1999D0217 — ET — 29.03.2006 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

23. veebruar 1999,

millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusele (EÜ) nr 2232/96

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 399 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/217/EÜ)

(EÜT L 084, 27.3.1999, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMISJONI OTSUS, 23. jaanuar 2002,

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMISJONI MÄÄRUS, 7. aprill 2004,

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMISJONI OTSUS, 18. mai 2005,

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMISJONI OTSUS, 27. märts 2006,

  L 91

48

29.3.2006(*)

Käesolevat akti ei ole eesti keeles avaldatud.
▼B

KOMISJONI OTSUS,

23. veebruar 1999,

millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusele (EÜ) nr 2232/96

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 399 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/217/EÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes, ( 1 ) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

ning arvestades, et:

vastavalt määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 3 lõikele 1 saadavad liikmesriigid aasta jooksul alates eespool nimetatud määruse jõustumisest komisjonile loetelu nende territooriumil turustatavatest lõhna- ja maitseainetest, mida on lubatud kasutada toiduainetes või nende pinnal;

vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõikele 2 kantakse teatatud lõhna- ja maitseained, mille õiguspärast kasutamist ühes liikmesriigis peavad tunnustama ka ülejäänud liikmesriigid, registrisse, mis on vastu võetud kõnealuse määruse artiklis 7 sätestatud korras;

tunnistatakse, et praegu on teatavates liikmesriikides teatavate lõhna- ja maitseainete suhtes kehtestatud piiravad või keelavad meetmed;

tunnistatakse, et selliseid piiravaid või keelavaid meetmeid, mis kehtivad käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeval, võib jätkuvalt kohaldada kuni asjaomase aine hindamine on lõpetatud;

kui liikmesriik tõdeb, et registrisse kantud lõhna- või maitseaine võib olla ohtlik inimeste tervisele, võib ta igal juhul kasutada määruse (EÜ) nr 2232/96 artikli 3 lõikes 3 sätestatud kaitsemeetmete menetlust;

register on aluseks kõnealuse määruse artiklis 4 ettenähtud hindamisprogrammile, mis võetakse vastu kümne kuu jooksul alates registri vastuvõtmisest;

käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toidukomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1

Võetakse vastu otsusele lisatud lõhna- ja maitseainete register.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M2
Register lõhna- ja maitseainetest, mille liikmesriigid on edastanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2232/96 (milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes või nende pinnal kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes) artikli 3 lõikele 1

Keemiliselt kindlaksmääratud lõhna- ja maitseühendite register jaguneb kaheks osaks. A osas loetletakse ained FL- numbrite järgi. B osas loetletakse aineid, mille jaoks liikmesriik on taotlenud konfidentsiaalsust tootja intellektuaalomandi õiguste kaitseks.

A osas esitatakse CASi, ( 2 ) EINECSi, ( 3 ) CoE ( 4 ) ja FEMA ( 5 ) numbrid, kui need on kättesaadavad.

Number lahtris “märkused” viitab ühele järgmistest märkustest:

1. Aine, mida lisaks selle lõhna- ja maitseomadustele kasutatakse toiduainetes või nende pinnal muul eesmärgil ning mis seepärast võib olla hõlmatud muude õigusnormidega.

2. Aine, mille kasutamise suhtes on teatavates liikmesriikides võetud kitsendavad või keelavad meetmed.

3. Aine, millele määruses (EÜ) nr 1565/2000 sätestatud hindamiskavas antakse esmajärjekord.

4. Aine, mille kohta tuleb esitada lisateavet.

5. Nimetuses, sünonüümides, süstemaatilistes nimetustes, CASi, Einecsi, CoE või FEMA numbrites võib esineda vastuolusid.

▼M3

6. Aine, mida ei tohi toidu peal ega sees kasutada, kui see ei ole seaduslikult turule toodud asjaomase liikmesriigi/liikmesriikide poolt.

▼M2

Konkreetne probleem on tekkinud seoses soolade ja muude “üldainetest” saadud ühenditega. Teatavatest ainetest on teatatud suure täpsusastmega. Muudel ainetel nii ük-sikasjalik identifikatsioon puudub. Teatavate hapete või aluste puhul ei ole antud teavet selle kohta, kas ka nendest saadud soolad on hõlmatud. Ajutiselt ja üksnes käesoleva registriga seoses eeldatakse, et ammoonium-, naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad ning kloriidid, karbonaadid ja sulfaadid on hõlmatud “üldainega”, tingimusel et neil on lõhna- või maitseomadusi. Siiski on ilmne, et lõplik vastuvõtmine sõltub hindamisest tulemustest, mille käigus kõnealustel juhtudel peaks täpselt kontrollima sellise üldistamise täpsust.

A OSA

LÕHNA- JA MAITSEAINED

(FL-numbrite järjekorras)FL-number

Keemiline rühm

CASi nr

Nimetus

Fema nr

CoE nr

EINECSi nr

FL-number

Sünonüümid

Keemiline nimetus

Märkused

01.001

31

138–86–3

Limoneen

2633

491

205–341–0

01.001

1,8(9)-p-mentadieen; p-menta-1,8-dieen; 1-metüül-4-isopropenüül-1-tsüklohekseen; Dipenteen; Karveen; Tsineen; Tsitreen;

 

5

01.002

31

99–87–6

1-isopropüül-4-metüülbenseen

2356

620

202–796–7

01.002

p-tsümeen; Tsümeen; p — metüül-isopropüülbenseen; 4-isopropüül-1-metüülbenseen; Tsümool; 4-metüül-1-isopropüülbenseen; 1-metüül-4-isopropüülbenseen

 
 

01.003

31

127–91–3

Pin-2(10)-een

2903

2114

204–872–5

01.003

beeta-pineen

6,6-dimetüül-2-metüleenbi-tsüklo[3.1.1]heptaan

 

01.004

31

80–56–8

Pin-2(3)-een

2902

2113

201–291–9

01.004

alfa-pineen

2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een

 

01.005

31

586–62–9

Terpinoleen

3046

2115

209–578–0

01.005

p-menta-1,4(8)-dieen; 1-metüül-4-isopropülideen-1-tsüklohekseen; 1,4(8)-terpadieen;

p-menta-1,4(8)-dieen

 

01.006

31

99–83–2

alfa-fellandreen

2856

2117

202–792–5

01.006

Fellandreen; 2-metüül-5-isopropüül-1,3-tsükloheksadieen; 4-isopropüül-1-metüül-1,5-tsükloheksadieen

p-menta-1,5-dieen

 

01.007

31

87–44–5

beeta-karüofülleen

2252

2118

201–746–1

01.007

Karüofülleen; 2-metüleen-6,10,10-trimetüülbitsüklo-[7,2,0]-undets-5-een;

4,11,11-trimetüül-8-metüleen-bitsüklo[7.2.0]undets-4(trans)-een

 

01.008

31

123–35–3

Mürtseen

2762

2197

204–622–5

01.008

7-metüül-3-metüleen-1,6-oktadieen;

7-metüül-3-metüleenokta-1,6-dieen

 

01.009

31

79–92–5

Kamfeen

2229

2227

201–234–8

01.009

3,3-dimetüül-2-metüleennorkamfeen; 2,2-dimetüül-3-metüleennorbornaan;

 
 

01.010

31

1195–32–0

1-isopropenüül-4-metüülbenseen

3144

2260

214–795–9

01.010

4, alfa-dimetüülstereen; p-isoprepenüültolueen; 1-metüül-4-isopropenüül-1-benseen; 2-p-tolüülpropeen;

 
 

01.011

31

644–08–6

4-metüül-1,1'-bifenüül

3186

2292

211–409–0

01.011

p-metüüldifenüül; p-metüülfenüülbenseen; Fenüül-p-tolüül; p-fenüültolueen;

 
 

01.013

31

92–52–4

Bifenüül

3129

10978

202–163–5

01.013

Difenüül; Fenüülbenseen;

 

4

01.014

31

90–12–0

1-metüülnaftaleen

3193

11009

201–966–8

01.014

alfa-metüülnaftaleen;

 
 

01.015

31

100–42–5

Vinüülbenseen

3233

11022

202–851–5

01.015

Stüreen; Vinüülbensool; Fenüületeen; Fenüületüleen;

 

2, 3

01.016

31

495–62–5

1,4(8), 12-bisabolatrieen

3331

10979

207–805–8

01.016

gamma-bisaboleen; gamma-bisaboleen; 1-metüül-4-(1,5-dimetüül-1,4-heksadienüül)- 1-tsüklohekseen;

6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enülideen)hept-5-een

 

01.017

31

4630–07–3

Valentseen

3443

11030

225–047–6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahüdro-1,8a-dimetüül-7-isopropenüülnaftaleen

1,2-dimetüül-9-isopropüleenbitsüklo[4.4.0]dets-5-een

 

01.018

31

13877–91–3

beeta-osimeen

3539

11015

237–641–2

01.018

trans-beeta-osimeen; 1,3,6-oktatrieen, 3,7-dimetüül-;

3,7-dimetüülokta-1,3(trans), 6-trieen

 

01.019

31

99–86–5

alfa-terpineen

3558

11023

202–795–1

01.019

1-metüül-4-isopropüül-1,3-tsükloheksadieen;

p-menta-1,3-dieen

 

01.020

31

99–85–4

gamma-terpineen

3559

11025

202–794–6

01.020

1-metüül-4-isopropüül-1,4-tsükloheksadieen; Mosleen; Kritmeen;

p-menta-1,4-dieen

 

01.021

31

29350–73–0

delta-kadineen

 

10982

249–580–9

01.021

alfa-, beeta-, gamma-, epsilon, delta-kadieen;

2,3,4,7,8,10-heksahüdro-1,6-dimetüül-4-isopropüülnaftaleen

 

01.022

31

469–61–4

alfa-sedreen

 

10985

207–418–4

01.022

 

2,6,6,8-tetrametüül-tritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undets-8-een

 

01.023

31

3691–12–1

1(5), 11-guajadieen

 

11003

201–860–1

01.023

1,4-dimetüül-7-isopropenüül-delta-9,10-oktahüdroasuleen; alfa-guajeen;

2,8-dimetüül-5-isopropenüül-bitsüklo[5.3.0]dets-1(7)-een

 

01.024

31

5208–59–3

beeta-bourboneen

 

11931

 

01.024

 

2-metüül-8-metüleen-5-isopropüül-tritsüklo[5.3.0.0(2.6)]dekaan

 

01.025

31

30640–46–1

2-metüül-1,3-tsükloheksadieen

 

11797

250–269–5

01.025

Dihüdrotolueen-(1,3);

 
 

01.026

31

88–84–6

1(5), 7(11)-guajadieen

 
 

201–860–1

01.026

beeta-guajeen; (1 Scis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahüdro-7-isopropülideen-1,4-dimetüülasuleen

2,8-dimetüül-5-isopropülideen-bitsüklo[5.3.0]dets-1(7)-een

 

01.027

31

17627–44–0

Bisabola-1,8,12-trieen

 
 

241–610–9

01.027

alfa-bisaboleen

6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enüül)hepta-2,5-dieen

 

01.028

31

495–61–4

beeta-bisaboleen

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466–78–9

delta-3-kareen

3821

10983

236–719–3

01.029

3-kareen; Isodipreen; delta-3-kareen Kar-3-een; 4,7,7-trimetüül-3-norkareen; 3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een

3,7,7-trimetüülbitsüklo-[4.1.0]hept-3-een

 

01.030

31

13744–15–5

beeta-kubebeen

 

10989

 

01.030

 

10-metüül-4-metüleen-7-isopropüül-tritsüklo[4.4.0.0(1.5)]dekaan

 

01.031

31

30364–38–6

1,2-dihüdro-1,1,6-trimetüülnaftaleen

 
 

250–150–8

01.031

Dehüdroioneen

 
 

01.032

31

7681–88–1

2,3-dihüdrofarneseen

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590–73–8

2,2-dimetüülheksaan

 
 

209–689–4

01.033

 
 
 

01.034

31

589–43–5

2,4-dimetüülheksaan

 
 

209–649–6

01.034

 
 
 

01.035

31

673–84–7

2,6-dimetüülokta-2,4,6-trieen

 
 

211–614–5

01.035

Allo-osimeen; Allosimeen;

 
 

01.036

31

101–81–5

difenüülmetaan

 

11847

202–978–6

01.036

Bensüülbenseen; Fenüülbensüül; 1,1'-metüleen-bis-benseen;

 
 

01.037

31

112–41–4

dodets-1-een

 

10992

203–968–4

01.037

1- dodetseen; Dodetsüleen;

 
 

01.038

31

112–40–3

dodekaan

 
 

203–967–9

01.038

n-dodekaan;

 
 

01.039

31

20307–84–0

delta-elemeen

 

10996

 

01.039

 

3-isopropenüül-1-isopropüül-4-metüül-4-vinüültsükloheks-1-een

 

01.040

31

502–61–4

alfa-farneseen

3839

10998

207–948–6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraeen, 3,7,11-trimetüül(alfa-isomeer)

3,7,11-trimetüüldodeka-1,3,6,10-tetraeen

5

01.041

31

18794–84–8

beeta-farneseen

3839

10999

242–582–0

01.041

3,7,11-trimetüül-1,3,6,10-dodekatetraeen; 2,6,10-trimetüül-2,6,9,11-dodekatetreen

7,11-dimetüül-3-metüleen-1,6,10-dodekatrieen

5

01.042

31

23986–74–5

germakra-1(10,4(14), 5-trieen

 
 
 

01.042

Germakreen D

3-isopropüül-6-metüül-10-metüleentsüklodeka-1,6-dieen

 

01.043

31

6753–98–6

3,7,10-humulatrieen

 

11004

229–816–7

01.043

alfa-humuleen; alfa-karüofülleen

1,5,5,8-tetrametüültsükloundeka-3,7,10-trieen

 

01.044

31

1135–66–6

isolongifoleen

 
 

214–494–2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametüültritsüklo-[6.2.1(1,8).0(1,6)]undets-5-een

 

01.045

31

5989–27–5

d-limoneen

2633

491

227–813–5

01.045

 

p-menta-1,8-dieen

 

01.046

31

5989–54–8

l-limoneen

2633

491

227–815–6

01.046

Levo-Limoneen;

 

5

01.047

31

475–20–7

Longifoleen

 
 

207–491–2

01.047

 

Dekahüdro-4,8,8-trimetüül-9-metüleen-1,4-metaanasuleen

 

01.049

31

78–79–5

p-metüülbuta-1,3-dieen

 
 

201–143–3

01.049

Isopreen; 2-metüül-1,3-butadieen; beeta-metüülbivinüül; Isopentadieen; Isopentadieen;

 
 

01.050

31

589–34–4

3-metüülheksaan

 
 

209–643–3

01.050

 
 
 

01.051

31

91–57–6

2-metüülnaftaleen

 

11010

202–078–3

01.051

beeta-metüül naftaleenid; beeta-metüülnaftaleen

 
 

01.052

31

10208–80–7

alfa-muuroleen

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetüleen-5-isopropüülbitsüklo[4.4.0]dekaan

 

01.053

31

91–20–3

naftaleen

 

11014

202–049–5

01.053

Nafteen; Champhor tar;

 
 

01.054

31

629–62–9

pentadekaan

 
 

211–098–1

01.054

n-pentadekaan;

 
 

01.055

31

555–10–2

Beeta-fellandreen

 

11017

209–081–9

01.055

 

p-menta-1(7), 2-dieen

 

01.056

31

512–61–8

alfa-santaleen

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetüül-7-(4-metüül-3-pentenüül)tritsüklo[2.2.1.0 (2,6)]heptaan

 

01.057

31

629–59–4

tetradekaan

 
 

211–096–0

01.057

n-tetradekaan

 
 

01.058

31

475–03–6

1,2,3,4-tetrahüdro-1,1,6-trimetüülnaftaleen

 
 

207–490–7

01.058

Ioneen; 1,1,6-trimetüültetraliin; Frambileen

 
 

01.059

31

3387–41–5

4(10)-tujeen

 

11018

222–212–4

01.059

 

4-metüleen-1-isopropüülbitsüklo[3.1.0]heksaan

 

01.060

31

508–32–7

1,1,7-trimetüültritsüklo[2.2.1.0(2.6)]heptaan

 
 

208–083–7

01.060

Tritsükleen

 
 

01.061

31

16356–11–9

undeka-1,3,5-trieen

3795

 

240–416–1

01.061

 
 
 

01.062

31

98–83–9

(1-metüületenüül)benseen

 
 

202–792–5

01.062

2-fenüülpropeen; beeta-fenüülpropeen; alfa-metüülstürool; Isopropüülfenüületüleen; Metüülstüreen;

 
 

01.064

31

3338–55–4

cis-3,7-dimetüül-1,3,6-oktatrieen

 
 

222–081–3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221–98–1

(R)- 5-(1-metüületüül)- 2-metüül-1,3-tsükloheksadieen

2856

2117

224–167–6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-sedreen

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametüültri-tsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-8(9)-een

 

01.067

31

 

8(14)-sedreen

 
 
 

01.067

beeta-sedreen

2,2,4,8-tetrametüültritsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-4(14)-een

 

01.068

31

592–98–3

3-okteen

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533–54–9

1,3,5,8-undekatetraeen

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-okteen

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-okteen

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

heksadekaan

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-okteen

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

oktadekaan

 
 

209-790-3

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

heptadekaan

 
 

211-108-4

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadieen

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78–83–1

2-metüülpropaan-1-ool

2179

49

201–148–0

02.001

Isobutanool; Isopropüülkarbinool

 
 

02.002

01

71–23–8

propaan-1-ool

2928

50

200–746–9

02.002

Propüülalkohol;

 
 

02.003

02

123–51–3

isopentanool

2057

51

204–633–5

02.003

Isoamüülalkohol; Isopentüülalkohol; Amüülisoalkohol; 3-metüül-1-butanool; Pentüülisoalkohol; Isobutüülkarbinool;

3-metüülbutaan-1-ool

 

02.004

01

71–36–3

butaan-1-ool

2178

52

200–751–6

02.004

Propüülkarbinool; Hüdroksübutaan; Butüüralkohol

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111–27–3

heksaan-1-ool

2567

53

203–852–3

02.005

Alkohol C-6; n-heksüülalkohol Kapronalkohol; Amüülkarbinool; n-heksanool

 
 

02.006

01

111–87–5

oktaan-1-ool

2800

54

203–917–6

02.006

Alkohol C-8; n-oktüülalkohol; Heptüülkarbinool; Kaprüülalkohol; Kaprüülalkohol; pri.-oktüülalkohol;

 
 

02.007

01

143–08–8

Nonaan-1-ool

2789

55

205–583–7

02.007

Alkohol C-9; Pelargoonalkohol; Nonalool; Oktüülkarbinool; Pelargoonalkohol; n-nonüülalkohol

 
 

02.008

01

112–53–8

dodekaan-1-ool

2617

56

203–982–0

02.008

Alkohol C-12; Laurüülalkohol; Laurialkohol; Dodetsüülalkohol 1-dodekanool; Undetsüülkarbinool;

 
 

02.009

01

36653–82–4

Dekaheksaan-1-ool

2554

57

253–149–0

02.009

tsetüülalkohol; alkohol C-16; n-heksadetsüülalkohol; Palmitüülalkohol;

 
 

02.010

23

100–51–6

bensüülalkohol

2137

58

202–859–9

02.010

alfa-hüdroksütolueen; fenüülkarbinool; fenüülmetanool; fenüülmetüülalkohol

 

1

02.011

04

106–22–9

tsitronellool

2309

59

203–375–0

02.011

 

3,7-dimetüülokt-6-een-1-ool

 

02.012

03

106–24–1

geraniool

2507

60

203–377–1

02.012

2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-ool; trans-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-ool;

3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dieen-1-ool

 

02.013

06

78–70–6

linalool

2635

61

201–134–4

02.013

2,6-dimetüül-oktadieen-2,7-ool-6 2,6-dimetüül-2,7-oktadieen-6-ool; Linalool; Likareool; Koriandrool

3,7-dimetüülokta-1,6-dieen-3-ool

 

02.014

06

98–55–5

alfa-terpineool

3045

62

202–680–6

02.014

alfa-terpineool; 1-metüül-4-isopropüül-1-tsüklohekseen-8-ool; alfa-terpilenool; Terpineol schlechthin

p-ment-8-een-3-ool

 

02.015

08

89–78–1

mentool

2665

63

201–939–0

02.015

2-isopropüül-5-metüültsükloheksanool; Heksahüdrotümool; 5-metüül-2-isopropüülheksahüdrofenool; 5-metüül-2-isopropüültsükloheksanool

cis(1,3)-trans(1,4)-mentaan-3-ool

5

02.016

08

507–70–0

borneool

2157

64

208–080–0

02.016

Kamfol; Baros; d-kamfanool; 2-hüdroksükamfaan; 2-kamfanool; Bornüülalkohol; Borneokamfor

1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool

 

02.017

22

104–54–1

tsinnamüülalkohol

2294

65

203–212–3

02.017

Kaneelalkohol; gamma-fenüülallüülalkohol; 3-fenüül-2-propeen-1-ool; 2-propeen-1-ool, - 3-fenüül;

3-fenüülprop-2-enool

 

02.018

06

7212–44–4

Nerolidool

2772

67

230–597–5

02.018

3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool; Peruviool; Dodekatrieen; Melaleukool;

3,7,11-trimetüül-1,6(cis), 10-dodekatrieen-3-ool

5

02.019

15

60–12–8

2-fenüületaan-1-ool

2858

68

200–456–2

02.019

fenetüülalkohol; beeta-fenetüülalkohol; 1-fenüül-2-etanool; 2-fenüületüülalkohol; Bensüülkarbinool

 
 

02.020

03

2305–21–7

heks-2-een-1-ool

2562

69

218–972–1

02.020

2-heksenool; 3-propüülallüülalkohol

 
 

02.021

01

111–70–6

heptaan-1-ool

2548

70

203–897–9

02.021

heptüülalkohol; alkohol C-7; hüdroksüheptaan; enantüülalkohol; enantalkohol; pri.heptüülalkohol; heksüülkarbinool; hüdroksüheptaan

 
 

02.022

05

123–96–6

oktaan-2-ool

2801

71

204–667–0

02.022

oktüülalkohol sec.; metüülheksüülkarbinool; kaprüülalkohol sec.; heksüülmetüülkarbinool

 
 

02.023

05

3391–86–4

Okt-1-een-3-ool

2805

72

222–226–0

02.023

Amüülvinüülkarbinool; (amüülvinüülkarbinool); Matsutake alkohol; Matsuka alkohol; n-pentüülvinüülkarbinool

 
 

02.024

01

112–30–1

dekaan-1-ool

2365

73

203–956–9

02.024

alkohol C-10; n-detsüülalkohol; nonüülkarbinool; detsüülalkohol; kapriinalkohol;

 
 

02.026

02

106–21–8

3,7-dimetüüloktaan-1-ool

2391

75

203–374–5

02.026

Tetrahüdrogeraniool; dihüdrotsitronellool

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

rodinool

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

alfa-tsitronellool; 2,6-dimetüül-1-okteen-8-ool

3,7-dimetüülokt-7-een-1-ool

 

02.028

06

78–69–3

3,7-dimetüüloktaan-3-ool

3060

77

201–133–9

02.028

Tetrahüdrolinalool; Tetrahüdrolinalool; 1-etüül-1,5-dimetüülheksanool

 
 

02.029

03

4602–84–0

3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-ool

2478

78

225–004–1

02.029

farnesool; 2,6,10-trimetüül-2,6,10-dodekatrieen-12-ool

 
 

02.030

22

101–85–9

alfa-pentüültsinnamüülalkohol

2065

79

202–982–8

02.030

n-amüülkaneelalkohol; 2-amnüül-3-fenüül-2-propeen-1-ool; 2-bensülideenheptanool;

2-pentüül-3-fenüülprop-2-enool

 

02.031

22

122–97–4

3-fenüülpropaan-1-ool

2885

80

204–587–6

02.031

Bensüületüülalkohol; hüdrotsinnamüülalkohol; fenüülpropüülalkohol; dihüdrotsinnamüülalkohol;

 
 

02.033

21

93–54–9

1-fenüülpropaan-1-ool

2884

82

202–256–0

02.033

fenüületüülkarbinool; 1-fenüülpropüülalkohol; alfa-etüülbensüülalkohol; etüülfenüülkarbinool;

 
 

02.034

21

705–73–7

1-fenüülpentaan-2-ool

2953

83

211–887–0

02.034

Alfa-propüülfenetüülalkohol; bensüülpropüülkarbinool; bensüülbutüülalkohol; bensüülpropüülkarbinool; n-propüülbensüülkarbinool

 
 

02.035

06

100–86–7

2-metüül-1-fenüülpropaan-2-ool

2393

84

202–896–0

02.035

2-bensüül-2-propanool; 2-hüdroksü-2-metüül-4-fenüülpropanoon; bensüüldimetüülkarbinool

 
 

02.036

21

2344–70–9

4-fenüülbutaan-2-ool

2879

85

219–055–9

02.036

fenüületüülmetüülkarbinool; metüül-2-fenüületüülkarbinool;

 
 

02.037

06

10415–87–9

3-metüül-1-fenüülpentaan-3-ool

2883

86

233–889–0

02.037

fenüületüülmetüületüülkarbinool; 3-metüül-1-fenüül-3-pentanool

 
 

02.038

08

1632–73–1

fenhüülalkohol

2480

87

216–639–5

02.038

2-fenhanool; alfa-fenhool; 1,3,3-trimetüül-2-norbornanool; 1,3,3-trimetüülbitsüklo-2,2,1-heptaan-2-ool

1,3,3-trimetüül-bitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool

 

02.039

23

536–60–7

4-isopropüülbensüülalkohol

2933

88

208–640–4

02.039

kuminool; p-tsümeen-7-ool; kuminüülalkohol; kumiinalkohol; p-tsümeen-7-ool;

 
 

02.040

01

71–41–0

pentaan-1-ool

2056

514

200–752–1

02.040

Amüülalkohol pentüülalkohol; n-butüülkarbinool

 
 

02.041

06

75–85–4

2-metüülbutaan-2-ool

 

515

200–908–9

02.041

t-amüülalkohol

 
 

02.042

06

1197–01–9

2-(4-metüülfenüül)propaan-2-ool

3242

530

214–817–7

02.042

p-tsümeen-8-ool; p-alfa-alfa-trimetüülbensüülalkohol; 2-p-tolüül-2-propanool; 8-hüdroksü-p-tsümeen; dimetüül-p-tolüülkarbinool

 
 

02.043

02

97–95–0

2-etüülbutaan-1-ool

 

543

202–621–4

02.043

 
 
 

02.044

05

589–82–2

heptaan-3-ool

3547

544

209–661–1

02.044

n-butüületüülkarbinool etüülbutüülkarbinool

 
 

02.045

05

543–49–7

heptaan-2-ool

3288

554

208–844–3

02.045

2-hüdroksüheptaan; Amüülmetüülkarbinool; sec-heptüülalkohol; metüülamüülkarbinool

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107–74–4

3,7-dimetüüloktaan-1,7-diool

2586

559

203–517–1

02.047

hüdroksütsitronellool; 7-hüdroksü-3,7-dimetüüloktaan-1-ool; hüdroksüdihüdrotsitronellool

 
 

02.049

03

7786–44–9

nona-2,6-dieen-1-ool

2780

589

232–097–2

02.049

nonadienool; kannikeselehealkohol;

 
 

02.050

03

20273–24–9

pent-2-een-1-ool

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521–91–2

5-fenüülpentaan-1-ool

3618

674

234–064–8

02.051

fenüülamüülalkohol

 
 

02.052

06

75–65–0

2-metüülpropaan-2-ool

 

698

200–889–7

02.052

1,1-dimetüületanool; tert-butanool tert-butanool-1,1-dimetüületanool;tert-butanool

 
 

02.053

22

3360–41–6

4-fenüülbutaan-1-ool

 

699

222–128–8

02.053

 
 
 

02.054

06

80–53–5

p-mentaan-1,8-diool

 

701

201–288–2

02.054

terpiinhüdraat; 4-hüdroksü-alfa, alfa, 4-trimetüültsükloheksaanmetanool; dipenteenglükool

 
 

02.055

02

3452–97–9

3,5,5-trimetüülheksaan-1-ool

3324

702

222–376–7

02.055

trimetüülheksüülalkohol; isononanool

 
 

02.056

04

928–96–1

heks-3(cis)-een-1-ool

2563

750

213–192–8

02.056

lehealkohol; beeta-gamma-heksenool; cis-3-heksenool; Blatteralkohol; heks-3-een-1-ool

 

5

02.057

01

112–42–5

undekaan-1-ool

3097

751

203–970–5

02.057

alkohol C-11, undetsüül; undetsüülalkohol; detsüülkarbinool; 1-hendekanool

 
 

02.058

03

106–25–2

nerool

2770

2018

203–378–7

02.058

nerolool; neraniool; nerosool; cis-3,7-dimetüül-2,6, oktadieen-1-ool; allerool; cis-2,6-dimetüül-2,6-oktadieen-8-ool; nerodool; neraniool

3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadieen-1-ool

 

02.059

08

124–76–5

isoborneool

2158

2020

204–712–4

02.059

isokamfool; bomeool(iso); (iso)-kamfol; isobornüülalkohol; (ekso)-2-kamfanool; (ekso)- 2-bornanool; bornaan-2-ool

1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool

 

02.060

07

536–59–4

p-menta-1,8-dieen-7-ool

2664

2024

208–639–9

02.060

Perilla-alkohol; Perillüülalkohol; 1-hüdroksümetüül-4-isopropenüül-1-tsüklohekseen; dihüdrokumiinalkohol

 
 

02.061

08

619–01–2

dihüdrokarveool

2379

2025

210–575–1

02.061

8-p-menteen-2-ool; 6-metüül-3-isopropenüültsükloheksanool

p-ment-8-een-2-ool

 

02.062

08

99–48–9

karveool

2247

2027

202–757–4

02.062

p-ment-6,8-dieen-2-ool; 1-metüül-4-isopropenüül-6-tsüklohekseen-2-ool

p-menta-1,8-dieen-2-ool

 

02.063

08

2216–52–6

d-neomentool

2666

2028

218–691–4

02.063

2-propüül-iso-5-metüültsükloheksanool; 2-isopropüül-5-metüültsükloheksaanol

2-isopropüül-5-metüültsükloheksanool[1S-1alfa, 2alfa, 5beeta)]–

 

02.064

21

98–85–1

1-fenüületaan-1-ool

2685

2030

202–707–1

02.064

alfa-metüülbensüülalkohol; metüülfenüülkarbinool; metüülfenüülkarbinool; Stürallüülalkohol; 1-fenüül-1-hüdroksüetaan;

 
 

02.065

21

7779-78.4

4-metüül-1-fenüülpentaan-2-ool

2208

2031

231–939–6

02.065

bensüülisobutüülkarbinool; alfa-isobutüülfenetüülalkohol; 2-metüülpropüülbensüülkarbinool; 4-metüül-1-fenüül-2-pentanool

 
 

02.066

21

17488–65–2

4-fenüülbut-3-een-2-ool

2880

2032

241–501–6

02.066

metüülstürüülkarbinool; alfa-metüültsinnamüülalkohol

 
 

02.067

05

89–79–2

isopulegool

2962

2033

201–940–6

02.067

1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-3-ool; p — ment-8(9)-een-3-ool

p-ment-8-een-3-ool

 

02.068

03

107–18–6

prop-2-een-1-ool

 

2136

203–470–7

02.068

Allüülalkohol 2-propeen-1-ool; 1-propenool-3; vinüülkarbinool

 
 

02.070

08

108–93–0

tsükloheksanool

 

2138

203–630–6

02.070

Heksaliin; Heksahüdrofenool; hüdroksütsükloheksaan;

 
 

02.071

08

499–69–4

p-mentaan-2-ool

3562

2228

207–885–4

02.071

Heksahüdrokarvakrool; 3-isopropüül-6-metüültsükloheksanool; karvomentool 1-metüül-4-isopropüül-2-tsükloheksanool

 

5

02.072

06

562–74–3

4-terpinenool

2248

2229

209–235–5

02.072

4-karvomentenool; 1-metüül-4-isopropüültsükloheks-1-een-4-ool; 1-p-menteen-4-ool; origanool; 1-metüül-4-isopropüül

p-ment-1-een-4-ool

 

02.073

22

1123–85–9

2-fenüülpropaan-1-ool

2732

2257

214–379–7

02.073

Hüdrotroopne alkohol; hüdratropüülalkohol; 2-fenüülpropüülalkohol;

 
 

02.074

04

6126–50–7

Heks-4-een-1-ool

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675–34–8

neo-dihüdrokarveool

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-een-2-ool

 

02.076

02

137–32–6

2-metüülbutaan-1-ool

 

2346

205–289–9

02.076

 
 
 

02.077

05

584–02–1

pentaan-3-ool

 

2349

209–526–7

02.077

Dietüülkarbinool

 
 

02.078

01

64–17–5

Etanool

2419

11891

200–578–6

02.078

Metüülkarbinool; Punctilious (USI); absoluutne alkohol; veevaba alkohol; veetustatud alkohol; etüülhüdraat; etüülhüdroksiid

 

1

02.079

05

67–63–0

isopropanool

2929

 

200–661–7

02.079

Isopropüülalkohol; Propaan-2-ool; isopropanool; dimetüülkarbinool; Propüülisoalkohol; Propanool(iso); Petrool; sec-propüülalkohol;

 

1

02.080

21

536–50–5

1-(p-tolüül)etaan-1-ool

3139

10197

208–637–8

02.080

p-alfa-dimetüülbensüülalkohol; p-tolüülmetüülkarbinool; 1-p-tolüül-1-etanool; 4-tolueen; p-tolüülmetüülkarbinool

1-(4-metüülfenüül)etaan-1-ool

 

02.081

05

108–82–7

2,6-dimetüülheptaan-4-ool

3140

11719

203–619–6

02.081

di-isobutüülkarbinool; diisobutüülkarbinool,

 
 

02.082

02

104–76–7

2-etüülheksaan-1-ool

3151

11763

203–234–3

02.082

2-etüülheksüülalkohol

 
 

02.083

08

491–04–3

p-ment-1-een-3-ool

3179

10248

207–725–3

02.083

piperitool

 
 

02.085

08

546–79–2

Sabineenhüdraat

3239

10309

208–911–7

02.085

Sabineenhüdraat; 4-tujanool

1-isopropüül-4-metüülbitsüklo[3.1.0]heksaan-4-ool

 

02.086

05

1653–30–1

undekaan-2-ool

3246

11826

216–722–6

02.086

sec-undetsüülalkohol; metüülnonüülkarbinool

 
 

02.087

05

628–99–9

nonaan-2-ool

3315

11803

211–065–1

02.087

Metüül-n-heptüülkarbinool; sec-n-nonanool; metüülheptüülkarbinool

 
 

02.088

05

6032–29–7

pentaan-2-ool

3316

11696

227–907–6

02.088

sec-amüülalkohol; alfa-metüülbutanool; metüül-n-propüülkarbinool; metüül-n-propüülkarbinool; propüülmetüülkarbinool;

 
 

02.089

05

623–37–0

heksaan-3-ool

3351

11775

210–790–0

02.089

Etüülpropüülkarbinool

 
 

02.090

03

31502–14–4

Non-2(trans)-een-1-ool

3379

10292

250–662–1

02.090

 
 

5

02.091

07

515–00–4

mürtenool

3439

10285

208–193–5

02.091

6,6-dimetüül-2-oksometüülbitsüklo[1,3,3]-hept-2-een; 10-hüdroksü-2-pineen; 2-pineen-10-ool

2-hüdroksümetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een

 

02.092

08

57069–86–0

dehüdrodihüdroionool

3446

10195

 

02.092

alfa, 2,6,6-tetrametüül-1,3-tsükloheksadieen-1-propanool;

4-(2,6,6-trimetüül-1,3-tsükloheksadienüül)-butaan-2-ool

 

02.093

04

35854–86–5

Non-6-een-1-ool

3465

10294

252–764–1

02.093

Cis-6-nonenool

 

5

02.094

04

20125–84–2

okt-3-een-1-ool

3467

10296

243–533–6

02.094

Cis-3-oktenool

 

5

02.095

06

18368–91–7

2-etüülfenhool

3491

10208

242–243–7

02.095

2-etüül-1,3,3-trimetüül-2-norbornanool

2-etüül-1,3,3-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-ool

 

02.096

06

586–82–3

1-terpinenool

3563

10252

209–585–9

02.096

4-isopropüül-1-metüül-3-tsüklohekseen-1-ool; 1-metüül-4-isopropüül-3-tsüklohekseen-1-ool; p-menteen-1-ool, p-3-metenool-1

p-ment-3-een-1-ool

 

02.097

06

1 38–87–4

beeta-terpineool

3564

10254

205–342–6

02.097

1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-1-ool 4-isopropenüül-1-metüül-1-tsükloheksanool;

p-ment-8(10)-een-1-ool

 

02.098

05

589–98–0

oktaan-3-ool

3581

11715

209–667–4

02.098

etüül-n-amüülkarbinool; amüületüülkarbinool; d-n-oktanool; amüületüülkarbinool;

 
 

02.099

05

616–25–1

pent-1-een-3-ool

3584

11717

210–472–1

02.099

B-pentenool; vinüületüülkarbinool; etüülvinüülkarbinool

 
 

02.100

08

5947–36–4

pinokarveool

3587

10303

227–705–8

02.100

2(10)-pineen-3-ool; 6,6-dimetüül-3-hüdroksü-2-metüleenbitsüklo[3.1.1]-heptaan; 2(10)-pinenool-3

3-hüdroksü-6,6-dimetüül-2-metüleen-bitsüklo[3.1.1]heptaan

 

02.101

08

473–67–6

pin-2-een-4-ool

3594

10304

207–470–8

02.101

Verbenool; 4-hüdroksü-2,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een; d-verbenool; 2-pinenool-4

4,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-3-een-2-oon

 

02.102

05

76649–14–4

okt-3-een-2-ool

3602

 

278–508–9

02.102

Trans-3-okteen-2-ool

 
 

02.103

05

1565–81–7

dekaan-3-ool

3605

10194

 

02.103

heptüületüülkarbinool; etüülheptüülkarbinool

 
 

02.104

05

4798–44–1

heks-1-een-3-ool

3608

10220

225–355–0

02.104

1-vinüülbutaan-1-ool; vinüülpropüülkarbinool; propüülvinüülkarbinool

 
 

02.105

08

25312–34–9

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool

3624

 

246–815–7

02.105

alfa-ionool;

 
 

02.106

08

22029–76–1

4-(2,2,6-trimetüül-1-tsükloheksenüül)but-3-een-2-ool

3625

 

244–735–7

02.106

beeta-ionool;

 
 

02.107

08

3293–47–8

dihüdro-beeta-ionool

3627

 

221–957–2

02.107

beeta-dihüdroionool

4-(2,2,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)-butaan-2-ool

 

02.108

06

103–05–9

2-metüül-4-fenüülbutaan-2-ool

3629

10281

203–074–4

02.108

Fenüületüüldimetüülkarbinool; 1,1-dimetüül-3-fenüül-1-propanool; dimetüülfenüületüülkarbinool

 
 

02.109

03

556–82–1

3-metüülbut-3-een-2-ool

3647

11795

209–141–4

02.109

prenool

 
 

02.110

04

36806–46–9

2,6-dimetüülhept-6-een-1-ool

3663

 

253–223–2

02.110

 
 
 

02.111

05

598–75–4

3-metüülbutaan-2-ool

3703

 

209–950–2

02.111

metüülisopropüülkarbinool; isopropüülmetüülkarbinool

 
 

02.112

03

41453–56–9

non-2(cis)-een-1-ool

3720

10292

255–376–0

02.112

z-2-noneen-1-ool

 

5

02.113

04

64275–73–6

Okt-5(cis)-een-1-ool

3722

 

264–764–9

02.113

z-5-okteen-1-ool

 
 

02.114

07

1901–38–8

2-(2,2,3-trimetüültsüklopent-3-enüül)etaan-1-ool

3741

 

217–600–5

02.114

alfa-kampoleenlalkohol; 2-(2,3,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül)etanool;

 
 

02.115

02

589–35–5

3-metüülpentaan-1-ool

3762

10275

209–644–9

02.115

2-etüül-4-butanool

 
 

02.118

06

472–97–9

beeta-karüofülleenalkohol

 

10188

207–458–2

02.118

Karüolaan-1-ool; Isokarüfülleen

4,4,8-trimetüültritsüklo[6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ool

 

02.119

07

28231–03–0

sedrenool

 

10189

248–917–7

02.119

 

2,6,6-trimetüültritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undets-8-een-8-üülmetanool

 

02.120

06

77–53–2

sedrool

 

10190

201–035–6

02.120

Seedripuu õli alkoholid; oktahüdro-3,6,8,8-tetrametüül-1H-3a, 7-metanoasuleen-6-ool; 8beetaH-sedraan-8-ool

2,6,6,8-tetrametüül-tritsüklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ool

 

02.121

05

78–92–2

butaan-2-ool

 

11735

201–158–5

02.121

2-hüdroksübutaan; butüleenhüdraat; Metüületüülkarbinool; sec-butüülalkohol

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269–90–7

p-menta-1,8(10)-dieen-9-ool

 

10239

221–889–3

02.122

p-menta-1,8-dieen-10-ool

 
 

02.123

06

115–18–4

2-metüülbut-3-een-2-ool

 

11794

204–068–4

02.123

 
 
 

02.124

05

1 569–60–4

6-metüülhept-5-een-2-ool

 

10264

216–377–1

02.124

 
 
 

02.125

04

112–43–6

undets-10-een-1-ool

 

10319

203–971–0

02.125

undetseen-1-ool; alkohol C-11; undetsüleenalkohol

 
 

02.126

01

112–72–1

tetradekaan-1-ool

 

10314

204–000–3

02.126

müristalkohol; müristüülalkohol; alkohol C-14;

 
 

02.128

23

105–13–5

p — anisüülalkohol

2099

66

203–273–6

02.128

aniisialkohol; aniisalkohol

4-metoksübensüülalkohol

 

02.129

06

515–69–5

bisabola-1,12-dieen-8-ool

 

10178

208–205–9

02.129

Alfa-bisabolool

6-metüül-2-(4-metüültsükloheks-3-enüül)hept-5-een-2-ool

 

02.130

03

6117–91–5

but-3-een-2-ool

 

11737

228–086–7

02.130

 
 
 

02.131

05

598–32–3

but-3-een-2-ool

 
 

209–929–8

02.131

 
 
 

02.132

09

107–88–0

butaan-1,3-diool

 
 

203–529–7

02.132

1,3-butüleenglükool

 
 

02.133

10

513–85–9

butaan-2,3-diool

 

10181

208–173–6

02.133

2,3-butüleenglükool; dimetüületüleenglükool

 
 

02.134

07

4442–79–9

2-tsükloheksületaan-1-ool

 
 

224–672–1

02.134

 
 
 

02.135

08

96–41–3

tsüklopentanool

 

10193

202–504–8

02.135

Tsüklopentüülalkohol

 
 

02.136

05

51100–54–0

Dets-1-een-3-ool

3824

 

256–967–6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104–80–9

Dets-2-een-1-ool

 

11750

244–784–4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019–22–2

Dets-9-een-1-ool

 
 

235–878–6

02.138

omega-detsenool; detsüleenalkohol

 
 

02.139

03

18409–21–7

deka-2,4-dieen-1-ool

3911

11748

242–291–9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270–57–7

1,2-dihüdrolinalool

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetüülokt-6-een-3-ool

 

02.141

07

128–50–7

2-(6,6-dimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-2-een-2-üül)etaan-1-ool

3938

 

204–890–3

02.141

nopool; 6,6-dimetüül-2-norpineen-2-etanool; 2-hüdroksüetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3,1,1]-hept-2-een

 
 

02.142

05

464–07–3

3,3-dimetüülbutaan-2-ool

 
 

207–347–9

02.142

pinakolüülalkohol; 3,3-dimetüül-2-butanool; tert-butüülmetüülkarbinool

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479–58–8

2,6-dimetüülokt-7-een-2-ool

 
 

242–362–4

02.144

dihüdromürtsenool; dihüdromürtsenaat; mürtsetool; dimürtsetaal;

 
 

02.145

05

29414–56–0

2,6-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool

 
 

249–613–7

02.145

notrienool

 
 

02.146

06

29957–43–5

3,7-dimetüülokta-1,5,7-trieen-3-ool

3830

10202

249–975–6

02.146

 
 

5

02.147

06

151–19–9

3,6-dimetüüloktaan-3-ool

 
 

205–787–6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203–28–8

dodekan-2-ool

 

11760

233–500–4

02.148

 
 
 

02.149

06

639–99–6

elemool

 

10205

211–360–5

02.149

 

2-(4-metüül-3-isopropüleen-4-vinüültsükloheksüül)propaan-2-ool

 

02.150

06

1113–21–9

geranüüllinalool

 
 

214–201–8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametüülheksadeka-1,6,10,14-tetraeen-3-ool

 

02.151

03

33467–76–4

hept-2-een-1-ool

 

11773

251–534–8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606–47–0

Hept-3-een-1-ool

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467–79–7

hepta-2,4-dieen-1-ool

 
 

251–535–3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454–85–9

heptadekan-1-ool

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938–52–7

1-hepteen-3-ool

 

10218

225–579–9

02.155

 
 
 

02.156

03

928–94–9

heks-2(cis)-een-1-ool

3924

69

213–190–7

02.156

2-heksenool

 

5

02.157

03

2305–21–7

heks-2(trans)-een-1-ool

2562

69

213–191–2

02.157

2-heksenool

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544–12–7

Heks-3-een-1-ool

2563

750

213–193–3

02.159

lehealkohol; beeta-gamma-heksenool; cis- 3-heksenool

 

5

02.160

04

928–91–6

heks-4(cis)-een-1-ool

 
 

213–187–0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111–28–4

Heksa-2,4-dieen-1-ool

3922

 

203–853–9

02.162

Sorbalkohol; 1-hüdroksü-2,4-heksadieen; sorbüülalkohol

 
 

02.163

05

626–93–7

heksaan-2-ool

 

11774

210–971–4

02.163

 
 
 

02.164

23

530–56–3

4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensüülalkohol

 
 

208–485–2

02.164

süringiinalkohol

 
 

02.165

23

623–05–2

4-hüdroksübensüülalkohol

 
 

210–768–0

02.165

4-hüdroksübenseenmetanool

 
 

02.166

15

501–94–0

2-(4-hüdroksüfenüül)etaan-1-ool

 

10226

207–930–8

02.166

4-hüdroksüfenetüülalkohol; 4-hüdroksübenseenetanool

 
 

02.167

08

18675–35–9

isodihüdrokarveool

 
 
 

02.167

 

iso-p-ment-8-een-2-ool

 

02.168

06

505–32–8

Isofütool

 

10233

208–008–8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametüülheksadets-1-een-3-ool

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498–16–8

lavandulool

 
 
 

02.170

2-isopropenüül-5-metüül-4-hekseen-1-ool

5-metüül-2-(1-metüleenetüül)heks-4-een-1-ool

 

02.171

06

498–81–7

p-mentaan-8-ool

 
 

207–871–8

02.171

Dihüdro-alfa-terpineool; p — mentaan-8-ool;1-metüül-4-isopropüültsükloheksaan-8-ool

 
 

02.173

22

5406–18–8

3-(4-metoksüfenüül)propaan-1-oon

 
 

226–463–0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675–87–0

2-metüülbut-2-een-1-ool

 

10258

225–127–0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516–90–9

2-metüülbut-3-een-1-ool

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763–32–6

3-metüülbut-3-een-1-ool

 

10260

212–110–8

02.176

 
 
 

02.177

05

617–29–8

2-metüülheksaan-3-oon

 

10266

210–508–6

02.177

 
 
 

02.178

02

818–81–5

2-metüüloktaan-1-ool

 
 

212–457–5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626–89–1

4-metüülpentaan-1-ool

 

10278

210–969–3

02.180

Isoheksanool;

 
 

02.181

06

590–36–3

2-metüülpentaan-2-ool

 

10274

209–681–0

02.181

2-metüül-2-pentanool;

 
 

02.182

05

565–60–6

3-metüülpentaan-2-ool

 

10276

209–281–6

02.182

 
 
 

02.183

05

108–11–2

4-metüülpentaan-2-ool

 

10279

203–551–7

02.183

Metüülamüülalkohol; sec-heksüülalkohol; metüülisobutüülkarbinool;

 
 

02.184

06

77–74–7

3-metüülpentaan-3-ool

 

10277

201–053–4

02.184

 
 
 

02.185

06

543–39–5

mürtsenool

 
 

208–843–8

02.185

 

7-metüül-3-metüleenokt-1-een-7-ool

 

02.186

07

514–99–8

mürtanool

 
 

208–191–4

02.186

 

2-hüdroksümetüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]heptaan

 

02.187

05

21964–44–3

Non-1-een-3-ool

 

10291

244–686–1

02.187

n-heksüülvinüülkarbinool;

 
 

02.188

03

62488–56–6

nona-2,4-dieen-1-ool

3951

11802

263–571–7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649–25–7

nona-3,6-dieen-1-ool

3885

10289

278–518–3

02.189

 
 

5

02.190

05

624–51–1

nonaan-3-ool

 

10290

210–850–6

02.190

heksüületüülkarbinool; 3-nonanool; Etüül-n-heksüülkarbinool;

 
 

02.191

06

5986–38–9

osimenool

 
 

227–806–7

02.191

 

2,6-dimetüülokta-5,7-dieen-2-ool

 

02.192

03

22104–78–5

okt-2-een-1-ool

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798–61–2

okt-2-een-4-oon

3888

 

225–357–1

02.193

2-okteen-4-ool

 

5

02.194

05

83861–74–9

okta-1,5-dieen-3-ool

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664–96–9

okta-3,5-dieen-1-ool

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112–92–5

oktadekaan-1-ool

 
 

204–017–6

02.196

stearüülalkohol; oktadekanool; oktadetsüülalkohol; n-oktadekanool;

 
 

02.197

06

41199–19–3

1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahüdro-2,5,5-trimetüülnaftaleen-2-ool

 

10173

255–256–8

02.197

Ambrinool; 2,5,5-trimetüül-2-hüdroksüoktaliin

 
 

02.198

09

23433–05–8

oktaan-1,3-diool

 
 
 

02.198

1,3-oktaandiool

 
 

02.199

03

5986–55–0

patšulool

 
 

227–807–2

02.199

patšulialkohol

oktahüdro-4,8a, 9,9-tetrametüül-1,6-mataannaftaleen-1(2H)-ool

5

02.201

04

821–09–0

pent-4-een-1-ool

 
 

212–473–2

02.201

4-penteen-1-ool

 
 

02.202

01

629–76–5

pentadekaan-1-ool

 
 

211–107–9

02.202

 
 
 

02.203

06

617–94–7

2-fenüülpropaan-2-ool

 

11704

210–539–5

02.203

Dimetüülfenüülkarbinool; fenüülisopropanool; fenüüldimetüülkarbinool; benseenmetanool;

 
 

02.204

03

150–86–7

fütool

 

10302

205–776–6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametüülheksadets-2-een-1-ool

 

02.205

23

495–76–1

piperonüülalkohol

 

10306

207–808–4

02.205

Helioalkohol; 1,3-bensodioksool-5-metanool;

3,4-metüleendioksübensüülalkohol

 

02.206

06

515–03–7

sklareool

 

10311

208–194–0

02.206

Labd-14-een-8,13-diool

4,6,10,10-tetrametüül-5-(3,3-dimetüül-pent-4-enüül)-bitsüklo[4.4.0]dekan-4-ool

 

02.207

08

21653–20–3

tujüülalkohol

 
 

244–504–0

02.207

 

1-isopropüül-4-metüülbitsüklo[3.1.0]heksaan-3-ool

5

02.209

08

116–02–9

3,3,5-trimetüültsükloheksaan-1-ool

3962

 

204–122–7

02.209

Tsüklonool; Homomentool;

 
 

02.210

03

37617–03–1

Undets-2-een-1-ool

 
 

253–569–4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722–23–7

undeka-1,5-dieen-3-ool

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498–00–0

vanillüülalkohol

3737

690

207–852–4

02.213

 

4-hüdroksü-3-metoksübensüülalkohol

 

02.214

08

89–88–3

vetiverool

 

10321

201–949–5

02.214

vetivenool; vetivool

2-hüdroksümetüül-6-metüül-9-(1-metüleen-etüül)-bitsüklo[5.3.0]dekaan ja 2-hüdroksümetüülisoprop-5-enüül-tritsüklo[6.2.1.0(3.7)]undekaan

 

02.215

06

552–02–3

viridiflorool

 

10322

209–003–3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametüültritsüklo[6.3.0.0(5.7)]undekaan-2-ool

 

02.216

07

77–42–9

12-beeta-santaleen-14-ool

3006

74

201–027–2

02.216

beeta-santalool

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115–71–9

12-alfa-santaleen-14-ool

3006

74

204–102–8

02.217

alfa-santalool

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490–04–6

DL-mentool

2665

63

216–074–4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254–34–7

2,6-dimetüül-2-heptanool

 
 

236–244–1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161–19–8

3-pentenool-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061–04–9

3-(1-mentoksü)propaan-1,2-diool

3784

 

289–296–2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142–50–7

[S-(cis)]- 3,7,11-trimetüül-1,6,10-dodekatrieen-3-ool

 

67

205–540–2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540–51–4

(-)- 3,7-dimetüül-6-okteen-1-ool

2309

59

231–415–7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000–41–7

terpineool

 
 

232–268–1

02.230

Terpeenalkohol

 

5

02.231

03

28069–72–9

tr-2, cis-6-nonadieen-1-ool

2780

589

248–816–8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716–66–3

trans-3,7,11-trimetüüldodeka-1,6,10-trieen-3-ool

 
 

255–053–4

02.232

(E)-nerolidool

 
 

02.234

04

10340–23–5

3-noneen-1-ool

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700–21–1

geosmiin

 

10216

243–239–8

02.237

Dekahüdronaftaleen

2,6-dimetüülbitsüklo[4.4.0]dekaan-1-ool

 

02.238

08

 

2-sedreen-15-ool

 
 
 

02.238

 

8-metoksü-2,2,4-trimetüültri-tsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-8(9)-een

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111–76–2

2-butoksüetaan-1-ool

 

10182

203–905–0

02.242

etüleenglükoolmonobutüüleeter

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-nonadieen-l-ool

3884

 

278-518-3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-okteen-1-ool

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470–82–6

1,8-tsineool

2465

182

207–431–5

03.001

eukalüptool; 1,8-oksido-p-mentaan; 1,3,3-trimetüül-2-oksabitsüklo[2.2.2]oktaan;

1,8-epoksü-p-mentaan

 

03.003

26

539–30–0

bensüületüüleeter

2144

521

208–714–6

03.003

etüülbensüüleeter

 
 

03.004

26

103–50–4

dibensüüleeter

2371

11856

203–118–2

03.004

bensüüleeter; bensüüloksiid

 
 

03.005

16

2679–87–0

2-butüületüüleeter

3131

10911

220–234–9

03.005

Eeter, sec-butüületüül; etüül sec-butüüleeter;

 
 

03.006

26

3558–60–9

2-metoksüetüülbenseen

3198

11812

222–619–7

03.006

Metüülfenetüüleeter; fenetüülmetüüleeter; fenüületüülmetüüleeter

 
 

03.007

16

470–67–7

1,4-tsineool

3658

11225

207–428–9

03.007

 

1,4-epoksü-p-mentaan

 

03.008

16

57709–95–2

2-atsetoksü-1,8-tsineool

 
 
 

03.008

 

2-atseetoksü-1,8-epoksü-p — mentaan

 

03.010

26

588–67–0

bensüülbutüüleeter

2139

520

209–626–0

03.010

 
 
 

03.011

26

538–86–3

bensüülmetüüleeter

 

10910

208–705–7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852–64–1

bensüüloktüüleeter

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267–72–9

etüülgeranüüleeter

 
 

254–867–7

03.015

geranüületüüleeter

1-etoksü-3,7-dimetüülokta-2(trans), 6-dieen

 

03.016

16

4747–07–3

heksüülmetüüleeter

 
 

225–263–0

03.016

 
 
 

03,018

16

1634–04–4

2-metoksü-2-metüülpropaan

 
 

216–653–1

03.018

Metüültertsiaarbutüüleeter; metüül t-butüül eeter

 
 

03.019

16

22094–00–4

prenüületüüleeter

3777

 
 

03.019

etüül-3-metüülbut-2-enüüleeter

1-etoksü-3-metüülbut-2-een

 

03.020

16

14576–08–0

alfa-terpinüülmetüüleeter

 
 

238–620–0

03.020

4-(1-metoksü-1-metüületüül)- 1-metüültsüklohekseen;

p-ment-1-een-8-üül-metüüleeter

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

dibutüüleeter

 
 
 

03.021

205-575-3

 
 

▼M2

04.002

25

94–86–0

6-etoksüprop-3-enüülfenool

2922

170

202–370–0

04.002

1-etoksü-2-hüdroksü-4-propenüülbenseen; 5-propenüülguaetool 3-propenüül-6-etoksüfenool; hüdroksümetüülanetool;

 
 

04.003

18

97–53–0

eugenool

2467

171

202–589–1

04.003

4-allüülguajakool; 2-metoksü-4-prop-2-enüülfenool; 1-hüdroksü-2-metoksü-4-allüülbenseen; 1-hüdroksü-2-metoksü-4-propenüülbenseen

4-allüül-2-metoksüfenool

 

04.004

17

97–54–1

isoeugenool

2468

172

202–590–7

04.004

4-propenüülguajakool; 2-metoksü-4-propenüülfenool 1-hüdroksü-2-metoksü-4-propeen-1-üülbenseen

2-metoksü-4-(prop-1-enüül)fenool

 

04.005

25

90–05–1

2-metoksüfenool

2532

173

201–964–7

04.005

guajakool; o-metüülkatehhool; 1-hüdroksü-2-metoksübenseen; o-metoksüfenool; 1-oksü-2-metoksübenseen

 
 

04.006

25

89–83–8

tümool

3066

174

201–944–8

04.006

1-metüül-3-hüdroksü-4-isopropüülbenseen; 3-hüdroksü-p-tsümeen; alfa-tsümofenool

2-isopropüül-5-metüülfenool

 

04.007

25

93–51–6

2-metoksü-4-metüülfenool

2671

175

202–252–9

04.007

4-metüülguajakool 1-hüdroksü-2-metoksü-4-metüülbenseen; 3-metoksü-4-hüdroksütolueen; kreosool

 
 

04.008

25

2785–89–9

4-etüülguajakool

2436

176

220–500–4

04.008

1-hüdroksü-2-metoksü-4-etüülbenseen; 2-metoksü-2-etüülfenool; homokreosool

4-etüül-2-metoksüfenool

 

04.009

25

7786–61–0

2-metoksü-4-vinüülfenool

2675

177

232–101–2

04.009

Vinüülguajakool; 4-hüdroksü-3-metoksüstüreen; p-vinüülkatehhool-O-metüüleeter; p-vinüülguajakool

 
 

04.010

30

4180–23–8

1-metoksü-4-(prop-1(trans)-enüül)benseen

2086

183

224–052–0

04.010

trans-anetool; isoestragool; 1-metoksü-4-propenüülbenseen; 1-propeen, 1-(4-metoksüfenüül; 4-metoksü-1-propenüülbenseen; aniisikamper

 

5

04.013

26

93–16–3

1,2-dimetoksü-4-(prop-1-enüül)benseen

2476

186

202–224–6

04.013

Metüülisoeugenool; 1,2-dimetoksü-4-propenüülbenseen; 4-propenüülveratrool; 1,2-dimetoksü-4-propeen

 
 

04.014

26

578–58–5

1-metoksü-2-metüülbenseen

2680

187

209–426–3

04.014

o-metüülanisool; o-kresüülmetüüleeter; 2-metoksütolueen; o-metoksütolueen; metüül-o-tolüüleeter

 
 

04.015

26

104–93–8

1-metoksü-4-metüülbenseen

2681

188

203–253–7

04.01 5

p-metüülanisool o-metüül-p-kresool; 4-metoksütolueen; Metüül-p-tolüüleeter; p-kresüülmetüüleeter; p-metoksütolueen

 
 

04.016

26

151–10–0

1,3-dimetoksübenseen

2385

189

205–783–4

04.016

m-dimetoksübenseen; resortsinooldimetüüleeter; dimetüülresortsinool

 
 

04.017

30

7784–67–0

1-butoksü-2-metoksü-4-(prop-1-enüül)benseen

2472

190

232–072–6

04.017

Etüülisoeugenüüleeter; 1-etoksü-2-metoksü-4-benseen; 2-etoksü-5-propeüülanisool; etüülisoeugenool

 
 

04.018

26

120–11–6

bensüülisoeugenüüleeter

3698

522

204–370–6

04.018

Bensüülisoeugenool; isoeugenüülbensüüleeter; Bensüül-2-metoksü-4-propenüülfenüüleeter; 1-bensüüloksü-2-metrioksü-4-propenüülbenseen

bensüül-2-metoksü-4-prop-1-enüülfenüüleeter

 

04.019

25

95–87–4

2,5-dimetüülfenool

3595

537

202–461–5

04.019

1-hüdroksü-2,5-dimetüülbenseen;

 
 

04.020

25

108–68–9

3,5-dimetüülfenool

 

538

203–606–5

04.020

 
 
 

04.021

25

620–17–7

3-etüülfenool

 

549

210–627–3

04.021

 
 
 

04.022

25

123–07–9

4-etüülfenool

3156

550

204–598–6

04.022

4-hüdroksüetüülbenseen

 
 

04.026

25

108–39–4

3-metüülfenool

3530

617

203–577–9

04.026

m-kresool; 1-hüdroksü-3-metüülbenseen; 1-metüül-3-hüdroksübenseen; m-metüülfenool

 
 

04.027

25

95–48–7

2-metüülfenool

3480

618

202–423–8

04.027

o-kresool 1-hüdroksü-2-metüülbenseen; 2-hüdroksü-1-metüülbenseen; o-kresüülhape; o-hüdroksütolueen; o-metüülfenool

 
 

04.028

25

106–44–5

4-metüülfenool

2337

619

203–398–6

04.028

p-kresool 4-hüdroksütolueen; 1-metüül-4-hüdroksübenseen; 1-hüdroksü-4-metüülbenseen; p-kresool; p-kresüülhape

 
 

04.029

25

120–80–9

Benseen-1,2-diool

 

680

204–427–5

04.029

katehhool

 
 

04.031

25

499–75–2

karvakrool

2245

2055

207–889–6

04.031

2-p — tsümenool; 2-hüdroksü-p-tsümenool; 2-tsüklohekseen-1-oon, 6-metüül-3-(1-metüületüül)-; 2-hüdroksü-p-tsümeen; 2-metüül-5-isopropüülfenool;

5-isopropüül-2-metüülfenool

 

04.032

26

100–66–3

anisool

2097

2056

202–876–1

04.032

metüülfenüüleeter; fenüülmetüüleeter

metoksübenseen

 

04.033

26

93–18–5

beeta-naftüületüüleeter

2768

2058

202–226–7

04.033

2-etoksünaftaleen; etüül-2-naftüüleeter etüül-beeta-naftüüleeter; neroliin; neroliin II

 
 

04.034

26

150–78–7

1,4-dimetoksübenseen

2386

2059

205–771–9

04.034

p-dimetoksübenseen; hüdrokinoondimetüüleeter; dimetüülhüdrokinoon; dimetüülhüdrokinoon; 4-metoksüfenüülmetüüleeter

 
 

04.035

26

101–84–8

difenüüleeter

3667

2201

202–981–2

04.035

difenüüloksiid; fenüüleeter

 
 

04.036

25

91–10–1

2,6-dimetoksüfenool

3137

2233

202–041–1

04.036

2-hüdroksü-1,3-dimetoksübenseen; pürogallooldimetüüleeter; süringool

 
 

04.037

25

622–62–8

4-etoksüfenool

3695

2258

210–748–1

04.037

hüdrokinoonmonoetüüleeter; 1-etoksü-4-hüdroksübenseen; p-etoksüfenool

 
 

04.038

26

4732–13–2

karvakrüületüüleeter

2246

11840

225–238–4

04.038

2-etoksü-p-tsümeen; etüülkarvakrüüleeter

2-etoksü-4-isopropüül-1-metüülbenseen

 

04.039

26

104–45–0

1-metoksü-4-propüülbenseen

2930

11835

203–203–4

04.039

p-propüülanisool; dihüdroanetool; p-n-propüülanisool; 4-propüülmetoksübenseen

 
 

04.040

30

6380–23–0

1-dimetoksü-4-vinüülbenseen

3138

11228

228–962–9

04.040

3,4-dimetoksüstüreen

 
 

04.041

25

108–95–2

fenool

3223

11811

203–632–7

04.041

Karbolhape; hüdroksübenseen; bensenool; fenüülhüdroksiid

 
 

04.042

25

576–26–1

2,6-dimetüülfenool

3249

11261

209–400–1

04.042

2,6-ksülenool; 2-hüdroksü-1,3-dimetüülbenseen;

 
 

04.043

26

1076–56–8

1-isopropüül-2-metoksü-4-metüülbenseen

3436

11245

214–063–9

04.043

Tümoolmetüüleeter; 3-metoksü-p-tsümeen; 3-metoksü-para-tsümeen; tümoolmetüüleeter

 
 

04.044

25

88–69–7

2-isopropüülfenool

3461

11234

201–852–8

04.044

Fenool, 2-(1-metüületüül)-, 1-hüdroksü-1-isopropüülbenseen; o-kumenool; o-isopropüülfenool

 
 

04.045

25

20920–83–6

2-(etoksümetüül)fenool

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644–35–9

2-propüülfenool

3522

11908

211–415–3

04.046

1-(2-hüdroksüfenüül)propaan

 
 

04.047

25

108–46–3

Benseen-1,3-diool

3589

11250

203–585–2

04.047

Resortsinool; 1,3-dihüdroksübenseen; m-dihüdroksübenseen

 
 

04.048

25

95–65–8

3,4-dimetüülfenool

3596

11262

202–439–5

04.048

3,4-ksülenool; 1-hüdroksü-3,4-dimetüülbenseen;

 
 

04.049

25

2785–87–7

2-metoksü-4-propüülfenool

3598

 

220–499–0

04.049

4-propüül-orto-metoksüfenool; 4-propüülguajakool; 5-propüül-orto-hüdroksüanisool; Dihüdroeugenool

 
 

04.050

25

645–56–7

4-propüülfenool

3649

 

211–446–2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627–88–9

4-allüül-2,6-dimetoksüfenool

3655

11214

229–600–2

04.051

Fenool, 2,6-dimetoksü-4-(2-propenüül)-; 4-allüülsüringool; 4-metoksüeugenool

 
 

04.052

25

14059–92–8

4-etüül-2,6-dimetoksüfenool

3671

11231

 

04.052

4-etüülsüringool;

 
 

04.053

25

6638–05–7

4-metüül-2,6-dimetoksüfenool

3704

 

229–641–6

04.053

4-metüülsüringool; 2,6-dimetoksü-p-kresool;

 
 

04.054

26

2173–57–1

isobutüül-beeta-naftüüleeter

3719

11886

218–529–2

04.054

2-isobutoksünaftaleen; fragarool

2-metüülpropüül-beeta-naftüüleeter

 

04.055

17

20675–95–0

2,6-dimetoksü-4-prop-1-enüülfenool

3728

 
 

04.055

4-propenüülsüringool; 6-metoksüisoeugenool;

 
 

04.056

25

6766–82–1

2,6-dimetoksü-4-propüülfenool

3729

 
 

04.056

4-propüülsüringool;

 
 

04.057

25

2628–17–3

4-vinüülfenool

3739

11257

220–103–6

04.057

4-etenüülfenool; 4-hüdroksüstüreen;

 
 

04.058

18

501–92–8

4-allüülfenool

 

11218

207–929–2

04.058

p-allüülfenool

 
 

04.059

26

6379–73–3

karvakrüülmetüüleeter

 

11224

228–959–2

04.059

5-isopropüül-2-metüülmetoksübenseen

4-isopropüül-2-metoksü-1-metüülbenseen

 

04.060

26

494–99–5

1,2-dimetoksü-4-metüülbenseen

 
 

207–796–0

04.060

homoveratrool; 3,4-dimetoksütolueen;

 
 

04.061

25

28343–22–8

2,6-dimetoksü-4-vinüülfenool

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91–16–7

1,2-dimetoksübenseen

3799

10320

202–045–3

04.062

veratrool; o-dimetoksübenseen

 
 

04.063

26

6738–23–4

1,3-dimetüül-4-metoksübenseen

3828

 

229–794–9

04.063

2,4-dimetüül-1-metoksübenseen

 
 

04.064

25

98–54–4

4-(1,1-dimetüületüül)fenool

3918

 

202–679–0

04.064

4-tert-butüülfenool; 1-hüdroksü-4-tert butüülbenseen; Ucar butylphenol;

 
 

04.065

25

526–75–0

2,3-dimetüülfenool

 

11258

208–395–3

04.065

2,3-ksülenool; 1-hüdroksü-2,3-dimetüülbenseen;

 
 

04.066

25

105–67–9

2,4-dimetüülfenool

 

11259

203–321–6

04.066

2,4-ksülenool 1-hüdroksü-2,4-dimetüülbenseen; 4,6-dimetüülfenool;

 
 

04.067

26

17600–72–5

1-etoksü-2-metoksübenseen

 
 

241–571–8

04.067

etüülguajakool

 
 

04.068

26

5076–72–2

1-etoksü-4-metoksübenseen

 
 

225–786–4

04.068

Anisüületüüleeter

 
 

04.069

26

1515–95–3

1-etüül-4-metoksübenseen

 
 
 

04.069

4-etüülanisool

 
 

04.070

25

90–00–6

2-etüülfenool

 

11232

201–958–4

04.070

Florool; 1-etüül-2-hüdroksübenseen

 
 

04.071

17

115422–59–8

isoeugenüülbutüüleeter

 

11857

 

04.071

 

1-butoksü-2-metoksü-4-(prop-1-enüül)benseen

 

04.072

25

618–45–1

3-isopropüülfenool

 
 

210–551–0

04.072

 
 
 

04.073

25

99–89–8

4-isopropüülfenool

 
 

202–798–8

04.073

 
 
 

04.074

26

93–04–9

2-metoksünaftaleen

 
 

202–213–6

04.074

Yara-yara; beeta-naftüülmetüüleeter

 
 

04.075

26

2216–69–5

1-metoksünaftaleen

 
 

218–696–1

04.075

 
 
 

04.076

25

150–19–6

3-metoksüfenool

 
 

205–754–6

04.076

m-hüdroanisool

 
 

04.077

25

150–76–5

4-metoksüfenool

 

11241

205–769–8

04.077

p-hüdroanisool; Hüdrokinoonmonometüüleeter

 
 

04.078

25

88–60–8

5-metüül-2-(tert-butüül)fenool

 
 

201–842–3

04.078

6-tert-butüül-m-kresool

5-metüül-2-(1,1-dimetüületüül)fenool

 

04.079

26

1515–81–7

metüül-4-metoksübensüüleeter

 
 

216–161–7

04.079

 
 
 

04.080

25

533–31–3

3,4-metüleendioksüfenool

 
 

208–561–5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195–09–1

5-metüülguajakool

 

11243

214–791–7

04.081

1-hüdroksü-2-metoksü-5-metüülbenseen

2-metoksü-5-metüülfenool

 

04.083

25

123–31–9

Kinool

 

11249

204–617–8

04.083

hüdrokinoon; 1,4-benseendiool; para-hüdroksüfenool;

1,4-dihüdroksübenseen

 

04.084

26

634–36–6

1,2,3-trimetoksübenseen

 
 

211–207–2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416–94–6

2,3,6-trimetüülfenool

3963

 

219–330–3

04.085

3-hüdropseudokumeen

 
 

04.088

30

104–46–1

1-metoksü-4-(1-propenüül)benseen

2086

183

203–205–5

04.088

Anetool; p-propüülanisool; isoestragool; p-propüülfenüülmetüüleeter; propenüülanisool

 

5

04.091

25

57726–26–8

Etüül-4-hüdroksübensüüleeter

 
 

260–918–4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355–17–9

4-hüdroksübensüülmetüüleeter

 
 

226–334–9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654–98–6

butüülvanillüüleeter

3796

 
 

04.093

4-(butoksümetüül)- 2-metoksüfenool

butüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter

 

04.094

25

13184–86–6

etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter

3815

 

236–136–4

04.094

 

etüül-4-hüdroksü-3-metoksübensüüleeter

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-trimetüülfenool

 
 

208-419-2

04.095

 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-metoksü-6-(2-propenüül)fenool

 
 

209-444-1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75–07–0

atseetaldehüüd

2003

89

200–836–8

05.001

Etanaal; Acetic aldehyde

 
 

05.002

01

123–38–6

propanaal

2923

90

204–623–0

05.002

Propioonaldehüüd; propüülaldehüüd; metüülatseetaldehüüd; propaan-1-aal; aldehüüd c-3

 
 

05.003

01

123–72–8

butanaal

2219

91

204–646–6

05.003

n-butüüraldehüüd; butüülaldehüüd; butüüraldehüüd; n-butanaal; butaan-1-aal; n-butüülaldehüüd

 
 

05.004

02

78–84–2

2-metüülpropanaal

2220

92

201–149–6

05.004

isobutanaal; isobutüüraldehüüd; butüüraldehüüd(iso); butüülisoaldehüüd; isobutüüraldehüüd; isobutüülaldehüüd; butuüürisoaldehüüd

 
 

05.005

01

110–62–3

pentanaal

3098

93

203–784–4

05.005

Palderjanaldehüüd; n-palderjanaldehüüd; amüülaldehüüd; palderjanaldehüüd; valeraal; pentaan-1-ool; aldehüüd c-5

 
 

05.006

02

590–86–3

3-metüülbutanaal

2692

94

209–691–5

05.006

Isopalderjanaldehüüd; 3-metüülbutüülaldehüüd; isoamüülaldehüüd; amüülisoaldehüüd; isovaleeraldehüüd; isopalderjanaldehüüd; isovaleraal

 
 

05.007

02

97–96–1

2-etüülbutanaal

2426

95

202–623–5

05.007

2-etüülbutüüraldehüüd; dietüülatseetaldehüüd

 
 

05.008

01

66–25–1

heksanaal

2557

96

200–624–5

05.008

Aldehüüd C-6; heksaldehüüd; Hexoic aldehyde; kapronaldehüüd; kaproaldehüüd; n-heksaldehüüd

 
 

05.009

01

124–13–0

oktanaal

2797

97

204–683–8

05.009

Aldehüüd C-8; oktüülaldehüüd; kaprüülaldehüüd; kaprüülaldehüüd; oktüülaldehüüd; n-oktüülaldehüüd

 
 

05.010

01

112–31–2

dekanaal

2362

98

203–957–4

05.010

Aldehüüd C-10; detsüülaldehüüd; kapraldehüüd; kapriinaldehüüd; n-detsüülaldehüüd

 
 

05.011

01

112–54–9

dodekanaal

2615

99

203–983–6

05.011

aldehüüd C-12; lauraldehüüd; laurüülaldehüüd; n-dodetsüülaldehüüd; duodetsüülaldehüüd; lauraldehüüd; dodekaan-1-aal

 
 

05.012

09

107–75–5

3,7-dimetüül-7-hüdroksüoktanaal

2583

100

203–518–7

05.012

Hüdroksütsitronellaal; 7-hüdroksü-3,7-dimetüüloktaan-1-aal; lauriin; tsitronellaalhüdraat

 
 

05.013

23

100–52–7

bensaldehüüd

2127

101

202–860–4

05.013

Benseenmetülaal; benseenkarbonaal; bensoealdehüüd; benseenkarboksaldehüüd

 
 

05.014

22

104–55–2

kaneelaldehüüd

2286

102

203–213–9

05.014

Kaneelaldehüüd; fenüülakroleiin; tsinnamaal; 3-fenüülpropenaal; 3-fenüül-2-propeen-1-aal; β-fenuülakroleiin

3-fenüülprop-2-enaal

 

05.015

23

123–11–5

4-metoksübensaldehüüd

2670

103

204–602–6

05.015

p-aniisaldehüüd; aubepiin; aniisialdehüüd; aubepiin vedelal kujul

 
 

05.016

23

120–57–0

piperonaal

2911

104

204–409–7

05.016

Heliotropiin; piperonüülaldehüüd; diometüleenprotokatehhaldehüüd;

3,4-metüleendioksübensaldehüüd

 

05.017

23

120–14–9

veratraldehüüd

3109

106

204–373–2

05.017

o-metüülvanilliin; p-veraataldehüüd; dimetüüleeterprotokatehhaldehüüd; 3,4-dimetoksübenseenkarbonaal;

3,4-dimetoksübensaldehüüd

 

05.018

23

121–33–5

vanilliin

3107

107

204–465–2

05.018

Metüülprotokatehhaldehüüd; Protokatehhaldehüüd-3-metüüleeter; vanilliinaldehüüd; metüülprotokatehhaldehüüd;

4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd

 

05.019

23

121–32–4

etüülvanilliin

2464

108

204–464–7

05.019

Burbonaal; etüülprotaal; 3-etoksüprotokatehhaldehüüd

3-etoksü-4-hüdroksübensaldehüüd

 

05.020

03

5392–40–5

tsitraal

2303

109

226–394–6

05.020

Lemaroom; geraniaal; 3,7-dimetüül-2,6-oktadienaal; neraal

3,7-dimetüülokta-2,6-dienaal

 

05.021

04

106–23–0

tsitronellaal

2307

110

203–376–6

05.021

3,7-dimetüül-6-oktenaal; rodinaal

3,7-dimetüülokt-6-enaal

 

05.022

23

122–03–2

4-isopropüülbensaldehüüd

2341

111

204–516–9

05.022

Kumiinaldehüüd; p-isopropüülbensaldehüüd; köömnealdehüüd; kuminaal; kumaldehüüd; p-propüülisobensaldehüüd

 
 

05.023

02

7779–07–9

2,6-dimetüüloktanaal

2390

112

215–328–1

05.023

Isodetsüülaldehüüd; detsüülaldehüüd(iso)

 
 

05.024

02

7786–29–0

2-metüüloktanaal

2727

113

232–093–0

05.024

Metüülheksüülatseetaldehüüd; metüülheksüülatseetaldehüüd

 
 

05.025

01

124–19–6

nonanaal

2782

114

204–688–5

05.025

Pelargoonaldehüüd; aldehüüd C-9; pelargoonaldehüüd; pelargoonaldehüüd; nonaanaldehüüd

 
 

05.026

23

529–20–4

o-tolualdehüüd

3068

115

208–452–2

05.026

 

2-metüülbensaldehüüd

5

05.027

23

1334–78–7

tolualdehüüd

3068

115

215–615–1

05.027

Tolualdehüüd (2,3,4-segu)

2–3- ja 4-metüülbensaldehüüd

 

05.028

23

620–23–5

m-tolualdehüüd

3068

115

210–632–0

05.028

 

3-metüülbensaldehüüd

5

05.029

23

104–87–0

p-tolualdehüüd

3068

115

203–246–9

05.029

 

4-metüülbensaldehüüd

5

05.030

15

122–78–1

Fenüülatseetaldehüüd

2874

116

204–574–5

05.030

alfa-tolualdehüüd; alfa-tolualdehüüd; hüatsintiin; fenüülhappe aldehüüd; bensükarboksüaldehüüd;1-okso-2-fenüületaan

 
 

05.031

01

111–71–7

heptanaal

2540

117

203–898–4

05.031

Aldehüüd C-7; n-heptaldehüüd; heptüülaldehüüd; heptaldehüüd; enantaldehüüd; enantaal; aldehüüd heptaan-1-alk-7;

 
 

05.032

01

124–25–4

tetradekanaal

2763

118

204–692–7

05.032

Müristaldehüüd; aldehüüd C-14; müristiinaldehüüd; tetradetsüülaldehüüd; aldehüüd c-14 (müristik); tetradekaan-1-aal

 
 

05.033

03

10031–88–6

2-etüülhept-2-enaal

2438

120

 

05.033

2-etüül-3-butüülakroleiin

 
 

05.034

01

112–44–7

undekanaal

3092

121

203–972–6

05.034

Undekaanaldehüüd; undetsüülaldehüüd; hendekanaal; aldehüüd c-11 undetsüül; n-undetsüülaldehüüd; undekaan-1-aal

 
 

05.035

04

112–45–8

undets-10-enaal

3095

122

203–973–1

05.035

Undetsüleenaldehüüd (isomeeride segu); undetsenaal; Seesmine-11-aldehüüd; aldehüüd C-11;

 
 

05.036

04

143–14–6

undets-9-enaal

3094

123

205–586–3

05.036

Undetsüleenaldehüüd; hendetseen-9-aal; aldehüüd c-11 undetsüleen; 9-undetsüleenaldehüüd

 
 

05.037

03

4826–62–4

2-dodetsenaal

2402

124

225–402–5

05.037

3-nonüülakroleiin; dodets-2-enaal

 
 

05.038

22

93–53–8

2-fenüülpropanaal

2886

126

202–255–5

05.038

2-fenüülpropioonaldehüüd, hüdratroopaldehüüd; alfa-metüültolualdehüüd; alfa-metüülfenüülatseetaldehüüd; alfa-fenüülpropioonaldehüüd;

 
 

05.039

22

7492–44–6

alfa-butüülkaneelaldehüüd

2191

127

231–320–0

05.039

2-bensülideenheksanaal; butüülkaneelaldehüüd; alfa-butüül-beeta-fenüülakroleiin

2-butüül-3-fenüülprop-2-enaal

 

05.040

22

122–40–7

alfa-pentüülkaneelaldehüüd

2061

128

204–541–5

05.040

Alfa-amüülkaneelaldehüüd amüülkaneelaldehüüd; Alfa-amüül-beeta-fenüülakroleiin; 2-bensülideenheptanaal; alfa-pentüülkaneelaldehüüd

2-pentüül-3-fenüülprop-2-enaal

 

05.041

22

101–86–0

Alfa-heksüülkaneelaldehüüd

2569

129

202–983–3

05.041

2-bensülideenoktanaal; alfa-n-heksüülkaneelaldehüüd; alfa-n-heksüül-beeta-fenüülakroleiin

2-bensülideenoktanaal

 

05.042

15

104–09–6

p-tolüülatseetaldehüüd

3071

130

203–173–2

05.042

 

4-metüülfenüülatseetaldehüüd

 

05.043

22

99–72–9

2-(p-tolüül)propioonaldehüüd

3078

131

202–782–0

05.043

p-metüül- alfa-metüülfenüülatseetaldehüüd; p-metüülhüdratroopaldehüüd

2-(4-metüülfenüül)propanaal

 

05.044

15

4395–92–0

p-isopropüülfenüülatseetaldehüüd

2954

132

224–522–5

05.044

Kumüülatseetaldehüüd; 2-(p-isopropüülfenüül)atseetaldehüüd; korteksaal; kumüülaldehüüd;p-köömne-7-karboksaldehüüd;p-propüülfenüülatseetaldehüüd

 
 

05.045

22

103–95–7

3-(p-kumenüül)- 2-metüülpropioonaldehüüd

2743

133

203–161–7

05.045

Tsüklameenaldehüüd; p-isopropüül-alfa-metüülhüdrokaneelaldehüüd; tsüklamaal; tsüklaviool; tsüklasaal; alfa-metüül-p-isopropüülvesinikkaneelaldehüüd

2-metüül-3-(4-isopropüülfenüül)propanaal

 

05.046

22

40654–82–8

2-metüül-4-fenüülbutüüraldehüüd

2737

134

255–022–5

05.046

2-metüül-4-fenüülbutanaal

 
 

05.047

23

123–08–0

4-hüdroksübensaldehüüd

 

558

204–599–1

05.047

p-hüdroksübensaldehüüd

 
 

05.048

22

1504–74–1

2-metoksükaneelaldehüüd

3181

571

216–131–3

05.048

beeta-o-metoksüfenüülakroleiin; 3-o-metoksüfenüül-2-propenaal;

3-(2-metoksüfenüül)prop-2-enaal

 

05.049

02

96–17–3

2-metüülbutüüraldehüüd

2691

575

202–485–6

05.049

2-metüülbutanaal; metüületüülatseetaldehüüd; alfa-metüülbutüüraldehüüd; 2-metüülbutanaal-1;

 
 

05.050

22

101–39–3

alfa-metüülkaneelaldehüüd

2697

578

202–938–8

05.050

2-metüülkaneelaldehüüd; alfa-metüülkaneelaldehüüd; alfa-metüültsinnimaal; alfa-metüülkaneelaldehüüd;

2-metüül-3-fenüülprop-2-enaal

 

05.051

22

65405–67–6

3-(4-metoksüfenüül)- 2-metüülprop-2-enaal

3182

584

265–737–4

05.051

alfa-metüül-p-metoksükaneelaldehüüd; 3-(p-metoksüfenüül)- 2-metüül-2-propenaal

 
 

05.052

22

41496–43–9

2-metüül-3-(p-tolüül)propioonaldehüüd

2748

587

255–410–4

05.052

2-metüül-3-(4-metüülfenüül)propanaal

 

5

05.053

01

123–63–7

2,4,6-trimetüül-1,3,5-trioksaan

 

594

204–639–8

05.053

Paraldehüüd; paratseetaldehüüd

 
 

05.054

22

1009–62–7

2,2-dimetüül-3-fenüülpropioonaldehüüd

 

598

213–771–5

05.054

3-fenüülpropüüldimetüülaldehüüd

 
 

05.055

23

90–02–8

salitsüülaldehüüd

3004

605

201–961–0

05.055

Salitsüülaldehüüd; o-hüdroksübensaldehüüd; salitsülaal

2-hüdroksübensaldehüüd

 

05.056

23

10031–82–0

4-etoksübensaldehüüd

2413

626

233–093–3

05.056

Homoaniisialdehüüd

 
 

05.057

03

142–83–6

heksa-2(trans), 4(trans)-dienaal

3429

640

205–564–3

05.057

2-propüleenakroleiin, sorbaldehüüd, heksa-2,4-dienaal

 

5

05.058

03

557–48–2

nona-2(trans), 6(cis)-dienaal

3377

659

209–178–6

05.058

2,6-nonadienaal; kurgialdehüüd; nona-2,6-dienaal

 
 

05.059

04

2277–19–2

non-6(cis)-enaal

3580

661

218–900–9

05.059

cis- 6-noneen-1-aal; non-6-enaal

 
 

05.060

03

2363–89–5

okt-2-enaal

3215

663

219–115–4

05.060

alfa-amüülakroleiin; 2-pentüülakroleiin

 
 

05.061

04

63826–25–5

okt-6-enaal

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411–89–6

2-fenüülkrotoonaldehüüd

3224

670

224–567–0

05.062

2-fenüülbut-2-een-1-aal;

2-fenüülbut-2(trans)-enaal

 

05.064

03

13552–96–0

trideka-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienaal

3638

685

236–936–3

05.064

Trideka-2,4,7-trienaal

 
 

05.066

23

120–25–2

4-etoksü-3-metoksübensaldehüüd

 

703

204–382–1

05.066

Vanilliinetüüleeter

 
 

05.068

23

4748–78–1

4-etüülbensaldehüüd

3756

705

225–268–8

05.068

p-etüülbensaldehüüd

 
 

05.069

02

123–15–9

2-metüülpentanaal

3413

706

204–605–2

05.069

2-metüülpalderjanaldehüüd

 
 

05.070

03

2463–63–0

2-heptenaal

3165

730

219–563–0

05.070

3-butüülakroleiin; β-butuülakroleiin; hept-2-enaal; trans-hept-2-enaal

 

5

05.071

03

6750–03–4

nona-2,4-dienaal

3212

732

229–810–4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829–56–6

trans-2-nonenaal

3213

733

242–609–6

05.072

3-heksüül-2-propenaal; non-2-enaal; 3 või ß-heksüülakroleiin; heptülitseenatseetaldehüüd

 

5

05.073

03

6728–26–3

heks-2(trans)-enaal

2560

748

229–778–1

05.073

β-propuülakroleiin; lehealdehüüd; trans-heks-2-enaal

 

5

05.074

04

106–72–9

2,6-dimetüülhept-5-enaal

2389

2006

203–427–2

05.074

Melonaal; 2,6-dimetüül-2-hepteen-7-aal

 
 

05.075

04

6789–80–6

Heks-3(cis)-enaal

2561

2008

229–854–4

05.075

cis-beeta, gamma-heksüleenaldehüüd; heks-3-enaal

 
 

05.076

03

3913–71–1

dets-2-enaal

2366

2009

223–472–1

05.076

Detseenaldehüüd; detseenaldehüüd; 3-heptüülakroleiin; detsüleenaldehüüd; dets-2-enaal; 2-detseen-1-aal

 
 

05.077

02

110–41–8

2-metüülundekanaal

2749

2010

203–765–0

05.077

Metüülnonüülatseetaldehüüd; aldehüüd C-12; MNA; 2-metüleendetsenaal; metüülnonüülatseetaldehüüd;

 
 

05.078

03

7774–82–5

tridets-2-enaal

3082

2011

231–883–2

05.078

3-detsüülakroleiin;

 
 

05.079

09

7492–67–3

tsitronellüüloksüatseetaldehüüd

2310

2012

231–324–2

05.079

Tsitronelloksüatseetaldehüüd; 6,10-dimetüül-3-oksa-9-undetsenaal;

6,10-dimetüül-3-oksaundets-9-enaal

 

05.080

22

104–53–0

3-fenüülpropanaal

2887

2013

203–211–8

05.080

3-fenüülpropioonaldehüüd; hüdrokaneelaldehüüd; fenüülpropüülaldehüüd; bensüül atseetaldehüüd; beeta-fenüülpropioonaldehüüd

 
 

05.081

03

2363–88–4

2,4-dekadienaal

3135

2120

219–114–9

05.081

Deka-2,4-dienaal

 

5

05.082

04

13553–09–8

Dodeka-3,6-dienaal

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313–03–5

hepta-2,4-dienaal

3164

729

224–328–0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728–31–0

hept-4-enaal

3289

2124

229–779–7

05.085

cis-4-hepteen-1-aal; cis-4-etülideenbutüüraldehüüd; n-propülideenbutüüraldehüüd

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623–36–9

2-metüülpent-2-enaal

3194

2129

210–789–5

05.090

Alfa-metüül-beeta-etüülakroleiin; 2,4-dimetüülkrotoonaldehüüd

 
 

05.091

23

698–27–1

2-hüdroksü-4-metüülbensaldehüüd

3697

2130

211–813–7

05.091

4-metüülsalitsüülaldehüüd; 4-metüülsalitsüül aldehüüd; 2,4-kresootaldehüüd

 
 

05.094

22

7775–00–0

3-(4-isopropüülfenüül)propioonaldehüüd

2957

2261

231–885–3

05.094

Kuminüül atseetaldehüüd; kuminüülatseetaldehüüd; p-tsümüülpropanaal; p-isopropüülvesinikkaneelaldehüüd; p-propüülvesinikkaneelaldehüüd

 
 

05.095

03

497–03–0

2-metüülkrotoonaldehüüd

3407

2281

207–833–0

05.095

 

2-metüülbut-2(trans)-enaal

5

05.096

04

30390–50–2

4-detsenaal

3264

2297

244–514–5

05.096

Detseenaldehüüd, dets-4-enaal(cis),

 

5

05.097

22

2439–44–3

3-metüül-2-fenüülbutüüraldehüüd

2738

135

219–461–6

05.097

3-metüül-2-fenüülbutanaal; alfa-isopropüülfenüülatseetaldehüüd; alfa-iso-propüülfenüülatseetaldehüüd;

 
 

05.098

07

29548–14–9

p-ment-1-een-9-aal

3178

10347

249–688–6

05.098

Karvomentenaal

 
 

05.099

22

21834–92–4

5-metüül-2-fenüülheks-2-enaal

3199

10365

244–602–3

05.099

2-fenüül-5-metüül-2-heksenaal

 
 

05.100

22

26643–91–4

4-metüül-2-fenüülpent-2-enaal

3200

10366

247–869–4

05.100

 
 
 

05.101

03

764–40–9

penta-2,4-dienaal

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764–39–6

pent-2-enaal

3218

10375

212–120–2

05.102

3-etüülakroleiin;

 
 

05.103

22

939–21–9

3-fenüülpent-4-enaal

3318

10378

213–356–9

05.103

Beeta-vinüülhüdrokaneelaldehüüd; 3-fenüül-3-vinüülpropioonaldehüüd;

 
 

05.104

07

116–26–7

2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-karbaldehüüd

3389

10383

204–133–7

05.104

Safranaal; dehüdro- ß-tsüklotsitraal; 1,1,3-trimetüül-2-formüültsükloheksa-2,4-dieen

 
 

05.105

03

25409–08–9

2-butüülbut-2-enaal

3392

10324

246–950–1

05.105

2-etülidiinheksanaal; 2-etülideenheksanaal

 
 

05.106

07

564–94–3

Mürtenaal

3395

10379

209–274–8

05.106

Pin-2-een-10-aal; Benihinaal

2-formüül-6,6-dimetüül-bitsüklo[3.1.1]hept-2-een

 

05.107

03

35158–25–9

2-isopropüül-5-metüülheks-2-enaal

3406

10361

252–406–4

05.107

2-isopropüül-5-metüül-2-heksenaal

 
 

05.108

03

13162–46–4

Undeka-2,4-dienaal

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463–77–6

2-undetsenaal

3423

11827

219–564–6

05.109

2-undetseen-1-aal

 
 

05.110

23

15764–16–6

2,4-dimetüülbensaldehüüd

3427

 

239–856–7

05.110

2,4-ksülüülaldehüüd; 1-formüül-2,4-dimetüülbenseen;

 
 

05.111

03

56767–18–1

okta-2(trans), 6(trans)-dienaal

3466

10371

260–372–7

05.111

 
 
 

05.112

07

472–66–2

2,6,6-trimetüültsükloheks-1-een-1-atseetaldehüüd

3474

10338

207–454–0

05.112

beeta-homotsüklotsitraal;

 
 

05.113

04

4634–89–3

Heks-4-enaal

3496

10337

225–058–6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362–56–1

4-metüülpent-2-enaal

3510

10364

226–348–5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401–36–3

2-fenüülpent-4-enaal

3519

10377

246–224–4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435–64–3

3,5,5-trimetüülheksanaal

3524

10384

226–603–0

05.116

Isononüülaldehüüd; tert-butüülisopentanaal

 
 

05.117

07

2111–75–3

p-menta-1,8-dieen-7-aal

3557

11788

218–302–8

05.117

Perilla-aldehüüd; 4-isopropenüül-1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd; perillaldehüüd

 
 

05.118

22

1963–36–6

4-metoksükaneelaldehüüd

3567

11919

217–807–0

05.118

3-metoksüfenüül-2-propenaal;

3-(4-metoksüfenüül)prop-2-enaal

 

05.119

07

4501–58–0

2,2,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül-atseetaldehüüd

3592

10325

224–815–8

05.119

alfa-kamfoleenaldehüüd; (2,3,3-trimetüültsüklopent-3-een-1-üül-2)atseetaldehüüd

 
 

05.120

03

21662–13–5

Dodeka-2,6-dienaal

3637

 

244–515–0

05.120

 
 

5

05.121

07

432–25–7

2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd

3639

2133

207–081–3

05.121

 

1-tsüklohekseen-1-karboksaldehüüd, 2,6,6-trimetüül

5

05.122

22

1504–75–2

p-metüülkaneelaldehüüd

3640

10352

 

05.122

3-p-tolüülpropenaal; 3-p-metüülfenüülpropenaal;

3-(4-metüülfenüül)prop-2-enaal

 

05.123

07

55253–28–6

5-isopropenüül-2-metüültsüklopentaankarboksaldehüüd

3645

 
 

05.123

Fototsitraal A; cis-2-metüül-cis-5-isopropenüültsüklopentaan-1-karboksaldehüüd

5-(1-metüleenetüül)- 2-metüültsüklopentaankarboksaldehüüd

 

05.124

03

107–86–8

3-metüülkrotoonaldehüüd

3646

10354

203–527–6

05.124

3-metüülbut-2-enaal; prenaal; Senecialdehyde

3-metüülbut-2(trans)-enaal

 

05.125

03

21662–16–8

Dodeka-2,4-dienaal

3670

11758

244–517–1

05.125

E, E-2,4-dodekadienaal

 

5

05.126

03

49576–57–0

2-metüülokt-2-enaal

3711

10363

256–386–8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361–28–5

okta-2(trans), 6(trans)-dienaal

3721

11805

250–147–1

05.127

E, E-2,4-oktadienaal

 
 

05.128

04

41547–22–2

okt-5(cis)-enaal

3749

 
 

05.128

(Z)- 5-oktenaal

 
 

05.129

23

135–02–4

2-metoksübensaldehüüd

 

10350

205–171–7

05.129

o — metoksübensaldehüüd; o-aniisaldehüüd

 
 

05.130

03

17909–77–2

alfa-sinensaal

3141

10380

241–854–6

05.130

2,6-dimetüül-10-metüleen-2,6,11-dodekatrienaal

2,6-dimetüül-10-metüleendodeka-2,6,11-trienaal

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-dieen-7-aal

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metüül-3-tolüülpropioonaldehüüd (o, m, p-segu)

2748

587

 

05.134

2-metüül-3-tolüülpropanaal

2-metüül-3-(2,3 või 4-metüülfenüül)propanaal

5

05.135

03

123–73–9

but-2-enaal

 

11736

204–647–1

05.135

Krotoonaldehüüd

 
 

05.137

04

21662–09–9

dets-4(cis)-enaal

3264

2297

244–514–5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770–05–3

dets-9-enaal

3912

 

254–624–5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152–84–5

Deka-2(trans), 6(trans)-dienaal

3135

2120

246–668–9

05.140

2,4-dekadienaal; deka-2,4-dienaal; heptenüülakroleiin

 

5

05.141

03

51325–37–2

deka-2,4,7-trienaal

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139–85–5

3,4-dihüdroksübensaldehüüd

 

10328

205–377–7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134–05–5

2,5-dimetüül-2-vinüülheks-4-enaal

 
 

260–006–6

05.143

Neroli aldehüüd

 
 

05.144

03

20407–84–5

dodets-2(trans)-enaal

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123–05–7

2-etüülheksanaal

 

10331

204–596–5

05.147

2-etüülheksaldehüüd; butüületüülatseetaldehüüd; alfa-etüülkaproaldehüüd;

 
 

05.148

03

19317–11–4

farnesaal

 
 

242–957–9

05.148

 

3,7,11-trimetüüldodeka-2,6,10-trieen-1-oon

 

05.149

09

111–30–8

glutaaraldehüüd

 
 

203–856–5

05.149

Glutaardialdehüüd; 1,3-diformüülpropaan; 1,5-pentadiaal;

Pentaan-1,5-diaal

 

05.150

03

18829–55–5

hept-2(trans)-enaal

3165

730

242–608–0

05.150

(E)- 2-hepteen-1-aal; 2-heptenaal; beeta-butüülakroleiin; trans-hept-2-een-1-aal

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629–80–1

heksadekanaal

 

10336

211–111–0

05.152

 
 
 

05.153

23

134–96–3

4-hüdroksü-3,5-dimetoksübensaldehüüd

 

10340

205–167–5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206–58–0

4-hüdroksü-3,5-dimetoksükaneelaldehüüd

 

10341

 

05.154

Sinepaldehüüd

3-(4-hüdroksü-3,5-dimetoksüfenüül)prop-2-enaal

 

05.155

22

458–36–6

4-hüdroksü-3-metoksükaneelaldehüüd

 

10342

207–278–4

05.155

 

3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)prop-2-enaal

 

05.156

22

80638–48–8

3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)propanaal

 
 

279–524–9

05.156

Dihüdrokonifeeraldehüüd

 
 

05.157

07

1335–66–6

isotsüklotsitraal

 
 

215–638–7

05.157

 

1,3,5-trimetüültsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd

 

05.158

23

591–31–1

3-metoksübensaldehüüd

 

10351

209–712–8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703–26–4

p-metoksüfenüülatseetaldehüüd

 
 

227–191–5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009–56–4

2-metüüldekanaal

 
 

242–745–6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925–54–2

2-metüülheksanaal

 
 

213–118–4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119–16–0

4-metüülpentanaal

 

10369

214–273–0

05.166

4-metüülpalderjanaldehüüd

 
 

05.167

02

75853–50–8

12-metüültetradekanaal

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853–49–5

12-metüültridekanaal

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106–26–3

neraal

2303

109

203–379–2

05.170

 

3,7-dimetüül-2(cis), 6-oktadienaal

5

05.171

03

2463–53–8

non-2-enaal

3213

733

219–562–5

05.171

beeta-heksüülakroleiin; alfa-nonenüülaldehüüd; nonüleenaldehüüd

 

5

05.172

03

17587–33–6

nona-2(trans), 6(trans)-dienaal

3766

 

241–557–1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018–53–8

nona-2,40,6-trienaal

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100–17–6

pent-4-enaal

 
 

218–265–8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491–63–2

2-fenüülpent-2-enaal

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107–02–8

prop-2-enaal

 
 

203–453–4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726–47–2

pseudotsüklotsitraal

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetüültsükloheks-3-eenkarbaldehüüd

5

05.178

03

60066–88–8

beeta-sinensaal

 

10381

262–043–3

05.178

 

2,6-dimetüül-10-metüleendodeka-2,6,11-trienaal

 

05.179

03

51534–36–2

tetradets-2-enaal

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432–24–6

2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-karboksaldehüüd

3639

10326

207–080–8

05.182

beeta-tsüklotsitraal

 

5

05.183

07

65405–84–7

4-(2,6,6-trimetüültsükloheksenüül)- 2-metüülbutanaal

 
 

265–747–9

05.183

alfa, 2,2,6-tetrametüültsüklohekseenbutanaal

 
 

05.184

03

53448–07–0

undets-2(trans)-enaal

3423

11827

258–559–3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577–44–6

2,4-oktadienaal

3721

11805

250–147–1

05.186

 
 

5

05.188

03

141–27–5

trans-3;7-dimetüülokta-2,6-dienaal

2303

109

205–476–5

05.188

geraniaal

 

5

05.189

03

505–57–7

2-heksenaal

2560

748

208–014–0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548–87–0

trans-2-oktenaal

3215

663

219–833–8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913–81–3

trans-2-detsenaal

2366

2009

223–474–2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440–65–7

3-heksenaal

3923

 

224–659–0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910–87–2

trans-2, trans-4-nonadienaal

3212

732

227–629–5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069–41–2

trans-2-tridetsenaal

3082

2011

230–362–7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361–29–6

trans-2, trans-4-undekadienaal

3422

10385

250–148–7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102–02–6

alfa-metüülionaal

 
 

261–121–4

05.198

 

2-metüül-4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)but-3-enaal

 

05.200

03

 

trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienaal

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090–41–5

9-oktadetsenaal

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

cis-6-detsenaal

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-tetradetsenaal

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159-48-6

trans-6-detsenaal

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodetsenaal

 
 

250-174-9

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metüüloktanaal

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodetsenaal

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonenaal

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodetsenaal

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienaal (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienaal (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-detsenaal

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554-87-1

1 6-oktadetsenaal

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105–57–7

1,1-dietoksüetaan

2002

35

203–310–6

06.001

Dietüülatsetaal; Atseetaldehüüddietüülatsetaal; etülidiindietüüleeter; 1,1-dietoksüetaan

 
 

06.002

23

1319–88–6

5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaan

2129

36

215–294–8

06.002

bensaldehüüdglütserüülatsetaal; 5-hüdroksü-2-fenüül-1,3-dioksaan; 2-fenüül-m-dioksaan-5-ool; 4-hüdroksümetüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan; bensaalglütseriin

 
 

06.003

23

1125–88–8

alfa, alfa-dimetoksütolueen

2128

37

214–413–0

06.003

Bensaldehüüddimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksüfenüülmetaan

 
 

06.004

03

7492–66–2

tsitraaldietüülatsetaal

2304

38

231–323–7

06.004

3,7-dimetüül-2,6-oktadienaaldietüülatsetaal; 1,1-dietoksü-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen

1,1-dietoksü-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen

 

06.005

03

7549–37–3

tsitraaldimetüülatsetaal

2305

39

231–434–0

06.005

3,7-dimetüül-2,6-oktadienaaldimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen;

1,1-dimetoksü-3,7-dimetüülokta-2,6-dieen

 

06.006

15

101–48–4

1,1-dimetoksü-2-fenüületaan

2876

40

202–945–6

06.006

alfa-tolüülaldehüüd-dimetüülatsetaal; fenüülatseetaldehüüd-dimetüülatsetaal

 
 

06.007

15

29895–73–6

fenüülatseetaldehüüd-glütserüülatsetaal

2877

41

249–934–2

06.007

5-hüdroksü-2-bensüül-1,3-dioksaan; 5-hüdroksümetüül-2-bensüül-1,3-dioksolaan

2-bensüül-4-hüdroksü-1,3-dioksaan ja 2-bensüül-4-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan

 

06.008

01

10022–28–3

1,1-dimetoksüoktaan

2798

42

233–018–4

06.008

Oktanaaldimetüülatsetaal; C-8-dimetüülatsetaal; kaprüülaldehüüddimetüülatsetaal; oktaldehüüddimetüülatsetaal; Resedyl acetal;

 
 

06.009

01

7779–41–1

10,10-dimetoksüdekaan

2363

43

231–928–6

06.009

dekanaaldimetüülatsetaal; detsüülaldehüüd DMA; aldehüüd C-10 dimetüülatsetaal; 1,1- dimetoksüdekaan; detsüülaldehüüddimetüülatsetaal

 
 

06.010

02

7779–94–4

1,1-dietoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool

2584

44

231–945–9

06.010

Hüdroksütsitronellaaldietüülatsetaal; 1,1-dietoksü-3,7-dimetüül-7-oktanool; 8,8-dietoksü-2,6-dimetüül-2-oktanool; 7-hüdroksü-1,1-dietoksü-3,7-dimetüüloktaan

 
 

06.011

02

141–92–4

1,1-dimetoksü-3,7-dimetüüloktaan-7-ool

2585

45

205–510–9

06.011

Hüdroksütsitronellaaldimetüülatsetaal; 8,8-dimetoksü-2,6-dimetüül-2-oktanool; 1,1-dimetoksü-3,7-dimetüül-7-oktanool

 
 

06.012

23

1333–09–1

tolualdehüüdglütserüülatsetaal

3067

46

 

06.012

2-(o-, m-, p-kresüül)- 5-hüdroksüdioksaan; 2-(metüülfenüül)- 1,3-dioksaan-5-ool; 2–5-hüdroksümetüüldioksolaan

2-(2,3 ja 4-metüülfenüül)- 5-hüdroksü-1,3-dioksaan ja 2-(2,3 ja 4-metüülfenüül)- 5-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan (segu)

 

06.013

22

91–87–2

alfa-pentüülkaneelaldehüüd-dimetüülatsetaal

2062

47

202–104–3

06.013

alfa-n-amüül-beeta-fenüülakroleiindimetüülatsetaal; 1,1-dimetoksü-2-amüül-3-fenüül-2-propeen;

1,1-dimetoksü-2-pentüül-3-fenüülprop-2-een

 

06.014

22

5660–60–6

kaneelaldehüüdetüleenglükoolatsetaal

2287

48

227–110–3

06.014

2-stürüül-m-dioksolaan; 2-stürüül-1,3-dioksolaan; kaneelaldehüüdetüleenglükoolatsetaal;

2-(2-fenüületüleen)- 1,3-dioksolaan

 

06.015

01

534–15–6

1,1-dimetoksüetaan

3426

510

208–589–8

06.015

Atseetaldehüüddimetüülatsetaal; dimetüülatsetaal; etülideendimetüüleeter;

 
 

06.016

15

7493–57–4

1-fenüületoksü-1-propoksüetaan

2004

511

231–327–9

06.016

Atseetaldehüüdfenetüülpropüülatsetaal; [2-(1-propoksüetoksü)etüül]benseen; 1-feneetoksü-1-propoksüetaan; propüülfenetüülatsetaal; benseen, 2-(1-propoksüetoksü)etüül; atsetaal R; pepitaal;

 
 

06.017

23

774–48–1

(dietoksümetüül)benseen

 

517

212–265–1

06.017

bensaldehüüddietüülatsetaal; 1,1-dietoksüfenüülmetaan; fenüüldietoksümetaan; 1,1-dietoksütolueen;

 
 

06.019

23

7492–39–9

1-bensüüloksü-1-(2-metoksüetoksü)etaan

2148

523

 

06.019

Atseetaldehüüdbensüülmetoksüetüülatsetaal; atseetaldehüüdbensüül ß-metoksüetüül; 1-bensoüül-1-(2-metoksüetoksü)etaan;

 
 

06.020

01

34764–02–8

1,1-dietoksüdekaan

 

531

252–202–5

06.020

Dekanaaldietüülatsetaal; dekaan-1-aaldietüülatsetaal; detsüülaldehüüddietüülatsetaal;

 
 

06.021

01

688–82–4

1,1-dietoksüheptaan

 

553

211–707–0

06.021

Heptanaaldietüülatsetaal; onantaaldietüülatsetaal;

 
 

06.023

01

3658–93–3

1,1-dietoksüheksaan

 

557

222–911–4

06.023

Heksanaaldietüülatsetaal; heksüülaldehüüddietüülatsetaal

 
 

06.024

15

68345–22–2

1,1-di-isobutoksü-2-fenüületaan

3384

595

269–851–5

06.024

Fenüülatseetaldehüüddiisobutüülatsetaal;

1,1-di(2-metüülpropoksü)- 2-fenüületaan

 

06.025

03

67674–36–6

1,1-dietoksünoon-2,6-dieen

3378

660

266–874–2

06.025

nonadienüüldietüülatsetaal

 

5

06.027

15

5468–06–4

4,5-dimetüül-2-bensüül-1,3-dioksolaan

2875

669

 

06.027

fenüülatseetaldehüüd-2,3-butüleenglükoolatsetaal;

 
 

06.028

01

10032–05–0

1,1-dimetoksüheptaan

2541

2015

233–103–6

06.028

heptanaaldimetüülatsetaal; aldehüüd C-7 dimetüülatsetaal; Heptaldehüüddimetüülatsetaal Enantaaldimetüülatsetaal;

 
 

06.029

09

72854–42–3

heptanaalglütserüülatsetaal (1,2- ja 1,3-atsetaalide segu)

2542

2016

276–947–0

06.029

2-heksüül-4-hüdroksümetüül-1,3-dioksolaan + 2-heksüül-5-hüdroksü-1,3-dioksaan; 2-heksüül-4-hüdroksü-1,3-dioksaan;

 
 

06.030

22

90–87–9

1,1-dimetoksü-2-fenüülpropaan

2888

2017

202–022–8

06.030

fenüülpropanaaldimetüülatsetaal; hüdratroopne aldehüüddimetüülatsetaal; 2-fenüülpropioonaldehüüddimetüülatsetaal;

 
 

06.031

03

54306–00–2

1,1-dietoksüheks-2-een

 

2135

259–086–5

06.031

2-heksenaaldietüülatsetaal

 
 

06.032

23

2568–25–4

4-metüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan

2130

2226

219–906–4

06.032

bensaldehüüdpropüleenglükoolatsetaal; 4-metüül-2-fenüül-m-dioksolaan; 4-metüül-2-fenüül-1,3-dioksolaan; bensaldehüüdpropüleenglükool-tsükliline atsetaal

 
 

06.033

01

871–22–7

1,1-dibutoksüetaan

 

2341

212–804–0

06.033

Atseetaldehüüddibutüülatsetaal

 
 

06.034

01

105–82–8

1,1-dipropoksüetaan

 

2342

203–335–2

06.034

n — propüülatsetaal; dipropüülatsetaal; Atseetaldehüüddipropüülatsetaal;

 
 

06.035

03

10444–50–5

tsitraalpropüleenglükoolatsetaal

 

2343

233–929–7

06.035

 

2-(2,6-dimetüülhepta-1,5-dienüül)- 4-metüül-1,3-dioksalaan

 

06.036

15

64577–91–9

1-butoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan

3125

10007

264–948–9

06.036

Atseetaldehüüdbutüülfenetüülatsetaal; 2-butoksü-2-fenüületoksüetaan

 
 

06.037

04

18492–65–4

1,1-dietoksühept-4-een (cis ja trans)

3349

10011

242–376–0

06.037

4-heptenaaldietüülatsetaal

 

5

06.038

09

5436–21–5

4,4-dimetoksübutaan-2-oon

3381

10029

226–605–1

06.038

Atsetüülatseetaldehüüddimetüülatsetaal; 3-oksobutanaaldimetüülatsetaal; 3-ketobutüüraldehüüd, dimetüülatsetaal;

 
 

06.039

30

67715–79–1

1,2-di((1'-etoksü)-etoksü)propaan

3534

 

266–979–3

06.039

4,6,9-trimetüül-3,5,8,10-tetraoksadodekaan; 3,5,8,10-tetraoksadekaan, 4,6,9-trimetüül–

 
 

06.040

09

67715–82–6

1,2,3-tris([1'-etoksü]-etoksü)propaan

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoksatridekaan, 7-(1-etoksüetoksü)-4,10-dimetüül–

 
 

06.041

02

 

1-isobutoksü-1-etoksü-2-metüülpropaan

 

10055

 

06.041

Isobutanaaletüülisobutüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüülisobutüülatsetaal

1-etoksü-2-metüül-1-(2-metüülpropoksü)propaan

 

06.042

02

 

1-isobutoksü-1-etoksü-3-metüülbutaan

 

10057

 

06.042

Isovaleeraldehüüdetüülisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaaletüülisobutüülatsetaal

1-etoksü-3-metüül-1-(2-metüülpropoksü)butaan

 

06.043

01

 

1-isoamüüloksü-1-etoksüpropaan

 

10038

 

06.043

Propanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)etaan

 

06.044

01

 

1-isobutoksü-1-etoksüpropaan

 

10058

 

06.044

Propanaaletüülisobutüülatsetaal

1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)propaan

 

06.045

02

 

1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-2-metüülpropaan

 

10061

 

06.045

Isobutanaalisobutüülisoamüülatsetaal; 2-metüülpropanaalisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal

2-metüül-1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüül-propoksü)propaan

 

06.046

02

 

1-isobutoksü-1-isopentüüloksü-3-metüülbutaan

 

10060

 

06.046

Isovaleeraldehüüdisoamüülisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaalisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal

3-metüül-1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüülpropoksü)butaan

 

06.047

01

 

1-isopentüüloksü-1-propoksüetaan

 

10065

 

06.047

Atseetaldehüüd-3-metüülbutüülpropüülatsetaal

1-(3-metüülbutoksü)- 1-propoksüetaan

 

06.048

01

 

1-isopentüüloksü-1-propoksüpropaan

 

10066

 

06.048

Propanaal-3-metüülbutüülpropüülatsetaal

1-(3-metüülbutoksü)- 1-propoksüetaan

 

06.049

01

77249–20–8

1-butoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan

 
 
 

06.049

Atseetaldehüüdbutüül-2-metüülbutüülatsetaal

 
 

06.050

01

57006–87–8

1-butoksü-1-etoksüetaan

 

10003

 

06.050

Atseetaldehüüdbutüületüülatsetaal

 
 

06.051

01

13535–43–8

1,1-di-(2-metüülbutoksü)etaan

 
 
 

06.051

Atseetaldehüüddi(2-metüülbutüül)atsetaal

 
 

06.052

02

13262–24–3

1,1-di-isobutoksü-2-metüülpropaan

 

10025

 

06.052

Isobutanaaldiisobutüülatsetaal; 2-metüülpropanaaldiisobutüülatsetaal

1,1-di(2-metüülpropoksü)- 2-metüülpropaan

 

06.053

01

5669–09–0

1,1-diisobutoksüetaan

 

10023

227–129–7

06.053

Atseetaldehüüddiisobutüülatsetaal

1,1-di(2-metüülpropoksü)etaan

 

06.054

01

13262–27–6

1,1-diisobutoksüpentaan

 

10026

 

06.054

Palderjanaldehüüd-di-isobutüülatsetaal; Pentanaaldiisobutüülatsetaal

1,1-di(2-metüülpropoksü)pentaan

 

06.055

01

13002–09–0

1,1-diisopentüüloksüetaan

 

10028

235–839–3

06.055

atseetaldehüüd-di-isoamüülatsetaal; atseetaldehüüd-di(3-metüülbutüül)atsetaal

1,1-di(3-metüülbutoksü)etaan

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658–94–4

1,1-dietoksü-2-metüülbutaan

 

10013

 

06.057

2-metüülbutanaaldietüülatsetaal

 
 

06.058

02

1741–41–9

1,1-dietüül-2-metüülpropaan

 

10015

217–107–5

06.058

Isobutanaaldietüülatsetaal; 2-metüülpropanaaldietüülatsetaal

 
 

06.059

02

3842–03–3

1,1-dietoksü-3-metüülbutaan

 

10014

223–335–6

06.059

Isovaleeraldehüüddietüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldietüülatsetaal

 
 

06.060

03

10602–34–3

1,1-dietoksübut-2-een

 
 

234–224–7

06.060

2-butenaaldietüülatsetaal

 
 

06.061

01

3658–95–5

1,1-dietoksübutaan

 

10009

222-91 3–5

06.061

Butanaaldietüülatsetaal

 
 

06.062

01

53405–98–4

1,1-dietoksüdodekaan

 
 

258–541–5

06.062

Dodekanaaldietüülatsetaal

 
 

06.063

04

73545–18–3

1,1-dietoksüheks-3-een

 
 

277–532–7

06.063

3-heksanaaldietüülatsetaal

 

5

06.064

01

462–95–3

dietoksümetaan

 

10012

207–330–6

06.064

Formaldehüüddietüülatsetaal

 
 

06.065

01

54815–13–3

1,1-dietoksünonaan

 

10016

259–360–4

06.065

Nonanaaldietüülatsetaal

 
 

06.066

01

54889–48–4

1,1-dietoksüoktaan

 
 

259–385–0

06.066

Oktanaaldietüülatsetaal

 
 

06.067

01

3658–79–5

1,1-dietoksüpentaan

 

10017

222–909–3

06.067

Palderjanaldehüüddietüülatsetaal; pentanaaldietüülatsetaal

 
 

06.068

03

3054–95–3

1,1-dietoksüprop-2-een

 

10020

221–276–0

06.068

2-propenaaldietüülatsetaal

 
 

06.069

01

4744–08–5

1,1-dietoksüpropaan

 

10018

225–257–8

06.069

Propanaaldietüülatsetaal

 
 

06.070

01

53405–97–3

1,1-dietoksüundekaan

 
 

258–539–4

06.070

Undekanaal-dietüülatsetaal

 
 

06.071

01

5405–58–3

1,1-diheksüüloksüetaan

 

10022

226–458–3

06.071

Atseetaldehüüddiheksüülatsetaal

 
 

06.072

03

18318–83–7

1,1-dimetoksüheks-2(trans)-een

 
 

242–204–4

06.072

trans-2-heksenaaldimetüülatsetaal

 
 

06.073

01

1599–47–9

1,1-dimetoksüheksaan

 
 

216–488–5

06.073

Heksanaaldimetüülatsetaal

 
 

06.074

01

109–87–5

dimetoksümetaan

 

10031

203–714–2

06.074

Formaldehüüddimetüülatsetaal; metülaal

 
 

06.075

01

26450–58–8

1,1-dimetoksüpentaan

 
 

247–716–1

06.075

Pentanaaldimetüülatsetaal

 
 

06.076

01

4744–10–9

1,1-dimetoksüpropaan

 
 

225–258–3

06.076

Propanaaldietüülatsetaal

 
 

06.077

01

3390–12–3

2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan

 
 

222–221–3

06.077

 
 
 

06.078

15

122–71–4

1,1-difeenetoksüetaan

 
 

204–568–2

06.078

Atseetaldehüüddifenetüülatsetaal

 
 

06.079

01

13602–09–0

1-etoksü-1-(2-metüülbutoksü)etaan

 

10040

 

06.079

Atseetaldehüüdetüül-2-metüülbutüülatsetaal

 
 

06.080

15

2556–10–7

1-etoksü-1-(2-fenüületoksü)etaan

 

10049

219–868–9

06.080

Atseetaldehüüdetüül-2-fenüületüülatsetaal

 
 

06.081

04

28069–74–1

1-etoksü-1-(3-heksenüüloksü)etaan

3775

10034

248–817–3

06.081

Etüül-cis-3-heksenüülatsetaal; atseetaldehüüdetüül-3-heksenüülatsetaal

 

5

06.082

01

54484–73–0

1-etoksü-1-heksüüloksüetaan

 

11948

259–184–8

06.082

Atseetaldehüüdetüülheksüülatsetaal; 1-(1-etoksüetoksü)heksaan

 
 

06.083

01

1 3442–90–5

1-etoksü-1-isopentüüloksüetaan

 

10037

236–581–4

06.083

Atseetaldehüüdetüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan

 

06.084

01

10471–14–4

1-etoksü-1-metoksüetaan

 

10039

233–959–0

06.084

Atseetaldehüüdetüülmetüülatsetaal

 
 

06.085

01

59184–43–9

1-etoksü-1-pentüüloksüetaan

 

10046

 

06.085

Atseetaldehüüdetüülamüülatsetaal; atseetaldehüüdetüülpentüülatsetaal

 
 

06.086

01

20680–10–8

1-etoksü-1-propoksüetaan

 

10050

243–963–4

06.086

Atseetaldehüüdetüülpropüülatsetaal

 
 

06.087

10

6290–17–1

Etüül-2,4-dimetüül-1,3-dioksolaan-2-atsetaat

 
 

228–536–2

06.087

Etüülatsetoatsetaatpropüleenglükoolketaal

 
 

06.088

01

4359–46–0

2-etüül-4-metüül-1,3-dioksolaan

 
 

224–435–2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454–22–4

2-heksüül-4,5-dimetüül-1,3-dioksolaan

 
 

229–261–0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674–21–3

4-hüdroksümetüül-2-metüül-1,3-dioksolaan

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986–51–2

1-isobutoksü-1-etoksüetaan

 

10054

230–251–3

06.091

Atseetaldehüüdetüülisobutüülatsetaal

1-etoksü-1-(2-metüülpropoksü)etaan

 

06.092

01

75048–15–6

1-isobutoksü-1-isopentüüloksüetaan

 

10059

278–063–0

06.092

Atseetaldehüüdisobutüülisoamüülatsetaal; atseetaldehüüdisobutüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-(3-metüülbutoksü)- 1-(2-metüülpropoksü)etaan

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599–49–1

4-metüül-2-pentüül-1,3-dioksolaan

3630

 

247–807–6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352–99–2

4-metüül-2-propüül-1,3-dioksolaan

 
 

224–420–0

06.095

 
 
 

06.096

01

122–51–0

trietoksümetaan

 

10903

204–550–4

06.096

Trietüülortoformiaat; etüülortoformiaat

 
 

06.097

09

7789–92–6

1,1,3-trietoksüpropaan

 

10075

232–193–4

06.097

3-etoksüpropanaaldietüülatsetaal

 
 

06.098

05

1193–11–9

2,2,4-trimetüül-1,3-dioksolaan

3441

11423

214–766–0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359–31–3

vanilliinbutüleenglükoolatsetaal

 
 
 

06.099

4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd 2,3-butaandiüülatsetaal

4-etüül-2-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan

 

06.100

01

1 3002–08–9

►M3  1,1-dipentüüloksüetaan ◄

 

10032

235–838–8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708–36–7

2-heksüül-5-hüdroksü-1,3-dioksaan

 

2016

216–961–6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527–74–2

vanilliinpropüleenglükoolatsetaal

3905

 
 

06.104

4-metüül-2-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan

 
 

06.105

02

13285–51–3

3-metüül-1,1-di-isopentüüloksübutaan

 

10070

 

06.105

Isopalderjanaldehüüd-di-isoamüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldi(3-metüülbutüül)atsetaal

3-metüül-1,1-di(3-metüülbutoksü)butaan

 

06.106

02

13112–63–5

2-metüül-1,1-di-isopentüüloksüpropaan

 

10071

 

06.106

 

2-metüül-1,1-di(3-metüülbutoksü)propaan

 

06.107

01

13548–84–0

1-(2-metüülbutoksü)- 1-isopentüüloksüetaan

 

10068

 

06.107

Metüülbutüülatsetaal

1-(2-metüülbutoksü)- 1-(3-metüülbutoksü)etaan

 

06.108

23

 

Aniisaldehüüdbutaan-2,3-diool-atsetaal

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetüül-2-(4-metoksüfenüül)- 1,3-dioksolaan

 

06.109

04

 

1,1-dietoksü-3,7-dimetüülokt-6-een

 
 
 

06.109

Tsitronellaaldietüülatsetaal; 3,7-dimetüül-6-oktenaaldienüülatsetaal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksü-1-metoksüpropaan

 
 
 

06.111

Propanaaletüülmetüülatsetaal

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

Heliotropiinbutaan-2,3-diool-atsetaal

 
 
 

06.113

Piperonaalbutaan-2,3-diool-atsetaal

4,5-dimetüül-2-(3,4-metüleendioksüfenüül)- 1,3-dioksolaan

 

06.114

01

 

1-heksüüloksü-1-isopentüüloksüetaan

 
 
 

06.114

Atseetaldehüüdheksüülisoamüülatsetaal; atseetaldehüüdheksüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-heksoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan

 

06.115

01

 

1-isopentüüloksü-1-pentüüloksüetaan

 
 
 

06.115

Atseetaldehüüd-3-metüülbutüülpentüülatsetaal

1-(3-metüülbutoksü)- 1-pentüüloksüetaan

 

06.120

08

 

DL-mentoon-1,2-glütseroolketaal

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksü-1-isopentüüloksüetaan

 

10004

 

06.123

Atseetaldehüüdbutüülisoamüülatsetaal

1-butoksü-1-(3-metüülbutoksü)etaan

 

06.124

02

 

1,1-di-isobutoksü-3-metüülbutaan

 

10024

 

06.124

Isovaleeraldehüüddiisobutüülatsetaal; 3-metüülbutanaaldiisobutüülatsetaal

1,1-di(2-metüülpropoksü)- 3-metüülbutaan

 

06.125

01

 

1,1-di-isobutoksüpropaan

 

10027

 

06.125

Propanaaldiisobutüülatsetaal

1,1-di(2-metüülpropoksü)propaan

 

06.127

01

 

1-etoksü-1-isopentüüloksüpropaan

 

10036

 

06.127

Butanaaletüülisoamüülatsetaal; butanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)propaan

 

06.128

01

 

1-etoksü-1-pentüüloksübutaan

 

10045

 

06.128

Butanaaletüülamüülatsetaal; 2,3-butüleenglükool; dimetüületüleenglükool

 
 

06.129

02

 

1-etoksü-2-metüül-1-isopentüüloksüpropaan

 

10043

 

06.129

Isobutanaaletüülisoamüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-etoksü-2-metüül-1-(3-metüülbutoksü)butaan

 

06.130

02

 

1-etoksü-2-metüül-1-propoksüpropaan

 

10044

 

06.130

Isobutanaaletüülpropüülatsetaal; 2-metüülpropanaaletüülpropüülatsetaal

 
 

06.131

02

 

►M3  1-etoksü-1-(3-metüülbutoksü)-3-metüülbutaan ◄

 

10042

 

06.131

Isovaleeraldehüüdetüülisoamüülatsetaal; 3-metüülbutanaaletüül-3-metüülbutüülatsetaal

1-etoksü-3-metüül-1-(3-metüülbutoksü)butaan

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

Vanilliinbutaan-2,3-dioolaksetaal (stereoisomeeride segu)

4023

 
 

06.132

Vanilliinerütro- ja treobutaan-2,3-dioolaksetaal

 

6

▼M2

07.001

09

78–98–8

2-oksopropanaal

2969

105

201–164–8

07.001

Püruvaldehüüd; 2-ketopropioonaldehüüd; atsetüülformaldehüüd; metüülglüoksaal; Püruv aldehüüd; propaan-2-oon-1-aal

 
 

07.002

05

HO-43–0

heptaan-2-oon

2544

136

203–767–1

07.002

Ketoon C-7; metüülamüülketoon; amüülmetüülketoon

 
 

07.003

05

106–35–4

heptaan-3-oon

2545

137

203–388–1

07.003

Etüülbutüülketoon; butüületüülketoon

 
 

07.004

21

98–86–2

atsetofenoon

2009

138

202–708–7

07.004

Metüülfenüülketoon; atsetüülbenseen; atsetüülbensool; bensoüülmetiid; fenüülmetüülketoon

 
 

07.005

21

122–48–5

vanillüülatsetoon

3124

139

204–548–3

07.005

Tsingeroon; 3-metoksü-4-hüdroksübensüülatsetoon; 2-etüülmetüülketoon; 3-metoksü-4-metoksübensüülatsetoon; vanilliatsetoon

4-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)butaan-2-oon

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127–41–3

alfa-ionoon

2594

141

204–841–6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon

 

07.008

08

14901–07–6

beeta-ionoon

2595

142

238–969–9

07.008

beeta-irisoon; 4-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon; β-tsuklotsitrüliidatsetoon

4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-3-een-2-oon

5

07.009

08

7779–30–8

metüül-alfa-ionoon

2711

143

204–842–1

07.009

alfa-ketoon; 5-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon; raldeiin; alfa, tsüklotsitrülideenmetüületüülketoon

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)pent-1-een-3-oon

 

07.010

08

127–43–5

metüül-beeta-ionoon

2712

144

204–843–7

07.010

5-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon; raldeiin; beeta-tsüklotsitrülideenbutanoon, beeta-metülionoon; beeta-iraldeiin

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)pent-1-een-3-oon

 

07.011

08

79–69–6

4-(2,5,6,6-tetrametüül-2-tsükloheksenüül)- 3-buteen-2-oon

2597

145

201–219–6

07.011

alfairoon; 6-metülionoon; 4-(2,5,6,6-tetrametüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-buteen-2-oon

 
 

07.012

08

99–49–0

karvoon

2249

146

202–759–5

07.012

Karvool; 1-metüül-4-isopropenüül-6-tsüklohekseen-2-oon

p-menta-1,8-dieen-2-oon

 

07.013

21

93–08–3

metüül-2-naftüülketoon

2723

147

202–216–2

07.013

2-atsetonaftoon; 2-atsetüülnaftaleen apelsinikristallid; beeta-metüülnaftüülketoon; beeta-atsetonaftoon;

 
 

07.014

12

118–71–8

maltool

2656

148

204–271–8

07.014

Veltool (Pfizer); pralinee; 4H-püraan-4-oon, 3-hüdroksü-2-metüül; 3-hüdroksü-2-metüül-(1,4-püraan); 2-metüülpüromekoonhape

3-hüdroksü-2-metüül-4-püroon

 

07.015

05

110–93–0

Heks-5-een-2-oon

2707

149

203–816–7

07.015

Metüülheptenoon; 2-metüül-hepteen-6-oon; 2-metüülheptenoon; metüülheksenüülketoon

 
 

07.016

05

112–12–9

Undekaan-2-oon

3093

150

203–937–5

07.016

Metüülnonüülketoon; 2-hendekanoon; undekanoon-2; metüülnonüülketoon; 2-hendekanoon; 2-oksoundekaan; nonüülmetüülketoon

 
 

07.017

05

108–10–1

4-metüülpentaan-2-oon

2731

151

203–550–1

07.017

Metüülisobutüülketoon; isobutüülmetüülketoon; isopropüülatsetoon; isoheksanoon; heksoon;

 
 

07.018

10

3848–24–6

heksaan-2,3-dioon

2558

152

223–350–8

07.018

Metüülpropüüldiketoon; atsetüülbutürüül; atsetüül-n-butürüül;

 
 

07.019

05

111–13–7

oktaan-2-oon

2802

153

203–837–1

07.019

Metüülheksüülketoon; n-heksüülmetüülketoon; heksüülmetüülketoon; oktaan-2-oon

 
 

07.020

05

821–55–6

nonaan-2-oon

2785

154

212–480–0

07.020

Metüülheptüülketoon;

 
 

07.021

10

7493–59–6

undeka-2,3-dioon

3090

155

231–330–5

07.021

Atsetüülnonanüül; atsetüülnonanoüül; atsetüülpelargonüül;

 
 

07.022

21

122–00–9

4-metüülatsetofenoon

2677

156

204–514–8

07.022

p-metüülatsetofenoon; metüül-p-tolüülketoon; 1-atsetüül-4-metüülbenseen; 1-metüül-4-atstüülbenseen;

 
 

07.023

21

89–74–7

2,4-dimetüülatsetofenoon

2387

157

201–935–9

07.023

Atsetüül- m-ksüleen; metüül 2,4-dimetüülfenüülketoon

 
 

07.024

21

122–57–6

4-fenüülbut-3-een-2-oon

2881

158

204–555–1

07.024

Bensülideenatsetoon; tsinnamüülmetüülketoon; metüülstürüülkketoon; atseetkaneel; bensaalatsetoon;

 
 

07.025

21

5349–62–2

4-metüül-1-fenüülpentaan-2-oon

2740

159

226–316–0

07.025

Bensüülisobutüülketoon; isobutüülbensüülketoon;

 
 

07.026

21

7774–79–0

4-(p-tolüül)butaan-2-oon

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metüülfenüül)butaan-2-oon

 

07.027

21

1901–26–4

3-metüül-4-fenüülbut-3-een-2-oon

2734

161

217–599–1

07.027

Bensülideenmetüülatsetoon; 1-metüül-1-bensülideenatsetoon; 3-bensülideen-2-butanoon; alfa-metüül-alfa-bensaalatsetoon

 
 

07.028

21

119–53–9

bensoiin

2132

162

204–331–3

07.028

Bensoüülfenüülkarbinool; alfa-hüdroksü-alfa-fenüülatsetofenoon; 2-hüdroksü-1,2-difenüületaan

2-hüdroksü-2-fenüülatsetofenoon

 

07.029

21

104–20–1

4-(4-metoksüfenüül)butaan-2-oon

2672

163

203–184–2

07.029

Anisüülatsetoon; p-metoksüfenüülbutanoon; 2-butanoon, 4-(4-metoksüfenüül)-; vaarikaketoon; metüüloksanoon; p-metoksübensüülatsetoon

 
 

07.030

21

104–27–8

1-(4-metoksüfenüül)pent-1-een-3-oon

2673

164

203–190–5

07.030

Etoon; alfa-metüülanisaalatsetoon; alfa-metüülanisülideenatsetoon; p-metoksüstürüületüülketoon

 
 

o).031

21

55418–52–5

piperonüülatsetoon

2701

165

259–630–1

07.031

2-butanoon, 4-(1,3-bensodioksool-5-üül); dultsinüül; heliotropüülatsetoon

4-(3,4-metüleendioksüfenüül)butaan-2-oon

 

07.032

21

119–61–9

bensofenoon

2134

166

204–337–6

07.032

Bensoüülbenseen; difenüülketoon; difenüülmetanoon; alfa-oksodifenüülmetaan

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

isojasmoon

3552

167

202–417–5

07.033

 

2-heksüül-tsüklopent-2-een-1-oon ja 2-heksülideentsüklopentanoon

5

07.034

08

17373–89–6

2-heksülideentsüklopentaan-1-oon

2573

167

241–411–7

07.034

alfa-heksülideentsüklopentanoon

 

5

07.035

08

17369–60–7

Tetrametüületüültsükloheksenoon (isomeeride segu)

3061

168

241–403–3

07.035

 
 

5

07.036

08

127–51–5

Alfa-isometüülionoon

2714

169

204–846–3

07.036

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 3-metüül-3-buteen-3-oon; metüül-gamma-ionoon; isometüülionoon; gamma-metüülionoon

4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)- 3-metüülpent-3-een-2-oon

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100–06–1

4-metoksüatsetofenoon

2005

570

202–815–9

07.038

Atseetanisool; p-atsetüülanisool; 4-atsetüülanisool;

 
 

07.039

09

7786–52–9

oktaan-3-oon-1-ool

2804

592

 

07.039

3-okso-1-oktanool; kaproüületanaat; heksanoüületanaat; metüloolmetüülamüülketoon; 1-hüdroksüoktaan-3-oon;

 
 

07.040

21

93–55–0

1-fenüülpropaan-1-oon

3469

599

202–257–6

07.040

Propiofenoon; fenüületüülketoon; propionüülbenseen

 
 

07.041

08

79–89–0

beeta-isometüülionoon

 

650

201–231–1

07.041

Isometüül-beeta-ionoon

3-metüül-4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-3-een-2-oon

 

07.042

21

645-1 3–6

4-isopropüülatsetofenoon

2927

651

211–433–1

07.042

Metüül-p-isopropüülfenüülketoon; p-atsetüülkumeen; p-propüülatsetofenoon;

 
 

07.044

05

625–33–2

pent-1-een-3-oon

3417

666

210–888–3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408–37–9

2,2,6-trimetüültsükloheksanoon

3473

686

219–309–9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080–12–2

vanillülideenatsetoon

3738

691

214–096–9

07.046

Metüül-3-metoksü-4-hüdroksüstürüülketoon; dihüdrotsingeroon;

4-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)but-3-een-2-oon

 

07.047

12

4940–11–8

etüülmaltool

3487

692

225–582–5

07.047

Veltool-Pluss; 2-etüülpüromekoonhape; 3-hüdroksü-2-etüül-4-püroon; 2-etüül-3-ool-4H-püraan-4-oon;

2-etüül-3-hüdroksü-4-püroon

 

07.048

05

2497–21–4

4-hekseen-3-oon

3352

718

219–681–2

07.048

2-hekseen-4-oon; heks-2-een-4-oon; propüleenetüülketoon

 
 

07.049

21

103–13–9

1-(4-metoksüfenüül)-metüülpent-1-een-3-oon

3760

719

 

07.049

Metoksüstürüül-isopropüülketoon; isopropüül 4-metüüloksüstürüülketoon

 
 

07.050

05

67–64–1

atsetoon

3326

737

200–662–2

07.050

Propaan-2-oon; dimetüülketoon; 2-oksopropaan; β-ketopropaan; püroatseeteeter

 

1

07.051

10

513–86–0

3-hüdroksübutaan-2-oon

2008

749

208–174–1

07.051

Atsetoiin; AMC; atsetüülmetüülkarbinool; 2,3-butanoloon; dimetüülketool; 3-hüdroksü-2-butanoon; gamma-hüdroksü-beeta-oksobutaan

 
 

07.052

10

431–03–8

diatsetüül

2370

752

207–069–8

07.052

Dimetüüldiketoon; biatsetüül; 2,3-diketobutaan; 2,3-butaandioon; dimetüülglüoksaal;

butaan-2,3-dioon

 

07.053

05

78–93–3

butaan-2-oon

2170

753

201–159–0

07.053

Etüülmetüülketoon; metüületüülketoon; ketoon C-4

 
 

07.054

05

107–87–9

pentaan-2-oon

2842

754

203–528–1

07.054

Etüülatsetoon; metüülpropüülketoon; propüülmetüülketoon; pentaan-2-oon

 
 

07.055

21

5471–51–2

4-(p-hüdroksüfenüül)butaan-2-oon

2588

755

226–806–4

07.055

p-hüdroksübensüülatsetoon; oksüfenaloon; frambinoon; 1-p-hüdroksüfenüül-3-butanoon; p-hüdrobensüülatsetoon; p-hüdroksübensüülatsetoon

 
 

07.056

30

80–71–7

3-metüültsüklopentaan-1,2-dioon

2700

758

201–303–2

07.056

2-hüdroksü-3-metüültsüklopent-2-een-1-oon; metüültsüklopentenoloon; 3-metüültsüklepentaan-1,2-dioon; tsükloteen; korüloon; 3-metüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon

 
 

07.057

30

21835–01–8

3-etüültsüklopentaan-1,2-dioon

3152

759

244–606–5

07.057

2-hüdroksü-3-etüül-2-tsüklopenteen-1-oon; etüültsüklopentenoloon; etüültsüklopentaloon; 3-etüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon;

 
 

07.058

05

123–19–3

heptaan-4-oon

2546

2034

204–608–9

07.058

Dipropüülketoon; butüroon;

 
 

07.059

08

10458–14–7

p-mentaan-3-oon

2667

2035

233–944–9

07.059

2-isopropüül-5-metüültsükloheksanoon; trans4-isopropüül-1-metüültsükloheksaan-3-oon

 
 

07.060

10

600–14–6

pentaan-2,3-dioon

2841

2039

209–984–8

07.060

Atsetüülpropionüül

 
 

07.061

08

79–78–7

allüül-alfa-ionoon

2033

2040

201–225–9

07.061

1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)- 1,6-heptadieen-3-oon; allüültsüklotsitrüliidatsetoon; alfa-allüülionoonS

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)- 1,6-heptadieen-3-oon

 

07.062

05

106–68–3

oktaan-3-oon

2803

2042

203–423–0

07.062

Etüülamüülketoon; amüületüülketoon;

 
 

07.063

10

7493–58–5

4-metüülpentaan-2,3-dioon

2730

2043

231–328–4

07.063

Atsetüülisobutürüül

 
 

07.064

10

96–04–8

heptaan-2,3-dioon

2543

2044

202–472–5

07.064

Atsetüül pentanoüül; atsetüülvalerüül; valerüülatsetüül;

 
 

07.065

10

496–77–5

5-hüdroksüoktaan-4-oon

2587

2045

207–830–4

07.065

Butüroiin; 5-oktanool-4-oon;

 
 

07.067

08

29606–79–9

isopulegoon

2964

2051

249–725–6

07.067

1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-3-oon; 1-metüül-4-isopropenüül-3-tsükloheksanoon; 1-isopropüül-4-metüül-2-tsükloheksanoon

p-ment-S-een-3-oon

5

07.069

05

4433–36–7

tetrahüdropseudoionoon

3059

2053

224–634–4

07.069

6,10-dimetüül-9-undetseen-2-oon; dihüdrogeranüülatsetoon;

6,10-dimetüülundets-9-een-2-oon

 

07.070

21

7492–37–7

3-bensüülheptaan-4-oon

2146

2140

231–317–4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455–24–3

oktaan-4,5-dioon

 

2141

 

07.071

Dibutürüül

 
 

07.072

05

624–42–0

6-metüülheptaan-3-oon

 

2143

210–844–3

07.072

Isoamüületüülketoon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494–06–9

3,4-dimetüültsüklopentaan-1,2-dioon

3268

2234

236–810–8

07.075

2-hüdroksü-3,4-dimetüül-2-tsüklopenteen-1-oon;

 
 

07.076

30

13494–07–0

3,5-dimetüültsüklopentaan-1,2-dioon

3269

2235

236–811–3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437–51–8

heksaan-3,4-dioon

3168

2255

224–651–7

07.077

Dipropionüül; 3,4-dioksoheksaan; dietüül-alfa, beeta-diketoon

 
 

07.078

08

491–07–6

D, 1-isomentoon

3460

2259

207–727–4

07.078

Cis-1-metüül-4-isopropüül-3-tsükloheksanoonid; cis-para-mentaan-3-oon

cis-p-mentaan-3-oon

 

07.079

30

579–07–7

1-fenüülpropaan-1,2-dioon

3226

2275

209–435–2

07.079

Atsetüülbensoüül; metüülfenüüldiketoon; metüülfenüülglüoksaal; fenüülmetüüldiketoon

 
 

07.080

30

3008–43–3

3-metüültsükloheksaan-1,2-dioon

3305

2311

221–122–2

07.080

3-metüül-1,2-tsükloheksaandioon; 2-metüül-3,4-tsükloheksaandioon;

 
 

07.081

05

4312–99–6

okt-1-een-3-oon

3515

2312

224–327–5

07.081

Vinüülamüülketoon; amüülvinüülketoon

 
 

07.082

05

4643–27–0

okt-2-een-4-oon

3603

2313

225–071–7

07.082

Butüülpropenüülketoon; propenüülbutüülketoon

 
 

07.083

08

23726–92–3

beeta-damaskoon

3243

2340

245–843–7

07.083

 

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)but-2-een-1-oon

5

07.084

05

96–22–0

pentaan-3-oon

 

2350

202–490–3

07.084

Dimetüülatsetoon; dietüülketoon; dimetüülatsetoon; propioon; metatsetoon

 
 

07.086

21

102–04–5

1,3-difenüülpropaan-2-oon

2397

11839

203–000–0

07.086

Dibensüülketoon; alfa, alfa-difenüülketoon; bensüülketoon;

 
 

07.087

21

122–84–9

4-metoksüfenüülatsetoon

2674

11836

204–578–7

07.087

Anisüülmetüülketoon; 3-(4-metoksüfenüül)propaan-2-oon; p-metoksüfenüülatsetoon; aniisketoon; aniisiketoon;

 
 

07.088

08

7784–98–7

metüül-delta-ionoon

2713

11852

232–074–7

07.088

5-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)- 4-penteen-3-oon

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-3-enüül)pent-1-een-3-oon

 

07.089

08

4674–50–4

nootkatoon

3166

11164

225–124–4

07.089

5,6-dimetüül-8-isopropenüülbitsüklo[4.4.0]dets-1-een-3-oon; 4,4a, 5,6,7,8-heksahüdro-6-isopropenüül-4,4a-dimetüül-2(3H)-naftaleen

4,4a, 5,6,7,8-heksahüdro-4,4a-dimetüül-6-(1-metüleenetüül)- 2(3H)-naftalenoon

 

07.090

09

5077–67–8

1-hüdroksübutaan-2-oon

3173

11102

225–790–6

07.090

2-okso-1-butanool; propionüülkarbinool; etüülhüdrometüülketoon; 1-butanool-2-oon

 
 

07.091

08

79–76–5

gamma-ionoon

3175

 

201–223–8

07.091

4-(2,2-dimetüül-6-metüleentsükloheksüül)- 3-buteen-2-oon; 4-(2-metüleen-6,6-dimetüültsükloheksüül)- 3-buteen-2-oon

4-(2,2-dimetüül-6-metüleentsükloheksüül)but-3-een-2-oon

 

07.092

08

499–70–7

p — mentaan-2-oon

3176

11128

207–887–5

07.092

Karvomentoon; tetrahüdromentoon; tetrahüdrokarvoon

 
 

07.093

10

13706–86*

5-metüülheksaan-2,3-dioon

3190

11148

237–241–8

07.093

2-metüül-4,5-heksaandioon; atsetüülisovalerüül; isobutüülmetüüldiketoon; isobutüülmetüülglüoksaal;

 
 

07.094

08

488–10–8

metüül-2-(pent-2(cis)-enüül)tsüklopent-2-een-1-oon

3196

11786

207–668–4

07.094

Cis-jasmoon;

 

5

07.095

08

14765–30–1

2-(sec — butüül)tsükloheksanoon

3261

11044

238–830–2

07.095

2-but-2-üültsükloheksanoon

2-(1-metüülpropüül)tsükloheksanoon

 

07.096

05

589–38–8

heksaan-3-oon

3290

11097

209–645–4

07.096

Etüülpropüülketoon

 
 

07.097

10

59191–78–5

3-(hüdroksümetüül)oktaan-2-oon

3292

11113

261–652–1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193–18–6

3-metüültsükloheks-2-een-1-oon

3360

11134

214–769–7

07.098

1-metüül-1-tsükloheksenoon-3

 
 

07.099

05

1604–28–0

6-metüülhepta-3,5-dieen-2-oon

3363

11143

216–507–7

07.099

2-metüül-hepta-2,4-dieen-6-oon; metüülheptadienoon,

 
 

07.100

05

3240–09–3

5-metüülheks-5-een-2-oon

3365

11150

221–807–6

07.100

2-metüülallüülatsetoon; 2-metüül-1-hekseen-5-oon; 2-metüülallüülatsetoon

 
 

07.101

05

141–79–7

4-metüülpent-3-een-2-oon

3368

11853

205–502–5

07.101

Mesitüüloksiid; metüülisobutenüülketoon; isopropülideenatsetoon;

 
 

07.102

05

1629–58–9

pent-1-een-3-oon

3382

11179

216–624–3

07.102

Etüülvinüülketoon

 
 

07.103

05

593–08–8

tridekaan-2-oon

3388

11194

209–784–0

07.103

Metüülundetsüülketoon; hendetsüülmetüülketoon

 
 

07.104

05

4643–25–8

hept-2-een-4-oon

3399

11093

225–070–1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119–44–4

hept-3-een-2-oon

3400

11094

214–278–8

07.105

Metüülpentenüülketoon; butülideenatsetoon; n-butülideenatsetoon

 
 

07.106

05

5166–53–0

5-metüülheks-3-een-2-oon

3409

11149

225–950–5

07.106

Isobutülideenatsetoon

 
 

07.107

05

1669–44–9

okt-3-een-2-oon

3416

11170

216–793–3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696–85–7

beeta-damaskenoon

3420

11197

245–833–2

07.108

4-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dienüül)-but-2-een-4-oon

1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dienüül)but-2-een-1-oon

 

07.109

30

1125–21–9

2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1,4-dioon

3421

11200

214–406–2

07.109

3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1,4-dioon; 2-tsükloheksedioon-1,4, 3,5,5-trimetüül-;

 
 

07.110

08

542–46–1

tsüklopentadets-9-een-1-oon

3425

11744

208-81 3–4

07.110

Tsivettoon; tsivetoon

 

5

07.111

08

541–91–3

3-metüültsüklopentadekaan-1-oon

3434

11135

208–795–8

07.111

Muskoon; metüüleksaltoon

 
 

07.112

08

2758–18–1

3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon

3435

11137

220–421–5

07.112

1-metüül-1-tsüklopenteen-3-oon

 
 

07.113

05

925–78–0

nonaan-3-oon

3440

11160

213–125–2

07.113

Etüülheksüülketoon

 
 

07.114

05

762–29–8

6,10,14-trimetüülpentadeka-5,9,13-trieen-2-oon

3442

11206

212–097–9

07.114

Farnesüülatsetoon; 2,6,10-trimetüül-2,6,10-pentadekatrieen-14-oon; 6,10,14-trimetüül-5,9,13-pentadekatrieen-2-oon

 
 

07.115

08

20483–36–7

3,4-dehüdrodihüdro-beeta-ionoon

3447

11057

243–847–3

07.115

Dehüdrodihüdroionoon; 4-(2,6,6-trimetüültsükloheksadieen-1-üül)-2-butanoon

4-(2,6,6-trimetüül-1,3-tsükloheksadienüül)-butaan-2-ool

 

07.116

08

43219–68–7

1-(1,4-dimetüültsükloheks-3-een-1-üül)etaan-1-oon

3449

11062

256–150–4

07.116

4-atsetüül-1,4-dimetüültsükloheks-1-een

 
 

07.117

30

42348–12–9

3-etüül-2-hüdroksü-4-metüültsüklopent-2-een-1-oon

3453

11077

255–767–6

07.117

3-etüül-4-metüültsükloteen; etüültsüklopentenoloon; 3-etüül-2-tsüklopenteen-2-ool-1-oon;

 
 

07.118

30

53263–58–4

5-etüül-2-hüdroksü-3-metüültsüklopent-2-een-1-oon

3454

11078

258–451–6

07.118

5-etüül-3-metüültsükloteen;

 
 

07.119

30

10316–66–2

2-hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon

3458

11046

 

07.119

Tsükloheksaan-1,2-dioon

 
 

07.120

30

4883–60–7

2-hüdroksü-3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon

3459

11198

 

07.120

3,5,5-trimetüültsükloheksaan-1,2-dioon; 3,5,5-trimetüül-1,2-tsükloheksaandioon;

 
 

07.121

05

10519–33–2

dets-3-een-2-oon

3532

11751

234–059–0

07.121

Heptülideenatsetoon; önantülideenatsetoon; enantülideenatsetoon

 
 

07.122

05

108–83–8

2,6-dimetüülheptaan-4-oon

3537

11914

203–620–1

07.122

Di-isobutüülketoon; isobutüülketoon; isononanoon; isovaleroon

 
 

07.123

05

3796–70–1

geranüülatsetoon

3542

11088

223–269–8

07.123

alfa, beeta-dihüdropseudoionoon

6,10-dimetüül-5(trans), 9-undekadieen-2-oon

 

07.124

21

118–93–4

2-hüdroksüatsetofenoon

3548

11784

204–288–0

07.124

Etanoon, 1-(2-hüdroksüfenüül)-; o-atsetüülfenool

 
 

07.125

10

3142–66–3

3-hüdroksüpentaan-2-oon

3550

11115

 

07.125

Atsetüületüülbarbonool;

 
 

07.126

08

78–59–1

3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon

3553

11918

201–126–0

07.126

Isoforoon; isoatsetoferoon

 
 

07.127

08

491–09–8

p-menta-1,4(8)-dieen-3-oon

3560

11189

207–729–5

07.127

Piperitenoon; 4-isopropülideen-1-metüül-1-tsüklohekseen-3-oon;

 
 

07.128

08

7764–50–3

dihüdrokarvoon

3565

11703

231–857–0

07.128

cis-dihüdrokarvoon; cis-menteen-8(9)-oon(2); 1-metüül-4-isopropenüültsükloheksaan-2-oon;

p-ment-8(10)-een-2-oon

 

07.129

08

3720–16–9

3-metüül-5-propüültsükloheks-2-een-1-oon

3577

 

223–069–0

07.129

1-metüül-5-n-propüül-1-tsüklohekseen-3-oon

 
 

07.130

08

57378–68–4

delta-damaskoon

3622

 

260–709–8

07.130

 

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-3-enüül)but-2-een-1-oon

5

07.131

08

17283–81–7

dihüdro-beeta-ionoon

3626

11060

241–318–1

07.131

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)butaan-2-oon

4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-1-enüül)butaan-2-oon

 

07.132

08

31499–72–6

dihüdro-alfa-ionoon

3628

11059

250–657–4

07.132

 

4-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)butaan-2-oon

 

07.133

21

13171–00–1

4-atsetüül-6-t-butüül-1,1-dimetüülindaan

3653

 

236–114–4

07.133

Tselestoliid; 4-atsetüül-1,1-dimetüül-6-tert-butüülindaan

Atsetüül-6-tert-butüül-2,3-dihüdro-1,1-dimetüülindaan

 

07.134

08

43052–87–5

alfa-damaskeen

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksenüül)- 2-buteen-4-oon

1-(2,6,6-trimetüültsükloheks-2-enüül)but-2-een-1-oon

5

07.135

25

28631–86–9

2,4-dihüdroksüatsetofenoon

3662

11884

 

07.135

1-etanoon;

 
 

07.136

08

34545–88–5

4,4a, 5,6-tetrahüdro-7-metüülnaftaleen-2(3H)-oon

3715

 

252–079–8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345–28–0

pentadekaan-2-oon

3724

11808

219–064–8

07.137

Metüültridetsüülketoon

 
 

07.138

05

63759–55–7

2-pentüülbut-1-een-3-oon

3725

 

264–448–0

07.138

3-metüleen-2-oktanoon

3-metüleenoktaan-2-oon

 

07.139

05

81925–81–7

5-metüülhept-2-een-4-oon

3761

 
 

07.139

2-hepteen-4-oon, 5-metüül–

 
 

07.140

08

1128–08–1

3-metüül-2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon

3763

 

214–434–5

07.140

Dihüdrojasmoon; 2-pentüül-3-metüül-2-tsüklopenteen-1-oon; 3-metüül-2-(n-pentanüül)- 2-tsüklopenteen-1-oon

 
 

07.142

25

498–02–2

atsetovanilloon

 

11035

207–854–5

07.142

 

4-hüdroksü-3-metoksüatsetofenoon

 

07.143

OS

32388–55–9

atsetüülsedreen

 
 

251–020–3

07.143

Metüülsedrenüülketoon; 1-(2,3,4,7,8,8a-heksahüdro-3,6,8,8-tetrametüül-1H-3a, 7-metanoasuleen-5-üül)etaan-1-oon

5-atsetüül-2,2,4,8-tetrametüültritsüklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undets-4(5)-een

 

07.144

30

1670–46–8

2-atsetüültsüklopentaan-1-oon

 
 

216–797–5

07.144

 
 
 

07.145

05

78–94–4

but-3-een-2-oon

 

11043

201–160–6

07.145

Metüülvinüülketoon

 
 

07.146

08

2244–16–8

d-karvoon

2249

146

218–827–2

07.146

 

d-p-menta-1,8-dieen-2-oon

5

07.147

08

6485–40–1

1-karvoon

2249

146

229–352–5

07.147

 

1-p-menta-1,8-dieen-2-oon

5

07.148

08

108–94–1

tsükloheksanoon

3909

11047

203–631–1

07.148

Tsükloheksüülketoon; heksanoon; ketoheksametüleen;

 
 

07.149

08

120–92–3

tsüklopentanoon

3910

11050

204–435–9

07.149

Ketotsüklopentaan; ketopentametüleen

 
 

07.150

05

693–54–9

dekaan-2-oon

 

11055

211–752–6

07.150

 
 
 

07.151

05

928–80–3

dekaan-3-oon

 

11056

213–183–9

07.151

 
 
 

07.152

10

51933–13–2

3,3-dietoksübutaan-2-oon

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489-53-6 ◄

1,10-dihüdronootkatoon

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-trimetüül-9-isopropüleen-bitsüklo[4.4.0]dekaan-4-oon

 

07.154

25

5650–43–1

1-(3,5-dimetoksü-4-hüdroksüfenüül)propaan-1-oon

 

11106

 

07.154

Propiosüringoon; 3,5-dimetoksü-4-hüdroksüpropiofenoon

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550–18–7

2,6-dimetüülokt-6-een-3-oon

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604–34–8

6,10-dimetüülundekaan-2-oon

 

11068

216–509–8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175–49–1

dodekaan-2-oon

 

11069

228–222–5

07.158

 
 
 

07.159

08

4695–62–9

d-fenhoon

2479

551

225–160–0

07.159

d-1,3,3-trimetüül-2-norbornanoon

1,3,3-trimetüül-bitsüklo[2.1.1] heptaan-2-oon

5

07.160

05

2922–51–2

heptadekaan-2-oon

 

11089

 

07.160

metüül-pentadetsüül-ketoon-;

 
 

07.161

05

1629–60–3

heks-1-een-3-oon

 
 

216–625–9

07.161

 
 
 

07.162

05

109–49–9

heks-5-een-2-oon

 
 

203–675–1

07.162

 
 
 

07.163

05

591–78–6

heksaan-2-oon

 

11776

209–731–1

07.163

 
 
 

07.164

21

2478–38–8

4-hüdroksü-3,5-dimetoksüatsetofenoon

 

11105

219–610–5

07.164

Atsetosüringoon

 
 

07.165

10

123–42–2

4-hüdroksü-4-metüülpentaan-2-oon

 
 

204–626–7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984–85–4

4-hüdroksüheksaan-3-oon

 

11108

225–637–3

07.167

 
 
 

07.168

30

490–03–9

2-hüdroksüpiperitoon

 
 

207–704–9

07.168

 

2-hüdroksü-ment-1-een-3-oon

 

07.169

09

116–09–6

1-hüdroksüpropaan-2-oon

 

11101

204–124–8

07.169

Hüdroksüatsetoon; atsetüülkarbinool

 
 

07.170

32

23267–57–4

beeta-ionoonepoksiid

 

11202

245–542–0

07.170

 

4-(1,2-epoksü-2,6,6-trimetüültsükloheksüül)but-3-een-2-oon

 

07.171

08

18358–53–7

isopinokamfoon

 

11125

242–228–5

07.171

 

2,6,6-trimetüül-bitsüklo[3.1.1]tsükloheptaan-3-oon

 

07.172

08

500–02–7

4-isopropüültsükloheks-2-een-1-oon

3939

11127

207–898–5

07.172

Krüptoon; krüptoon; 4-isopropüültsükloheks-2-enoon; DL-krüptoon

 
 

07.173

08

13215–88–8

megastigma-4,6,8-trieen-3-oon

 
 

236–187–2

07.173

 

4-(2-butenülideen)-3,5,5-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon

 

07.174

08

67401–27–8

megastigma-5,8-dieen-4-oon

 
 

266–685–5

07.174

 

3-(2-butenüül)-2,4,4-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon

 

07.175

08

89–81–6

p-ment-1-een-3-oon

2910

2052

201–942–7

07.175

Piperitoon; alfa-piperitoon; 1-metüül-4-isopropüül-1-tsüklohekseen-3-oon

 
 

07.176

08

89–80–5

trans-mentoon

2667

2035

201–941–1

07.176

 

trans-p-mentaan-3-oon

5

07.177

05

33046–81–0

7-metüül-3-oktenoon-2

3868

 

251–361–8

07.177

trans-7-metüül-3-okteen-2-oon

 

5

07.178

05

563–80–4

3-metüülbutaan-2-oon

 

11131

209–264–3

07.178

3-metüül-1-butenool-2; metüülisopropüülketoon

 
 

07.179

08

583–60–8

2-metüültsükloheksaanon

3946

 

209–513–6

07.179

Metüülanoon

 
 

07.180

08

591–24–2

3-metüültsükloheksaanon

3947

 

209–710–7

07.180

 
 
 

07.181

05

928–68–7

6-metüülheptaan-2-oon

 

11146

213–179–7

07.181

 
 
 

07.182

05

541–85–5

5-metüülheptaan-3-oon

 
 

208–793–7

07.182

 
 
 

07.184

10

113486–29–6

3-metüülnona-2,4-dioon

 
 
 

07.184

 
 
 

07.185

05

565–61–7

3-metüülpentaan-2-oon

 

11157

209–282–1

07.185

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.187

05

32064–72–5

non-2-een-4-oon

 

11162

250–909–3

07.187

 
 
 

07.188

05

14309–57–0

non-2-een-4-oon

3955

11163

238–248–9

07.188

 
 
 

07.189

05

4485–09–0

nonaan-4-oon

 

11161

224–770–4

07.189

 
 
 

07.190

05

65213–86–7

okt-1,5-dieen-3-oon

 
 
 

07.190

 
 
 

▼M4 —————

▼M2

07.192

30

93–91–4

1-fenüülbutaan-1,3-dioon

 

11181

202–286–4

07.192

Bensoüülatsetoon

 
 

07.193

21

495–40–9

1-fenüülbutaan-1-oon

 
 

207–799–7

07.193

 
 
 

07.194

21

2550–26–7

4-fenüülbutaan-2-oon

 

11182

219–847–4

07.194

 
 
 

07.195

21

103–79–7

1-fenüülpropaan-2-oon

 

11042

203–144–4

07.195

Bensüülmetüülketoon

 
 

07.196

08

80–57–9

pin-2-een-4-oon

 

11186

201–292–4

07.196

Verbenoon

4,6,6-trimetüülbitsüklo[3.1.1]hept-3-een-2-oon

 

▼M3 —————

▼M2

07.198

05

141–10–6

pseudoionoon

 

11191

205–457–1

07.198

 

6,10-dimetüülundeka-3,5,9-trieen-2-oon

 

07.199

05

2345–27–9

tetradekaan-2-oon

 

11192

219–063–2

07.199

 
 
 

07.200

08

79–70–9

4-(2,5,6,6-tetrametüül-1-tsükloheksenüül)but-3-een-2-oon

 
 

201–220–1

07.200

beetairoon

 
 

07.201

05

60437–21–0

tridets-12-een-2-oon

 
 
 

07.201

 
 
 

07.202

08

20013–73–4

2,6,6-trimetüültsükloheks-2-een-1-oon

 
 

243–465–7

07.202

 
 
 

07.203

08

873–94–9

3,3,5-trimetüültsükloheksaan-1-oon

 
 

212–855–9

07.203

 
 
 

07.204

05

546–49–6

3,3,6-trimetüülhepta-1,5-dieen-4-oon

 
 

208–903–3

07.204

 
 
 

07.205

05

502–69–2

6,10,14-trimetüülpentadekaan-2-oon

 

11205

207–950–7

07.205

Heksahüdrofarnesüülatsetoon

 
 

07.206

21

56681–06–2

4-(2,3,6-trimetüülfenüül)but-3-een-2-oon

 
 
 

07.206

 
 
 

07.207

08

3603–99–4

tsüklotetradekanoon

 
 

222–758–3

07.207

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.210

05

24415–26–7

1-noneen-3-oon

 
 
 

07.210

 
 
 

07.214

21

941–98–0

Alfa-metüülnaftüülketoon

 
 

213–384–1

07.214

Naftüülmetüülketoon, 1-atsetoonaftoon

 
 

07.215

08

464–49–3

(1R)- 1,7,7-trimetüülbitsüklo[2.2.1]heptaan-2-oon

2230

140

207–335–2

07.215

d-kamper

 

5

07.216

05

689–67–8

6,10-dimetüül-5,9-undekadieen-2-oon

 
 

211–711–2

07.216