1999R0659 — ET — 14.10.2015 — 004.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU AASTA MÄÄRUS (EÜ) nr 659/1999,

22. märtsi 1999.

millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks

(ELT L 083, 27.3.1999, p.1)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Nõukogu määrus (EL) 2015/1589, 13. juuli 2015,

L 248

9

24.9.2015