02000D0518 — ET — 17.12.2016 — 001.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI OTSUS,

26. juuli 2000,

isikuandmete piisava kaitse kohta Šveitsis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 2304 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/518/EÜ)

(ELT L 215 25.8.2000, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2295, EMPs kohaldatav tekst 16. detsember 2016,

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISJONI OTSUS,

26. juuli 2000,

isikuandmete piisava kaitse kohta Šveitsis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2000) 2304 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2000/518/EÜ)Artikkel 1

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 2 kohaldamisel leitakse, et Šveitsis on kõigi kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toimingute puhul tagatud ühendusest saadavate isikuandmete kaitse piisav tase.

Artikkel 2

Käesolev otsus käsitleb üksnes Šveitsis tagatava kaitse piisavat taset kooskõlas direktiivi95/46/EÜ artikli 25 lõike 1 nõuetega ning see ei mõjuta muid selliseid tingimusi või piiranguid, millega rakendatakse kõnealuse direktiivi muid sätteid, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist liikmesriikides.

▼M1

Artikkel 3

Kui tulenevalt sellest, et liikmesriikide pädevad ametiasutused kasutavad direktiivi 95/46/EÜ artikli 28 lõike 3 kohaseid volitusi, keelatakse ajutiselt või alaliselt andmevoogude edastamine Šveitsi, et tagada üksikisikute kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega, teavitab asjaomane liikmesriik sellest viivitamata komisjoni, kes edastab saadud teabe teistele liikmesriikidele.

▼M1

Artikkel 3a

1.  Komisjon jälgib pidevalt Šveitsi õiguskorra arengut, mis võib mõjutada käesoleva otsuse toimimist, sealhulgas arengut riigiasutuste poolse isikuandmetele juurdepääsu valdkonnas, et hinnata, kas Šveits tagab jätkuvalt isikuandmete piisava kaitse.

2.  Liikmesriigid ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mil Šveitsis kaitsenõuete järgimise tagamise eest vastutavad ametiasutused ei suuda oma tegevuse kaudu nõuete järgimist tagada.

3.  Liikmesriigid ja komisjon teavitavad üksteist kõikidest märkidest, et riikliku julgeoleku, õiguskaitse või muude avalike huvide eest vastutavate Šveitsi ametiasutuste poolsed üksikisikute isikuandmete kaitse õiguse riived ületavad rangelt vajalikku või selliste riivete vastu puudub tõhus õiguskaitse.

4.  Kui on tõendeid, et isikuandmete piisav kaitse ei ole enam tagatud, sealhulgas käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud olukordades, teavitab komisjon Šveitsi pädevat ametiasutust ning esitab vajaduse korral direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 lõikes 2 osutatud korras eelnõud meetmete kohta, mille eesmärk on käesolev otsus kehtetuks tunnistada, peatada või piirata selle reguleerimisala.

▼B

Artikkel 4

1.  Käesolevat otsust võib igal ajal muuta, võttes arvesse selle toimimisega seoses saadud kogemusi või Šveitsi õigusaktides tehtud muudatusi.

Kolm aastat pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist liikmesriikidele hindab komisjon kättesaadava teabe alusel selle toimimist ning esitab direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 alusel moodustatud komiteele aruande kõigi asjakohaste järelduste kohta, sealhulgas tõendid, mis võivad mõjutada käesoleva otsuse artiklis 1 esitatud järeldust, et Šveitsis pakutav kaitse on direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 tähenduses piisav, ning tõendid selle kohta, et käesolevat otsust rakendatakse diskrimineerival viisil.

2.  Komisjon esitab vajaduse korral meetmete eelnõud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 31 sätestatud korras.

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad kõik käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 90 päeva möödumisel selle teatavaks tegemisest liikmesriikidele.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.