandina lõikest 2 võib muid tooteid kui sigarette, mis ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, turustada pärast lõikes 1 nimetatud kuupäeva veel kahe aasta jooksul.

4.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 15

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 89/622/EMÜ ja 90/239/EMÜ tunnistatakse kehtetuks, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi II lisas loetletud direktiivide ülevõtmis- ja kohaldamistähtaegade osas.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile ja loetakse vastavalt III lisa vastavustabelile.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M2
I LISA

Lisahoiatuste loetelu

(vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile b)

1) Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.

2) Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.

3) Suitsetamine rikub kopse.

4) Suitsetamine põhjustab südamerabandust.

5) Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.

6) Suitsetamine ummistab veresooni.

7) Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.

8) Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.

9) Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.

10) Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.

11) Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.

12) Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks. ( 10 )

13) Suitsetamine vähendab viljakust.

14) Suitsetamine suurendab impotentsusriski.

▼B
II LISAKehtetuks tunnistatud direktiivide ülevõtmis- ja kohaldamistähtajad

(vastavalt artiklile 15)

Direktiiv

Ülevõtmistähtaeg

Kohaldamistähtaeg

89/622/EMÜ (EÜT L 359, 8.12.1989, lk 1)

1. juuli 1990

31. detsember 1991

31. detsember 1992

31. detsember 1993

90/239/EMÜ (EÜT L 137, 30.5.1990, lk 36)

18. november 1991

31. detsember 1992 (1)

31. detsember 1997 (1)

31. detsember 1992 (2)

31. detsember 1998 (2)

31. detsember 2000 (2)

31. detsember 2006 (2)

92/41/EMÜ (EÜT L 158, 11.6.1992, lk 30)

1. juuli 1992

1. juuli 1992

1. jaanuar 1994

31. detsember 1994

(1)   Kõikide liikmesriikide, v.a Kreeka puhul.

(2)   Erand käsitleb üksnes Kreekat.
III LISAVASTAVUSTABEL

Käesolev direktiiv

Direktiiv 89/622/EMÜ, muudetud direktiiviga 92/41/EMÜ

Direktiiv 90/239/EMÜ

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 2 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 4

Artikli 2 lõige 4

 

Artikli 2 lõige 5

 
 

Artikli 3 lõige 1

 

Artikli 2 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

 

Artikli 2 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikli 3 lõige 1

Artiklid 3 ja 4

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 3 lõige 2

 

Artikli 4 lõiked 2—5

 
 

Artikli 5 lõige 1

Artikli 3 lõige 3

 

Artikli 5 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõige 1

 

Artikli 5 lõike 2 esimese lõigu punkt a

I lisa

 

Artikli 5 lõike 2 esimese lõigu punkt b

Artikli 4 lõike 2a punkt a

 

Artikli 5 lõike 2 teine lõik

 
 

Artikli 5 lõige 4

 
 

Artikli 5 lõike 5 esimene lõik

Artikli 4 lõige 4

 

Artikli 5 lõike 5 teine lõik

Artikli 4 lõige 4

 

Artikli 5 lõige 6

 
 

Artikli 5 lõige 7

Artikli 4 lõige 5

 

Artikli 5 lõige 8

 
 

Artikli 5 lõige 9

 
 

Artikkel 6

 
 

Artikkel 7

 
 

Artikkel 8

Artikli 8 punkt a

 

Artikkel 9

 
 

Artikkel 10

 
 

Artikkel 11

 
 

Artikkel 12

 
 

Artikli 13 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 13 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 14 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 14 lõige 2

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 14 lõige 3

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 3

Artikkel 15

 
 

Artikkel 16

 
 

Artikkel 17

Artikkel 10

Artikkel 9

I lisa

I lisa

 

II lisa

 
 

III lisa

 
 ( 1 ) EÜT C 150 E, 30.5.2000, lk 43 ja

EÜT C 337 E, 28.11.2000, lk 177.

( 2 ) EÜT C 140, 18.5.2000, lk 24.

( 3 ) EÜT C 226, 8.8.2000, lk 5.

( 4 ) Euroopa Parlamendi 14. juuni 2000. aasta arvamus (EÜT C 67, 1.3.2001, lk 150), nõukogu 31. juuli 2000. aasta ühine seisukoht (EÜT C 300, 20.10.2000, lk 49) ja Euroopa Parlamendi 13. detsembri 2000. aasta otsus (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata). Euroopa Parlamendi 15. mai 2001. aasta otsus ja nõukogu 14. mai 2001. aasta otsus.

( 5 ) EÜT L 359, 8.12.1989, lk 1.

( 6 ) EÜT L 158, 11.6.1992, lk 30.

( 7 ) EÜT L 137, 30.5.1990, lk 36.

( 8 ) Toortubakaturu ühist korraldust käsitleva nõukogu 30. juuni 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2075/92 (EÜT L 215, 30.7.1992, lk 70) artikkel 26, määrust on muudetud 20. juuli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1636/98 (EÜT L 210, 28.7.1998, lk 23).

( 9 ) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

( 10 ) Lisada viide telefoninumbrile / internetiaadressile, kui asjaomases liikmesriigis on suitsetamisest loobumise abitelefon või osutatakse suitsetamisest loobumiseks abiteenuseid.