1998L0034 — ET — 07.10.2015 — 005.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 98/34/EÜ,

22. juuni 1998,

millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord

(ELT L 204, 21.7.1998, p.37)

kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1535, 9. september 2015,

L 241

1

17.9.2015