1999D0352 — ET — 01.01.2016 — 003.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

28. aprill 1999,

millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(teatavaks tehtud numbri SEC(1999) 802 all)

(1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom)

(ELT L 136 31.5.1999, lk 20)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

►M1

KOMISJONI OTSUS, 27. september 2013,

  L 257

19

28.9.2013

►M2

KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/512, 25. märts 2015,

  L 81

4

26.3.2015

►M3

KOMISJONI OTSUS (EL) 2015/2418, 18. detsember 2015,

  L 333

148

19.12.2015
▼B

KOMISJONI OTSUS,

28. aprill 1999,

millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

(teatavaks tehtud numbri SEC(1999) 802 all)

(1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 162,

võttes arvesse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 16,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 131,

ning arvestades, et:

(1)

institutsioonid ja liikmesriigid omistavad suurt tähtsust ühenduste finantshuvide kaitsmisele ning pettuste ja muu ühenduste finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastasele võitlusele; sellesuunalise tegevuse tähtsust on kinnitatud EÜ asutamislepingu artiklis 209a, ESTÜ asutamislepingu artiklis 78i, Euratomi asutamislepingu artiklis 183a ja vastavalt Amsterdami lepingule sõnastatud EÜ asutamislepingu artiklis 280;

(2)

nimetatud eesmärgi täielikuks saavutamiseks tuleb kasutada kõiki olemasolevaid meetmeid, eriti seoses ühenduse tasandi juurdlusülesannetega, kusjuures säilitada tuleks praegune ülesannete jaotus ja tasakaal siseriikliku ja ühenduse tasandi vahel;

(3)

ühenduste finantshuvide kaitseks haldusjuurdluse korraldamise ülesanne on seni olnud pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökonnal, mis on pettuste tõkestamise kooskõlastusüksuse (UCLAF) järeltulija;

(4)

vajadus suurendada pettuste ja muu ühenduste finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse tõhusust nõuab, et asutataks Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), edaspidi „amet”, mis peab kasutama oma juurdlusvolitusi täiesti sõltumatult;

(5)

ameti direktori sõltumatusega ja järelevalvekomitee rolliga, mis tulenevad käesolevast otsusest ning EÜ ja Euratomi määrustest ameti korraldatava juurdluse kohta, püütakse tagada, et amet korraldab juurdluse nõuetekohaselt, ilma et seda häiriksid ameti muud ülesanded, mille täitmine on komisjoni eesõigus, eriti seadusandluse alal;

(6)

ameti vastutusalasse peaks lisaks finantshuvide kaitsele kuuluma igasugune tegevus seoses ühenduse huvide kaitsega eeskirjade eiramise eest, mis võib kaasa tuua haldus- või karistusmenetluse;

(7)

ameti ülesannete määratlus peaks hõlmama ülesandeid, mida seni täitis pettuste tõkestamise kooskõlastamise töökond, eriti ülesandeid, mis on seotud õigusnormide ettevalmistamisega ameti tegevusvaldkondades, kaasa arvatud Euroopa Liidu lepingu VI jaotises sätestatud meetmed,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:Artikkel 1

Ameti asutamine

Käesolevaga asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), edaspidi „amet”. ►M1  ————— ◄

Artikkel 2

Ameti ülesanded

1.  Amet kasutab komisjoni volitusi korraldada välist haldusjuurdlust tõhustamaks võitlust pettuste, korruptsiooni ja muu ühenduse finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu, samuti ettevõtjate muu ►M1  liidu ◄ sätteid rikkuva tegevuse vastu.

Amet vastutab sisehaldusjuurdluse korraldamise eest, mille eesmärk on:

a) võidelda pettuste, korruptsiooni ja muu ►M1  liidu ◄ finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu;

b) uurida ametikohustuste täitmisega seotud raskeid asjaolusid, mis võivad endast kujutada ühenduste ametnike ja teenistujate kohustuste täitmata jätmist, mis võib kaasa tuua distsiplinaar- ning vajaduse korral kriminaalmenetluse, või Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega või ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega reguleerimata institutsioonide ja asutuste liikmete, juhtide või töötajate samalaadsete kohustuste täitmata jätmist.

Amet kasutab komisjoni volitusi, nagu need on määratletud asutamislepingute raames kehtestatud sätetes, vastavalt seal ettenähtud piirangutele ja tingimustele.

Komisjon või muud institutsioonid või asutused võivad ametile usaldada juurdluse muudes valdkondades.

2.  Amet vastutab komisjoni toetuse andmise eest koostööle liikmesriikidega pettustevastases võitluses. ►M2  ————— ◄

3.  Amet vastutab lõikes 1 nimetatud pettustevastase võitluse meetmete arendamise eest. ►M1  Amet peaks osalema selliste rahvusvaheliste organite ja ühenduste tegevuses, kes on spetsialiseerunud pettuste- ja korruptsioonivastasele võitlusele, peaeesmärgiga vahetada parimaid tavasid. ◄

▼M2

4.  Amet vastutab komisjoni seadusandlike ja regulatiivsete algatuste ettevalmistamise eest, et tõkestada pettusi, nagu on osutatud lõikes 1.

▼B

5.  Amet vastutab komisjoni muu tegevuse eest seoses lõikes 1 nimetatud pettustevastase võitlusega, eeskätt järgmise eest:

a) vajaliku infrastruktuuri arendamine;

b) teabe kogumise ja analüüsi tagamine;

c) tehnilise abi andmine, eriti koolituse valdkonnas, muudele institutsioonidele või asutustele ning pädevatele siseriiklikele asutustele.

6.  Amet peab otsest sidet politsei- ja õigusasutustega.

7.  Amet esindab komisjoni teenistuse tasandil asjakohastel foorumitel käesolevas artiklis kirjeldatud valdkondades.

Artikkel 3

Juurdlusülesande sõltumatus

Amet kasutab artikli 2 lõikes 1 nimetatud juurdlusvolitusi täiesti sõltumatult. Neid volitusi kasutades ei küsi ameti ►M1  peadirektor ◄ komisjonilt, valitsustelt ega muudelt institutsioonidelt või asutustelt suuniseid ega võta neid vastu.

Artikkel 4

Järelevalvekomitee

Asutatakse järelevalvekomitee, mille koosseis ja volitused sätestatakse ►M1  liidu ◄ õigusaktidega. Komitee vastutab ameti juurdlusülesande täitmise korrapärase jälgimise eest.

▼M1

Artikkel 5

Peadirektor

1.  Ametit juhib peadirektor. Komisjon nimetab peadirektori ametisse lõikes 2 sätestatud korra kohaselt. Peadirektori ametiaeg on seitse aastat ja teda ei saa ametisse tagasi nimetada.

Peadirektor vastutab ameti juurdlustegevuse eest.

2.  Peadirektori ametisse nimetamiseks avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas konkursikutse. Konkursikutse avaldatakse vähemalt kuus kuud enne ametisoleva peadirektori ametiaja lõppu. Pärast seda, kui järelevalvekomitee on andnud positiivse hinnangu komisjoni kohaldatava valikumenetluse kohta, koostab komisjon sobiva kvalifikatsiooniga kandidaatide loetelu. Komisjon nimetab peadirektori ametisse pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

3.  Komisjon kasutab peadirektori suhtes ametisse nimetavale asutusele antud volitusi. Iga otsus, millega algatatakse distsiplinaarmenetlus peadirektori suhtes personalieeskirjade IX lisa artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt, võetakse vastu komisjoni põhjendatud otsuse alusel pärast konsulteerimist järelevalvekomiteega. Otsus edastatakse teadmiseks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja järelevalvekomiteele.

▼B

Artikkel 6

Ameti tegevus

▼M1

1.  Ameti peadirektor kasutab ameti personali suhtes temale delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitusi ning teenistuslepinguid sõlmima volitatud ametiisiku volitusi. Tal on õigus neid volitusi edasi delegeerida. Vastavalt muude teenistujate teenistustingimustele kehtestab peadirektor töölevõtmise tingimused ja üksikasjaliku korra, eriti lepingute kestuse ja pikendamise osas.

2.  Pärast järelevalvekomiteega konsulteerimist saadab peadirektor eelarve peadirektoraadi peadirektorile aegsasti esialgse eelarveprojekti, mis kirjendatakse Euroopa Liidu üldeelarves komisjoni käsitleva eelarveosa ametit käsitlevasse lisasse.

▼M3

3.  Peadirektor on volitatud eelarvevahendite käsutaja nende assigneeringute kasutamise suhtes, mis on kirjendatud Euroopa Liidu üldeelarves komisjoni käsitleva eelarveosa ametit käsitlevasse lisasse, ning pettustevastast võitlust käsitlevate eelarveridade assigneeringute suhtes, mille suhtes talle antakse volitused üldeelarve rakendamist käsitlevate sise-eeskirjadega, välja arvatud järelevalvekomitee liikmetega seotud assigneeringute rakendamise suhtes. Kooskõlas eespool nimetatud sise-eeskirjadega on peadirektoril õigus neid volitusi edasi delegeerida ametnikele ja muudele teenistujatele, kelle suhtes kohaldatakse personalieeskirju või liidu muude teenistujate teenistustingimusi.

▼M1

4.  Komisjoni struktuuri käsitlevaid komisjoni otsuseid kohaldatakse ameti suhtes niivõrd, kuivõrd need on kooskõlas otsustega, mis ELi seaduseandja on ameti kohta vastu võtnud, ja käesoleva otsusega.

▼B

Artikkel 7

Jõustumiskuupäev

Käesolev otsus jõustub Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) jõustumise kuupäeval. ►M1  ————— ◄