1998L0095 — ET — 09.08.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

NÕUKOGU DIREKTIIV 98/95/EÜ,

14. detsember 1998,

millega muudetakse siseturu konsolideerimise, geneetiliselt muundatud taimesortide ja taimede geneetiliste ressursside osas direktiive 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede seemne ja köögiviljaseemne turustamise ning ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta

(EÜT L 025, 1.2.1999, p.1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/53/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

1

20.7.2002

►M2

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/54/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

12

20.7.2002

►M3

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/55/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

33

20.7.2002

►M4

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/56/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

60

20.7.2002

►M5

NÕUKOGU DIREKTIIV 2002/57/EÜ, 13. juuni 2002,

  L 193

74

20.7.2002
▼B

NÕUKOGU DIREKTIIV 98/95/EÜ,

14. detsember 1998,

millega muudetakse siseturu konsolideerimise, geneetiliselt muundatud taimesortide ja taimede geneetiliste ressursside osas direktiive 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 66/403/EMÜ, 69/208/EMÜ, 70/457/EMÜ ja 70/458/EMÜ peediseemne, söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, seemnekartuli, õli- ja kiudtaimede seemne ja köögiviljaseemne turustamise ning ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohtaEUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, ( 1 )

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, ( 2 )

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust ( 3 )

ning arvestades, et:

(1)

allpool esitatud põhjustel tuleks muuta järgmisi seemne ja paljundusmaterjali turustamist käsitlevaid direktiive:

 nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/400/EMÜ peediseemne turustamise kohta, ( 4 )

 nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, ( 5 )

 nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, ( 6 )

 nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/403/EMÜ seemnekartuli turustamise kohta, ( 7 )

 nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiiv 69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, ( 8 )

 nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiiv 70/457/EMÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi kohta, ( 9 )

 nõukogu 29. septembri 1970. aasta direktiiv 70/458/EMÜ köögiviljaseemne turustamise kohta ( 10 );

(2)

siseturu konsolideerimise kontekstis on vaja muuta teatavaid kõnealuste direktiivide sätteid või need kehtetuks tunnistada, et kõrvaldada kõik tegelikud või võimalikud kaubandustõkked, mis võivad takistada seemnete vaba liikumist ühenduses; seepärast tuleks välistada liikmesriikide kõik võimalused teha ühepoolseid erandeid kõnealuste direktiivide sätetest;

(3)

samadel põhjustel tuleks laiendada kõnealuste direktiivide rakendusala, et need hõlmaksid ka seemnete tootmist turustamise jaoks;

(4)

teatavatel tingimustel peaks olema võimalik turule viia eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet ja sorteerimata seemet;

(5)

liikmesriigid, kes kasutavad kõnealuste direktiivide alusel veel lubatud erandeid, peaksid abistama üksteist kontrollidega seotud haldusküsimustes; selliste erandite kasutamine ei piira asutamislepingu artikli 7a kohaldamist;

(6)

alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee peaks määrama kindlaks tingimused, mille alusel võivad liikmesriigid lubada väikeste seemnekoguste turuleviimist katseteks, teaduslikel eesmärkidel või selektsiooniks;

(7)

teatavatel juhtudel peaks alaline põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee määrama kindlaks, kas eliitseemne või sertifitseeritud seemne pakenditel peab olema tarnija etikett;

(8)

teatavate direktiiviga 66/401/EMÜ hõlmatud seemneliikide puhul peaks olema lubatud sertifitseerida esimese ja teise põlvkonna seemet;

(9)

teatavate direktiiviga 66/402/EMÜ hõlmatud seemneliikide puhul peaks liikmesriikidel olema lubatud piirata seemne sertifitseerimist esimese põlvkonna seemnega;

(10)

tuleks muuta direktiivi 66/403/EMÜ alusel turule viidava seemnekartuli miinimumsuurust ja kehtestada õiguslik alus selleks, et seemnekartuli suuruse mõõtmisel kasutatavate ruudukujuliste sõelasilmade miinimumsuurust oleks tulevikus võimalik muuta; taimetervisega seotud põhjustel tuleks ette näha säte, mis käsitleb seemnekartulite eraldamist muudest kartulitest;

(11)

direktiiviga 70/457/EMÜ hõlmatud seeme peaks olema ühenduses vabalt turustatav kaks kuud pärast ühises kataloogis avaldamist;

(12)

tingimused, mille alusel võib turule viia teatavate direktiiviga 70/458/EMÜ hõlmatud liikide segusid, tuleks kindlaks määrata vastavalt alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee menetlusele; sama direktiivi osas tuleks vastu võtta sätted, mis käsitlevad teatavatele sortidele antud ametliku tunnustamise uuendamist, et vältida pakendite märgistamisel kehtiva tava häirimist;

(13)

kogemustest lähtudes on kasulik selgitada ja ajakohastada teatavaid eespool nimetatud direktiivide sätteid;

(14)

teaduse ja tehnika arengu tulemusena on nüüd võimalik aretada sorte geneetilise muundamise teel; seepärast peaksid liikmesriigid, kui nad otsustavad, kas kiita direktiivide 70/457/EMÜ ja 70/458/EMÜ alusel heaks geneetiliselt muundatud sordid nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiivis 90/220/EMÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta) ( 11 ) määratletud tähenduses, võtma arvesse ohte, mis on seotud kõnealuste sortide tahtliku keskkonda viimisega; lisaks sellele tuleks kehtestada õiguslik alus, et määrata kindlaks tingimused, mille alusel selliseid geneetiliselt muundatud sorte võib turule viia;

(15)

uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade turustamist reguleerib ühenduse tasandil Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97; ( 12 ) seepärast on asjakohane, et liikmesriigid võtavad arvesse kõiki toiduga seotud terviseriske, kui nad otsustavad, kas kiita sordid heaks vastavalt direktiividele 70/457/EMÜ ja 70/458/EMÜ; lisaks sellele tuleks kehtestada õiguslik alus kõnealuse arengu arvessevõtmiseks;

(16)

teaduse ja tehnika arengut silmas pidades tuleks kehtestada õiguslik alus, et sätestada tingimused, mille alusel võib turustada keemiliselt töödeldud seemet;

(17)

on oluline tagada taimede geneetiliste ressursside säilitamine; sel eesmärgil tuleks kehtestada õiguslik alus, et seemnekaubandust käsitleva seadusandluse raames oleks võimalik säilitada genofondi vaesumisest ohustatud sorte, kasutades neid kohapeal;

(18)

tuleks kehtestada õiguslik alus, et sätestada tingimused, mille alusel võib turustada mahepõllumajanduse jaoks sobivat seemet;

(19)

selleks, et hõlbustada käesolevas direktiivis kavandatud meetmete kasutusele võtmist, tuleks kehtestada teatavad üleminekumeetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:▼M2 —————

▼B

Artikkel 2

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse söödakultuuride seemne turustamise eesmärgil tootmise suhtes ja turustamise suhtes ühenduses.”

2. Artikli 1 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 1a

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab “turustamine” seemnete müüki, omamist müügi eesmärgil, müügiks pakkumist või mis tahes tasu eest või tasuta loovutamist, tarnimist või üleandmist kolmandatele isikutele ärieesmärgil kasutamiseks.

Turustamisena ei käsitata seemnetega kauplemist, mille eesmärk ei ole sordi kasutamine ärieesmärgil, näiteks:

 seemnete tarnimine ametlikele katse- ja kontrolliasutustele,

 seemnete tarnimine teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud seemnetele.

Turustamisena ei käsitata seemnete tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks, tingimusel et teenuste pakkuja ei omanda õigust sel viisil tarnitud seemnetele ega saagist saadud tootele. Seemnete tarnija esitab sertifitseerimisasutusele koopia teenuste osutajaga sõlmitud lepingu asjakohastest punktidest, kusjuures kõnealune leping peab sisaldama standardeid ja tingimusi, millele tarnitud seemned antud hetkel vastavad.

Käesoleva sätte kohaldamise tingimused võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.”

3. Artikli 2 lõike 1 punkt C asendatakse järgmisega:

“C.

Sertifitseeritud seeme – kõikide punktis A loetletud liikide seeme, v.a Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicagosativa:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud muuks otstarbeks kui seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punkti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele ja

d) mis on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks eespool nimetatud tingimustele.”

4. Artikli 2 lõike 1 punkti C järele lisatakse järgmised punktid:

“Ca.

Esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) – seeme:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud kategooriasse “teise põlvkonna sertifitseeritud seeme” kuuluva seemne tootmiseks või muuks otstarbeks kui söödakultuuride seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punkti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele; ja

d) mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus vastavaks eespool nimetatud tingimustele.

Cb.

Teise põlvkonna sertifitseeritud seeme (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa) – seeme:

a) mis on toodetud otse eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordiaretaja taotluse korral eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis võib vastata ja on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks I ja II lisas eliitseemnele kehtestatud tingimustele;

b) mis on ette nähtud muuks otstarbeks kui söödakultuuride seemne tootmiseks;

c) mis vastab artikli 4 punti b kohaselt I ja II lisas sertifitseeritud seemnele kehtestatud tingimustele ja

d) mis on tunnistatud ametliku kontrollimise käigus vastavaks eespool nimetatud tingimustele.”

5. Artikli 2 lõike 1 punktis G lisatakse sõnade “sertifitseeritud seemet” ette sõna “eliitseemet”.

6. Artikli 2 lõike 1 punkt c tunnistatakse kehtetuks.

7. Artikli 3 lõikest 1 jäetakse välja sõnad “ja vastav II lisas sätestatud tingimustele”.

8. Artikli 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad “ja vastav II lisas sätestatud tingimustele”.

9. Artikli 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

10. Artikli 3 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 3a

Olenemata artikli 3 lõikest 1, näevad liikmesriigid ette, et:

 eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet, ja

 töötlemiseks turustatavat sorteerimata seemet, mille puhul on tagatud, et seemet on võimalik kindlaks teha,

võib viia turule.”

11. Artikli 4 lõppu lisatakse järgmine lõik:

“Liikmesriigid, kes kasutavad punktis a või b sätestatud erandit, abistavad üksteist kontrollidega seotud haldusküsimustes.”

12. Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

1.  Olenemata artikli 3 lõikest 1, võivad liikmesriigid lubada tootjatel viia oma territooriumil turule:

a) väikseid seemnekoguseid teaduslikel eesmärkidel või selektsiooniks;

b) asjakohaseid seemnekoguseid muudeks katseteks või uuringuteks, tingimusel et seeme on sordist, mille kohta asjaomane liikmesriik on esitanud seemne kataloogi kandmist käsitleva taotluse.

Geneetiliselt muundatud materjali puhul võib sellise loa anda üksnes juhul, kui on võetud kõik vajalikud meetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Sel eesmärgil läbiviidava keskkonnaohu hindamise suhtes kohaldatakse direktiivi 70/457/EMÜ artikli 7 lõike 4 sätteid.

2.  Eesmärgid, mille jaoks võib anda lõike 1 punktis b osutatud loa, pakendite märgistamisega seotud sätted ning kogused ja tingimused, mille alusel liikmesriigid võivad selliseid lube anda, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

3.  Load, mille liikmesriigid on andnud oma territooriumil asuvatele tootjatele lõikes 1 nimetatud eesmärkidel enne käesoleva direktiivi vastuvõtmist, kehtivad kuni lõikes 2 osutatud sätete kindlaksmääramiseni. Pärast seda peavad kõik sellised load vastama lõike 2 kohaselt kehtestatud sätetele.”

13. Artikli 5 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 5a

Liikmesriigid võivad piirata Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. ja Medicago sativa seemne sertifitseerimist esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnega.”

14. Artikli 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

15. Artikli 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

16. Artikkel 10b asendatakse järgmisega:

“Artikkel 10b

Liikmesriigid võivad sätestada, et taotluse korral pitseeritakse ja märgistatakse seemnete EÜ B-väikepakendid ametlikult või ametliku järelevalve all vastavalt artikli 9 lõikele 1 ja artiklile 10.”

17. Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

1.  Artiklis 21 sätestatud korras võib ette näha, et liikmesriigid võivad nõuda, et eliitseemne, sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne pakendid oleks muudel kui käesolevas direktiivis sätestatud juhtudel varustatud tarnija etiketiga (ametlikust etiketist eraldi asuv etikett või otse pakendile trükitud teave tarnija kohta) või et seemnepartiidele, mis vastavad artiklis 21 sätestatud korras kehtestatud eritingimustele seoses tuulekaera esinemisega, oleks lisatud kõnealuste tingimuste täitmist kinnitav ametlik sertifikaat.

2.  Sellisel etiketil esitatavad andmed määratakse samuti kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

18. Artikli 11 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 11a

Geneetiliselt muundatud sordist pärit seemne puhul peab käesoleva direktiivi sätete kohaselt kinnitatud või lisatud ametlikul või mitteametlikul etiketil või dokumendil olema selge märge selle kohta, et asjaomane sort on geneetiliselt muundatud.”

19. Artikli 13 lõige 1 jäetakse välja ja lõige 2 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid täpsustavad, et eri botaaniliste perekondade, liikide või sortide seemnete segusid võib turule viia juhul, kui:

 need ei ole ette nähtud kasutamiseks söödakultuuridena – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada söödakultuuride seemneid ja selliste taimede seemneid, mida ei peeta käsitata söödakultuuridena käesolevas direktiivis määratletud tähenduses,

 need on ette nähtud kasutamiseks söödakultuuridena – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ või 70/458/EMÜ loetletud taimeliikide, v.a direktiivi 70/457/EMÜ artikli 4 lõike 2 punktis a nimetatud sortide seemneid,

 need on nähtud ette kasutamiseks looduskeskkonna säilitamiseks artikli 22a punktis b nimetatud geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis – sellisel juhul võivad seemnesegud sisaldada söödakultuuride seemneid ja selliste taimede seemneid, mida ei käsitata söödakultuuridena käesolevas direktiivis määratletud tähenduses.

Esimeses ja teises taandes sätestatud juhtudel peavad segude eri koostisosad enne segamist vastama nende suhtes kohaldatavatele turustamist käsitlevatele määrustele, kui need koostisosad kuuluvad mõnda direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 69/208/EMÜ ja 70/458/EMÜ loetletud taimeliiki.

Muud tingimused, sealhulgas etiketile märgitav ettevõttele antud tehniline luba seemnesegude tootmiseks, segude tootmise kontrollimine ning proovide võtmine koostisosade partiidest ja valmissegudest, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

Kolmanda taande puhul määratakse tingimused, mille alusel selliseid segusid võib turustada, kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

20. Artikli 13 lõike 3 viimane lõik jäetakse välja.

21. Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohustuslike või mittekohustuslike sätete alusel turule viidava seemne suhtes ei kohaldata seoses seemne omaduste, kontrollinõuete, märgistamise ja pitseerimisega muid turustuskitsendusi kui need, mis on sätestatud käesolevas direktiivis või teistes direktiivides.”

22. Artikli 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

23. Artikli 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

24. Artikli 14 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 14a

Tingimused, mille alusel eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet võib artikli 3a esimese taande kohaselt turule viia, on järgmised:

a) seeme peab olema ametlikult kontrollitud pädeva sertifitseerimisasutuse poolt vastavalt eliitseemne sertifitseerimise suhtes kohaldatavatele sätetele;

b) seeme peab olema pakitud vastavalt käesolevale direktiivile; ja

c) pakenditel peab olema ametlik etikett, millel on vähemalt järgmine teave:

 sertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid,

 partii viitenumber,

 pitseerimise kuu ja aasta, või

 sertifitseerimise eesmärgil viimaste ametlike proovide võtmise kuu ja aasta,

 liik vähemalt ladina tähtedega botaanilise nimena (soovi korral lühendatud kujul ja ilma autorite nimedeta),

 sort vähemalt ladina tähtedega,

 märge “supereliitseeme”,

 kategooriale “sertifitseeritud seeme” või “esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme” eelnevate põlvkondade arv.

Etikett peab olema valge, violetse diagonaaltriibuga.”

25. Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.  Ühenduses koristatud ja lõike 1 kohaseks sertifitseerimiseks ettenähtud söödakultuuride seeme peab olema:

 pakendatud ja märgistatud V lisa A ja B osas sätestatud tingimustele vastava ametliku etiketiga vastavalt artikli 9 lõikele 1, ja

 varustatud V lisa C osas sätestatud tingimustele vastava ametliku dokumendiga.

Pakendamist ja märgistamist käsitlevate esimese lõigu sätete kohaldamisest võib loobuda, kui põldtunnustamise eest vastutav asutus, lõplikult sertifitseerimata seemne sertifitseerimise jaoks dokumente koostav asutus ja sertifitseerimise eest vastutav asutus on üks ja sama või kui kõnealused asutused on kohaldamisest loobumise osas ühel meelel.”

26. Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

1.  Selleks et kõrvaldada ühenduses eliitseemne, sertifitseeritud seemne või tarbeseemne üldise tarnimisega seotud ajutised raskused, mida ei ole võimalik muul viisil ületada, võib artiklis 21 sätestatud korras otsustada, et liikmesriigid lubavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kogu ühenduses turustada tarberaskuste lahendamiseks vajalikus koguses vähem rangetele nõuetele vastava kategooria seemet või seemet sordist, mis ei ole kantud ühisesse põllumajandustaimesortide kataloogi või siseriiklikusse põllumajandustaimesortide kataloogi.

2.  Teatava sordi seemnekategooria ametliku etiketina kasutatakse vastava kategooria jaoks ettenähtud etiketti; selliste sortide seemne puhul, mis ei kuulu eespool nimetatud kataloogidesse, on ametlik etikett tarbeseemne jaoks ettenähtud etikett. Etiketile tuleb alati märkida, et kõnealune seeme kuulub vähem rangetele nõuetele vastavasse kategooriasse.

3.  Lõike 1 kohaldamise eeskirjad võib võtta vastu artiklis 21 sätestatud korras.”

27. Artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid tagavad, et söödakultuuride seemne turustamist kontrollitakse ametlikult vähemalt pisteliste kontrollide abil, et veenduda käesoleva direktiivi nõuete ja tingimuste järgimises.”

28. Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.  Ilma et see piiraks seemnete vaba liikumist ühenduses, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kolmandatest riikidest imporditud üle kahekilogrammiste seemnekoguste turustamisel oleks esitatud järgmine teave:

a) liik;

b) sort;

c) kategooria;

d) tootjariik ja ametlik kontrolliasutus;

e) lähteriik;

f) importija;

g) seemnekogus.

Kõnealuste andmete esitusviisi võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

29. Artikli 22 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 22a

1.  Artiklis 21 sätestatud korras võib kehtestada eritingimused, et võtta arvesse arengut järgmistes valdkondades:

a) tingimused, mille alusel võib turustada keemiliselt töödeldud seemet;

b) tingimused, mille alusel võib seemet turustada seoses taimede geneetiliste ressursside kohapeal säilitamise ja säästva kasutamisega, k.a selliste liikide seemnesegud, mis hõlmavad ka nõukogu direktiivi 70/457/EMÜ artiklis 1 loetletud liike ja on omased erilistele looduslikele ja poollooduslikele kasvukohtadele ning mida ohustab genofondi vaesumine;

c) tingimused, mille alusel võib turustada mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivat seemet.

2.  Lõikes 1 nimetatud eritingimused sisaldavad eelkõige järgmisi punkte:

i) punkti b puhul peab kõnealuste liikide seeme olema tuntud päritoluga, mille iga liikmesriigi asjakohane asutus on kiitnud heaks seemne turustamiseks kindlaksmääratud aladel;

ii) punkti b puhul peavad kehtima asjakohased koguselised piirangud.”

30. II lisa I osa punkti 1 esimesse taandesse lisatakse sõnade “I lisa” järele sõnad “Brassica napus var. napobrassica ja Brassica oleracea convar. acephala”.

31. II lisa I osa punkti 1 teisest taandest jäetakse välja sõnad “Brassica napus var. napobrassica ja Brassica oleracea convar. acephala”.

32. IV lisa B osa punkti a alapunktis 8 asendatakse sõnad “sertifitseeritud seeme” sõnaga “kategooria”.

Artikkel 3

Direktiivi 66/402/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

Käesolevat direktiivi kohaldatakse teraviljaseemne turustamise eesmärgil tootmise suhtes ja turustamise suhtes ühenduses.”

2. Artikli 1 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 1a

Käesoleva direktiivi kohaldamisel tähendab “turustamine” seemnete müüki, omamist müügi eesmärgil, müügiks pakkumist või mis tahes tasu eest või tasuta loovutamist, tarnimist või üleandmist kolmandatele isikutele ärieesmärgil kasutamiseks.

Turustamisena ei käsitata seemnetega kauplemist, mille eesmärk ei ole sordi kasutamine ärieesmärgil, näiteks:

 seemnete tarnimine ametlikele katse- ja kontrolliasutustele,

 seemnete tarnimine teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud seemnetele.

Turustamisena ei käsitata seemnete tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks, tingimusel et teenuste pakkuja ei omanda õigust sel viisil tarnitud seemnetele ega saagist saadud tootele. Seemnete tarnija esitab sertifitseerimisasutusele koopia teenuste osutajaga sõlmitud lepingu asjakohastest punktidest, kusjuures kõnealune leping peab sisaldama standardeid ja tingimusi, millele tarnitud seemned antud hetkel vastavad.

Käesoleva sätte kohaldamise tingimused võetakse vastu artiklis 21 sätestatud korras.”

3. Artikli 2 lõige 1d tunnistatakse kehtetuks.

4. Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid näevad ette, et teraviljaseemet võib turule viia üksnes juhul, kui see on ametlikult sertifitseeritud kui eliitseeme, sertifitseeritud seeme, esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme või teise põlvkonna sertifitseeritud seeme.”

5. Artikli 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad “ja turustamise jaoks”.

6. Artikli 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

7. Artikli 3 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 3a

Olenemata artikli 3 lõikest 1, näevad liikmesriigid ette, et:

 eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet, ja

 töötlemiseks turustatavat sorteerimata seemet, mille puhul on tagatud, et seemet on võimalik kindlaks teha,

võib viia turule.”

8. Artikli 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

9. Artikli 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

10. Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

“4.  Liikmesriigid, kes kasutavad lõikes 1a või 1b sätestatud erandit, abistavad üksteist kontrollidega seotud haldusküsimustes.”

11. Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 4a

1.  Olenemata artikli 3 lõikest 1, võivad liikmesriigid lubada tootjatel viia oma territooriumil turule:

a) väikseid seemnekoguseid teaduslikel eesmärkidel või selektsiooniks;

b) asjakohaseid seemnekoguseid muudeks katseteks või uuringuteks, tingimusel et seeme on sordist, mille kohta asjaomane liikmesriik on esitanud seemne kataloogi kandmist käsitleva taotluse.

Geneetiliselt muundatud materjali puhul võib sellise loa anda üksnes juhul, kui on võetud kõik vajalikud meetmed, et vältida kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Sel eesmärgil läbiviidava keskkonnaohu hindamise suhtes kohaldatakse direktiivi 70/457/EMÜ artikli 7 lõike 4 sätteid.

2.  Eesmärgid, mille jaoks võib anda lõike 1 punktis b nimetatud loa, pakendite märgistamisega seotud sätted ning kogused ja tingimused, mille alusel liikmesriigid võivad selliseid lube anda, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.

3.  Load, mille liikmesriigid on andnud oma territooriumil asuvatele tootjatele lõikes 1 nimetatud eesmärkidel enne käesoleva direktiivi vastuvõtmist, kehtivad kuni lõikes 2 osutatud sätete kindlaksmääramiseni. Pärast seda peavad kõik sellised load vastama lõike 2 kohaselt kehtestatud sätetele.”

12. Artikli 5 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 5a

Liikmesriigid võivad piirata kaera-, odra-, riisi- ja nisuseemne sertifitseerimist esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnega.”

13. Artikli 9 lõikesse 3 lisatakse sõnade “väikepakendite puhul” järele tekst “mis on pitseeritud nende territooriumil. Kõnealuseid erandeid käsitlevad tingimused võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

14. Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.  Liikmesriigid võivad oma territooriumil pitseeritud väikepakendite puhul näha ette erandid lõikest 1. Kõnealuseid erandeid käsitlevad tingimused võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

15. Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

Artiklis 21 sätestatud korras võib ette näha, et muudel kui käesolevas direktiivis sätestatud juhtudel peab mis tahes eliitseemne või sertifitseeritud seemne pakendil olema tarnija etikett (ametlikust etiketist eraldi asuv etikett või otse pakendile trükitud teave tarnija kohta). Sellisel etiketil esitatavad andmed määratakse samuti kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

16. Artiklile 11 lisatakse järgmine lõige:

“3.  Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide õigust nõuda, et seemnepartiidele, mis vastavad artiklis 21 sätestatud korras kehtestatud eritingimustele seoses tuulekaera esinemisega, oleks lisatud kõnealuste tingimuste täitmist kinnitav ametlik sertifikaat.”

17. Artikli 11 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 11a

Geneetiliselt muundatud sordist pärit seemne puhul peab käesoleva direktiivi sätete kohaselt kinnitatud või lisatud ametlikul või mitteametlikul etiketil või dokumendil olema selge märge selle kohta, et asjaomane sort on geneetiliselt muundatud.”

18. Artikli 13 lõikes 1 asendatakse sõna “võivad” sõnaga “peavad”.

19. Artikli 13 lõikes 2 asendatakse sõna “võivad” sõnaga “peavad”.

20. Artikli 13 järele lisatakse järgmine lõige:

“2a.  Eritingimused, mille alusel selliseid segusid võib turustada, määratakse kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

21. Artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohustuslike või mittekohustuslike sätete alusel turule viidava seemne suhtes ei kohaldata seoses seemne omaduste, kontrollinõuete, märgistamise ja pitseerimisega muid turustuskitsendusi kui need, mis on sätestatud käesolevas direktiivis või teistes direktiivides.”

22. Artikli 14 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

23. Artikli 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

24. Artikli 14 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 14a

Tingimused, mille alusel eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemet võib artikli 3a esimese taande kohaselt turule viia, on järgmised:

a) seeme peab olema ametlikult kontrollitud pädeva sertifitseerimisasutuse poolt vastavalt eliitseemne sertifitseerimise suhtes kohaldatavatele sätetele;

b) seeme peab olema pakitud vastavalt käesoleva direktiivi sätetele ja

c) pakenditel peab olema ametlik etikett, millel on vähemalt järgmine teave:

 sertifitseerimisasutus ja liikmesriik või nende lühendid,

 partii viitenumber,

 pitseerimise kuu ja aasta, või

 sertifitseerimise eesmärgil viimaste ametlike proovide võtmise kuu ja aasta,

 liik vähemalt ladina tähtedega botaanilise nimena (soovi korral lühendatud kujul ja ilma autorite nimedeta),

 sort vähemalt ladina tähtedega,

 märge “supereliitseeme,”

 kategooriale “sertifitseeritud seeme” või “esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme” eelnevate põlvkondade arv.

Etikett peab olema valge, violetse diagonaaltriibuga.”

25. Artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.  Ühenduses koristatud ja lõike 1 kohaseks sertifitseerimiseks ettenähtud teraviljaseeme peab olema:

 pakendatud ja märgistatud V lisa A ja B osas sätestatud tingimustele vastava ametliku etiketiga vastavalt artikli 9 lõikele 1, ning

 varustatud V lisa C osas sätestatud tingimustele vastava ametliku dokumendiga.

Pakendamist ja märgistamist käsitlevate esimese lõigu sätete kohaldamisest võib loobuda, kui põldtunnustamise eest vastutav asutus, lõplikult sertifitseerimata seemne sertifitseerimise jaoks dokumente koostav asutus ja sertifitseerimise eest vastutav asutus on üks ja sama või kui kõnealused asutused on kohaldamisest loobumise osas ühel meelel.”

26. Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 17

1.  Selleks et kõrvaldada ühenduses eliitseemne või sertifitseeritud seemne üldise tarnimisega seotud ajutised raskused, mida ei ole võimalik muul viisil ületada, võib artiklis 21 sätestatud korras otsustada, et liikmesriigid lubavad kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kogu ühenduses turustada tarneraskuste ületamiseks vajalikus koguses vähem rangetele nõuetele vastava kategooria seemet või seemet sordist, mis ei ole kantud ühisesse põllumajandustaimesortide kataloogi või siseriiklikusse põllumajandustaimesortide kataloogi.

2.  Teatava sordi seemnekategooria ametliku etiketina kasutatakse vastava kategooria jaoks ettenähtud etiketti; selliste sortide seemne puhul, mis ei ole kantud eespool nimetatud kataloogidesse, on ametlik etikett pruun. Etiketile tuleb alati märkida, et kõnealune seeme kuulub vähem rangetele nõuetele vastavasse kategooriasse.

3.  Lõike 1 kohaldamise eeskirjad võib võtta vastu artiklis 21 sätestatud korras.”

27. Artikli 19 lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.  Liikmesriigid tagavad, et teraviljaseemne turustamist kontrollitakse ametlikult vähemalt pisteliste kontrollide abil, et veenduda käesoleva direktiivi nõuete järgimises.”

28. Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.  Ilma et see piiraks seemnete vaba liikumist ühenduses, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et kolmandatest riikidest imporditud üle kahekilogrammiste seemnekoguste turustamisel oleks esitatud järgmine teave:

a) liik;

b) sort;

c) kategooria;

d) tootjariik ja ametlik kontrolliasutus;

e) lähteriik;

f) importija;

g) seemnekogus.

Kõnealuste andmete esitusviisi võib määrata kindlaks artiklis 21 sätestatud korras.”

29. Artikli 22 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 22a

1.  Artiklis 21 sätestatud korras võib kehtestada eritingimused, et võtta arvesse arengut järgmistes valdkondades:

a) tingimused, mille alusel võib turustada keemiliselt töödeldud seemet;

b) tingimused, mille alusel võib seemet turustada seoses taimede geneetiliste ressursside kohapeal säilitamise ja säästva kasutamisega, k.a selliste liikide seemnesegud, mis hõlmavad ka nõukogu direktiivi 70/457/EMÜ artiklis 1 loetletud liike ja on omased erilistele looduslikele ja poollooduslikele kasvukohtadele ning mida ohustab genofondi vaesumine;

c) tingimused, mille alusel võib turustada mahepõllumajanduslikuks tootmiseks sobivat seemet.

2.  Lõikes 1 nimetatud eritingimused sisaldavad eelkõige järgmisi punkte:

i) punkti b puhul peab kõnealuste liikide seeme olema tuntud päritoluga, mille iga liikmesriigi asjakohane asutus on kiitnud heaks seemne turustamiseks kindlaksmääratud aladel;

ii) punkti b puhul peavad kehtima asjakohased koguselised piirangud.”

▼M4 —————

▼M5 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼B

Artikkel 8

1.  Liikmesriigid võivad üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kuni neli aastat alates käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumisest, ning erandina direktiivi 66/401/EMÜ artikli 2 lõike 1 punkti C alapunktidest a ja b, lubada turustada varem heakskiidetud põlvkondade seemet.

2.  Liikmesriigid võivad üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kuni neli aastat alates käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumisest, ning erandina käesoleva direktiivi artikli 3 lõikest 22, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 66/402/EMÜ artikli 14 lõike 2 alapunkt a, jätkata kaera, odra, riisi, tritikale, nisu või speltanisu sertifitseeritud seemne turustamise piiramist esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnega.

3.  Liikmesriigid, kes kohaldavad praegu söödakultuuride seemnete segude koostisosana turustamist käsitlevaid piiranguid vastavalt direktiivi 66/401/EMÜ artiklile 13, võivad üleminekuperioodi jooksul, mis kestab kuni neli aastat alates käesoleva direktiivi järgimiseks vajalike õigusnormide jõustumisest, ning erandina käesoleva direktiivi artikli 2 lõikest 19 jätkata söödakultuuride seemnete segude turustamise keelamist.

Artikkel 9

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi avaldamist.

Kui liikmesriigid võtavad need õigusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile.

Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

▼M2 —————

▼B

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.( 1 ) EÜT C 29, 31.1.1994, lk 1 ja EÜT C 53, 20.2.1995, lk 8.

( 2 ) EÜT C 286, 22.9.1997, lk 36.

( 3 ) EÜT C 195, 18.7.1994, lk 36.

( 4 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2290/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10).

( 5 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/72/EÜ.

( 6 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/72/EÜ.

( 7 ) EÜT 125, 11.7.1966, lk 2320/66. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 98/111/EÜ (EÜT L 28, 4.2.1998, lk 42).

( 8 ) EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/72/EÜ.

( 9 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

( 10 ) EÜT L 225, 12.10.1970, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/72/EÜ.

( 11 ) EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/35/EÜ (EÜT L 169, 27.6.1997, lk 72).

( 12 ) EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.