1998D0569 — ET — 03.12.2002 — 001.001


Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest

►B

KOMISJONI OTSUS,

6. oktoober 1998,

milles sätestatakse Tuneesiast pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2952 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/569/EÜ)

(EÜT L 277, 14.10.1998, p.31)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  No

page

date

►M1

KOMISJONI OTSUS, 18. oktoober 2002,

  L 281

18

19.10.2002
▼B

KOMISJONI OTSUS,

6. oktoober 1998,

milles sätestatakse Tuneesiast pärit elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude impordi eritingimused

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 2952 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/569/EÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/492/EMÜ, milles sätestatakse tervishoiunõuded elusate kahepoolmeliste karploomade tootmiseks ja turuleviimiseks, ( 1 ) viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ, ( 2 ) eriti selle artiklit 9,

ning arvestades, et:

komisjoni ekspert on teinud Tuneesiasse kontrollkülastuse, et kontrollida ühendusse saadetavate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi;

Tuneesia õigusaktide alusel vastutab elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude tervisliku seisundi kontrollimise ning tootmise hügieeni- ja sanitaartingimuste järelevalve eest Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l’agriculture; samade õigusaktide alusel antakse DGSA-le õigus lubada või keelata teatavates vööndites kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude püük;

DGSA ja selle laboratooriumid on võimelised tõhusalt kontrollima Tuneesia kehtivate õigusaktide kohaldamist;

Tuneesia pädevad asutused on kohustunud edastama komisjonile regulaarselt ja viivitamata andmed toksiine sisaldava planktoni olemasolu kohta kalastusvööndites;

Tuneesia pädevad asutused on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/492/EMÜ lisa V peatükis kindlaksmääratud nõuete täitmise ning kõnealuses direktiivis sätestatud tootmis- ja ümberpaigutamispiirkondade liigitamist, lähetuskeskuste heakskiitmist ning rahva tervise ja tootmise kontrollimist käsitlevate nõuetega samaväärsete nõuete täitmise kohta; eelkõige tuleb ühendusele teatada võimalikest muutustest kalastusvööndites;

Tuneesia sobib direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punktis a osutatud vastavustingimusi täitvate kolmandate riikide loetellu kandmiseks;

direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti b alapunktis i osutatud veterinaarsertifikaadi saamise kord peab hõlmama samuti näidissertifikaadi määratlust ning sertifikaadi koostamisel kasutatavat keelt (kasutatavaid keeli) ja sellele alla kirjutama volitatud isiku ametijärku käsitlevaid miinimumnõudeid;

vastavalt direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti b alapunktile ii tuleb määratleda tootmispiirkonnad, kust kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid võib püüda ja ühendusse eksportida;

vastavalt direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punktile c tuleks koostada nende ettevõtete loetelu, millest on lubatud importida kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid, mantelloomi ja meritigusid; kõnealune loetelu tuleb koostada DGSA poolt komisjonile esitatud teabe põhjal; seepärast peab DGSA tagama direktiivi 91/492/EMÜ artikli 9 lõike 3 punkti c vastavate sätete järgimise;

impordi eritingimusi kohaldatakse, ilma et see piiraks nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/67/EMÜ (akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, ( 3 ) viimati muudetud direktiiviga 97/79/EÜ) kohaselt tehtud otsuste kohaldamist;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:▼M1

Artikkel 1

Direction générale des services vétérinaires (DGSV) on Tuneesia pädev asutus, mis kontrollib ja tõendab elusate kahepoolmeliste karploomade, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude vastavust direktiivi 91/492/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

1.  Tuneesiast ühendusse imporditavad elusad kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod peavad vastama lõigetes 2, 3, 4 ja 5 sätestatud nõuetele.

2.  Igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab A lisas esitatud näidisele.

3.  Tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud tootmispiirkondadest.

4.  Tooted peavad olema pakitud pitseeritud pakenditesse käesoleva otsuse C lisas loetletud heakskiidetud lähetuskeskuses.

5.  Igal pakil peab olema kustumatu tervisemärk, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

 lähteriik: TUNEESIA,

 liik (tavaline nimi ja teaduslik nimi),

 tootmispiirkonna ja lähetuskeskuse loanumber,

 pakendamise kuupäev, mis sisaldab vähemalt päeva ja kuud.

▼B

Artikkel 3

1.  Artikli 2 lõikes 1 nimetatud sertifikaadid tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub kontrollimine.

▼M1

2.  Sertifikaadil peab olema DGSV esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri.

▼B

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

▼M1
A LISA

image

image

▼B
B LISA

TOOTMISPIIRKONNAD, MIS VASTAVAD NÕUKOGU DIREKTIIVI 91/492/EMÜ LISA I PEATÜKI PUNKTI 1 ALAPUNKTIS B SÄTESTATUD NÕUETELE 

Nimi

T 1

Lac de Tunis (Nord)

T 2

Canal de Tunis

B 1

Menzel Jemil

B 2

Faroua

S 1

Sfax Nord

S 2

Gargour

S 3

Guetifa

S 4

O. Maltine Nord

S 5

O. Maltine Sud

S 6

Skhira

G 1

Gabès Nord

G 2

Gabès Sud 1

G 3

Gabès Sud 2

M 1

Médenine Nord

M 2

Lagune Boughrara

M 3

Djerba Nord
C LISA

LOETELU ETTEVÕTETEST, MILLEST ON LUBATUD EKSPORTIDA EUROOPA ÜHENDUSSENumber

Nimi

Aadress

P.U 200

M. A. Trad

Port de Zarzouna-Bizerte

P.U 300

Prince Export

Port Prince-Nabeul

P.U 306

Médipêche el ghoul

Sidi Daoud-Nabeul( 1 ) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 1.

( 2 ) EÜT L 24, 30.1.1998, lk 31.

( 3 ) EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1.